BDS300 | Black&Decker BDS300 SENSOR instruction manual

www.blackanddecker.com
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-65 PL - (00/05)
BDS300
5
A
6
B
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Ostrzeżenie! Używanie innych wkładek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj przyrząd pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy jest całkowicie
sprawny. Nie zapomnij przy tym o ruchomych elementach.
By zapewnić nienaganną pracę narzędzia, wszystkie
części muszą być właściwie zamontowane. Nie używaj
przyrządu, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie próbuj samemu ich naprawiać.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia!
Nie przenoś przyrządu z palcem opartym na
wyłączniku.
Bezpiecznie przechowuj swoje przyrządy!
Nieużywane przyrządy i baterie powinny być
przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Przyrząd ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być
wykonywane tyko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; lekceważąc to
zalecenie, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność
za ew. szkody i straty.
Ten przyrząd firmy Black & Decker służy do wykrywania
belek konstrukcyjnych w ściankach gipsowo-kartonowych,
przewodów pod napięciem (prąd przemienny o napięciu
230 V) i rur metalowych zamurowanych w ścianach. Nie
nadaje się on do zastosowań przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z przyrządów
bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji, a także przepisów bhp,
by nie narazić się na pożar ani też doznanie urazu
ciała i szkód rzeczowych.
Przed użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj przyrządu na deszcz. Nie używaj go też
w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj przyrządu
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, ani zwierząt do miejsca pracy
i pilnuj, by nie dotykały przyrządu.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista!
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Przy wysokim poziomie
ciśnienia akustycznego lub nieprzyjemnym hałasie
zakładaj specjalne słuchawki ochronne.
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj przyrządu, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot
ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
narzędzie obiema rękami.
Używaj odpowiednich przyrządów!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj
przyrządu.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
baterii
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
•
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 °C.
•
Przy likwidacji baterii przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nie wrzucaj baterii do ognia!
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania z baterii
może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy
na obudowie baterii:
Ostrożnie zetrzyj szmatą ciecz z baterii. Uważaj,
by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
detektorów rur i przewodów elektrycznych
•
Nie używaj przyrządu do wykrywania napięcia
przemiennego w nieizolowanych bądź odkrytych
przewodach.
•
Nie używaj przyrządu zamiast woltomierza.
•
Miej świadomość, że przyrząd nie zawsze prawidłowo
wykrywa wszystkie rury i przewody. Przyczyny tego
mogą być następujące:
słaba bateria
grube ściany z cienkimi rurami lub
przewodami
3
-
•
•
bardzo grube ściany
bardzo głęboko przebiegające przewody
elektryczne lub rury
ściany wyłożone okładziną metalową
bardzo duża wilgotność
ekranowane kable
Przed użyciem zawsze sprawdzaj przyrząd, próbując
wykryć nim znaną sobie rurę bądź znany przewód
elektryczny.
W razie wątpliwości zasięgnij porady w specjalistycznym przedsiębiorstwie budowlanym.
Po jej zakończeniu:
•
Powoli przemieszczaj przyrząd w poziomym
kierunku. Nie przechylaj go ani nie unoś.
•
Po zapaleniu się czerwonej diody świecącej (3)
zwolnij ruch i kontynuuj go aż do usłyszenia sygnału
akustycznego i zapalenia się górnej zielonej diody
świecącej.
W tym momencie jest wskazywane położenie jednej
z krawędzi belki konstrukcyjnej.
•
Zaznacz tę pozycję, traktując środek przyrządu jako
punkt odniesienia.
•
Dalej przemieszczaj przyrząd, aż zgasną diody
świecące.
•
Przy nadal naciśniętym wyłączniku (1) przemieszczaj
przyrząd w przeciwnym kierunku.
•
Po zapaleniu się czerwonej diody świecącej (3)
zwolnij ruch i kontynuuj go aż do usłyszenia sygnału
akustycznego i zapalenia się górnej zielonej diody
świecącej.
W tym momencie jest wskazywane położenie drugiej
krawędzi belki konstrukcyjnej.
•
Zaznacz tę pozycję, traktując środek przyrządu jako
punkt odniesienia.
Belka konstrukcyjna znajduje się między dwoma
zaznaczonymi punktami.
Uwaga! Za pomocą tego przyrządu nie można wykrywać
przewodów odłączonych od sieci prądu przemiennego
ani takich, przez które przepływa prąd stały, ani też kabli
telekomunikacyjnych i komputerowych.
Ukryte przewody (na przykład do lamp ściennych) mogą
ewentualnie nie być rozpoznane, gdy nie płynie przez
nie prąd.
Uwaga! Przyrząd ten umożliwia lokalizowanie wyłącznie
rur metalowych.
Elementy przyrządu
1.
2.
3.
4.
Wyłącznik
Przełącznik trybu pracy
Diody świecące (detektor drewnianych/metalowych
belek konstrukcyjnych)
Dioda świecąca (detektor przewodów pod napięciem
elektrycznym)
Funkcja detektora metalowych rur (rys. B)
Detektor umożliwia wykrywanie metalowych rur za
płytami gipsowo-kartonowymi o grubości do 18 mm.
•
Przełącznik trybu pracy (2) ustaw w pozycji
„METAL“.
•
Przyłóż przyrząd płasko do ściany tak, jak pokazano
na rysunku.
•
Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (1).
Zapala się czerwona dioda świecąca (3) i przyrząd
wydaje jednorazowy dźwięk w czasie kalibracji. Po jej
zakończeniu:
•
Trzymając przyrząd jedną ręką, drugą rękę przyłóż
do powierzchni w pobliżu badanego obszaru.
•
Powoli i równomiernie przemieszczaj przyrząd nad
powierzchnią, zbliżając się z różnych kierunków.
•
Gdy zapali się czerwona dioda świecąca (3), zwolnij
ruch i dalej przemieszczaj przyrząd, aż rozlegnie
się sygnał brzęczyka i zapali górna zielona dioda
świecąca.
W tym miejscu znajduje się metalowy przedmiot.
•
Po namierzeniu danego obszaru ponów próbę,
by upewnić się co do prawidłowego działania
przyrządu.
Montaż
Wkładanie baterii (rys. A)
•
Naciśnij przycisk zwalniający (5) i zdejmij pokrywę
kieszeni baterii (6) z przyrządu.
•
Przyłącz baterię do zacisków, przy czym większy
biegun baterii musi być połączony z mniejszym
zaciskiem.
•
Ponownie przyłóż pokrywę i zatrzaśnij ją w swoim
położeniu.
Zastosowanie
Wybór trybu pracy
•
W celu wykrywania drewnianych belek
konstrukcyjnych przełącznik trybu pracy (2) ustaw
w pozycji „STUD”.
•
W celu wykrywania metalowych belek
konstrukcyjnych, rur itp. przełącznik trybu pracy (2)
ustaw w pozycji „METAL”.
Funkcja detektora przewodów elektrycznych
(rys. B)
Detektor umożliwia wykrywanie przewodów elektrycznych
pod napięciem, przechodzących przez płyty gipsowokartonowe o grubości do 38 mm. Funkcja ta działa we
wszystkich trybach pracy.
Uwaga! Przed użyciem sprawdź przyrząd, wykrywając
nim znane źródło prądu przemiennego.
•
Przytrzymaj przyrząd z dala od badanego obszaru
i innych źródeł prądu przemiennego. Statyczny
ładunek może utrudnić wykrycie przewodu
Funkcja detektora belek konstrukcyjnych (rys. B)
Detektor umożliwia wykrywanie drewnianych lub
metalowych belek konstrukcyjnych za płytami gipsowokartonowymi o grubości do 18 mm.
•
Przełącznik trybu pracy (2) ustaw w żądanej
pozycji.
•
Przyłóż przyrząd płasko do ściany tak, jak pokazano
na rysunku.
•
Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (1).
Zapala się czerwona dioda świecąca (3) i przyrząd wydaje
jednorazowy dźwięk w czasie kalibracji.
4
Dane techniczne
prądowego przy zbliżaniu się do niego z obydwu
stron i cierpi na tym dokładność.
•
Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (1).
Zapala się czerwona dioda świecąca (4) i przyrząd
wydaje jednorazowy dźwięk w czasie kalibracji. Po jej
zakończeniu:
•
Trzymając przyrząd jedną ręką, drugą rękę przyłóż
do powierzchni w pobliżu badanego obszaru.
•
Powoli i równomiernie przemieszczaj przyrząd nad
powierzchnią, zbliżając się z różnych kierunków.
W chwili zlokalizowania źródła prądu przemiennego
zaczyna migać czerwona dioda świecąca (4).
•
Po namierzeniu danego obszaru ponów próbę,
by upewnić się co do prawidłowego działania
przyrządu.
Napięcie
Wielkość baterii
Temperatura pracy
Masa
CE Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że detektor
BDS300 jest zgodny z następującymi wytycznymi
i normami: EN 50144, EN 55014
Peter Holmes
Dyrektor d/s Technicznych
Black&Decker CI, 4/F,
2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong, 01.12.2004
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.
blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Bateria
Zużytą baterię zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
•
•
•
BDS300
V 9
6LR61
°C 0 – 40
kg 0,25
Wyjmij baterię zgodnie z powyższym opisem.
Włóż baterię do odpowiedniego opakowania tak, by
nie dopuścić do zwarcia biegunów.
Oddaj baterię do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
5
Black&Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
BDS300
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising