KC360H | Black&Decker KC360H CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-60 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KC360H
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kompaktowy wkrętak akumulatorowy firmy Black &
Decker jest przeznaczony do wkręcania i wykręcania
wkrętów. Elektronarzędzie to nie nadaje się do celów
produkcyjnych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj
wskazówki. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się pyłu
lub par.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić Twoją uwagę, co grozi
wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego. Wtyczki w
żadnym wypadku nie wolno przerabiać. Gdy
elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz ani
działanie wilgoci. Przedostanie się wody do
wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
e.
3
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się elementy narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
powodowane pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj narzędzia
odpowiednie do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi zapoznane lub nie przeczytały
niniejszych instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
•
•
środowiska”.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Nigdy nie próbuj ładować uszkodzonego
akumulatora
Ładowarki do akumulatorów
•
Ładowarek Black & Decker używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z wkrętakiem. Inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie
akumulatora do załączonego elektronarzędzia może
doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu
ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, zgłoś się ponadto do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie
oczu lub oparzenia.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź,
czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z
wartością podaną na tabliczce znamionowej
ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio
przyłączać wkrętaka akumulatorowego do
sieci.
Opis elementów
1.
2.
3.
Wyłącznik
Przełączniki kierunku obrotów w lewo/w prawo
Obsada końcówki wkrętarskiej
Rys. A
4.
5.
6.
7.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Ładowarka
Wtyk kabla ładowarki
Podstawka do ładowania
Wskaźnik ładowania
Montaż
Mocowanie i wyjmowanie końcówki wkrętarskiej
(rys. B)
Elektronarzędzie to jest przystosowane do końcówek
wkrętarskich o chwycie sześciokątnym 6,35 mm
(1/4“).
•
By zamocować końcówkę wkrętarską, wsuń chwyt
końcówki w obsadę (3).
•
By wyjąć końcówkę wkrętarską, wyciągnij ją
z obsady (3).
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 oC.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4 oC i 40 oC.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki (patrz Dane techniczne).
•
Przy likwidacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
Obsługa
•
•
4
Przed pierwszym użyciem akumulator należy
naładować przez przynajmniej 16 godzin.
Gdy wkrętak nie jest używany, pozostaw go
w podstawce (6).
Ładowanie akumulatora (rys. A)
•
Umieść wkrętak w podstawce (6).
•
Włóż wtyk (5) kabla ładowarki do gniazda
w podstawce.
•
Przyłącz ładowarkę (4) do gniazda sieciowego.
•
Pozostaw wkrętak przyłączony do ładowarki na ok.
7 – 8 godzin.
Podczas ładowania akumulator może brzęczeć
i nagrzewać się, ale jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o usterce.
W większości zastosowań wystarcza ładowanie w
ciągu 4 godzin. Jednak zależnie od stanu akumulatora
i warunków ładowania przedłużenie tej czynności do 8
godzin może znacznie wydłużyć czas pracy wkrętaka.
•
Przed użyciem wkrętaka najpierw odłącz
ładowarkę od sieci, a dopiero potem od samego
elektronarzędzia.
•
Optymalne średnice otworów prowadzących podano
w poniższej tabeli.
Przy wkręcaniu wkrętów w twarde drewno
dodatkowo wykonaj otwór przejściowy o głębokości
odpowiadającej połowie długości wkręta. Optymalne
średnice otworów prowadzących i przejściowych
podano w poniższej tabeli.
Wielkość
wkręta
Średnica otworu prowadzącego
(drewno
(drewno
miękkie)
twarde)
Nr 6 (3,5 mm) 2 mm
2,5 mm
Nr 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
Nr 10 (5 mm) 3,5 mm
4,0 mm
Średnica
otworu
przejściowego
4 mm
5,0 mm
5,7 mm
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność przegubowego wkrętaka akumulatorowego
zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego.
Akcesoria Black & Decker i Piranha odznaczają
się najwyższą jakością i mają na celu polepszenie
sprawności elektronarzędzia.
Uwaga! Nie używaj wkrętaka, gdy jest on przyłączony
do ładowarki.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC lub powyżej 40 oC.
Wkrętak akumulatorowy jest przystosowany do końcówek
wkrętarskich o chwycie sześciokątnym 6,35 mm (1/4“).
Specjalnie do niego jest też przeznaczone wyposażenie
dodatkowe Piranha Super-lok.
Wybór kierunku obrotów (rys. C)
W celu wkręcania wkrętów wybierz obroty w prawo
(w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcania
wkrętów wybierz obroty w lewo (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara)
•
By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) przesuń do przodu.
•
By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów (2) przesuń do tyłu.
•
By zablokować wkrętak, przełącznik kierunku
obrotów (2) ustaw w środkowej pozycji.
Konserwacja
Wkrętak akumulatorowy firmy Black & Decker odznacza
się dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Natomiast ładowarka do akumulatorów nie wymaga żadnej
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyjmuj akumulator z wkrętaka. Zanim
zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij ją z gniazda
sieciowego.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów (rys. C)
•
Przełącznikiem kierunku obrotów (2) wybierz obroty
w prawo lub w lewo.
•
By załączyć wkrętak, naciśnij wyłącznik (1).
•
By włączyć wkrętak, zwolnij wyłącznik (1).
•
Blokada wrzeciona
Wkrętak akumulatorowy zawiera automatyczną blokadę
wrzeciona, co umożliwia używanie go jako normalnego
wkrętaka. Dzięki tej blokadzie można nieco silniej
dokręcić wkręt lub poluzować go, gdy jest mocno
zapieczony.
•
Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą
czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu.
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
•
Zawsze używaj końcówek wkrętarskich
odpowiedniego typu i stosownej wielkości.
•
Gdy wkręt daje się wkręcać tylko z trudem, posmaruj
go niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub
mydłem.
•
Używaj blokady wrzeciona, by poluzować
zakleszczone wkręty lub mocno je dokręcić.
•
Wkrętak przegubowy i końcówkę wkrętarską zawsze
utrzymuj w osi wkręta.
•
Przy wkręcaniu wkrętów w drewno zaleca się
najpierw wywiercić otwór prowadzący o głębokości
odpowiadającej długości wkręta. Otwór ten
zapewnia dobre prowadzenie wkręta i zapobiega
rozszczepieniu lub zdeformowaniu drewna.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
5
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Deklaracja zgodności CE
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
KC360H
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wkrętak
akumulatorowy KC360H został wykonany zgodnie
z następującymi dyrektywami i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, 72/23/EWG, EN 60335, EN 60745.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Poziom ciśnienia akustycznego A 55,2 dB(A), moc
akustyczna A 66,2 dB(A), ważona wartość skuteczna
wibracji rękojeści < 0,23 m/s2.
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia
akustycznego: 3 dB(A)
Współczynnik niepewności mocy akustycznej: 3 dB(A)
Akumulatory
Akumulatory firmy Black& Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
•
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny d/s
Produktów Black&Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
07.08.2006
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
wkrętaka.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
podlegają recyklingowi. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnej z przepisami likwidacji
oddaj je do autoryzowanego warsztatu naprawczego
lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
produkty i oferty specjalne. Więcej informacji na temat
samej firmy Black & Decker i produkowanego przez nas
sprzętu można znaleźć pod adresem:
www.blackanddecker.pl
Dane techniczne
Napięcie
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
Maksymalny moment
obrotowy
Obsada końcówki
wkrętarskiej
KC360H
VDC 3,6
obr/min 180
Masa
Nm 4,0
otwór
sześciokątny
6,35 mm (1/4“)
kg 0,36
Akumulator
Napięcie
Rodzaj
Pojemność
VDC 3,6
NiMH
Ah 1,8
Ładowarka do akumulatorów
Napięcie sieciowe
VAC 230
Prąd ładowania
A 0,25
Czas ładowania (w przybliżeniu) h 7,2
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054932 - 30-01-2008
7
KC360H - - - - A
CORDLESS SCREWDRIVER 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising