GPC1800 | Black&Decker GPC1800 PRUNER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-00 SK
GPC1800
2
3
4
SLOVENČINA
3.
a.
Použitie výrobku
Váš Black & Decker akumulátorový tyčový orezávač
bol skonštruovaný na orezávanie vetví stromov. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie. Vaša
Black & Decker nabíjačka je určená na nabíjanie
rovnakého typu akumulátorov Black & Decker, ako sa
dodáva spolu s týmto náradím.
b.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje prívodný kábel)
alebo náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla). TENTO NÁVOD USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Pracovné prostredie
Pracovisko udržujte v čistote a dobre osvetlené.
Neuprataný a neosvetlený pracovný priestor môže
spôsobiť úraz.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušnom
prostredí, ako napríklad v priestoroch s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže
zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Odvrátenie pozornosti môže zapríčiniť stratu
kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí
chránenom uzemnením nepoužívajte akékoľvek
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými povrchmi,
ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie
náradia, na jeho posúvanie a pri odpojovaní
náradia od elektrickej siete zaňho neťahajte.
Napájací kábel udržujte mimo dosahu tepelných
zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
na vonkajšie prostredie. Použitie napájacieho
kábla vhodného na vonkajšie prostredie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
5
Osobná bezpečnosť
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s náradím používajte rozum. S náradím
nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s náradím
môže spôsobiť vážne zranenie.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použité v zodpovedajúcich podmienkach
znižujú riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Skôr, než náradie
pripojíte do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či
je hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie napájacieho kábla k elektrickému rozvodu
pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím vyberte z náradia všetky
kľúče a nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky ponechané v rotačných
častiach náradia môžu spôsobiť úraz.
Príliš sa nenakláňajte. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné odevy alebo
šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice udržujte
mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty,
šperky alebo dlhé vlasy sa môžu o pohyblivé časti
zachytiť.
Pokiaľ je prístroj vybavený adaptérom na
pripojenie zariadenia na odsávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo spojené s prácou v prašnom
prostredí.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre Vašu prácu. Elektrické náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané
na účely, na ktoré bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
Pred prevádzaním nastavovania, výmenou
príslušenstva alebo pred uskladnením náradie
odpojte od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba. Skontrolujte, či náradie nemá vychýlené
alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené diely
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
alebo akúkoľvek inú vadu, ktorá môže mať
vplyv na jeho správny chod. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd je
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a pracovné nástroje
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným pre príslušný typ náradia. Berte do
úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorú
je nutné vykonať. Použitie náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
•
•
•
•
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred vložením akumulátora sa uistite, či je
vypínač v polohe vypnuté. Vloženie akumulátora
do náradia so zapnutým vypínačom môže spôsobiť
poruchu alebo úraz.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného akumulátora spôsobiť
požiar.
Elektrické náradie prevádzkujte výhradne
s akumulátormi odporučenými výrobcom.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť
požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, skladujte ho
mimo dosahu kovových predmetov, ako sú
kancelárske sponky na papier, mince, kľúče,
klince, skrutky alebo iné drobné kovové
predmety, ktoré môžu spôsobiť skrat kontaktov
akumulátora. Skrat kontaktov akumulátora môže
spôsobiť popálenie alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumu-látora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ sa kvapalinou náhodne
potriete, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prerezávanie
Pred začatím rezania sa uistite, či daná lokalita
nepodlieha zákonu alebo vyhláške zakazujúcej alebo
obmedzujúcej pílenie stromov.
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia len osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým bude
zaistená bezpečnosť chodu náradia.
•
Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tyčové
orezávače
Použitie výrobku je popísané v tomto návode.
Nepoužívajte náradie na účely, na ktoré nie je určené;
napríklad na pílenie stromov. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií než je odporučené v tomto návode
môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
•
sluchu, nekĺzavú pracovnú obuv, pracovné nohavice
a pevné kožené rukavice.
Stojte vždy mimo priestoru padajúcich vetví.
Bezpečná vzdialenosť medzi rezanou vetvou
a okolo stojacimi osobami, budovami a inými
predmetmi je najmenej 2,5 násobok dĺžky vetvy.
Osoby, budovy a iné predmety nachádzajúce sa
v menšej vzdialenosti sú vystavené nebezpečenstvu
zasiahnutia padajúcimi vetvami.
Dopredu si naplánujte bezpečný ústup pred
padajúcimi vetvami. Skontrolujte, či na únikovej
ceste nie sú prekážky, ktoré by bránili rýchlemu
ústupu. Pamätajte na to, že mokrá tráva a čerstvo
orezaná kôra sú klzké.
Pre prípad nehody zaistite prítomnosť inej osoby
(v bezpečnej vzdialenosti).
Náradie nepoužívajte, pokiaľ ste na rebríku alebo na
strome, alebo sa nachádzate na inom nestabilnom
povrchu.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Počas chodu motora držte náradie pevne oboma
rukami.
Zabráňte kontaktu pohybujúcej sa reťaze
s akýmkoľvek predmetom na konci vodiacej lišty
píly.
Rezanie začnite až po dosiahnutí plnej rýchlosti
reťaze.
Nepokúšajte sa dokončiť už skôr prevedený
čiastočný rez.Vždy prevádzajte nový rez.
Kontrolujte nakláňanie vetví alebo iných predmetov,
ktoré môžu zúžiť rez a zachytiť reťaz alebo na ňu
spadnúť.
Nikdy se nepokúšajte rezať vetvy s väčším
priemerom než je rezná dĺžka náradia.
Pri skladovaní alebo preprave z náradia vždy vyberte
akumulátor a nasaďte ochranný kryt reťaze.
Reťaz píly udržujte ostrú a riadne napnutú. Napnutie
reťaze kontrolujte pravidelne.
Pred prevádzaním nastavení, opráv alebo údržby
náradie vypnite, vyčkajte, až sa reťaz zastaví
a vyberte akumulátor.
Používajte iba originálne náhradné diely
a príslušenstvo.
Pri práci noste priliehavý ochranný odev, prilbu
so štítom alebo ochrannými okuliarmi, chrániče
•
6
Uvedomte si smer možného pádu vetví. Berte do
úvahy všetky okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť smer
pádu, vrátane:
dĺžky a hmotnosti rezanej vetvy
zamýšľaného smeru pádu
neobvykle pevných štruktúr vetví alebo ich
práchnivenia
prítomnosti okolitých stromov a prekážok
vrátane nadzemných vedení
prepletenia s inými vetvami
rýchlosti a smeru vetra
Berte do úvahy prístup k hlavnej vetve.
Varovanie! Náplň akumulátora, 25 – 30% hydroxid
draselný, je zdraviu škodlivá látka.V prípade dotyku
s pokožkou, ihneď opláchnite zasiahnuté miesto
vodou.
Vetvy sú náchylné na vychýlenie ku kmeňu stromu. Okrem
obsluhy sú tiež osoby, budovy a predmety nachádzajúce
sa pod rezanou vetvou ohrozené ich pádom.
Výstražné symboly
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné
symboly:
Neutralizujte ho slabou kyselinou, napr. citrónovou šťavou
alebo octom. V prípade zasiahnutia očí vymývajte prúdom
vody po dobu najmenej 10 minút. Vyhľadajte lekára.
Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.
•
•
Náradie nepoužívajte vo vlhkom prostredí
a nevystavujte ho dažďu.
Nevhadzujte akumulátory do ohňa a nespaľujte
ich.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
•
Vašu nabíjačku Black & Decker používajte iba
na nabíjanie akumulátorov dodávaných spolu
s náradím. Iné akumulátory by mohli explodovať
a spôsobiť poranenie osôb alebo materiálne
škody.
•
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať štandardné batérie.
•
Poškodený napájací kábel ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu vody.
•
Nabíjačku nerozoberajte.
•
Nepokúšajte sa do nabíjačky vniknúť.
Vždy používajte ochranu hlavy a zraku.
Noste pracovnú obuv s nekĺzavou podrážkou.
Pozor na padajúce predmety. Držte mimo ich
dosahu okolité osoby.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým
prúdom. Dodržujte vzdialenosť najmenej 10 m
od nadzemných vedení.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Na zaistenie bezpečnej prevádzky kontrolujte,
ako je popísané v tomto návode, napnutie
reťaze každých 10 min prevádzky a v prípade
potreby nastavte požadovanú vôľu 3 mm. Reťaz
mažte každých 10 min prevádzky.
Smer rotácie reťaze.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce se
akumulátorov a nabíjačiek
Hlavný vypínač
Blokovacie tlačidlo
Hlavná rukoväť
Hlava píly
Kryt reťaze
Vodiaca lišta píly
Reťaz
Puzdro reťaze
Fľaštička s mazacím olejom
Predlžovacia tyč
Akumulátor
Obr. A
12. Nabíjačka
13. Indikátor nabíjania
14. Indikátor ukončenia nabíjania
Akumulátory
•
Nikdy sa nepokúšajte akumulátor rozoberať.
•
Nevystavujte akumulátor pôsobeniu vody.
•
Neskladujte akumulátor na miestach, kde môže
teplota prekročit 40°C.
•
Prevádzajte nabíjanie iba pri teplotách v rozmedzí
od 4°C do 40°C.
•
Prevádzajte nabíjanie akumulátora iba v nabíjačke,
ktorá bola dodaná s týmto náradím.
•
Ak chcete akumulátor zlikvidovať, dodržujte pokyny
uvedené v časti “Ochrana životného prostredia”.
•
V extrémnych podmienkach môže dochádzať k únikom
z akumulátora. Ak zistíte únik kvapaliny z akumulátora,
postupujte nasledovným spôsobom:
Opatrne kvapalinu utrite pomocou handričky.
Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny
s pokožkou.
Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny s pokožkou
alebo ak zasiahne kvapalina oči, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
Montáž
Varovanie! Pred montážou z prístroja vyberte
akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
•
Priložte akumulátor (11) k lôžku v rúčke náradia.
Nasuňte akumulátor do lôžka a tlačte, pokým
nezacvakne v správnej polohe.
•
Ak chcete vybrať akumulátor, stisnite uvoľňovacie
tlačidlo (15) a súčasne vysúvajte akumulátor
z lôžka.
Varovanie! Aby ste zabránili náhodnému spusteniu,
skontrolujte pred prevádzaním nasledujúcich operácií, či
je akumulátor vybratý a reťaz je chránená krytom.
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnemu
poraneniu osôb.
7
•
Upevnenie hlavy píly (obr. C)
Hlava píly môže byť pre štandardný dosah uchytená
priamo k rukoväti.
•
Zarovnajte drážku na vonkajšej strane spoja
rukoväte (3) s jazýčkom na vnútornej strane spoja
hlavy píly (4).
•
Nasuňte hlavu píly (4) na rukoväť (3).
•
Stiahnite objímku (16) dole a otáčajte ňou v smere
hodinových ručičiek nadoraz.
3 h nabíjačka
Akumulátor bude celkom nabitý po približne 3 hodinách.
Je možné ho kedykoľvek vybrať, alebo ho ponechať
akokoľvek dlho vložený v nabíjačke.
1 h nabíjačka
Skontrolujte, či sa rozsvieti červený indikátor nabíjania
(13). Pokiaľ sa rozsvieti zelený indikátor (14), akumulátor
je príliš zahriaty a nemôže sa nabíjať. V tomto prípade
akumulátor z nabíjačky vyberte a nechajte vychladnúť na
dobu približne 1 hodiny a opäť ho vložte do nabíjačky.
Varovanie! Pravidelne kontrolujte spojenia, či sú
bezpečne dotiahnuté.
Predĺženie dosahu píly (obr. D)
Maximálny dosah je možné docieliť vložením predlžovacej trubice (10) medzi hlavu píly (4) a rukoväť (3).
•
Zarovnajte drážku na vonkajšej strane spoja
rukoväte (3) s jazýčkom na vnútornej strane spoja
predlžovacej trubice (10).
•
Nasuňte predlžovaciu trubicu (10) na rukoväť (3).
•
Stiahnite objímku (17) dole a otáčajte ňou v smere
hodinových ručičiek nadoraz.
•
Zarovnajte drážku na vonkajšej strane spoja
predlžovacej trubice (10) s jazýčkom na vnútornej
strane spoja hlavy píly (4).
•
Nasuňte hlavu píly (4) na predlžovaciu trubicu
(10).
•
Stiahnite objímku (16) dole a otáčajte ňou v smere
hodinových ručičiek nadoraz.
Približne po 1 hodine nabíjania zhasne červený indikátor
a rozsvieti sa zelený indikátor. Akumulátor je teraz úplne
nabitý.
•
Vyberte akumulátor z nabíjačky.
Zapnutie a vypnutie (obr. E)
Na zaistenie Vašej bezpečnosti je náradie vybavené
systémom dvoch vypínačov. Tento systém zabraňuje
náhodnému spusteniu prístroja.
Zapnutie
•
Palcom zatlačte blokovacie tlačidlo (2) dozadu
a súčasne stlačte hlavný vypínač (1).
•
Blokovacie tlačidlo (2) uvoľnite.
Vypnutie
Varovanie! Nikdy se nepokúšajte vypínač zaistiť v polohe
zapnuté.
Varovanie! Pravidelne kontrolujte spojenia, či sú
bezpečne dotiahnuté.
Prerezávanie (obr. F & G)
•
Pred rezaním skontrolujte, či náradie beží na plné
otáčky.
•
Náradie držte pevne, aby ste zabránili prípadnému
odskočeniu náradia alebo jeho náhlemu pohybu do
boku.
•
Rez vetví prevádzajte pomocou mierneho tlaku na
náradie.
Demontáž hlavy píly (obr. C & D)
Pri použití predlžovacej trubice (10) musí byť najskôr
demontovaná hlava píly.
•
Položte rukoväť (3) na zem, uvoľnite objímku (16)
a vyberte hlavu píly (4).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Náradie nepreťažujte.
Pri rezaní hrubých vetví, keď po narezaní môže dôjsť
k rozštiepeniu vetvy a poškodeniu stromu, postupujte
takto:
•
Najskôr narežte vetvu zospodu asi 15 cm od kmeňa
stromu. Tento rez preveďte špičkou vodiacej lišty
(7).
•
Vetvu narežte asi do 1/3 jej priemeru. Potom vetvu
odrežte zvrchu.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a ďalej
vo všetkých prípadoch, keď už nemá pri vykonávaní
pracovných operácií dostatočný výkon.Ak nabíjate
akumulátor prvý krát alebo po dlhodobom uskladnení,
dôjde k jeho nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity.
Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov dosiahne
akumulátor svoju plnú kapacitu. Pri nabíjaní dochádza
k zahrievaniu akumulátora; tento jav je obvyklý
a neznamená žiadnu závadu.
Čistenie, údržba a skladovanie
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Správna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho dlhodobý bezproblémový chod. Vaša
nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu mimo štandardnej
a pravidelného čistenia.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 4°C alebo presiahne 40°C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie: približne 24°C.
•
Pripojte nabíjačku k sieti.
Akumulátor (11) nabijete tak, že ho vyberiete
z náradia a vložíte do nabíjačky (12). Akumulátor je
možné do nabíjačky vložiť len jedným spôsobom.
Nepoužívajte nadmernú silu. Skontrolujte správne
uloženie akumulátora v nabíjačke.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby vyberte
z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačky odpojte
prívodný kábel zo zásuvky.
8
•
Po použití a pred uskladnením
•
Pomocou suchého a čistého maliarskeho štetca
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pri čistení náradia používajte mydlový roztok
a mäkkú vlhkú handričku. Zabráňte vniknutiu
kvapalín do náradia a nikdy do kvapaliny neponárajte
žiadne časti náradia.
•
Usadeniny odstráňte kefkou s tvrdým vlasom.
•
Reťaz mažte olejom.
Uskladnenie
Pokiaľ nebudete náradie používať dlhšiu dobu, je
najlepšie nechať akumulátor v nabíjačke.
Inak postupujte nasledovne:
Akumulátor celkom nabite.
Vyberte akumulátor z náradia.
Uložte náradie a akumulátor na bezpečnom
a suchom mieste. Skladovacia teplota musí byť
v rozmedzí +5 °C až +40 °C. Akumulátor umiestnite
na rovný povrch.
Pred použitím náradia po dlhšom skladovaní
akumulátor znovu celkom nabite.
Nasadenie a vybratie reťaze píly (obr. H & I)
Varovanie! Pri manipuláci s reťazou vždy používajte
ochranné rukavice. Reťaz je veľmi ostrá a môže Vás
poraniť i keď nie je v chode.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mažte rovnomerne celú dĺžku reťaze (7) pomocou
olejničky (9).
Položte náradie na rovnú a pevnú podložku.
Pomocou dodaného kľúča pre skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom uvoľnite skrutky (18).
Skrutky vyberte.
Vyberte kryt reťaze (5) a tyčovú svorku (19).
Otáčaním skrutky (20) proti smeru hodinových
ručičiek zasuniete vodiacu lištu (6) a zmenšíte tým
napnutie reťaze píly (7).
Vyberte starú reťaz z reťazového kolesa (21)
a vodiacej lišty (6).
Novú reťaz nasaďte do drážky vodiacej lišty a okolo
reťazového kolesa. Skontolujte správny smer
otočenia zubov reťaze porovnaním smeru šípky na
reťazi a na telese náradia; šípky musia ukazovať
rovnakým smerom.
Skontrolujte, či zárez (22) vodiacej lišty prechádza
cez pozičné čapy (23) a či otvorom (24) pod zárezom
prechádza nastavovací čap (25).
Namontujte späť kryt reťazového kolesa (5), tyčovú
svorku (19) a skrutky (18).
Pomocou dodaného kľúča pre skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom dotiahnite skrutky (18).
Nastavenie napnutia reťaze preveďte nasledujúcim
spôsobom.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domáceho odpadu.
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať.
V tomto prípade nesmie byť zlikvidovaný v bežnom
domácom odpade. Zariadenie zlikvidujte v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne nariadenia môžu obsahovať opatrenia pre
triedenie odpadov z domácich elektrických zariadení
v miestnych zberných dvoroch alebo u dodávateľa pri
zakúpení nového výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie
týchto výrobkov. V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše
náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke kde
bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom na životné
prostredie recyklované.
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze (obr. J)
•
Skontrolujte napnutie reťaze píly. Napnutie je
správne, pokiaľ reťaz (7) zacvakne späť po tom, čo
ju ľahkým ťahom palcom a prostredníkom odtiahnete
asi 3 mm od vodiacej lišty. Na spodnej strane
vodiacej lišty (6) nesmie byť reťaz (7) prevesená.
Nastavenie napnutia:
•
Uvoľnite skrutky (18).
•
Otáčajte skrutkou (20) v smere hodinových
ručičiek.
Varovanie! Reťaz neprepínajte, dochádza potom
k nadmernému opotrebeniu a skráteniu životnosti reťaze
a vodiacej lišty.
•
Keď dosiahnete správne napnutie reťaze, dotiahnite
skrutku (20).
Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky
sa dozviete u regionálneho zástupcu Black & Decker na
adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisných stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti
o popredajnom servise spolu s kontaktnými údajmi
nájdete tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker môžu byť
mnohokrát nabíjané. Po ukončení ich životnosti
ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
Varovanie! Pri práci s novou reťazou kontrolujte jej
napnutie v priebehu prvých dvoch prevádzkových hodín
častejšie, lebo nová reťaz sa mierne rozťahuje.
•
•
Mazanie reťaze
Reťaz píly mažte pred každým použitím a po čistení
odporučeným druhom oleja (kat. čís.A6027).
9
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k úplnému
vybitiu batérie a potom ju vyberte z náradia.
Akumulátory NiCd a NiMH sa dajú recyklovať.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne.
Technické údaje
Napájacie napätie
Rýchlosť reťaze naprázdno
Hmotnosť
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
GPC1800
VDC 18
m/min 114
kg 3,5
VDC 18
Ah 1,5
kg 0,8
Nabíjačka
Napájacie napätie
Približná doba nabíjania
VAC
h
3 hod.
230
3
1 hod.
230
1
Prehlásenie o zhode
GPC1800
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000,
EN 60335
Hluk & vibrácie merané podľa EN ISO 11680-1:
78 dB(A)
LpA (akustický tlak)
89 dB(A)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-1-2005
10
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043997 - 07-05-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
PRUNER 1
©
GPC1800 - - - A
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising