KG725 | Black&Decker KG725 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.cz
www.blackanddecker.sk
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-35 CZ/SK - (08/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
KG725
KG900
KG915
9
9
9
9
8
8
4
4
5
6
7
7
B
A
13
11
5 10 11 13
12
10
5
C
D
2
5 10 11 13
13
16
14
13
15
11
10
5
F
E
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Odstraňte z nářadí seřizovací přípravky a klíče
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho
blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Prodlužovací kabely
Před použitím prodlužovací kabel vždy zkontrolujte a
je-li poškozen, vyměňte jej. Při práci s nářadím venku
používejte vždy prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Můžete používat prodlužovací kabely Black
& Decker až do délky 30 m, aniž by došlo ke ztrátě
výkonu.
Používejte pouze vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Na menší nářadí netlačte silou proto, abyste dosáhli
účinku, jako při práci s výkonným nářadím. Nářadí bude
pracovat lépe a bezpečněji, pokud jej budete používat
k činnostem, pro něž je určeno. Nářadí nepřetěžujte.
Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno, nepoužívejte například kotoučovou pilu pro řezání
větví stromů nebo klád.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno v tomto návodu, může způsobit poranění
uživatele.
Kontrola poškozených částí.
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození nářadí nebo napájecího kabelu. Zkontrolujte,
zda nejsou pohyblivé části opotřebovány, poškozeny
nebo nedošlo k jejich prasknutí. Zkontrolujte stav
krytů, vypínačů a ostatních částí, jež mohou mít vliv
na bezpečný chod zařízení. Ujistěte se, že je přístroj
schopen řádně provádět požadované operace. Pokud
je některá součást poškozena nebo vadná, nářadí
nepoužívejte. Nepracuje-li správně hlavní spínač,
nářadí nepoužívejte. Poškozené a zničené díly nechejte
opravit či vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Neprovádějte neodborné opravy sami.
Odpojte napájecí kabel
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných
připojených součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě.
Zabraňte náhodnému spuštění
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním vypínači.
Ujistěte se, zda je nářadí při připojování ke zdroji napětí
vypnuto.
Chraňte kabel před poškozením.
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí
přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky za tento kabel
netahejte. Kabel pokládejte tak, aby nepřecházel přes
ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte
Pokud nářadí nepoužíváte, mělo by být uskladněno na
suchém místě a uzamčeno nebo jinak vhodně zabezpečeno mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu nářadí
Ostré a čisté nástroje vám zajistí účinnější a bezpečnější
práci. Dodržujte všechny pokyny pro provádění údržby
a pro výměnu příslušenství. Udržujte všechny rukojeti
a ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné oleji či
jinými mazivy.
Opravy
Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním
normám. Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými
Vaše úhlová bruska Black & Decker je určena k řezání
kovů a zdiva za použití vhodného typu brusných nebo
řezacích kotoučů. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
z elektrické sítě musí být pečlivě dodržovány základní bezpečnostní pokyny včetně pokynů uvedených
v tomto návodu, abyste snížili riziko vzniku poranění
nebo materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Tento návod uschovejte pro případné další použití.
Před prováděním seřízení, opravy nebo údržby vždy
odpojte napájecí kabel od sítě.
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může
vést k úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nevystavujte přístroj dešti. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém
prostředí. Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte nářadí tam, kde je riziko vzniku exploze, tj.
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Udržujte děti mimo dosah
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti nářadí a aby se dotýkaly nářadí
nebo napájecího kabelu.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv nebo šperky, tyto mohou být zachyceny pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové rukavice
a neklouzavou obuv. Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Prvky osobní ochrany
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo odlétávají drobné částečky
materiálu, používejte respirátor proti prachu nebo ochranný
štít. Používejte ochranu sluchu.
Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým
proudem
Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými předměty
(například potrubí, radiátory, elektrické sporáky, chladničky, atd.). Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena
použitím vysoce citlivého zařízení (30 mA / 30 mS) pro
zbytkový proud (RCD).
Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou. Jste-li
unaveni, přístroj nepoužívejte.
Upevněte řádně obrobek
K upnutí obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je
to bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí oběma
rukama.
Používejte lapače prachu
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci.
4
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů; v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
•
•
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací; z tohoto
důvodu není nutná ochrana zemněním. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě na výrobním štítku.
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro úhlové brusky
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími prvky.
1. Hlavní vypínač Zap/vyp
2. Boční rukojeť
3. Zajištění vřetena
4. Ochranný kryt
Při práci se zařízením používejte bezpečnostní
nebo ochranné brýle.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nezapomeňte, že po vypnutí nářadí se kotouč ještě
určitou dobu otáčí.
Při práci v prašném prostředí zkontrolujte, zda jsou
větrací otvory čisté. Pokud je třeba odstranit prachové nánosy, odpojte nejdříve přívodní kabel ze sítě.
K čištění používejte měkký kartáč nebo vlhký hadřík,
nikoliv kovové předměty, zabráníte tím poškození
vnitřních částí.
Brusné a řezací materiály skladujte na suchém
místě, při skladování a manipulaci s nimi postupujte
podle pokynů výrobce.
Montáž
Při práci s tímto nářadím vždy používejte ochranu
sluchu a zraku.
Používejte osobní ochranné pomůcky jako respirátor,
pracovní rukavice, přilbu a zástěru.
Neřezejte nebo nebruste lehké kovy s obsahem
magnezia vyšším než 80%, protože tento druh kovu
je hořlavý.
Používejte výhradně řezací a brusné kotouče a ostatní
příslušenství doporučená tímto návodem.
Zkontrolujte, zda jsou maximální otáčky kotouče
vyšší než volnoběžné otáčky nářadí.
Nepoužívejte brusné a řezací kotouče, které
neodpovídají rozměrům uvedeným v technických
údajích. Nepoužívejte samostatné redukční vložky
nebo adaptéry a neprovádějte neodborné úpravy
k přizpůsobení rozměru otvoru kotouče.
Neřezejte obrobky vyžadující maximální hloubku
řezu překračující hloubku řezného nástroje.
Řezací kotouče nepoužívejte pro boční broušení.
Před každým použitím brusné a řezací kotouče
zkontrolujte. Nepoužívejte odštípnuté, prasklé nebo
jinak poškozené kotouče.
Zkontrolujte, zda je nástroj řádně uchycen a dotažen
a před započetím práce nechejte brusku běžet 30 s
naprázdno v bezpečné poloze; pokud zaznamenáte
nadměrné vibrace nebo jinou závadu, nářadí ihned
vypněte. V případě výskytu závady se pokuste
odhalit její příčinu.
Zkontrolujte, zda jsou použity podložky, pokud
jsou dodávány s lepenými kotouči a pokud jsou
potřebné.
Při použití kotouče s vnitřním závitem zkontrolujte,
zda je závit dostatečně dlouhý vzhledem k délce
vřetena.
Nikdy nepoužívejte nářadí bez krytu.
Zkontrolujte, že je obrobek správně zajištěn.
Nevyvíjejte boční tlak na kotouč.
Zkontrolujte, zda jiskry vznikající při práci s nářadím
nemohou způsobit popálení osob nebo vznícení
hořlavých materiálů.
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A & B)
Nasazení
•
Položte nářadí na stůl tak, aby bylo vřeteno (5)
otočeno nahoru.
•
Přes vřeteno umístěte pérovou podložku (6) na
osazení (7).
•
Kryt (4) nasaďte způsobem znázorněným na
obrázku.
•
Přírubu (8) nasuňte na vřeteno výstupky směrem ke
krytu. Zkontrolujte, zda se otvory v přírubě kryjí se
šroubovými otvory.
•
Pomocí šroubů (9) přírubu zajistěte. Zkontrolujte,
zda jsou šrouby zcela dotaženy a zda lze krytem
otáčet.
Sejmutí
•
Pomocí šroubováku uvolněte šrouby (9).
•
Sejměte přírubu (8), kryt (4) a pérovou podložku (7).
Tyto součásti pečlivě uložte.
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez krytu.
Upevnění boční rukojeti
•
Zašroubujte boční rukojeť (2) do jednoho z otvorů
v nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezacího kotouče
(obr. C - E)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ kotouče.
Vždy používejte kotouče o správném průměru a velikosti
vnitřního otvoru (viz technické údaje).
Upevnění
•
Upevněte kryt podle postupu popsaného výše.
•
Vnitřní přírubu (10) nasaďte na vřeteno (5) podle
(obr. C). Zkontrolujte, zda příruba správně dosedá
na ploché části vřetena.
5
•
•
•
•
Rady pro optimální použití
•
Nářadí držte pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou za hlavní rukojeť.
•
Při broušení udržujte mezi kotoučem a povrchem
obrobku úhel přibližně 15°.
Kotouč (11) nasuňte na vřeteno (5) viz (obr. C). Disk
se zvýšeným středem (12) umístěte vyvýšenou částí
směrem k vnitřní přírubě.
Zkontrolujte správné usazení kotouče na vnitřní
přírubě.
Nasaďte vnější přírubu (13) na vřeteno. Při upevňování brusného kotouče musí vyvýšený střed vnější
příruby směřovat ke kotouči (A na obr. D). Při upevňování řezacího kotouče musí vyvýšený střed vnější
příruby směřovat od kotouče (B na obr. D).
Zmáčkněte pojistku vřetena (3) a dotáhněte vnější
přírubu pomocí klíče (14) (obr. E).
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
životnost společně s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
•
Pravidelně čistěte větrací otvory nářadí pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
•
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
Sejmutí
•
Zmáčkněte pojistku vřetena (3) a uvolněte vnější
přírubu (13) pomocí klíče (14) (obr. E).
•
Sejměte vnější přírubu (13) a kotouč (11).
Upevnění a sejmutí brusného kotouče (obr. E & F)
Pro broušení je nutno použít podpěrný kotouč. Podpěrné
kotouče jsou k dostání jako příslušenství u prodejců
Black & Decker.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být odhozeno do běžného domovního odpadu.
Upevnění
•
Vnitřní přírubu (10) nasaďte na vřeteno (5) podle
(obr. F). Zkontrolujte, zda příruba správně dosedá
na ploché části vřetena.
•
Nasaďte podpěrný kotouč (15) na vřeteno.
•
Položte brusný kotouč (16) na podpěrný kotouč.
•
Nasaďte vnější přírubu (13) na vřeteno vyvýšeným
středem směrem od kotouče.
•
Zmáčkněte pojistku vřetena (3) a dotáhněte vnější
přírubu pomocí klíče (14) (obr. E). Zkontrolujte, zda
je vnější příruba řádně uchycena a pevně svírá
kotouč.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li si
přístroj nahradit novým, nelikvidujte společně s běžným
komunálním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle platných
pokynů o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Sejmutí
•
Zmáčkněte pojistku vřetena (3) a uvolněte vnější
přírubu (13) pomocí klíče (14) (obr. E).
•
Sejměte vnější přírubu (13), brusný kotouč (16) a
podpěrný kotouč (15).
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím vaše nářadí jakémukoliv
autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
•
•
•
Pozorně kontrolujte polohu přívodního kabelu, aby
nedošlo k jeho proříznutí.
Buďte připraveni na proud jisker vznikající při
kontaktu kotouče s obrobkem.
Nářadí držte vždy v takové poloze, aby Vám kryt
poskytoval co nejúčinnější ochranu.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black
& Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Zapnutí a vypnutí
•
Nářadí zapnete posunutím hlavního spínače (1)
dopředu. Nářadí zůstává v chodu i po uvolnění
spínače.
•
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte zadní část
hlavního spínače.
Varování! Nevypínejte nářadí v záběru.
6
7
Politika služby zákazníkům
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek Black &
Decker, která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
8
SLOVENČINA
Použitie výrobku
zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
Odstráňte z náradia nastavovacie prípravky a kľúče
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho
blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Pred použitím predlžovací kábel vždy skontrolujte a ak
je poškodený, vymeňte ho. Pri práci s náradím vonku
používajte vždy predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Môžete používať predlžovacie káble Black &
Decker až do dĺžky 30 m, bez toho, aby došlo ku strate
výkonu.
Používajte len vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepoužívajte menšie náradie a prídavné zariadenia
na prácu, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, pokiaľ ho
budete používať na činnosti, na ktoré je určené. Náradie
nepreťažujte. Nepoužívajte náradí na iné účely, než na
ktoré je určené, nepoužívajte napríklad okružnú pílu na
rezanie vetiev stromov alebo klád.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií, než
je odporučené v tomto návode, môže spôsobiť poranenie
užívateľa.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či
nedošlo k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla.
Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti opotrebované,
poškodené alebo nedošlo k ich prasknutiu. Skontrolujte
stav krytov, vypínačov a ostatných častí, ktoré môžu
mať vplyv na bezpečný chod zariadenia. Uistite sa, že je
prístroj schopný riadne prevádzať požadované operácie.
Pokiaľ je niektorá súčiastka poškodená alebo vadná,
náradie nepoužívajte. Ak nepracuje správne hlavný
vypínač, náradie nepoužívajte. Poškodené a zničené
diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom
servisnom stredisku. Nikdy sa nepokúšajte prevádzať
žiadne opravy sami.
Odpojte napájací kábel
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných
pripojených súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej
siete.
Zabráňte náhodnému spusteniu
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači.
Uistite sa, či je náradie pri pripájaní k zdroju napätia
vypnuté.
Nepoškodzujte napájací kábel
Nikdy neprenášajte náradie uchopením za prívodný kábel
a pri vyťahovaní zo zásuvky za tento kábel neťahajte.
Kábel klaďte tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Nepoužívané náradie uskladnite
Pokiaľ náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené
na suchom mieste a uzamknuté alebo inak vhodne
zabezpečené mimo dosahu detí.
Prevádzajte údržbu náradia starostlivo
Ostré a čisté nástroje vám zaistia účinnejšiu a bezpečnejšiu
prácu. Dodržujte všetky pokyny na prevádzanie údržby
a na výmenu príslušenstva. Udržujte všetky rukoväte
Vaša uhlová brúska Black & Decker je určená na rezanie
kovov a muriva pri použití vhodného typu brúsnych
alebo rezných kotúčov. Tento výrobok je určený len na
spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájeného z elektrickej siete musia byť starostlivo
dodržiavané základné bezpečnostné pokyny vrátane
pokynov uvedených v tomto návode, aby ste znížili
riziko vzniku poranení alebo materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Pred prevádzaním nastavení, opravy alebo údržby
vždy odpojte prívodný kábel od siete.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť ku vzniku úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité prostredie
Nevystavujte prístroj dažďu. Nepoužívajte náradie vo
vlhkom prostredí. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej
plochy. Nepoužívajte náradie tam, kde je riziko vzniku
explózie, tj. v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby sa dotýkali náradia
alebo napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev alebo šperky, tieto môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia. Ak pracujete
vonku, používajte pokiaľ možno gumenné rukavice
a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci
s náradím práši alebo odlietavajú drobné čiastočky
materiálu, používajte respirátor proti prachu alebo
ochranný štít. Používajte ochranu sluchu.
Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom
Vyvarujte sa telesného kontaktu s uzemnenými
predmetmi (napríklad potrubie, radiátory, elektrické
sporáky, chladničky, atď.). Elektrická bezpečnosť môže
byť ďalej zvýšená použitím vysoko citlivého zariadenia
(30 mA / 30 mS) pre zbytkový prúd (RCD).
Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou. Ak ste
unavení, prístroj nepoužívajte.
Upevnite si polotovar
Na upnutie obrobku používajte svorky alebo zverák. Je
to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia oboma
rukami.
Pripojte si zariadenie na zachytávanie prachu
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie
9
a ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené olejmi či
inými mazivami.
Opravy
Toto elektrické náradie zodpovedá platným bezpečnostným normám. Opravy by mali byť prevádzané
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
•
•
•
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre uhlové brúsky
Popis
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač Zap/Vyp
2. Bočná rukoväť
3. Aretácia vretena
4. Ochranný kryt
Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné
alebo ochranné okuliare.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či iskry vznikajúce pri práci s náradím
nemôžu spôsobiť popálenie osôb alebo vznietenie
horľavých materiálov.
Nezabudnite, že po vypnutí náradia sa kotúč ešte
určitú dobu otáča.
Pri práci v prašnom prostredí skontrolujte, či sú
vetracie otvory čisté. Pokiaľ je treba odstrániť
prachové nánosy, odpojte najskôr prívodný kábel
zo siete.
Na čistenie používajte mäkkú kefku alebo vlhkú
handričku, v žiadnom prípade nie kovové predmety.
Zabránite tým poškodeniu vnútorných častí.
Brúsne a rezné kotúče skladujte na suchom mieste,
pri skladovaní a manipulácii s nimi postupujte podľa
pokynov výrobcu.
Montáž
Pri práci s týmto náradím vždy používajte ochranu
sluchu a zraku.
Používajte ochranné pomôcky ako respirátor,
pracovné rukavice, prilbu a zásteru.
Nerežte alebo nebrúste ľahké kovy s obsahom
magnézia vyšším než 80%, pretože tento druh kovu
je horľavý.
Používajte výhradne rezné a brúsne kotúče a ostatné
príslušenstvo odporučené týmto návodom.
Skontrolujte, či sú maximálne otáčky kotúča vyššie
než voľnobežné otáčky náradia.
Nepoužívajte brúsne a rezné kotúče, ktoré nezodpovedajú rozmerom uvedeným v technických údajoch.
Nepoužívajte samostatné redukčné vložky alebo
adaptéry a neprevádzajte neodborné úpravy na
prispôsobovanie rozmeru otvoru kotúča.
Nerežte obrobky vyžadujúce maximálnu hĺbku rezu
prekračujúcu hĺbku rezného nástroja.
Rezné kotúče nepoužívajte na bočné brúsenie.
Pred každým použitím brúsne a rezné kotúče
skontrolujte. Nepoužívajte odštiepené, prasknuté
alebo inak poškodené kotúče.
Skontrolujte, či je nástroj riadne uchytený a dotiahnutý a pred začatím práce nechajte brúsku bežať 30 s
naprázdno v bezpečnej polohe; pokiaľ zaznamenáte
nadmerné vibrácie alebo inú závadu, náradie ihneď
vypnite. V prípade výskytu závady sa pokúste odhaliť
jej príčinu.
Skontrolujte, či sú použité podložky, pokiaľ
sú dodávané s lepenými kotúčmi a pokiaľ sú
potrebné.
Pri použití kotúča s vnútorným závitom skontrolujte, či
je závit dostatočne dlhý vzhľadom k dĺžke vretena.
Nikdy nepoužívajte náradie bez krytu.
Skontrolujte, či je obrobok správne zaistený.
Nevyvíjajte bočný tlak na kotúč.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený zo zásuvky.
Nasadenie a vybratie krytu (obr. A & B)
Nasadenie
•
Položte náradie na stôl tak, aby bolo vreteno (5)
otočené smerom hore.
•
Prevlečte pružnú podložku (6) cez vreteno
a umiestnite ju na osadenie (7).
•
Kryt (4) nasaďte spôsobom znázorneným na
obrázku.
•
Prírubu (8) nasuňte na vreteno výstupkami smerom
ku krytu. Skontrolujte, či sa otvory v prírube kryjú
s otvormi skrutky.
•
Pomocou skrutiek (9) prírubu zaistite. Skontrolujte,
či sú skrutky úplne dotiahnuté a či sa dá krytom
otáčať.
Vybratie
•
Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky (9).
•
Vyberte prírubu (8), kryt (4) a pružnú podložku (7).
Tieto súčasti starostlivo odložte.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez krytu.
Upevnenie bočnej rukoväte
•
Zaskrutkujte bočnú rukoväť (2) do jedného z otvorov
v náradí.
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo rezného kotúča
(obr. C - E)
Pre každý typ operácií používajte vždy vhodný typ
kotúča. Vždy používajte kotúče so správnym priemerom
a veľkosťou vnútorného otvoru (viď technické údaje).
10
•
Upevnenie
•
Upevnite kryt podľa postupu popísaného vyššie.
•
Vnútornú prírubu (10) nasaďte na vreteno (5) podľa
obr. C. Skontrolujte, či príruba správne dosadá na
ploché časti vretena.
•
Kotúč (11) nasuňte na vreteno (5), viď (obr. C). Kotúč
so zvýšeným stredom (12) umiestnite vyvýšenou
časťou smerom k vnútornej prírube.
•
Skontrolujte správne usadenie kotúča na vnútornej
prírube.
•
Nasaďte vonkajšiu prírubu (13) na vreteno. Pri
upevňovaní brúsneho kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať ku kotúču (A na obr.
D). Pri upevňovaní rezného kotúča musí vyvýšený
stred vonkajšej príruby smerovať od kotúča (B na
obr. D).
•
Zatlačte poistku vretena (3) a dotiahnite vonkajšiu
prírubu pomocou kľúča (14) (obr. E).
Varovanie! Nevypínajte náradie, pokiaľ je v zábere.
Rady na optimálne použitie
•
Náradie držte pevne jednou rukou za bočnú rukoväť
a druhou rukou za hlavnú rukoväť.
•
Pri brúsení udržujte medzi kotúčom a povrchom
obrobku uhol približne 15°.
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť
a zároveň minimálne nároky na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémovú prevádzku.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte napájací kábel od siete.
•
Pravidelne čistite vetracie otvory náradia pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Vybratie
•
Zatlačte poistku vretena (3) a uvoľnite vonkajšiu
prírubu (13) pomocou kľúča (14) (obr. E).
•
Vyberte vonkajšiu prírubu (13) a kotúč (11).
Upevnenie a vybratie brúsneho kotúča (obr. E & F)
Na brúsenie je nutné použiť podporný kotúč. Podporné
kotúče sa dajú dostať ako príslušenstvo u predajcov
Black & Decker.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Upevnenie
•
Vnútornú prírubu (10) nasaďte na vreteno (5) podľa
obr. F. Skontrolujte, či príruba správne dosadá na
ploché časti vretena.
•
Nasaďte podporný kotúč (15) na vreteno.
•
Položte brúsny kotúč (16) na podporný kotúč.
•
Nasaďte vonkajšiu prírubu (13) na vreteno vyvýšeným stredom smerom od kotúča.
•
Zatlačte poistku vretena (3) a dotiahnite vonkajšiu
prírubu pomocou kľúča (14) (obr. E). Skontrolujte,
či je vonkajšia príruba riadne uchytená a či pevne
ziera kotúč.
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zariadenie zlikvidujte podľa
platných pokynov o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Vybratie
•
Zatlačte poistku vretena (3) a uvoľnite vonkajšiu
prírubu (13) pomocou kľúča (14) (obr. E).
•
Vyberte vonkajšiu prírubu (13), brúsny kotúč (16)
a podporný kotúč (15).
Spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
•
•
Ak chcete náradie vypnúť, stisnite zadnú časť
hlavného vypínača.
Miesto vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky
Black & Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Pozorne kontrolujte polohu prívodného kábla, aby
nedošlo k jeho prerezaniu.
Buďte pripravení na prúd iskier vznikajúci pri
kontakte kotúča s obrobkom.
Náradie držte vždy v takej polohe, aby Vám kryt
poskytoval čo najúčinnejšiu ochranu.
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnite posunutím hlavného spínača (1)
dopredu. Náradie zostáva v chode i po uvoľnení
vypínača.
11
12
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
13
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
14
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
KG725 - KG900 - KG915
7
5
8
TYP
1
12
10
11
1
44
15
14
13
16
17
2
6
20
3
19
18
21
22
24
41
23
25
40
26
39
38
29
37
30
31
28
4
27
36
33
32
35
34
E13517
WWW.2helpU.com
15
10 - 01 - 03
16
17
18
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
KG725
mìsícù
hónap
°
men
KG900
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
KG915
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising