D21620K | DeWalt D21620K MAG DRILL STAND instruction manual

505101-58 PL
D21620
2
3
4
WIERTARKA MAGNETYCZNA
•
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
•
Sprawdź, czy wiertarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis wiertarki (rys. A)
Wiertarka magnetyczna D21620K jest przeznaczona do wiercenia otworów w konstrukcjach stalowych
1 Wyłącznik
2 Wyłącznik elektromagnesu
3 Wyłącznik silnika
4 Podstawa magnetyczna
5 Rękojeść posuwu
6 Uchwyt narzędziowy
7 Osłona zabezpieczająca
8 Zbiornik cieczy chłodząco-smarującej
Dane techniczne
D21620K
(V) 230
(W) 1150
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
(obr/min)
Maksymalna średnica obrotów
wierconych w stali wiertłem
pierścieniowym
(mm)
Uchwyt narzędziowy
(spawany chwyt)
(mm)
Wielkość gwintu wrzeciona UNF
Masa
(kg)
D21620K
350/650
Bezpieczeństwo elektryczne
50
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
wiertarki.
19
1/2” x 20
13
Przedłużacz
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10 A
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
wiertarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wska zów k i nar a ż as z si ę na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Montaż maszyny
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertarka magnetyczna
1 osłona zabezpieczająca obszar wiercenia
3 drążki rękojeści
1 piasta
1 pasek zabezpieczający
1 instalacja cieczy chłodząco-smarującej
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarki w rozłożeniu na części
•
•
•
•
5
Zamocuj rękojeść posuwu.
Zamocuj osłonę zabezpieczającą obszar
wiercenia.
W razie potrzeby przyłącz instalację cieczy
chłodząco-smarującej.
Ustaw maszynę na czystej, płaskiej
i masywnej powierzchni. Usuń cząstki/
zanieczyszczenia, które przeszkadzają
w uzyskaniu dobrego kontaktu podstawy
magnetycznej z powierzchnią mocowania.
•
Załóż pasek zabezpieczający.
Instalacji cieczy chłodząco-smarującej
nie używaj przy wierceniu w poziomie
(to znaczy przy wierceniu pionowych
elementów konstrukcyjnych) ani nad
głową.
Montaż rękojeści posuwu (rys. B)
Uchw y t sz ybkomocujący można ł at wo
zamontować zarówno z lewej, jak i z prawej
strony maszyny.
• Przykręć drążki (9) do piasty (10).
• Przy wkładaniu wałka piasty w otwór (12)
naciśnij i przytrzymaj przycisk (11).
• Zwolnij przycisk.
Mocowanie paska zabezpieczającego
(rys. E)
Mocowanie osłony zabezpieczającej obszar
wiercenia (rys. C)
•
•
•
•
•
•
•
Osłonę zabezpieczającą (7) usytuuj
z przodu uchwytu narzędziowego i zgraj
szczeliny z otworami przewidzianymi
w tym celu w maszynie.
Włóż śrubę (13) w otwór (14) z przodu ramy
maszyny.
Włóż śrubę (16) w każdy z otworów (15) po
obydwu stronach ramy.
Nie dokręcaj jeszcze mocno śrub, by
w razie potrzeby móc przesunąć osłonę
zabezpieczającą do góry bądź do dołu.
Przeprowadź pasek zabezpieczający (24)
przez szczelinę (25).
Owiń pasek wokół przedmiotu obrabianego.
Zaciśnij pasek i zapnij go klamrą (26).
Zawsze używaj paska zabezpieczającego.
Mocowanie i odmocowywanie narzędzi
roboczych (rys. F)
Uchwyt narzędziowy jest przystosowany do
mocowania wierteł pierścieniowych o chwycie
19 mm z jednym lub kilkoma spłaszczeniami.
Zęby pierścienia tnącego są bardzo
ostre i łatwo się o nie skaleczyć.
Zawsze zakładaj osłonę zabezpieczającą obszar wiercenia.
•
Przyłączanie instalacji cieczy chłodzącosmarującej (rys. D)
•
Ciecz chłodząco-smarującą można stosować
pr z y w i erc eniu p oziomyc h elementów
konstrukcyjnych (to znaczy gdy wier tło
znajduje się w pozycji pionowej).
• Zwolnij pokrętło (17) i obróć uchwyt (18),
ustawiając go w odpowiednim położeniu.
Dokręć pokrętło.
• Przyłóż pojemnik z cieczą chłodzącosmarującą (19) do uchwytu i wciśnij do
oporu.
• Pojemnik z cieczą chłodząco-smarującą
(19) połącz wężem (20) ze złączką (21) na
ramie.
•
•
•
•
•
By zamocować narzędzie robocze, osłonę
zabezpieczającą (7) trzeba przesunąć do
najwyższej możliwej pozycji.
Przełóż kołek prowadzący przez otwór
w środku chwytu wiertła pierścieniowego.
Obróć w prawo kołnierz zabezpieczający
(27) uchwytu narzędziowego, by zablokować go w swojej pozycji.
Włóż chwyt wiertła (28) do oporu w uchwyt
narzędziowy (6).
Zwolnij kołnierz zabezpieczający.
Obróć wiertło aż do ustalenia w swojej
pozycji.
By wyjąć wiertło, najpierw obróć w prawo
kołnierz zabezpieczający.
Nastawianie prędkości obrotowej (rys. G)
Maszyna jest wyposażona w przekładnię
2-biegową, która pozwala na nastawienie
odpowiedniego stosunku prędkości obrotowej
do momentu obrotowego.
• Do zmiany biegów służy suwak (29).
- Pr zesuń suwak (29) do gór y, by
uzyskać małą prędkość obrotową przy
dużym momencie obrotowym (otwory
o średnicach od 32 do 50 mm).
- Przesuń suwak do dołu, by uzyskać
dużą prędkość obrotową przy małym
By instalacja mogła prawidłowo działać,
pojemnik musi być wypełniony wystarczającą
ilością cieczy.
• Sprawdź, czy regulator przepływu (22) jest
zamknięty.
• Odkręć pokrywę (23).
• Wlej do pojemnika ciecz chłodzącosmarującą rozcieńczoną wodą.
• Ponownie przykręć pokrywę (23).
6
•
m o m e n c i e o b r o t o w y m (o t w o r y
o średnicach od 12 do 30 mm).
W razie trudności z włączeniem biegu
nieco obróć uchwyt narzędziowy.
•
Nigdy nie zmieniaj biegu, gdy maszyna
jest załączona.
Załączanie i wyłączanie silnika wiertarki
Silnik wiertarki można załączyć tylko wtedy,
gdy jest wzbudzony elektromagnes.
• By załączyć silnik wiertarki, naciśnij zielony
przycisk (3). Zapala się zielony wskaźnik
(32).
• By wyłączyć silnik wiertarki, ponownie naciśnij zielony przycisk. Gaśnie wskaźnik.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
•
•
Wywieraj tylko lekki nacisk na wiertło.
Nadmierny nacisk nie zwiększa postępu
wiercenia, a jedynie pogarsza sprawność
i może ewentualnie skrócić tr wałość
użytkową elektronarzędzia.
W razie zakleszczenia się wiertła wyłącz
silnik i przed kontynuowaniem pracy
delikatnie w yjmij nar zędzie robocze
z przedmiotu obrabianego.
•
•
By wyłączyć elektromagnes, ponownie
naciśnij żółty przycisk. Przed zwolnieniem
elektromagnes pozostaje wzbudzony
jeszcze pr zez 3 sekundy. Świadczy
o tym miganie żółtego wskaźnika, który
ostatecznie gaśnie.
Przerwa w zasilaniu
W razie przerwy w zasilaniu lub odłączenia się
elektromagnesu, maszynę trzeba doprowadzić
do stanu początkowego.
• Najpierw wyłącz silnik wiertarki, a następnie
elektromagnes.
• Sprawdź, czy obszar pracy jest czysty.
• Włącz zasilanie.
• Wzbudź elektromagnes.
Zawsze używaj paska zabezpieczającego.
Zawsze używaj osłony zabezpieczającej obszar wiercenia.
Wiercenie otworów
Przed rozpoczęciem pracy:
• By zyskać doświadczenie w pracy z maszyną, najpierw wykonaj proste wiercenia
materiału odpadowego.
•
Załączanie i wyłączanie (rys. rys. A i H)
•
By zapewnić prawidłowe działanie maszyny,
tr zeba ją za ł ączać i w ył ączać zgodnie
z poniższym opisem.
•
•
•
Włączanie i wyłączanie zasilania
• Przyłącz maszynę do sieci. Miga wskaźnik
zasilania (30).
• By włączyć zasilanie, naciśnij wyłącznik (1)
i przytrzymaj go przez sekundę. Wskaźnik
zasilania przestaje migać i zaczyna się
świecić na stałe.
• By wyłączyć zasilanie, naciśnij wyłącznik
i przytrzymaj go przez sekundę. Wskaźnik
zasilania zaczyna migać i trwa to aż do wyjęcia wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
•
•
•
•
Wzbudzanie elektromagnesu
Elektromagnes można wzbudzić tylko wtedy,
gdy jest włączone zasilanie.
• By wzbudzić elektromagnes, naciśnij żółty
przycisk (2). Zapala się żółty wskaźnik
(31).
•
7
Do obszaru wiercenia stale doprowadzaj
odpowiednią ciecz chłodząco-smarującą.
Opuść osłonę zabezpieczającą, by zasłoniła wiertło.
Sprawdź, czy wiertarka znajduje się dokładnie w pozycji wierconego otworu.
Załącznik silnik wiertarki.
Przy użyciu rękojeści posuwu powoli
zagłębiaj wiertło w przedmiocie obrabianym.
Przy nawiercaniu otworu wywieraj tylko
lekki nacisk na wiertło.
Następnie wywieraj umiarkowany nacisk
dla osiągnięcia równomiernego postępu
wiercenia, ale nie przykładaj nadmiernej
siły do narzędzia roboczego.
Gdy podstawa traci kontakt z powierzchnią
styku, to znaczy że siła wywierana na
rękojeść posuwu jest zbyt duża.
Zachowuj szczególną ostrożność, gdy
otwór jest już prawie przewiercony, by nie
dopuścić do powstania zadziorów.
Po zakończeniu pracy i przed odłączeniem maszyny od sieci najpierw zawsze
wyłączaj silnik, następnie elektromagnes
i dopiero na końcu zasilanie.
Wiercenie otworów przy użyciu kroików
•
•
Wiercenie pionow ych powierzchni i nad
głową:
• Zanur z wier tło w paście chłodząco smarującej lub spryskaj je odpowiednim
aerozolem.
Kroiki skrawają materiał tylko na obwodzie
otworu, pozostawiając nienaruszony
środek. Dzięki temu energia zużyta do
wywiercenia otworu jest mniejsza niż przy
użyciu wiertła spiralnego.
Przy korzystaniu z kroików do otworów nie
jest konieczne wstępne wiercenie.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Bezpośrednio po zakończeniu pracy
nie dot ykaj wier tła ani krawędzi
wywierconego otworu, gdyż mogą
one być bardzo gorące i spowodować
oparzenia skóry. Pilnuj, by nikt nie
znajdował się w obszarze, w którym
może wypaść metalowy rdzeń.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Warunki wiercenia
Samowyłączające szczotki
Łatwość wiercenia materiału zależy od wielu
czynników, jak na przykład wytrzymałość
na rozciąganie i opór tarcia. Podczas gdy
twardość i/lub wytrzymałość stanowią łatwo
definiowalne kryteria, obrabialność materiałów,
które poza tym odznaczają się podobnymi
właściwościami fi zycznymi, podlega silnym
wahaniom.
Warunki wiercenia zależą od czasu używania
narzędzia roboczego oraz od rodzaju obróbki,
jakiej została poddana powierzchnia materiału.
Warunki te zależną też od sztywności narzędzia
roboczego i przedmiotu obrabianego, od
smarowania i mocy maszyny.
Im twardszy materiał, tym wolniejszy postęp
wiercenia. Niektóre materiały o niewielkiej
twardości zawierają substancje ścierne,
które przy większych prędkościach powodują
szybkie zuż ycie krawędzi skrawającej.
Prędkość posuwu zależy od sztywności
konstrukcji, objętości usuwanego materiału,
rodzaju obróbki powierzchniowej oraz mocy
maszyny.
Po 80 godzinach pracy silnik automatycznie
się wyłącza. Szczotki węglowe są wówczas
prawie całkowicie zużyte i elektronarzędzie
trzeba naprawić.
Szczotki węglowe nie mogą być wymieniane
przez użytkownika, a jedynie przez autoryzowany warsztat serwisowy firmy D EWALT.
Smarowanie mechanizmu posuwu (rys. I)
By zapewnić płynne działanie mechanizmu
posuwu, trzeba go regularnie smarować.
• Możliwie jak najw y żej unieś zespó ł
silnika.
• Z obydwu stron nasmaruj prowadnicę
o przekroju w kształcie jaskółczego ogona
(33).
• Nasmaruj zębatkę (34).
Po dłuższym użytkowaniu sanie mogą się
poluzować. Ewentualnie wyreguluj 5 śrub
samohamownych usy tuowanych z lewej
strony. Po kolei dokręcaj śruby, ale tak, by
sanie mogły się płynnie przemieszczać po
swojej prowadnicy ślizgowej.
Smarowanie
Przy wierceniu poziomych powierzchni:
• W razie potrzeby za pomocą regulatora
natężenia przepływu (22) (rys. D) wyreguluj
ilość dopływającej cieczy chłodzącosmarującej.
• Zw i ę ks z dop ł y w c iec z y, g dy w iór y
pokrywają się niebieskim nalotem.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
8
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności z normami UE
S e l e k t y w n a z b i ó r k a o d p a d ó w.
Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
D21620K
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywana wiertarka została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1,
EN 55014-2. EN 55022, EN 61029, EN 610003-2 i EN 61000-3-3.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Poziom ciśnienia akustycznego
Moc akustyczna
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia
* Przy uchu operatora.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
85,1 dB(A)
102 dB(A)
< 2,5 m/s2
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
2,8 dB(A)
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
John Howson
D EWALT, Green Lane, Spennymoor,
Co. Durham DL16 6JG, Wielka Brytania
01.02.2005
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dn.12.03.2003r. (Dz.
U. Nr. 49, poz.414),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z d n . 0 2 . 0 4 . 2 0 0 3 r. ( D z . U . N r. 9 0 ,
poz.848),
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dn.10.04.2003r. (Dz.
U. Nr. 91, poz.858).
9
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. Jeśli praca na wolnym powietrzu jest
nieunikniona, należy zastosować wyłącznik przeciążeniowy. Zastosowanie
przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
dla elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Pr zechowuj na pr zyszłość wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze
zalecenia. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym w ybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
p a sow a ć d o g n i a z d a si e c i ow e g o
i w żadnym w ypadku nie wolno jej
pr zerabiać. Gdy elek tronar zędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do
nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
10
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
ceniami. Uwzględniaj przy tym zarówno
warunki pracy, jak i przeprowadzaną
czynność. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany
personel i przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, ze nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f. Nar zędzia do cięcia powinny być
naostrzone i utrzymane w czystości.
Starannie konser wowane narzędzia,
z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej
się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z niniejszymi zale-
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
wiertarek magnetycznych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
Trzymaj palce w bezpiecznej odległości od
wierconego otworu.
Zawsze stosuj osłonę zabezpieczającą
obszar wiercenia.
Zawsze używaj paska zabezpieczającego.
Podstawa magnetyczna nadaje się do stali
grubości od 6 mm przy zerowej szczelinie
powietrznej między powierzchnią elektromagnesu a powierzchnią mocowania.
Zakrzywienia, powłoki malarskie i inne
nieregularności powierzchni powodują
powstanie szczeliny powietrznej, która
powinna być możliwie jak najmniejsza.
Ustawiaj maszynę tylko na płaskiej powierzchni. Nie mocuj podstawy do małych
lub nieregularnie ukształtowanych przedmiotów.
Ustawiaj maszynę tylko na czystej powierzchni wolnej od wiórów, szlamu szlifierskiego i innych zanieczyszczeń.
Utrzymuj w czystości elektromagnes
i usuwaj z niego wióry.
Maszynę załączaj dopiero po ustawieniu
i zainstalowaniu jej wg instrukcji obsługi.
Maszynę załączaj dopiero po upewnieniu
się, że podstawa magnetyczna została
dobrze przytwierdzona do powierzchni
mocowania.
Oprócz wiercenia nie wykonuj żadnych
czynności związanych z przedmiotem obrabianym, gdy maszyna jest załączona.
Przed załączeniem maszyny sprawdź, czy
akcesoria zostały prawidłowo zamocowane.
Zawsze pracuj z szybkością zalecaną dla
danego narzędzia roboczego bądź materiału.
•
•
•
•
Nie wierć przedmiotu obrabianego, który
jednocześnie jest spawany elektrycznie.
Używaj tylko cieczy chłodząco-smarującej
dopuszczonej do eksploatacji. Nie powinna
ona być przyrządzona na bazie oleju,
a jedynie rozcieńczalna wodą.
Przy wierceniu w poziomie lub nad głową
nie używaj ciekłych środków chłodzącosmarujących, a jedynie pastę. Przy tego
typu pracach zanurz wiertło w paście lub
spryskaj je odpowiednim aerozolem.
Cieczy chłodząco-smarującej nie wlewaj
do pojemnika, dopóki jest on zamocowany
w uchwycie. Uważaj, by ciecz ta nie
przedostała się do silnika wiertarki.
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063531 - 18-06-2008
13
D21620K - - - A
Motor
MAG DRILL STAND 1
©
14
D21620K - - - A
Main unit
MAG DRILL STAND 1
©
15
Switchbox & cabel
MAG DRILL STAND 1
©
D21620K - - - A
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising