KG725 | Black&Decker KG725 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.com
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-85 PL - (08/05)
KG725
KG900
KG915
9
9
9
9
8
8
4
4
5
6
7
7
B
A
13
11
5 10 11 13
12
10
5
C
D
2
5 10 11 13
13
16
14
13
15
11
10
5
F
E
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych!
Przed załączeniem szlifierki sprawdź, czy zostały wyjęte
klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go w razie
wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Przedłużacz Black & Decker długości do 30 m nie
powoduje zauważalnego spadku mocy.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie szlifierki
zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj
szlifierki. Nie wykorzystuj elektronarzędzi do celów
innych, niż przewidziane przez producenta, np. ręcznej
pilarki tarczowej do ścinania pni drzew i gałęzi.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj szlifierkę pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź szlifierkę i kabel, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną pracę narzędzia,
wszystkie części muszą być właściwie zamontowane.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie używaj szlifierki, gdy jakaś jej część jest
niesprawna. Nie próbuj samemu jej naprawiać.
Wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego!
W razie nieużywania szlifierki, przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy
wymianie narzędzia roboczego lub jakiegoś innego
elementu, zawsze wyjmuj wtyczkę kabla zasilającego
z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia!
Nie przenoś szlifierki z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu elektronarzędzia do sieci najpierw
sprawdź, czy jest ono wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem!
Nie przenoś szlifierki za kabel ani nie używaj kabla
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Szlifierka kątowa firmy Black & Decker jest przeznaczona
do cięcia oraz szlifowania metali i muru przy użyciu
odpowiedniej tarczy tnącej bądź szlifierskiej. Szlifierka ta
nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac nastawczych
i konserwacyjnych zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj szlifierki na działanie deszczu. Nie używaj
jej też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj
o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie załączaj narzędzia
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały szlifierki.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one
zostać pochwycone przez ruchome części szlifierki. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista!
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Zakładaj specjalne
słuchawki ochronne.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez użycie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj szlifierki, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot
ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
narzędzie obiema rękami.
4
Naprawy:
Szlifierka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do
tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
•
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Szlifierka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
•
•
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy szlifierek
kątowych
•
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Przy korzystaniu ze szlifierki zakładaj okulary
ochronne!
•
Przy korzystaniu ze szlifierki zakładaj słuchawki
ochronne!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przy korzystaniu ze szlifierki zawsze zakładaj
okulary ochronne i słuchawki ochronne.
Zakładaj osobiste wyposażenie ochronna, jak:
maska przeciwpyłowa, rękawice, kask i fartuch.
Nie przecinaj ani nie szlifuj metali lekkich zawierających ponad 80% magnezu, gdyż są one palne.
Używaj wyłącznie tarcz tnących bądź szlifierskich
i innych akcesoriów zalecanych w tej instrukcji
obsługi.
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa
tarczy szlifierskiej bądź tnącej musi być większa
od wartości prędkości obrotowej biegu jałowego
szlifierki.
Nie używaj tarcz szlifierskich ani tnących o wymiarach
innych niż określone w specyfikacji. Nie zakładaj
żadnych tulei ani adapterów redukcyjnych i nie
dokonuj żadnych niedozwolonych przeróbek, by
dostosować elektronarzędzie do tarcz szlifierskich
o większej średnicy otworu.
Nie przecinaj przedmiotów obrabianych grubości
większej niż maksymalna głębokość cięcia tarczy
tnącej.
Nie używaj tarcz tnących do bocznego szlifowania.
Przed każdym użyciem sprawdź tarczę szlifierską
lub tnącą. Nie używaj tarcz szlifierskich, które
są odłupane, pęknięte lub uszkodzone w inny
sposób.
Przed użyciem szlifierki sprawdź, czy tarcza
szlifierska jest prawidłowo zamocowana i dokręcona.
Następnie uruchom ją na 30 sekund bez obciążenia
w bezpiecznej pozycji. W razie stwierdzenia silnych
wibracji lub innych uszkodzeń natychmiast wyłącz
szlifierkę. Znajdź przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeżeli używasz tarczy z otworem gwintowanym,
sprawdź czy długość gwintu odpowiada długości
wrzeciona.
Nigdy nie używaj szlifierki bez osłony kapturowej
tarczy.
Upewnij się, czy przedmiot obrabiany jest dobrze
zamocowany lub podparty.
Nie wywieraj bocznego nacisku na tarczę szlifierską
ani tnącą.
Upewnij się, czy iskry wydostające się w czasie
szlifowania nie stanowią dla nikogo zagrożenia,
to znaczy czy nie padają na osoby lub palne
substancje.
Pamiętaj, że po wyłączeniu szlifierki tarcza jeszcze
przez krótki czas się obraca.
Zwracaj uwagę na stan szczelin wentylacyjnych,
zwłaszcza w zapylonym otoczeniu. W razie
konieczności usunięcia pyłu najpierw odłącz
szlifierkę od sieci. Uważaj, by nie uszkodzić jakichś
wewnętrznych elementów. Do czyszczenia używaj
miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty, a nigdy
metalowych przedmiotów.
Z tarczami szlifierskimi obchodź się pieczołowicie
i przechowuj je zgodnie z zaleceniami producenta.
Miejsce składowania tarcz szlifierskich i tnących
zawsze musi być suche.
Opis szlifierki
Szlifierka ta zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionej
niżej części:
1. Wyłącznik
2. Rękojeść boczna
3. Blokada wrzeciona
4. Osłona kapturowa tarczy
Montaż
Uwaga! Przed wykonaniem następujących operacji
sprawdź, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla
wyjęta z gniazda sieciowego.
Zdejmowanie i zakładanie osłony kapturowej tarczy
(rys. rys. A i B)
Zakładanie
•
Obróć szlifierkę wrzecionem (5) do góry i w takiej
pozycji ułóż ją na stole.
•
Sprężynę krążkową falistą (6) załóż poprzez
wrzeciono na odsadzenie (7).
•
Zgodnie z rysunkiem przyłóż osłonę tarczy (4) do
szlifierki.
•
Pierścień kołnierzowy (8) z występami zwróconymi
w stronę osłony załóż na wrzeciono. Tak obróć
pierścień, by wykonane w nim otwory znalazły się
dokładnie nad otworami gwintowanymi w obudowie
szlifierki.
•
Zamocuj pierścień dostarczonymi wkrętami (9).
Mocno dokręć wkręty i sprawdź, czy osłona
kapturowa tarczy daje się obracać.
Zdejmowanie
•
Za pomocą wkrętaka wykręć wkręty (9).
5
•
Zdejmij pierścień kołnierzowy (8), osłonę kapturową
tarczy (4) i sprężynę krążkową falistą (7). Starannie
przechowuj te elementy.
•
•
Uwaga! Nigdy nie używaj szlifierki bez założonej osłony
kapturowej tarczy.
Mocowanie rękojeści dodatkowej
•
Wkręć rękojeść dodatkową (2) w jeden
z przewidzianych do tego celu bocznych otworów
w szlifierce.
Załóż na wrzeciono kołnierz zewnętrzny (13) tak,
by jego środkowe odsadzenie było zwrócone na
zewnątrz.
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (3) i
w tym czasie kluczem widełkowym (14) dokręć
kołnierz zewnętrzny (rys. E). Sprawdź, czy kołnierz
zewnętrzny jest prawidłowo założony, a krążek
dobrze zamocowany.
Zdejmowanie
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (3) i w tym
czasie kluczem widełkowym(14) poluzuj kołnierz
zewnętrzny (13) (rys. E).
•
Zdejmij kołnierz zewnętrzny (13), krążek papieru
ściernego (16) i talerz szlifierski (15).
Uwaga! Zawsze korzystaj z rękojeści dodatkowej.
Zakładanie i zdejmowanie tarcz szlifierskich bądź
tnących (rys. rys. C – E)
Zawsze używaj tarczy odpowiedniej do danego rodzaju
zastosowania. Musi ona mieć właściwą średnicę
i stosowny otwór centrujący (patrz: Dane techniczne).
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania szlifierki.
Zakładanie
•
Gdy osłona kapturowa tarczy została zdjęta, załóż
ją zgodnie z powyższym opisem.
•
Tak jak pokazano na rysunku, załóż kołnierz
wewnętrzny (10) na wrzeciono (5) (rys. C).
Sprawdź, czy kołnierz dobrze przylega do spłaszczonych
boków wrzeciona.
•
Zgodnie z rysunkiem załóż tarczę (11) na wrzeciono
(5) (rys. C). Gdy tarcza zawiera środkowe odsadzenie
(12), musi ono być zwrócone do wewnątrz.
•
Sprawdź, czy tarcza dobrze przylega do kołnierza
wewnętrznego.
•
Załóż kołnierz zewnętrzny (13) na wrzeciono.
Jeżeli została założona tarcza szlifierska, środkowe
odsadzenie kołnierza zewnętrznego musi być
zwrócone w stronę tarczy (A na rys. D). Jeżeli
została założona tarcza tnąca, środkowe odsadzenie
na kołnierzu zewnętrznym musi być zwrócone na
zewnątrz (B na rysunku D).
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (3) i w tym
czasie kluczem widełkowym (14) dokręć kołnierz
zewnętrzny (rys. E).
•
•
•
Ostrożnie prowadź kabel, by go omyłkowo nie
przeciąć.
Bądź przygotowany na iskrzenie, gdy tylko
tarcza szlifierska bądź tnąca dotknie przedmiotu
obrabianego.
Szlifierkę utrzymuj zawsze w takim położeniu, by
osłona kapturowa zapewniała optymalną ochronę
przed tarczą szlifierską bądź tnącą.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć szlifierkę, przesuń wyłącznik (1) do
przodu. Zwraca się uwagę, że po zwolnieniu
wyłącznika szlifierka pozostaje załączona.
•
By wyłączyć szlifierkę, naciśnij tylną część
wyłącznika.
Uwaga! Nie wyłączaj szlifierki pod obciążeniem.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
•
Pewnie utrzymuj szlifierkę, jedną ręką chwytając
rękojeść dodatkową, a drugą – rękojeść główną.
•
Przy szlifowaniu zawsze utrzymuj kąt około
15o między tarczą a powierzchnią przedmiotu
obrabianego.
Zdejmowanie
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (3) i w tym
czasie kluczem widełkowym (14) poluzuj kołnierz
zewnętrzny (13) (rys. E).
•
Zdejmij kołnierz zewnętrzny (13) i tarczę (11).
Zakładanie i zdejmowanie krążków papieru ściernego
(rys. rys. E i F)
Do szlifowania krążkami papieru ściernego jest konieczny
talerz szlifierski. Można go nabyć jako wyposażenie
dodatkowe u dilera firmy Black & Decker.
Konserwacja
Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac konserwacyjnych wyłącz szlifierkę i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Zakładanie
•
Załóż kołnierz wewnętrzny (10) na wrzeciono (5)
tak, jak to pokazano na rysunku F.
•
Sprawdź, czy kołnierz dobrze przylega do
spłaszczonych boków wrzeciona.
•
Załóż talerz szlifierski (15) na wrzeciono.
•
Załóż krążek papieru ściernego (16) na talerz
szlifierski.
•
•
6
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej
szmatki regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
w szlifierce.
Wilgotną szmatką regularnie czyść obudowę silnika.
Nie używaj do tego celu żadnych środków ściernych
ani czyszczących na bazie rozpuszczalników.
7
Black&Decker
Warunki gwarancji:
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
8
KG725 - KG900 - KG915
7
5
8
TYP
1
12
10
11
1
44
15
14
13
16
17
2
6
20
3
19
18
21
22
24
41
23
25
40
26
39
38
29
37
30
31
28
4
27
36
33
32
35
34
E13517
WWW.2helpU.com
9
10 - 01 - 03
10
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
KG725
mìsícù
hónap
°
men
KG900
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
KG915
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising