D21620K | DeWalt D21620K MAG DRILL STAND instruction manual

www.
.eu
D21620
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
13
English (original instructions)
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
32
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
42
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
52
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
62
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
72
Português (traduzido das instruções originais)
81
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
91
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
99
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
108
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
118
Copyright DEWALT
2
Figure 1
h
g
f
e
b
a
d
c
1
Figure 2
Figure 3
o
g
m
l
j
o
i
p
k
n
i
Figure 5
Figure 4
q
w
h
r
x
v
t
u
2
z
y
Figure 6
Figure 7
cc
g
aa
f
bb
Figure 9
Figure 8
ff
c
gg
hh
b
a
ee
dd
3
DANSK
MAGNETISK SØJLEBOREMASKINE
D21620
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Maksimum skæredybde i stål
med ringformet skær
Værktøjsholder (fladt skaft)
Spindelgevind størrelse
Vægt
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
W
min-1
D21620
230
1
1150
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
VDC
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89,1
2,8
102
2,8
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 61029:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
< 2,5
Usikkerhed K =
m/s2
< 2,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 61029
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
4
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
Betyder skarpe hjørner.
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
D21620
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 61029.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.02.2010
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
c)
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
5
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
6
f)
g)
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
søjleboremaskiner
• Hold dine fingre på afstand af boreområdet.
• Brug altid sikkerhedsskærmen. Kontrollér før du
starter maskinen, at beskyttelsesskærmen er
korrekt lukket.
• Brug altid sikkerhedsremmen.
• Den magnetiske holder er velegnet til brug
på stål med en tykkelse startende fra 6 mm,
med nul luftåbning mellem magnetkernens
overflade og monteringsoverfladen. Krumning,
malingsbelægninger og ujævnheder på
overfladen vil danne en luftåbning. Hold
luftåbningen på et minimum.
• Anbring altid maskinen på en flad overflade.
Spænd ikke holderen fast på små eller ujævne
genstande.
• Anbring altid maskinen på en overflade, der
er fri for spåner, splinter, metalspåner og
overfladesnavs.
• Hold magneten ren og fri for efterladenskaber
og metalspåner.
• Tænd ikke maskinen, før den er monteret og
installeret i henhold til disse instruktioner.
• Tænd ikke maskinen, før du har kontrolleret, at
den magnetiske holder er korrekt fastgjort til
monteringsoverfladen.
• Justér bordet, så skæret ikke strækkes
ind i arbejdsemnet før boring. Udfør ikke
nogen designmæssige, monterings- eller
DANSK
samlingsaktiviteter på arbejdsemnet, når
maskinen er tændt.
• Før du tænder maskinen, kontrollér at tilbehøret
er korrekt monteret.
DATOKODEPOSITION
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er
trykt på ydelsespladen.
Eksempel:
• Anvend altid den anbefalede hastighed til
tilbehør og materialet.
• Brug ikke maskinen på det samme
arbejdsemne, hvor der anvendes elektriske
svejseapparater.
• Anvend udelukkende en passende
skærevæske. Brug en generel ikke oliebaseret
metalskæresmørelse fortyndet med vand.
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Magnetisk søjleboremaskine
1 Sikkerhedsskærm
• Brug ikke flydende skærevæsker, når du borer
vertikalt eller oven over hovedet. Dyp skæret i
skærepasta eller anvend en passende spray til
disse opgaver.
3 Håndtag
• Hæld ikke skærevæske i beholderen, når den
er monteret i konsollen. Lad ikke skærevæske
trænge ind i boremotoren.
1 Smøresystem
• Før brug kontrollér, at den bevægelige
patronbeskyttelsesskærm virker korrekt.
1 Eksplosionstegning
1 Nav
1 Sikkerhedsrem
1 Værktøjskasse
1 Brugsvejledning
• Kontrollér at metalspåner eller harpiksholdige
rester ikke kan føre til blokering af funktionen.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• I tilfælde af blokeret skær, frakobl maskinen fra
strømforsyningen, fjern årsagen til blokeringen,
før du igen starter maskinen.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade fra flyvende partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Tænd/sluk
b. Magnetkontakt
c. Motorkontakt
d. Magnetholder
e. Fremføringshåndtag
f. Værktøjsholder
g. Beskyttelsesskærm
h. Skærevæskebeholder
TILSIGTET BRUG
Din D21620 magnetiske søjleboremaskine
er designet til at bore huller i overflader på
stålkonstruktioner. Bor ikke i ikke-jernholdigt metal.
Bær høreværn.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Brug øjeværn.
Denne søjle boremaskine er et professionelt
elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
7
DANSK
El-sikkerhed
MONTERING AF SIKKERHEDSSKÆRMEN (FIG. 3)
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
1. Hold skærmen (g) foran værktøjsholderen, idet
du retter rillerne i skærmen ind efter hullerne i
maskinen.
Dit DEWALT værktøj er designet i klasse I
(jordforbundet) i henhold til EN 61029. Jordforbundet
ledning er påkrævet.
2. Montér skruen (m) i hullet (n), der findes foran
på rammen.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
3. Sæt en knap (o) ind i hvert hul (p), der findes på
begge sider af rammen.
4. Stram ikke vriderne for meget, da
sikkerhedsskærmen skal kunne hæves og
sænkes efter behov.
ADVARSEL: Brug altid
sikkerhedsskærmen.
MONTERING AF SMØRESYSTEMET (FIG. 4)
Smøresystemet kan bruges til horisontale
boreopgaver (boret bruges vertikalt).
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
1. Løsn knappen (q) og drej konsollen (r) i position.
Stram knappen.
SAMLING OG JUSTERING
2. Hold skærevæske- beholderen (h) imod
konsollen og skub den på plads.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser, skal enheden
slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen, inden på- eller
afmontering af tilbehør, justering
eller ændring af op- stillinger eller
udførelse af reparationer. Kontrollér
at kontakten står i OFF position. Start
ved et uheld kan medføre skader.
Installation af maskinen (fig. 2–5)
1. Fastgør fremføringshåndtaget.
2. Montér sikkerhedsskærmen.
3. Tilpas om nødvendigt smøresystemet.
4. Anbring maskinen på en ren, jævn og solid
overflade. Fjern alle partikler, som vil blokere
fuld kontakt mellem magnetholderen og
monteringsoverfladen.
5. Tilpas og spænd sikkerhedsremmen.
FASTGØRELSE AF FREMFØRINGSHÅNDTAGET (FIG. 1, 2)
Hurtigudløser fremføringshåndtaget (e) kan monteres
i en enkel arbejdsgang både til venstre og højre på
maskinen.
1. Skru håndtagene (i) ind i navet (j).
2. Hold knappen (k) nedtrykket, mens du
indsætter navakslen i hullet (l).
3. Udløs knappen.
8
3. Anbring slangen (t) mellem skærevæskebeholderen (h) og tilslutningen i rammen (u).
For at bruge smøresystemet skal det være fyldt med
en tilstrækkelig mængde skærevæske.
1. Kontrollér at flowregulator (v) er lukket.
2. Skru dækslet (w) af.
3. Fyld beholderen med skæresmørelse fortyndet
med vand.
4. Skru igen dækslet på.
ADVARSEL: Brug ikke smøresystemet,
når du borer vertikalt eller oven over
hovedet.
MONTERING AF SIKKERHEDSREM (FIG. 5)
1. Træk sikkerhedsremmen (x) gennem kærven (y).
2. Svøb remmen omkring arbejdsemnet som vist.
3. Spænd remmen godt fast ved hjælp af
spændet (z).
ADVARSEL: Brug altid
sikkerhedsremmen.
Indsætning og fjernelse af et stykke
tilbehør (fig. 6)
Værktøjsholderen accepterer ringformede skær med
en 19 mm skaft med en eller flere flader.
ADVARSEL: Tænderne på et skær er
meget skarpe og kan være farlige.
DANSK
1. For at montere et stykke tilbehør er det
nødvendigt at hæve skærmen (g) til den højeste
position.
2. Skub styrestiften gennem hullet midt i
skæreskaftet.
3. Drej værktøjsholderens låsebøsning (aa) med
uret og hold den i position.
4. Indsæt tilbehørets skaft (bb) så langt ind i
værktøjsholderen (f) som muligt.
5. Udløs låsebøsningen.
6. Vrid tilbehøret, indtil det låser i position.
7. Du fjerner tilbehøret ved at vride låsebøsningen
med uret og tage skæret ud.
Indstilling af hastigheden (fig. 7)
Maskinen er udstyret med en 2-gears gearvælger til
at variere hastigheds-/vridningsmomentsforhold.
1. Tryk glideren (cc) ned for at skifte gear.
ud af arbejdsemnet, før arbejdet
genoptages.
• Brug altid sikkerhedsremmen.
• Brug altid sikkerhedsskærmen.
Slå til og fra (fig. 1, 8)
For at kunne virke korrekt skal maskinen slås til ifølge
den nedenfor angivne procedure.
SLÅ STRØMMEN TIL OG FRA
Tilslut maskinen til ledningsnettet. Strømindikatoren
(dd) vil blinke.
Du slår strømmen til ved at trykke på og holde
tænd-/slukknappen (a) i 1 sekund. Strømindiktoren
vil stoppe med at blinke og vil forblive tændt.
Du slår strømmen fra ved at trykke på og holde
tænd-/slukknappen i 1 sekund. Strømindikatoren vil
starte med at blinke, indtil ledningsnettet er frakoblet.
AKTIVERING AF MAGNETEN
– Skub glideren (cc) op for lav hastighed og højt
vridningsmoment (huller fra 32 til 50 mm).
Magneten kan kun aktiveres, når strømmen er
slået til.
– Skub glideren ned for høj hastighed og lavt
vridningsmoment (huller fra 12 til 30 mm).
Du slår magneten til ved at trykke på den gule knap
(b). Den gule indikator (ee) tændes.
2. Det kan være nødvendigt at dreje
værktøjsholderen lidt, før gearet aktiveres.
ADVARSEL: Skift ikke gear ved fuld
hastighed eller under brug.
Før brugen
Afprøv et par enkle projekter ved brug af
affaldsmateriale, indtil du udvikler en “fornemmelse”
for maskinen.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet.
Overdreven kraftudøvelse gør det ikke
hurtigere at bore. Det forringer snarere
værktøjets ydeevne og nedsætter
værktøjets levetid.
Du slår magneten fra ved igen at trykke på den gule
knap. Før udløsning vil magneten være aktiveret
i endnu 3 sekunder, hvilket angives af den gule
indikator, som vil blinke, indtil den slås fra.
SLÅ BOREMOTOREN TIL OG FRA
Boremotoren kan kun tilsluttes, når magneten er
aktiveret.
Du slår boremotoren til ved at trykke på den grønne
knap (c). Den grønne indikator (ff) tændes.
Du slår boremotoren fra ved igen at trykke på den
grønne knap. Indikatoren slukkes.
NULSTILLING AF MASKINEN
Hvis strømmen afbrydes under brug, eller hvis det
magnetiske segl brydes, skal maskinen nulstilles.
1. Slå først boremotoren fra og derefter magneten.
2. Kontrollér at arbejdsområdet er rent.
3. Slå strømmen til.
4. Aktivér magneten.
Boring af et hul (fig. 1)
1. Anvend altid en passende
skærevæske / smøremiddel på skæreområdet.
2. Sænk beskyttelsesskærmen (g), så den dækker
den overflade, der skal bores.
• Hvis tilbehøret sætter sig fast, stop
motoren og tag forsigtigt tilbehøret
9
DANSK
3. Kontrollér at borepunktet eller skærpiloten er
korrekt installeret over det sted, hvor der skal
bores.
4. Slå strømmen til til boremotoren.
5. Før langsomt tilbehøret ind i arbejdsemnet ved
hjælp af fremføringshåndtaget (e).
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser, skal enheden
slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen, inden på- eller
afmontering af tilbehør, justering
eller ændring af op- stillinger eller
udførelse af reparationer. Kontrollér
at kontakten er i OFF position. Start ved
et uheld kan medføre skader.
6. Ved starten på skæringen, anvend et let tryk for
at få tilbehøret til at udføre den indledende rille.
7. Forsæt med at anvende tilstrækkeligt tryk til at
opnå et smidigt fremadskridende snit. Anvend
ikke tvang.
8. Trykket på håndtaget er for højt, hvis holderen
løsnes fra arbejdsoverfladen.
9. Vær ekstra omhyggelig, når tilbehøret er ved at
bryde igennem overfladen for at undgå splinter.
10. Slå altid motoren, magneten og strømmen
fra i den specielle rækkefølge, når arbejdet er
afsluttet, og før stikket trækkes ud.
Boring med ringformede skær
Ringformede skær skærer kun materiale i hullets
omkreds i stedet for at konvertere hele huller til
spåner. Som et resultat, de bruger mindre energi til
at lave et hul end et sneglebor.
Ved boring med et ringformet skær er det ikke
nødvendigt at bore et forsøgshul.
ADVARSEL: Rør ikke ved skæret eller
dele tæt på skæret lige efter boringen,
da de kan være meget varme og kan
medføre forbrændinger på huden.
Kontrollér at der ikke er nogen i
arbejdsområdet, når metalkernen
udkastes.
Boreforhold
Hvor let, der kan bores i materialet, afhænger
af forskellige faktorer inklusive brudstyrke og
slidbestandighed. Mens hårdhed og / eller styrke er
det normale kriterium, kan der være store variationer
i maskinbearbejdningen af materialer med ens
fysiske egenskaber.
Boreforholdene er afhængige af kravene til
værktøjets levetid og overfladefinish. Disse
forhold begrænses yderligere af værktøjets og
arbejdsemnets stivhed, smøring og tilgængelig
maskinkraft. Jo hårdere materialet er, jo lavere
skærehastighed.
Nogle materialer med lav hårdhed indeholder
slibende stoffer, der medfører hurtig skærekantslitage
ved høje hastigheder. Fremføringshastigheder styres
af opstillingens stivhed, den mængde materiale,
der skal fjernes, overfladefinish og tilgængelig
maskinkraft.
10
Udskiftning af børster
Efter 80 timer slukker motoren automatisk og
indikerer herved, at kulbørsterne næsten er
nedslidte, og at der skal foretages service på
værktøjet. Kulbørsterne kan ikke serviceres af
brugeren. Tag værktøjet til en autoriseret DEWALT
reparatør.
Smøring
VED HORISONTALE OPGAVER
• Justér væskeflowet efter behov ved hjælp af
flowregulatoren (v) (fig. 4).
• Tilsæt mere skærevæske, hvis spånerne
bliver blå.
VERTIKALE OG OVER HOVEDET OPGAVER
Dyp skæret i skærepasta eller anvend en passende
spray.
SMØRING AF FREMFØRINGSVANDRINGEN (FIG. 9)
Fremføringsvandringen skal smøres regelmæssigt
med fedt for at sikre smidig drift.
• Hæv motorenheden til den højest mulige
position.
• Smør svalehaleføringen (gg) på begge sider.
• Smør geartandstangen (hh).
Efter brug gentagne gange kan geartandstangen
gå løs. Hvis nødvendigt justér de 5 selvlåsende
skruesæt på venstre side. Spænd skruerne i
serier, indtil geartandstangen bevæger sig frit i
svalehaleføringen, men ikke får motoren til at slingre.
DANSK
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
11
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle
pengene refunderet eller bytte det. Produktet
skal have været underlagt almindelig brug og
slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
12
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
MAGNETSTÄNDERBOHRMASCHINE
D21620
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Drehzahl ohne Last
Maximaler Bohrbereich bei Stahl
mit Kernbohrer
Werkzeugaufnahme (Flachschaft)
Spindelgewinde
Gewicht
W
min.-1
D21620
230
1
1150
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
dB(A)
89,1
dB(A)
dB(A)
2,8
102
dB(A)
2,8
VDC
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 61029:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
< 2,5
Messungenauigkeit K =
m/s2
< 2,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 61029 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Weist auf scharfe Kanten hin.
13
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D21620
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.02.2010
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
14
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
DEUTSCH
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
15
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrmaschinen
• Halten Sie Ihre Finger vom Bohrbereich fern.
• Verwenden Sie immer die
Bohrerschutzvorrichtung. Vergewissern Sie sich
vor dem Einschalten der Maschine, dass die
Schutzvorrichtung sicher geschlossen ist.
• Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt.
• Der Magnetständer eignet sich für den
Einsatz an Werkstücken aus Stahl mit einer
Stärke ab 6 mm ohne Luftspalt zwischen
Magnetkernfläche und Aufstellfläche.
Krümmungen, Lackbeschichtungen und
Unregelmäßigkeiten der Oberfläche bewirken
einen Luftspalt. Halten Sie den Luftspalt so klein
wie möglich.
• Stellen Sie die Maschine immer auf eine ebene
Fläche. Bringen Sie den Ständer nicht an
kleinen oder unregelmäßig geformten Objekten
an.
• Stellen Sie die Maschine immer auf eine
Fläche, die frei von Spänen, Splittern und
Verunreinigungen ist.
• Halten Sie den Magneten sauber und frei von
Teilchen und Spänen.
• Schalten Sie die Maschine erst ein, nachdem
sie gemäß dieser Anleitung aufgestellt und
montiert wurde.
• Schalten Sie die Maschine erst ein, nachdem
Sie geprüft haben, dass der Magnetständer
sicher auf der Aufstellfläche befestigt ist.
• Stellen Sie den Tisch so ein, dass der Bohrer
vor dem Bohren nicht in das Werkstück
hineinragt. Führen Sie keine Konstruktions-,
Montage- oder Bauarbeiten am Werkstück
durch, solange die Maschine eingeschaltet ist.
• Verwenden Sie keine Schneidflüssigkeiten,
während Sie an vertikalen oder über dem Kopf
liegenden Objekten bohren. Tauchen Sie für
diese Zwecke den Bohrer in Schneidpaste ein
oder wenden Sie ein geeignetes Spray an.
• Gießen Sie keine Schneidflüssigkeit in den
Tank, während er in der Halterung befestigt
ist. Lassen Sie keine Schneidflüssigkeit in den
Motor der Bohrmaschine gelangen.
• Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass
die bewegliche Bohrfutterschutzvorrichtung
ordnungsgemäß funktioniert.
• Stellen Sie sicher, dass keine Metallsplitter oder
Harzrückstände die Funktion blockieren können.
• Wenn der Bohrer blockiert, trennen Sie die
Maschine vom Stromnetz und beseitigen Sie die
Ursache der Blockade, bevor Sie die Maschine
wieder einschalten.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
• Bevor Sie die Maschine einschalten,
vergewissern Sie sich, dass das jeweilige
Zubehörteil ordnungsgemäß montiert wurde.
Tragen Sie Gehörschutz.
• Verwenden Sie immer die richtige
Geschwindigkeit für das jeweilige Zubehör und
Material.
• Verwenden Sie die Maschine nicht zusammen
mit Elektroschweißgeräten am selben
Werkstück.
• Verwenden Sie nur geeignete Schneidflüssigkeit.
Verwenden Sie ein allgemeines, nicht auf
Öl basierendes, mit Wasser verdünntes
Metallschneidekühlmittel.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist auf dem Typenschild angegeben.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
16
DEUTSCH
Packungsinhalt
Elektrische Sicherheit
Die Packung enthält:
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
1 Magnetständerbohrmaschine
1 Bohrerschutzvorrichtung
3 Hebelgriffe
1 Nabe
1 Sicherheitsgurt
1 Schmiersystem
1 Transportkoffer
Ihr DEWALT-Werkzeug ist gemäß EN 61029 geerdet
(Klasse I). Daher ist ein Erdungskabel erforderlich.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
CH
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. [fig.] 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein/Aus
b. Magnetschalter
c. Motorschalter
d. Magnetständer
e. Vorschubhebel
f. Werkzeugaufnahme
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
g. Schutzvorrichtung
h. Schneidflüssigkeitstank
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die Magnetständerbohrmaschine D21620 ist
zum Bohren von Löchern in Oberflächen von
Stahlkonstruktionen vorgesehen. Nicht zum Bohren
von Nichteisenmetallen verwenden.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Bohrmaschine ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Stellen
Sie sicher, dass sich der Schalter in
der OFF-Position befindet. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Montage der Maschine (Abb. 2–5)
1. Fügen Sie den Vorschubhebel zusammen.
2. Montieren Sie die Bohrerschutzvorrichtung.
3. Befestigen Sie bei Bedarf das Schmiersystem.
17
DEUTSCH
4. Stellen Sie die Maschine auf eine saubere,
ebene und feste Oberfläche. Entfernen Sie
etwaige Teilchen, die einen vollständigen
Kontakt zwischen dem Magnetständer und der
Aufstellfläche verhindern könnten.
5. Bringen Sie den Sicherheitsgurt an und ziehen
sie ihn fest.
MONTAGE DES VORSCHUBHEBELS (ABB. 1, 2)
Der schnell lösbare Vorschubhebel (e) kann in einem
einfachen Schritt sowohl links als auch rechts an der
Maschine angebracht werden.
3. Füllen Sie den Tank mit wasserverdünntem
Schneidkühlmittel.
4. Schrauben Sie den Deckel wieder auf den Tank.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Schmiersystem nicht bei Bohrarbeiten
an vertikalen oder über dem Kopf
liegenden Objekten.
BEFESTIGEN DES SICHERHEITSGURTS (ABB. 5)
1. Stecken Sie den Sicherheitsgurt (x) durch den
Schlitz (y).
1. Schrauben Sie die Hebelgriffe (i) in die Nabe (j).
2. Legen Sie den Gurt wie abgebildet um das
Werkstück.
2. Halten Sie die Taste (k) gedrückt, während Sie
den Nabenschaft in das Loch (l) stecken.
3. Ziehen Sie den Gurt mithilfe der Schnalle gut
fest (z).
3. Lassen Sie die Taste los.
MONTIEREN DER BOHRERSCHUTZVORRICHTUNG (ABB. 3)
1. Halten Sie die Schutzvorrichtung (g) so vor die
Werkzeugaufnahme, dass die Schlitze in der
Schutzvorrichtung genau über den Löchern in
der Maschine liegen.
2. Drehen Sie die Schraube (m) in das Loch (n) auf
der Vorderseite des Rahmens.
3. Drehen Sie die Knöpfe (o) in die Löcher (p) an
beiden Seiten des Rahmens.
4. Ziehen Sie die Befestigungsteile nicht fest an,
damit die Bohrerschutzvorrichtung nach Bedarf
nach oben und unten geschoben werden kann.
WARNUNG: Verwenden Sie immer die
Bohrerschutzvorrichtung.
WARNUNG: Verwenden Sie immer den
Sicherheitsgurt.
Ein- und Ausbauen von
Zubehörteilen (Abb. 6)
In die Werkzeugaufnahme können Kernbohrer
mit 19-mm-Schaft und einer oder mehreren
Schaftabflachungen eingesetzt werden.
WARNUNG: Die Zähne eines
Kernbohrers sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
1. Um ein Zubehörteil zu befestigen, muss
die Schutzvorrichtung (g) ganz nach oben
geschoben werden.
BEFESTIGEN DES SCHMIERSYSTEMS (ABB. 4)
2. Schieben Sie den Führungsstift durch das Loch
in der Mitte des Bohrerschafts.
Das Schmiersystem kann für horizontale
Bohrarbeiten (vertikale Ausrichtung des Bohrers)
verwendet werden.
3. Drehen Sie den Arretierungsring der
Werkzeugaufnahme (aa) im Uhrzeigersinn und
halten Sie ihn fest.
1. Lösen Sie den Knopf (q) und drehen Sie die
Halterung (r) in die richtige Position. Ziehen Sie
den Knopf fest.
4. Stecken Sie den Schaft des Zuberhörteils
(bb) so weit wie möglich in die
Werkzeugaufnahme (f).
2. Setzen Sie den Schneidflüssigkeitstank (h) an
die Halterung an und die drücken Sie ihn in
diese hinein.
5. Lassen Sie den Arretierungsring los.
3. Bringen Sie den Schlauch (t) zwischen dem
Schneidflüssigkeitstank (h) und dem Anschluss
im Rahmen (u) an.
Das Schmiersystem muss mit genügend
Schneidflüssigkeit gefüllt sein, um genutzt werden
zu können.
1. Stellen Sie sicher, dass der Durchflussregler (v)
geschlossen ist.
2. Schrauben Sie den Deckel (w) ab.
6. Drehen Sie das Zubehörteil, bis es einrastet.
7. Zum Entfernen des Zubehörteils drehen Sie den
Arretierungsring im Uhrzeigersinn und nehmen
das Teil heraus.
Einstellen der Drehzahl (Abb. 7)
Das Gerät ist mit einer 2-Gang-Schaltung
ausgestattet, mit der das Verhältnis von Drehzahl zu
Drehmoment gewählt werden kann.
1. Drücken Sie auf den Schieber (cc), um den
Gang zu wechseln.
– Schieben Sie den Schieber (cc) nach oben,
um eine niedrigeDrehzahl und ein hohes
18
DEUTSCH
Drehmoment zu erzielen (Bohrungen von 32
bis 50 mm).
– Schieben Sie den Schieber nach unten,
um eine hohe Drehzahl und einniedriges
Drehmoment zu erzielen (Bohrungen von 12
bis 30 mm).
2. Eventuell müssen Sie die Werkzeugaufnahme
ein wenig drehen, damit der Gang einrastet.
WARNUNG: Wechseln Sie niemals bei
voller Geschwindigkeit oder während
der Verwendung den Gang.
Vor dem Betrieb
Führen zunächst einige Bohrungen an Abfallmaterial
durch, um ein „Gefühl“ für die Maschine zu
entwickeln.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
• Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck
auf das Gerät aus. Übermäßiger Druck
erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt
lediglich die Leistung und verkürzt
möglicherweise die Lebensdauer des
Werkzeugs.
• Falls das Zubehörteil blockiert,
stoppen Sie den Motor und heben
Sie das Zubehörteil vorsichtig aus
dem Werkstück, bevor Sie mit der
Arbeit fortfahren.
• Verwenden Sie immer den
Sicherheitsgurt.
• Verwenden Sie immer die
Bohrerschutzvorrichtung.
EIN- UND AUSSCHALTEN DER STROMVERSORGUNG
Schließen Sie die Maschine an das Stromnetz an.
Die Netzkontrollleuchte (dd) blinkt.
Zum Einschalten der Stromversorgung halten Sie
die Ein-/Aus-Taste (a) 1 Sekunde lang gedrückt. Die
Netzkontrollleuchte hört auf zu blinken und leuchtet
permanent.
Zum Ausschalten der Stromversorgung halten Sie
die Ein-/Aus-Taste erneut 1 Sekunde lang gedrückt.
Die Netzkontrollleuchte beginnt wieder zu blinken,
bis der Netzstecker gezogen wird.
AKTIVIEREN DES MAGNETEN
Der Magnet kann erst aktiviert werden, wenn die
Stromversorgung eingeschaltet ist.
Zum Einschalten des Magneten drücken Sie die
gelbe Taste (b). Die gelbe Kontrollleuchte (ee)
leuchtet auf.
Zum Ausschalten des Magneten drücken Sie die
gelbe Taste erneut. Bevor sich der Magnet löst,
bleibt er noch 3 Sekunden lang aktiv. Während
dieser Zeit blinkt die gelbe Kontrollleuchte.
EIN- UND AUSSCHALTEN DES BOHRMOTORS
Der Bohrmotor kann erst eingeschaltet werden,
wenn der Magnet aktiviert ist.
Zum Einschalten des Bohrmotors drücken Sie die
grüne Taste (c). Die grüne Kontrollleuchte (ff) leuchtet
auf.
Zum Ausschalten des Bohrmotors drücken Sie die
grüne Taste erneut. Die Kontrollleuchte erlischt.
ZURÜCKSETZEN DER MASCHINE
Falls während des Betriebs der Strom ausfällt oder
falls zu irgendeinem Zeitpunkt die Magnetdichtung
defekt ist, muss die Maschine zurückgesetzt
werden.
1. Schalten Sie zuerst den Bohrmotor und dann
den Magneten aus.
2. Stellen sie sicher, dass die Arbeitsfläche
sauber ist.
3. Schalten Sie die Stromversorgung ein.
4. Aktivieren Sie den Magneten.
Bohren von Löchern (Abb. 1)
Ein- und Ausschalten (Abb. 1, 8)
1. Wenden Sie stets eine geeignete
Schneidflüssigkeit / ein geeignetes
Schneidkühlmittel im Schnittbereich an.
Damit die Maschine ordnungsgemäß arbeitet, muss
Sie wie nachfolgend beschrieben eingeschaltet
werden.
2. Schieben Sie die Schutzvorrichtung (g) nach
unten, so dass sie die zu bearbeitende Fläche
abschirmt.
19
DEUTSCH
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Bohrerspitze
bzw. der Führungsstift genau über der zu
bohrenden Stelle befindet.
4. Schalten Sie den Bohrmotor ein.
5. Bewegen Sie das Zubehörteil mithilfe des
Vorschubhebels (e) langsam bis auf das
Werkstück herab.
6. Üben Sie am Anfang des Schneidvorgangs
leichten Druck aus, damit das Zubehörteil eine
erste Vertiefung erzeugen kann.
7. Üben Sie anschließend genügend Druck aus,
um eine gleichmäßig fortschreitende Bohrung
zu erzielen. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang
nicht.
8. Der auf den Hebel ausgeübte Druck ist zu groß,
wenn sich der Ständer von der Arbeitsfläche
löst.
9. Gehen Sie sehr behutsam vor, wenn das
Zubehörteil kurz davor ist, die Oberfläche
zu durchbrechen, um ein Aussplittern zu
vermeiden.
10. Schalten Sie immer – in der hier genannten
Reihenfolge – den Motor, den Magneten und
die Stromversorgung aus, wenn die Arbeit
beendet ist und bevor Sie den Netzstecker
ziehen.
Bohren mit Kernbohrern
Kernbohrer durchschneiden das Material nur an der
Peripherie des Loches, anstatt das gesamte Loch
zu zerspanen. Ergebnis: Der Energieaufwand zum
Erzeugen des Loches ist geringer als bei einem
Spiralbohrer.
Beim Bohren mit einem Kernbohrer muss kein
Führungsloch vorgebohrt werden.
WARNUNG: Berühren Sie den Bohrer
oder die Teile nahe am Bohrer nicht
unmittelbar nach dem Bohrvorgang,
da sie extrem heiß sein und zu
Verbrennungen führen können.
Stellen Sie sicher, dass sich niemand in
dem Arbeitsbereich aufhält, in dem der
Metallkern ausgeworfen wird.
Bohrbedingungen
Wie leicht sich das Material bohren lässt, hängt
von mehreren Faktoren ab, insbesondere von
der Zugfestigkeit und der Verschleißfestigkeit.
Wenngleich Härte und/oder Festigkeit die normalen
Kriterien sind, kann es in der Bearbeitbarkeit
von Materialien mit ähnlichen physikalischen
Eigenschaften große Unterschiede geben.
20
Die Bohrbedingungen richten sich nach den
Anforderungen an die Lebensdauer des
Werkzeugs und die Oberflächengüte. Diese
Bedingungen werden zusätzlich durch die
Festigkeit des Werkzeugs und des Werkstücks, die
Schmierung und die verfügbare Maschinenleistung
eingeschränkt. Je härter das Material, desto geringer
die Bohrgeschwindigkeit.
Einige Materialien von geringer Härte enthalten
scheuernde Substanzen, die bei hohen Drehzahlen
zu einem raschen Verschleiß der Schneiden führen.
Die Vorschubgeschwindigkeit richtet sich nach der
Festigkeit der Aufspannung, dem Volumen des zu
zerspanenden Materials, der Oberflächengüte und
der verfügbaren Maschinenleistung.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Stellen
Sie sicher, dass sich der Schalter in
der OFF-Position befindet. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Selbstabschaltende Kohlebürsten
Nach 80 Stunden schaltet sich der Motor
automatisch ab und zeigt an, dass die Kohlebürsten
fast abgenutzt sind und die Maschine gewartet
werden muss. Die Kohlebürsten können nicht vom
Anwender gewartet werden. Bringen Sie das Gerät
in eine autorisierte DEWALT-Kundendienstwerkstatt.
Schmierung
BEI ARBEITEN AN HORIZONTALEN OBJEKTEN
• Stellen Sie die Flüssigkeitszufuhr mithilfe des
Durchflussreglers (v) bedarfsgerecht ein (Abb. 4).
• Führen Sie mehr Schneidflüssigkeit zu, wenn die
Späne eine blaue Farbe aufweisen.
DEUTSCH
BEI ARBEITEN AN VERTIKALEN UND ÜBER DEM KOPF
LIEGENDEN OBJEKTEN
Tauchen Sie den Bohrer in Schneidpaste ein oder
wenden Sie ein geeignetes Spray an.
SCHMIEREN DES VORSCHUBWEGES (ABB. 9)
Der Vorschubweg sollte regelmäßig mit Fett
geschmiert werden, um einen gleichmäßigen
Vorschub zu gewährleisten.
• Bewegen Sie die Motoreinheit in die
höchstmögliche Position.
• Schmieren Sie die Schwalbenschwanzführung
(gg) auf beiden Seiten.
• Schmieren Sie die Zahnstange (hh).
Nach häufiger Verwendung kann die Zahnstange
locker werden. Stellen Sie nötigenfalls die 5
selbstsichernden Justierschrauben auf der
linken Seite richtig ein. Ziehen Sie die Schrauben
serienweise nach, bis sich die Zahnstange in der
Schwalbenschwanzführung frei bewegt, ohne dass
jedoch der Motor ins Taumeln geraten kann.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
21
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
22
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
E NG L I S H
MAGNETIC DRILL PRESS
D21620
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Maximum drilling range in steel
with annular cutter
Tool holder (flat shank)
Spindle thread size
Weight
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
W
min-1
D21620
230
230/115
1
1150
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89.1
2.8
102
2.8
VDC
VDC
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 61029:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
< 2.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 61029 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes
16 Amperes
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Denotes sharp edges.
23
EN GLI S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
D21620
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.02.2010
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
24
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
E NG L I S H
e)
f)
g)
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Drill Presses
• Keep your fingers well out of the drill area.
• Always use the drill guard. Before turning on
machine ensure the guard is closed securely.
• Always use the safety strap.
• The magnetic stand is suitable for use on steel
with a thickness starting from 6 mm, with zero
air gap between the magnet core surface and
the mounting surface. Curvature, coats of paint
and surface irregularities will create an air gap.
Keep the air gap to a minimum.
• Always place the machine on a flat surface.
Do not clamp the stand on small or irregularly
shaped objects.
• Always place the machine on a surface that is
clear of shavings, chips, swarf and surface dirt.
• Keep the magnet clean and free of debris and
swarf.
• Do not turn on the machine until it has been
mounted and installed according to these
instructions.
• Do not turn on the machine before having
checked that the magnetic stand has been
tightened firmly to the mounting surface.
• Adjust the table so cutter does not extend into
the workpiece before drilling. Do not perform
any design, assembly or construction activities
on the workpiece while the machine is turned
on.
• Before turning on the machine, make sure the
accessory has been mounted correctly.
• Always use the recommended speed for the
accessories and the material.
• Do not use the machine on the same workpiece
on which electric welders are being used.
• Use only an appropriate cutting fluid. Use a
general non-oil-based metal cutting coolant
diluted with water.
• Do not use liquid cutting fluids while drilling
vertically or overhead. Dip the cutter in cutting
paste or apply an appropriate spray for these
applications.
25
EN GLI S H
• Do not pour cutting fluid into the reservoir
while it is mounted in the bracket. Do not allow
cutting fluid to enter the drill motor.
• Before use, ensure movable chuck guard
operates properly.
• Ensure that metal chips or resinous residue
cannot lead to blockage of the function.
• In case of jammed cutter disconnect the
machine from the power supply, remove
the reason for the jam before turning on the
machine again.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
1 Safety strap
1 Lubrication system
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/Off
b. Magnet switch
– Risk of personal injury from flying particles.
c. Motor switch
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
d. Magnetic stand
– Risk of personal injury due to prolonged use.
e. Feed handle
f. Tool holder
Markings on Tool
g. Guard
The following pictograms are shown on the tool:
h. Cutting fluid tank
Read instruction manual before use.
INTENDED USE
Wear ear protection.
Your D21620 magnetic drill press has been
designed for drilling holes in steel construction
surfaces. Do not drill into non-ferrous metal.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
Wear eye protection.
This drill press is a professional power tool.
DATE CODE POSITION
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
The Date Code, which also includes the year of
manufacturing, is printed on the rating plate.
Electrical Safety
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Magnetic drill press
1 Drill guard
3 Handles
1 Hub
26
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is designed in class I (grounded)
according to EN 61029. Earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
E NG L I S H
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
• Connect green / yellow lead to the earth
terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3-core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
MOUNTING THE DRILL GUARD (FIG. 3)
1. Hold the guard (g) in front of the tool holder,
aligning the slots in the guard with the holes in
the machine.
2. Fit the screw (m) into the hole (n) located in the
front of the frame.
3. Fit a knob (o) into each of the holes (p) located
at both sides of the frame.
4. Do not tighten the fasteners firmly as the
drill guard must be able to rise and lower as
required.
WARNING: Always use the drill guard.
FITTING THE LUBRICATION SYSTEM (FIG. 4)
The lubrication system can be used for horizontal
drilling applications (the drill being used vertically).
1. Loosen the knob (q) and turn the bracket (r) in
position. Tighten the knob.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
2. Hold the cutting fluid tank (h) against the
bracket and push it in its place.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
3. Place the hose (t) between the cutting fluid tank
(h) and the connection in the frame (u).
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set- ups or when making repairs. Be
sure the switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Installing the Machine (fig. 2–5)
1. Assemble the feed handle.
2. Mount the drill guard.
In order to use the lubrication system, it must be
filled with a sufficient amount of cutting fluid.
1. Make sure the flow regulator (v) is closed.
2. Unscrew the cap (w).
3. Fill the container with cutting coolant diluted
with water.
4. Screw the cap back on.
WARNING: Do not use the lubrication
system in vertical or overhead drilling
applications.
FITTING THE SAFETY STRAP (FIG. 5)
3. Fit the lubrication system as necessary.
1. Pass the safety strap (x) through the slot (y).
4. Place the machine on a clean, level and solid
surface. Remove any particles that will obstruct
full contact between the magnetic stand and
the mounting surface.
3. Securely tighten the strap using the buckle (z).
5. Fit and tighten the safety strap.
ASSEMBLING THE FEED HANDLE (FIG. 1, 2)
The quick-release feed handle (e) can be mounted in
one simple operation both to the left and the right of
the machine.
1. Screw the handles (i) into the hub (j).
2. Keep the button (k) depressed while inserting
the hub shaft into the hole (l).
3. Release the button.
2. Wrap the strap around the workpiece as shown.
WARNING: Always use the safety
strap.
Inserting and Removing an
Accessory (fig. 6)
The tool holder accepts annular cutters with a
19 mm shank with one or more flats.
WARNING: The teeth of a cutter are
very sharp and can be dangerous.
1. In order to fit an accessory it is necessary to
raise the the guard (g) to its highest position.
27
EN GLI S H
2. Slide the pilot pin through the hole in the center
of the cutter shank.
Turning On and Off (fig. 1, 8)
3. Turn the tool holder locking sleeve (aa)
clockwise and hold it in position.
In order to operate properly, the machine has to
be turned on following the procedure as described
below.
4. Insert the shank of the accessory (bb) as far into
the tool holder (f) as possible.
TURNING THE POWER ON AND OFF
5. Release the locking sleeve.
6. Twist the accessory until it locks in position.
7. To remove the accessory, twist the locking
sleeve clockwise and take out the cutter.
Setting the Speed (fig. 7)
The machine is equipped with a 2-gear selector to
vary the speed/torque ratio.
1. Depress the slider (cc) in order to change the
gear.
To turn the power on, press and hold the on/off
button (a) for 1 second. The power indicator will stop
blinking and will remain on.
To turn the power off, press and hold the on/off
button for 1 second. The power indicator will start
blinking until the mains plug is disconnected.
ACTIVATING THE MAGNET
The magnet can only be activated when the power
is turned on.
– Slide the slider (cc) up for low speed and high
torque (holes from 32 to 50 mm).
To turn on the magnet, press the yellow button (b).
The yellow indicator (ee) goes on.
– Slide the slider down for high speed and low
torque (holes from 12 to 30 mm).
To turn off the magnet, press the yellow button
again. Before releasing, the magnet will remain
engaged for 3 more seconds, which is indicated by
the yellow indicator blinking until it goes off.
2. You may have to rotate the tool holder slightly
before the gear engages.
WARNING: Do not change gears at full
speed or during use.
Prior to Operation
Try a few simple projects using scrap material until
you develop a “feel” for the machine.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
• Apply only a gentle pressure to
the tool. Excessive force does not
speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
• If the accessory jams, stop the motor
and gently raise the accessory out of
the workpiece before resuming work.
28
Connect the machine to the mains. The power
indicator (dd) will blink.
TURNING THE DRILL MOTOR ON AND OFF
The drill motor can only be switched on when the
magnet is activated.
To turn the drill motor on, press the green button (c).
The green indicator (ff) goes on.
To turn the drill motor off, press the green button
again. The indicator goes off.
RE-SETTING THE MACHINE
If the power is interrupted during use, or if at any
point the magnetic seal is broken, the machine must
be reset.
1. Turn off the drill motor first, and then the
magnet.
2. Ensure that the work area is clean.
3. Turn on the power.
4. Activate the magnet.
Drilling a Hole (fig. 1)
1. Always apply an appropriate cutting
fluid/coolant on the cutting area.
2. Lower the guard (g) so that it screens the
surface to be drilled.
• Always use the safety strap.
3. Make sure the drill point or cutter pilot is
properly installed over the spot to be drilled.
• Always use the drill guard.
4. Turn on the drill motor.
E NG L I S H
5. Slowly feed the accessory into the workpiece
using the feed handle (e).
6. At the start of the cut, apply light pressure to
allow the accessory to perform the initial groove.
7. Continue applying sufficient pressure to achieve
a smooth progressive cut. Do not force.
8. The pressure exerted on the handle is too high if
the stand comes loose from the work surface.
9. Take extra care when the accessory is about to
break through the surface to prevent splintering.
10. Always turn off the motor, the magnet and the
power, in that particular order, when work is
finished and before unplugging.
Drilling with Annular Cutters
Annular cutters only cut material at the periphery of
the hole, rather than converting the entire hole to
shavings. As a result, the energy required to make a
hole is lower than for a twist drill.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set- ups or when making repairs. Be
sure the switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Pop-off Brushes
After 80 hours, the motor will be automatically shut
off indicating that the carbon brushes are nearly
worn out and that the tool needs servicing. The
carbon brushes are not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent.
When drilling with an annular cutter, it is not
necessary to drill a pilot hole.
WARNING: Do not touch the cutter or
the parts close to the cutter immediately
after operation, as they may be
extremely hot and cause burns to the
skin.
Ensure nobody is in the work area
where the metal core is ejected.
Drilling Conditions
The ease with which material can be drilled depends
on several factors including tensile strength and
abrasion resistance. Whilst hardness and/or strength
is the usual criterion, wide variations in machineability
can exist among material showing similar physical
properties.
The drilling conditions are dependent on
requirements for tool life and surface finish. These
conditions are further restricted by the rigidity of the
tool and the workpiece, lubrication and machine
power available. The harder the material, the lower
the cutting speed.
Some materials of low hardness contain abrasive
substances leading to rapid cutting edge wear at
high speeds. Feed rates are governed by rigidity of
set-up, volume of material to be removed, surface
finish and available machine power.
Lubrication
IN HORIZONTAL APPLICATIONS
• Adjust the fluid flow as required using the flow
regulator (v) (fig. 4).
• Add more cutting fluid if the shavings become
blue.
VERTICAL AND OVERHEAD APPLICATIONS
Dip the cutter in cutting paste or apply an
appropriate spray.
LUBRICATING THE FEED TRAVEL (FIG. 9)
The feed travel should be lubricated periodically with
grease to ensure smooth operation.
• Raise the motor unit to the highest position
possible.
• Lubricate the dove-tail guide way (gg) at both
sides.
• Lubricate the gear rack (hh).
After repeated use, the gear rack may become
loose. If necessary, adjust the 5 self-locking set
screws at the left side. Tighten screws in series until
the gear rack moves freely in the dove-tail guide but
does not allow the motor to wobble.
29
EN GLI S H
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
30
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
E NG L I S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
31
ESPAÑOL
TALADRO DE COLUMNA MAGNÉTICO
D21620
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
VDC
Tipo
Potencia absorbida
W
Velocidad en vacío
mín.-1
Serie máxima de taladrado en acero
con cuchillo anular
mm
Soporte de herramienta (vástago plano) mm
Tamaño de la rosca del husillo
UNF
Peso
kg
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
la presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
D21620
230
1
1150
350/650
50
19
1/2" x 20
13
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento
de la herramienta y los accesorios,
mantener las manos calientes y
organizar los patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
dB(A)
89,1
Definiciones: Pautas de seguridad
dB(A)
dB(A)
2,8
102
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
dB(A)
2,8
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 61029:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s2
< 2,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 61029 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
32
exposición durante el período total de
trabajo.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse,
puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Indica bordes afilados.
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D21620
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.02.2010
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad
generales para herramientas
eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
33
ESPAÑOL
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
34
b)
c)
d)
e)
f)
g)
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
ESPAÑOL
Normas de seguridad específicas
adicionales para taladros de
columna
• Mantenga los dedos alejados de la zona del
taladro.
• Utilice siempre el protector del taladro. Antes
de encender la máquina, compruebe que el
protector se ha cerrado con seguridad.
• Utilice siempre la correa de seguridad.
• El soporte magnético es adecuado para un uso
en acero con un grosor a partir de 6 mm, sin
espacio de aire entre la superficie central del
imán y la superficie de instalación. Las curvas,
cubiertas o pinturas y las superficies irregulares
crearán un espacio de aire. Mantenga el
espacio de aire al mínimo.
• No vierta fluido de corte en el depósito mientras
que esté instalado en la repisa. No permita que
el fluido de corte acceda al motor del taladro.
• Antes de utilizar la máquina, compruebe que el
protector del mandril funciona adecuadamente.
• Compruebe que las virutas metálicas o los
restos de resina no bloquean la función.
• Si se atasca la cuchilla, desconecte la máquina
de la red y retire el motivo del atasco antes de
encender la máquina de nuevo.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
• Coloque siempre la máquina en una superficie
plana. No fije el soporte en objetos pequeños o
de forma irregular.
– Deterioro auditivo.
• Coloque siempre la máquina en una superficie
plana libre de virutas, astillas, restos y suciedad.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
• Mantenga el imán limpio y carente de restos y
virutas.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
• No encienda la máquina hasta que se haya
montado e instalado de conformidad con las
presentes instrucciones.
• No encienda la máquina antes de haber
comprobado que el soporte magnético se
ha apretado firmemente a la superficie de
instalación.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volátiles.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
• Ajuste la mesa de forma que la cuchilla no
se extienda hacia la pieza de trabajo antes
de taladrar. No realice actividades de diseño,
ensamblaje o construcción en la pieza de
trabajo cuando la máquina esté encendida.
• Antes de encender la máquina, compruebe que
se ha instalado el accesorio correctamente.
• Utilice siempre la velocidad recomendada para
los accesorios y el material.
• No utilice la máquina en la misma pieza de
trabajo en la que esté utilizando soldadores
eléctricos.
• Utilice exclusivamente un fluido de corte
adecuado. Utilice un refrigerante de corte
metálico no aceitoso, diluido en agua.
• No utilice fluidos de corte mientras taladra
verticalmente o en alturas. Introduzca la
cuchilla en pasta de corte o aplique un difusor
adecuado para dichas aplicaciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de la fecha, que también incluye el
año de fabricación, está impreso en la placa de
características.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Taladro de columna magnético
1 Protector del taladro
3 Asas
35
ESPAÑOL
1 Centro
1 Correa de seguridad
1 Sistema de lubricación
1 Caja de herramientas
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Encendido/Apagado
b. Interruptor del imán
c. Interruptor del motor
d. Soporte magnético
e. Asa de alimentación
f. Portaherramientas
g. Barra de protección
h. Depósito del fluido de corte
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir los
riesgos de daños personales,
apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación
antes de instalar y de retirar
los accesorios, antes de ajustar
o de cambiar los parámetros y
cuando realice reparaciones en
ella. Compruebe que el interruptor se
encuentra en posición de apagado. El
encendido accidental puede causar
lesiones.
Instalación de la máquina (fig. 2–5)
1. Una el asa de alimentación.
USO PREVISTO
2. Monte el protector del taladro.
Su taladro de columna magnético D21620 ha sido
diseñado para taladrar orificios en superficies de
acero. No perfore en metales no férricos.
3. Ajuste el sistema de lubricación tal y como
necesite.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Este taladro de columna es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada como
clase I (de tierra) de conformidad con la norma
EN 61029. Se necesita un cable de tierra.
36
4. Coloque la máquina en una superficie limpia,
nivelada y sólida. Retire cualquier partícula que
obstruya el contacto completo entre el soporte
magnético y la superficie de instalación.
5. Ajuste y apriete la correa de seguridad.
ENSAMBLAJE DEL ASA DE ALIMENTACIÓN (FIG. 1, 2)
El asa de alimentación de liberación rápida (e)
puede instalarse mediante una simple operación a la
izquierda y a la derecha de la máquina.
1. Apriete las asas (i) en el centro (j).
2. Mantenga pulsado el botón (k) mientras
introduce el eje del centro en el orificio (l).
3. Suelte el botón.
MONTAJE DEL PROTECTOR DEL TALADRO (FIG. 3)
1. Sostenga el protector (g) frente al
portaherramientas, alineando las ranuras en el
protector con los orificios de la máquina.
ESPAÑOL
2. Apriete el tornillo (m) en el orificio (n) ubicado
frente al bastidor.
1. Para ajustar un accesorio, es necesario levantar
el protector (g) hasta su posición más alta.
3. Apriete una tuerca (o) en cada uno de los
orificios (p) ubicados a ambos lados del
bastidor.
2. Deslice la clavija piloto por el orificio en el centro
del vástago de la cuchilla.
4. No apriete las sujeciones firmemente, ya que
el protector del taladro deberá poder subirse y
bajarse en función de lo necesario.
ADVERTENCIA: Utilice siempre el
protector del taladro.
AJUSTAR EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN (FIG. 4)
El sistema de lubricación puede utilizarse para las
aplicaciones de taladro horizontal (el taladro que se
utilice verticalmente).
1. Afloje la tuerca (q) y gire el soporte (r) en
posición. Apriete la tuerca.
2. Sostenga el depósito (h) del fluido de corte
frente al soporte y empújelo en su lugar.
3. Coloque el manguito (t) entre el depósito (h) del
fluido de corte y la conexión en el bastidor (u).
Para utilizar el sistema de lubricación, deberá
rellenarse con una cantidad suficiente de fluido de
corte.
1. Compruebe que el regulador de flujo (v) está
cerrado.
2. Afloje la tapa (w).
3. Rellene el contenedor con fluido refrigerante de
corte diluido en agua.
4. Vuelva a apretar la tapa.
ADVERTENCIA: No utilice el sistema
de lubricación en las aplicaciones de
taladro vertical o de altura.
AJUSTE DE LA CORREA DE SEGURIDAD (FIG. 5)
1. Pase la correa de seguridad (x) por la ranura (y).
2. Rodee la pieza de trabajo con la correa tal y
como se indica.
3. Apriete con seguridad la correa utilizando la
hebilla (z).
ADVERTENCIA: Utilice siempre la
correa de seguridad.
Introducir y retirar un accesorio
(fig. 6)
El portaherramientas acepta cuchillas anulares con
un vástago de 19 mm con una o más caras planas.
ADVERTENCIA: Los dientes de la
cuchilla son muy afilados y pueden
resultar peligrosos.
3. Gire el mango de bloqueo del
portaherramientas (aa) en sentido de las agujas
del reloj y manténgalo en su posición.
4. Introduzca el vástago del accesorio (bb) lo más
lejos que pueda en el portaherramientas (f).
5. Libre el mango de bloqueo.
6. Gire el accesorio hasta que quede bloqueado
en su posición.
7. Para retirar el accesorio, gire el mango de
bloqueo en sentido de las agujas del reloj y
saque la cuchilla.
Fijación de la velocidad (fig. 7)
La máquina está equipada con un selector de 2
velocidades para cambiar la ratio de velocidad/par.
1. Pulse el deslizador (cc) con vistas a cambiar la
velocidad.
– Deslice el deslizador (cc) hacia arriba para
reducir la velocidad y obtener un par alto
(orificios de entre 32 y 50 mm).
– Deslice el deslizador hacia abajo para
aumentar la velocidad y obtener un par bajo
(orificios de entre 12 y 30 mm).
2. Quizás tenga que girar el portaherramientas
ligeramente antes de activar la velocidad.
ADVERTENCIA: No cambie los
engranajes a plena velocidad o durante
su uso.
Antes de usar la máquina
Intente varios proyectos simples utilizando restos de
material hasta que se familiarice con su sierra.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
37
ESPAÑOL
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta. Una fuerza excesiva no
acelerará la velocidad de taladrado
sino que reducirá el rendimiento de la
herramienta y podrá reducir la vida de
la misma.
• Si el accesorio se atasca, detenga
el motor y levante suavemente el
accesorio de la pieza de trabajo antes
de reiniciar su trabajo.
REINICIO DE LA MÁQUINA
Si la alimentación se interrumpe durante el uso, o si
se rompe el sello magnético en cualquier punto, la
máquina se reiniciará.
1. Apague primeramente el motor del taladro y a
continuación, el imán.
2. Compruebe que la zona de trabajo está limpia.
3. Encienda la alimentación.
4. Active el imán.
• Utilice siempre la correa de seguridad.
• Utilice siempre el protector del taladro.
Encendido y apagado (fig. 1, 8)
Para operar correctamente, la máquina debe
encenderse siguiendo el procedimiento descrito a
continuación.
ENCENDIDO Y APAGADO
Conecte la máquina a la red. El indicador de
alimentación (dd) pestañeará.
Taladrar un orificio (fig. 1)
1. Aplique siempre el fluido de corte
adecuado / refrigerante en la zona de corte.
2. Baje el protector (g) para que proteja la
superficie que se va a perforar.
3. Compruebe que el punto del taladro o el piloto
de la cuchilla están correctamente instalados
sobre el punto a perforar.
4. Encienda el motor del taladro.
Para encender la herramienta, pulse y mantenga
pulsado el botón de encendido/apagado (a) durante
1 segundo. El indicador de alimentación dejará de
pestañear y permanecerá encendido.
5. Introduzca suavemente el accesorio en la pieza
de trabajo, utilizando el asa de alimentación (e).
Para apagar la herramienta, pulse y mantenga
pulsado el botón de encendido/apagado durante 1
segundo. El indicador de alimentación empezará a
pestañear hasta que se desconecte el enchufe de
red.
7. Siga aplicando una presión suficiente para
lograr un corte progresivo y constante. No la
fuerce.
ACTIVACIÓN DEL IMÁN
El imán tan sólo puede ser activado cuando la
alimentación está encendida.
Para encender el imán, pulse el botón amarillo (b). El
indicador amarillo (ee) se enciende.
Para apagar el imán, pulse el botón amarillo de
nuevo. Antes de soltar, el imán permanecerá
activado durante 3 segundos más, lo cual será
indicado por el indicador amarillo, que pestañeará
hasta que se apague.
ENCENDIDO Y APAGADO DEL MOTOR DEL TALADRO
El motor del taladro tan sólo puede encenderse
cuando el imán está activado.
Para encender el motor del taladro, pulse el botón
verde (c). El indicador verde (ff) se enciende.
Para apagar el motor del taladro, pulse el botón
verde de nuevo. El indicador se apaga.
38
6. Al iniciar el corte, aplique una ligera presión para
que el accesorio realice la ranura inicial.
8. La presión ejercida en el asa será demasiado
alta si el soporte está suelto de la superficie de
trabajo.
9. Preste un cuidado adicional cuando el
accesorio esté a punto de romper la superficie
para evitar que se rompa.
10. Apague siempre el motor, el imán y la
alimentación, en este orden en concreto,
cuando haya terminado el trabajo y antes de
desconectar la máquina.
Cortar con cuchillas anulares
Las cuchillas anulares tan sólo cortan material en la
periferia del orificio, en lugar de convertir el orificio
entero en virutas. Como resultado de ello, la energía
necesaria para realizar un orificio es menor que la
del taladro de rosca.
Cuando taladre un orificio con una cuchilla anular, no
es necesario taladrar un orificio piloto.
ADVERTENCIA: No toque la cuchilla
o las piezas cercanas a la cuchilla
inmediatamente después de la
operación, ya que podrán estar muy
calientes y provocar quemaduras en la
piel.
ESPAÑOL
Compruebe que no haya nadie en la
zona de trabajo cuando se expulse
material.
Condiciones de taladrado
Lubricación
La facilidad con la que podrá taladrar el material
depende de varios factores, incluyendo la fuerza
de tensión y la resistencia a la abrasión. A pesar
de que la dureza y/o la fuerza sean los criterios
habituales, pueden registrarse muchas variaciones
en la maniobrabilidad entre materiales que muestren
propiedades físicas similares.
APLICACIONES EN HORIZONTAL
Las condiciones de taladrado dependen de los
requisitos de la duración de la herramienta y del
acabo de superficie. Estas condiciones se restringen
aún más por la rigidez de la herramienta y de la
pieza de trabajo, la lubricación y la alimentación
disponible de la máquina. Cuanto más duro sea el
material, menor será la velocidad de corte.
Introduzca la cuchilla en pasta de corte o aplique un
difusor adecuado.
Algunos materiales muy blandos incluyen sustancias
abrasivas que dan lugar a un desgaste rápido
de los bordes de corte a altas velocidades. La
velocidad de alimentación depende de la rigidez de
la configuración, del volumen del material a retirar,
del acabado de la superficie y de la alimentación
disponible de la máquina.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir los
riesgos de daños personales,
apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación
antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de
cambiar los parámetros y cuando
realice reparaciones en ella.
Compruebe que el interruptor está en
posición de apagado. El encendido
accidental puede causar lesiones.
Escobillas desmontables
Al cabo de 80 horas, el motor se parará
automáticamente para indicar que las escobillas de
carbón están casi desgastadas y que es necesario
hacerle el mantenimiento a la herramienta. Las
escobillas de carbono no pueden ser reparadas
por el usuario. Lleve la herramienta a un agente de
reparaciones habilitado por DEWALT.
• Ajuste el flujo de fluido tal y como sea necesario
utilizando el regulador de flujo (v) (fig. 4).
• Añada más fluido de corte si las astillas se
vuelven azules.
APLICACIONES EN VERTICAL Y EN EL AIRE
LUBRICACIÓN DEL TRAYECTO DE ALIMENTACIÓN (FIG. 9)
El trayecto de alimentación deberá ser lubricado
periódicamente con grasa para garantizar una
operación fácil.
• Levante la unidad del motor hasta la posición
más alta posible.
• Lubrique el camino de guía de penetración (gg)
en ambos lados.
• Lubrique el estante de engranajes (hh).
Tras un uso repetido, es posible que el soporte
de engranajes se suelte. Si es necesario, ajuste el
conjunto de 5 tuercas de auto-bloqueo hacia la
izquierda. Apriete las tuercas en series hasta que el
soporte de engranajes se mueva con libertad en la
guía de penetración, pero no permita que el motor
tambalee.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
39
ESPAÑOL
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
40
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
41
FRANÇAIS
PERCEUSE À COLONNE MAGNÉTIQUE
D21620
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Vitesse à vide
Capacité de perçage de l’acier
avec fraise annulaire
Porte-outil (queue à facette)
Taille de filetage d’axe
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
W
min-1
D21620
230
1
1150
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
dB(A)
89,1
Définitions : consignes de sécurité
dB(A)
dB(A)
2,8
102
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
dB(A)
2,8
VDC
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 61029 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertitude K =
m/s2
< 2,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 61029, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
42
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
FRANÇAIS
Indique des risques d’incendie.
Indique des bords tranchants.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D21620
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 61029.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.02.2010
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
43
FRANÇAIS
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
44
c)
d)
e)
f)
g)
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour perceuses à colonne
• Écartez suffisamment les doigts de la zone de
perçage.
• Utilisez toujours un carter de perçage. Avant de
mettre la machine en marche, assurez-vous que
le carter soit bien fermé.
• Utilisez toujours la sangle de sécurité.
• Le support magnétique est adapté au travail de
l’acier pour une épaisseur initiale de 6 mm, sans
entrefer entre la surface du noyau de l’aimant et
FRANÇAIS
la surface de montage. Courbures, couches de
peinture et surfaces irrégulières génèrent toutes
un entrefer. Minimisez au possible l’entrefer.
• Placez toujours la machine sur une surface
plane. Ne fixez pas le support sur des objets
trop petits ou de forme irrégulière.
• Placez toujours la machine sur une surface
dépourvue de copeaux, sciures, poussières et
salissures.
• Préservez la propreté de l’aimant et
débarrassez-le de tout débris ou poussière.
• N’allumez pas la machine tant qu’elle n’est pas
montée et installée selon les instructions.
• N’allumez pas la machine avant d’avoir vérifié si
le support magnétique est fermement fixé à la
surface de montage.
• Ajustez la table de sorte que la fraise ne pénètre
pas dans l’ouvrage avant le perçage. Ne
procédez pas à des travaux de conception, de
montage ou d’extension sur la pièce à ouvrer
alors que la machine est en marche.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
• Avant de mettre la machine en marche,
assurez-vous que l’accessoire est correctement
monté.
Porter un dispositif de protection oculaire.
• Utilisez toujours la vitesse recommandée pour
les accessoires et le matériel.
• N’utilisez pas machine pour la même pièce sur
laquelle les postes de soudure électrique sont
utilisés.
• Utilisez uniquement un liquide de coupe
approprié. Utilisez un liquide de refroidissement
de coupe de métal non huileux, dilué avec de
l’eau.
• N’utilisez pas de fluides de coupe liquide pour
un perçage vertical ou en hauteur. Plongez le
foret dans de la pâte de coupe ou appliquez un
spray indiqué pour ces applications.
• Ne versez pas de liquide de coupe dans le
réservoir alors qu’il est monté dans le support.
Ne laissez pas le liquide de coupe s’infiltrer dans
le moteur de la perceuse.
• Avant l’utilisation, assurez-vous que le carter de
mandrin mobile fonctionne correctement.
• Assurez-vous que les copeaux métalliques ou
résidus résineux ne puissent pas provoquer le
blocage du fonctionnement.
• Si la fraise est coincée, débranchez la machine
de l’alimentation et éliminez la cause du blocage
avant de remettre la machine en marche.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la plaque
signalétique.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse à colonne magnétique
1 Carter de perçage
3 Poignées
1 Moyeu
1 Sangle de sécurité
1 Système de lubrification
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors
du transport.
45
FRANÇAIS
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Marche/Arrêt
b. Interrupteur de l’aimant
c. Interrupteur du moteur
d. Support magnétique
e. Poignée d’avance
f. Porte-outil
g. Carter de protection
h. Réservoir de liquide de coupe
UTILISATION PRÉVUE
Votre perceuse à colonne magnétique D21620 a été
conçue pour percer des trous dans les surfaces en
acier. Ne percez pas les métaux non ferreux.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Cette perceuse à colonne est un outil électrique
professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT appartient à la classe I (relié à la
terre) conformément à la norme EN 61029. Un fil de
terre est nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
CH
46
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
les risques de blessures, arrêtez
l’appareil et débranchez-le de
la source d’alimentation avant
d’installer ou de retirer des
accessoires, avant de régler ou
de changer la configuration ou
d’effectuer des réparations. Assurezvous que l’interrupteur est en position
ARRÊT. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Installation de la machine (fig. 2–5)
1. Montez la poignée d’avance.
2. Montez le carter de perçage.
3. Si nécessaire, montez le système de
lubrification.
4. Installez la machine sur une surface propre,
solide et plane. Retirez toute particule limitant
le contact entre le support magnétique et la
surface de montage.
5. Installez et serrez la sangle de sécurité.
ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE D’AVANCE (FIG. 1, 2)
La poignée d’avance à déblocage rapide (e) peut
être montée en une simple opération, à droite
comme à gauche de la machine.
1. Vissez les poignées (i) dans le moyeu (j).
2. Tenez le bouton (k) enfoncé pendant
l’introduction de l’axe du moyeu dans le trou (l).
3. Relâchez le bouton.
MONTAGE DU CARTER DE PERÇAGE (FIG. 3)
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
1. Tenez le carter (g) face au support d’outil, en
alignant les encoches du carter de protection
avec les orifices de la machine.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
2. Placez la vis (m) dans l’orifice (n) situé sur la
partie avant du châssis.
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
3. Insérez un bouton (o) dans chaque orifice (p)
situé de chaque côté du châssis.
FRANÇAIS
4. Ne serrez pas les fixations fermement car
le carter de perçage doit pouvoir se lever et
s’abaisser, selon les besoins.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours un
carter de perçage.
3. Faites tourner la bague de blocage du porteoutil (aa) vers la droite et maintenez-la en
position.
4. Insérez la queue de l’accessoire (bb) à fond
dans le porte-outil (f).
MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION (FIG. 4)
5. Relâchez la bague de blocage.
Le système de lubrification peut être utilisé pour les
applications de perçage à la verticale (la perceuse
est utilisée verticalement).
6. Tournez l’accessoire pour le bloquer en position.
1. Desserrez le bouton (q) et tournez le support (r)
en position. Serrez le bouton.
2. Maintenez le réservoir de liquide de coupe (h)
contre le support et enfoncez-le en place.
3. Placez le flexible (t) entre le réservoir de liquide
de coupe (h) et le raccord dans le châssis (u).
Pour utiliser le système de lubrification, vous devez
le remplir d’une quantité suffisante de liquide de
coupe.
1. Veillez à fermer le régulateur de débit (v).
2. Dévissez le bouchon (w).
3. Remplissez le réservoir de liquide de
refroidissement de coupe dilué avec de l’eau.
4. Revissez le bouchon.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
de système de lubrification pour les
applications de perçage à la verticale ou
en hauteur.
MONTAGE DE LA SANGLE DE SÉCURITÉ (FIG. 5)
1. Faites passer la sangle de sécurité (x) dans
l’encoche (y).
2. Attachez la sangle autour de l’ouvrage comme
illustré.
3. Serrez fermement la sangle à l’aide de la
boucle (z).
AVERTISSEMENT : utilisez toujours la
sangle de sécurité.
Montage et démontage d’un
accessoire (fig. 6)
Le porte-outil est compatible avec les fraises
annulaires comportant une queue de 19 mm avec
une ou plusieurs facettes.
AVERTISSEMENT : les dents
d’une fraise sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
1. Afin de monter l’accessoire, il est nécessaire de
relever au maximum le carter de protection (g).
2. Glissez la tige de guidage dans l’orifice au
centre de la queue de la fraise.
7. Pour retirer l’accessoire, faites tourner la bague
de blocage dans le sens horaire et retirez la
fraise.
Réglage de la vitesse (fig. 7)
La machine est équipée d’un sélecteur à 2 vitesses
permettant de faire varier le rapport vitesse/couple.
1. Enfoncez le sélecteur (cc) afin de pouvoir
changer de vitesse.
– Faites glisser le sélecteur (cc) vers le haut pour
une vitesse ralentie et un couple élevé (trous
de 32 à 50 mm).
– Faites glisser le sélecteur vers le bas pour une
vitesse élevée et un couple faible (trous de 12
à 30 mm).
2. Il peut s’avérer nécessaire de faire tourner
légèrement le porte-outil avant que la vitesse ne
s’enclenche.
AVERTISSEMENT : ne changez pas
de vitesse à plein régime ou pendant
l’utilisation.
Avant toute utilisation
Faites quelques coupes simples dans des chutes de
bois pour bien « sentir » la machine.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil. Un force excessive
n’accélère pas le perçage, mais réduit
les performances de l’outil et peut
diminuer sa durée de vie.
47
FRANÇAIS
• Si l’accessoire se bloque, coupez
le moteur et soulevez doucement
l’accessoire hors de la pièce à ouvrer
avant de reprendre le travail.
• Utilisez toujours la sangle de sécurité.
• Utilisez toujours un carter de perçage.
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1, 8)
Pour fonctionner correctement, la machine doit être
mise en marche selon la procédure décrite ci-après.
MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L’ALIMENTATION
Branchez la machine sur le secteur. Le voyant
d’alimentation (dd) clignote.
Pour mettre en marche, appuyez sur le bouton de
marche/arrêt (a) sans le relâcher pendant 1 seconde.
Le voyant d’alimentation cesse de clignoter et reste
allumé.
Pour arrêter, appuyez sur le bouton de marche/
arrêt sans le relâcher pendant 1 seconde. Le voyant
d’alimentation commence à clignoter jusqu’à ce que
la prise de secteur soit débranchée.
ACTIVATION DE L’AIMANT
L’aimant peut être activé uniquement si l’alimentation
est en marche.
Pour activer l’aimant, appuyez sur le bouton jaune
(b). L’indicateur jaune (ee) s’allume.
Pour désactiver l’aimant, appuyez à nouveau sur
le bouton jaune. Avant de se désactiver, l’aimant
reste actif encore 3 secondes, ce qui est indiqué
par le clignotement de l’indicateur jaune, qui finit par
s’éteindre.
3. Activez l’alimentation.
4. Activez l’aimant.
Perçage d’un trou (fig. 1)
1. Appliquez toujours un liquide de
refroidissement / coupe approprié sur la surface
de coupe.
2. Abaissez le carter de protection (g) afin qu’il
protège la zone de perçage.
3. Assurez-vous que le point de perçage ou le
pilote de coupe est correctement disposé au
dessus du point à percer.
4. Activez le moteur de la perceuse.
5. Enfoncez doucement l’accessoire dans la pièce
à ouvrer avec la poignée d’alimentation (e).
6. En début de coupe, appliquez une légère
pression pour laisser l’accessoire effectuer une
première percée.
7. Continuez d’appliquer suffisamment de pression
pour obtenir une coupe régulière et progressive.
Ne forcez pas.
8. La pression exercée sur la poignée est trop forte
si le support se sépare de la surface de travail.
9. Faites spécialement attention lorsque
l’accessoire est sur le point de transpercer la
surface afin d’éviter tout éclat.
10. Coupez toujours le moteur, l’aimant et
l’alimentation dans cet ordre spécifique lorsque
le travail est terminé et avant de débrancher la
prise.
Perçage avec des fraises annulaires
Le moteur de la perceuse peut être allumé
uniquement si l’aimant est activé.
Les fraises annulaires coupent uniquement les
matériaux à la périphérie de l’orifice, au lieu de
former des copeaux correspondants à tout l’orifice.
De ce fait, l’énergie requise pour percer un trou est
inférieure à celle d’une mèche hélicoïdale.
Pour allumer le moteur de la perceuse, appuyez sur
le bouton vert (c). L’indicateur vert (ff) s’allume.
Pour percer avec une fraise annulaire, il n’est pas
nécessaire de percer un trou pilote.
MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU MOTEUR DE LA
PERCEUSE
Pour arrêter le moteur de la perceuse, appuyez à
nouveau sur le bouton vert. L’indicateur s’éteint.
NOUVEAU RÉGLAGE DE LA MACHINE
Si l’alimentation se coupe en cours de
fonctionnement ou si, à un moment quelconque, le
joint magnétique se rompt, alors la machine doit être
réinitialisée.
1. Arrêtez d’abord le moteur de la perceuse, puis
l’aimant.
2. Assurez-vous que la surface de travail est
propre.
48
AVERTISSEMENT : ne touchez pas la
fraise ou les pièces proches de la fraise
juste après avoir terminé de travailler :
ces pièces peuvent être extrêmement
chaudes et provoquer des brûlures.
Assurez-vous que personne ne se
trouve dans la zone de travail lorsque le
noyau de métal est expulsé.
FRANÇAIS
Conditions de perçage
La facilité de perçage du matériau dépend de
plusieurs facteurs notamment la résistance à la
traction et la résistance à l’abrasion. Bien que la
dureté ou la solidité soient des critères habituels, de
grands écarts d’usinage peuvent se rencontrer entre
des matériaux présentant des propriétés physiques
similaires.
Les conditions de perçage dépendent des impératifs
de durée de vie de l’outil et de finition de surface.
Ces conditions sont restreintes d’autant par la
rigidité de l’outil ainsi que la pièce à ouvrer, la
lubrification et la puissance machine disponibles.
Plus le matériau est dur, la vitesse de coupe est
faible.
Certains matériaux peu durs contiennent des
substances abrasives générant une usure rapide des
bords de coupe à des vitesses élevées. Les vitesses
d’avance sont régies par la rigidité de l’ensemble, le
volume du matériau à retirer, la finition de surface et
la puissance machine disponible.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
les risques de blessures, arrêtez
l’appareil et débranchez-le de
la source d’alimentation avant
d’installer ou de retirer des
accessoires, avant de régler ou
de changer la configuration ou
d’effectuer des réparations. Assurezvous que l’interrupteur est en position
ARRÊT. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Balais autorupteurs
Au bout de 80 heures, le moteur sera coupé
automatiquement pour indiquer que les balais de
charbon sont presque usés et qu’il faut effectuer
la maintenance de l’outil. Les balais de charbon ne
peuvent être remplacés par l’utilisateur. Rapportez
l’outil chez un réparateur agréé DEWALT.
Lubrification
APPLICATIONS HORIZONTALES
• Ajustez le débit de liquide selon les besoins à
l’aide du régulateur de débit (v) (fig. 4).
• Ajoutez davantage de liquide de coupe si les
copeaux deviennent bleus.
APPLICATIONS VERTICALES ET EN HAUTEUR
Plongez le foret dans de la pâte de coupe ou
appliquez un spray approprié.
LUBRIFICATION DU CHEMIN D’AVANCE (FIG. 9)
Le chemin d’avance doit être lubrifié régulièrement
avec de la graisse pour assurer un fonctionnement
régulier.
• Amenez l’unité moteur à sa position la plus
élevée.
• Lubrifiez le chemin de guidage en queue
d’aronde (gg) des deux côtés.
• Lubrifiez la boîte d’engrenages (hh).
Après un usage répété, la boîte d’engranges
peut se desserrer. Si nécessaire, ajustez les 5 vis
autobloquantes du côté gauche. Serrez les vis en
série afin que la boîte d’engranges bouge librement
dans le guidage en queue d’aronde mais sans
oscillation du moteur.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
49
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
50
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
51
ITALIANO
TRAPANO MAGNETICO A COLONNA
D21620
Congratulazioni!
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Max. capacità di foratura nell’acciaio
con punta a tazza
Portautensile (codolo piatto)
Misura della filettatura del mandrino
Peso
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
W
min-1
D21620
230
1
1150
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89,1
2,8
102
2,8
VDC
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 61029:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertezza K =
m/s2
< 2,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 61029 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
52
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V
10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Evidenzia bordi affilati.
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
c)
D21620
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 61029.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.02.2010
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
53
ITALIANO
c)
d)
e)
f)
g)
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
54
d)
e)
f)
g)
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme specifiche aggiuntive di
sicurezza per trapani a colonna
• Mantenere le dita ben distanti dall’area di
foratura.
• Utilizzare sempre il copripunta. Prima di
accendere la macchina, assicurarsi che il
copripunta sia chiuso saldamente.
• Utilizzare sempre le fascette di sicurezza.
• Il supporto magnetico è adatto per l’uso su
acciaio con spessore a partire da 6 mm senza
intercapedine fra la superficie del nucleo del
magnete e la superficie di montaggio Curvature,
strati di vernice e irregolarità della superficie
creano un’intercapedine. È necessario ridurre al
minimo questa intercapedine.
• Collocare sempre la macchina sopra una
superficie piana. Non fissare il supporto a
oggetti piccoli o di forma irregolare.
ITALIANO
• Posizionare sempre la macchina sopra una
superficie libera da trucioli, frammenti, sfrido e
sporcizia.
• Mantenere il magnete pulito e libero da residui e
sfrido.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
• Non accendere la macchina finché non è stata
montata ed installata seguendo le istruzioni.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
• Non accendere la macchina prima di aver
controllato che il supporto magnetico sia stato
fissato saldamente alla superficie di montaggio.
Utilizzare protezioni acustiche.
• Regolare il banco in modo che la tazza non
si estenda nel pezzo da lavorare prima della
foratura. Non eseguire attività di progettazione,
assemblaggio o costruzione sul pezzo in
lavorazione quando la macchina è accesa.
POSIZIONE DEL CODICE DATA
• Prima di accendere la macchina, controllare che
l’accessorio sia montato correttamente.
Il codice data, che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla targhetta.
• Impostare sempre la velocità raccomandata per
accessori e materiali.
Esempio:
• Non utilizzare la macchina su un pezzo in
lavorazione contemporaneamente a saldatori
elettrici.
• Utilizzare esclusivamente un fluido da taglio
adatto. Utilizzare un refrigerante da taglio per
metalli, non a base oleosa, diluito con acqua.
• Non utilizzare fluidi da taglio per praticare fori in
verticale o verso l’alto. Immergere la tazza in una
pasta da taglio o applicare uno spray adatto per
queste applicazioni.
• Non versare il fluido da taglio nel serbatoio
quando è montato sulla staffa. Non far entrare il
fluido da taglio nel motore del trapano.
Utilizzare protezioni oculari.
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Trapano a colonna magnetico
1 Copripunta
3 Impugnature
1 Mozzo
1 Fascetta di sicurezza
1 Sistema di lubrificazione
1 Cassetta di trasporto
• Prima dell’uso, assicurarsi che la protezione
mobile del mandrino funzioni correttamente.
1 manuale di istruzioni
• Assicurarsi che le schegge metalliche o i residui
di resina non provochino il blocco della funzione.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• In caso di inceppamento della tazza, scollegare
la macchina dalla corrente e rimuovere la causa
dell’inceppamento prima di riaccendere la
macchina.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali da schegge volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
1 disegno esploso
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore acceso/spento
b. Interruttore del magnete
c. Interruttore del motore
d. Supporto magnetico
e. Impugnatura di avanzamento
55
ITALIANO
f. Portautensile
g. Protezione
h. Serbatoio del fluido da taglio
UTILIZZO PREVISTO
Il trapano a colonna magnetico D21620 è stato
progettato per praticare fori su superfici d’acciaio.
Non praticare fori nel metallo non ferroso.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questo trapano a colonna è un apparato elettrico
professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L‘apparato DEWALT è progettato nella classe I
(messa a terra) secondo la normativa EN 61029;
perciò è necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni, spegnere l’unità
e disinserire la macchina dalla
presa di alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
prima di effettuare le regolazioni
o modificare le configurazioni o
quando si effettuano le riparazioni.
Assicurarsi che l’ interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Installazione della macchina
(fig. 2–5)
1. Assemblare l’impugnatura di avanzamento.
2. Montare il copripunta.
3. Inserire il sistema di lubrificazione secondo
necessità.
4. Posizionare la macchina su una superficie pulita,
in piano e robusta. Eliminare eventuali granelli
che potrebbero ostacolare il completo contatto
tra il supporto magnetico e la superficie di
montaggio.
5. Posizionare e stringere la fascetta di sicurezza.
ASSEMBLAGGIO DELL’IMPUGNATURA DI AVANZAMENTO
(FIG. 1, 2)
L’impugnatura di avanzamento a sgancio rapido (e)
può essere montata con una semplice operazione
sia a sinistra che a destra della macchina.
1. Avvitare le impugnature (i) sul mozzo (j).
2. Mantenere premuto il pulsante (k) inserendo
l’asse del mozzo nel foro (l).
3. Rilasciare il pulsante.
MONTAGGIO DEL COPRIPUNTA (FIG. 3)
1. Tenere la protezione (g) davanti al portautensile,
allineando le scanalature nella protezione con i
fori nella macchina.
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
2. Inserire la vite (m) nel foro (n) posto sul frontale
del telaio.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
4. Non serrare gli elementi di fissaggio con forza
perché il copripunta deve poter scorrere verso
l’alto e verso il basso secondo necessità.
3. Inserire una manopola (o) in ciascuno dei fori (p)
posti sui lati del telaio.
AVVERTENZA: utilizzare sempre il
copripunta.
56
ITALIANO
MONTAGGIO DEL SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE (FIG. 4)
Il sistema di lubrificazione può essere utilizzato per
praticare fori sul piano orizzontale (con il trapano
usato verticalmente).
6. Ruotare l’accessorio finché non si blocca in
posizione.
7. Per togliere l’accessorio, ruotare il manicotto di
bloccaggio in senso orario ed estrarre la tazza.
1. Allentare la manopola (q) e ruotare la staffa (r) in
posizione. Serrare la manopola.
Regolazione della velocità (fig. 7)
2. Appoggiare il serbatoio del fluido da taglio (h)
contro la staffa e premerlo in posizione.
La macchina è dotata di un selettore con cambio
a due velocità che consente di variare il rapporto
velocità/coppia.
3. Posizionare il flessibile (t) fra il serbatoio del
fluido da taglio (h) e il punto di collegamento sul
telaio (u).
Per essere utilizzato, il serbatoio deve essere
riempito con una quantità di fluido da taglio
sufficiente.
1. Assicurarsi che il regolatore di flusso (v) sia
chiuso.
2. Svitare il tappo (w).
3. Riempire il serbatoio con liquido da taglio diluito
in acqua.
4. Avvitare nuovamente il tappo.
AVVERTENZA: non utilizzare il sistema
di lubrificazione per praticare fori in
verticale o verso l’alto.
MONTAGGIO DELLA FASCETTA DI SICUREZZA (FIG. 5)
1. Inserire la fascetta (x) nella fessura (y).
2. Passare la fascetta intorno al pezzo da lavorare
come illustrato.
3. Fissare bene la fascetta usando il dispositivo di
chiusura (z).
AVVERTENZA: utilizzare sempre le
fascette di sicurezza.
1. Premere il selettore (cc) per consentire il cambio
di velocità.
– Far scorrere il selettore (cc) verso l’alto per
una velocità più bassa e una coppia elevata
(fori compresi fra 32 e 50 mm).
– Far scorrere il selettore verso il basso per una
velocità più elevata e una coppia bassa (fori
compresi fra 12 e 30 mm).
2. Potrebbe essere necessario ruotare
leggermente il portapunte per impegnare
correttamente l’ingranaggio.
AVVERTENZA: non effettuare il cambio
se il motore gira a tutta velocità o
durante l’utilizzo.
Prima di cominciare
Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori
semplici con materiale di scarto finché non si
sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti della
macchina.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
Inserimento e rimozione di un
accessorio (fig. 6)
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
Nel portapunte è possibile inserire punte a tazza con
codolo da 19 mm con una o più lame.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA: i denti di una tazza
sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
1. Per inserire un accessorio è necessario sollevare
il copripunta (g) nella sua posizione più alta.
2. Far scorrere il perno pilota nel foro al centro del
codolo della tazza.
3. Ruotare il manicotto di bloccaggio (aa) in senso
orario e mantenerlo in posizione.
4. Inserire il codolo dell’accessorio (bb) nel
portapunte (f) finché possibile.
5. Sbloccare il manicotto di bloccaggio.
• Applicare solo una pressione leggera
sull’apparato. La pressione eccessiva
non solo non aumenta la velocità di
foratura o di scalpellatura ma influisce
negativamente anche sulla durata
dell’apparato.
• Se l’accessorio si inceppa, arrestare
il motore e sollevare delicatamente
l’accessorio facendolo uscire
57
ITALIANO
dal pezzo prima di riprendere la
lavorazione.
• Utilizzare sempre la fascetta di
sicurezza.
• Utilizzare sempre il copripunta.
Accensione spegnimento (fig. 1, 8)
Per consentire il corretto funzionamento, la
macchina deve essere messa in funzione seguendo
la procedura descritta di seguito.
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA
Collegare la macchina all’alimentazione di rete. A
questo punto l’indicatore di alimentazione (dd) inizia
a lampeggiare.
Per accendere, tenere premuto il pulsante on/off (a)
per 1 secondo. L’indicatore di alimentazione non
lampeggia più e rimane acceso.
Per spegnere, tenere premuto il pulsante di on/
off per 1 secondo. L’indicatore di alimentazione
lampeggia finché la presa non viene scollegata dalla
rete elettrica.
ATTIVAZIONE DEL MAGNETE
È possibile attivare il magnete solo quando la
macchina è accesa.
Per attivare il magnete, premere il pulsante giallo (b).
La spia gialla (ee) si illumina.
Per disattivare il magnete, premere nuovamente
il pulsante giallo. Prima di disattivarsi, il magnete
rimarrà attivo per altri 3 secondi, come indicato dalla
spia gialla che lampeggia finché non si spegne.
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL MOTORE DEL
TRAPANO
È possibile accendere il motore solo quando il
magnete è attivo.
Per accendere il motore del trapano premere il
pulsante verde (c). La spia verde (ff) si illumina.
Per spegnere il motore del trapano, premere
nuovamente il pulsante verde. La spia si spegne.
REIMPOSTARE LA MACCHINA
In caso di interruzione della fornitura di alimentazione
durante l’uso o della tenuta magnetica, è necessario
reimpostare la macchina.
1. Spegnere prima il motore del trapano, quindi
disattivare il magnete.
2. Controllare che l’area di lavoro sia pulita.
3. Accendere la macchina.
4. Attivare il magnete.
58
Praticare un foro (fig. 1)
1. Applicare sempre un fluido da
taglio / refrigerante adeguato sull’area di taglio.
2. Abbassare il copripunta (g) in modo da
schermare la superficie da forare.
3. Controllare che la punta o il pilota della tazza
siano correttamente posizionati sul punto da
forare.
4. Accendere il motore del trapano.
5. Far avanzare lentamente l’accessorio nel
pezzo da lavorare utilizzando l’impugnatura di
avanzamento (e).
6. All’inizio del taglio, applicare una leggera
pressione per consentire all’accessorio di
praticare l’incavo iniziale.
7. Continuare applicando una pressione sufficiente
per praticare un foro regolare e progressivo.
Non forzare.
8. La pressione esercitata sull’impugnatura
diventa eccessiva se il supporto si allenta dalla
superficie di lavoro.
9. Porre particolare attenzione quando la punta
sta per perforare la superficie onde prevenire il
formarsi di schegge.
10. Quando il lavoro è terminato, prima di scollegare
la spina dalla rete elettrica, spegnere il motore,
disattivare il magnete e disattivare l’interruttore
principale, rispettando sempre questa
particolare sequenza.
Forare con punte a tazza
Le punte a tazza tagliano il materiale solo in
corrispondenza della periferia del foro, anziché
convertire l’intero foro in schegge. Di conseguenza,
l’energia richiesta per praticare il foro è inferiore a
quella necessaria per una punta elicoidale.
Forando con una punta a tazza, non è necessario
praticare un foro pilota.
AVVERTENZA: non toccare la
punta a tazza o pezzi vicini alla tazza
immediatamente dopo aver usato
l’utensile, per evitare di scottarsi a
causa della temperatura estremamente
elevata.
Controllare che nessuno sia presente
nell’area di lavoro quando il nucleo di
metallo viene espulso.
ITALIANO
Condizioni di foratura
La facilità di foratura dei vari materiali dipende
da vari fattori, incluso la resistenza alla trazione e
all’abrasione. Mentre la durezza e/o la resistenza
sono criteri comuni, si possono riscontrare forti
differenze di lavorabilità fra materiali con proprietà
fisiche simili.
Le condizioni di foratura dipendono dai requisiti di
durata dell’utensile e dalla finitura della superficie.
Tali condizioni sono ulteriormente influenzate dalla
durezza dell’utensile e del pezzo in lavorazione,
dall’efficienza della lubrificazione e dalla potenza
disponibile. Più aumenta la durezza del materiale, e
più diminuisce la velocità di taglio.
Alcuni materiali a bassa durezza contengono
sostanze abrasive che provocano una rapida
usura del bordo tagliente ad alte velocità. La
velocità di avanzamento dipende dalla rigidità delle
impostazioni, dal volume di materiale da rimuovere,
dalla finitura della superficie e dalla potenza della
macchina disponibile.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni, spegnere l’unità
e disinserire la macchina dalla
presa di alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
prima di effettuare le regolazioni
o modificare le configurazioni o
quando si effettuano le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Spazzole del motore autoespellenti
Dopo 80 ore, il motore si arresta automaticamente
indicando che le spazzole di carbone sono quasi
del tutto consumate e che l’apparato deve essere
portato in assistenza. La riparazione delle spazzole
di carbone non può essere realizzata dall’utente.
Portare l’apparato presso un centro di assistenza
autorizzato DEWALT.
Lubrificazione
PER USO IN ORIZZONTALE
• Regolare il flusso del fluido al valore desiderato
agendo sul regolatore di flusso (v) (fig. 4).
• Aggiungere una maggiore quantità di fluido se i
trucioli diventano blu.
PER USO IN VERTICALE E VERSO L’ALTO
Immergere la punta a tazza in una pasta da taglio o
applicare uno spray adatto per queste applicazioni.
LUBRIFICARE IL PERCORSO DI AVANZAMENTO (FIG. 9)
È necessario lubrificare periodicamente il percorso
di avanzamento con grasso per garantire un
funzionamento regolare.
• Sollevare il motore nella sua posizione più alta.
• Lubrificare la guida a coda di rondine (gg) da
entrambi i lati.
• Lubrificare il treno di ingranaggi (hh).
Dopo vari usi, il treno di ingranaggi può allentarsi.
Se necessario, regolare le 5 viti autobloccanti sul
lato sinistro. Serrare le viti in serie finché il treno di
ingranaggi si muove liberamente sulla guida a coda
di rondine ma non permette al motore di oscillare.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
59
ITALIANO
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
60
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
61
NEDERLANDS
MAGNEETBOORMACHINE
D21620
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Snelheid onbelast
Maximaal boorbereik in staal
met ringvormige snijder
Gereedschapshouder (platte schacht)
Draadgrootte as
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen)
min-1
D21620
230
1
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89,1
2,8
102
2,8
VDC
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 61029:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
< 2,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 61029 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
62
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Wijst op scherpe randen.
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D21620
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 61029.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.02.2010
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
63
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
64
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
NEDERLANDS
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Boorstandaarden
• Houd uw vingers ver uit de buurt van het
boorvlak.
• Gebruik altijd de boorbeschermkap. Controleer
dat de beschermkap stevig is gesloten voordat
u de machine aanzet.
• Gebruik altijd de veiligheidsband.
• De magnetische standaard is geschikt voor het
gebruik op staal van een dikte vanaf
6 mm, met een nul-luchtspleet tussen het
magneetkernoppervlak en het montage
oppervlak. Krommingen, verflagen en
onregelmatigheden in het oppervlak geven een
luchtspleet. Zorg ervoor dat de luchtspleet tot
een minimum beperkt blijft.
• Plaats de machine altijd op een vlak
oppervlak. Klem de standaard niet op kleine of
onregelmatig gevormde voorwerpen.
• Plaats de machine altijd op een oppervlak dat
vrij is van spaanders, houtkrullen, vijlsel en
oppervlaktevuil.
• Houd de magneet schoon en vrij van vuil en
vijlsel.
• Zet de machine pas aan als u deze hebt
gemonteerd en geïnstalleerd volgens deze
instructies.
• Giet geen snijvloeistof in het reservoir terwijl
het op de beugel is gemonteerd. Laat geen
snijvloeistof in de motor van de boor komen.
• Controleer vóór gebruik dat de beweegbare
boorkopbeschermkap goed werkt.
• Zorg ervoor dat metaalsnippers of harsresten
het functioneren niet kunnen blokkeren.
• Trek bij vastlopen van de snijder de stekker
uit het stopcontact, verwijder de oorzaak van
het vastlopen voordat u de machine weer
inschakelt.
Overige risico’s
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften
en de veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde
risico’s kunnen niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico van persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Zet de machine pas aan als u hebt
gecontroleerd dat de magnetische standaard
stevig op het montageoppervlak is vastgezet.
Draag gehoorbescherming.
• Stel de tafel af zodat de snijder niet
voor het boren in het werkstuk uitsteekt.
Voer geen ontwerp-, montage- of
constructiewerkzaamheden aan het werkstuk uit
terwijl de machine is ingeschakeld.
POSITIE DATUMCODE
• Controleer, voordat u de machine inschakelt dat
het accessoire goed is gemonteerd.
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
is in het typeplaatje geprint.
• Gebruik altijd de aanbevolen snelheid voor de
accessoires en het materiaal.
Voorbeeld:
• Gebruik de machine niet op een werkstuk
waarop ook elektrische lasapparatuur wordt
gebruikt.
• Gebruik alleen de geschikte snijvloeistof.
Gebruik een algemeen, niet op olie gebaseerd
koelmiddel voor het snijden van metaal, verdund
met water.
• Gebruik geen vloeibare snijvloeistoffen wanneer
u verticaal boort of boven uw hoofd. Dompel
de snijder in een snijpasta of pas voor deze
toepassingen een geschikte spray toe.
Draag oogbescherming.
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Magnetische boorstandaard
1 Boorbeschermkap
3 Handgrepen
1 Naaf
1 Veiligheidsband
65
NEDERLANDS
1 Smeersysteem
Een verlengsnoer gebruiken
1 Gereedschapskoffer
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. [fig.] 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit
b. Magneetschakelaar
c. Motorschakelaar
d. Magnetische standaard
e. Aanvoerhandgreep
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verminder het
risico van verwondingen, zet de
machine uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u
accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of
wijzigt of wanneer u reparaties
uitvoert. Controleer dat de schakelaar
in de stand OFF staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap
per ongeluk wordt gestart.
De Machine installeren (afb. 2–5)
f. Gereedschapshouder
1. Monteer de aanvoerhandgreep.
g. Beschermkap
2. Monteer de boorbeschermkap.
h. Snijvloeistoftank
3. Breng het smeersysteem aan, voor zover dat
nodig is.
GEBRUIKSDOEL
Uw magnetische boorstandaard D21620
is ontworpen voor het boren van gaten in
oppervlakken van stalen constructies. Boor niet in
non-ferrometalen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze boorstandaard is elektrisch gereedschap voor
professioneel gebruik.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT-gereedschap is ontworpen in klasse
I (geaard) volgens EN 61029. Een aardedraad is
vereist.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
66
4. Plaats de machine op een schoon, vlak en
stevig oppervlak. Verwijder alle deeltjes die
een volledig contact tussen de magnetische
standaard en het montageoppervlak
verhinderen.
5. Breng de veiligheidsband aan zet deze vast.
DE AANVOERHANDGREEP MONTEREN (AFB. 1, 2)
De snel los te maken aanvoerhandgreep (e) kan
met een eenvoudige handeling zowel aan de linkerals aan de rechterzijde van de machine worden
gemonteerd.
1. Schroef de handgrepen (i) in de naaf (j).
2. Houd de knop (k) ingedrukt terwijl u de naafas
in het gat steekt(l).
3. Laat de knop los.
DE BOORBESCHERMKAP MONTEREN (AFB. 3)
1. Houd de beschermkap (g) voor de
gereedschapshouder en lijn de sleuven in de
beschermkap uit met de gaten in de machine.
2. Draai de schroef (m) in het gat (n) dat zich aan
de voorzijde van het frame bevindt.
3. Bevestig een knop (o) in elk van de gaten (p) die
zich aan beide zijden van het frame bevinden.
NEDERLANDS
4. Zet de bevestiging niet te stevig vast, de
boorbeschermkap moet immers omhoog en
omlaag kunnen bewegen.
WAARSCHUWING: Gebruik altijd de
boorbeschermkap.
3. Draai de vergrendelingsmof van de
gereedschapshouder (aa) naar rechts en houd
hem op z’n plaats.
4. Steek de schacht van de accessoire (bb) zo ver
mogelijk in de gereedschapshouder (f).
HET SMEERSYSTEEM AANBRENGEN (AFB. 4)
5. Laat de vergrendelingsmof los.
Het smeersysteem kan worden gebruikt voor
horizontale boortoepassingen (de boor wordt
verticaal gebruikt).
6. Draai de accessoire tot deze op z’n plaats
wordt vergrendeld.
1. Draai de knop los (q) en draai de beugel (r) op
z’n plaats. Draai de knop vast.
7. Als u de accessoire wilt verwijderen, draait u
vergrendelingsmof naar rechts en neemt u de
snijder uit.
2. Houd de snijvloeistoftank (h) tegen de beugel en
duw de tank op z’n plaats.
De snelheid instellen (afb. 7)
3. Plaats de slang (t) tussen de snijvloeistoftank (h)
en de aansluiting in het frame (u).
De machine is uitgerust met een 2-standenknop
voor het variëren van de snelheid/torsieverhouding.
U kunt het smeersysteem alleen gebruiken als er
voldoende snijvloeistof in de tank zit.
1. Controleer dat de doorstroomregelaar (v)
gesloten is.
2. Schroef de dop (w) los.
3. Vul de container met snijkoelmiddel verdund
met water.
4. Schroef de dop weer vast.
WAARSCHUWING: Gebruik het
smeersysteem niet in verticale
boortoepassingen of bij het boren boven
uw hoofd.
DE VEILIGHEIDSBAND AANBRENGEN (AFB. 5)
1. Steek de veiligheidsband (x) door de sleuf (y).
2. Wikkel de band rond het werkstuk zoals wordt
getoond.
3. Zet de band stevig vast met behulp van de
gesp (z).
WAARSCHUWING: Gebruik altijd de
veiligheidsband.
Een accessoire plaatsen en
verwijderen (afb. 6)
De gereedschapshouder is geschikt voor
ringvormige snijders met een schacht van 19 mm
met één of meer vlakke zijden.
WAARSCHUWING: De tanden van een
snijder kunnen zeer scherp en daardoor
gevaarlijk zijn.
1. Een accessoire kan alleen worden gemonteerd
als de beschermkap omhoog wordt gebracht
(g) in de hoogste stand.
2. Schuif de geleidepen door het gat in het midden
van de schacht van de snijder.
1. Druk de schuifknop in (cc) als u de stand wilt
wisselen.
– Schuif de schuifknop (cc) omhoogvoor een
lage snelheid en hoge torsie (gaten van 32
tot 50 mm).
– Schuif de schuifknop omlaag voor hoge
snelheid en lage torsie (gaten van 12 tot
30 mm).
2. Misschien zult de gereedschapshouder wat
moeten draaien voor de tandwielen ingrijpen.
WAARSCHUWING: Wissel de stand
niet bij volle snelheid of tijdens gebruik.
Voor ingebruikneming
Probeer de machine uit in een paar eenvoudige
projecten met afvalmateriaal zodat u “gevoel” voor
de machine kunt ontwikkelen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het
gereedschap uit. Al te veel druk doet
het boren niet sneller verlopen maar
maakt dat het gereedschap minder
goed functioneert en de levensduur
ervan kan er door worden bekort.
67
NEDERLANDS
• Als het accessoire vastloopt, stop
de motor dan en haal het accessoire
voorzichtig omhoog uit het werkstuk
voordat u verder gaat met uw
werkzaamheden.
• Gebruik altijd de veiligheidsband.
• Gebruik altijd de boorbeschermkap.
In- en uitschakelen (afb. 1, 8)
De machine kan alleen goed functioneren als
deze wordt ingeschakeld volgens de hieronder
beschreven procedure.
IN- EN UIT SCHAKELEN
Sluit de machine aan op de stroomvoorziening. Het
Aan/Uit-indicatielampje (dd) knippert.
Druk, als u de machine wilt inschakelen, op de Aan/
Uit-knop (a) en houd deze 1 seconde ingedrukt. Het
Aan/Uit-indicatielampje zal niet meer knipperen en
zal blijven branden.
Druk, als u de machine wilt uitschakelen, op de Aan/
Uit-knop en houd deze 1 seconde ingedrukt. Het
Aan/Uit-indicatielampje begint te knipperen en blijft
knipperen tot de stekker wordt uitgetrokken.
DE MAGNEET ACTIVEREN
De magneet kan alleen worden geactiveerd wanneer
de machine is ingeschakeld.
U schakelt de magneet in door op de gele knop
(b) te drukken. Het gele indicatielampje (ee) gaat
branden.
U schakelt de magneet uit door weer op de gele
knop te drukken. De magneet werkt pas na 3
seconden niet meer en dat wordt aangegeven door
het knipperen van het gele indicatielampje, daarna
gaat het uit.
IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE BOORMOTOR
De boormotor kan alleen worden ingeschakeld
wanneer de magneet is geactiveerd.
U schakelt de boormotor in door op de groene knop
(c) te drukken. Het groene indicatielampje (ff) gaat
branden.
U schakelt de boormotor uit door weer op de
groene knop te drukken. Het indicatielampje gaat uit.
DE MACHINE RESETTEN
Als de stroomvoorziening tijdens het gebruik wordt
onderbroken, of als op enig punt de magnetische
vergrendeling is verbroken, moet de machine
worden gereset.
1. Schakel eerst de boormotor en vervolgens de
magneet uit.
68
2. Zorg ervoor dat het werkgebied schoon is.
3. Schakel de machine in.
4. Activeer de magneet.
Een gat boren (afb. 1)
1. Breng altijd de juiste snijvloeistof / het juiste
koelmiddel aan op het snijgebied.
2. Breng de beschermkap (g) omlaag zodat
het oppervlak waarin wordt geboord, wordt
afgeschermd.
3. Controleer dat de boorpunt of snijgeleider goed
over de te boren plaats is geïnstalleerd.
4. Schakel de boormotor in.
5. Voer het accessoire langzaam in het werkstuk
met behulp van de aanvoerhandgreep (e).
6. Oefen aan het begin van de snede lichte druk
uit zodat het accessoire het eerste gedeelte van
de groef kan maken.
7. Ga door met het uitoefenen van voldoende druk
zodat een gelijkmatige voortschrijdende snede
ontstaat. Forceer niet.
8. De druk die op de handgreep wordt uitgeoefend
is te groot als de standaard loskomt van het
werkoppervlak.
9. Voorkom dat er splinters ontstaan, ga extra
voorzichtig te werk wanneer het accessoire
bijna door het oppervlak heenbreekt.
10. Schakel altijd de motor, de magneet en de
machine uit, in die volgorde, wanneer de
werkzaamheden zijn voltooid en voordat u de
stekker uit het stopcontact trekt.
Boren met ringvormige snijders
Ringvormige snijders zagen alleen materiaal rondom
het gat, het is niet zo dat het hele gat wordt
weggeboord. Het gevolg daarvan is dat, er minder
energie nodig is voor het maken van een gat dan bij
een ronddraaiende boor.
Wanneer u boort met een ringvormige snijder, is het
niet nodig eerst een geleidegat te boren.
WAARSCHUWING: Raak de snijder
of de delen dicht bij de snijder
niet onmiddellijk na het boren aan,
omdat zij heel erg heet kunnen zijn
en brandwonden op de huid kunnen
veroorzaken.
Let er op dat er niemand in het
werkgebied is waar de metalen kern
wordt uitgeworpen.
NEDERLANDS
Boorcondities
Het gemak waarmee materiaal kan worden geboord
hangt af van verscheidene factoren, waaronder de
treksterkte en de slijtageweerstand. Het gebruikelijke
criterium is hardheid en/of sterkte, maar er kunnen
grote afwijkingen in bewerkbaarheid bestaan tussen
materialen die gelijkwaardige fysieke eigenschappen
te zien geven.
De boorcondities zijn afhankelijk van de eisen
die worden gesteld aan de levensduur van het
gereedschap en de oppervlakteafwerking. Deze
condities worden verder beperkt door de hechtheid
van het gereedschap en het werkstuk, de smering
en het beschikbare machinevermogen. Hoe harder
het materiaal, des te lager de snijsnelheid.
Sommige materialen met een lage hardheid
bevatten schurende bestanddelen die leiden tot een
snelle slijtage van de snijrand bij hoge snelheden.
Aanvoersnelheden worden bepaald door de
stijfheid van de installatie, het volume van het te
verwijderen materiaal, de oppervlakteafwerking en
het beschikbare machinevermogen.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Verminder het
risico van verwondingen, zet de
machine uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u
accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of
wijzigt of wanneer u reparaties
uitvoert. Controleer dat de schakelaar
in de stand OFF staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap
per ongeluk wordt gestart.
Koolborstels
Na 80 uur zal de motor automatisch worden
uitgeschakeld en dat wijst erop dat de koolborstels
bijna versleten zijn en het gereedschap moet
worden nagezien. De koolborstels kunnen niet
door de gebruiker worden vervangen. Breng het
gereedschap na een erkende DEWALT-reparateur.
Smering
IN HORIZONTALE TOEPASSINGEN
• Pas de doorstroming van de vloeistof naar
behoefte aan met de doorstroomregelaar (v)
(afb. 4).
• Voeg meer snijvloeistof toe als de spaanders
blauw worden.
VERTICALE TOEPASSING EN TOEPASSING BOVEN
UW HOOFD
Dompel de in snijpasta of breng een geschikte spray
aan.
DE AANVOERVERPLAATSING SMEREN (AFB. 9)
De aanvoerverplaatsing moet zo nu en dan met vet
worden gesmeerd zodat een gelijkmatige werking is
gegarandeerd.
• Breng de motor unit zover mogelijk omhoog.
• Smeer de zwaluwstaartgeleiding (gg) aan beide
zijden.
• Smeer de tandheugel (hh).
Na herhaaldelijk gebruik kan de tandheugel
los komen te zitten. Stel, als dat nodig is,
de 5 zelfborgende stelschroeven aan de
linkerzijde af. Draai de schroeven in reeksen
vast tot de tandheugel vrij kan bewegen in de
zwaluwstaartgeleiding, maar er geen speling op de
motor zit.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
69
NEDERLANDS
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
70
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt professionele gebruikers
van het product een uitstekende garantie.
Deze garantieverklaring is een aanvulling op
uw contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze zal
kosteloos worden uitgevoerd in een DEWALTservicecentrum. U dient een aankoopbewijs
te overleggen. Inclusief arbeidskosten.
Exclusief accessoires en reserveonderdelen,
tenzij deze defect raakten en onder de
garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
71
NORSK
MAGNETBOREMASKIN
D21620
Gratulerer!
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Maks boredybde i stål
med hullfres
Vektøyholder (flat tange)
Spindel gjengestørrelse
Vekt
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
VDC
W
min-1
D21620
230
1
1150
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89,1
2,8
102
2,8
Sikringer
Europa
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
72
10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
< 2,5
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
230 V verktøy
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Betegner skarpe kanter.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D21620
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under “tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029.
NORSK
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
b)
c)
d)
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
e)
01.02.2010
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
f)
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
73
NORSK
f)
g)
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
borestativer
• Hold fingrene godt unna boreområdet.
• Bruk alltid borebeskyttelsen. Før du slår på
maskinen, sørg for at beskyttelsen er godt
lukket.
• Bruk alltid sikkerhetsstroppen.
• Magnetstativet passer for bruk på stål med
tykkelse fra 6 mm, uten luftgap mellom
magnetkjernens overflate og monteringsflaten.
Kurvatur, maling og ujevnheter i overflaten vil
skape luftgap. Hold luftgapet så lite som mulig.
• Plasser alltid maskinen på et flatt underlag. Ikke
fest stativet på små eller uregelmessige objekter.
• Plasser alltid maskinen på en flate som er ren
for spon, fliser, kapp eller overflatesmuss.
• Hold magneten ren og fri for rusk og spon.
• Ikke slå på maskinen før den er montert og
installert i henhold til disse anvisningene.
• Ikke slå på maskinen før du har kontrollert
at magnetstativet er godt festet til
monteringsflaten.
• Juster bordet så fresen ikke går inn i
arbeidstykket før boringen. Ikke utfør design-,
monterings- eller produksjonsaktiviteter på
arbeidsstykket medns maskinen er slått på.
• Før du slår på maskinen, pass på at tilbehøret
er korrekt montert.
• Bruk alltid hastighet som anbefalt for tilbehør og
material.
• Ikke bruk maskinen på samme arbeidsstykke
som det drives elektrisk sveising på.
• Bruk kun passende borevæske. Bruk en
vanlig borevæske som ikke er oljebasert for
metallboring fortynnet med vann.
• Ikke bruk flytende borevæske ved vertikal eller
“opp-ned” boring. Ved slik bruk, dypp fresen i
borepasta eller bruk passende spray.
• Ikke hell borevæske i tanken mens den er
montert på braketten. Ikke la det komme
borevæske inn i motoren.
• Før bruk, pass på at den bevegelige
chuckbeskyttelsen fungerer korrekt.
74
NORSK
• Pass på at metallchips eller kvaeaktige rester
ikke fører til at funksjonen blokkeres.
• I tilfelle blokkert fres, koble maskinen fra
strømforsyningen, og fjern årsaken til
blokkeringen før du slår på maskinen igjen.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Restrisikoer
På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler
og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse
rest-risikoer ikke unngås. De er:
a. På/Av
b. Magnetbryter
– Hørselskader.
c. Motorbryter
– Fare for personskade fra flygende partikler.
d. Magnetstativ
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
e. Matehåndtak
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
f. Verktøyholder
g. Beskyttelse
h. Tank for borevæske
TILTENKT BRUK
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Denne D21620 magnetboremaskin er designet for
boring av hull i konstruksjonsmaterialer av stål. Ikke
bor i ikke-jernholdige metaller.
Bruk hørselvern.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Bruk vernebriller.
Denne boremaskinen er et profesjonelt elektrisk
verktøy.
DATOKODE PLASSERING
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er
trykket på typeskiltet.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Magnetboremaskin
1 Borebeskyttelse
3 Håndtak
1 Nav
1 Sikkerhetsstropp
1 Smøresystem
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Dette DEWALT verktøyet er designet som klasse I
(jordet) i henhold til EN 61029. Jordet strømkabel må
brukes.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
75
NORSK
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av maskinen
og koble den fra strømmen før du
setter på eller tar av tilbehør, før
justering eller endring av opp- sett
eller ved reparasjon. Pass på at
bryteren er i AV posisjon. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Installasjon av maskinen (fig. 2–5)
For å kunne bruke smøresystemet må det fylles med
tilstrekkelig volum av borevæske.
1. Pass på at strømningsregulatoren (v) er lukket.
2. Skru av hetten (w).
3. Fyll beholderen med borevæske fortynnet
med vann.
4. Skru hetten på igjen.
ADVARSEL: Ikke bruk smøresystemet
ved vertikal eller “opp-ned” boring.
SETTE PÅ SIKKERHETSSTROPPEN (FIG. 5)
1. Monter sammen matehåndtaket.
1. Før sikkerhetsstroppen (x) gjennom sporet (y).
2. Monter borebeskyttelsen.
2. Snurr stroppen rundt arbeidsstykket som vist.
3. Sett på smøresystemet om ønskelig.
3. Fest stroppen godt med spennen (z).
4. Plasser maskinen på en ren, plan og solid flate.
Fjern alle partikler som kan hindre full kontakt
mellom magnetstativet og monteringsflaten.
5. Sett på og stram sikkerhetsstroppen.
MONTERE MATEHÅNDTAKET (FIG. 1, 2)
Matehåndtaket md hurtigkobling (e) kan monteres
med en enkel operasjon, enten på venstre eller
høyre side av maskinen.
1. Skru håndtakene (i) på navet (j).
2. Hold knappen (k) inntrykket mens du settet
navakselen inn i hullet (l).
3. Slipp knappen.
MONTERING AV BOREBESKYTTELSEN (FIG. 3)
1. Hold beskyttelsen (g) foran verktøyholderen,
rett inn sporene i beskyttelsen med hullene i
maskinen.
ADVARSEL: Bruk alltid
sikkerhetsstroppen.
Sette på og ta av tilbehør (fig. 6)
Verktøyholderen aksepterer freser med 19 mm tange
med en eller flere flater.
ADVARSEL: Tennene på et ny fres er
meget skarpe og kan være farlige.
1. For å sette på tilbehør, løft beskyttelsen (g) til
høyeste posisjon.
2. Skyv styrepinnen gjennom hullet i senter av
fresens tange.
3. Vri verktøyholderens låsehylse (aa) med klokka
og hold den i posisjon.
4. Sett inn skaftet på fresen (bb) så langt inn i
verktøyholdere (f) som mulig.
5. Slipp låsehylsen.
2. Sett skruen (m) i hullet (n) plassert foran på
rammen.
6. Vri tilbehøret til den låses på plass.
3. Sett en knott (o) i hvert av hullene (p) plasert på
hver side av rammen.
7. For å ta av tilbehøret, vri låsehylsen med klokka
og ta ut fresen.
4. Ikke stram til festene da borebeskyttelsen må
kunne senkes og løftes etter behov.
ADVARSEL: Bruk alltid
borebeskyttelsen.
SETTE PÅ SMØRESYSTEMET (FIG. 4)
Smøresystemet kan brukes ved horisontal boring
(boren brukes vertikalt).
Stille inn hastighet (fig. 7)
Maskinen er utstyrt med en 2-gir velger for å
regulere hastighet/moment forholdet.
1. Trykk ned skyveren (cc) for å endre gir.
– Skyv skyveren (cc) opp for lav hastighet og
høyt moment (hull fra 32 til 50 mm).
1. Løsne knotten (q) og vri braketten (r) til posisjon.
Stram knotten.
– Skyv ned skyveren for høy hastighet og lavt
moment (hull fra 12 til 30 mm).
2. Hold tanken for borevæske (h) mot braketten og
skyv den på plass.
2. Du kan måtte rotere verktøyholderen litt før giret
går på plass.
3. Sett slangen (t) mellom tanken for borevæske
(h) og koblingen på rammen (u).
76
ADVARSEL: Ikke skift gir ved full
hastighet eller under bruk.
NORSK
Før bruk
SLÅ BOREMOTOREN PÅ OG AV
Prøv noen enkle boringer på skrapmetall for å få
“følelsen” med maskinen.
Boremotoren kan bare slås på når magneten er
aktivert.
BRUK
For å slå på boremaskinen, trykk den grønne
knappen (c). Den grønne indikatoren (ff) slås på.
Bruksanvisning
For å slå av boremotoren, trykk den grønne knappen
igjen. Indikatoren slås av.
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk
av makt gjør ikke boringen raskere,
men minsker verktøyets ytelse og kan
forkorte verktøyets levetid.
• Dersom tilbehøret blokkeres, stopp
motoren og løft tilbehøret forsiktig
ut av arbeidsstykket før du starter
arbeidet igjen.
RESETTE MASKINEN
Dersom strømmen brytes under bruk, eller dersom
den magnetiske koblingen brytes, må maskinen
resettes.
1. Slå av motoren først, og deretter magneten.
2. Sikre at arbeidsområdet er rent.
3. Slå på strømmen.
4. Aktiver magneten.
Bore et hull (fig. 1)
1. Bruk alltid en passende borevæske / for
boreområdet.
2. Senk beskyttelsen (g) slik at den beskytter flaten
det skal bores i.
• Bruk alltid sikkerhetsstroppen.
3. Pass på at spissen på boret eller styringen på
fresen er korrekt sentrert over punktet som skal
bores.
• Bruk alltid borebeskyttelsen.
4. Slå på boremotoren.
Slå På og Av (fig. 1, 8)
5. Mat tilbehøret langsomt inn i arbeidsstykket
med matehåndtaket (e).
For å fungere korrekt, må maskinen slås på med
prosedyren som beskrives under.
6. Ved start av boringen, bruk lett trykk for å la
tilbehøret frese det første sporet.
SLÅ STRØMMEN PÅ OG AV
7. Fortsett å bruke tilstrekkelig trykk for å få en
myk progressiv boring. Ikke bruk kraft.
Koble maskinen til strømmen. Strømindikatoren (dd)
blinker.
For å slå på strømmen, trykk og hold inne på/av
bryteren (a) i 1 sekund. Strømindikatoren stopper å
blinke og vil forbli på.
For å slå av strømmen, trykk og hold inne på/av
knappen i 1 sekund. Strømindikatoren vil blinke helt
til støpselet kobles fra.
AKTIVERE MAGNETEN
Magneten kan bare aktiveres når strømmen er
slått på.
For å slå på magneten, trykk den gule knappen (b).
Den gule indikatoren (ee) slås på.
For å slå av magneten, trykk den gule knappen
igjen. Før den slipper vil magneten forbli på i 3
sekunder til, som vises ved at den gule indikatoren
blinker for den slås av.
8. Trykkert du bruker på håndtaket er for høyt
dersom stativet løsner fra arbeidsflaten.
9. Pass ekstra nøye på dersom tilbehøret er i
ferd med å bryte gjennom flaten, for å unngå
splinter.
10. Slå av motoren, magnet og strøm - i den
rekkefølgen - når arbeidet er ferdig og før su
trekker ut støpselet.
Boring med hullfreser
Hullfreser fjerner kun materiale langs ytterkanten av
hullet, i stedet for å lage spon av hele hullet. Som
resultat, kreves det lavere energibruk for å bore et
hull enn med en spiralbor.
Ved boring med en hullfres, er det ikke nødvendig å
bore et styrehull.
ADVARSEL: Ikke berør fresen eller
deler nært fresen straks etter bruk, da
77
NORSK
de kan være svært varme og føre til
brannskader på huden.
Pass på at ingen er i arbeidsområdet
der metallkjernen faller ut.
Boreforhold
Hvor lett materialet kan bores avhenger av flere
faktorer inkludert strekkstyrke og slipemotstanden.
Mens hardhet og/eller styrke er det vanlige kriteriet,
kan det være store forskjeller i maskinerbarhet med
lignende fysiske egenskaper.
Boreforholdene er avhengig av kravene til
verktøylevetid og overflatefinish. Disse forholdene
begrenses av stivheten av verktøyet og
arbeidsstykket, smøring og tilgjengelig maskinkraft.
Desto hardere material, desto lavere borehastighet.
Noen materialer med lav hardhet inneholder slitende
stoffer som gir rask slitasje av skjærekanten ved
høye hastigheter. Matehastighet styres av oppsettets
stivhet, volum av material som skal fjernes,
overflatefinish og tilgjengelig maskinkraft.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av maskinen
og koble den fra strømmen før du
setter på eller tar av tilbehør, før
justering eller endring av opp- sett
eller ved reparasjon. Sørg for at
bryteren er i AV posisjon. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
“Pop-off” børster
Etter 80 timer vil motoren slås av automatisk, det
indikerer at karbonbørstene nesten er slitt ut og
at verktøyet trenger service. Karbonbørstene kan
ikke repareres av brukeren. Lever verktøyet til et
autorisert DEWALT reparasjonsverksted.
Smøring
VED HORISONTAL BRUK
• Juster væskestrømmen ved hjelp av
strømningsregulatoren (v) (fig. 4).
• Tilfør mer borevæske dersom sponene blir blå.
78
VERTIKAL OG “OPP-NED” BRUK
Dypp fresen i borepasta eller bruk en passende
spray.
SMØRE MATESLEIDEN (FIG. 9)
Matesleiden bør smøres periodisk med smørefett for
å sikre at den går glatt.
• Løft motorenheten så høyt som mulig.
• Smør svalehale sleidesporet (gg) på bege sider.
• Smør tannstangen (hh).
Etter mye bruk kan tannstangen bli løs. Om
nødvendig, juster de 5 selvlåsende settskruene på
venstre side. Trekk til skruene i serie til tannstangen
beveger seg fritt i svalehale-sporet, men motoren
ikke vugger på seg.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
NORSK
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
79
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
80
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
PRENSA COM BERBEQUIM MAGNÉTICO
D21620
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
VCC
Tipo
Alimentação
W
Velocidade sem carga
mín-1
Capacidade máxima de perfuração em aço
com cortador anular
mm
Porta-ferramentas (haste plana)
mm
Tamanho do veio com rosca
UNF
Peso
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D21620
230
1
1150
350/650
50
19
1/2" x 20
13
89,1
2,8
102
2,8
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 61029:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2
< 2,5
K de variabilidade =
m/s2
< 2,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 61029 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Indica arestas afiadas.
81
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D21620
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.02.2010
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
82
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
83
PORTUGUÊS
Regras de segurança específicas
adicionais para prensas de
berbequins
• Mantenha os dedos afastados da área de
perfuração.
• Utilize sempre o resguardo de perfuração.
Antes de ligar a máquina, certifique-se de que o
resguardo está devidamente fechado.
• Utilize sempre a correia de segurança.
• O suporte magnético é adequado para
utilização em aço com uma espessura inicial
de 6 mm, com uma folga de ar equivalente a
zero entre a superfície de núcleo do íman e a
superfície de montagem. As irregularidades nas
curvaturas, camadas de tinta e na superfície
podem criar bolhas de ar. Tente manter uma
bolha de ar mínima.
• Coloque sempre a máquina numa superfície
plana. Não fixe o suporte sobre objectos
pequenos ou afiados irregularmente.
• Não deite fluido de corte no reservatório
enquanto estiver a ser montado no suporte.
Não deixe que o fluido de corte entre no motor
do berbequim.
• Antes de utilizar a ferramenta, certifique-se
de que o resguardo do mandril funciona
correctamente.
• Certifique-se de que as aparas de metal
ou os resíduos de resina não bloqueiam o
funcionamento da ferramenta.
• Se o cortador ficar encravado, desligue a
máquina da fonte de alimentação, retire o
objecto responsável pela obstrução e depois
volte a ligar a máquina.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
• Coloque sempre a máquina numa superfície
sem aparas, limalhas, limalha de ferro e
sujidade na superfície.
– Danos auditivos.
• Mantenha o íman limpo e desobstruído de
resíduos e limalha de ferro.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
• Só deve ligar a máquina depois de ser montada
e instalada de acordo com estas instruções.
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
• Só deve ligar a máquina depois de verificar se o
suporte magnético foi apertado com firmeza na
superfície de montagem.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
• Ajuste a mesa de modo a que o cortador
não se aproxime para a peça de trabalho
antes de iniciar a perfuração. Não efectue
quaisquer trabalhos de concepção, montagem
ou construção na peça enquanto a máquina
estiver ligada.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
• Antes de ligar a máquina, certifique-se de que o
acessório foi montado correctamente.
Use uma protecção ocular.
• Utilize sempre a velocidade recomendada para
os acessórios e material.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
• Não utilize a máquina na mesma peça onde
estejam a ser utilizados soldadores eléctricos.
O código de data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na placa sinalética.
• Utilize apenas um fluido de corte adequado.
Utilize um líquido de refrigeração para corte de
metal não baseado em óleo geral diluído com
água.
Exemplo:
• Não utilize fluidos de corte líquidos enquanto
efectua perfurações na vertical ou suspensas.
Mergulhe o cortador em cola ou aplique um
pulverizador adequado para estas aplicações.
84
2010 XX XX
Ano de fabrico
PORTUGUÊS
Conteúdo da embalagem
Segurança eléctrica
A embalagem contém:
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
1 Prensa com berbequim magnético
1 Resguardo de perfuração
3 Pegas
1 Concentrador
1 Correia de segurança
1 Sistema de lubrificação
1 Caixa de ferramentas
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Ligar/desligar
b. Interruptor do íman
c. Interruptor do motor
d. Suporte magnético
e. Pega de alimentação
f. Estojo de ferramentas
g. Resguardo
h. Depósito de fluido de corte
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A sua prensa com berbequim magnético do
D21620 foi concebida para fazer furos em
superfícies de construção de aço. Não perfure
metais não ferrosos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta prensa de berbequim é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
A sua ferramenta DEWALT foi concebida de acordo
com a classe 1 (ligação à terra) em conformidade
com a directiva EN 61029. É necessário ligação à
terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e retire a
ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios e
de ajustar ou alterar configurações
ou fazer reparações. Certifique-se
de que o interruptor de activação está
na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
Instalação da máquina (fig. 2–5)
1. Monte a pega de alimentação.
2. Monte o resguardo de perfuração.
3. Monte o sistema de lubrificação conforme
necessário.
4. Coloque a máquina numa superfície limpa,
nivelada e robusta. Remova quaisquer
partículas que obstruam o contacto total entre o
suporte magnético e a superfície de montagem.
5. Monte e aperte a correia de segurança.
MONTAGEM DA PEGA DE ALIMENTAÇÃO (FIG. 1, 2)
A pega de alimentação de libertação rápida (e) pode
ser montada numa única operação simples, tanto
no lado esquerdo como direito da máquina.
1. Aperte as pegas (i) no concentrador (j).
85
PORTUGUÊS
2. Mantenha o botão (k) premido enquanto insere
o veio do concentrador no orifício (l).
3. Liberte o botão.
MONTAGEM DO RESGUARDO DE PERFURAÇÃO (FIG. 3)
1. Segure o resguardo (g) à frente do estojo
de ferramentas, alinhando as ranhuras no
resguardo com os furos na máquina.
2. Aperte o parafuso (m) no orifício (n) que se
encontra na parte da frente da estrutura.
3. Aperte um botão (o) em cada dos orifícios
(p) que se encontra em ambos os lados da
estrutura.
4. Não aperte os fixadores com firmeza para
poder levantar ou baixar o resguardo de
perfuração conforme necessário.
ATENÇÃO: utilize sempre o resguardo
de perfuração.
MONTAGEM DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO (FIG. 4)
O sistema de lubrificação pode ser utilizado para
aplicações de perfuração na horizontal (o berbequim
é utilizado na vertical).
1. Liberte o botão (q) e rode o suporte (r) para a
posição pretendida. Aperte o botão.
2. Segure o depósito do fluido de corte (h) contra
o suporte e empurre-o para o local pretendido.
3. Coloque o tubo (t) entre o depósito do fluido de
corte (h) e a ligação na estrutura (u).
Para utilizar o sistema de lubrificação, é necessário
atestar uma quantidade suficiente de fluido de corte.
1. Certifique-se de que o regulador de fluxo (v)
está fechado.
2. Desenrosque a tampa (w).
3. Encha o depósito com líquido refrigerante de
corte diluído em água.
4. Aperte de novo a tampa.
ATENÇÃO: não utilize o sistema de
lubrificação na vertical ou suspenso
sobre as aplicações de perfuração.
MONTAGEM DA CORREIA DE SEGURANÇA (FIG. 5)
1. Passe a correia de segurança (x) através da
ranhura (y).
Inserir e remover um acessório
(fig. 6)
O estojo de ferramenta aceita cortadores anulares
com uma haste de 19 mm com um ou mais lados.
ATENÇÃO: os dentes de um cortador
são muito afiados e podem ser
perigosos.
1. Para montar um acessório, é necessário
levantar o resguardo (g) para a posição mais
elevada.
2. Deslize o pino do piloto através do orifício no
centro da haste do cortador.
3. Rode a manga de bloqueio do estojo das
ferramentas (aa) para a direita e mantenha-o
fixo.
4. Insira a haste do acessório (bb) o máximo
possível na direcção do estojo das ferramentas
(f).
5. Liberte a manga de bloqueio.
6. Rode o acessório até ficar bloqueado na
posição pretendida.
7. Para remover o acessório, rode a manga de
bloqueio e retire o cortador.
Definir a velocidade (fig. 7)
A máquina está equipada com um selector de 2
mudanças para alternar a relação de velocidade/
binário.
1. Prima a barra deslizante (cc) para alterar a
mudança.
– Faça deslizar a barra deslizante (cc) para cima
para uma velocidade reduzida e um binário
elevado (para furos entre 32 e 50 mm).
– Faça deslizar a barra deslizante para baixo
para obter uma velocidade elevada e um
binário reduzido (furos entre 12 e 30 mm).
2. Pode ser necessário rodar o estojo das
ferramentas ligeiramente antes de a mudança
engrenar.
ATENÇÃO: não mude de mudança
à velocidade máxima ou durante a
utilização.
2. Envolva a correia em torno da peça tal como
indicado.
Antes de qualquer utilização
3. Aperte a correia com firmeza utilizando a
fivela (z).
Faça alguns testes com material de refugo até
“sentir” a máquina.
ATENÇÃO: utilize sempre a correia de
segurança.
86
PORTUGUÊS
FUNCIONAMENTO
LIGAR E DESLIGAR O MOTOR DO BERBEQUIM
Instruções de utilização
O motor do berbequim só pode ser ligado depois
de activar o íman.
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta. A aplicação
de força excessiva não acelera o
processo de perfuração, mas diminui
o desempenho da ferramenta e pode
ser reduzir a respectiva duração.
• Se o acessório ficar encravado, pare
o motor e levante ligeiramente o
acessório para fora da peça antes de
continuar a trabalhar.
• Utilize sempre a correia de segurança.
• Utilize sempre o resguardo de
perfuração.
Ligar e desligar (fig. 1, 8)
Para ligar o motor do berbequim, prima o botão
verde (c). O indicador verde (ff) acende-se.
Para desligar o motor do berbequim, prima de novo
o botão verde. O indicador desliga-se.
REPOR A MÁQUINA
Se a corrente for utilizada durante a utilização ou
se, em qualquer circunstância, a junta magnética se
danificar, é necessário repor a máquina.
1. Desligue primeiro o motor de perfuração e
depois o íman.
2. Certifique-se de que a área de trabalho
está limpa.
3. Ligue a corrente.
4. Active o íman.
Fazer um furo (fig. 1)
1. Aplique sempre líquido de refrigeração de fluido
de / corte adequado na área de corte.
2. Baixe o resguardo (g) de modo a mostrar a
superfície que pretende perfurar.
3. Certifique-se de que o local de perfuração ou o
piloto do cortador estão devidamente instalados
sobre o local a perfurar.
Para um funcionamento adequado, a máquina deve
ser ligada de acordo com o procedimento descrito
abaixo.
4. Ligue o motor do berbequim.
LIGAR E DESLIGAR A FERRAMENTA
6. No início do corte, aplique uma ligeira pressão
para permitir que o acessório efectue a ranhura
inicial.
Ligue a máquina à corrente. O indicador de
alimentação (dd) fica intermitente.
Para ligar a corrente, prima e mantenha premido
o botão de ligar/desligar (a) durante 1 segundo.
O indicador de alimentação pára de piscar e
permanece ligado.
Para desligar a corrente, prima e mantenha premido
o botão de ligar/desligar durante 1 segundo. O
indicador de alimentação começa a piscar até a
ficha de corrente ser desligada.
ACTIVAÇÃO DO ÍMAN
O íman só pode ser activado se a corrente estiver
ligada.
Para ligar o íman, prima o botão amarelo (b). O
indicador amarelo (ee) acende-se.
Para desligar o íman, prima novamente o botão
amarelo. Antes de o libertar, o íman fica activado
durante 3 segundos adicionais, o indicador amarelo
fica intermitente e depois apaga-se.
5. Avance lentamente o acessório para dentro da
peça utilizando a pega de alimentação (e).
7. Continue a aplicar pressão suficiente para
obter um corte progressivo suave. Não force o
movimento de corte.
8. A pressão exercida na pega é demasiado
elevada se o suporte se soltar da superfície de
trabalho.
9. Tenha muito cuidado se o acessório estiver
prestes a perfurar a superfície para evitar a
projecção de lascas.
10. Desligue sempre o motor, o íman e a
alimentação, por essa ordem, quando terminar
o trabalho e antes de desligar o aparelho da
corrente.
Fazer furos com cortadores anulares
Os cortadores anulares permitem apenas cortar
material na periferia do furo, em vez de converter
todo o furo em aparas. Como resultado, a energia
87
PORTUGUÊS
necessária para fazer um furo é inferior à de um furo
helicoidal.
Se fizer furos com um cortador anular, é necessário
fazer um furo piloto.
ATENÇÃO: não toque no cortador
ou nas peças junto ao cortador
imediatamente após a operação, uma
vez que podem ficar muito quentes e
causar queimaduras na pele.
Escovas de carbono
Após 80 horas, o motor irá desligar-se
automaticamente quando as escovas de carbono
estiverem praticamente gastas e a ferramenta
necessitar de manutenção. As escovas de
carbono não são passíveis de serem reparadas ou
substituídas pelo utilizador. Leve a ferramenta a um
agente de reparação autorizado da DEWALT.
Certifique-se de que não se encontra
ninguém na área de trabalho onde o
núcleo de metal é ejectado.
Condições de perfuração
Lubrificação
A facilidade de perfuração do material depende
de vários factores, incluindo resistência à tensão
e resistência à abrasão. Embora a dureza e/ou
a resistência sejam um critério comum, podem
verificar-se grandes variações em termos de
maquinabilidade que mostram propriedades físicas
semelhantes.
EM APLICAÇÕES NA HORIZONTAL
As condições de perfuração dependem dos
requisitos como longevidade da ferramenta e
acabamento da superfície. Estas condições são
restringidas pela rigidez da ferramenta e da peça, de
lubrificação e alimentação da máquina disponíveis.
Quando maior for a rigidez do material, menor é a
velocidade de corte.
Mergulhe o cortador em cola ou aplique um
pulverizador adequado.
Alguns materiais de dureza reduzida contêm
substâncias abrasivas que podem resultar no
desgaste das extremidades de corte rápido a
altas velocidades. As velocidades de entrada são
reguladas pela rigidez da configuração, volume do
material a remover, acabamento da superfície e
alimentação da máquina disponível.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e retire a
ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios e
de ajustar ou alterar configurações
ou fazer reparações. Certifique-se de
que o interruptor está na posição de
desligar. Um arranque acidental pode
causar lesões.
88
• Ajuste o fluxo do fluido conforme necessário
utilizando o regulador de fluxo (v) (fig. 4).
• Adicione mais fluido de corte se as aparas
ficarem azuis.
APLICAÇÕES NA VERTICAL E SUSPENSAS
LUBRIFICAÇÃO DO CURSO DE AVANÇO (FIG. 9)
O curso de avanço deve ser lubrificado
periodicamente com massa lubrificante para garantir
um funcionamento sem problemas.
• Levante a unidade motor para a posição mais
elevada possível.
• Lubrifique a guia de encaixe (gg) em ambos
os lados.
• Lubrifique a cremalheira (hh).
Após utilização repetida, a cremalheira pode soltarse. Se necessário, ajuste os 5 parafusos de fixação
automática no lado esquerd. Aperte os parafusos
em série até a cremalheira se deslocar livremente na
guia de encaixe mas não deixe que o motor oscile.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
89
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
90
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
MAGNEETTIPORAKONE
D21620
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Maksimaalinen porausväli teräkseen
rengasleikkaimella
Työkalupidike (litteä kara)
Karan kierrekoko
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
W
min-1
D21620
230
1
1150
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
89,1
2,8
102
2,8
VDC
Sulakkeet
Eurooppa
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 61029 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s2
< 2,5
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
230 voltin työkalut
Tulipalon vaara.
Terävien reunojen vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D21620
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 61029.
91
SUOMI
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
b)
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
c)
d)
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
e)
01.02.2010
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
92
f)
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
SUOMI
g)
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
Lisäturvasääntöjä porakoneille
• Pidä sormet pois porausalueelta.
• Käytä aina porasuojusta. Ennen koneen
kytkemistä päälle on varmistettava, että suoja on
suljettu hyvin.
• Käytä aina turvahihnaa.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
• Magneettinen teline sopii käytettäväksi teräkseen
alkaen paksuudesta 6 mm, kun magneettiytimen
pinnan ja asennuspinnan välissä ei ole lainkaan
välystä. Kaaret, maalipinnat ja epäsäännölliset
pinnat luovat välyksen. Pidä välys minimissä.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
• Ennen käyttöä tulee varmistaa, että liikkuva
istukan suoja toimii virheettömästi.
• Aseta kone aina tasaiselle pinnalle. Älä kiinnitä
telinettä pieneen tai epäsäännöllisen muotoisiin
kohteisiin.
• Aseta kone aina alustalle, jossa ei ole lastuja,
palasia, jauhetta tai pintalikaa.
• Pidä magneetti puhtaana, älä anna jäämien ja
jauheen kertyä siihen.
• Älä kytke konetta päälle ennen kuin se on
asennettu näiden ohjeiden mukaan.
• Älä kytke konetta päälle ennen kuin olet
tarkastanut, että magneettiteline on kiinnitetty
tiukasti asennusalustaan.
• Säädä pöytä niin, ettei leikkain pääse
työstökappaleeseen ennen porausta. Älä suorita
työstökappaleeseen muotoilu-, kokoamis- tai
rakennustoimia, kun kone on kytketty päälle.
• Varmista ennen koneen kytkemistä päälle, että
lisävaruste on asennettu oikein.
• Käytä aina lisävarusteeseen ja materiaaliin
suositeltua nopeutta.
• Älä käytä konetta työstökappaleeseen, jota
työstetään sähkötoimisilla hitsauskoneilla.
• Käytä ainoastaan soveltuvaa leikkuunestettä.
Käytä yleistä metallin leikkuuseen tarkoitettua
ja veteen laimennettua leikkuujäähdytysainetta,
joka ei ole öljypohjainen.
• Älä käytä nestemäisiä leikkuunesteitä
pystysuoraan tai pään yläpuolella poratessa.
Kostuta tällöin leikkainta leikkuutahnaan tai käytä
soveltuvaa suihketta.
• Älä kaada leikkuunestettä säiliöön, kun
se on asennettu kannattimeen. Älä anna
leikkuunesteen päästä porakoneen moottoriin.
• Varmista, että metallisirut tai hartsimaiset jäämät
eivät voi estää laitteen toimintaa.
• Jos leikkain juuttuu kiinni, kytke kone irti
sähköverkosta, poista juuttumisen syy ja kytke
kone takaisin päälle vasta sen jälkeen.
93
SUOMI
Vaarat
Kuvaus (kuva [fig.] 1)
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
– Kuulon heikkeneminen.
a. Virtakytkin
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
b. Magneettikytkin
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
d. Magneettiteline
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
c. Moottorikytkin
e. Vapaa kahva
f. Työkalupidike
g. Suojus
h. Leikkuunestesäiliö
KÄYTTÖTARKOITUS
D21620-magneettiporakone on tarkoitettu reikien
poraamiseen teräspintoihin. Älä poraa muihin kuin
rautapohjaisiin metalleihin.
Käytä kuulosuojaimia.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Käytä suojalaseja.
Tämä porakone on ammattimainen sähkötyökalu.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Päivämääräkoodi on merkitty arvokilpeen. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Sähköturvallisuus
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Magneettiporakone
1 Porasuojus
3 Kahvat
1 Keskitin
1 Turvahihna
1 Voitelujärjestelmä
1 Säilytyskotelo
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
94
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Hankkimasi DEWALT-työkalu on luokan I
(maadoitettu) laite standardin EN 61029 mukaisesti.
Työkalu vaatii maadoitusjohdon.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai kun teet korjauksia. Varmista,
SUOMI
että kytkin on OFF-asennossa. Tahaton
käynnistyminen voi aiheuttaa vahingon.
Koneen asentaminen (kuvat 2–5)
VAROITUS: Älä käytä
voitelujärjestelmää pystysuoraan tai
pään yläpuolella poratessa.
TURVAHIHNAN ASENTAMINEN (KUVA 5)
1. Asenna syöttökahva.
1. Vie turvahihna (x) aukon (y) läpi.
2. Asenna porasuojus.
2. Kierrä hihna työstökappeleen ympäri kuvan
mukaisesti.
3. Asenna voitelujärjestelmä tarvittaessa.
4. Aseta kone puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle
alustalle. Poista mahdolliset hiukkaset
magneettitelineen ja asennuspinnan väliltä niiden
täydellisen kontaktin varmistamiseksi.
3. Kiristä hihna tiukalle solkea (z) käyttäen.
VAROITUS: Käytä aina turvahihnaa.
SYÖTTÖKAHVAN ASENTAMINEN (KUVAT 1, 2)
Lisävarusteen asentaminen ja
poistaminen (kuva 6)
Pikaliitoksella varustettu syöttökahva (e) voidaan
asentaa yhdellä yksinkertaisella toimenpiteellä joko
koneen vasemmalle tai oikealle puolelle.
Työkalupidikkeeseen voidaan asentaa 19 mm:n
karan omaavia rengasleikkaimia, joissa on yksi tai
useampi tasapinta.
5. Asenna ja kiristä turvahihna.
1. Ruuvaa kahvat (i) keskittimeen (j).
2. Pidä painiketta (k) alhaalla, kun asennat
keskittimen keskittimen reikään (l).
3. Vapauta painike.
PORASUOJUKSEN ASENTAMINEN (KUVA 3)
1. Pidä suojusta (g) työkalupidikkeen edessä
kohdistamalla suojuksen kolot koneen reikiin.
2. Asenna ruuvi (m) reikään (n), joka sijaitsee
kehyksen etuosassa.
3. Asenna nuppi (o) reikiin (p) kehyksen molemmille
puolille.
4. Älä kiristä kiinnittimiä tiukasti, sillä porasuojuksen
on voitava laskeutua ja nousta tarvittaessa.
VAROITUS: Käytä aina porasuojusta.
VOITELUJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN (KUVA 4)
Voitelujärjestelmää voidaan käyttää vaakasuorissa
poraustoimenpiteissä (pora pystysuorassa).
1. Löysää nuppia (q) ja käännä kannatin (r)
paikoilleen. Kiristä nuppi.
2. Pidä leikkuunestesäiliötä (h) kannatinta vasten ja
paina se paikoilleen.
3. Aseta letku (t) leikkuuneste säiliön (h) ja
kehyksessä olevan liitoksen (u) väliin.
Voitelujärjestelmän käyttö edellyttää, että se
täytetään riittävällä määrällä leikkuunestettä.
1. Varmista, että virtauksen säädin (v) on suljettu.
2. Irrota korkki (w).
3. Täytä säiliö veteen laimennetulla
leikkuujäähdytysnesteellä.
VAROITUS: Uuden leikkaimen hampaat
ovat erittäin terävät ja ne voivat olla
vaaralliset.
1. Asenna lisävaruste nostamalla suojus (g)
korkeimpaan asentoon.
2. Liu’uta ohjaustappi leikkauskaran keskellä
olevan rei’än läpi.
3. Käännä työkalupidikkeen lukitusvaippaa (aa)
myötäpäivään ja pidä sitä paikoillaan.
4. Aseta lisävarusteen kara (bb) mahdollisimman
pitkälle työkalupidikkeeseen (f).
5. Vapauta lukitusvaippa.
6. Kierrä lisävarustetta, kunnes se lukittuu
paikalleen.
7. Poista lisävaruste kiertämällä lukitusvaippaa
myötäpäivään ja poistamalla se leikkaimesta.
Nopeuden asettaminen (kuva 7)
Koneessa on 2-vaihteinen valitsin nopeus-/
momenttisuhteen muuttamiseksi.
1. Paina liu’utinta (cc), muuttaaksesi vaihdetta.
– Liu’uta liu’utinta (cc) ylöspäin alhaisen
nopeuden ja suuren momentin valitsemiseksi
(32-50 mm:n reiät).
– Liu’uta liu’utinta alaspäin suuren nopeuden ja
alhaisen momentin valitsemiseksi
(12-30 mm:n reiät).
2. Työkalupidikettä voi olla tarpeen kiertää hiukan
ennen kuin vaihde kytkeytyy päälle.
VAROITUS: Älä vaihda vaihteita täydellä
nopeudella tai käytön aikana.
4. Kierrä korkki takaisin paikoilleen.
95
SUOMI
Ennen käyttämistä
Kokeile yksinkertaisia toimenpiteitä muutaman
kerran koekappaleisiin, kunnes “totut” koneen
käyttämiseen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
• Paina työkalua vain varovaisesti.
Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta
poraamista mutta voi heikentää
työkalun suorituskykyä ja lyhentää
työkalun elinikää.
• Jos lisävaruste juuttuu kiinni, pysäytä
moottori ja nosta lisävaruste varoen
pois työstökappaleesta ennen
työskentelyn jatkamista.
• Käytä aina turvahihnaa.
• Käytä aina porasuojusta.
Kytke magneetti pois päältä painamalla keltaista
painiketta uudelleen. Ennen vapauttamista magneetti
jää kiinni 3 ylimääräisen sekunnin ajaksi, jolloin
keltainen merkkivalo vilkkuu.
PORAMOOTTORIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ
Poramoottori voidaan kytkeä päälle vain silloin, kun
magneetti on aktivoitu.
Kytke poramoottori päälle painamalla vihreää
painiketta (c). Vihreä merkkivalo (ff) syttyy.
Kytke poramoottori pois päältä painamalla vihreää
painiketta uudelleen. Merkkivalo sammuu.
KONEEN RESETOIMINEN
Jos virta katkeaa äkkinäisesti käytön aikana, tai jos
magneetin sinetti rikkoutuu jossakin vaiheessa, kone
tulee resetoida.
1. Kytke poramoottori ensin pois päältä ja sen
jälkeen magneetti.
2. Varmista, että työalue on puhdas.
3. Kytke virta päälle.
4. Aktivoi magneetti.
Reiän poraaminen (kuva 1)
1. Käytä aina soveltuvaa
leikkuunestettä / leikkuujäähdytysnestettä
leikkausalueella.
2. Laske suojus (g), jotta se suojaa porattavan
pinnan.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuvat 1, 8)
3. Varmista, että porauskohta tai leikkaimen ohjain
on asennettu oikein porattavan kohdan päälle.
Koneen virheetön toiminta edellyttää, että kone
kytketään päälle noudattamalla alla kuvattua
toimenpidettä.
5. Syötä lisävaruste hitaasti työstökappaleeseen
kahvaa (e) käyttäen.
VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ
Liitä kone sähköverkkoon. Virran merkkivalo (dd)
vilkkuu.
Kytke virta päälle painamalla ja pitämällä virtakytkintä
(a) alhaalla 1 sekunnin ajan. Virran merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja jää palamaan.
Kytke virta pois päältä painamalla ja pitämällä
virtakytkintä alhaalla 1 sekunnin ajan. Virran
merkkivalo vilkkuu, kunnes pistoke irrotetaan
sähköverkosta.
MAGNEETIN AKTIVOIMINEN
Magneetti voidaan aktivoida vain silloin, kun virta on
kytketty päälle.
Kytke magneetti päälle painamalla keltaista painiketta
(b). Keltainen merkkivalo (ee) syttyy.
96
4. Kytke poramoottori päälle.
6. Paina leikkauksen alussa kevyesti
lisävarusteeseen, jotta se suorittaa alustavan
uran.
7. Paina sen jälkeen riittävästi niin, että leikkaus on
tasainen. Älä pakota.
8. Kahvaan kohdistettu paine on liian suuri, jos
teline irtoaa työstökappaleesta.
9. Ole erityisen varovainen, kun lisävaruste leikkaa
pinnan, jotta sirpaleita ei synny.
10. Kytke moottori, magneetti ja virta aina
pois päältä kyseisessä järjestyksessä, kun
työtoimenpide on suoritettu ja ennen kuin
pistoke poistetaan sähköverkosta.
Rengasleikkaimilla poraaminen
Rengasleikkaimet leikkaavat materiaalia vain reiän
ulkokehässä sen sijaan, että se tekisi koko reiästä
SUOMI
silppua. Tämän seurauksena reiän suorittamiseen
vaadittu energia on pienempi kuin kierreporalla.
Kun rengasleikkaimella porataan, koereäin
poraaminen ei ole tarpeen.
VAROITUS: Älä kosketa leikkaimeen tai
leikkaimen lähellä oleviin osiin välittömästi
käytön jälkeen, sillä ne voivat olla erittäin
kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
Varmista, ettei kukaan ole työalueella,
johon metalliydin porataan.
Porausolosuhteet
Materiaalin porauksen helppous riippuu
useista eri tekijöistä, kuten vetolujuudesta ja
kulumiskestävyydestä. Yleisiä kriteerejä ovat kovuus
ja/tai lujuus, samanlaisia fyysisiä ominaisuuksia
omaavien materiaalien työstettävyydessä voi olla
kuitenkin huomattavia eroja.
Porausolosuhteet riippuvat työkalun
käyttövaatimuksista ja pinnan viimeistelystä. Näitä
rajoittavat edelleen työkalun ja työstökappaleen
jäykkyys, voitelu ja käytettävissä oleva teho. Mitä
kovempi materiaali, sitä alhaisempi leikkuunopeus.
Jotkin alhaisen kovuuden omaavat materiaalit
sisältävät kuluttavia aineita, jotka johtavat nopeaan
leikkausreunan kulumiseen suurilla nopeuksilla.
Syöttönopeudet määrittyvät asetuksien jäykkyys,
poistettavan materiaalin määrä, pinnan viimeistely ja
käytettävissä oleva teho.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai kun teet korjauksia. Varmista,
että kytkin on OFF-asennossa. Tahaton
käynnistyminen voi aiheuttaa vahingon.
Hiiliharjat
80 tunnin jälkeen moottori sammuu automaattisesti
ja ilmoittaa, että hiiliharjat ovat kuluneet lähes
loppuun ja laite on huollettava. Käyttäjä ei voi vaihtaa
hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon.
Voiteleminen
VAAKASUORAAN PORAAMINEN
• Säädä nesteen virtaus vaaditulla tavalla
virtauksen säädintä (v) käyttäen (kuva 4).
• Lisää leikkuunestettä, jos lastut tulevat sinisiksi.
PYSTYSUORAAN JA PÄÄN YLÄPUOLELLA PORAAMINEN
Kostuta leikkain leikkaustahnaan tai käytä soveltuvaa
suihketta.
SYÖTTÖREITIN VOITELEMINEN (KUVA 9)
Syöttöreitti tulee voidella säännöllisesti rasvalla
virheettömän toiminnan varmistamiseksi.
• Nosta moottori korkeimpaan asentoon.
• Voitele ohjainreitti (gg) molemmilta puolilta.
• Voitele hammastanko (hh).
Toistuvan käytön jälkeen hammastanko voi löystyä.
Säädä tarvittaessa 5 vasemmalla puolella olevaa
itselukittuvaa ruuvia. Kiristä ruuvit sarjassa, kunnes
hammastanko liikkuu vapaasti ohjaimessa, mutta ei
anna moottorin väristä.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
97
SUOMI
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
98
SVENSKA
MAGNETBORRMASKIN
D21620
Gratulerar!
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Hastighet utan last
Maximalt borrintervall i stål
med ringformad kap
Verktygshållare (platt skaft)
Gängad spindelstorlek
Vikt
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
W
min-1
D21620
230
1
1150
350/650
mm
mm
UNF
kg
50
19
1/2" x 20
13
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89,1
2,8
102
2,8
VDC
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 61029:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s2
< 2,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 61029, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Anger vassa kanter.
99
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D21620
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.02.2010
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
100
c)
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
g)
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för borrar
• Håll fingrarna borta från borrområdet.
• Använd alltid borrskydd. Se till att skärmen är
ordentligt stängd innan borrningen.
• Använd alltid säkerhetsremmen.
• Det magnetiska stativet är lämpligt för
användning på stål med en tjocklek från 6 mm,
med noll luftgap mellan magnetens kärnayta
och monteringsytan. Böjningar, lager av färg
och ojämnheter på ytan skapar ett luftgap. Håll
luftgapet minimalt.
• Placera alltid maskinen på ett jämnt underlag.
Sätt inte fast stativet på små eller ojämnt
formade föremål.
• Placera alltid maskinen på en yta som är fri från
spån, flis, rester och smuts.
• Håll magneten ren och fri från skräp och spån.
• Sätt inte på maskinen förrän den har monterats
och installerats enligt dessa anvisningar.
• Sätt inte på maskinen förrän du har kontrollerat
att det magnetiska stativet har satts fast
ordentligt vid monteringsytan.
• Justera bordet så att borren inte tränger in
i arbetsstycket vid borrningen. Utför inga
konstruktioner, monteringar eller arbeten på
arbetsstycket när maskinen är på.
• Se till att tillbehören har monterats ordentligt
innan du sätter på maskinen.
• Använd alltid den rekommenderade hastigheten
för tillbehör och material.
• Använd inte maskinen på samma arbetsstycke
där elsvetsar används.
• Använd endast en lämplig skärvätska. Använd
en allmän icke-oljebaserad skärvätska utspädd
med vatten.
101
SVENSKA
• Använd inte flytande skärvätskor under borrning
vertikalt eller i taket. Doppa skäret i skärpasta
eller använd en lämplig spray för dessa arbeten.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
• Häll inte skärvätska i behållaren när den är
monterad i fästet. Låt inte skärvätska att komma
in i borrmotorn.
1 Magnetborrmaskin
• Se till att borrskyddet fungerar ordentligt innan
användning.
1 Nav
• Se till att metallspån eller kådarester inte kan
leda till blockering av funktionen.
1 Smörjsystem
• Om skäret har fastnat koppla då bort maskinen
från elnätet och ta bort orsaken till stoppet innan
du slår på maskinen igen.
Dolda risker
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen
av säkerhetsapparater kan vissa dolda risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
1 Borrskydd
3 Handtag
1 Säkerhetsrem
1 Förvaringslåda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Av/På
b. Magnetbrytare
c. Motorbrytare
Märkningar på verktyg
d. Magnetstativ
Följande bildikoner visas på verktyget:
e. Matningshandtag
f. Verktygshållare
Läs instruktionshandbok före användning.
g. Skydd
h. Tank för skärvätska
Bär öronskydd.
AVSEDD ANVÄNDNING
Bär ögonskydd.
Din D21620 magnetborr har utformats för att
borra hål i stålkonstruktionsytor. Borra inte i ickejärnmetaller.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår,
finns tryckt på höljet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna borr är ett professionellt elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT verktyg är konstruerat som klass I
(jordat) i enlighet med EN 61029. Jordledning krävs.
102
SVENSKA
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för skador skall alltid maskinen
stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan installation och
borttagning av tillbehör, innan
inställning eller byte av inställning
eller vid reparation. Se till att brytaren
är i läge OFF. En oavsiktlig start kan
orsaka skador.
Installering av maskinen (fig. 2–5)
1. Montera matarhandtaget.
2. Montera fast borrskyddet.
3. Passa in smörjsystemet vid behov.
4. Placera maskinen på ett rent, jämnt och stablit
underlag. Ta bort eventuella partiklar som kan
hindra full kontakt mellan magnetstativet och
monteringsytan.
5. Sätt fast och dra åt säkerhetsremmen.
MONTERING AV MATNINGSHANDTAGET (FIG. 1, 2)
Snabbutlösningshandtaget (e) kan monteras med
ett enkelt handgrepp både till vänster och höger om
maskinen.
1. Skruva i handtagen (i) i navet (j).
VARNING: Använd alltid borrskydd.
FASTSÄTTNING AV SMÖRJSYSTEMET (FIG. 4)
Smörjsystemet kan användas för horisontella
borrapplikationer (när borren används vertikalt).
1. Lossa handtaget (q) och vrid in fästet (r) i rätt
läge. Skruva fast handtaget.
2. Håll skärvätske tanken (h) mot fästet och tryck
den på plats.
3. Placera slangen (t) mellan skärvätske tanken (h)
och anslutningen i ramen (u).
För att kunna använda smörjsystemet måste det
fyllas med en tillräcklig mängd skärvätska.
1. Se till att flödesregulatorn (v) är stängd.
2. Skruva loss locket (w).
3. Fyll behållaren med skärvätska utspätt med
vatten.
4. Skruva fast locket igen.
VARNING: Använd inte smörjsystemet
vid borrningar vertikalt eller i taket.
FASTSÄTTNING AV SÄKERHETSREM (FIG. 5)
1. Sätt fast säkerhetsremmen (x) genom
uttaget (y).
2. Lindra remmen runt arbetsstycket enligt
beskrivningen.
3. Dra åt remmen ordentligt med spännet (z).
VARNING: Använd alltid
säkerhetsremmen.
Isättning och borttagning av tillbehör
(fig. 6)
Verktygshållaren kan ta verktyg med ett 19 mm skaft
med en eller fler plattor.
VARNING: Tänderna på ett nytt blad är
mycket vassa och kan vara farliga.
2. Håll knappen (k) nertryckt samtidigt som du
sätter in navskaftet i hålet (l).
1. När man ska sätta in ett tillbehör måste skyddet
lyftas (g) till det högsta läget.
3. Släpp knappen.
2. Skjut stiftet genom hålet i mitten av skärskaftet.
MONTERA FAST BORRSKYDDET (FIG. 3)
1. Håll skyddet (g) framför verktygshållaren, rikta in
spåren i skyddet med hålen i maskinen.
2. Sätt in skruven (m) i hålet (n) på framsidan av
ramen.
3. Sätt in ett handtag (o) i vart och ett av hålen (p)
som sitter på bägge sidor om ramen.
4. Dra inte åt fästena för hårt eftersom borrskyddet
måste kunna höjas och sänkas vid behov.
3. Vrid verktygshållarens låshylsa (aa) medurs och
håll den på plats.
4. Sätt in tillbehörets skaft (bb) så långt in i
verktygshållaren (f) som möjligt.
5. Lossa låshylsan.
6. Vrid tillbehöret tills det låses i positionen.
7. Ta bort tillbehöret genom att vrida låshylsan
medurs och ta ut kapen.
103
SVENSKA
Hastighetsinställning (fig. 7)
Maskinen är försedd med en tvåväxelväljare för att
variera hastigheten/vridmomentet.
1. Tryck ner spärren (cc) för att kunna byta växel.
– Skjut spärren (cc) uppåt för låg hastighet och
högt vridmoment (hål från 32 till 50 mm).
– Skjut spärren neråt för hög hastighet för lågt
vridmoment (hål från 12 till 30 mm).
2. Du kanske behöver rotera verktygshållaren en
aning innan växeln går i.
VARNING: Byt inte växel under full
hastighet eller under användning.
Innan användning
Försök med några enkel projekt med restmaterial så
att då lär känna maskinen.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
• Applicera bara ett försiktigt tryck på
verktyget. Större tryck gör inte att det
går fortare att borra, men reducerar
verktygets prestanda och kan förkorta
verktygets livslängd.
• Om tillbehöret fastnar, stoppa
motorn och höj försiktigt tillbehör
från arbetsstycket innan arbetet
återupptas.
• Använd alltid säkerhetsremmen.
• Använd alltid borrskydd.
Slå På och Av (fig. 1, 8)
Maskinen måste vara på för att fungera ordentligt.
Följ anvisningarna nedan.
Stäng av strömmen genom att trycka ner och hålla
kvar av/på-knappen i en sekund. Strömindikatorn
börjar att blinkar tills dess att strömkontakten är
urkopplad.
AKTIVERING AV MAGNET
Magneten kan endast aktiveras när strömmen är på.
Sätt på magneten genom att trycka på den gula
knappen (b). Den gula indikatorn (ee) tänds.
Stäng av magneten genom att trycka på den gula
knappen igen. Innan du släpper kommer magneten
förbli engagerad i ytterligare 3 sekunder, vilket anges
av den gula indikatorn blinkar tills den släpper.
SÄTT PÅ OCH STÄNG AV BORRMOTORN
Borrmotorn kan endast sättas på när magneten är
aktiverad.
Sätt på borrmotorn genom att trycka på den gröna
knappen (c). Den gröna indikatorn (ff) tänds.
Stäng av borrmotorn genom att trycka på den gröna
knappen igen. Indikatorn släcks.
ÅTERSTÄLLNING AV MASKINEN
Om strömmen bryts under användning, eller om vid
något tillfälle den magnetiska förseglingen är bruten,
måste maskinen återställas.
1. Stäng av drillmotorn först och sedan magneten.
2. Se till att arbetsområdet är rent.
3. Sätt på strömmen.
4. Aktivera magneten.
Borra ett hål (fig. 1)
1. Använd alltid lämplig skärvätska / kylmedel på
kapningsområdet.
2. Sänk skyddet (g) så att det skärmar ytan som
ska borras.
3. Kontrollera att borrspetsen eller kniv skäret är
korrekt installerat över platsen skall borras.
4. Sätt på borrmotorn.
5. Mata sakta tillbehöret in i arbetsstycket med
hjälp av matarhandtaget (e).
6. I början av kapningen bör ett lätt tryck
appliceras så att tillbehöret kan göra den första
skåran.
SÄTT PÅ OCH STÄNG AV STRÖMMEN
7. Fortsätt att applicera tillräckligt tryck för att få en
mjukt progressivt snitt. Använd inget våld.
Anslut maskinen till ett eluttag. Strömindikatorn (dd)
blinkar.
8. Om stativet lossar från arbetsytan är trycket
på handtaget för högt.
Sätt på strömmen genom att trycka ner och hålla
kvar av/på-knappen (a) i en sekund. Strömindikatorn
slutar att blinka och fortsätter att lysa.
9. Var extra försiktig när ett tillbehör precis
ska bryta igenom ytan då det finns risk för
flisbildning.
104
SVENSKA
10. Stäng alltid av motorn, magneten och
strömmen, i den särskilda ordningen när arbetet
är klart och innan sladden dras ut.
bytas av användaren. Ta verktyget till ett behörigt
reparationsombud för DEWALT.
Borrning med ringformad kap
Ringformade kapar skär endast materialet i utkanten
av hålet istället för att omvandla hela hålet till spån.
Därför är, den energi som krävs för att göra ett hål
lägre än för en vridborr.
Vid borrning med en ringformig kap behövs inget
förborrat hål.
Smörjning
I HORISONTELLA APPLIKATIONER
• Justera vätskeflödet enligt behov med
flödesregulatorn (v) (fig. 4).
• Tillsätt mer skärvätska om spånen blir blå.
VARNING: Rör inte kapen eller delarna
nära kapen direkt efter arbetet då
dessa kan vara mycket heta och orsaka
brännskador på huden.
VERTIKALA APPLIKATIONER OCH APPLIKATIONER I TAKET
Se till att ingen är i arbetsområdet när
metallkärnan hoppar ur.
SMÖRJNING AV MATNINGSVALS (FIG. 9)
Borrförhållanden
Hur enkelt materialet kan borras beror på flera
faktorer, inklusive hållfasthet och slitstyrka. Medan
hårdhet och/eller styrka är det vanliga kriteriet kan
stora variationer i maskinanvändbarhet finnas bland
material som visar liknande fysiska egenskaper.
Borrningsförhållandena är beroende av krav på
livslängd och ytfinish. Dessa villkor är ytterligare
begränsade av flexibiliteten i verktyget och
arbetsstycket, smörjning och maskineffekt. Ju
hårdare material, desto lägre kaphastighet.
Vissa material som är mjuka innehåller frätande
ämnen vilket leder till att eggarna slits snabbt vid
höga hastigheter. Matningshastigheterna styrs
av inställningen, mängden material som tas bort,
ytfinishen och tillgänglig maskineffekt.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för skador skall alltid maskinen
stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan installation och
borttagning av tillbehör, innan
inställning eller byte av inställning
eller vid reparation. Se till att
vippströmställaren är i läge OFF. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Pop-off-borstar
Motorn stängs automatiskt av efter 80 timmar, vilket
indikerar att kolborstarna är nästan utslitna och att
verktyget behöver service. Kolborstarna kan inte
Doppa skäret i skärpasta eller använd en lämplig
spray för dessa arbeten.
Matningsvalsen bör smörjas regelbundet för felfri
drift.
• Lyft upp motorn till högsta möjliga läge.
• Smörj den laxstjärtformade styrningen (gg) på
bägge sidor.
• Smörj kuggstången (hh).
Efter upprepad användning kan kugghjulet bli löst.
Vid behov, justera de 5 självlåsande ställskruvarna
på vänster sida. Dra at skruvarna serievis tills
kugghjulet kan röra sig fritt i den laxstjärtformade
styrningen utan att motorn börjar hacka.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
105
SVENSKA
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
106
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
107
TÜRKÇE
MANYETIK MATKAP TEZGAHI
D21620
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
D21620
Voltaj
VDC
230
Giriş gücü
W
1150
Yüksüz devir
dk-1
350/650
Tip
1
Dairesel kesiciyle
çelik içinde maksimum
delme aralığı
mm
50
mm
19
Mil dişli boyutu
UNF
1/2" x 20
kg
13
89,1
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
2,8
LWA (ses gücü)
dB(A)
102
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
2,8
EN 61029’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
< 2,5
< 2,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 61029’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
108
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Alet tutucu (düz sap)
Ağırlık
Sigortalar
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Keskin kenarları gösterir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D21620
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 61029 normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.02.2010
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
109
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
110
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Matkap Tezgahları için Özel Ek
Güvenlik Önlemleri
• Parmaklarınızı delme işlemi yapılan alandan
uzak tutun.
• Her zaman matkap koruması kullanın.
Makineyi açmadan önce korumanın sağlam bir
şekilde sabitlendiğinden emin olun.
• Her zaman güvenlik kayışı kullanın.
• Manyetik stand, mıknatıs çekirdeği yüzeyi ile
montaj yüzeyi arasında sıfır hava boşluğu
olacak şekilde 6 mm’den başlayan kalınlıklara
sahip çelik üzerinde kullanıma yöneliktir.
Eğrilikler, boya örtüsü ve yüzey bozuklukları
hava boşluğu oluşmasına neden olur. Hava
boşluğunu minimum düzeyde tutun.
• Makineyi daima düz bir yüzey üzerine
yerleştirin. Standı küçük veya şekli düzensiz
nesneler üzerine bağlanmamalıdır.
TÜRKÇE
• Makineyi daima çapak, çentik, talaş ve kir
bulunmayan bir yüzeye yerleştirin.
• Mıknatısı temiz tutun ve birikinti ve talaşlardan
uzak olmasını sağlayın.
• Makineyi bu talimatlar uyarınca yerleştirip
monte edene dek açmayın.
• Makineyi, manyetik standın montaj yüzeyine
tamamen sıkılarak takılıp takılmadığını kontrol
etmeden açmayın.
• Masayı, kesici delme öncesinde iş parçasına
gelmeyecek şekilde ayarlayın. Makine
dönerken iş parçası üzerinde herhangi
bir tasarım, montaj veya yapım işlemi
gerçekleştirmeyin.
• Makineyi açmadan önce aksesuarın doğru bir
şekilde monte edildiğinden emin olun.
• Aksesuar ve malzeme için daima tavsiye
edilen devri kullanın.
• Makineyi, elektrikli kaynak makinelerinin
kullanılmakta olduğu bir iş parçasına
kullanmayın.
• Yalnızca uygun kesme sıvısını kullanın. Suyla
seyreltilmiş genel bir yağ bazlı olmayan kesme
soğutma sıvısı kullanın.
• Dikey olarak veya baş üstü konumdan kesme
işlemi yaparken sıvı haldeki kesme sıvılarını
kullanmayın. Kesiciyi delme pastasına daldırın
veya bu tür uygulamalara yönelik bir sprey
kullanın.
• Kesme sıvısını, braket takılı haldeyken
hazneye dökmeyin. Kesme sıvısının matkap
motoruna girmesine izin vermeyin.
• Kullanmadan önce hareketli fırlama
korumasının düzgün çalıştığından emin olun.
• Metal talaşlar veya reçineli artıklar yüzünden
fonksiyonun engellenmediğinden emin olun.
• Kesicinin sıkışması durumunda makinenin
elektrik şebekesi bağlantısını kesin ve
makineyi yeniden açmadan önce sıkışmanın
nedenini ortadan kaldırın.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu anma değerleri
plakasına basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Manyetik matkap tezgahı
1 Matkap koruması
3 Kol
1 Göbek
1 Güvenlik kayışı
1 Yağlama sistemi
1 Alet Kutusu
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. [fig.] 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
a. Açma/kapama düğmesi
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
c. Motor anahtarı
b. Manyetik anahtar
111
TÜRKÇE
d. Manyetik stand
Makinenin Montajı (şek. 2–5)
e. Besleme kolu
1. Besleme kolunu takın.
f. Alet tutucu
2. Matkap korumasını takın.
g. Koruma
3. Yağlama sistemini uygun şekilde takın.
h. Kesme sıvısı haznesi
4. Makineyi temiz, düz ve sert bir yüzeye
yerleştirin. Manyetik stand ile montaj yüzeyi
arasında tam teması önleyebilecek tüm
partikülleri uzaklaştırın.
KULLANIM ALANI
D21620 manyetik matkap tezgahınız çelik
konstrüksiyon yüzeylerde delik açmak için
tasarlanmıştır. Demir dışı metallerde delme işlemi
yapmayın.
BESLEME KOLUNUN MONTAJI (ŞEK. 1, 2)
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Çabuk sökülebilen besleme kolu (e) basit bir
işlemle makinenin sol veya sağ tarafına takılabilir.
Bu matkap tezgahı profesyonel kullanıma yönelik
bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
5. Güvenlik kayışını takın ve sıkın.
1. Kolları (i) göbeğe (j) vidalayın.
2. Göbek milini deliğe (l) takarken düğmeyi (k)
basılı tutun.
3. Düğmeyi bırakın.
MATKAP KORUMASININ TAKILMASI (ŞEK. 3)
1. Siperi, siperdeki yuvaları makinedeki deliklerle
hizalayarak alet tutucusunun ön tarafında tutun
(g).
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
2. Vidayı (m) çerçevenin önünde bulunan deliğe
(n) takın.
DEWALT cihazınız EN 61029’a göre sınıf I olarak
tasarlanmıştır. Topraklama kablosu gerekmektedir.
3. Çerçevenin her iki yanında bulunan her bir
deliğe (p) bir vida (o) takın.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
4. Matkap korumasının gerektiğinde kalkıp
inebilmesi için bağlantı elemanlarını fazla
sıkmayın.
UYARI: Her zaman matkap koruması
kullanın.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
YAĞLAMA SISTEMININ TAKILMASI (ŞEK. 4)
Yağlama sistemi, yatay delme uygulamaları
için kullanılmalıdır (matkap dikey olarak
kullanılmaktadır).
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
1. Vidayı (q) gevşetin ve braketi (r) gereken
konuma döndürün. Vidayı sıkın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
2. Kesme sıvısı haznesini (h) brakete doğru tutun
ve bastırarak yerine takın.
UYARI: Ayarlama yaparken veya
kurulumları değiştirirken veya
onarım yaparken aksesuarları takın
ve çıkarmadan önce yaralanma
riskini azaltmak için birimi kapatın
ve makineyi elektrik prizinden
çıkarın. Anahtarın OFF (KAPALI)
konumda olduğundan emin olun.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
112
3. Hortumu (t), kesme sıvısı haznesi (h)
çerçevedeki bağlantı (u) arasına takın.
Yağlama sisteminin kullanılması için yeterli
miktarda kesme sıvısıyla doldurulmuş olması
gerekir.
1. Akış düzenleyicinin (v) kapalı olduğundan
emin olun.
2. Kapağı (w) açın.
TÜRKÇE
3. Hazneyi suyla seyreltilmiş kesme sıvısı ile
doldurun.
4. Kapağı yerine takın.
UYARI: Dikey olarak veya baş üstü
konumdan kesme işlemi yaparken
yağlama sistemini kullanmayın.
GÜVENLIK KAYIŞININ TAKILMASI (ŞEK. 5)
1. Güvenlik kayışını (x) yuvadan (y) geçirin.
2. Kayışı gösterildiği gibi iş parçasının etrafına
sarın.
3. Kemeri (z) kullanarak sağlam olacak şekilde
kayışı sıkın.
UYARI: Her zaman güvenlik kayışı
kullanın.
Bir Aksesuarın Takılması ve
Sökülmesi (şek. 6)
Alet tutucuda, bir veya daha fazla düz yüzeyi olan
19 mm saplı dairesel kesiciler kullanılabilir.
UYARI: Kesicinin dişleri çok keskindir
ve tehlikeli olabilir.
1. Bir aksesuarı takabilmek için korumanın (g) en
yüksek konumuna kaldırılması gerekir.
2. Pilot pimi kesici sapının ortasındaki delikten
içeri kaydırın.
3. Alet tutucu kilitleme manşonunu (aa) saat
yönünde döndürün ve döndürdüğünüz
konumda tutun.
4. Aksesuarın (bb) sapını gidebildiği noktaya
kadar alet tutucunun (f) içine sokun.
2. Dişlinin geçmesi için alet tutucuyu bir miktar
döndürmeniz gerekebilir.
UYARI: Tam devirde veya kullanım
sırasında vitesi değiştirmeyin.
Çalıştırmadan Önce
Makineye alıştığınızdan emin olana dek hurda
malzeme üzerinde birkaç basit alıştırma yapın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın.
Aşırı güç delmeyi hızlandırmaz fakat
aletin performansını düşürür ve
ömrünü kısaltabilir.
• Eğer aksesuar sıkışırsa, motoru
durdurun ve işe devam etmeden
önce aksesuarı yavaş bir şekilde
kaldırarak iş parçasından çıkarın.
• Her zaman güvenlik kayışı kullanın.
• Her zaman matkap koruması
kullanın.
5. Kilitleme manşonunu serbest bırakın.
Açma ve Kapama (şek. 1, 8)
6. Aksesuarı belirli bir konumda kilitlenene dek
döndürün.
Düzgün çalışmasını sağlamak için makine aşağıda
açıklanan prosedür takip edilerek açılmalıdır.
7. Aksesuar sökmek için kilitleme manşonunu
saat yönünde döndürün ve kesiciyi çıkarın.
GÜCÜ AÇMA VE KAPAMA
Devrin Ayarlanması (şek. 7)
Devir/tork oranını değiştirmek için makinede 2-dişli
seçme sistemi bulunur.
1. Dişliyi değiştirmek için sürgülü düğmeyi (cc)
bastırın.
Makineyi elektrik şebekesine bağlayın. Güç
göstergesi (dd) yanıp söner.
Gücü açmak için açma/kapama düğmesini (a)
1 saniye süreyle basılı tutun. Güç göstergesinin
yanıp sönmesi durur ve gösterge yanık kalır.
Gücü kapatmak için açma/kapama düğmesini
1 saniye süreyle basılı tutun. Elektrik şebekesi
bağlantısı kesilene dek güç göstergesi yanıp söner.
– Düşük devir ve yüksek tork için sürgülü
düğmeyi (cc) yukarı kaydırın (32 ile 50 mm
arasındaki delikler).
MIKNATISIN ETKINLEŞTIRILMESI
– Yüksek devir ve düşük tork için sürgülü
düğmeyi aşağı kaydırın (12 ile 30 mm
arasındaki delikler).
Mıknatısı açmak için sarı düğmeye (b) basın. Sarı
gösterge (ee) açılır.
Mıknatıs yalnızca güç açıkken etkinleştirilebilir.
113
TÜRKÇE
Mıknatısı kapatmak için sarı düğmeye yeniden
basın. Serbest bırakmadan önce mıknatıs 3 saniye
daha devrede kalır ve bu durum sarı göstergenin
kapanana dek yanıp sönmesiyle gösterilir.
MATKAP MOTORUNU AÇMA VE KAPAMA
Matkap motoru yalnızca mıknatıs etkinken
açılabilir.
Matkap motorunu açmak için yeşil düğmeye (c)
basın. Yeşil gösterge (ff) açılır.
Matkap motorunu kapatmak için yeşil düğmeye
yeniden basın. Gösterge kapanır.
MAKINENIN YENIDEN AYARLANMASI
Kullanım esnasında güç kesintisi yaşanırsa veya
herhangi bir anda manyetik conta kırılırsa makine
yeniden ayarlanmalıdır.
1. Önce matkap motoru, ardından mıknatıs
kapatılmalıdır.
2. Çalışma alanının temiz olduğundan emin olun.
3. Gücü açın.
4. Mıknatısı etkinleştirin.
Delik Açma (şek. 1)
1. Kesme işlemi yapılacak alana daima uygun bir
kesme sıvısı / soğutma sıvısı uygulayın.
2. Delik açılan yüzeye karşı koruma sağlayacak
şekilde korumayı (g) indirin.
3. Matkap ucu veya kesici pilotunun
delinecek nokta üzerine doğru bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
4. Matkap motorunu açın.
5. Besleme kolunu (e) kullanarak aksesuarı
yavaşça iş parçasında ilerletin.
6. Kesmenin başlangıcında aksesuarın ilk yivi
oluşturmasını sağlamak için hafif bir basınç
uygulayın.
7. Düzgün bir kademeli kesme işlemi için yeterli
miktarda basınç uygulayarak devam edin.
Zorlamayın.
8. Standın iş yüzeyi üzerinde gevşemesi, sapa
uygulanan basıncın çok fazla olduğu anlamına
gelir.
9. Parçalara ayrılarak dağılmayı önlemek için
aksesuar yüzeyi yarıp geçmek üzereyken çok
dikkatli olun.
114
10. İş bittiğinde aletin fişini prizden çekmeden
önce motoru, mıknatısı ve gücü kapatın (bu
sırada kapatılmalıdır).
Dairesel Kesicilerle Kesme
Dairesel kesiciler, delik açılan alanı talaş haline
getirmek yerine yalnızca bir deliğin çevresini keser.
Sonuç olarak, delik açmak için gereken enerji
matkaba göre daha düşüktür.
Dairesel kesici ile kesme işlemi yaparken bir pilot
delik açmaya gerek yoktur.
UYARI: Kesmenin hemen ardından
kesiciye veya kesiciye yakın olan
parçalara dokunmayın; bu kısımlar çok
sıcak olabilir ve ciltte yanıklara neden
olabilir.
Metal göbeğin düştüğü çalışma
alanında kimsenin bulunmadığından
emin olun.
Delme Koşulları
Hangi malzemeyle daha kolay delme işlemi
yapılabileceği, gerilme mukavemeti ve aşınma
direnci dahil olmak üzere çeşitli faktörlere
bağlıdır. Sertlik ve/veya mukavemet genel kriter
olmakla birlikte benzer fiziksel özellikleri gösteren
malzemeler arasında makineyle işleme açısından
çeşitli farklılıklar görülebilmektedir.
Delme koşulları, alet ömrü ve yüzey tesviyesinin
gerekliliklerine bağlıdır. Bu koşullar, alet ve iş
parçasının rijitliği, mevcut yağlama ve makine gücü
tarafından da sınırlanır. Malzeme ne kadar sert
olursa kesme devri o kadar düşük olur.
Düşük sertliğe sahip bazı malzemeler, yüksek
devirlerdeki hızlı kesme kenar aşınmasına
neden olan aşındırıcı maddelere içerir. Besleme
oranları, toplam rijitliğe, delip çıkarılacak malzeme
miktarına, yüzey tesviyesine ve mevcut makine
gücüne göre ayarlanır.
TÜRKÇE
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ayarlama yaparken veya
kurulumları değiştirirken veya
onarım yaparken aksesuarları takın
ve çıkarmadan önce yaralanma
riskini azaltmak için birimi kapatın
ve makineyi elektrik prizinden
çıkarın. Düğmenin OFF (Kapalı)
konumda olduğundan emin olun.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
Kullanım Ömrü Dolmuş
Kömürler
80 saat sonra karbon kömürlerin kullanım ömrünün
hemen hemen dolduğunu ve aletin servise ihtiyaç
duyduğunu göstermek üzere motor otomatik olarak
kapanır. Karbon kömürlere kullanıcı tarafından
bakım yapılamaz. Aleti yetkili DEWALT servisine
götürün.
Tekrar eden kullanımın ardından, dişli çubuğu
gevşeyebilir. Gerekirse, sol taraftaki 5 kendinden
kilitli ayar vidasını ayarlayın. Vidaları, dişli
çubuğu, geçme kılavuzda serbest bir şekilde
hareket edecek fakat motorun sallanmasına izin
vermeyecek şekilde seri halde sıkılaştırın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
Yağlama
YATAY UYGULAMALARDA
• Akış düzenleyiciyi (v) kullanarak sıvı akışını
gerektiği gibi ayarlayın (şek. 4).
• Talaşların maviye dönüşmesi durumunda daha
fazla kesme sıvısı ekleyin.
DIKEY VE BAŞ ÜSTÜ UYGULAMALAR
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Kesiciyi delme pastasına daldırın veya bir sprey
kullanın.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
BESLEME YOLUNUN YAĞLANMASI (ŞEK. 9)
Çevrenin korunması
Düzgün çalışması için besleme yolunun periyodik
olarak gresle yağlanması gerekir.
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
• Motoru mümkün olan en yüksek konuma
kaldırın.
• Her iki taraftaki zıvana kılavuz yolunu (gg)
yağlayın.
• Dişli çubuğunu (hh) yağlayın.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
115
TÜRKÇE
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
116
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
117
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
D21620
Συγχαρητήρια!
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
D21620
VDC
230
W
1150
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
min-1
350/650
Μέγιστη απόσταση διάτρησης σε
χάλυβα με ποτηροτρύπανο
mm
50
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
1
Υποδοχή αξεσουάρ
(επίπεδος κορμός)
mm
19
Μέγεθος σπειρώματος ατράκτου
UNF
1/2" x 20
kg
13
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
89,1
Ασφάλειες
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB(A)
2,8
Ευρώπη
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
102
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
dB(A)
2,8
Βάρος
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 61029:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
< 2,5
< 2,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
118
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Υποδηλώνει αιχμηρές ακμές.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D21620
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.02.2010
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
119
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
120
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για βάσεις
δραπάνων
• Κρατάτε τα δάκτυλά σας σε απόσταση
ασφαλείας από την περιοχή διάτρησης.
• Χρησιμοποιείτε πάντα το προστατευτικό
διάτρησης. Πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα,
βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό είναι σωστά
κλεισμένο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα ασφαλείας.
• Η μαγνητική βάση είναι κατάλληλη για χρήση
πάνω σε χάλυβα με πάχος που αρχίζει από
6 mm, με μηδενικό διάκενο αέρα ανάμεσα
στην επιφάνεια πυρήνα του μαγνήτη και την
επιφάνεια στερέωσης. Τυχόν καμπυλότητα της
επιφάνειας, στρώματα βαφής και ανωμαλίες
της επιφάνειας θα δημιουργήσουν διάκενο
αέρα. Διατηρήστε το διάκενο αέρα στο
ελάχιστο.
• Πάντα τοποθετείτε το μηχάνημα σε επίπεδη
και οριζόντια επιφάνεια. Μη συσφίγγετε τη
βάση πάνω σε μικρά ή ακανόνιστου σχήματος
αντικείμενα.
• Πάντα τοποθετείτε το μηχάνημα σε επιφάνεια
που είναι καθαρή από ρινίσματα, θραύσματα,
αποκόμματα και βρομιές.
• Διατηρείτε το μαγνήτη καθαρό και
απαλλαγμένο από υπολείμματα και
αποκόμματα.
• Μην ενεργοποιήσετε το μηχάνημα έως ότου
έχει στερεωθεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με
τις παρούσες οδηγίες.
• Μην ενεργοποιήσετε το μηχάνημα έως
ότου έχετε ελέγξει ότι η μαγνητική βάση έχει
συσφιχτεί καλά στην επιφάνεια στερέωσης.
• Ρυθμίστε το τραπέζι ώστε το κοπτικό να μην
εκτείνεται μέσα στο τεμάχιο εργασίας πριν
τη διάτρηση. Μην εκτελείτε οποιεσδήποτε
εργασίες σχεδιασμού, συναρμολόγηση ή
κατασκευών στο τεμάχιο εργασίας ενώ το
μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο.
• Πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε
ότι το αξεσουάρ έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Πάντα χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη
ταχύτητα για τα αξεσουάρ και το υλικό.
• Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα πάνω στο
ίδιο τεμάχιο εργασίας στο οποίο εργάζονται
ηλεκτροσυγκολλητές.
121
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο υγρό κοπής.
Χρησιμοποιείτε ένα μη ελαιώδους βάσης,
γενικής χρήσης ψυκτικό κοπής αραιωμένο με
νερό.
• Μη χρησιμοποιήσετε κοπτικά υγρά ενώ
πραγματοποιείτε κάθετη ή υπερυψωμένη
διάτρηση. Για τις εφαρμογές αυτές βυθίζετε
το κοπτικό σε πάστα κοπής ή χρησιμοποιείτε
κατάλληλο σπρέι.
• Μη χύνετε υγρό κοπής μέσα στο δοχείο ενώ
αυτό είναι στερεωμένο στο στήριγμα. Μην
επιτρέψετε την είσοδο υγρού κοπής στο μοτέρ
του δραπάνου.
• Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κινητό
προστατευτικό του τσοκ λειτουργεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι μεταλλικά ρινίσματα ή ρητινώδη
κατάλοιπα δεν μπορούν να προκαλέσουν
μπλοκάρισμα της λειτουργίας.
• Σε περίπτωση που το κοπτικό σφηνώσει,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
τροφοδοσία ρεύματος και εξαλείψτε την αιτία
του σφηνώματος πριν ενεργοποιήσετε πάλι το
μηχάνημα.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
και το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος πάνω
στην πινακίδα στοιχείων.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Μαγνητική βάση δραπάνου
1 Προστατευτικό διάτρησης
3 Λαβές
1 Πλήμνη
1 Ιμάντα ασφαλείας
1 Σύστημα λίπανσης
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. [fig.] 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
b. Μαγνητικός διακόπτης
c. Διακόπτης μοτέρ
d. Μαγνητική βάση
e. Λαβή προώθησης
f. Υποδοχή αξεσουάρ
g. Προστατευτικό
h. Δοχείο υγρού κοπής
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
122
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η μαγνητική σας βάση δραπάνου D21620 έχει
σχεδιαστεί για διάτρηση οπών σε κατασκευαστικές
επιφάνειες από χάλυβα. Μην κάνετε διατρήσεις σε
μη σιδηρούχα μέταλλα.
Εγκατάσταση του
μηχανήματος (εικ. 2–5)
1. Συναρμολογήστε τη λαβή προώθησης.
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό διάτρησης.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
3. Εφαρμόστε το σύστημα λίπανσης όπως
χρειάζεται.
Αυτή η βάση δραπάνου είναι επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
4. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μία καθαρή,
επίπεδη και στέρεα επιφάνεια. Αφαιρείτε
τυχόν σωματίδια που θα εμποδίσουν πλήρη
επαφή ανάμεσα στη μαγνητική βάση και την
επιφάνεια τοποθέτησης.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί να ανήκει
σε κατηγορία I (γειωμένο) σύμφωνα με το πρότυπο
EN 61029. Απαιτείται αγωγός γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πηγή ρεύματος πριν την
εγκατάσταση και την αφαίρεση
αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων
ή όταν εκτελείτε επισκευές.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι
στη θέση OFF (απενεργοποίησης).
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
5. Εφαρμόστε και σφίξτε τον ιμάντα ασφαλείας.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
(ΕΙΚ. 1, 2)
Η λαβή προώθησης ταχείας απελευθέρωσης (e)
μπορεί να τοποθετηθεί με μία απλή ενέργεια στην
αριστερή και στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος.
1. Βιδώστε τις λαβές (i) μέσα στην πλήμνη (j).
2. Κρατήστε το κουμπί (k) πατημένο ενώ εισάγετε
τον άξονα της πλήμνης μέσα στην οπή (l).
3. Ελευθερώστε το κουμπί.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (ΕΙΚ. 3)
1. Κρατήστε το προστατευτικό (g) μπροστά από
την υποδοχή αξεσουάρ, ευθυγραμμίζοντας τις
διαμήκεις οπές στο προστατευτικό με τις οπές
στο μηχάνημα.
2. Προσαρμόστε τη βίδα (m) στην οπή (n) που
βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του πλαισίου.
3. Εφαρμόστε από ένα κουμπί (o) σε κάθε μία
από τις πλευρικές οπές (p) του πλαισίου.
4. Μη σφίξετε αυτά τα στοιχεία στερέωσης πολύ,
γιατί το προστατευτικό διάτρησης πρέπει να
μπορεί να ανεβαίνει και να χαμηλώνει όπως
χρειάζεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
πάντα το προστατευτικό διάτρησης.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
(ΕΙΚ. 4)
Το σύστημα λίπανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για οριζόντιες εφαρμογές διάτρησης (με το
δράπανο να χρησιμοποιείται κάθετα).
1. Ξεσφίξτε το κουμπί (q) και περιστρέψτε το
στήριγμα (r) στη θέση του. Σφίξτε το κουμπί.
2. Κρατήστε το δοχείο (h) του ψυκτικού υγρού σε
επαφή με το στήριγμα και σπρώξτε το να μπει
στη θέση του.
123
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα (t)
ανάμεσα στο δοχείο (h) του υγρού κοπής και
τη σύνδεση στο σώμα (u) του μηχανήματος.
Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα λίπανσης
πρέπει να το γεμίσετε με επαρκή ποσότητα υγρού
κοπής.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής παροχής (v) είναι
κλειστός.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι (w).
3. Γεμίστε το δοχείο με ψυκτικό υγρό κοπής
αραιωμένο με νερό.
4. Βιδώστε το καπάκι πάλι στη θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιήσετε το σύστημα
λίπανσης σε εφαρμογές κάθετης ή
υπερυψωμένης διάτρησης.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΕΙΚ. 5)
1. Περάστε τον ιμάντα ασφαλείας (x) μέσα από
τη διαμήκη εντομή (y).
2. Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από το τεμάχιο
εργασίας όπως δείχνει η εικόνα.
3. Σφίξτε καλά τον ιμάντα χρησιμοποιώντας την
αγκράφα (z).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
πάντα τον ιμάντα ασφαλείας.
Εισαγωγή και αφαίρεση ενός
αξεσουάρ (εικ. 6)
Η υποδοχή αξεσουάρ δέχεται ποτηροτρύπανα με
κορμό 19 mm που έχει ένα ή περισσότερα επίπεδα
τμήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα δόντια ενός
κοπτικού είναι πολύ αιχμηρά και μπορεί
να είναι επικίνδυνα.
1. Για να τοποθετήσετε ένα αξεσουάρ χρειάζεται
να ανυψώσετε το προστατευτικό (g) στην πιο
ψηλή του θέση.
2. Περάστε τον πείρο-οδηγό μέσα από την οπή
στο κέντρο του κορμού του κοπτικού.
3. Περιστρέψτε το χιτώνιο ασφάλισης της
υποδοχής αξεσουάρ (aa) δεξιόστροφα και
κρατήστε το στη θέση αυτή.
4. Εισάγετε τον κορμό του αξεσουάρ (bb) όσο το
δυνατόν πιο πολύ στην υποδοχή αξεσουάρ (f).
5. Ελευθερώστε το χιτώνιο ασφάλισης.
124
6. Περιστρέψτε το αξεσουάρ έως ότου ασφαλίσει
στη θέση του.
7. Για να αφαιρέσετε το αξεσουάρ, περιστρέψτε
το χιτώνιο ασφάλισης δεξιόστροφα και
αφαιρέστε το κοπτικό.
Ρύθμιση της ταχύτητας (εικ. 7)
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με επιλογέα 2
ταχυτήτων για μεταβολή του λόγου ταχύτητας/
ροπής.
1. Πιέστε το συρόμενο επιλογέα (cc) για να
αλλάξετε ταχύτητα.
– Μετακινήστε το συρόμενο επιλογέα (cc)
προς τα πάνω για χαμηλή ταχύτητα και
υψηλή ροπή (οπές 32 έως 50 mm).
– Μετακινήστε το συρόμενο επιλογέα προς τα
κάτω για υψηλή ταχύτητα και χαμηλή ροπή
(οπές από 12 έως 30 mm).
2. Μπορεί να χρειαστεί να περιστρέψετε ελαφρά
την υποδοχή αξεσουάρ πριν τη σύμπλεξη της
ταχύτητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αλλάζετε
ταχύτητες σε πλήρεις στροφές ή κατά
τη διάρκεια της χρήσης.
Πριν τη λειτουργία
Δοκιμάστε λίγες απλές εργασίες χρησιμοποιώντας
άχρηστο υλικό έως ότου αναπτύξετε «αίσθηση» για
το μηχάνημα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
• Εφαρμόζετε μόνο ελαφριά πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική δύναμη δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
μπορεί να μειώσει το χρόνο ζωής του.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Αν το αξεσουάρ σφηνώσει,
σταματήστε τη λειτουργία του
μοτέρ και ανυψώστε προσεκτικά το
αξεσουάρ από το τεμάχιο εργασίας
πριν τη συνέχιση της εργασίας.
• Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα
ασφαλείας.
• Χρησιμοποιείτε πάντα το
προστατευτικό διάτρησης.
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1, 8)
Για να λειτουργήσει σωστά, το μηχάνημα πρέπει
να ενεργοποιηθεί ακολουθώντας τη διαδικασία που
περιγράφεται πιο κάτω.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Για να απενεργοποιήσετε το μοτέρ δραπάνου,
πιέστε πάλι το πράσινο κουμπί. Η ενδεικτική
λυχνία σβήνει.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Αν η τροφοδοσία ρεύματος διακοπεί κατά τη
διάρκεια της χρήσης, ή σε οποιοδήποτε σημείο
διακοπεί η μαγνητική συγκόλληση, τότε πρέπει να
γίνει επαναφορά στο μηχάνημα.
1. Απενεργοποιήστε πρώτα το μοτέρ του
δραπάνου και κατόπιν το μαγνήτη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εργασίας είναι
καθαρή.
3. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.
4. Ενεργοποιήστε το μαγνήτη.
Διάτρηση οπής (εικ. 1)
Συνδέστε το μηχάνημα στο ρεύμα δικτύου. Θα
αναβοσβήσει η ένδειξη τροφοδοσίας (dd).
1. Πάντα χρησιμοποιείτε κατάλληλο
ψυκτικό / υγρό κοπής στην περιοχή κοπής.
Για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (a) για 1 δευτερόλεπτο.
Η ένδειξη τροφοδοσίας θα σταματήσει να
αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη.
2. Χαμηλώστε το προστατευτικό (g) ώστε να
καλύπτει την επιφάνεια που πρόκειται να
διατρηθεί.
Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για 1 δευτερόλεπτο. Η ένδειξη
τροφοδοσίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει έως ότου
αποσυνδεθεί το φις ρευματοληψίας.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ
3. Βεβαιωθείτε ότι η μύτη διάτρησης ή το
κοπτικό-οδηγός έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω
από το σημείο που πρέπει να διατρηθεί.
4. Ενεργοποιήστε το μοτέρ του δραπάνου.
5. Αργά προωθήστε το αξεσουάρ μέσα στο
τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας τη λαβή
προώθησης (e).
Ο μαγνήτης μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον όταν η
τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
6. Στην αρχή της κοπής, εφαρμόστε ελαφρά
πίεση για να επιτρέψετε στο αξεσουάρ να
επιτύχει την αρχική διείσδυση.
Για να ενεργοποιήσετε το μαγνήτη, πιέστε το
κίτρινο κουμπί (b). Ανάβει η κίτρινη ενδεικτική
λυχνία (ee).
7. Συνεχίστε να ασκείτε επαρκή πίεση για να
επιτύχετε ομαλή προοδευτική κοπή. Μην
ασκείτε άσκοπη δύναμη.
Για να απενεργοποιήσετε το μαγνήτη, πιέστε πάλι
το κίτρινο κουμπί. Πριν την απελευθέρωση, ο
μαγνήτης θα παραμείνει ενεργοποιημένος για 3
ακόμη δευτερόλεπτα, πράγμα που υποδηλώνεται
από το αναβοσβήσιμο της κίτρινης ενδεικτικής
λυχνίας έως ότου σβήσει.
8. Η πίεση που ασκείται πάνω στη λαβή είναι
υπερβολικά υψηλή αν η βάση χάσει την
προσκόλλησή της στην επιφάνεια εργασίας.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΤΕΡ ΤΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
Το μοτέρ του δραπάνου μπορεί να ενεργοποιηθεί
μόνο όταν ο μαγνήτης είναι ενεργοποιημένος.
Για να ενεργοποιήσετε το μοτέρ δραπάνου,
πιέστε το πράσινο κουμπί (c). Ανάβει η πράσινη
ενδεικτική λυχνία (ff).
9. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν το αξεσουάρ
πρόκειται να βγει από την αντίθετη επιφάνεια
για να αποφύγετε σχίσιμο του τεμαχίου
εργασίας.
10. Πάντα απενεργοποιείτε το μοτέρ, το
μαγνήτη και την τροφοδοσία, με τη σειρά
αυτή, όταν ολοκληρωθεί η εργασία και πριν
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Διάτρηση με ποτηροτρύπανα
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Τα ποτηροτρύπανα κόβουν υλικό μόνο στην
περιφέρεια της οπής, χωρίς να μετατρέπουν όλο
το υλικό της οπής σε ρινίσματα. Ως αποτέλεσμα,
η ενέργεια που απαιτείται για τη δημιουργία μιας
οπής είναι χαμηλότερη από ότι για ένα ελικοειδές
τρυπάνι.
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πηγή ρεύματος πριν την
εγκατάσταση και την αφαίρεση
αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων
ή όταν εκτελείτε επισκευές. Να
βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι
στη θέση απενεργοποίησης (OFF).
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Όταν εκτελείτε διάτρηση με ποτηροτρύπανο, δεν
είναι απαραίτητη η δημιουργία οπής-οδηγού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε το
κοπτικό ή τα εξαρτήματα κοντά στο
κοπτικό αμέσως μετά τη λειτουργία,
γιατί μπορεί να βρίσκονται σε
πολύ υψηλή θερμοκρασία και να
προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κανένας στην
περιοχή εργασίας όταν εκβάλλεται ο
μεταλλικός πυρήνας.
Συνθήκες διάτρησης
Η ευκολία με την οποία μπορεί να διατρηθεί
το υλικό εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες
περιλαμβανομένης της αντοχής σε εφελκυσμό και
της αντίστασης σε απόξεση. Ενώ η σκληρότητα
και / ή αντοχή είναι το συνηθισμένο κριτήριο,
μπορεί να παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις
στην ευκολία μηχανικής επεξεργασίας ανάμεσα σε
υλικά με παρόμοιες φυσικές ιδιότητες.
Οι συνθήκες διάτρησης εξαρτώνται από τις
απαιτήσεις για τη ζωή του εργαλείου και για
επιφανειακό φινίρισμα. Οι συνθήκες αυτές
επιπλέον περιορίζονται από την ακαμψία του
εργαλείου και του τεμαχίου εργασίας, τη λίπανση
και την ισχύ μηχανήματος που διατίθεται. Όσο
σκληρότερο είναι το υλικό, τόσο χαμηλότερη είναι η
ταχύτητα κοπής.
Ορισμένα υλικά χαμηλής σκληρότητας περιέχουν
αποξεστικά συστατικά που προκαλούν ταχεία
φθορά της κοπτικής αιχμής σε υψηλές ταχύτητες.
Οι ταχύτητες προώθησης καθορίζονται από την
ακαμψία της εγκατάστασης, τον όγκο του υλικού
που πρέπει να αφαιρεθεί, το επιφανειακό τελείωμα
και τη διαθέσιμη ισχύ του μηχανήματος.
Αφαιρούμενες ψήκτρες
Μετά από 80 ώρες, το μοτέρ θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα υποδεικνύοντας ότι οι ψήκτρες άνθρακα
είναι σχεδόν φθαρμένες και ότι το εργαλείο
χρειάζεται σέρβις. Οι ψήκτρες άνθρακα δεν
επιδέχονται σέρβις από το χρήστη. Παραδώστε
το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT.
Λίπανση
ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Ρυθμίστε την παροχή του υγρού όπως
απαιτείται χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή
παροχής (v) (εικ. 4).
• Προσθέστε περισσότερο υγρό κοπής όταν τα
ρινίσματα γίνουν μπλε.
ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Βυθίστε το κοπτικό σε πάστα κοπής ή
χρησιμοποιήστε κατάλληλο σπρέι.
ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
(ΕΙΚ. 9)
Η διαδρομή προώθησης θα πρέπει να λιπαίνεται
περιοδικά με γράσο για να διασφαλίζετε ομαλή
λειτουργία.
• Ανυψώστε τη μονάδα μοτέρ στην υψηλότερη
δυνατή θέση.
126
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Λιπάνετε το οδηγό σχήματος ουράς
περιστεριού (gg) και στις δύο πλευρές.
• Λιπάνετε τον οδοντωτό κανόνα (hh).
Μετά από επανειλημμένες χρήσεις, μπορεί να
χαλαρώσει ο οδοντωτός κανόνας. Αν χρειάζεται,
ρυθμίστε τις 5 αυτασφαλιζόμενες βίδες σύσφιξης
στην αριστερή πλευρά. Σφίξτε τις βίδες με τη σειρά
έως ότου ο οδοντωτός κανόνας κινείται ελεύθερα
μέσα στον οδηγό σχήματος ουράς περιστεριού
αλλά δεν επιτρέπει στο μοτέρ να κλυδωνίζεται.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
128
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
129
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax: 039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
+31 164 283 063
Fax: +31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N041587
Dutch Tel: +32 70 220 063
French Tel: +32 70 220 062
Fax: +32 70 225 585
Fax: +32 70 222 441
www.dewalt.be
Τηλ:
+30 210 8981-616 www.dewalt.gr
Service: +30 210 8981-616
Φαξ:
+30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
Tel:
+971 4 8863030
Fax: +971 4 8863333
www.dewalt.ae
10/10
Download PDF

advertising