D21620K | DeWalt D21620K MAG DRILL STAND instruction manual

544666-05 SK
D21620
2
3
4
MAGNETICKÁ STOJANOVÁ VŔTAČKA
D21620K
Blahoželáme vám!
Popis (obr. A)
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Vaša magnetická stojanová vŕtačka D21620K
je určená na vŕtanie otvorov do oceľových
konštrukcií.
1 Hlavný vypínač Zap/vyp
2 Spínač magnetu
3 Spínač motora
4 Magnetický podstavec
5 Rukoväť posuvu
6 Držiak nástroja
7 Ochranný kryt
8 Zásobník mazacej kvapaliny
Technické údaje
D21620K
V 230
W 1,150
min-1 350/650
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Maximálny záber pri vŕtaní
do ocele s kruhovým vrtákom mm 50
Držiak násady
(Upnutie Weldon)
mm 19
Závit hriadeľa
UNF 1/2“ x 20
Hmotnosť
kg 13
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto zariadenia (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Poistky: náradie 230 V10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Montáž a nastavenie
Skôr než začnete montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Inštalácia zariadenia
Balenie obsahuje:
1 Magnetická stojanová vŕtačka
1 Ochranný kryt
3 Rukoväte
1 Hlava
1 Bezpečnostný popruh
1 Mazací systém
1 Kufrík
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
•
•
•
Nastavenie rukoväte posuvu (obr. B)
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Nastavte rukoväť posuvu.
Namontujte ochranný kryt.
Podľa potreby nasaďte mazací systém.
Zariadenie umiestnite na čistý, rovný
a pevný povrch. Odstráňte všetky smietky,
ktoré môžu zabrániť plnému spojeniu medzi
magnetickým podstavcom a montážnym
povrchom.
Nasaďte bezpečnostný remienok.
Rýchloupínaciu rukoväť posuvu (4) je možné
pripevniť veľmi jednoducho ako na ľavú, tak aj
na pravú stranu zariadenia.
• Rukoväte (9) priskrutkujte k hlave (10).
• Pri vkladaní hriadeľa hlavy do otvoru (12)
držte tlačidlo (11) stlačené.
5
•
Uvoľnite tlačidlo.
Ozubenie násady je veľmi ostré a môže
byť preto veľmi nebezpečné.
Montáž ochranného krytu (obr. C)
•
•
•
•
•
Priložte kryt (7) z prednej strany držiaka
násady, porovnajte štrbiny s otvormi
v zariadení.
Zaskrutkujte skrutku (13) do otvoru (14)
umiestneného v prednej časti rámčeka.
Vložte otočný gombík (15) do každého
otvoru (16) po oboch stranách rámčeka.
Príchytky nedoťahujte pevne, pretože musí
byť zaistený pohyb ochranného krytu podľa
potreby hore a dole.
•
•
•
•
•
Vždy používajte ochranný kryt vrtáka.
•
Pripevnenie mazacieho systému (obr. D)
Mazací systém je možné použiť na horizontálne
vŕtania (bolo vŕtané vertikálne).
• Povoľte skrutku (17) a otočte svorku (18)
do požadovanej polohy. Skrutku opäť
pritiahnite.
• Zásobník kvapaliny (19) zasuňte do svorky.
• Hadicou (20) prepojte zásobník (19)
s rámčekom (21).
Ak chcete nasadiť príslušenstvo, je nutné
zdvihnúť ochranný kryt (7) do najvyššej
polohy.
Vodiaci hrot nasuňte do otvoru v strede
frézovacej násady.
Otočte poistnou objímkou držiaka násady
(27) v smere hodinových ručičiek a pridržte
ho.
Zasuňte násadu príslušenstva (28) do
držiaka násady (6) čo najhlbšie.
Poistnú objímku uvoľnite.
Otočte príslušenstvom, až sa v polohe
zaistí.
Ak chcete príslušenstvo vybrať, otočte
poistnou objímkou v smere hodinových
ručičiek a frézovaciu násadu vyberte.
Nastavenie otáčok (obr. G)
Ak je potrebné použiť mazací systém, musí byť
zásobník naplnený dostatočným množstvom
mazacej kvapaliny.
• Uistite sa, či je regulátor prietoku (22)
uzatvorený.
• Odskrutkujte viečko (23).
• Zásobník naplňte zmesou určenou na
rezanie kovov zriedenou vodou.
• Naskrutkujte viečko (23) späť.
Vaše náradie je vybavené dvojrýchlostným
voličom pre zmenu pomeru rýchlosti/krútiaceho
momentu.
• Stlačte posuvný jazdec (29) tak, aby bolo
možné vykonať zmenu prevodu.
- Ak chcete zvoliť nízke otáčky a vysoký
krútiaci moment, posuňte jazdec (29)
hore (otvory od 32 do 50 mm).
- Ak chcete zvoliť vysoké otáčky a nízky
krútiaci moment, posuňte jazdec dole
(otvory od 12 do 30 mm).
• Pri zmene prevodov bude možno potrebné
ľahko pootočiť držiakom násady tak, aby
ozubené kolieska do seba zapadli.
Nepoužívajte mazaciu kvapalinu ak
vŕtate vertikálne alebo smerom nahor.
Volič rýchlosti neprepínajte pri plnej
rýchlosti alebo počas používania.
Pripevnenie bezpečnostného remienka
(obr. E)
•
•
•
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
Bezpečnostný remienok (24) pretiahnite
štrbinou (25).
Remienok oviňte okolo obrobku.
Remienok pevne pritiahnite pomocou kľúča
(26).
•
Vždy používajte bezpečnostný
remienok.
•
Vloženie a odstránenie príslušenstva (obr.
F)
V držiaku násady je možné uchytiť kruhový
obrábací nôž s násadou s veľkosťou 19 mm
s jednou či viac plôškami.
Na náradie príliš netlačte. Nadmerný tlak
na náradie neurýchli vŕtanie, ale zníži
výkonnosť náradia a môže skrátiť dobu jeho
životnosti.
Ak sa príslušenstvo zasekne, zastavte
motor a opatrne zaseknuté príslušenstvo
uvoľnite a z obrobku vytiahnite von. Potom
môžete v práci pokračovať.
•
6
Vždy používajte bezpečnostný
remienok.
•
Vždy používajte ochranný kryt
vrtáka.
•
Pred začatím prevádzky:
• Skúste si niekoľko záberov nanečisto do
zvyškového materiálu tak, aby ste získali
správny „cit“ s obsluhovaním stroja.
•
•
•
Zapnutie a vypnutie (obr. A & E)
•
Na docielenie správneho chodu musí byť stroj
zapínaný nasledujúcim postupom.
•
Zapnutie a vypnutie
• Pripojte zariadenie k napájacej sieti.
Indikátor napájania (30) začne blikať.
• Zapnutie vykonáte tak, že stlačíte a podržíte
počas 1 sekundy hlavný vypínač Zap/vyp
(1). Indikátor napájania prestane blikať a
zostane svietiť trvalo.
• Vypnutie vykonáte tak, že stlačíte a podržíte
počas 1 sekundy hlavný vypínač Zap/vyp.
Indikátor napájania začne blikať až do
odpojenia napájacieho prívodu zo zásuvky.
•
•
Vŕtanie s kruhovými vrtákmi
•
Aktivácia magnetu
Magnet je možné aktivovať len ak je zariadenie
zapnuté.
• Ak chcete magnet zapnúť, stlačte žlté tlačidlo
(2). Rozsvieti sa žltá kontrolka (31).
• Ak chcete magnet vypnúť, stlačte opäť žlté
tlačidlo. Pred uvoľnením zostane magnet
ešte počas 3 a viac sekúnd zapnutý, čo je
signalizované žltou blikajúcou kontrolkou.
•
Podmienky pre vykonávanie vrtov
Ľahkosť, s akou sa môže do materiálu vŕtať
závisí od niekoľkých faktorov, ako je ťahové
napätie a odolnosť proti opotrebovaniu. Zatiaľ
čo tvrdosť a /alebo pevnosť sú obvyklé kritériá,
široké rozpätie strojného obrábania môže
závisieť od jednoduchých fyzikálnych vlastností
materiálu.
Podmienky na vŕtanie závisia od požiadaviek
na životnosť náradia a povrchovú úpravu. Tieto
podmienky sú ďalej obmedzené pevnosťou
náradia a obrobku, mazaním a výkonom
stroja.
Čím je materiál tvrdší, tým sú otáčky nižšie.
Niektoré druhy materiálu s nízkou tvrdosťou
obsahujú abrazívne materiály vedúce
Resetovanie stroja
Ak je počas chodu prerušené napájanie, alebo
ak je magnetické utesnenie v ktoromkoľvek
mieste porušené, je nutné resetovať stroj.
• Najprv vypnite motor a potom magnet.
• Zaistite, aby bola pracovná oblasť čistá.
• Zapnite stroj.
• Aktivujte magnet.
Vŕtanie otvoru
•
Kruhové vrtáky režú materiál iba po obvode
otvoru a nespracovávajú obsah vrtu na
hobliny. Dôsledkom je to, že je potrebné
menej energie než je nutné pri vŕtaní
špirálovitým klasickým vrtákom.
Ak vŕtame kruhovým vrtákom, nie je
potrebné predvŕtať vodiaci otvor.
Ihneď po skončení práce sa nedotýkajte
vrtáka či častí v jeho blízkosti, pretože
môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť
popálenie pokožky. Zaistite, aby nebol
nikto v pracovnej oblasti kde odlietavajú
kovové hobliny.
Zapnutie a vypnutie motora
Motor je možné zapnúť len ak je magnet
aktivovaný.
• Motor spustíte tak, že stlačíte zelené tlačidlo
(3). Rozsvieti sa zelená kontrolka (32).
• Motor vypnite tak, že opäť stlačíte zelené
tlačidlo. Kontrolka zhasne.
•
Uistite sa, či je v mieste vŕtania nasadený
hrot vrtáka alebo je v mieste vŕtania vodiaci
otvor.
Spustite motor.
Pomocou posuvnej rukoväte pomaly
zarezávajte do obrobku.
Na začiatku rezu použite mierny prítlak, aby
sa vytvorila počiatočná drážka.
Pokračujte s dostatočným prítlakom, aby sa
dosiahol hladký postupný rez. Nepreťažujte
náradie.
Tlak vyvíjaný na rukoväť je príliš veľký,
ak podstavec stráca kontakt s pracovnou
plochou.
Venujte zvláštnu pozornosť, ak sa
príslušenstvo nachádza tesne pred koncom
obrobku, aby bolo zabránené štiepeniu.
Vždy po skončení práce, skôr než odpojíte
napájací prívod, vypnite motor, magnet
a hlavný vypínač v uvedenom poradí.
Vždy aplikujte do miesta vŕtania vhodnú
mazaciu / chladiacu kvapalinu.
Spustite dole ochranný kryt tak, aby
zakrýval vŕtaný povrch.
7
k rýchlemu opotrebovaniu rezných hrán pri
vysokých otáčkach. Rýchlosť posuvu je určená
stabilitou nastavenia, množstvom odobratého
materiálu, akosťou povrchu a výkonom stroja.
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Mazanie
Pri horizontálnom použití:
• Podľa potreby upravte prietok kvapaliny
pomocou regulátora (22) (obr. D).
• Zvýšte prietok, ak sú hobliny sfarbené do
modra.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Pri vertikálnom použití a vŕtaní smerom
nahor:
• Pri týchto aplikáciách ponorte vrták do
rezacej pasty alebo použite vhodný sprej.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Životnosť uhlíkov
Po 80 hodinách sa motor automaticky zastaví, čo
znamená, že sú uhlíky opotrebované a náradie
potrebuje servis. Uhlíky nemôže opraviť
užívateľ. Zaneste náradie do autorizovaného
servisného strediska DEWALT.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Mazanie posuvu (obr. I)
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Trecie plochy posuvu by mali byť pravidelne
mazané mazivom tak, aby bol zaistený hladký
posuv.
• Zdvihnite motorovú jednotku do najvyššej
možnej polohy.
• Vodidlo s tzv. rybinovým čapom (33)
premažte na oboch stranách.
• Namažte ozubenú tyč (34).
Po opakovanom použití môže byť lôžko voľnejšie.
Ak je potrebné, nastavte 5 samoupínacích
skrutiek na ľavej strane. Dotiahnite skrutky v
rade tak, aby sa lôžko ľahko kĺzalo a aby sa
motor nechvel.
8
Vyhlásenie o zhode
D21620K
Spoločnosť D E WALT vyhlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
55014-1, EN 55014-255022, EN , EN 61029,
EN 61000, EN -3-2& EN 61000-3-3.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
LpA (akustický tlak)
85.1 dB(A)
LWA (akustický výkon)
102 dB(A)
Vibrácie RMS prenášané
na obsluhu
< 2.5 m/s2
* vzťahujúca sa na operátora
KpA (nepresnosť akustického tlaku): 2.8 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu) 2.8 dB(A)
Technický a vývojový riaditeľ
John Howson
DEWALT, Green Lane, Spennymoor, Co.
Durham DL16 6JG England
9
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie „výkonné náradie“ vo
všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na vaše náradie napájané zo siete
(obsahuje napájací prívodný kábel) alebo
náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla). NÁVOD USCHOVAJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a
dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže spôsobiť úraz.
S výkonným náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory obsahujúce horľavé kvapaliny,
plyny alebo prašné priestory. Náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
Pri práci s výkonným náradím držte
deti a okolité osoby mimo jeho dosahu.
Odvrátenie pozornosti môže zapríčiniť
stratu kontroly.
e
Ak s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie napájacieho kábla vhodného pre
vonkajšie prostredie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
3
a
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s náradím používajte
rozum. S náradím nepracujte ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne zranenie.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu
sluchu. Bezpečnostné vybavenie ako sú
respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv,
pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité
v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú
riziko vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu.
Predtým, ako náradie pripojíte do
elektrickej zásuvky, zabezpečte, aby
bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie napájacieho
kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielcami zachytené.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
b
c
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením,
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky a
zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte napájací
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete za neho neťahajte.
Napájací kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d
e
f
g
10
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
Použitie a starostlivosť o výkonné
náradie
Náradie nepreťažujte. Používajte správny
typ náradia pre vašu prácu. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním servisu
alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhovaním
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či náradie
nemá vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo
akúkoľvek inú poruchu, ktorá môže
mať vplyv na jeho správny chod. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými nožmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a násady
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom určeným daným typom
náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než
na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Doplnkové pokyny pre stojanové vŕtačky
Servis
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tak zaistíte bezpečný chod náradia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
Nezasahujte prstami do pracovnej oblasti
vrtáka.
Vždy používajte ochranný kryt vrtáka.
Vždy používajte bezpečnostný remienok.
Magnetický podstavec je vhodný na
použitie pri oceli s hrúbkou aspoň 6
mm, kde nebude vzduchová medzera
medzi povrchom magnetického jadra a
povrchom, ku ktorému bude zariadenie
prichytené. Zaoblenie, zakrivenie, náter
farbiva a nepravidelnosti povrchu vytvárajú
vzduchovú medzeru. Znížte vzduchovú
medzeru na minimum.
Zariadenie klaďte vždy na plochý povrch.
Podstavec neupevňujte na malé predmety
alebo na predmety nepravidelného tvaru.
Zariadenie klaďte vždy na povrch zbavený
hoblín, drvín, kovových pilín a nečistôt.
Magnet udržujte čistý bez zvyškov pilín
a úlomkov.
Ak nebolo zariadenie inštalované podľa
týchto pokynov, nezapínajte ho.
Nespúšťajte zariadenie bez toho, aby ste
sa presvedčili, či je magnetický podstavec
pevne prichytený k montážnemu povrchu.
Nastavte stolík alebo hĺbkový doraz tak,
aby vrták nezasahoval do obrobku. Ak
je zariadenie spustené, nemanipulujte
s obrobkom v rámci akýchkoľvek úprav,
zostáv alebo konštrukčnej činnosti.
Pred spustením zariadenia sa uistite, či je
príslušenstvo riadne prichytené.
Pre dané príslušenstvo a daný materiál
používajte odporúčanú rýchlosť.
Nepoužívajte zariadenie s obrobkom, ku
ktorému je pripojená elektrická zváračka.
Používajte iba vhodnú mazaciu kvapalinu.
Na chladenie používajte obyčajnú chladiacu
zmes pre rezanie kovov na neolejnatom
základe, zriedenú vodou.
Nepoužívajte mazaciu kvapalinu ak vŕtate
vertikálne alebo smerom nahor. Pri týchto
aplikáciách ponorte vrták do rezacej pasty
alebo použite vhodný sprej.
Nenalejte kvapalinu do zásobníka, ak
je namontovaný na držiak. Zabráňte
zatečeniu mazacej kvapaliny do motorového
priestoru.
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00045702 - 20-06-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
D21620K - - - A
Motor MAG. BOHRMA. STÄNDER 1
©
14
D21620K - - - A
Hauptgerät MAG. BOHRMA. STÄNDER 1
©
15
Schalt. kast. + kabel MAG. BOHRMA. STÄNDER 1
©
D21620K - - - A
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising