BDS300 | Black&Decker BDS300 SENSOR instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-14 SK
BDS300
5
A
6
B
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte,
či nie je poškodené. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé
časti opotrebované, poškodené alebo či nedošlo
k ich prasknutiu. Skontrolujte stav krytov, vypínačov
a ostatných častí, ktoré môžu mať vplyv na bezpečný
chod zariadenia. Zaistite, aby bol chod náradia celkom
v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú
je určené. Nepoužívajte náradie, pokiaľ je akákoľvek
jeho časť poškodená. Ak nepracuje správne hlavný
vypínač, náradie nepoužívajte. Poškodené a zničené
diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom
servisnom stredisku. Nikdy sa nepokúšajte prevádzať
žiadne opravy sami.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu
Pri prenášaní náradia sa prstom nedotýkajte hlavného
vypínača.
Uskladnenie náradia
Ak náradie a batérie nepoužívate, musia byť uskladnené
na suchom mieste a tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
náradie v čistote a v bezchybnom technickom stave.
Dodržujte všetky pokyny na prevádzanie údržby a na
výmenu príslušenstva. Udržujte všetky ovládacie prvky
čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov. V ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Tento prístroj Black & Decker je určený na lokalizáciu
drevených a kovových stĺpov alebo nosníkov, elektrických
vodičov pod napätím (230 V) a kovových potrubí, ukrytých
pod sadrokartónovými doskami. Tento prístroj je určený
len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko
úniku elektrolytu z batérií, riziko poranenia alebo
spôsobenia hmotných škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť ku vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie tam,
kde hrozí riziko vzniku explózie, napríklad v blízkosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám a zvieratám,
aby sa pohybovali v pracovnom priestore a dotýkali sa
náradia.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia.
Ak pracujete vonku, používajte pokiaľ možno gumené
rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Pokiaľ sa pri vašej
činnosti vytvára prach alebo drobné poletujúce častice,
používajte masku alebo prachový filter. Pri nadmernej
hlučnosti používajte vhodnú ochranu sluchu.
Zabráňte prepracovaniu
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte.
Pokiaľ ste unavení, prácu prerušte.
Upevnite si riadne polotovar
Na upnutie obrobku používajte svorky alebo zverák. Je
to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia oboma
rukami.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Vhodné náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie,
ak sa používa v pracovnom rozsahu, na ktorý je určené.
Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nenabíjateľných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
•
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
•
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené
v časti “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
•
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k únikom z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite pomocou handričky.
Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny
s pokožkou.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre detektory potrubí
a vodičov
•
Nepoužívejte tento prístroj na detekciu striedavého
napätia v neizolovaných, obnažených alebo voľných
vodičoch.
•
Nepoužívajte tento prístroj ako náhradu za
voltmeter.
•
Pamätajte na to, že tento prístroj nemusí vždy riadne
detekovať všetky potrubia a vodiče. Nasledujúce
podmienky môžu spôsobiť nepresné výsledky:
3
•
•
•
Nedostatočné nabitie batérie
Hrubé steny s tenkým potrubím alebo vodičmi
Veľmi hrubé steny
Veľmi hlboko uložené potrubie alebo vodiče
Steny pokryté kovom
Veľmi vysoká vlhkosť
Tienené káble
Pred použitím vždy vyskúšajte prístroj na potrubí
alebo vodičoch, ktorých presnú polohu poznáte.
Ak si nie ste s fungovaním prístroja istí, kontaktujte
dodávateľa.
Takto budete upozornení na polohu jednej hrany stĺpu
alebo nosníka.
•
Označte si túto polohu a použite stred prístroja ako
referenčný bod.
•
Pohybujte ďalej prístrojom, pokiaľ diódy nezhasnú.
•
Zatiaľ čo držíte stále stlačený hlavný spínač (1),
pohybujte prístrojom v opačnom smere.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (3), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Takto budete upozornení na polohu druhej hrany stĺpu
alebo nosníka.
•
Označte si túto polohu a použite stred prístroja ako
referenčný bod.
Stred stĺpu alebo nosníka sa nachádza medzi týmito
dvoma značkami.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje vodiče, ktoré
sú izolované od napájacieho napätia, káble napájané
jednosmerným prúdom alebo vodiče, ktoré sú súčasťou
telefónnych alebo počítačových systémov.
Ukryté vodiče (napríklad svetlá na stenách) nemusia byť
rozoznané, ak je vypínač svetla v polohe vypnuté.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje potrubie, ktoré nie
je vyrobené z kovových materiálov.
Použitie funkcie detektora kovov (obr. B)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie kovových
stĺpov alebo nosníkov s hrúbkou až 18 mm, ktoré sú
zakryté sadrokartónovými doskami.
•
Nastavte prepínač voliča režimu (2) do požadovanej
polohy ‘METAL’.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný spínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (3) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
V jednej ruke držte prístroj a druhú ruku položte do
blízkosti povrchu, ktorý budete skúmať.
•
Pohybujte prístrojom pomaly a plynule v rôznych
smeroch po skúmanom povrchu.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (3), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Táto poloha označuje miesto, kde sa nachádza kovový
objekt.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili, či prístroj správne
funguje.
Popis
1.
2.
3.
4.
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (3), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Hlavný vypínač
Volič režimu
Svetelné indikátory (detektor stĺpov, nosníkov,
kovov)
Svetelný indikátor (detektor striedavého napätia)
Zostavovanie prístroja
Vloženie batérie (obr. A)
•
Stisnite uvoľňovacie tlačidlo (5) a vyberte z prístroja
kryt batérie (6).
•
Pripojte batériu ku konektoru. Väčší konektor batérie
pripojte k menšej konektorovej svorke.
•
Nasaďte kryt a dbajte na to, aby došlo k jeho
riadnemu uzavretiu.
Použitie
Voľba pracovného režimu
•
Nastavte volič režimu (2) do polohy ‘STUD’, aby mohla
prebiehať detekcia drevených stĺpov alebo nosníkov.
•
Nastavte volič režimu (2) do polohy ‘METAL’, aby
mohla prebiehať detekcia kovových stĺpov alebo
nosníkov, potrubia, vodičov, atď.
Použitie funkcie detektora vodičov (obr. B)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie vodičov
pod napätím s hrúbkou až 38 mm, ktoré sú zakryté
sadrokartónovými doskami. Táto funkcia pracuje
nepretržite vo všetkých režimoch prístroja.
Varovanie! Pred použitím otestujte prístroj na vodičoch
pod striedavým napätím, ktorých polohu poznáte.
•
Uistite sa, či sa prístroj nenachádza v blízkosti
skúmanej plochy a či je vzdialený od iných zdrojov
striedavého napätia. Statický náboj môže ovplyvniť
detekciu na oboch stranách vodiča, čo by viedlo
k nepresnostiam pri detekcii.
•
Držte stlačený hlavný spínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (4) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
V jednej ruke držte prístroj a druhú ruku položte do
blízkosti povrchu, ktorý budete skúmať.
Použitie funkcie detektora drevených stĺpov (obr.B)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie drevených
stĺpov alebo nosníkov s hrúbkou až 18 mm, ktoré sú
zakryté sadrokartónovými doskami.
•
Nastavte prepínač voliča režimu (2) do požadovanej
polohy.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný vypínač (1).
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (3) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
Pomaly posúvajte prístroj v horizontálnom smere.
Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo
k zdvíhaniu prístroja.
4
Prehlásenie o zhode
•
Pohybujte prístrojom pomaly a plynule v rôznych
smeroch po skúmanom povrchu.
Hneď ako zdroj striedavého napätia lokalizujete, dióda
(4) začne blikať.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili, či prístroj správne
funguje.
BDS300
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: EN 50144,
EN 55014
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Peter Holmes
riaditeľ technického vývoja
Black & Decker, 56 Bai Yu Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu, 215021
1-12-2004
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Batérie
Po ukončení životnosti batérií ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Dajte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo dôjsť
k vzájomnému dotyku medzi kontaktmi batérií.
Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľkosť batérie
Prevádzková teplota
Hmotnosť
BDS300
V 9
6LR61
°C 0 - 40
kg 0,25
5
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043663 - 27-04-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising