BDS300 | Black&Decker BDS300 SENSOR instruction manual

www.blackanddecker.com
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-12 CZ/SK - (00/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
BDS300
5
A
6
B
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Kontrola poškozených částí
Před každým použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé
části opotřebovány, poškozeny nebo zda nedošlo
k jejich prasknutí. Zkontrolujte stav krytů, vypínačů
a ostatních částí, jež mohou mít vliv na bezpečný chod
zařízení. Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela v pořádku
a aby nářadí správně plnilo funkci, ke které je určeno.
Nepoužívejte nářadí, pokud je jakákoliv jeho část
poškozena. Nepracuje-li správně hlavní spínač, nářadí
nepoužívejte. Poškozené a zničené díly nechejte opravit
nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Nikdy
se nepokoušejte provádět jakékoliv opravy sami.
Zabraňte neúmyslnému spuštění
Při přenášení nářadí se prstem nedotýkejte hlavního
vypínače.
Uskladnění nářadí
Jestliže nářadí a baterie nepoužíváte, musí být uskladněny
na suchém místě a také vhodně zabezpečeny, mimo
dosah dětí.
Péče o nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte
nářadí v čistotě a v bezvadném technickém stavu.
Dodržujte všechny pokyny pro provádění údržby a pro
výměnu příslušenství. Udržujte všechny ovládací prvky
čisté, suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů. V ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Tento přístroj Black & Decker je určen pro lokalizaci
dřevěných a kovových sloupků nebo nosníků, elektrických
vodičů pod napětím (230 V) a kovových potrubí, ukrytých
pod sádrokartonovými deskami. Tento přístroj je určen
pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko poranění nebo způsobení hmotných škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Tento návod uschovejte pro případné další použití.
Udržujte pořádek na pracovišti
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může
vést k úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam, kde
hrozí riziko vzniku exploze, například v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Držte děti mimo dosah
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům
pohybovat se v pracovním prostoru a dotýkat se
nářadí.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi nářadí.
Jestliže pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Ochrana obsluhy
Používejte vždy ochranné brýle. Pokud se při práci vytváří
prach nebo odlétávají-li drobné částice, používejte masku
nebo prachový filtr. Při nadměrné hlučnosti používejte
vhodnou ochranu sluchu.
Zamezte přepracování
Při práci vždy dodržujte správný a stabilní postoj.
Zůstaňte stále pozorní
Stále sledujte co děláte. Přemýšlejte.
Jste-li unaveni, přerušte práci.
Upevněte si řádně obrobek
K upnutí obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je
to bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí oběma
rukama.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení
při pracích, které jsou určeny pro výkonnější nářadí.
Vhodné nářadí provede práci lépe a bezpečněji, je-li
použito v pracovním rozsahu, pro které je určeno. Nářadí
nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nenabíjecích baterií
•
Nikdy se nepokoušejte tyto baterie rozdělávat.
•
Neskladujte tyto baterie na místech, kde může
teplota překročit 40°C.
•
Chcete-li baterie vyhodit, dodržujte pokyny uvedené
v části “Ochrana životního prostředí”.
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
•
V extrémních podmínkách může docházet k únikům
z baterií. Zjistíte-li na povrchu baterie přítomnost
kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete pomocí hadříku.
Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu kapaliny
s pokožkou.
Další bezpečnostní pokyny pro detektory potrubí
a vodičů
•
Nepoužívejte tento přístroj pro detekci střídavého
napětí u neizolovaných, obnažených nebo volných
vodičů.
•
Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu za
voltmetr.
•
Pamatujte na to, že tento přístroj nemusí vždy řádně
detekovat všechna potrubí a vodiče. Následující
podmínky mohou způsobit nepřesné výsledky:
Nedostatečné nabití baterie
Silné stěny s tenkými trubkami nebo vodiči
Velmi silné stěny
Velmi hluboko uložené potrubí nebo vodiče
3
•
•
Stěny pokryté kovem
Velmi vysoká vlhkost
Stíněné kabely
Před použitím vždy vyzkoušejte přístroj na potrubí
nebo vodičích, u kterých znáte jejich přesnou
polohu.
Nejste-li si funkcí přístroje jisti, kontaktujte
dodavatele.
Takto budete upozorněni na polohu jedné hrany sloupku
nebo nosníku.
•
Označte si tuto polohu a použijte střed přístroje jako
referenční bod.
•
Pohybujte s přístrojem dále, dokud diody
nezhasnou.
•
Zatímco držíte stále stisknutý hlavní spínač (1),
pohybujte přístrojem v opačném směru.
•
Jakmile se rozsvítí červené diody (3), zpomalte
a posunujte přístroj dále, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se nerozsvítí horní zelená dioda.
Takto budete upozorněni na polohu druhé hrany sloupku
nebo nosníku.
•
Označte si tuto polohu a použijte střed přístroje jako
referenční bod.
Střed sloupku nebo nosníku se nachází mezi těmito
dvěma značkami.
Varování! Tento přístroj nedetekuje vodiče, které
jsou izolovány od napájecího napětí, kabely napájené
stejnosměrným napětím nebo vodiče, které jsou součástí
telefonních nebo počítačových systémů. Ukryté vodiče
(například světla na stěnách) nemusí být detekovány,
je-li spínač světla v poloze vypnuto.
Varování! Tento přístroj nedetekuje potrubí, která nejsou
vyrobena z kovových materiálů.
Popis
1.
2.
3.
4.
Použití funkce detektor kovových sloupků (obr. B)
Tuto funkci můžete použít pro vyhledávání kovových
sloupků nebo nosníků, které jsou zakryty sádrokartonovými
deskami s tloušťkou až 18 mm.
•
Nastavte spínač voliče režimu (2) do požadované
polohy ‘METAL’.
•
Umístěte přístroj na stěnu podle uvedeného
nákresu.
•
Držte stisknutý hlavní spínač (1).
Při kalibraci přístroje bude svítit červená dioda (3)
a jednou zazní zvukový signál. Po ukončení kalibrace:
•
V jedné ruce držte přístroj a druhou ruku položte do
blízkosti povrchu, který budete zkoumat.
•
Pohybujte přístrojem pomalu a plynule v různých
směrech po zkoumaném povrchu.
•
Jakmile se rozsvítí červené diody (3), zpomalte
a posunujte přístroj dále, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se nerozsvítí horní zelená dioda.
Tato poloha označuje místo, kde se nachází kovový
objekt.
•
Po ukončení detekce pracovní plochy zopakujte
testovací postup, abyste se ujistili o správné funkci
přístroje.
Hlavní spínač
Volič režimu
Indikátory z diod (detektor sloupků nebo nosníků)
Indikátor (vodič střídavého napětí)
Sestavení přístroje
Vložení baterie (obr. A)
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko (5) a sejměte z přístroje
kryt baterie (6).
•
Připojte baterii ke konektoru. Větší konektor baterie
připojte k menší konektorové svorce.
•
Nasaďte kryt a dbejte na to, aby došlo k jeho
řádnému uzavření.
Použití
Volba provozního režimu
•
Nastavte spínač režimu (2) do polohy ‘STUD’, aby
mohla probíhat detekce dřevěných sloupků nebo
nosníků.
•
Nastavte spínač režimu (2) do polohy ‘METAL’, aby
mohla probíhat detekce kovových sloupků nebo
nosníků, potrubí, vodičů, atd.
Použití funkce detektor vodičů (obr. B)
Tuto funkci můžete použít pro vyhledávání vodičů pod
napětím, které jsou zakryty sádrokartonovými deskami
s tloušťkou až 38 mm. Tato funkce pracuje nepřetržitě ve
všech režimech přístroje.
Varování! Před použitím otestujte přístroj na vodičích pod
střídavým napětím, u kterých znáte jejich polohu.
•
Ujistěte se, zda se přístroj nenachází v blízkosti
zkoumané plochy a zda je vzdálen od jiných zdrojů
střídavého napětí. Statický náboj může ovlivnit
detekci na obou stranách vodiče, což by vedlo
k nepřesnostem detekce.
•
Držte stisknutý hlavní spínač (1).
Při kalibraci přístroje bude svítit červená dioda (4)
a jednou zazní zvukový signál. Po ukončení kalibrace:
•
V jedné ruce držte přístroj a druhou ruku položte do
blízkosti povrchu, který budete zkoumat.
•
Pohybujte přístrojem pomalu a plynule v různých
směrech po zkoumaném povrchu.
Použití funkce detektor sloupků (obr. B)
Tuto funkci můžete použít pro vyhledávání dřevěných
a kovových sloupků nebo nosníků, které jsou zakryty
sádrokartonovými deskami s tloušťkou až 18 mm.
•
Nastavte spínač voliče režimu (2) do požadované
polohy.
•
Umístěte přístroj na stěnu podle uvedeného
nákresu.
•
Držte stisknutý hlavní spínač (1).
Při kalibraci přístroje bude svítit červená dioda (3)
a jednou zazní zvukový signál. Po ukončení kalibrace:
•
Pomalu posunujte přístroj v horizontálním směru.
Dbejte na to, aby nedocházelo k náklonu nebo ke
zvedání přístroje.
•
Jakmile se rozsvítí červené diody (3), zpomalte
a posunujte přístroj dále, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se nerozsvítí horní zelená dioda.
4
Prohlášení o shodě
Jakmile bude zdroj střídavého napětí lokalizován, dioda
(4) začne blikat.
•
Po ukončení detekce pracovní plochy zopakujte
testovací postup, abyste se ujistili o správné funkci
přístroje.
BDS300
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: EN 50144, EN 55014
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento přístroj nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Peter Holmes
ředitel technického vývoje
Black & Decker, 56 Bai Yu Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu, 215021
1-12-2004
Jednoho dne zjistíte, že nářadí Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte
přístroj do domácího odpadu. Přístroj zlikvidujte
v tříděném odpadu.
Záruka
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tento příslib záruky se rozumí bez újmy na
zákonných nárocích na záruku, přičemž je v žádném
případě neomezuje.
Tato záruka platí ve všech členských státech EU a na
územích evropské zóny volného obchodu.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Pokud se v průběhu 24 měsíců od data zakoupení objeví
na nářadí Black & Decker závada plynoucí z vady materiálu
či vada vzniklá způsobem zpracování, společnost Black
& Decker zaručuje výměnu vadných dílů nebo výměnu
vadného nářadí, aniž by obtěžovala zákazníka více, než
bude nezbytně nutné, za předpokladu, že:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo
nebyla-li zanedbána jeho údržba.
•
Výrobek nenese známky poškození způsobené
jinými předměty, látkami nebo nehodami.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black &
Decker.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení jejich
provozní životnosti. V rámci této výhodné služby dodejte
Vaše nepotřebné nářadí kterékoliv autorizované servisní
pobočce Black & Decker, kde bude na naše náklady
shromážděno.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black
& Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Baterie
Po ukončení provozní životnosti baterií je
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
•
•
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black
& Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně této příručky. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Podle výše uvedeného postupu baterie vyjměte.
Umístěte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke vzájemnému dotyku mezi kontakty baterií.
Odevzdejte baterie do místní sběrny odpadů.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Provozní teplota
Hmotnost
BDS300
9
6LR61
°C 0 - 40
kg 0,25
Navštivte prosím naše internetové stránky www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde Váš nový
výrobek. Registrace umožňuje společnosti Black &
Decker informovat zákazníky o průběžných změnách
a nových výrobcích. Na adrese www.blackanddecker.
co.uk jsou k dispozici další informace o značce Black &
Decker a o celé řadě našich výrobků.
V
5
Politika služby zákazníkům
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
6
SLOVENČINA
Použitie výrobku
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte,
či nie je poškodené. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé
časti opotrebované, poškodené alebo či nedošlo
k ich prasknutiu. Skontrolujte stav krytov, vypínačov
a ostatných častí, ktoré môžu mať vplyv na bezpečný
chod zariadenia. Zaistite, aby bol chod náradia celkom
v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú
je určené. Nepoužívajte náradie, pokiaľ je akákoľvek
jeho časť poškodená. Ak nepracuje správne hlavný
vypínač, náradie nepoužívajte. Poškodené a zničené
diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom
servisnom stredisku. Nikdy sa nepokúšajte prevádzať
žiadne opravy sami.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu
Pri prenášaní náradia sa prstom nedotýkajte hlavného
vypínača.
Uskladnenie náradia
Ak náradie a batérie nepoužívate, musia byť uskladnené
na suchom mieste a tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
náradie v čistote a v bezchybnom technickom stave.
Dodržujte všetky pokyny na prevádzanie údržby a na
výmenu príslušenstva. Udržujte všetky ovládacie prvky
čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov. V ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Tento prístroj Black & Decker je určený na lokalizáciu
drevených a kovových stĺpov alebo nosníkov, elektrických
vodičov pod napätím (230 V) a kovových potrubí, ukrytých
pod sadrokartónovými doskami. Tento prístroj je určený
len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko
úniku elektrolytu z batérií, riziko poranenia alebo
spôsobenia hmotných škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť ku vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie tam,
kde hrozí riziko vzniku explózie, napríklad v blízkosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám a zvieratám,
aby sa pohybovali v pracovnom priestore a dotýkali sa
náradia.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia.
Ak pracujete vonku, používajte pokiaľ možno gumené
rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Pokiaľ sa pri vašej
činnosti vytvára prach alebo drobné poletujúce častice,
používajte masku alebo prachový filter. Pri nadmernej
hlučnosti používajte vhodnú ochranu sluchu.
Zabráňte prepracovaniu
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte.
Pokiaľ ste unavení, prácu prerušte.
Upevnite si riadne polotovar
Na upnutie obrobku používajte svorky alebo zverák. Je
to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia oboma
rukami.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Vhodné náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie,
ak sa používa v pracovnom rozsahu, na ktorý je určené.
Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nenabíjateľných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
•
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
•
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené
v časti “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
•
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k únikom z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite pomocou handričky.
Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny
s pokožkou.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre detektory potrubí
a vodičov
•
Nepoužívejte tento prístroj na detekciu striedavého
napätia v neizolovaných, obnažených alebo voľných
vodičoch.
•
Nepoužívajte tento prístroj ako náhradu za
voltmeter.
•
Pamätajte na to, že tento prístroj nemusí vždy riadne
detekovať všetky potrubia a vodiče. Nasledujúce
podmienky môžu spôsobiť nepresné výsledky:
Nedostatočné nabitie batérie
7
•
•
Hrubé steny s tenkým potrubím alebo vodičmi
Veľmi hrubé steny
Veľmi hlboko uložené potrubie alebo vodiče
Steny pokryté kovom
Veľmi vysoká vlhkosť
Tienené káble
Pred použitím vždy vyskúšajte prístroj na potrubí
alebo vodičoch, ktorých presnú polohu poznáte.
Ak si nie ste s fungovaním prístroja istí, kontaktujte
dodávateľa.
•
Takto budete upozornení na polohu jednej hrany stĺpu
alebo nosníka.
•
Označte si túto polohu a použite stred prístroja ako
referenčný bod.
•
Pohybujte ďalej prístrojom, pokiaľ diódy nezhasnú.
•
Zatiaľ čo držíte stále stlačený hlavný spínač (1),
pohybujte prístrojom v opačnom smere.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (3), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Takto budete upozornení na polohu druhej hrany stĺpu
alebo nosníka.
•
Označte si túto polohu a použite stred prístroja ako
referenčný bod.
Stred stĺpu alebo nosníka sa nachádza medzi týmito
dvoma značkami.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje vodiče, ktoré
sú izolované od napájacieho napätia, káble napájané
jednosmerným prúdom alebo vodiče, ktoré sú súčasťou
telefónnych alebo počítačových systémov.
Ukryté vodiče (napríklad svetlá na stenách) nemusia byť
rozoznané, ak je vypínač svetla v polohe vypnuté.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje potrubie, ktoré nie
je vyrobené z kovových materiálov.
Popis
1.
2.
3.
4.
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (3), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Použitie funkcie detektora kovov (obr. B)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie kovových
stĺpov alebo nosníkov s hrúbkou až 18 mm, ktoré sú
zakryté sadrokartónovými doskami.
•
Nastavte prepínač voliča režimu (2) do požadovanej
polohy ‘METAL’.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný spínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (3) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
V jednej ruke držte prístroj a druhú ruku položte do
blízkosti povrchu, ktorý budete skúmať.
•
Pohybujte prístrojom pomaly a plynule v rôznych
smeroch po skúmanom povrchu.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (3), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Táto poloha označuje miesto, kde sa nachádza kovový
objekt.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili, či prístroj správne
funguje.
Hlavný vypínač
Volič režimu
Svetelné indikátory (detektor stĺpov, nosníkov,
kovov)
Svetelný indikátor (detektor striedavého napätia)
Zostavovanie prístroja
Vloženie batérie (obr. A)
•
Stisnite uvoľňovacie tlačidlo (5) a vyberte z prístroja
kryt batérie (6).
•
Pripojte batériu ku konektoru. Väčší konektor batérie
pripojte k menšej konektorovej svorke.
•
Nasaďte kryt a dbajte na to, aby došlo k jeho
riadnemu uzavretiu.
Použitie
Voľba pracovného režimu
•
Nastavte volič režimu (2) do polohy ‘STUD’, aby
mohla prebiehať detekcia drevených stĺpov alebo
nosníkov.
•
Nastavte volič režimu (2) do polohy ‘METAL’, aby
mohla prebiehať detekcia kovových stĺpov alebo
nosníkov, potrubia, vodičov, atď.
Použitie funkcie detektora vodičov (obr. B)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie vodičov
pod napätím s hrúbkou až 38 mm, ktoré sú zakryté
sadrokartónovými doskami. Táto funkcia pracuje
nepretržite vo všetkých režimoch prístroja.
Varovanie! Pred použitím otestujte prístroj na vodičoch
pod striedavým napätím, ktorých polohu poznáte.
•
Uistite sa, či sa prístroj nenachádza v blízkosti
skúmanej plochy a či je vzdialený od iných zdrojov
striedavého napätia. Statický náboj môže ovplyvniť
detekciu na oboch stranách vodiča, čo by viedlo
k nepresnostiam pri detekcii.
•
Držte stlačený hlavný spínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (4) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
V jednej ruke držte prístroj a druhú ruku položte do
blízkosti povrchu, ktorý budete skúmať.
Použitie funkcie detektora drevených stĺpov (obr.B)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie drevených
stĺpov alebo nosníkov s hrúbkou až 18 mm, ktoré sú
zakryté sadrokartónovými doskami.
•
Nastavte prepínač voliča režimu (2) do požadovanej
polohy.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný vypínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (3) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
Pomaly posúvajte prístroj v horizontálnom smere.
Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo
k zdvíhaniu prístroja.
8
Prehlásenie o zhode
•
Pohybujte prístrojom pomaly a plynule v rôznych
smeroch po skúmanom povrchu.
Hneď ako zdroj striedavého napätia lokalizujete, dióda
(4) začne blikať.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili, či prístroj správne
funguje.
BDS300
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: EN 50144,
EN 55014
Peter Holmes
riaditeľ technického vývoja
Black & Decker, 56 Bai Yu Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu, 215021
1-12-2004
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Prístroj
zlikvidujte v triedenom odpade.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Táto záruka je dodatočná a v žiadnom prípade
neobmedzuje zákonné nároky spotrebiteľa na záruku.
Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a na
území štátov Európskej Zóny Voľného Obchodu EFTA.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pokiaľ sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker porucha vyplývajúca
z chyby materiálu či chyba vzniknutá spôsobom
spracovania, spoločnosť Black & Decker zaručuje
výmenu chybných dielov alebo výmenu chybného náradia
bez toho, aby obťažovala zákazníka viac, než bude
nevyhnutné, za predpokladu, že:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a pokiaľ nedochádzalo k jeho
prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
alebo nebola zanedbaná jeho údržba.
•
Výrobok nenesie známky poškodenia spôsobené
inými predmetmi, látkami alebo nehodami.
•
Neboli prevádzané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black &
Decker.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne
odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú
informácie o správnej likvidávii elektro odpadov
z domácnosti.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení
ich prevádzkovej životnosti. V rámci tejto výhodnej
služby dodajte Vaše nepotrebné náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde
bude na naše náklady zhromaždené.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tohto návodu. Prehľad autorizovaných servisov Black &
Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho
popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe výrobku.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Prehľad autorizovaných servisov Black &
Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho
popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Batérie
Po ukončení životnosti batérií ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Navštívte prosím naše internetové stránky www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu Váš nový
výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti Black &
Decker informovať zákazníkov o priebežných zmenách
a nových výrobkoch. Na adrese www.blackanddecker.
co.uk sú k dispozícii ďalšie informácie o značke Black
& Decker a o celom rade našich výrobkov.
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Dajte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo dôjsť
k vzájomnému dotyku medzi kontaktmi batérií.
Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľkosť batérie
Prevádzková teplota
Hmotnosť
BDS300
V 9
6LR61
°C 0 - 40
kg 0,25
9
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Tel.:02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
10
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
11
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
12
13
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
BDS300
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising