D21620K | DeWalt D21620K MAG DRILL STAND instruction manual

504606-01 CZ
D21620
2
3
4
MAGNETICKÁ STOJANOVÁ VRTAČKA
D21620K
Blahopřejeme Vám!
Popis (obr. A)
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Vaše magnetická stojanová vrtačka D21620K
je určena k vrtání otvorů do ocelových
konstrukcí.
1 Hlavní vypínač Zap/vyp
2 Spínač magnetu
3 Spínač motoru
4 Magnetický podstavec
5 Rukojeť posuvu
6 Držák násady
7 Ochranný kryt
8 Zásobník mazací kapaliny
Technické údaje
D21620K
V 230
W 1,150
min-1 350/650
Napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Maximální záběr při vrtání
do oceli s kruhovým vrtákem mm 50
Držák násady
(Násada Weldon)
mm 19
Závit hřídele
UNF 1/2“ x 20
Hmotnost
kg 13
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Pojistky: nářadí 230 V10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Instalace zařízení
Obsah balení
•
•
•
•
Balení obsahuje:
1 Magnetická stojanová vrtačka
1 Ochranný kryt
3 Rukojeti
1 Hlava
1 Bezpečnostní popruh
1 Mazací systém
1 Kufřík
1 Návod k obsluze
1 Výkresová dokumentace
•
•
•
Sestavte rukojeť posuvu.
Namontujte ochranný kryt.
Podle potřeby nasaďte mazací systém.
Zařízení umístěte na čistý, rovný a pevný
povrch. Odstaňte veškeré smítka, která
mohou zabránit plnému spojení mezi
magnetickým podstavcem a montážním
povrchem.
Nasaďte bezpečnostní řemínek.
Sestavení rukojeti posuvu (obr. B)
Rychloupínací rukojeť posuvu (4) je možné
připevnit velmi jednoduše jak na levou, tak i na
pravou stranu zařízení.
• Rukojeti (9) přišroubujte k hlavě (10).
• Při vkládání hřídele hlavy do otvoru (12)
držte tlačítko (11) stisknuté.
• Uvolněte tlačítko.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
5
Montáž ochranného krytu (obr. C)
•
•
•
•
•
Přiložte kryt (7) ze přední strany držáku
násady, srovnejte štěrbiny s otvory
v zařízení.
Zašroubujte šroub (13) do otvoru (14)
umístěného v přední části rámečku.
Vložte otočný knoflík (15) do každého
otvoru (16) po obou stranách rámečku.
Příchytky neutahujte pevně, musí být
zajištěn pohyb ochranného krytu podle
potřeby nahoru a dolů.
•
•
•
•
•
•
Vždy používejte ochranný kryt vrtáku.
Pokud chcete nasadit příslušenství, je nutné
zdvihnout ochranný kryt (7) do nejvyšší
polohy.
Vodící trn nasuňte do otvoru ve středu
frézovací násady.
Otočte pojistnou objímkou držáku násady (27)
ve směru hodinových ručiček a přidržte jej.
Zasuňte násadu příslušenství (28) do
držáku násady (6) co nejhlouběji.
Pojistnou objímku uvolněte.
Otočte příslušenstvím, až se v poloze zajistí.
Pokud chcete příslušenství vyjmout, otočte
pojistnou objímkou ve směru hodinových
ručiček a frézovací násadu vyjměte.
Upevnění mazacího systému (obr. D)
Nastavení otáček (obr. G)
Mazací systém je možné použít pro horizontální
vrtání (bylo vrtáno vertikálně).
• Povolte šroub (17) a otočte svorku (18)
do požadované polohy. Šroub opět
přitáhněte.
• Zásobník kapaliny (19) zasuňte do svorky.
• Hadicí (20) propojte zásobník (19)
s rámečkem (21).
Vaše nářadí je vybaveno dvourychlostním
voličem pro změnu poměru rychlosti/kroutícího
momentu.
• Stlačte posuvný jezdec (29) tak, aby bylo
možné provést změnu převodu.
- Pokud chcete zvolit nízké otáčky a vysoký
kroutící moment, posuňte jezdec (29)
nahoru (otvory od 32 do 50 mm).
- Pokud chcete zvolit vysoké otáčky
a nízký kroutící moment, posuňte
jezdec dolů (otvory od 12 do 30 mm).
• Při změně převodů bude možná třeba lehce
pootočit držákem násady tak, aby ozubená
kolečka do sebe zapadla.
Pokud je třeba použít mazací systém, musí
být zásobník naplněn dostatečným množstvím
mazací kapaliny.
• Ujistěte se, zda je regulátor průtoku (22)
uzavřen.
• Odšroubujte víčko (23).
• Zásobník naplňte směsí určenou k řezání
kovů zředěnou vodou.
• Našroubujte víčko (23) zpět.
Volič rychlosti nepřepínejte při plné
rychlosti nebo během používání.
Nepoužívejte mazací kapalinu pokud
vrtáte vertikálně nebo směrem
vzhůru.
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
Připevnění bezpečnostního řemínku
(obr. E)
•
•
•
•
Bezpečnostní řemínek (24) protáhněte
štěrbinou (25).
Řemínek oviňte okolo obrobku.
Řemínek pevně přitáhněte pomocí klíče (26).
•
Vždy používejte bezpečnostní řemínek.
Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný tlak na
nářadí neurychlí vrtání, ale sníží výkonnost
nářadí a může zkrátit dobu jeho životnosti.
Pokud se příslušenství zasekne, zastavte
motor a opatrně zaseknuté příslušenství
uvolněte a z obrobku vytáhněte ven. Poté
můžete v práci pokračovat.
•
Vložení a sejmutí příslušenství (obr. F)
•
V držáku násady je možné uchytit kruhový
obráběcí nůž s násadou velikosti 19 mm
s jednou či více ploškami.
Vždy používejte bezpečnostní
řemínek.
Vždy používejte ochranný kryt
vrtáku.
Před zahájením provozu:
• Zkuste si do několik záběrů nanečisto do
zbytkového materiálu tak, abyste získali
správný “cit” s obsluhou stroje.
Ozubení násady je velmi ostré a může
být proto velmi nebezpečné.
6
Zapnutí a vypnutí (obr. A & E)
•
•
K docílení správného chodu musí být stroj
spínán následujícím postupem.
•
Zapnutí a vypnutí
• Připojte zařízení k napájecí síti. Indikátor
napájení (30) začne blikat.
• Zapnutí provedete tak, že stisknete
a podržíte po dobu 1 vteřiny hlavní vypínač
Zap/vyp (1). Indikátor napájení přestane
blikat a zůstane svítit trvale.
• Vypnutí provedete tak, že stisknete
a podržíte po dobu 1 vteřiny hlavní vypínač
Zap/vyp. Indikátor napájení začne blikat
až do odpojení napájecího přívodu ze
zásuvky.
•
•
•
•
Aktivace magnetu
Magnet je možné aktivovat jen pokud je zařízení
zapnuto.
• Chcete-li magnet zapnout, stiskněte žluté
tlačítko (2). Rozsvítí se žlutá kontrolka
(31).
• Chcete-li magnet vypnout, stiskněte opět
žluté tlačítko. Před uvolněním zůstane
magnet ještě po dobu 3 a více vteřin
sepnut, což je signalizováno žlutou blikající
kontrolkou.
Vrtání s kruhovými vrtáky
•
•
Podmínky k provádění vrtů
Zjednodušeně materiál, který je možné obrábět,
závisí na několika faktorech zahrnujících
pevnost v tahu a otěruvzdornost. Zatímco
tvrdost a /nebo pevnost jsou obvyklá kriteria,
široké rozpětí strojního obrábění může být
v závislosti podle jednoduchých fyzikálních
vlastností materiálu.
Podmínky k vrtání závisí podle požadavku
na životnost nářadí a jakosti povrchu. Tyto
podmínky jsou v dalším omezeny pevností
nářadí a obrobku, mazáním a výkonem stroje.
Čím je materiál tvrdší, tím jsou otáčky nižší.
Některé druhy materiálu nízké tvrdosti obsahují
abrasivní materiály vedoucí k rychlému
opotřebení řezných hran při vysokých otáčkách.
Rychlost posuvu je určena stabilitou nastavení,
množstvím odebraného materiálu, jakosti
povrchu a výkonem stroje.
Resetování stroje
Pokud je během chodu přerušeno napájení,
nebo pokud je magnetické utěsnění v kterémkoliv
místě porušeno, je nutné resetovat stroj.
• Nejprve vypněte motor a poté magnet.
• Zajistěte, aby byla pracovní oblast čistá.
• Zapněte stroj.
• Aktivujte magnet.
Vrtání otvoru
•
•
Kruhové vrtáky řežou materiál pouze po
obvodu otvoru a nezpracovávají obsah
vrtu na hobliny. Důsledkem je to, že je
potřeba méně energie než je nutné při
vrtání spirálovitým klasickým vrtákem.
Pokud vrtáme kruhovým vrtákem, není
třeba předvrtat vodící otvor.
Ihned po skončení práce se nedotýkejte
vrtáku či částí v jeho blízkosti, protože
můžou být velmi horké a mohou
způsobit popálení pokožky. Zajistěte,
aby nebyl nikdo v pracovní oblasti kde
odlétávají kovové špony.
Zapnutí a vypnutí motoru
Motor je možné zapnout jen pokud je magnet
aktivován.
• Motor spustíte tak, že stlačíte zelené
tlačítko (3). Rozsvítí se zelená kontrolka
(32).
• Motor vypnete tak, že opět stlačíte zelené
tlačítko. Kontrolka zhasne.
•
Spusťte motor.
Pomocí posuvné rukojeti pomalu zařezávejte
do obrobku.
Na začátku řezu použijte mírný přítlak, aby
se vytvořila počáteční drážka.
Pokračujte s dostatečným přítlakem, aby
se dosáhlo hladkého postupného řezu.
Nepřetěžujte nářadí.
Tlak vyvíjený na rukojeť je příliš velký,
pokud podstavec ztrácí kontakt s pracovní
plochou.
Věnujte zvláštní pozornost, pokud se
příslušenství nalézá těsně před koncem
obrobku, aby bylo zabráněno štěpení.
Vždy po skončení práce ještě než odpojíte
napájecí přívod vypněte motor, magnet
a hlavní vypínač v uvedeném pořadí.
Vždy aplikujte do místa vrtání vhodnou
mazací / chladící kapalinu.
Spusťte dolů ochranný kryt tak, aby zakrýval
vrtaný povrch.
Ujistěte se, zda je v místě vrtání nasazen
hrot vrtáku nebo je v místě vrtání vodící
otvor.
7
Mazání
Ochrana životního prostředí
Při horizontálním použití:
• Podle potřeby upravte průtok kapaliny
pomocí regulátoru (22) (obr. D).
• Zvyšte průtok, pokud jsou špony zbarvené
do modra.
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Při vertikálním použití a vrtání směrem
vzhůru:
• U těchto aplikací ponořte vrták do řezací
pasty nebo použijte vhodný sprej.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Brusné kotouče na konci životnosti
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Po 80 hodinách se motor automaticky zastaví,
což znamená, že jsou karbonové brusné
kotouče na konci životnosti a nářadí potřebuje
servis. Karbonové kotouče nemůže opravit
uživatel. Zaneste nářadí do autorizovaného
servisního střediska DEWALT.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Mazání posuvu (obr. I)
Třecí plochy posuvu by měly být pravidelně
mazány mazivem tak, aby byl zajištěn hladký
posuv.
• Zdvihněte motorovou jednotku do nejvyšší
možné polohy.
• Vodítko s rybinovým čepem (33) promažte
na obou stranách.
• Namažte ozubenou tyč (34).
Po opakovaném použití může být lůžko volnější.
Pokud je třeba, seřiďte 5 samosvorných šroubů
na levé straně. Dotáhněte šrouby v řadě tak,
aby se lůžko lehce klouzalo a aby se motor
nechvěl.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
8
ES Prohlášení o shodě
D21620K
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1,
EN 55014-255022, EN , EN 61029, EN 61000,
EN -3-2& EN 61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)
85.1 dB(A)
LWA (akustický výkon)
102 dB(A)
Vibrace RMS přenášené
na obsluhu
< 2.5 m/s2
* vztažená na operátora
KpA (nepřesnost akustického tlaku) 2.8 dB(A)
KWA (nepřesnost akustického výkonu) 2.8 dB(A)
Technický a vývojový ředitel
John Howson
DEWALT, Green Lane, Spennymoor, Co.
Durham DL16 6JG England
9
určenou do venkovního prostředí. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní
prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může
mít za následek úraz elektrickým proudem,
vznik požáru anebo vážné poranění.
Označení “výkonné nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu). NÁVOD
USCHOVEJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
Pracovní oblast
Pracovní oblast udržujte v čistotě a dobře
osvětlenou. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může způsobit úraz.
S výkonným nářadím nepracujte
ve výbušných prostorách, jako jsou
například prostory obsahující hořlavé
kapaliny, plyny nebo prašné prostory.
Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti
a okolní osoby z jeho dosahu. Odvrácení
pozornosti může zapříčinit ztrátu kontroly.
b
c
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění Vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k
přenášení nářadí, k jeho posouvání a
při odpojování nářadí od elektrické sítě
za něj netahejte. Napájecí kabel držte z
dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
d
e
f
g
4
a
10
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum. S nářadím nepracujte pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte prostředky k ochraně sluchu.
Bezpečnostní vybavení jako jsou respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochrana sluchu, použité v
odpovídajících podmínkách, snižují riziko
vzniku úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve
vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním
vypínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrickému rozvodu pokud je hlavní
vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití a péče o výkonné nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Správné elektrické
nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji,
b
c
d
e
f
g
5
a
jestliže bude používáno ve výkonnostním
rozsahu, pro který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Každé nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí
nemá vychýlené nebo rozpojené
pohyblivé části, zlomené díly nebo
jakoukoliv jinou závadu, která může
mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s
ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Nářadí, příslušenství a násady používejte
podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte v
úvahu provozní podmínky a práci, kterou
je nutné vykonat. Použití nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis
Svěřte opravu Vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tak zajistíte bezpečný chod
nářadí.
Doplňkové pokyny pro stojanové vrtačky
•
•
•
•
Nezasahujte prsty do pracovní oblasti
vrtáku.
Vždy používejte ochranný kryt vrtáku.
Vždy používejte bezpečnostní řemínek.
Magnetický podstavec je vhodný k použití
11
u oceli o síle alespoň 6 mm, kde nebude
vzduchová mezera mezi povrchem
magnetického jádra a povrchem, ke kterému
bude zařízení uchyceno. Zaoblení,
Curvature, nátěr barviva a nepravidelnosti
povrchu vzduchovou mezeru vytvářejí.
Snižte vzduchovou mezeru na minimum.
Zařízení pokládejte vždy na plochý povrch.
Podstavec neupevňujte na malé předměty
nebo na předměty nepravidelného tvaru.
Zařízení pokládejte vždy na povrch zbavený
hoblin, drti, kovových pilin a nečistot.
Magnet udržujte čistý beze zbytků pilin a
úlomků.
Pokud nebylo zařízení instalováno podle
těchto pokynů, nezapínejte jej.
Nespouštějte zařízení aniž se přesvědčíte,
zda je magnetický podstavec pevně
přichycen k montážnímu povrchu.
Seřiďte stolek nebo hloubkový doraz
tak, aby vrták nezasahoval do obrobku.
Pokud je zařízení spuštěno, nemanipulujte
s obrobkem v rámci jakýchkoliv úprav,
sestav nebo konstrukční činnosti.
Před spuštěním zařízení se ujistěte, zda je
příslušenství řádně uchyceno.
Pro dané příslušenství a daný materiál
používejte doporučenou rychlost.
Nepoužívejte zařízení s obrobkem, ke
kterému je připojena elektrická svářečka.
Používejte pouze vhodnou mazací kapalinu.
Ke chlazení používejte obyčejnou chladicí
směs pro řezání kovů na neolejnatém
základě zředěnou vodou.
Nepoužívejte mazací kapalinu pokud vrtáte
vertikálně nebo směrem vzhůru. U těchto
aplikací ponořte vrták do řezací pasty nebo
použijte vhodný sprej.
Nenalejte kapalinu do zásobníku, pokud je
namontován na držák. Zabraňte zatečení
mazací kapaliny do motorového prostoru.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00045650 - 18-06-2007
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
D21620K - - - A
Motor MAG. BOHRMA. STÄNDER 1
©
14
D21620K - - - A
Hauptgerät MAG. BOHRMA. STÄNDER 1
©
15
Schalt. kast. + kabel MAG. BOHRMA. STÄNDER 1
©
D21620K - - - A
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising