BDS300 | Black&Decker BDS300 SENSOR instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
502333-69 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
BDS300
5
A
6
B
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
utasításban korábban már említést tettünk. Ne erőltesse
túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne erőltesse a szerszámot.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, feltétet és kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a rendeltetésszerű használat fejezetben leírt területen
használható. Minden ettől eltérő tartozék és alkalmazási
terület személyi sérülés okozója lehet.
Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt
biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását
vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására
Ha nem használja, tartsa a készüléket és az akkumulátort
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
A készülék ápolása
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb és
biztonságosabb munkavégzés érdekében. Kövesse
a karbantartásra és tartozékcserére vonatkozó
előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat
szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője lehet.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Érzékelőjéhez.
Az érzékelő gipszkarton faállványainak, belső falak alatt
elhelyezkedő feszültség alatt álló vezetékek (230 VAC),
és fémcsövek betájolásához nyújt segítséget. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Általános biztonságtechnikai előírások
•
•
•
Figyelem! Akkumulátoros készülékek használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
akkufolyadék-szivárgás, a személyi sérülések és
az anyag károsodásának lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Tartsa rendben a munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Viseljen megfelelő munkaruházatot
Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben, mert ezek beakadhatnak a mozgó részekbe.
Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Hosszú haj esetében használjon sapkát, hogy
ne zavarja a munkában.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon
a munkaterült megfelelő megvilágításáról. Ne használja a
készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például
gyúlékony folyadékok és gázok közelében.
Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, és
ne érinthessék meg a készüléket.
Viseljen megfelelő munkaruházatot
Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben, mert ezek beakadhatnak a mozgó részekbe.
Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Hosszú haj esetében használjon sapkát, hogy
ne zavarja a munkában.
Személy védelem
Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy
pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy
lepattanó részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre.
Álljon biztonságosan
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
Figyeljen munkájára
Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt.
Rögzítse a munkadarabot
Használjon satut vagy más leszorító eszközt
a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá válik
a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad
a gép irányítására.
Mindig a megfelelő szerszámot használja
A készülék rendeltetésszerű használatáról a kezelési
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a „Környezetvédelem“ fejezetben leírtak szerint.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
•
Szélsőséges körülmények között történő
használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkumulátorból. Ekkor járjon el
a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások fémcső és
feszültség érzékelőkhöz
•
Soha ne használja a készüléket váltóáram
érzékelésére szigeteletlen, falon kívüli, szabadon
álló vezetékek esetén.
3
•
•
•
•
Ne használja a készüléket feszültség mérő
helyett.
Legyen tudatában, hogy a készülék nem minden
esetben érzékel minden csövet és feszültség alatt
álló vezetéket. A következő körülmények okozhatnak
pontatlan eredményt:
Alacsony akkumulátor töltöttség.
Vastag falak vékony vezetékekkel vagy
csövekkel.
Nagyon vastag falak.
Mélyen lévő vezetékek vagy csövek.
Fémmel befedett falak.
Nagyon nedves, nyirkos környezet.
Árnyékolt kábelek
Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó vezeték vagy
cső érzékelésével.
Ha kétsége van a készülék megfelelő működésével
kapcsolatban, kérje ki szakember véleményét.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2) a kívánt
pozícióba.
•
Az ábra szerint fektesse a készüléket a falra.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (1).
A piros LED kijelző (3) felvillan és a készülék
hangjelzést ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás
befejeződött:
•
Lassan csúsztassa a készüléket vízszintes irányba.
Ne emelje fel vagy döntse meg a készüléket.
•
Amikor a piros LED kijelző (3) felgyullad, lassítsa
le a készülék mozgatását, de tolja tovább addig,
amíg az érzékelő hangjelzést ad és a felső zöld LED
kijelző felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg az állványzat egyik szélét.
•
Jelölje meg ezt a helyet első tájolási pontként,
a készülék tetején középen található jelnél.
•
Tolja tovább a készüléket, amíg a LED kijelző egyik
pontja sem világít.
•
Mialatt még mindig benyomva tartja az üzemi be/ki
kapcsolót (1), mozgassa a készüléket az ellenkező
irányba.
•
Amikor a piros LED kijelző (3) felgyullad, lassítsa
le a készülék mozgatását, de tolja tovább addig,
amíg az érzékelő hangjelzést ad és a felső zöld LED
kijelző felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg az állványzat másik szélét.
•
Jelölje meg ezt a helyet második tájolási pontként,
a készülék tetején középen található jelnél.
Az állvány közepe a két jelölés között van.
Figyelem! A készülék nem érzékel olyan vezetékeket,
amelyben a fő áramforrástól elkülönített áramkörök
vezetnek; egyenáramról üzemelő kábeleket; valamint
telekommunikációs vagy számítógép vezetékeket. Rejtett
vezetékek (például fali villanyvezeték) csak abban az
esetben érzékelhetőek, ha a hozzájuk csatlakoztatott
elektromos berendezés be van kapcsolva, pl.: ha
a világítás fel van kapcsolva.
Figyelem! A készülék csak fémcsöveket érzékel, más
anyagból készült csöveket nem észlel.
Az fémkereső használata (B ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok alatt
elhelyezkedő fémcsövek, és egyéb fém tárgyak helyzete
határozható meg18 mm mélységig.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2) „METAL”
pozícióba.
•
Az ábra szerint fektesse a készüléket a falra.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (1).
A piros LED kijelző (3) felvillan és a készülék
hangjelzést ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás
befejeződött:
•
Miközben egyik kezében tartja a készüléket, a másik
kezét helyezze közel a vizsgálandó falfelülethez.
•
Mozgassa a készüléket lassan és egyenletesen
a falfelületen keresztül, különböző irányból
megközelítve.
•
Amikor a piros LED kijelző (3) felgyullad, lassítsa
le a készülék mozgatását, de tolja tovább addig,
amíg az érzékelő hangjelzést ad és a felső zöld LED
kijelző felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg a fém tárgy helyzetét.
•
Miután a munkaterületet felmérte, ismételje
meg a teszt folyamatot a teljesen biztonságos
munkavégzés igazolásához.
Leírás
1.
2.
3.
4.
Üzemi be/ki kapcsoló
Üzemmód választó kapcsoló
LED kijelző (faállványzat/fémkereső)
LED kijelző (feszültség alatt álló vezetékek)
Összeszerelés
Az akkumulátor behelyezése (A ábra)
•
Nyomja le a kioldó reteszt (5) és csúsztassa le
a készülékről az akkumulátor fedelet (6).
•
Csatlakoztassa az akkumulátort a csatlakozóra.
Csatlakoztassa a nagyobb akkumulátor sarut
a kisebb csatlakozó sarura.
•
Helyezze vissza az akkumulátor fedelet.
A készülék használata
Az üzemmód kiválasztása
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2) a „STUD”
állásba gipszkarton lapok faállványzatának
érzékeléséhez.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2)
a „METAL” állásba fém állványok, csövek, stb.
érzékeléséhez.
A feszültség érzékelő használata (B ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok
alatt elhelyezkedő feszültség alatt álló, élő vezetékek
helyzete határozható meg 38 mm mélységig. Ez a funkció
folyamatosan működik ennél a modellnél.
Az állványzat kereső használata (B ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok alatt
elhelyezkedő fa és fém állványzatok helyzete határozható
meg18 mm mélységig.
4
Figyelem! Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó, váltóáramú vezeték
bemérésével.
•
Bizonyosodjon meg, hogy a készülék a vizsgálandó
felülettől távol van és nincsenek a közelben
váltóáramról üzemelő áramforrások. A statikus töltés
gátolhatja a vezeték mindkét szélének érzékelését,
így pontatlanságot okozhat.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (1).
A piros LED kijelző (4) felvillan és a készülék
hangjelzést ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás
befejeződött:
•
Miközben egyik kezében tartja a készüléket, a másik
kezét helyezze közel a vizsgálandó falfelülethez.
•
Mozgassa a készüléket lassan és egyenletesen
a falfelületen keresztül, különböző irányból
megközelítve.
Ha váltóáramról működő feszültségforrást érzékel, a piros
LED kijelző (4) felvillan.
•
Miután a munkaterületet felmérte, ismételje
meg a teszt folyamatot a teljesen biztonságos
munkavégzés igazolásához.
•
•
Műszaki adatok
Feszültség
Akkumulátor méret
Üzemelési hőmérséklet
Súly
BDS300
V 9
6LR61
C° 0-40
kg 0,25
CE Megfelelőségi nyilatkozat
BDS300
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek
és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Peter Holmes
Director of Engineering
Black & Decker, 56 Bai Yu Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu, 215021
1-12-2004
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Mielőtt a készülék megsemmisítésre kerül,
az akkumulátort el kell távolítani belőle az
előzőekben leírtak szerint. Az akkumulátorokat a helyi rendelkezések szerint kell
megsemmisíteni.
•
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort,
biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre
zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el
a gépből.
5
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje
a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba
tekintetében újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerĦ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthetĘ.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történĘ átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x a hiba okát
x a javítás módját
x a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ
határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredĘ hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítĘ készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
zst235056 - 20-06-2014
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
6
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
7
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
8
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising