D23650 | DeWalt D23650 CIRCULAR SAW instruction manual

www.
.eu
D23550
D23650
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
9
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
18
English (original instructions)
28
Español (traducido de las instrucciones originales)
37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
47
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
57
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
67
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
77
Português (traduzido das instruções originais)
86
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
97
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
106
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
115
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
125
Copyright DEWALT
2
Figure 1
D23550
x
c
e
d
h
k
f
g
l
i
m
j
D23650
x
e
c
h
k
f
g
i
j
m
l
1
Figure 2
c
b
a
x
D23550
n
w
o
c
b
a
D23650
o
2
n
x
Figure 3
D23550
D23650
3
Figure 4
D23550
f
k
45
D23650
k
4
f
Figure 5
D23550
k
p
D23650
k
p
5
Figure 6
D23550
u
i
r
q
s
j
t
g
h
D23650
u
d
i
r
j
s
q
t
6
g
h
d
Figure 7
D23550
o
v
D23650
o
v
f
7
Figure 8
8
DANSK
RUNDSAV
D23550, D23650
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre
Tekniske data
Spænding VDC
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Spåndybde
Klingediameter
Klingetykkelse
Huldiameter
Justering af smigvinkel
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D23550 D23650
230
230
1
1
1050
1350
5000
5000
55
65
165
190
2,5
2,6
20
30
0 - 45˚ 0 - 55°
6,0
6,0
99
3
108
6,7
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum
bestemt i henhold til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
Usikkerhed K = m/s2
1,5
99
3
108
3,6
≤ 2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
9
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
b)
MASKINDIREKTIV
c)
D23550, D23650
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
10
Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsinstruktioner for alle save
a)
b)
c)
d)
e)
FARE: Hold hænderne væk fra
skæreområdet og klingen. Tag fat om
støttegrebet eller motorhuset med den
anden hånd. Når begge hænder holder
saven, kan de ikke blive skåret af klingen.
Stik aldrig hånden ind under
arbejdsemnet. Beskyttelsesskærmen
kan ikke beskytte dig mod klingen under
arbejdsemnet.
Indstil skæredybden til tykkelsen på
arbejdsemnet. Mindre end hel savtand på
klingen må være synlig under arbejdsemnet.
Hold aldrig emnet, der skal saves, i dine
hænder eller over dine ben. Fastgør
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det
er vigtigt, at emnet sættes godt fast for at
minimere risikoen for, at brugeren rammer sig
selv, at klingen sætter sig fast eller kommer
ud af kontrol.
Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp
af de isolerede håndtagsflader, når der
skal saves i emner, hvor skæreværktøjet
kan berøre skjulte ledninger eller sit eget
kabel.Hvis det kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på det elektriske værktøj gøres strømførende
og give stød til brugeren.
11
DANSK
f)
g)
h)
Brug længdeanslag eller lige kantstyr
ved skæring på langs. Det vil forbedre
skærepræcisionen og reducere risikoen for, at
klingen sætter sig fast.
Anvend altid klinger i den rigtige
størrelse og det passende spændehul
(stjerneformet eller rund). Klinger, som
ikke passer til savens monteringsmateriale, vil
køre ujævnt og kan nemt få maskinen til at gå
ud af kontrol.
Brug aldrig beskadigede eller forkerte
spændeskiver eller bolte til klingen.
Spændeskiverne og boltene til klingerne
er konstrueret specielt til den enkelte
sav, så man opnår optimal ydeevne og
driftssikkerhed.
Årsager til og undgåelse af
tilbageslag
– Tilbageslag betyder en pludselig reaktion på
en fastklemt, blokeret eller forkert monteret
savklinge, hvilket bevirker, at den ukontrollerede
sav kan løfte sig opad og ud af arbejdsemnet
hen imod brugeren;
– Hvis klingen binder eller sætter sig fast i
savsporet, der lukker sig, bliver den blokeret,
og motorkraften slynger enheden hurtigt tilbage
mod brugeren;
– Hvis klingen drejes eller sættes forkert ind
i snittet, kan tænderen i den bagerste del
af klingen bide sig fast i træet overflade, og
derefter vil klingen arbejde sig ud af savsporet
og blive slynget tilbage mod brugeren.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af saven. Det kan undgås ved at følge
nedenstående forholdsregler:
a) Hold godt fast på saven med begge
hænder og hold armene på en sådan
måde, at du kan modstå styrken fra
et tilbageslag. Stå på den ene side af
klingen, Klingen må aldrig stå på linje
med kroppen. Ved tilbageslag kan saven
springe bagud, men brugeren kan opfange
tilbageslagkraften ved at stå rigtigt.
b) Hvis klingen binder eller savningen skal
afbrydes af en anden grund, så slip
udløseren og lad saven blive siddende i
materialet, indtil klingen står helt stille.
Prøv aldrig på at tage saven ud af emnet
eller at trække den tilbage, mens klingen
er i bevægelse, ellers er der risiko for
tilbageslag. Find ud af, hvorfor klingen har
sat sig fast, og træf passende forholdsregler,
så det ikke kan ske igen.
12
c)
d)
e)
f)
g)
Når saven startes igen i arbejdsemnet,
skal savklingen centreres i savsporet,
hvorefter man kontroller, at savtænderne
ikke har sat sig fast i materialet. Hvis
savklingen binder, kan den arbejde sig ud af
arbejdsemnet og forårsage tilbageslag, når
man starter saven igen.
Store plader skal støttes for at mindske
risikoen for tilbageslag på grund af, at
klingen sætter sig fast. Store plader har en
tendens til at synke under deres egenvægt.
Plader skal afstøttes på begge sider, både
i nærheden ag skærelinjen og ved pladens
kant.
Anvend aldrig en sløve eller beskadigede
klinge. En klinge med sløve eller forkert
rettede tænder giver et smalt savspor, der
kan give for høj friktion, få klingen til at sætte
sig fast og forårsage tilbageslag.
Skæredybden og skærevinklen skal
indstilles og spændes fast, før man
begynder at save. Hvis indstillingen ændres
under savningen, kan savklingen sætte sig
fast, og der kan opstå tilbageslag.
D23550, D23650 har ingen
dyksnitfunktion!
Sikkerhedsinstruktioner for
save med en pendulklinge
beskyttelsesskærm
a)
b)
c)
Kontroller, at den underste
beskyttelsesskærm lukker korrekt, hver
gang maskinen skal bruges. Anvend aldrig
saven, hvis den underste beskyttelsesskærm
ikke kan bevæges frit og ikke lukker sig
øjeblikkeligt. Den underste beskyttelsesskærm
må aldrig klemmes eller bindes fast i åben
stilling. Hvis saven falder ned ved et uheld,
kan den underste beskyttelsesskærm blive
bøjet. Åbn den underste beskyttelsesskærm
med tilbagetrækshåndtaget og vær sikker på,
at den kan bevæges frit og hverken berører
klingen eller andre dele ved alle skærevinkler
og spåndybder.
Kontroller at fjederen til den underste
beskyttelsesskærm fungerer ordentligt.
Hvis skærmen og fjederen ikke fungerer
ordentligt, skal de til service, før den bruges
igen. Den underste beskyttelsesskærm
kan gå trægt, hvis der er beskadigede
dele, klæbrige rester eller spånaflejringer i
skærmen.
Den underste beskyttelsesskærm
må kun åbnes manuelt i forbindelse
med specielle snit, f.eks.
”dyksnit” og ”vinkelsnit.” Åbn den
DANSK
d)
underste beskyttelsesskærm med
tilbagetrækshåndtaget og slip håndtaget igen,
så snart klingen er trængt ned i materialet.
Ved alle andre former for savning skal
den underste beskyttelsesskærm fungere
automatisk.
Kontroller altid om den underste
beskyttelsesskærm dækker for klingen,
før saven sættes ned på arbejdsbordet
eller på jorden. En ubeskyttet klinge med
efterløb vil få saven til at flytte sig baglæns og
save i alting, der kommer i vejen for den. Vær
opmærksom på den tid det tager for klingen
at stoppe, efter at afbryderen slippes.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner
for alle save med kløvekniv
a)
b)
c)
d)
e)
Brug den passende kløvekniv til den
klinge, der anvendes. For at kløvekniven
virker, skal den være tykkere end
klingetykkelsen, men tyndere end klingens
tandsæt.
Indstil kløvekniven som beskrevet
i denne brugsvejledning. Ukorrekt
afstand, placering og indstilling kan gøre, at
kløvekniven ikke kan forhindre tilbageslag.
Brug altid spaltekniven med undtagelse
af skæring af dyksnit. Spaltekniven
skal udskiftes efter dyksnit. Spaltekniven
forårsager forstyrrelser under dyksnit og kan
fremkalde tilbageslag.
For at kløvekniven virker, skal den have
fat i arbejdsemnet. Kløvekniven er ineffektiv
til at forhindre tilbageslag under korte
skæringer.
Brug ikke saven, hvis kløvekniven er
bøjet. Selv en lille forstyrrelse kan forsinke
lukkehastigheden på skærmen.
Yderligere sikkerhedsadvarsler for
rundsav
• Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
tab af høreevne.
• Bær en støvmaske. Udsættelse for
støvpartikler kan give vejrtrækningsproblemer og
eventuelt personskade.
• Undlad at bruge klinger med større eller
mindre diameter end anbefalet. Den rette
klingekapacitet opnås ved at se de tekniske
data. Brug kun de klinger, der er angivet i denne
vejledning, jf. EN 847-1.
• Brug aldrig slibende afskæringsskiver.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
rundsave.
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
DATOKODEPOSITION (FIG. 2)
Datokoden (w), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Rundsav
1 Parallelanslag
1 Savklinge skruetrækker
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Udløserkontakt
b. Startspærrer for udløser
c. Forreste håndtag
13
DANSK
d. Spindellås
e. Støvudsugningtud
f. Savsko
g. Kløvekniv
h. Håndtag til underste beskyttelsesskærm
Spåndybdeindstilling (fig. 1–3)
i. Underste beskyttelsesskærm
1. Løsgør dybdejusteringsstangen (n).
j. Savklinge
2. Flyt skoen (f) for at opnå den korrekte
spåndybde.
k. Smigjusteringsstang
l. Mærke til smigskæring
m. Mærke til lige skæring
n. Dybdejusteringsstang
o. Parallelanslag
TILSIGTET BRUG
Din D23550/23650 rundsav er blevet designet til
professionel savning af træ og plastik.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse rundsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt
ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration
14
eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
3. Stram dybdejusteringsstangen (n).
ADVARSEL: Tillad savklingen at stikke
ca. 3 mm frem fra arbejdsemnet (fig. 3)
for at opnå de bedste resultater.
Smigjustering (fig. 4)
Smigsnitvinklen kan justeres til mellem 0° og 45° for
D23550 og mellem 0° og 55° for D23650.
1. Løsgør smigjusteringsstangen (k).
2. Indstil smigvinklen ved at tippe savskoen (f),
indtil mærket angiver den ønskede vinkel på
skalaen.
3. Stram smigjusteringsstangen (k).
Indstilling af sko til 90° skæring
(fig. 1, 5)
1. Juster saven til 0° smig.
2. Brug håndtaget (h) til at trækker klingeskærmen
tilbage, og placer saven på klingesiden.
3. Løsgør smigjusteringsstangen (k).
4. Placer et kvadrat imod klingen og skoen for at
indstille til 90°.
5. Indstil stop (p) som nødvendigt.
Udskiftning af savklinge (fig. 6)
1. Aktivér klingens låseknap (d) og skru klingens
fastspændingsskrue (q) af ved at dreje mod uret
ved hjælp af den skruenøgle (r), der blev leveret
sammen med værktøjet.
2. Træk den underste klingeskærm (i) tilbage ved
hjælp af håndtaget (h), og udskift klingen (j).
Monter spændeskiverne (s & t) på de korrekte
steder.
3. Kontroller klingens rotationsretning.
4. Brug hånden til at føre spændeskruen (q) på
klingen for at holde spændeskiven på plads.
Drej med uret.
5. Tryk på klingelåseknappen (d), mens spindelen
drejes, indtil klingen holder op med at rotere.
6. Brug en skruenøgle til at stramme
klingespændeskruen godt fast.
DANSK
Justering af kløvekniven (fig. 6)
Se figur 6, for den korrekte indstilling af kløvekniven
(g). Indstil kløveknivens frigang efter udskiftning af
savklingen, eller når det er nødvendigt.
• Kontroller, at materialet, der skal
saves, sidder sikkert fast.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet, og
anvend ikke sidepres på savklingen.
1. Indstil spåndybde til 0 mm for at få adgang til
spændeskruerne på kløvekniven.
• Undgå overstyring.
2. Løsn skruerne (u) og træk kløvekniven ud til
dens maksimale længde.
• Brug ikke din sav til lommesnit.
3. Indstil frigang og stram skruerne. (drejemoment:
4–5 Nm).
Montering og indstilling af
parallelanslag (fig. 7)
Parallelanslaget (o) bruges til at skære parallelt med
kanten af arbejdsemnet.
MONTERING
• Brug ikke slidte savklinger.
Korrekt håndposition (fig. 1, 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
1. Slæk låseskrue (v), så den parallelle
afskærmning kan komme forbi.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
det forreste håndtag (x) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (c) for korrekt håndposition.
2. Indsæt den parallelle afskærmning (o) i
savskoen (f) som vist.
Tænde og slukke (fig. 1, 2)
3. Spænd låseskrue (v).
JUSTERING
1. Slæk låseskrue (v) og indstil den parallelle
afskærmning (o) til den ønskede bredde.
2. Spænd låseskrue (v).
Før brugen
– Sørg for at beskyttelsesskærmene er
blevet korrekt monteret. Savklingens
beskyttelsesskærm skal stå i lukket position.
– Sørg for at savklingen roterer i pilens retning på
klingen.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Af sikkerhedsårsager er udløserkontakten (a) på
dette værktøj udstyret med en spærre (b).
1. Tryk på startspærren for at låse værktøjet op.
2. Tryk på udløserkontakten (a) for at starte
værktøjet. Så snart at udløserkontakten slippes,
aktiveres spærren automatisk for at forhindre, at
maskinen startes ved en fejltagelse.
ADVARSEL:
• Tænd eller sluk ikke værktøjet, når
savklingen rører arbejdsemnet eller
ved andre materialer.
• Betjen ikke spindellåsen, mens
værktøjet kører.
Styring af værktøjet (fig. 1, 2)
• For de bedste resultater opspænd bunden på
arbejdsemnet.
• Følg den linje, der er tegnet på arbejdsemnet
ved hjælp af mærke (m).
• I tilfælde af en smigvinkel på 45° følg den linje,
der er tegnet på arbejdsemnet ved hjælp af
mærke (l).
ADVARSEL: Før ALTID ledningen væk
fra linjen med bagenden af værktøjet.
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
15
DANSK
Støvudsugning (fig. 1)
ADVARSEL: Risiko for indånding
af støv. For at mindske risikoen for
personskade, skal man ALTID bære en
godkendt støvmaske.
Dit værktøj er udstyret med en støvudsugningtud (e).
Tilslut, når det er muligt, en støvudsugningsenhed,
der er designet i overensstemmelse med de
gældende regler om støvemission.
ADVARSEL: Brug ALTID en
støvsudsuger, der er fremstillet
i overensstemmelse med de
gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning ved savning af træ.
Støvsugerslangen på de mest
almindelige støvsugere passer direkte
på støvudsugningstuden.
ADVARSEL: Anvend aldrig en
støvsuger uden at bruge beskyttelse
mod gnister ved savning af metal.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
16
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
DANSK
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelig brug og slid, og der
skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden for
12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALTserviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt på grund
af fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
17
DEUTSCH
KREISSÄGE
D23550, D23650
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
D23550
230
1
1050
5000
55
D23650
230
1
1350
5000
65
165
190
2,5
2,6
20
0 - 45˚
6,0
30
0 - 55°
6,0
dB(A)
99
99
dB(A)
dB(A)
3
108
3
108
dB(A)
6,7
3,6
Spannung
VGS
Typ
Leistungsaufnahme
W
Leerlaufdrehzahl
min-1
Schnitttiefe
mm
Durchmesser,
Sägeblatt
mm
Dicke,
Sägeblattscheibe
mm
Aufnahmebohrung,
Sägeblatt
mm
Neigungswinkeleinstellung
Gewicht
kg
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme)
gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
Messungenauigkeit K = m/s2
1,5
≤ 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
18
DEUTSCH
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D23550, D23650
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
“Technische Daten” beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG), EN 60745-1, EN 60745-2-5
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
19
DEUTSCH
f)
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
20
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
DEUTSCH
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Sicherheitsanweisungen für alle
Sägen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
GEFAHR: Halten Sie die Hände aus
dem Schnittbereich heraus und vom
Sägeblatt entfernt. Halten Sie Ihre zweite
Hand auf dem Zusatzgriff oder dem
Motorgehäuse. Wenn beide Hände die Säge
halten, können diese nicht in das Sägeblatt
geraten.
Fassen Sie nicht unter das Werkstück.
Der Schutz kann Sie nicht vor dem Sägeblatt
unterhalb des Werkstücks schützen.
Stellen Sie die Schnitttiefe auf die Dicke
des Werkstücks ein. Weniger als die Höhe
eines Zahns des Sägeblattes sollte unter dem
Werkstück sichtbar sein.
Halten Sie das zu schneidende Stück nie
in Ihren Händen oder legen Sie es nie
über Ihr Bein. Fixieren Sie das Werkstück
auf einer stabilen Oberfläche. Es ist wichtig,
das Werkstück richtig zu unterstützen, um
die Anzahl der berührenden Körperteile
zu minimieren, sowie ein Verklemmen
des Sägeblattes oder um den Verlust der
Kontrolle zu verhindern.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung
berühren könnte. Ein Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
unter Spannung und der Benutzer erleidet
einen Stromschlag.
Verwenden Sie beim Schneiden von
Leisten immer einen Parallelanschlag oder
eine gerade Seitenführung. Dies verbessert
die Genauigkeit des Schnittes und verringert
die Möglichkeit eines Verklemmens des
Sägeblattes.
Verwenden Sie immer Sägeblätter
mit korrekter Größe und Form des
Bohrungslochs (diamantförmig bzw. rund).
Sägeblätter die nicht der Spannvorrichtung
der Säge entsprechen drehen sich
exzentrisch und verursachen einen
Kontrollverlust.
h)
Verwenden Sie niemals beschädigte
oder falsche Sägeblattunterlegscheiben
oder eine falsche Befestigungsschraube.
Die Sägeblattunterlegscheiben und die
Befestigungsschraube wurden speziell für
die Säge, für eine optimale Leistung und die
Betriebssicherheit konzipiert.
Ursachen und Vermeidung eines
Rückschlags durch den Bediener
– Rückschläge sind eine plötzliche Reaktion eines
eingeklemmten, festsitzenden oder verbogenen
Sägeblattes. Hierbei hebelt sich eine außer
Kontrolle geratene Säge aus dem Werkstück
und springt in Richtung des Bedieners.
– Wird das Sägeblatt durch den sich schließenden
Sägeschlitz eingeklemmt oder frisst sich dieses
fest, wird die Säge durch den Motorantrieb in
Richtung des Bedieners geschleudert.
– Verdreht sich das Sägeblatt oder sind die
Zähne falsch geschränkt, graben sich die Zähne
am rückseitigen Rand des Sägeblattes in die
Oberfläche des Holzes, wodurch das Sägeblatt
aus dem Sägeschlitz herauskatapultiert wird und
in Richtung des Bedieners zurückspringt.
Ein Rückschlag ist das Resultat einer
Sägefehlanwendung und/oder einer falschen
Vorgehensweise bzw. falschen Zuständen und kann
durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, vermieden werden:
a) Halten Sie die Säge mit beiden Händen
fest und Ihre Arme entsprechend, um
dem Rückschlag zu widerstehen. Achten
Sie darauf, dass sich Ihr Körper rechts
oder links von der Säge befindet, aber
nicht direkt vor der Säge. Ein Rückschlag
könnte die Säge veranlassen, rückwärts
zu springen. Die Rückschlagkräfte können
vom Bediener kontrolliert werden, wenn
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen
getroffen werden.
b) Steckt das Sägeblatt fest oder wird
der Schnitt aus einem beliebigen
Grund unterbrochen, so geben Sie den
Betriebsschalter frei. Halten Sie die Säge
vom Material frei, bis das Sägeblatt
zu einem vollständigen Stopp kommt.
Versuchen Sie niemals, die Säge aus
dem Werkstück heraus- oder rückwärts
zu ziehen, während sich das Sägeblatt
dreht. Hierdurch könnte ein Rückschlag
verursacht werden. Stellen Sie den Grund
des Verklemmens fest, und beseitigen Sie die
Ursache.
21
DEUTSCH
c)
d)
e)
f)
g)
Zentrieren Sie, um eine Säge im
Werkstück erneut anlaufen zu lassen,
das Sägeblatt im Sägeschlitz und prüfen
Sie, ob die Sägezähne nicht im Material
feststecken. Steckt das Sägeblatt fest, kann
die Säge nach oben wandern oder erneut
einen Rückschlag vom Werkstück ausführen,
wenn die Säge erneut anläuft.
Unterstützen Sie größere Holzplatten,
um ein Verklemmen des Sägeblattes
zu verhindern und um die Gefahr eines
Rückschlages zu minimieren. Große
Holzplatten neigen dazu, sich unter ihrem
eigenen Gewicht nach unten zu verbiegen.
Die Holzplatte muss auf zwei Seiten
unterstützt werden, nahe der Sägelinie und
nahe dem Rand der Platte.
Verwenden Sie keine stumpfen oder
beschädigten Sägeblätter. Stumpfe oder
unsachgemäß geschränkte Sägeblätter
produzieren schmale Schneideschlitze.
Hierdurch könnten übermäßige Reibungen
auftreten, das Sägeblatt könnte sich
verklemmen und Rückschläge können
verursacht werden.
Vor dem Schnitt muss die
Sägeblattschneidtiefe eingestellt
und der Schrägschnitt-Einstellknopf
festgedreht werden. Verschiebt sich die
Sägeblatteinstellung während des Schnittes,
kann eine Schwergängigkeit und ein
Rückschlag verursacht werden.
Die D23550, D23650 besitzt keine
Tauchschnittfunktion!
Sicherheitsanweisungen für Sägen
mit einem Pendel-Sägeblattschutz
a.
b.
22
Prüfen Sie den unteren Schutz vor jedem
Einsatz der Säge. Betreiben Sie die Säge
nicht, wenn sich der untere Schutz nicht
frei bewegt oder sich nicht sofort schließt.
Blockieren oder binden Sie den unteren
Schutz nie in der geöffneten Position fest.
Durch ein versehentliches Herunterfallen der
Säge könnte der untere Schutz verbogen
werden. Heben Sie den unteren Schutz
mit dem Rückzugsgriff an und stellen Sie
sicher, dass dieser sich frei bewegt und nicht
das Sägeblatt bzw. ein anderes Teil in allen
Winkeln und Schnitttiefen berührt.
Prüfen Sie die Funktion der unteren
Schutzfeder. Funktioniert der Schutz
bzw. die Feder nicht richtig, müssen
diese vor dem Einsatz gewartet werden.
Der untere Schutz kann durch beschädigte
Teile, gummiartige Ablagerungen oder
c.
d.
eine Anhäufung von Rückständen träge
funktionieren.
Der untere Schutz sollte nur für
spezielle Schnitte, wie „Tauch-“ oder
„Doppelschnitte“ manuell zurückgezogen
werden. Heben Sie den unteren Schutz
an, indem Sie den Rückzugshebel
zurückziehen. Geben Sie den unteren
Schutz frei, sobald das Sägeblatt das
Material berührt. Bei allen anderen
Sägeschnitten sollte der untere Schutz
automatisch arbeiten.
Stellen Sie immer sicher, dass der untere
Schutz das Sägeblatt bedeckt, bevor
Sie die Säge auf dem Werktisch oder
Fußboden ablegen. Ein ungeschütztes,
auslaufendes Sägeblatt verursacht, dass
sich die Säge rückwärts bewegt, wobei
alles geschnitten wird, was sich in der Bahn
befindet. Berücksichtigen Sie die benötigte
Auslaufzeit, in der sich das Sägeblatt nach
dem Freigeben des Betriebsschalters bis zu
einem vollständigen Stopp dreht.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für alle Sägen mit Spaltkeil
a)
b)
c)
d)
e)
Verwenden Sie den passenden Spaltkeil
für das eingesetzte Sägeblatt. Damit der
Spaltkeil arbeitet, muss dieser breiter als das
Sägeblatt sein, jedoch dünner als die Breite
der geschränkten Zähne.
Stellen Sie den Spaltkeil ein, wie dies in
diesem Handbuch beschrieben ist. Ein
falscher Abstand, eine falsche Positionierung
oder Ausrichtung können den Spaltkeil
in der Verhinderung eines Rückschlages
wirkungslos werden lassen.
Verwenden Sie stets den Spaltkeil,
es sei denn, es handelt sich um
Einstechschnitte. Der Spaltkeil muss
nach einem Einstechschnitt wieder
angebracht werden. Der Spaltkeil stellt bei
Einstechschnitten eine Behinderung dar und
kann zu Rückschlägen führen.
Damit der Spaltkeil funktioniert, muss
dieser mit dem Werkstück in Kontakt sein.
Der Spaltkeil verhindert keine Rückschläge
bei kurzen Schnitten!
Betreiben Sie die Säge nicht bei
verbogenem Spaltkeil. Sogar eine kleine
Störung kann den Verschlussmechanismus
eines Schutzes verlangsamen.
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitswarnungen
für Kreissägen
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie
Lärm ausgesetzt sind, besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Tragen Sie eine Staubmaske! Das Einatmen
von Staubpartikeln kann zu Atembeschwerden
und möglichen Verletzungen führen.
• Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser
verwenden, der größer oder kleiner ist als
empfohlen. Die richtigen Schnittkapazitäten
sind den technischen Daten zu entnehmen.
Nur die in diesem Handbuch angegebenen
Sägeblätter verwenden, die die Richtlinien in
EN 847-1 erfüllen.
• Niemals aggressive Trennscheiben
verwenden.
Restgefahren
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Handkreissägen untrennbar verbunden.
– Verletzungen durch das Berühren von
rotierenden oder heißen Teilen am Gerät.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen und dem Anbringen
von Sicherheitsvorrichtungen können bestimmte
Restrisiken nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechseln
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 2)
Der Datumscode (w), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Kreissäge
1 Parallelanschlag
1 Schraubenschlüssel für Sägeblatt
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Betriebsschalter
b. Einschalt-Verriegelungsknopf
c. Vorderer Griff
d. Sägeblattverriegelung
e. Staubabsaugstutzen
f. Grundplatte
g. Spaltkeil
h. Rückzugshebel für unteren Schutz
i. Unterer Schutz
j. Sägeblatt
k. Schrägschnitt-Einstellknopf
l. Markierung für Schrägschnitt
m. Markierung für geraden Schnitt
n. Tiefeneinstellknopf
o. Parallelanschlag
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre D23550/23650 Handkreissäge wurde zum
professionellen Sägen von Holz und Kunststoff
konzipiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Handkreissäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
23
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. 1–3)
1. Lösen Sie den Tiefeneinstellknopf (n).
2. Verschieben die Grundplatte (f) zur Einstellung
der korrekten Schnitttiefe.
24
3. Drehen Sie den Tiefeneinstellknopf (n) fest.
WARNUNG: Lassen Sie für optimale
Resultate das Sägeblatt ca. 3 mm aus
dem Werkstück herausragen (Abb. 3).
Schrägschnitteinstellung (Abb. 4)
Der Gehrungswinkel kann für die D23550 zwischen
0° und 45° und für die D23650 zwischen 0° und 55°
eingestellt werden.
1. Lösen Sie den Schrägschnitt-Einstellknopf (k).
2. Stellen Sie den Schrägschnittwinkel ein,
indem Sie die Grundplatte (f) kippen, bis die
Markierung den gewünschten Winkel auf der
Skala anzeigt.
3. Drehen Sie den Schrägschnitt-Einstellknopf (k)
fest.
Grundplatteneinstellung für
90°-Schnitte (Abb. 1, 5)
1. Stellen Sie die Säge auf einen
Schrägschnittwinkel von 0° ein.
2. Ziehen Sie den Sägeblattschutz mit dem Hebel
(h) zurück, und legen Sie die Säge auf die
Sägeblattseite.
3. Lösen Sie den Schrägschnitt-Einstellknopf (k).
4. Legen Sie ein Rechteck zwischen Sägeblatt und
Grundplatte an, um 90° einzustellen.
5. Stellen Sie den Stopp (p), wie erforderlich, ein.
Wechseln des Sägeblattes (Abb. 6)
1. Drücken Sie auf den Sägeblattsicherungsknopf
(d) und lösen Sie die Sägeblattklemmschraube
(q), indem Sie sie mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Gabelschlüssel (r) gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
2. Ziehen Sie den unteren Sägeblattschutz (i)
mit dem Hebel (h) zurück, und wechseln
Sie das Sägeblatt (j) aus. Legen Sie die
Unterlegscheiben (s, t) wieder auf der richtigen
Position auf.
3. Prüfen Sie die Drehrichtung des Sägeblattes.
4. Ziehen Sie die Sägeblatt-Klemmschraube
(q) mit der Hand an, um die Unterlegscheibe
in Position zu halten. Drehen Sie hierbei im
Uhrzeigersinn.
5. Drücken Sie den Sägeblattverriegelungsknopf
(d), während Sie die Spindel drehen, bis sich
das Blatt nicht mehr dreht.
6. Ziehen Sie die Sägeblatt-Klemmschraube mit
dem Inbusschlüssel an.
DEUTSCH
Einstellen des Spaltkeils (Abb. 6)
Sehen Sie Abbildung 6 für die korrekte Einstellung
des Spaltkeils (g). Stellen Sie den Abstand des
Spaltkeils ein, nachdem Sie das Sägeblatt geändert
haben oder wenn erforderlich.
1. Stellen Sie die Schnitttiefe auf 0 mm ein, um
die Befestigungsschrauben des Spaltkeils
zugänglich zu machen.
2. Lösen Sie die Schrauben (u) und ziehen Sie den
Spaltkeil bis zu seiner maximalen Länge heraus.
3. Stellen Sie den Abstand ein, und ziehen Sie die
Schrauben fest: 4–5 Nm).
Einsatz und Einstellung des
Parallelanschlags (Abb. 7)
Der Parallelanschlag (o) wird für Sägevorgänge
verwendet, die parallel zum Rand des Werkstücks
verlaufen.
MONTIEREN
1. Lockern Sie die Sicherungsschraube (v), um
den Parallelanschlag hindurchführen zu können.
2. Bringen Sie den Parallelanschlag (o) wie
abgebildet im Sägeschuh (f) an.
3. Ziehen Sie die Sicherungsschraube (v) an.
EINSTELLUNG
1. Lockern Sie die Sicherungsschraube (v) und
stellen Sie den Parallelanschlag (o) auf die
gewünschte Breite ein.
2. Ziehen Sie die Sicherungsschraube (v) an.
Vor dem Betrieb
– Vergewissern Sie sich, dass alle
Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind. Der Sägeblattschutz muss
geschlossen sein.
– Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich
in Richtung des auf dem Blatt angebrachten
Pfeiles dreht.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Stellen Sie sicher, dass das zu
sägende Material richtig befestigt ist.
• Üben Sie nur einen leichten Druck
auf das Werkzeug aus und keinen
seitlichen Druck auf das Sägeblatt.
• Vermeiden Sie eine Überlastung.
• Verwenden Sie keine stark
abgenutzten Sägeblätter.
• Verwenden Sie die Säge nicht für
Taschenschnitte.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem vorderen Griff (x) und die andere auf dem
Hauptgriff (c).
Ein- und Ausschalten (Abb. 1, 2)
Zur Sicherheit ist der Betriebsschalter (a) Ihres
Werkzeugs mit einem Einschalt-Verriegelungsknopf
(b) ausgerüstet.
1. Drücken Sie den Einschalt-Verriegelungsknopf,
um das Werkzeug zu entsperren.
2. Drücken Sie den Betriebsschalter (a), um das
Werkzeug anlaufen zu lassen.
Nach der Freigabe des Betriebsschalters wird
der Einschalt-Verriegelungsschalter automatisch
aktiviert, um das unbeabsichtigte Einschalten
der Maschine zu verhindern.
WARNUNG:
• Schalten Sie das Werkzeug nicht ein
oder aus, wenn das Sägeblatt das
Werkstück oder andere Materialien
berührt.
• Betätigen Sie nicht den
Sägeblattverriegelungsknopf, während
das Werkzeug läuft.
25
DEUTSCH
Halten und Führen des Werkzeugs
(Abb. 1, 2)
• Spannen Sie das Werkstück für optimale
Ergebnisse mit der Rückseite zum Sägeschuh
ein (saubere Schnittkante liegt unten).
•. Folgen Sie unter Verwendung der Markierung
(m) der auf dem Werkstück angezeichneten
Linie.
• Im Falle eines Neigungswinkels von 45° folgen
Sie unter Verwendung der Markierung (l) der auf
dem Werkstück angezeichneten Linie.
WARNUNG: Legen Sie das Netzkabel
IMMER hinter den Weg des
Werkzeugs.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Staubabsaugung (Abb. 1)
WARNUNG: Es besteht die Gefahr des
Einatmens von Staub. Zur Verringerung
von Personenschäden sollte IMMER
eine geprüfte Atemschutzmaske
getragen werden.
Ihr Werkzeug ist mit einem Staubabsaugstutzen (e)
ausgerüstet.
Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen für
Staubemissionen entspricht.
WARNUNG: Verwenden Sie
beim Sägen von Holz IMMER
eine Staubabsaugung, die gemäß
den anwendbaren Richtlinien für
Staubemissionen ausgelegt ist.
Schläuche der meisten geläufigen
Staubsauger passen direkt auf den
Staubabsaugstutzen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Staubabsaugung ohne
ordnungsgemäßen Funkenschutz, wenn
Sie Metall sägen.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
26
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
DEUTSCH
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
27
EN GLI S H
CIRCULAR SAWS
D23550, D23650
exposure level over the total working
period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Depth of cut
Blade diameter
Blade body thickness
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
kg
D23550
230
230/115
1
1,050
5,000
55
165
2.5
20
0–45˚
6.0
D23650
230
230/115
1
1,350
5,000
65
190
2.6
30
0–55˚
6.0
dB(A)
99
99
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
108
6.7
3
108
3.6
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
VDC
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Vibration total values (triax vector sum)
determined according to EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
28
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
E NG L I S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
D23550, D23650
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
29
EN GLI S H
e)
f)
g)
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
30
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Safety Instructions for All Saws
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
DANGER: Keep hands away from
cutting area and the blade. Keep your
second hand on auxiliary handle, or motor
housing. If both hands are holding the saw,
they cannot be cut by the blade.
Do not reach underneath the workpiece.
The guard cannot protect you from the blade
below the workpiece.
Adjust the cutting depth to the thickness
of the workpiece. Less than a full tooth of
the blade teeth should be visible below the
workpiece.
Never hold piece being cut in your hands
or across your leg. Secure the workpiece to
a stable platform. It is important to support
the work properly to minimize body exposure,
blade binding, or loss of control.
Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a “live”
wire will also make exposed metal parts of
the power tool “live” and shock the operator.
When ripping always use a rip fence or
straight edge guide. This improves the
accuracy of cut and reduces the chance of
blade binding.
Always use blades with correct size
and shape (diamond versus round) of
arbour holes. Blades that do not match
the mounting hardware of the saw will run
eccentrically, causing loss of control.
Never use damaged or incorrect blade
washers or bolt. The blade washers and
bolt were specially designed for your saw,
for optimum performance and safety of
operation.
Causes and Operator Prevention
of Kickback
– Kickback is a sudden reaction to a pinched,
bound or misaligned saw blade, causing an
uncontrolled saw to lift up and out of the work
piece toward the operator;
– When the blade is pinched or bound tightly
by the kerf closing down, the blade stalls and
E NG L I S H
the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator;
– If the blade becomes twisted or misaligned
in the cut, the teeth at the back edge of the
blade can dig into the top surface of the wood
causing the blade to climb out of the kerf and
jump back toward the operator.
Safety Instructions for Saws with a
Pendulum Blade Guard
a)
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given
below:
a) Maintain a firm grip with both hands on
the saw and position your arms to resist
kickback forces. Position your body to
either side of the blade, but not in line with
the blade. Kickback could cause the saw to
jump backwards, but kickback forces can be
controlled by the operator, if proper precautions
are taken.
b) When blade is binding, or when interrupting
a cut for any reason, release the trigger and
hold the saw motionless in the material until
the blade comes to a complete stop. Never
attempt to remove the saw from the work
or pull the saw backward while the blade is
in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the
cause of blade binding.
c) When restarting a saw in the work piece,
centre the saw blade in the kerf and check
that saw teeth are not engaged into the
material. If saw blade is binding, it may walk up
or kickback from the work piece as the saw is
restarted.
d) Support large panels to minimise the risk of
blade pinching and kickback. Large panels
tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the panel on both sides,
near the line of cut and near the edge of the
panel.
e) Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade
binding and kickback.
f) Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before
making cut. If blade adjustment shifts while
cutting, it may cause binding and kickback.
g) The D23550, D23650 has no plunge cutting
function!
b)
c)
d)
Check lower guard for proper closing
before each use. Do not operate the saw if
lower guard does not move freely and close
instantly. Never clamp or tie the lower guard
into the open position. If saw is accidentally
dropped, lower guard may be bent. Raise
the lower guard with the retracting handle
and make sure it moves freely and does
not touch the blade or any other part, in all
angles and depths of cut.
Check the operation of the lower guard
spring. If the guard and the spring are not
operating properly, they must be serviced
before use. Lower guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
Lower guard should be retracted manually
only for special cuts such as “plunge
cuts” and “compound cuts”. Raise lower
guard by retracting handle and as soon as
blade enters the material, the lower guard
must be released. For all other sawing, the
lower guard should operate automatically.
Always observe that the lower guard is
covering the blade before placing saw
down on bench or floor. An unprotected,
coasting blade will cause the saw to walk
backwards, cutting whatever is in its path.
Be aware of the time it takes for the blade to
stop after switch is released.
Additional Safety Instructions for All
Saws with Riving Knife
a)
b)
c)
d)
e)
Use the appropriate riving knife for the
blade being used. For the riving knife to
work, it must be thicker than the body of the
blade but thinner than the tooth set of the
blade.
Adjust the riving knife as described in
this instruction manual. Incorrect spacing,
positioning and alignment can make the riving
knife ineffective in preventing kickback.
Always use the riving knife except when
plunge cutting. Riving knife must be
replaced after plunge cutting. Riving knife
causes interference during plunge cutting
and can create kickback.
For the riving knife to work, it must be
engaged in the workpiece. The riving knife
is ineffective in preventing kickback during
short cuts.
Do not operate the saw if riving knife is
bent. Even a light interference can slow the
closing rate of a guard.
31
EN GLI S H
Additional Safety Instructions for
Circular Saws
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Wear a dust mask. Exposure to dust particles
can cause breathing difficulty and possible
injury.
• Do not use blades of larger or smaller
diameter than recommended. For the proper
blade rating refer to the technical data. Use only
the blades specified in this manual, complying
with EN 847-1.
• Never use abrasive cut-off wheels.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Trigger switch
b. Lock-off button
c. Front handle
d. Spindle lock
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of circular
saws.
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot part of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
e. Dust extraction outlet
f. Saw shoe
g. Riving knife
h. Lower guard retracting lever
i. Lower guard
j. Saw blade
k. Bevel adjustment knob
l. Mark for bevel cut
m. Mark for straight cut
n. Depth adjustment knob
o. Parallel fence
INTENDED USE
Your D23550/23650 circular saw has been designed
for professional sawing of wood and plastic.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty circular saws are professional
power tools.
DATE CODE POSITION (FIG. 2)
The Date Code (w), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Circular saw
1 Parallel fence
1 Saw blade wrench
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
32
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
E NG L I S H
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
2. Set the bevel angle by tilting the saw shoe (f)
until the mark indicates the desired angle on the
scale.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
3. Tighten the bevel adjustment knob (k).
If a new mains plug needs to be fitted:
Shoe Adjustment for 90° Cuts
(fig. 1, 5)
• Safely dispose of the old plug.
1. Adjust the saw to 0° bevel.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
2. Retract the blade guard using the lever (h) and
place the saw on the blade side.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
3. Loosen the bevel adjustment knob (k).
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Depth of Cut Adjustment (fig. 1–3)
1. Loosen the depth adjustment knob (n).
2. Move the shoe (f) to obtain the correct depth of
cut.
3. Tighten the depth adjustment knob (n).
WARNING: For optimal results, allow
the saw blade to protrude from the
workpiece by about 3 mm (see inset in
figure 3).
Bevel Adjustment (fig. 4)
The bevel angle can be adjusted between 0° and
45° for the D23550 and between 0° and 55° for the
D23650.
4. Place a square against the blade and shoe to
adjust the 90° setting.
5. Adjust the stop (o) as required.
Replacing the Saw Blade (fig. 6)
1. Engage the blade lock button (d) and unscrew
the blade clamping screw (q) by turning
counterclockwise using the spanner (r) supplied
with the tool.
2. Retract the lower blade guard (i) using the
lever (h) and replace the blade (j). Reinstall the
washers (s, t) in the correct position.
3. Check the direction of rotation of the blade.
4. Thread on the blade clamping screw (q) by
hand to hold the washer in position. Turn
clockwise.
5. Press the blade lock button (d) while turning the
spindle until the blade stops rotating.
6. Tighten the blade clamping screw firmly using
the spanner.
Adjusting the Riving Knife (fig. 6)
For the correct adjustment of the riving knife (g),
refer to the inset in figure 6. Adjust the clearance
of the riving knife after changing the saw blade or
whenever necessary.
1. Adjust the depth of cut to 0 mm to access the
clamping screws of the riving knife.
2. Loosen the screws (u) and pull out the riving
knife to its maximum length.
3. Adjust the clearance and tighten the screws
(torque: 4–5 Nm).
Mounting and Adjusting the Parallel
Fence (fig. 7)
The parallel fence (o) is used for cutting parallel to
the edge of the workpiece.
1. Loosen the bevel adjustment knob (k).
33
EN GLI S H
MOUNTING
1. Slacken the locking screw (v) as to allow the
parallel fence to pass.
2. Insert the parallel fence (o) in the saw shoe (f) as
shown.
3. Tighten the locking screw (v).
ADJUSTING
1. Slacken the locking screw (v) and set the
parallel fence (o) to the desired width.
2. Tighten the locking screw (v).
Prior to Operation
Proper hand position requires one hand on the main
handle (x) with the other hand on the front handle (c).
Switching On and Off (fig. 1, 2)
For safety reasons the trigger switch (a) of your tool
is equipped with a lock-off button (b).
1. Press the lock-off button to unlock the tool.
2. Press the trigger switch (a) to run the tool.
As soon as the trigger switch is released the
lock-off switch is automatically activated to
prevent unintended starting of the machine.
WARNING:
– Make sure the guards have been mounted
correctly. The saw blade guard must be in
closed position.
• Do not switch the tool on or off when
the saw blade touches the workpiece
or other materials.
– Make sure the saw blade rotates in the direction
of the arrow on the blade.
• Do not operate the spindle lock while
the tool is running.
OPERATION
Instructions for Use
Guiding the Tool (fig. 1, 2)
• For optimum results, clamp the workpiece
bottom up.
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
• Follow the line drawn on the workpiece using
the mark (m).
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
• In case of a bevel angle of 45°, follow the line
drawn on the workpiece using the mark (l).
WARNING: ALWAYS lead the cord
away in line with the rear of the tool
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is
firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the
tool and do not exert side pressure on
the saw blade.
• Avoid overloading.
• Do not use excessively worn saw
blades.
• Do not use your saw for pocket cuts.
Proper Hand Position (fig. 1, 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
34
Dust Extraction (fig. 1)
WARNING: Risk of dust inhalation.
To reduce the risk of personal injury,
ALWAYS wear an approved dust mask.
Your tool is fitted with a dust extraction outlet (e).
Whenever possible, connect a dust extraction device
designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
WARNING: ALWAYS use a vacuum
extractor designed in compliance with
the applicable directives regarding dust
emission when sawing wood. Vacuum
hoses of most common vacuum
cleaners will fit directly into the dust
extraction outlet.
WARNING: Do not use a vacuum
extractor without proper spark
protection when sawing metal..
E NG L I S H
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
35
EN GLI S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
36
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR
D23550, D23650
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad sin carga
Profundidad de corte
Diámetro de la hoja
Grosor de la hoja
Diámetro interio
de la hoja
Ajuste del ángulo
biselado
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
W
min-1
mm
mm
mm
D23550
230
1
1050
5000
55
165
2,5
D23650
230
1
1350
5000
65
190
2,6
mm
20
30
kg
0 - 45˚
6,0
0 - 55°
6,0
dB(A)
99
99
dB(A)
dB(A)
3
108
3
108
dB(A)
6,7
3,6
VDC
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN
60745:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Incertidumbre K = m/s2
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
37
ESPAÑOL
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D23550, D23650
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
38
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
ESPAÑOL
f)
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
39
ESPAÑOL
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad para
todas las sierras
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
40
PELIGRO: Mantenga las manos
alejadas de la zona de corte y la hoja.
Mantenga su segunda mano en el mango
auxiliar o en la caja protectora del motor.
Si sujeta la sierra con ambas manos, no
serán cortadas por la hoja.
No extienda las manos bajo la pieza de
trabajo. El protector no puede protegerle de
la hoja debajo de la pieza de trabajo.
Ajuste la profundidad de corte al grosor
de la pieza de trabajo. Menos que un
diente de la hoja completo debe verse
debajo de la pieza de trabajo.
Nunca sujete una pieza que esté cortando
con las manos o a través de la pierna.
Asegure la pieza de trabajo a una
plataforma estable. Es importante que
sujete el trabajo de manera adecuada para
minimizar la exposición del cuerpo, el trabado
de la hoja o la pérdida de control.
Sostenga la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que
la herramienta de corte pueda estar
en contacto con un cable oculto o con
su propio cable. Si las partes metálicas
descubiertas de la herramienta entran
en contacto con un cable cargado de
electricidad, se cargarán eléctricamente y
transmitirán una descarga al usuario.
Cuando ranure, utilice siempre una guía
de corte o guía de borde recta. Esto
mejora la precisión del corte y reduce la
posibilidad de que la hoja se bloquee.
Utilice siempre hojas cuyo diámetro
interior sea del tamaño y forma correctos
(diamante o redonda). Las hojas que no
coincidan con el equipo de montaje de la
sierra funcionarán de manera excéntrica,
ocasionando una pérdida de control.
Nunca utilice arandelas o tornillos
de la hoja que estén dañados o sean
inadecuados. Las arandelas y los tornillos
de las hojas se diseñaron específicamente
para la sierra, para lograr un mejor
rendimiento y seguridad en la operación.
Causas y prevención de rebote por
parte del operador
– El rebote es una reacción repentina a una hoja
de sierra trabada o mal alineada, lo cual causa
que la sierra pierda el control y que se levante y
rebote contra la pieza de trabajo en la dirección
del operador.
– Cuando la hoja está muy trabada por el
cierre de la placa de corte, la hoja se traba
y la reacción del motor impulsa la unidad
rápidamente hacia el operador.
– Si la hoja se dobla o desalinea durante el corte,
el diente en el borde posterior de la hoja puede
hundirse en la superficie superior de la madera
haciendo que la hoja trepe fuera de la placa de
corte y salte hacia atrás sobre el operador.
El rebote es el resultado del mal uso de la sierra
o de procedimientos o condiciones de operación
incorrectos y puede ser evitado si se toman las
precauciones debidas, enumeradas a continuación:
a) Sujete la sierra firmemente con ambas
manos y sitúe los brazos de manera
que resista la fuerza del rebote. Sitúe
su cuerpo hacia cualquier costado de
la hoja, pero no alineado con la hoja.
El rebote puede ocasionar que la sierra
salte hacia atrás, pero el operador puede
controlar la fuerza del rebote si se toman las
precauciones debidas.
b) Cuando la hoja se trabe o cuando
el corte deba ser interrumpido por
cualquier motivo, suelte el gatillo y
sostenga la sierra sin moverla, dentro
del material hasta que la hoja se detenga
completamente. No intente nunca quitar
la sierra de la pieza de trabajo o tirar
de la sierra hacia atrás mientras la hoja
esté en movimiento, pues podría rebotar.
Investigue y tome medidas correctivas para
eliminar la causa del trabado de la sierra.
c) Cuando vuelva a encender la sierra en
la pieza de trabajo, centre la hoja de la
cierra en la placa de corte y compruebe
que los dientes no estén dentro del
material. Si la hoja se traba, puede caminar
hacia arriba o rebotar en la pieza de trabajo
cuando vuelva a encenderse la sierra.
d) Sostenga paneles grandes para minimizar
el riesgo de trabado y rebote de la hoja.
Los paneles grandes tienden a hundirse por
su propio peso. Se debe colocar un soporte
bajo el panel en ambos lados, cerca de la
línea del corte y del borde del panel.
ESPAÑOL
e)
f)
g)
No utilice hojas que estén desafiladas o
dañadas. Las hojas no afiladas o afiladas
inadecuadamente producen una placa de
corte estrecha que ocasiona una fricción
excesiva, el trabado de la hoja o rebote.
La profundidad de la hoja y el ajuste de
las palancas de bloqueo del bisel deben
estar apretados y asegurados antes de
realizar el corte. Si cambia el ajuste de
la hoja mientras se realiza el corte, puede
ocasionarse un trabado o rebote.
¡D23550 y D23650 no tienen la función de
corte de profundidad!
Instrucciones de seguridad para
sierras con un protector de hoja
pendular
a)
b)
c)
d)
Compruebe que el protector inferior
cierre adecuadamente antes de cada uso.
No use la sierra si el protector inferior no
se mueve libremente y no se cierra de
manera instantánea. Nunca sujete o ate el
protector inferior en la posición abierta. Si
se cae la sierra sin querer, el protector inferior
podría torcerse. Levante el protector inferior
con el mango retráctil y compruebe que se
mueva libremente y no esté en contacto con
la hoja o cualquier otra pieza, en todos los
ángulos y profundidades de corte.
Compruebe el uso del resorte del
protector inferior. Si el protector y
el resorte no funcionan de manera
adecuada, deben repararse antes de
usarlos. El protector inferior podría funcionar
lentamente debido a piezas dañadas,
depósitos pegajosos o la acumulación de
residuos.
El protector inferior debe replegarse
manualmente sólo para cortes especiales,
tales como “cortes en picado” o “cortes
compuestos”. Levante el protector inferior
replegando el mango y en cuanto la hoja
se introduzca en el material, suelte el
protector inferior. Para todos los demás
cortes, el protector inferior debe funcionar
automáticamente.
Observe siempre que el protector inferior
cubra la hoja antes de colocar la sierra
en el banco o en el suelo. Una hoja no
protegida que se deslice puede causar que
la sierra camine hacia atrás, cortando lo que
encuentre en su camino. Tenga en cuenta
el tiempo que se tarda en detener la hoja
después de soltar el botón.
Instrucciones de seguridad
adicionales para todas las sierras
con cuchillo divisor
a)
b)
c)
d)
e)
Use el cuchillo divisor adecuado para la
hoja que se está usando. Con el fin de que
funcione el cuchillo divisor, éste debe ser más
grueso que el cuerpo de la hoja, pero más
delgado que el diente fijado en la hoja.
Ajuste el cuchillo divisor según se
describe en este manual de instrucciones.
El espaciado, colocación y alineación
incorrectos pueden ocasionar que el cuchillo
divisor no sea efectivo para prevenir un
rebote.
Utilice siempre la cuchilla separadora
salvo para los cortes de profundidad. La
cuchilla separadora deberá volver a colocarse
tras realizar el corte de profundidad. La
cuchilla separadora provoca interferencias
durante el corte de profundidad y puede
crear un rebote.
Para que funcione el cuchillo divisor, debe
estar sujetado a la pieza de trabajo. El
cuchillo divisor no puede prevenir rebotes
durante cortes breves.
No use la sierra si el cuchillo divisor está
torcido. Incluso una interferencia menor
puede disminuir la velocidad de cierre de un
protector.
Advertencias de seguridad
adicionales para las sierras
circulares
• Lleve protectores auditivos. La exposición al
ruido puede provocar sordera.
• Utilice una mascarilla antipolvo. La
exposición a partículas de polvo puede
provocar dificultades respiratorias y posibles
lesiones.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o
menor del recomendado. Para conocer
la capacidad de corte exacta, consulte las
especificaciones técnicas. Utilice solo las
hojas que se mencionan en este manual, que
cumplen con la EN 847-1.
• Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
41
ESPAÑOL
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de las sierras circulares:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de puesta en marcha
b. Botón de bloqueo
c. Mango delantero
d. Seguro del eje
e. Salida extractora de polvo
– Deterioro auditivo.
f. Base de la sierra
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
g. Cuchillo divisor
– Riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
h. Palanca retráctil del protector inferior
i. Protector inferior
j. Hoja de la sierra
k. Pomo de ajuste del bisel
l. Marca de corte biselado
m. Marca de corte recto
n. Botón de ajuste de profundidad
o. Guía paralela
USO PREVISTO
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 2)
El Código de fecha (w), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular
1 Guía paralela
1 Banco de cuchilla de sierra
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
42
Su sierra circular D23550/23650 ha sido diseñada
para realizar cortes profesionales de madera y
plástico.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas sierras circulares son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
ESPAÑOL
Uso de un alargador
Cambio de la hoja de la sierra (fig. 6)
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (véanse los datos técnicos). El tamaño
mínimo del conductor es 1 mm2; la longitud máxima
es 30 m.
1. Active el botón de bloqueo de la cuchilla (d)
y afloje la tuerca de fijación de la cuchilla (q)
girando en sentido contrario al de las agujas
del reloj con ayuda de una llave inglesa (r)
suministrada con la herramienta.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
2. Repliegue el protector inferior de la hoja (i) con
la palanca (h) y reemplace la hoja (j). Vuelva
a instalar las arandelas (s, t) en la posición
adecuada.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Ajuste de profundidad de corte
(figs. 1–3)
1. Afloje el botón de ajuste de profundidad (n).
2. Mueva la base (f) para lograr la profundidad de
corte adecuada.
3. Apriete el botón de ajuste de profundidad (n
ADVERTENCIA: Para obtener
resultados óptimos, deje que la hoja
de la sierra sobresalga de la pieza de
trabajo unos 3 mm (fig. 3).
Ajuste de bisel (fig. 4)
El ángulo de bisel puede ajustarse entre 0º y 45º
para la D23550 y entre 0º y 55º para la D23650.
1. Afloje el pomo de ajuste del bisel (k).
2. Configure el ángulo de biselado inclinando la
base de la sierra (f) hasta que la marca indique
el ángulo deseado en la escala.
3. Apriete el pomo de ajuste del bisel (k).
Ajuste de la base para cortes de 90°
(fig. 1, 5)
1. Ajuste la sierra al bisel de 0°.
2. Repliegue el protector de la hoja con la palanca
(h) y sitúe la sierra del lado de la hoja.
3. Afloje el pomo de ajuste del bisel (k).
4. Sitúe una escuadra contra la hoja y la base para
ajustar la configuración de 90°.
3. Compruebe la dirección de rotación de la hoja.
4. Enrosque el tornillo de sujeción de la hoja (q)
con la mano para sostener la arandela en
posición. Gire en sentido horario.
5. Presione el botón de bloqueo de la hoja (d)
mientras gira el eje hasta que la hoja deje de
rotar.
6. Apriete el tornillo de sujeción de la hoja
firmemente utilizando la llave.
Ajuste del cuchillo divisor (fig. 6)
Para ajustar adecuadamente el cuchillo divisor
(g), consulte la figura 6. Ajuste el espacio libre del
cuchillo divisor después de cambiar la hoja de la
sierra, o bien, siempre que sea necesario.
1. Ajuste la profundidad de corte a 0 mm para
acceder a los tornillos de sujeción del cuchillo
divisor.
2. Afloje los tornillos (u) y tire del cuchillo divisor
hasta alcanzar su longitud máxima.
3. Ajuste el espacio libre y apriete los tornillos.
(par: 4–5 Nm).
Montaje y ajuste de la guía paralela
(fig. 7)
La guía paralela (o) se utiliza para cortar de manera
paralela al borde de la pieza de trabajo.
MONTAJE
1. Afloje la tuerca de bloqueo (v) para permitir que
pase la hendidura paralela.
2. Introduzca la hendidura paralela (o) en el pie de
sierra (f) tal y como se le indica.
3. Apriete la tuerca de bloqueo (v).
AJUSTE
1. Afloje la tuerca de bloqueo (v) y fije la hendidura
paralela (o) en el ancho adecuado.
2. Apriete la tuerca de bloqueo (v).
5. Ajuste el tope (p) según se requiera.
43
ESPAÑOL
Antes de usar la máquina
– Compruebe que se han instalado los
protectores adecuadamente. El protector de
la cuchilla de sierra deberá estar en posición
cerrada.
– Compruebe que la cuchilla de la sierra gira en
dirección de la flecha indicada en la cuchilla.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Compruebe que el material que será
cortado esté sujetado firmemente en
su lugar.
• Presione suavemente la herramienta y
no ejerza presión lateral sobre la hoja
de la sierra.
• Evite sobrecargas.
• No utilice hojas de sierra demasiado
desgastadas.
• No utilice la sierra para cortes de
orificios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura frontal (c) y la
otra en la empuñadura principal (x).
44
Encender y apagar la sierra (fig. 1)
Por motivos de seguridad el interruptor de puesta
en marcha (a) de la herramienta está equipado con
un botón de bloqueo (b).
1. Presione el botón de bloqueo para desbloquear
la herramienta.
2. Apriete el interruptor de puesta en marcha (a)
para poner en marcha la herramienta.
Tan pronto como el interruptor de puesta en
marcha se suelte el botón de bloqueo se activa
automáticamente para prevenir la puesta en
marcha involuntaria de la máquina.
ADVERTENCIA:
• No encienda ni apague la herramienta
cuando la hoja de la sierra toque la
pieza de trabajo u otros materiales.
• No use el seguro del eje cuando la
herramienta esté en funcionamiento.
Orientación de la herramienta
(fig. 1, 2)
• Para lograr resultados óptimos, fije la pieza de
trabajo hacia arriba.
• Siga la línea dibujada en la pieza de trabajo
utilizando la marca (m).
• En caso de un ángulo de bisel de 45º, siga la
línea dibujada en la pieza de trabajo utilizando la
marca (l).
ADVERTENCIA: SIEMPRE lleve
el cable lejos, alineado con la parte
posterior de la herramienta.
Extracción de polvo (fig. 1)
ADVERTENCIA: Riesgo de inhalación
de polvo. Para disminuir el riesgo de
lesiones personales, utilice SIEMPRE
una mascarilla antipolvo aprobada.
La herramienta cuenta con una salida extractora de
polvo (e).
Siempre que sea posible, conecte un extractor de
polvo diseñado según las normas aplicables sobre
emisión de polvo.
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE una
aspiradora extractora diseñada según
las normas aplicables sobre emisión
de polvo cuando corte madera. Las
mangueras de las aspiradoras comunes
podrán ajustarse directamente en la
salida extractora de polvo.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: No utilice una
aspiradora extractora sin una protección
contra chispas adecuada cuando corte
metal.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
45
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos los
componentes originales, tal y como la compró,
para un reembolso completo o cambio. El
producto debe haber estado sujeto a un
desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes
a la compra, se realizará gratuitamente por un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
46
Si desea hacer una reclamación, contacte con su
vendedor o compruebe dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado de DEWALT
más cercano en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles de
nuestro servicio después de la venta en Internet
en: www.2helpU.com.
FRANÇAIS
SCIE CIRCULAIRE
D23550, D23650
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Vitesse à vide
Profondeur de coupe
Diamètre de lame
Épaisseur du corps
de lame
Alésage
Réglage d’angle
de chanfrein
Poids
W
min-1
mm
mm
D23550
230
1
1050
5000
55
165
D23650
230
1
1350
5000
65
190
mm
mm
2,5
20
2,6
30
kg
0 - 45˚
6,0
0 - 55°
6,0
99
99
Définitions : consignes de sécurité
3
3
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
108
108
6,7
3,6
VDC
LPA (pression acoustique) dB(A)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
dB(A)
LWA (puissance
acoustique)
dB(A)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Incertitude K =
m/s2
1,5
1,5
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
47
FRANÇAIS
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D23550, D23650
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
48
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
FRANÇAIS
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c)
d)
e)
f)
g)
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité relatives aux
scies en général
a)
DANGER : Éloigner les mains des
zones et organes de coupe. Maintenir la
deuxième main sur la poignée auxiliaire,
ou sur le boîtier du moteur. Lorsque les
deux mains maintiennent la scie, elles sont
protégées des blessures que la lame pourrait
occasionner.
49
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Ne pas insérer les doigts sous la pièce à
travailler. Le carter ne peut pas les protéger
de la lame lorsqu’ils sont sous la pièce.
Régler la profondeur de coupe suivant
l’épaisseur de la pièce à travailler. Un
peu moins d’une longueur de dent de lame
devrait être visible sous la pièce.
Ne jamais maintenir la pièce à découper
à l’aide des mains ou des jambes. Arrimer
la pièce à travailler sur une plateforme
stable. Il est important de maintenir le projet
correctement pour minimiser tout danger
corporel, grippage de lame, ou toute perte
de contrôle de l’outil.
Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’outil de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon.Tout
avec un fil sous tension met les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension
et électrocute l’utilisateur.
Pour les coupes longitudinales, utiliser
systématiquement un guide longitudinal
ou un guide droit de coupe de bordures.
Cela améliorera la précision de coupe et
réduira tout problème de grippage.
Utiliser systématiquement des lames de
taille adéquate ainsi qu’un alésage central
façonné adéquat (diamanté par rapport
à arrondi). Toute lame non conçue pour la
ferrure de fixation de la scie fonctionnera de
manière excentrique et pourra causer la perte
de contrôle de l’outil.
Ne jamais utiliser de rondelles ou boulons
de lame endommagés ou inadéquats.
Les rondelles et boulons de lame ont été
spécialement conçus pour cette scie pour
optimiser ses performances et sa sécurité
d’emploi.
Causes et prévention anti-rebonds
– Les rebonds sont la conséquence d’un
grippage ou d’une lame mal alignée, et font que
la scie rebondit brutalement hors de la pièce à
travailler vers l’utilisateur.
– Lorsque la lame est pincée ou bloquée dans le
trait de scie, elle cale et le moteur en réaction
provoque un rebond arrière de l’appareil vers
l’utilisateur.
– Si la lame se gondole ou sort de la ligne de
coupe, les dents à l’arrière de la lame peuvent
se planter à la surface du bois et faire que la
lame sorte du trait de scie et rebondisse vers
l’utilisateur.
50
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre
de la scie ou de conditions ou procédures
d’exécution incorrectes, et peuvent être évités
en prenant les précautions adéquates énoncées
ci-dessous :
a) Maintenir la scie fermement avec les
deux mains et positionner ses bras de
façon à pouvoir résister à toute force de
rebonds. Positionner son corps sur l’un
des côtés de la lame, et non pas dans
son alignement. Les rebonds pourraient
faire rebondir la scie en arrière, mais en
prenant les précautions adéquates, les forces
de rebonds peuvent être contrôlées par
l’utilisateur.
b) Lorsqu’il y a grippage de la lame, ou
lorsqu’on interrompt une coupe pour une
raison quelconque, relâcher la gâchette
et maintenir la scie immobile dans le
matériau jusqu’à arrêt complet de la lame.
Pour éviter tout rebond, ne jamais tenter
de retirer la scie de la pièce ou de la tirer
vers l’arrière alors que la lame est en
mouvement. Étudier la pièce à travailler et
prendre les mesures adéquates pour éliminer
toute cause de grippage.
c) Avant de remettre en marche la scie dans
la pièce à travailler, centrer la lame dans
le trait de scie et vérifier bien que les
dents de scie ne sont pas fichées dans le
matériau. Lorsqu’il y a grippage de la lame,
celle-ci peut sauter ou faire un rebond hors
du matériau lorsque l’outil est remis sous
tension.
d) Pour minimiser tout risque de grippage ou
de rebonds, soutenir les larges panneaux
à travailler. Les larges panneaux ont
tendance à s’affaisser sous leur propre poids.
Un support peut être installé de chaque côté
sous le panneau, près de la ligne de coupe
et sur les bords du panneau.
e) Ne pas utiliser de lames émoussées ou
endommagées. Les lames émoussées
ou incorrectement placées produisent des
traits de scie étroits pouvant causer frictions,
grippages et rebonds.
f) La profondeur de lame et les leviers de
verrouillage de réglage de chanfrein
doivent être solidement ajustés avant
toute coupe. Si le réglage de lame change
en cours de coupe, il y a risques de grippage
et de rebonds.
g) Les appareils D23550 et D23650 ne
possèdent pas de fonction de coupe en
plongée !
FRANÇAIS
Consignes de sécurité pour les scies
dotées d’un carter de protection
pendulaire
a)
b)
c)
d)
Vérifier soigneusement la fermeture du
carter inférieur avant toute utilisation. Ne
pas utiliser la scie si le carter inférieur
ne se déplace pas librement et ne ferme
pas instantanément. Ne jamais arrimer ou
immobiliser le carter inférieur en position
ouverte. Le carter inférieur pourrait se
gondoler si la scie tombait accidentellement.
Relever le carter inférieur à l’aide de la
poignée rétractante et s’assurer qu’il bouge
librement sans toucher la lame ou toute autre
partie de la scie à tout angle ou profondeur
de coupe.
Vérifier le bon fonctionnement du ressort
du carter inférieur. Si le carter ou son
ressort ne fonctionne pas correctement,
les faire réparer avant toute utilisation. Il
peut arriver que le carter inférieur fonctionne
au ralenti à cause de pièces endommagées,
de dépôts poisseux ou d’accumulation de
débris.
Le carter inférieur peut être retiré
manuellement seulement pour des
coupes spéciales comme les « coupes en
plongée » et les « coupes composées ».
Relever le carter inférieur à l’aide de la
poignée rétractable puis le relâcher dès
que la lame pénètre dans le matériau.
Pour toute autre coupe, le fonctionnement du
carter inférieur devrait être automatique.
Vérifier systématiquement que le carter
inférieur recouvre bien la lame avant
de disposer la scie sur le sol ou l’établi.
Une lame non protégée en roue libre fera
reculer la scie qui coupera tout ce qui se
trouvera sur son passage. Tenir compte du
temps nécessaire à la lame pour s’arrêter
complètement une fois l’interrupteur relâché.
Consignes de sécurité additionnelles
propres aux scies avec couteau
diviseur
a)
b)
Utiliser le couteau diviseur approprié à la
lame utilisée. Pour que le couteau diviseur
fonctionne correctement, il doit être plus
épais que le corps de lame mais plus fin que
ses dents.
Régler le couteau diviseur comme
décrit dans ce manuel de l’utilisateur.
Un espacement, une installation ou un
alignement incorrect peut rendre le couteau
diviseur inapte à prévenir les rebonds.
c)
d)
e)
Utilisez toujours le refendeur sauf pour
les coupes en plongée. Le refendeur doit
être remis en place après une coupe en
plongée. Le refendeur gêne les coupes en
plongée et risque de provoquer un rebond.
Pour que le couteau diviseur fonctionne
correctement, il doit être engagé dans la
pièce à travailler. Le couteau diviseur est
inapte à prévenir les rebonds lors de petites
coupes.
Ne pas utiliser la scie si le couteau
diviseur est gondolé. Même légère une
interférence pourrait ralentir la fermeture du
carter.
Avertissements de sécurité
additionnels relatifs aux scies
circulaires
• Portez des protections auditives. L’exposition
au bruit peut entraîner une perte auditive.
• Portez un masque anti-poussière. Vous
risquez d’éprouver des difficultés à respirer
et d’être potentiellement blessé en cas
d’exposition à des particules de poussière.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus
petit ou plus grand que celui recommandé.
Reportez-vous aux données techniques pour
obtenir la nomenclature des lames. N’utilisez
que les lames spécifiées dans ce mode
d’emploi, en conformité avec EN 847-1.
• N’utilisez jamais de meules de découpage
abrasif.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
scies circulaires :
– dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
51
FRANÇAIS
Étiquettes sur l’appareil
n. Bouton de réglage de profondeur
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
o. Guide parallèle
UTILISATION PRÉVUE
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 2)
La date codée de fabrication (w), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire
1 Guide parallèle
Votre scie circulaire D23550/23650 a été conçue
pour les applications professionnelles de sciage du
bois et du plastique.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces scies circulaires sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
1 Clé de lame de scie
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
a. Gâchette
Utilisation d’une rallonge
b. Bouton de verrouillage
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge homologuée et compatible avec la tension
nominale de cet outil (se reporter à la section Fiche
technique). La section minimale du conducteur est
de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
c. Poignée avant
d. Bouton de blocage de l’arbre
e. Orifice de dépoussiérage
f. Châssis
g. Couteau diviseur
h. Levier rétractant du carter inférieur
i. Carter inférieur
j. Lame
k. Bouton de réglage de chanfrein
l. Repère de coupe en biseau
m. Repère de coupe droite
52
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
FRANÇAIS
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Réglage de la profondeur de coupe
(fig. 1–3)
1. Desserrez le bouton de réglage de profondeur
(n).
2. Déplacez le châssis (f) pour obtenir la
profondeur de coupe désirée.
3. Resserrez le bouton de réglage de profondeur
(n).
AVERTISSEMENT : Pour des résultats
optimums, laisser la lame dépasser de la
pièce à travailler d’environ 3 mm (fig. 3).
Bouton de réglage de chanfrein
(fig. 4)
L’angle d’inclinaison peut être ajusté entre 0° et 45°
pour le modèle D23550 et entre 0° et 55° pour le
modèle D23650.
1. Desserrez le bouton de réglage de chanfrein (k).
2. Configurez l’angle de chanfrein en inclinant le
châssis (f) jusqu’à ce que le repère pointe sur
l’angle désiré sur la réglette.
3. Resserrez le bouton de réglage de chanfrein (k).
Réglage du châssis pour des coupes
à 90° (fig. 1, 5)
1. Réglez la scie sur un chanfrein de 0°.
2. Retirez le carter de lame à l’aide du levier (h)
puis appuyez la scie sur le côté lame.
3. Desserrez le bouton de réglage de chanfrein (k).
4. Placez une équerre contre la lame et le châssis
pour déterminer un angle de 90°.
5. Ajustez la butée (p) comme requis.
Changement de lame (fig. 6)
1. Enfoncez le bouton de blocage de la lame (d)
et desserrez la vis de serrage de la lame (q)
en tournant dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre à l’aide de la clé fournie (r) avec
l’outil.
2. Repoussez le carter de lame inférieur (i) à l’aide
du levier (h) puis changez la lame (j). Réinstallez
les rondelles (s, t) dans la position correcte.
3. Vérifiez la direction de rotation de la lame.
4. Vissez la vis de serrage de lame (q) à la main
pour maintenir la rondelle en place. Vissez (vers
la droite).
5. Appuyez sur le bouton de verrouillage de lame
(d) tout en faisant tourner la broche jusqu’à ce
que la lame ne puisse plus bouger.
6. Resserrez fermement la vis de serrage de lame
à l’aide de la clé.
Réglage du couteau diviseur (fig. 6)
Reportez-vous à la figure 6 pour déterminer le
réglage correct du couteau diviseur (g). Ajustez le jeu
créé par le couteau diviseur après tout changement
de lame ou chaque fois que nécessaire.
1. Réglez la profondeur de coupe sur 0 mm pour
avoir accès aux vis de serrage (u) du couteau
diviseur (g).
2. Dévissez les vis (v) puis étirez le couteau diviseur
sur toute sa longueur.
3. Ajustez le jeu puis resserrez les vis. (couple :
4-5 Nm).
Installation et réglage du guide
parallèle (fig. 7)
Le guide parallèle (o) est utilisé pour couper
parallèlement au bord de la pièce à travailler.
MONTAGE
1. Desserrez la vis de blocage (v) afin de laisser
passer le guide parallèle.
2. Insérez le guide parallèle (o) dans le patin de
scie (f) comme illustré.
3. Serrez la vis de blocage (v).
RÉGLAGE
1. Desserrez la vis de blocage (v) et réglez le guide
parallèle (o) à la largeur désirée.
2. Serrez la vis de blocage (v).
Avant tout utilisation
– Assurez-vous que les protections ont été
correctement montées. Le carter de protection
de la lame de scie doit être en position fermée.
– Assurez-vous que la lame de scie tourne dans
le sens indiqué par la flèche sur la lame.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
53
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
• Ne pas actionner le bouton de
blocage de l’arbre alors que l’outil est
en marche.
Comment guider l’outil (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT :
• Pour de meilleurs résultats, fixez la pièce avec le
côté bas vers le haut.
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
• Suivez la ligne dessinée sur la pièce en utilisant
le repère (m).
• S’assurer que le matériau à scier est
fermement arrimé.
• Appliquer juste une pression légère
sur l’outil et ne pas exercer de
pressions latérales sur la lame.
• Pour un angle en biseau de 45°, suivez la ligne
dessinée sur la pièce en utilisant le repère (l).
AVERTISSEMENT : Éloigner
SYSTÉMATIQUEMENT le cordon
d’alimentation en l’alignant avec l’arrière
de l’outil.
• Éviter toute surcharge.
• Ne pas utiliser de lames
excessivement émoussées.
• Ne pas utiliser la scie pour des coupes
minimales.
Position correcte des mains (fig. 1, 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée frontale (c) et l’autre main sur la
poignée principale (x).
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1, 2)
Pour des raisons de sécurité, la gâchette (a) de votre
outil est équipée d’un bouton de verrouillage (b).
1. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour
déverrouiller l’outil.
2. Appuyez sur la gâchette (a) pour mettre l’outil
en marche.
Dès que la gâchette est relâchée, le bouton de
verrouillage est automatiquement activé pour
prévenir tout démarrage intempestif de l’outil.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas mettre l’outil en marche ou
l’arrêter lorsque la lame est en contact
avec la pièce à travailler ou tout autre
matériau.
54
Dépoussiérage (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Danger
d’inhalation de poussières. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
porter SYSTÉMATIQUEMENT un
masque anti-poussières homologué.
Votre outil est équipé d’un orifice de dépoussiérage (e).
Chaque fois que possible, connectez un aspirateur
à poussière conçu conformément aux normes en
vigueur en matière d’émissions de poussières.
AVERTISSEMENT : Lors du sciage du
bois, utiliser SYSTÉMATIQUEMENT
un aspirateur conçu conformément
aux normes en vigueur relatives
aux émissions de poussières. Les
tuyaux des aspirateurs ordinaires
s’encastreront directement dans l’orifice
de dépoussiérage.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser
d’aspirateur non équipé d’un système
anti-étincelles pour scier du métal.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
55
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits
qu’il propose à tous les professionnels qui les
utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou
vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur
porter préjudices. Cette garantie est valable au
sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne
vous apportaient pas totale satisfaction, retournez
simplement, au point de vente, l’outil accompagné
de tous ses composants originaux, dans un délai
de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou
réparations dans les 12 mois à compter de sa date
d’achat, elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse
ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du
personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou
d’échange, veuillez contacter votre revendeur, ou
trouver l’adresse d’un centre de réparation agréé
DEWALT proche de chez vous dans le catalogue
DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT, et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition
sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
56
ITALIANO
SEGHE CIRCOLARI
D23550, D23650
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Profondità di taglio
Diametro lama
Spessore corpo lama
Foro della lama
Regolaz. angolo inclinaz.
Peso
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
D23550 D23650
230
230
1
1
1050
1350
5000
5000
55
65
165
190
2,5
2,6
20
30
0 - 45˚ 0 - 55°
6,0
6,0
dB(A)
99
99
dB(A)
dB(A)
3
108
3
108
dB(A)
6,7
3,6
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali)
calcolati secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
57
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
b)
DIRETTIVA MACCHINE
D23550, D23650
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
58
c)
Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
d)
e)
f)
g)
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza per tutti i tipi
di sega
a)
b)
c)
PERICOLO: tenere le mani lontano
dalla zona di taglio e dalla lama. Tenere
la seconda mano sulla maniglia ausiliaria,
o sull’alloggiamento del motore. Se
entrambe le mani sostengono la sega, non
possono essere tagliate dalla lama.
Non far oltrepassare eccessivamente
alla lama il fondo del pezzo. La protezione
non protegge dalla lama che sporge sotto al
pezzo da segare.
Regolare la profondità di taglio secondo
lo spessore del pezzo da segare. Dei denti
della lama, al di sotto del pezzo da segare se
ne dovrebbe vedere meno di uno intero.
59
ITALIANO
d)
e)
f)
g)
h)
Non sostenere mai il pezzo durante
il taglio nelle proprie mani o tra le
gambe. Assicurare il pezzo da segare
ad una piattaforma stabile. E’ importante
sorreggere correttamente l’oggetto in
lavorazione per ridurre al minimo i pericoli
per il corpo, gli inceppamenti della lama o la
perdita di controllo.
Eseguendo lavori in cui l’utensile da
taglio può entrare in contatto con
linee elettriche nascoste o con il cavo
di alimentazione, afferrare l’apparato
elettrico tramite le apposite impugnature
isolanti. In caso di contatto con una linea
sotto tensione anche le parti metalliche
dell’apparato elettrico vengono sottoposte a
tensione provocando una scossa elettrica.
Durante il taglio longitudinale, utilizzare
sempre un guidapezzo o una guida
lineare. In tal modo si migliora la precisione
del taglio e si riducono le possibilità di
inceppare la lama.
Utilizzare sempre lame aventi dimensione
e forma corrispondenti ai fori dell’albero
(a diamante o tondo). Le lame che non si
accoppiano ai componenti per il montaggio
della sega girano eccentricamente, e
causano perdita di controllo.
Non utilizzare mai rondelle o bulloni per
lama danneggiati o inadatti. Le rondelle
e i bulloni per lama sono stato progettati
espressamente per questa sega, per fornire
prestazioni ottimali e funzionamento sicuro.
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
– Il rimbalzo è una reazione imprevista della
lama della sega incastrata, trattenuta o fuori
allineamento, che provoca un’impennata
incontrollata della sega fuori dal pezzo da
segare e diretta contro l’operatore,
– Quando la lama è incastrata o trattenuta
fortemente dalla stretta dell’intaglio, la lama
si blocca e la reazione del motore spinge
rapidamente all’indietro l’unità, contro
l’operatore,
– Se la lama si contorce o va fuori allineamento
all’interno del taglio, i denti del bordo deformato
della lama possono scavare la superficie
esterna del legno, facendo sollevare la lama
fuori dall’intaglio e saltare all’indietro contro
l’operatore.
60
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato della sega
e/o di metodi o condizioni di lavoro scorretti e si può
evitare prendendo le appropriate precauzioni come
descritto di seguito:
a) Mantenere una presa ferma con entrambe
le mani sulla sega e posizionare le braccia
in modo da resistere alle spinte del
rimbalzo. Tenersi ai lati della lama, non
in linea con la lama della sega. Il rimbalzo
potrebbe far saltare la sega all’indietro,
ma le spinte di rimbalzo possono essere
dominate dall’operatore se sono state prese
le precauzioni appropriate.
b) Quando la lama è inceppata, o quando
si interrompe un taglio per qualsiasi
ragione, rilasciare il grilletto e sostenere la
sega immobile dentro al materiale fino a
quando la lama si arresta completamente.
Non tentare mai di rimuovere la sega
dal pezzo o di tirare la sega indietro
mentre la lama è in movimento, o può
avvenire il rimbalzo. Esaminare e prendere
azioni correttive per eliminare le cause che
inceppano la lama.
c) Quando si ricomincia un taglio nel pezzo
da segare, centrare la lama della sega
all’interno dell’intaglio e verificare che i
denti della sega non stiano mordendo
l’interno del materiale. Se la lama della
sega è inceppata, potrebbe sollevarsi o
rimbalzare dal pezzo da segare appena la
sega viene riavviata.
d) Supportare adeguatamente i pezzi di
grandi dimensioni, per ridurre al minimo
il rischio di incastro e di rimbalzo della
lama. I pezzi più grandi tendono a piegarsi
sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da
entrambi i lati, presso la linea di taglio e vicino
alle estremità del pannello.
e) Non utilizzare lame danneggiate o con il
filo consumato. Lame non affilate o montate
impropriamente producono intagli stretti che
causano un attrito eccessivo, inceppamento
e rimbalzo della lama.
f) Le leve di blocco della profondità della
lama e della regolazione dell’inclinazione
devono essere strette e assicurate prima
di eseguire tagli. Se la regolazione della
lama si sposta durante il taglio, possono
avvenire inceppamenti e rimbalzi.
g) I modelli D23550, D23650 non hanno la
funzione per il taglio a tuffo!
ITALIANO
Istruzioni di sicurezza per seghe con
paralama a pendolo
a)
b)
c)
d)
Verificare che la protezione inferiore
si chiuda correttamente prima
di ogni utilizzo. Non azionare la
sega se la protezione inferiore non
scorre liberamente e non si chiude
istantaneamente. Non serrare o vincolare
mai la protezione inferiore quando si
trova in posizione aperta. Se la sega cade
accidentalmente, la protezione inferiore si può
deformare. Sollevare la protezione inferiore
con il braccio retrattile e assicurarsi che si
muova liberamente e non tocchi la lama o
nessun altra parte dell’utensile, in tutte le
inclinazioni e per tutte le profondità di taglio.
Verificare il funzionamento della molla
della protezione inferiore. Se la protezione
e la molla non funzionano correttamente,
devono essere riparate prima dell’utilizzo.
La protezione inferiore può funzionare
lentamente a causa di parti danneggiate, di
depositi gommosi o di accumulo di detriti.
La protezione inferiore dovrebbe essere
ritratta manualmente solo per tagli
speciali come quelli “a tuffo” e quelli
“composti”. Sollevare la protezione
inferiore per mezzo della maniglia
retrattile e rilasciarla non appena la lama
penetra nel materiale. Per ogni altro tipo
di taglio, si deve far funzionare la protezione
inferiore automaticamente.
Osservare sempre che la protezione
inferiore copra la lama prima di
appoggiare la sega su un banco o a terra.
Una lama non protetta che gira a vuoto
fa spostare la sega all’indietro, tagliando
qualsiasi cosa nel suo percorso. Tenere in
considerazione il tempo necessario alla lama
per fermarsi dopo che l’interruttore è stato
rilasciato.
Norme di sicurezza addizionali per
tutte le seghe con coltello separatore
a)
b)
Utilizzare il coltello separatore appropriato
per la lama che si sta usando. Per poter
funzionare, il coltello separatore deve avere
uno spessore maggiore del corpo della lama
ma più sottile della dentatura della lama.
Regolare il coltello separatore come
descritto in questo manuale di istruzioni.
La non corretta spaziatura, posizione
e allineamento può impedire al coltello
separatore di evitare il rimbalzo.
c)
d)
e)
Utilizzare sempre il coltello fenditore,
tranne che in caso di tagli a tuffo. Dopo
un taglio a tuffo montare di nuovo il coltello
fenditore. In caso di tagli a tuffo il coltello
fenditore disturba e può provocare un
rimbalzo.
Per farlo funzionare, il coltello separatore
deve mordere l’interno del pezzo da
segare. Il coltello separatore non riesce a
evitare i rimbalzi nei tagli corti.
Non azionare la sega se il coltello
separatore è deformato. Anche una piccola
interferenza può rallentare la velocità di
chiusura della protezione.
Avvertenze di sicurezza addizionali
per seghe circolari
• Indossare le protezioni per le orecchie.
L’esposizione al rumore può causare la perdita
dell’udito.
• Indossare una maschera antipolvere.
L’esposizione a particelle di polvere può causare
problemi respiratori e possibili lesioni.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o
minore di quello consigliato. Fare riferimento
ai dati tecnici per le corrette capacità di taglio.
Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
• Non usare mai dischi di taglio abrasivi.
Rischi residui
The following risks are inherent to the use of circular
saws.
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot part of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood..
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
61
ITALIANO
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 2)
Il codice data (w), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
Queste seghe circolari sono apparati elettrici
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
1 Sega circolare
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
1 Battuta parallela
1 Chiave per la lama della sega
1 manuale di istruzioni
1 disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
a. Interruttore a grilletto
b. Pulsante di sicurezza
Utilizzo di un cavo di prolunga
c. Maniglia frontale
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato, idoneo alla potenza di ingresso
di questo apparato (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
d. Perno di blocco
e. Bocchetta estrazione polveri
f. Pattino della sega
g. Coltello separatore
h. Leva retrattile della protezione inferiore
i. Protezione inferiore
j. Lama della sega
k. Manopola di regolazione inclinazione
l. Riferimento per taglio inclinato
m. Riferimento per taglio dritto
n. Manopola di regolazione profondità
o. Battuta parallela
UTILIZZO PREVISTO
La sega circolare D23550/23650 è stata concepita
per lavorazioni professionali su legno e plastica.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
62
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Regolazione profondità di taglio
(fig. 1–3)
1. Allentare la manopola di regolazione
profondità (n).
ITALIANO
2. Muovere il pattino (f) per raggiungere la corretta
profondità di taglio.
3. Stringere la manopola di regolazione della
profondità (n).
AVVERTENZA: per risultati ottimali,
permettere alla lama della sega di
sporgere da sotto il pezzo da segare di
circa 3 mm (fig. 3).
Regolazione inclinazione (fig. 4)
L’angolo di inclinazione è regolabile tra 0° e 45°
per il modello D23550 e tra 0° e 55° per il modello
D23650.
1. Allentare la manopola di regolazione inclinazione (k).
Regolazione del coltello separatore
(fig. 6)
Per la regolazione corretta del coltello separatore (g),
vedere la figura 6. Regolare la distanza del coltello
separatore dopo aver cambiato la lama della sega o
ogni volta che sia necessario.
1. Regolare la profondità di taglio a 0 mm per
accedere alle viti di sicurezza del coltello
separatore.
2. Allentare le viti (u) ed estrarre il coltello
separatore alla sua massima lunghezza.
3. Regolare la distanza e stringere le viti. (coppia di
serraggio: 4–5 Nm).
2. Impostare l’angolo di inclinazione facendo
inclinare il pattino della sega (f) fino a quando il
riferimento indica l’angolo desiderato sulla scala.
Montaggio e regolazione della
battuta parallela (fig. 7)
3. Stringere la manopola di regolazione
inclinazione (k).
La battuta parallela (o) viene utilizzata per tagli
paralleli al bordo del pezzo da segare.
Regolazione pattino per tagli a 90°
(fig. 1, 5)
1. Regolare la sega per inclinazione 0°.
2. Ritrarre la protezione inferiore utilizzando la leva
(h) e appoggiare la sega dal lato lama.
3. Allentare la manopola di regolazione
inclinazione (k).
4. Disporre una squadretta contro la lama e il
pattino e regolare l’impostazione a 90°.
5. Regolare lo stop (p) secondo necessità.
Sostituzione della lama della sega
(fig. 6)
1. Innestare il pulsante di bloccaggio della lama
(d) e svitare la vite di fissaggio della lama (q)
ruotandola in senso antiorario con la chiave per
brugole (r) fornita insieme all’apparato.
2. Ritrarre la protezione inferiore della lama
(i) utilizzando la leva (h) e sostituire la lama
(j). Reinserire le rondelle (s, t) nella corretta
posizione.
3. Verificare la direzione di rotazione della lama.
4. Infilare a mano la vite di sicurezza (q) della lama
per tenere la rondella in posizione. Girare in
senso orario.
5. Premere il pulsante di blocco della lama (d)
mentre si gira il perno fino a che la lama smette
di ruotare.
6. Stringere forte la vite di sicurezza della lama
utilizzando la chiave.
MONTAGGIO
1. Allentare la vite di bloccaggio (v) per consentire il
passaggio della guida parallela.
2. Inserire la guida parallela (o) nella scarpa della
sega (f) come illustrato.
3. Serrare la vite di bloccaggio (v).
REGOLAZIONE
1. Allentare la vite di bloccaggio (v) e posizionare la
guida parallela (o) alla larghezza desiderata.
2. Serrare la vite di bloccaggio (v).
Prima di cominciare
– Accertarsi che le protezioni siano installate
correttamente. Il paralama della sega deve
essere in posizione chiusa.
– Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle
frecce presenti sulla lama stessa.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
63
ITALIANO
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni e le
normative per la sicurezza vigenti.
• Assicurarsi che il materiale da segare
sia fissato saldamente al suo posto.
• Applicare solo una pressione delicata
sull’utensile e non esercitare pressione
laterale sulla lama della sega.
• Evitare i sovraccarichi.
• Non utilizzare lame da sega
eccessivamente consumate.
• Non utilizzare la sega per tagli a tasca
(pocket cut).
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura anteriore (c), e l’altra mano
sull’impugnatura principale (x).
Accensione e spegnimento (fig. 1, 2)
Per motivi di sicurezza l’interruttore a grilletto (a)
dell’utensile è equipaggiato con un pulsante di
sicurezza (b).
1. Premere il pulsante di sicurezza per sbloccare
l’utensile.
2. Premere l’interruttore a grilletto (a) per avviare
l’utensile.
Non appena l’interruttore a grilletto è rilasciato,
viene automaticamente attivato l’interruttore di
sicurezza per evitare partenze non desiderate
della macchina.
AVVERTENZA:
• Non accendere e spegnere l’utensile
mentre la lama della sega è in contatto
con il pezzo da segare o con altri
materiali.
• Non azionare il perno di blocco mentre
l’utensile sta funzionando.
64
Impugnatura e uso della sega
(fig. 1, 2)
• Per risultati ottimali, fissare il pezzo con la parte
posteriore rivolta verso la lama.
• Seguire la linea disegnata sul pezzo in
lavorazione utilizzando l’indicatore (m).
• In caso di un angolo inclinato a 45° seguire
la linea disegnata sul pezzo in lavorazione
utilizzando l’indicatore (l).
AVVERTENZA: tenere SEMPRE il
cavo elettrico lontano e allineato con il
retro dell’utensile
Estrazione delle polveri (fig. 1)
AVVERTENZA: rischio di inalazione
delle polveri. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, indossare SEMPRE
una mascherina antipolvere omologata.
L’utensile è dotato di uno scarico per estrazione
polveri (e).
Laddove possibile, collegare un dispositivo di
aspirazione delle polveri progettato secondo le
norme relative all’emissione di polveri.
AVVERTENZA: utilizzare SEMPRE
un aspiratore a vuoto progettato in
conformità alle direttive vigenti riguardo
le emissioni di polveri durante il taglio
di legno. I tubi flessibili dei più comuni
aspirapolvere si adattano direttamente
sullo scarico di estrazione delle polveri.
AVVERTENZA: non utilizzare un
estrattore a vuoto senza adeguata
protezione dalle scintille durante il taglio
di metalli.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
ITALIANO
Rispetto ambientale
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
65
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
66
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
NEDERLANDS
CIRKELZAAG
D23550, D23650
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Snelheid zonder
weerstand
Zaagdiepte
Zaagbladdiameter
Dikte zaagblad
Zaagbladboorgat
Afschuininstelling
Gewicht
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
D23550 D23650
230
230
1
1
1050
1350
kg
5000
55
165
2,5
20
0 - 45˚
6,0
5000
65
190
2,6
30
0 - 55°
6,0
dB(A)
99
99
dB(A)
dB(A)
3
108
3
108
dB(A)
6,7
3,6
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom)
vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
67
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D23550, D23650
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1; EN 60745-2-5
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
68
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
69
NEDERLANDS
Veiligheidsvoorschiften voor Alle
Zagen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
70
GEVAAR: Hou de handen op een
afstand van het snijgebied en het
zaagblad. Hou je tweede hand op het
bijkomend handvat of de motorbehuizing.
Indien beide handen de zaag vasthouden
kunnen ze niet door het zaagblad worden
gesneden.
Grijp het werkstuk niet langs onder vast.
De beschermkap kan u niet van het zaagblad
beschermen onder het werkstuk.
Pas de zaagdiepte aan de dikte van
het werkstuk aan. Er zou minder dan een
volledig tand van de zaagtanden onderaan
het werkstuk zichtbaar moeten zijn.
Hou het stuk dat gezaagd moet worden
nooit vast met jet handen en leg het niet
op je been. Maak het werkstuk vast aan
een stabiel platform. Het is belangrijk dat
het werkstuk correct wordt vastgemaakt
om blootstelling aan het lichaam, vastzitten
van het zaagblad, of verlies van cotrole te
vermijden.
Houd elektrisch gereedschap vast aan
de geïsoleerde oppervlakken wanneer u
een bedieningshandeling uitvoert waarbij
het zaaggereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen snoer. Contact met een draad waar
spanning op staat zal ook blootgestelde
metalen delen van het elektrisch gereedschap
onder spanning zetten en zal de gebruiker
een schok geven.
Gebruik bij het snijden steeds een
snijplaat of een hulpstuk met een rechte
rand. Dit bevordert de nauwkeurigheid van
de snee en vermindert de kans dat het
zaagblad zich vastzet.
Gebruik altijd zaagbladen met de juiste
grootte en vorm (stervormig of rond) van
het opnameboorgat. Bladen die niet bij de
montagedelen van de zaagmachine passen
draaien los, en leiden tot het verlies van de
controle.
Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
onderlegringen of schroeven voor het
zaagblad. De onderlegringen en schroeven
voor het zaagblad zijn speciaal ontworpen
voor uw cirkelzaag voor optimale werking en
een veilig gebruik.
Oorzaken en Voorkoming van
Terugslag
– Terugslag is een plotse reactie op een
vasthakend, gebogen of verkeerd gericht
zaagblad, waardoor een ongecontroleerde zaag
uit het werkstuk naar de bediener opspringt.
– Wanneer het zaagblad zich in de sluitende
zaagopening vasthaakt of vastklemt, stopt het
zaagblad en slaat de motor snel de machine
terug in de richting van de bediener;
– Wanneer het zaagblad in de zaagopening wordt
gedraaid of verkeerd wordt gericht, kunnen
de tanden van het achterste van het zaagblad
zich op het oppervlak van het hout vasthaken
waardoor het zaagblad uit de zaagopening naar
achter springt in de richting van de bediener.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik of
gebruiksomstandigheden en kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgen te nemen zoals beneden
aangegeven:
a) Hou de zaagmachine goed met beide
handen vast en plaats uw armen zodat ze
terugslagkrachten kunnen weerstaan. Hou
je lichaam opzij van het zaagblad, maar
niet op een rechte lijn met het zaagblad.
Terugslag kan het zaagblad achteruit laten
springen. Deze terugslagkrachten kunnen
worden beheerst indien de bediener de juiste
voorzorgen neemt.
b) Wanneer het zaagblad vastklemt of
het zagen om een andere reden wordt
onderbroken, laat u de schakelaar
los en houdt u de zaagmachine in het
materiaal stil tot het zaagblad volledig
tot stilstand gekomen is. Probeer nooit
om de zaagmachine uit het werkstuk
te verwijderen of achteruit te trekken
wanneer het zaagblad beweegt, wat tot
terugslag kan leiden. Zoek naar de oorzaak
van het vastklemmen en neem de geschikte
maatregelen om deze te verwijderen.
c) Wanneer u een zaag wilt herstarten
die in het werkstuk steekt centreert
u het zaagblad in de zaagopening en
controleert u of de zaagtanden niet in
het materiaal zijn vastgehaakt. Indien het
zaagblad klemt kan het uit het werkstuk
opspringen of terugslaan wanneer de
zaagmachine wordt herstart.
d) Ondersteun grote platen om het risico
van een terugslag door een klemmend
zaagblad te verminderen. Grote platen
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.
De platen moeten aan beide zijden
NEDERLANDS
e)
f)
g)
ondersteund worden, dicht bij de zaaglijn en
bij de randen van de plaat.
Gebruik geen stompe of beschadigde
zaagbladen. Stompe of verkeerd
geplaatste zaagbladen zorgen voor nauwe
zaagopeningen wat tot buitensporige wrijving,
vastklemmen en terugslag leidt.
De sluithendels voor zaagbladdiepte en
afschuininstelling moeten stevig en veilig
vastzitten alvorens te snijden. Indien de
instelling van het zaagblad wijzigt tijdens het
zagen kan deze vastgeklemd geraken en
terugslag veroorzaken.
De D23550, D23650 heeft geen
invalzaagfunctie!
Veiligheidsinstructies voor
Zagen met een Slingerzaagbladbeschermkap
a)
b)
c)
d)
Controleer voor elk gebruik of de
onderste beschermkap goed sluit. Gebruik
de zaagmachine niet indien de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddelijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit in de geopende stand
vast. Indien de zaagmachine op de vloer
valt kan de onderste beschermkap gebogen
worden. Open de onderste beschermkap
met de terutrekhendel en controleer of het vrij
beweegt en dat het niet in contact komt met
het zaagblad of enig ander onderdeel, bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten.
Controleer de werking van de veer van
de onderste beschermkap. Indien de
beschermkap en de veer niet correct werken
moeten ze voor gebruik onderhouden
worden. De onderste beschermkap kan
mogelijks traag werken met beschadigde
onderdelen, plakkende aanslag of ophoping
van puin als oorzaak.
De onderste beschermkap zou enkel
manueel moeten worden geopend bij
bijzondere insnijdingen zoals invallend
zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel en
laat deze los zodra het zaagblad in het
materiaal wordt ingevoerd. Bij alle andere
zaagwerkzaamheden zou de onderste
beschermkap automatisch moeten werken.
Zorg ervoor dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voor
u de zaagmachine neerlegt op een bank
of de vloer. Een onbeschermd, uitlopend
zaagblad zal de zaagmachine achterwaarts
laten lopen en alles in haar pad snijden. Let
op de tijd die het zaagblad nodig heeft om te
stoppen nadat de schakelaar is losgelaten.
Bijkomede veiligheidsvoorschriften
voor alle zagen met spouwmes
a)
b)
c)
d)
e)
Gebruik het geschikte spouwmes voor het
zaagblad dat gebruikt wordt. Opdat het
spouwmes goed zou werken moet het dikker
zijn dan het zaagbladlichaam maar dunner
dan de tandzetting van het zaagblad.
Stel het spouwmes in zoals getoond
in deze gebruiksaanwijzing. Ongepaste
scheiding, plaatsing en op lijn brengen kan
het spouwmes oneffectief maken voor het
vermijden van terugslag.
Gebruik altijd het spouwmes, behalve
bij het invalzagen. Het spouwmes moet
worden teruggezet na het invalzagen. Het
spouwmes komt in het gedrang bij het
invalzagen en kan terugslag veroorzaken.
Opdat het spouwmes zou werken, moet
het aan het werkstuk gekoppeld zijn. Het
spouwmes is onefficiënt voor het vermijden
van terugslag tijdens korte sneden.
Gebruik de zaagmachine niet indien het
spouwmes gebogen is. Zelfs een kleine
belemmering kan de sluitsnelheid van een
beschermkap vertragen.
Bijkomende
Veiligheidswaarschuwingen voor
Cirkelzaag
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
71
NEDERLANDS
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 2)
De datumcode (w), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag
1 Paralelgeleider
1 Zaagbladsleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan-Uit schakelaar
b. Ontgrendelknop
c. Voorste hendel
d. Spindelafsluiting
e. Uitlaat stofafzuiging
72
f. Zaagschoen
g. Spouwmes
h. Terugtrekhendel onderste beschermkap
i. Onderste beschermkap
j. Zaagblad
k. Afschuininstellingsknop
l. Markering voor snijden in schuine hoek
m. Markering voor snijden in rechte hoek
n. Knop aanpassing diepte
o. Paralelgeleider
GEBRUIKSDOEL
Uw D23550/23650 cirkelzaag is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout en kunststof.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze cirkelzagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
NEDERLANDS
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Aanpassing zaagdiepte (fig. 1–3)
1. Maak het handvat voor aanpassing van de
diepte (n) los.
2. Beweeg de schoen (f) om de juiste zaagdiepte
te verkrijgen.
3. Span het handvat voor aanpassing van de
diepte (n) aan.
WAARSCHUWING: Laat het zaagblad
ongeveer 3 mm (fig. 3) op het werkstuk
invallen om optimale resultaten te
verkrijgen.
Aanpassen Afschuininstelling (fig. 4)
De afschuinhoek kan worden afgesteld tussen 0° en
45° voor de D23550 en tussen 0° en 55° voor de
D23650.
1. Maak het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) los.
2. Stel de afschuininstelling in door de zaagschoen
(f) over te hellen tot de markering de gewenste
hoek op de schaal aanduidt.
3. Span het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) aan.
Aanpassing Schoen voor Sneden op
90º (fig. 1, 5)
1. Pas de zaagmachine aan op een
afschuininstelling van 0º.
2. Haal de beschermkap van het zaagblad uit
door de hendel (h) te gebruiken en plaats de
zaagmachine op de kant van het zaagblad.
3. Maak het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) los.
4. Plaats een vierkant tegen het zaagblad en
schoen om de instelling van 90º aan te passen.
5. Pas de stop (p) aan zoals vereist.
Het Zaagblad Vervangen (fig. 6)
1. Schakel de zaagbladvergrendelingsknop (d)
in en schroef de zaagbladklemschroef (q) los
door deze met de steeksleutel (r) die bij het
gereedschap is geleverd, naar links los te
draaien.
2. Haal de onderste beschermkap (i) uit door de
hendel (h) te gebruiken en vervang het zaagblad
(j). Plaats de onderlegringen (s, t) voor het
zaagblad terug in de juiste positie.
3. Controleer de draairichting van het zaagblad.
4. Voeg de schroef voor het vastklemmen van het
zaagblad (q) met de hand in om de onderlegring
in positie te houden. Draai met de wijzers van
de klok mee.
5. Druk de knop voor het sluiten van het zaagblad
(d) in terwijl u de spindel draait tot het zaagblad
niet langer draait.
6. Span de schroef voor het vastklemmen van
het zaagblad sterk aan door de moersleutel te
gebruiken.
Afstellen van het Spouwmes (fig. 6)
Kijk naar figuur 6 voor een correcte afstelling van het
spouwmes (g). Stel de afstand van het spouwmes
af na het zaagblad te hebben veranderd of wanneer
nodig.
1. Stel de zaagdiepte in op 0 mm om toegang tot
de vastklemschroeven (u) van het spouwmes te
krijgen.
2. Maak de schroeven (u) los en trek het
spouwmes uit tot zijn maximale lengte.
3. Pas de afstand aan en span de schroeven aan.
(aanhaalmoment: 4–5 Nm).
Montage en Afstelling van de
Paralelgeleider (fig. 7)
De paralelgeleider (o) wordt gebruikt om paralel met
de rand van het werkstuk te zagen.
MONTEREN
1. Draai de vergrendelschroef (v) los zodat de
parallelle langsgeleiding kan passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding (o) in de
zaagschoen (f), zoals wordt afgebeeld.
3. Draai de vergrendelschroef aan (v).
AFSTELLEN
1. Draai de vergrendelschroef (v) los en zet de
parallelle langsgeleiding (o) op de gewenste
breedte.
2. Draai de vergrendelschroef aan (v).
Voor ingebruikneming
– Controleer dat de beschermkappen goed zijn
gemonteerd. De zaagbladbeschermkap moet
gesloten zijn.
73
NEDERLANDS
– Controleer dat het zaagblad draait in de richting
van de pijl op het zaagblad.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en
toepassingregels.
• Controleer dat het materiaal dat
gezaagd gaat worden stevig op zijn
plek vastgemaakt is.
• Pas enkel een lichte druk op het
gereedschap toe en oefen geen
zijwaartse druk op het zaagblad uit.
2. Druk op de aan/uit schakelaar (a) om het
gereedschap aan te zetten.
Vanaf dat de aan/uit schakelaar wordt
losgelaten wordt de afsluitknop automatisch
geactiveerd om het ongewild starten van het
apparaat te vermijden.
WAARSCHUWING:
• Zet het gereedschap niet aan of uit
wanneer het zaagblad in contact is
met het werkstuk of ander materiaal.
• Bedien de spindelsluiter niet wanneer
het gereedschap in beweging is.
Het gereedschap leiden (fig. 1, 2)
• Voor een optimaal resultaat klemt u het
werkstuk ondersteboven vast.
• Volg de lijn die op het werkstuk is getekend met
behulp van het merkteken (m).
• Volg in het geval van een afschuiningshoek van
45° de lijn die op het werkstuk is getekend met
behulp van het merkteken (l).
WAARSCHUWING: Plaats de kabel
ALTIJD op een lijn met de achterkant
van het gereedschap weg.
• Vermijd overbelasting.
• Gebruik geen buitensporig versleten
zaagbladen.
• Gebruik uw zaagmachine niet om
gaten uit te snijden.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de voorste handgreep (c) en de andere op
de hoofdhandgreep (x).
Aan en Uit Schakelen (fig. 1, 2)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit schakelaar
(a) van uw gereedschap uitgerust met een
afsluitknop (b).
1. Druk de afsluitknop in om het gereedschap te
ontgrendelen.
74
Stofverwijdering (fig. 1)
WAARSCHUWING: Risico voor
inademing van stof. Draag ALTIJD een
goedgekeurde stofmasker om het risico
op persoonlijk letsel te vermijden.
Uw gereedschap is uitgerust met een
stofverwijderinguitlaat (e).
Sluit indien mogelijk een stofverwijderingsapparaat
aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
desbetreffende regelgeving omtrent stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
een vacuumverwijderaar ontworpen in
overeenstemming met de regelgeving
van toepassing op stofemissie bij het
zagen van hout. Vacuumslangen van
de meeste gewone stofzuigers zullen
rechtsreeks op de stofverwijderinguitlaat
passen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofverwijderaar zonder geschikte
vonkbescherming bij het zagen van
metaal.
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
75
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
76
NORSK
SIRKELSAG
D23550, D23650
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Kuttedybde
Blad-diameter
Bladtykkelse
Borehull blad
Fasevinkeljustering
Vekt
W
min-1
mm
mm
mm
mm
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
VDC
kg
D23550 D23650
230
230
1
1
1050
1350
5000
5000
55
65
165
190
2,5
2,6
20
30
0 - 45° 0 - 55°
6,0
6,0
99
3
108
6,7
99
3
108
3,6
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
77
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D23550, D23650
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
78
c)
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
NORSK
d)
e)
f)
g)
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
g)
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
FARE: Hold hendene unna
kutteområdet og bladet. Hold den andre
hånden på hjelpehåndtaket, eller på
motorhuset. Hvis begge hendene holder
sagen, kan de ikke kuttes av bladet.
Strekk deg ikke under arbeidsstykket.
Beskyttelsen kan ikke beskytte deg mot
bladet under arbeidsstykket.
Juster kuttedybden til arbeidsstykkets
tykkelse. Mindre enn en hel tatt av bladets
tenner skal være synlig under arbeidsstykket.
Hold aldri arbeidsstykket som kuttes
i hendene eller over lårene. Fest
arbeidsstykket til en stabil plattform. Det
er viktig å støtte opp arbeidsstykket skikkelig
for å minimere eksponering av kroppen,
bladbinding eller tap av styringen.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning
kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
Under kløyving må man alltid bruke et
kløyvegitter eller en rettkantet føring. Dette
forbedrer nøyaktigheten til kuttet og reduserer
sjansen for bladbinding.
Bruk alltid blader med korrekt størrelse
og form (diamant eller rund) på
spindelhullene. Blader som ikke passer
monteringsdelene til sagen vil gå eksentrisk,
og føre til at man mister styringen.
Bruk aldri skadet(e) eller feil bladskiver
eller bolt. Bladskivene og bolten ble spesielt
konstruert for din sag, for optimal ytelse og
trygg drift.
79
NORSK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
f)
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en
fastklemt, kilt eller feilinnrettet sagblad, som
fører til en ukontrollert oppløfting av sagen, ut av
arbeidsstykket og mot operatøren;
– Når bladet er fastklemt eller kilt fast av et
sagsnitt som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen driver enheten raskt bakover
mot operatøren;
– Hvis bladet blir vridd eller mister innrettingen i
kuttet, kan tennene i bakkant av bladet grave
seg ned i toppoverflaten og få bladet til å klatre
ut av sagsnittet og til å hoppe bakover mot
operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller
feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås
ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt
nedenfor:
a) Sørg for et godt grep med begge
hendene på sagen, og plasser armene slik
at de står i mot tilbakeslagskrefter. Plasser
kroppen på en av sidene av bladet, men
ikke på linje med bladet. Tilbakeslag
kan føre til at sagen hopper bakover,
men tilbakeslagskreftene kan kontrolleres
av operatøren, hvis man treffer korrekte
forholdsregler.
b) Når bladet klemmes fast, eller når
man avbryter et kutt av en eller annen
grunn, slipp utløseren og hold sagen
i ro i materialet til bladet har stoppet
helt. Forsøk aldri å ta sagen ut av
arbeidsstykket eller å trekke sagen
bakover mens bladet er i bevegelse, hvis
ikke kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk
og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming
av bladet.
c) Når man starter opp en sag i
arbeidsstykket igjen, sentrer sagbladet i
sagkuttet og sjekk at sagtennene ikke er
i inngrep i materialet. Hvis sagbladet sitter
fast, kan det klatre opp eller slå tilbake fra
arbeidsstykket når sagen startes igjen.
d) Støtt opp store paneler for å minimere
faren for at bladet klemmes fast og gir
tilbakeslag. Store paneler har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må
plasseres støtter under panelet på begge
sider, nær kuttelinjen og nær kanten av
panelet.
e) Ikke bruk sløve eller ødelagte sagblad.
Uskarpe eller feil satte blader gir trange
80
g)
sagkutt, og fører til stor friksjon, fastklemming
av blad og tilbakeslag.
Bladdybden og låsespakene for
fasejustering må være strammet og
sikret før du foretar sagkuttet. Hvis
bladjusteringen endres under kutting, kan det
føre til fastklemming og tilbakeslag.
D23550, D23650 har ingen funksjon for
dykk-kutting!
Sikkerhetsinstruksjoner for sager
med pendelbladbeskyttelse
a)
b)
c)
d)
Sjekk nedre beskyttelse for korrekt lukking
før hver gangs bruk. Bruk ikke sagen hvis
nedre beskyttelse ikke beveger seg fritt og
lukker umiddelbart. Nedre beskyttelse må
aldri klemmes eller bindes i åpen stilling.
Hvis sagen mistes ned, kan nedre beskyttelse
bli bøyd. Løft opp nedre beskyttelse med
tilbaketrekkingshendelen og forsikre deg
om at den beveger seg fritt og ikke berører
bladet eller noen andre deler, i alle vinkler og
kuttdybder.
Sjekk funksjonen til fjæren på nedre
beskyttelse. Hvis beskyttelsen og fjæren
ikke fungerer korrekt, må de repareres
før bruk. Nedre beskyttelsen kan fungere
dårlig på grunn av skadete deler, klebrige
avsetninger eller opphopning av rusk.
Nedre beskyttelse skal trekkes tilbake
manuelt kun for spesialkutt som ”dykkkutt” og ”sammensatte kutt”. Hev nedre
beskyttelse ved å trekke tilbake spaken,
og med en gang bladet entrer materialet
må nedre beskyttelse slippes. For all annen
saging, skal den nedre beskyttelsen operere
automatisk.
Sjekk alltid at nedre beskyttelse sekker
bladet før du setter sagen ned på benken
eller gulvet. Et ubeskyttet blad som
fremdeles roterer vil få sagen til å bevege seg
bakover, og kutte det som er i veien for den.
Vær oppmerksom på den tiden det tar før
bladet stopper etter at bryteren er sluppet.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for
alle sager med kløyvekniv
a)
b)
Bruk korrekt kløyvekniv for bladet som
brukes. For at kløyvekniven skal fungere, må
den være tykkere enn bladet men tynnere
enn tannsettet til bladet.
Juster kløyvekniven som beskrevet
i denne instruksjonshåndboken. Feil
avstand, posisjonering og innretting kan gjøre
at kløyvekniven ikke blir effektiv til å hindre
tilbakeslag.
NORSK
c)
d)
e)
Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved dykkkutting. Spaltekniven må settes på plass
igjen etter dykk-kutting. Spaltekniven kommer
i veien under dykk-kutting og kan forårsake
tilbakeslag.
For at kløyveknivens skal fungere, må
den være i inngrep i arbeidsstykket.
Kløyvekniven er ikke effektiv til å hindre
tilbakeslag ved korte kutt.
Bruk ikke sagen hvis kløyvekniven er
bøyd. Selv en liten interferens kan sakke
lukkehastigheten til en beskyttelse.
Ekstra sikkerhetsadvarsler for
sirkelsager
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Parallellgitter
1 Sagbladnøkkel
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Utløserbryter
b. Låseknapp
Annen risiko
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
sirkelsager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre..
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
c. Fronthåndtak
d. Spindellås
e. Støvavtrekksutløp
f. Sagsko
g. Kløyvekniv
h. Nedre beskyttelse, tilbaketrekkingshendel
i. nedre beskyttelse
j. Sagblad
k. Fasejusteringsknapp
i. Merke for fasekutt
m. Merke for rett kutt
n. Dybdejusteringsknapp
o. Parallellgitter
TILTENKT BRUK
D23550/23650 sirkelsagen er designet for
profesjonell saging i treverk og plast.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 2)
Disse sirkelsager er profesjonelle elektroverktøy.
Datokoden (w), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
81
NORSK
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
2. Trekk tilbake bladbeskyttelsen med spaken (h)
og plasser sagen på bladsiden.
3. Løsne fasejusteringsknappen (k).
4. Plasser en vinkel mot bladet og skoen for å
justere innstillingen på 90°.
5. Juster stopperen (p) etter behov.
Utskifting av sagbladet (fig. 6)
1. Trykk bladlåsknappen (d) skru løs skruen til
festmekanismen (q) ved å skru mot klokken
ved bruk av skrunøkkelen (r) som leveres med
verktøyet.
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
2. Trekk tilbake nedre bladbeskyttelse (i) ved hjelp
av spaken (h) og skift bladet (j). Installer skivene
(s, t) igjen i korrekt posisjon.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
4. Skru på bladklemmeskruen (q) for hånd for å
holde skiven på plass. Skru med urviseren.
MONTERING OG JUSTERING
5. Press inn bladlåseknappen (d) mens du vrir
spindelen til bladet stopper å rotere.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Kuttedybdejustering (fig. 1–3)
1. Løsne dybdejusteringsknappen (n).
2. Flytt skoen (f) for å oppnå korrekt kuttedybde.
3. Trekk til dybdejusteringsknappen (n).
ADVARSEL: For optimalt resultat, la
sagbladet stikke fra fra arbeidsstykket
med omtrent 3 mm (fig. 3).
Fasejustering (fig. 4)
Skråvinkelen kan justeres mellom 0° og 45° for
D23550 og mellom 0° og 55° for D23650.
1. Løsne fasejusteringsknappen (k).
2. Sett fasevinkelen ved å vippe sagskoen (f) til
merket indikerer ønsket vinkel på skalaen.
3. Trekk til fasejusteringsknappen (k).
3. Sjekk rotasjonsretningen til bladet.
6. Trekk til bladklemmeskruen godt ved hjelp av
skrunøkkelen.
Justere kløyvekniven (fig. 6)
For korrekt justering av kløyvekniven (g), se figur 6.
Juster klaringen til kløyvekniven etter skifte av
sagblad eller ved behov.
1. Juster kuttedybden til 0 mm for å få tilgang til
klemskruene til kløyvekniven.
2. Løsne skruene (u) og trekk ut kløyvekniven til sin
maksimale lengde.
3. Juster klaringen og trekk til skruen. (moment:
4–5 Nm).
Montere og justere parallellgitteret
(fig. 7)
Parallellgitteret (o) brukes til kutting parallelt med
kanten av arbeidsstykket.
MONTERING
1. Løsne låseskruen (v) for å la parallellføringen skli
forbi.
2. Sett inn parallellføringen (o) i sagplaten (f) som
vist.
3. Stram til løseskruen (v).
JUSTERING
Skojustering for 90° kutt (fig. 1, 5)
1. Juster sagen til 0° fasing.
82
1. Løsne låseskruen (v) og sett parallellføringen (o)
til ønsket bredde.
NORSK
2. Stram til løseskruen (v).
Før bruk
– Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
– Påse at sagbladet roterer i samme retning som
pilen på bladet.
1. Trykk inn låseknappen for å låse opp verktøyet.
2. Trykk utløserbryteren (a) for å kjøre verktøyet.
Med en gang utløserbryteren er løsnet, aktiveres
låsebryteren automatisk for å forhindre utilsiktet
start av maskinen.
ADVARSEL:
BRUK
• Slå ikke på eller av verktøyet mens
sagbladet berører arbeidsstykket eller
andre materialer.
Bruksanvisning
• Betjen ikke spindellåsen mens
verktøyet går.
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
• Forsikre deg om at materialet som skal
sages er godt festet.
• Bruk bare litt makt på verktøyet og
påfør ikke sagbladet sidekrefter.
• Unngå overbelastning.
• Bruk ikke sagblader som er svært
slitte.
• Bruk ikke sagen til lommekutt.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket
(x).
Slå på og av (fig. 1, 2)
Av sikkerhetsårsaker er utløserbryteren (a) til
verktøyet utstyrt med en låseknapp (b).
Styring av verktøyet (fig. 1, 2)
• For optimale resultater, fest arbeidsstykket med
bunnen opp.
• Følg linjen tegnet på arbeidsstykket ved bruk av
merket (m).
• I tilfelle skråvinkel på 45°, følg linjen på
arbeidsstykket ved hjelp av merket (l).
ADVARSEL: HUSK Å ALLTID føre
ledningen bort på linje med baksiden av
verktøyet.
Støvavtrekk (fig. 1)
ADVARSEL: Fare i forbindelse med
innånding av støv. For å redusere faren
for personskade skal man ALLTID
bruke en godkjent støvmaske.
Verktøyet er utstyrt med et støvavtrekksuttak (e).
Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet
konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser
for støvavgivelse.
ADVARSEL: BRUK ALLTID et
vakuumavtrekk konstruert i samsvar
med gjeldende direktiver vedrørende
støvavgivelse ved saging av tre.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere
vil passe direkte i støvavtrekksuttaket.
ADVARSEL: Bruk ikke et
vakuumavtrekk uten tilstrekkelig
gnistbeskyttelse ved saging av metall.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
83
NORSK
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
84
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt DEWALTkontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
85
PORTUGUÊS
SERRAS CIRCULARES
D23550, D23650
Parabéns!
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio
Profundidade do corte
Diâmetro da lâmina
Espessura do corpo
da lâmina
Diâmetro do orifício de
encaixe da lâmina
Ajuste do ângulo de bisel
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade
da pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade
da potência sonora)
D23550 D23650
230
230
1
1
W
1050
1350
min-1 5000
5000
mm
55
65
mm 165
190
mm
2,5
2,6
mm
kg
20
0 - 45˚
6,0
30
0 - 55°
6,0
dB(A)
99
99
dB(A)
dB(A)
3
108
3
108
dB(A)
6,7
3,6
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2 ≤ 2,5
≤ 2,5
K de variabilidade =
m/s2
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
86
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
VCC
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
PORTUGUÊS
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D23550, D23650
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
87
PORTUGUÊS
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
88
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
PORTUGUÊS
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções de segurança para todas
as serras
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
PERIGO: mantenha as mãos
afastadas da área de corte e da lâmina.
Mantenha uma mão na pega principal e
a outra mão na pega auxiliar ou na caixa
do motor. Se ambas as mãos estiverem a
segurar a serra, não podem ser cortadas
pela lâmina.
Não toque na área por baixo da peça a
trabalhar. A protecção não o pode proteger
da lâmina por baixo da peça.
Ajuste a profundidade do corte para a
espessura da peça a trabalhar. Deverá ser
visível menos de um dente completo dos
dentes da lâmina por baixo da peça.
Nunca segure a peça a ser cortada com
as mãos ou as pernas. Fixe a peça a
trabalhar a uma plataforma estável. É
importante apoiar a peça correctamente para
minimizar a exposição do corpo, o bloqueio
da lâmina ou a perda de controlo da serra.
Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies de fixação quando executar
uma operação em que a ferramenta
de corte possa entrar em contacto
com cablagem escondida ou o próprio
cabo. O contacto com um fio eléctrico irá
também fazer com que as partes metálicas
da ferramenta fiquem com corrente e
provoquem um choque eléctrico no utilizador.
Ao serrar ao comprido, utilize sempre
uma guia de corte ou uma guia de
extremidades direitas. Isto melhora a
precisão do corte e reduz a hipótese de a
lâmina ficar presa.
Utilize sempre lâminas com o tamanho
e a forma correctos (losango versus
redondo) em relação aos orifícios de
fixação. As lâminas que não correspondam
ao equipamento de montagem da serra irão
rodar de forma excêntrica, causando a perda
de controlo da serra.
Nunca utilize anilhas ou parafusos
danificados ou incorrectos para fixar a
lâmina. As anilhas e os parafusos para fixar
a lâmina foram concebidos especialmente
para a sua serra, de forma a proporcionar
o melhor desempenho e a maior segurança
possíveis durante a utilização da mesma.
Causas e prevenção por parte do
utilizador do efeito de coice
– O efeito de coice é uma reacção súbita
resultante de uma lâmina de serra apertada,
presa ou desalinhada, fazendo com que a serra
salte descontroladamente da peça a trabalhar
em direcção ao utilizador;
– Quando a serra é apertada ou fica presa no
material a cortar, a lâmina pára e a reacção do
motor impulsiona a unidade rapidamente para
trás em direcção ao utilizador;
– Se a serra ficar empenada ou desalinhada no
corte, os dentes na extremidade traseira da
lâmina podem penetrar na superfície superior
da madeira, fazendo a lâmina saltar para trás
em direcção ao utilizador.
O efeito de coice é o resultado de uma
utilização abusiva da serra e/ou de condições ou
procedimentos de utilização incorrectos e pode ser
evitado tomando as precauções indicadas abaixo:
a) Segure a serra com firmeza com ambas
as mãos e posicione os seus braços
de forma a resistir à força do efeito de
coice. Posicione o seu corpo de um dos
lados da lâmina, mas não fique atrás da
mesma. O efeito de coice poderá fazer a
serra saltar para trás, mas a força do efeito
pode ser controlada pelo utilizador, desde
que sejam tomadas as devidas precauções.
b) Quando a serra estiver a ficar presa
ou quando interromper um corte por
qualquer razão, liberte o gatilho e
não mexa a serra até a lâmina ficar
completamente imóvel. Nunca tente
retirar a serra da peça a trabalhar nem
puxe a serra para trás quando a lâmina
estiver em movimento. Caso contrário,
poderá produzir-se o efeito de coice.
Investigue e tome acções correctivas para
eliminar a causa do bloqueio da lâmina.
c) Ao voltar a posicionar a serra na peça
a trabalhar, centre a lâmina da serra no
corte e verifique se os dentes da serra
não estão inseridos na peça. Se a lâmina
da serra estiver presa, poderá subir ou saltar
da peça a trabalhar quando voltar a ligar a
serra.
d) Fixe os painéis de grandes dimensões
para minimizar o risco de aperto da
lâmina e a ocorrência do efeito de
89
PORTUGUÊS
e)
f)
g)
coice. Os painéis de grandes dimensões
tendem a vergar sobre o seu próprio peso.
É necessário colocar apoios por baixo de
ambos os lados dos painéis, perto da linha
de corte e da extremidade dos mesmos.
Não utilize lâminas gastas ou danificadas.
As lâminas não afiadas ou instaladas
incorrectamente produzem um corte pouco
profundo, causando uma fricção excessiva, o
bloqueio da lâmina e o efeito de coice.
As alavancas de bloqueio do ajuste do
bisel e da profundidade da lâmina têm de
ser fixas com firmeza antes de qualquer
corte. Se o ajuste da lâmina mudar durante
o corte, tal poderá resultar no bloqueio da
lâmina e, consequentemente, no efeito de
coice.
Os modelos D23550 e D23650
não incluem a função de corte em
profundidade!
d)
Instruções de segurança adicionais
para todas as serras com lâmina
separadora
a)
b)
Instruções de segurança para
serras com resguardo de lâmina de
trabalho
a)
b)
c)
90
Verifique se a protecção inferior fecha
correctamente antes de cada utilização.
Não utilize a serra se a protecção
inferior não se mover livremente e fechar
instantaneamente. Nunca bloqueie
nem prenda a protecção inferior na
posição aberta. Se a serra for deixada cair
acidentalmente, a protecção inferior poderá
ficar danificada. Levante a protecção inferior
com a pega de retracção e certifique-se de
que a protecção se move livremente e não
toca na lâmina ou em qualquer outra peça
em todos os ângulos e profundidades de
corte.
Verifique o funcionamento da mola
da protecção inferior. Se a protecção
e a mola não estiverem a funcionar
correctamente, têm de ser reparadas
antes de utilizar a serra. A protecção
inferior poderá funcionar lentamente devido a
peças danificadas, depósitos pegajosos ou
uma acumulação de detritos.
A protecção inferior deverá ser levantada
manualmente apenas para cortes
especiais, tais como cortes directos e
compostos. Levante a protecção inferior
puxando a pega de retracção; logo
que a lâmina entre em contacto com a
peça a trabalhar, a protecção inferior
tem de ser libertada. Nos outros tipos de
corte, a protecção inferior deverá funcionar
automaticamente.
Verifique sempre se a protecção inferior
está a cobrir a lâmina antes de pousar a
serra na bancada ou no chão. Uma serra
não protegida a rodar livremente irá fazer
a serra andar para trás, cortando qualquer
objecto que se encontre no seu caminho.
Esteja consciente do tempo que demora à
lâmina para parar após libertar o gatilho.
c)
d)
e)
Utilize a lâmina separadora apropriada
para a lâmina de corte que está a ser
utilizada. Para que a lâmina separadora
funcione, esta tem de ser mais espessa do
que o corpo da lâmina de corte, mas mais
fina do que os dentes da mesma.
Ajuste a lâmina separadora tal como
descrito neste manual de instruções. Um
espaçamento, posicionamento e alinhamento
incorrectos podem tornar a lâmina
separadora ineficaz na prevenção do efeito
de coice.
Utilize sempre a cunha abridora, excepto
para fazer cortes de profundidade. A
cunha abridora deve ser substituída depois
de realizar o corte de profundidade. A
cunha abridora causa irregularidades
durante o corte em profundidade e pode
causar efeito de coice.
Para que a lâmina separadora funcione,
esta tem de estar em contacto com a
peça a trabalhar. A lâmina separadora é
ineficaz na prevenção do efeito de coice
durante pequenos cortes.
Não utilize a serra se a lâmina separadora
estiver torta. Até mesmo uma pequena
interferência pode tornar mais lento o fecho
de uma protecção.
Avisos de segurança adicionais para
as serras circulares
• Utilize protecção para os ouvidos. A
exposição ao ruído pode provocar surdez.
• Utilize uma máscara para o pó. A exposição
a partículas de pó pode provocar dificuldades
de respiração e possível lesão.
• Não utilize lâminas com diâmetro superior
ou inferior ao recomendado. Para saber
as medidas adequadas da lâmina, consulte
PORTUGUÊS
os dados técnicos. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual, em conformidade
com a norma EN 847-1.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
• Nunca utilize rodas de corte abrasivas.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
serras circulares:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
serradura produzida ao trabalhar em madeira.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 2)
O Código de data (w), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
a. Gatilho
b. Botão de libertação do bloqueio
c. Pega frontal
d. Bloqueio do veio
e. Saída de extracção de partículas
f. Suporte da serra
g. Lâmina separadora
h. Alavanca de retracção da protecção inferior
i. Protecção inferior
j. Lâmina da serra
k. Manípulo de ajuste do bisel
l. Marca para corte em bisel
m. Marca para corte direito
n. Manípulo de ajuste da profundidade
o. Guia paralela
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A serra circular D23550/23650 foi concebida para o
corte profissional de madeira e plástico.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras circulares são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Conteúdo da embalagem
Segurança eléctrica
A embalagem contém:
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
1 Serra circular
1 Guia paralela
1 Chave de fendas da lâmina da serra
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
91
PORTUGUÊS
Utilizar uma extensão
3. Desaperte o manípulo de ajuste do bisel (k).
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada que seja adequada para a
potência de alimentação desta ferramenta (consulte
os dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
4. Encoste um quadrado à lâmina e ao suporte
para ajustar a configuração de 90°.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Ajuste da profundidade do corte
(fig. 1–3)
1. Desaperte o manípulo de ajuste da
profundidade (n).
2. Desloque o suporte (f) de forma a obter a
profundidade de corte pretendida.
3. Aperte o manípulo de ajuste da
profundidade (n).
ATENÇÃO: para obter os melhores
resultados possíveis, faça a lâmina da
serra sobressair da peça a trabalhar em
cerca de 3 mm (fig. 3).
Ajuste do bisel (fig. 4)
O ângulo de bisel pode ser ajustado entre 0° e 45°
para o modelo D23550 e entre 0° e 55° para o
modelo D23650.
1. Desaperte o manípulo de ajuste do bisel (k).
2. Configure o ângulo de bisel inclinando o
suporte da serra (f) até a marca indicar o ângulo
pretendido na escala.
3. Aperte o manípulo de ajuste do bisel (k).
Ajuste do suporte para cortes de 90°
(fig. 1, 5)
1. Ajuste a serra para um bisel de 0°.
2. Levante a protecção da lâmina utilizando a
alavanca (h) e coloque a serra no lado da
lâmina.
92
3. Ajuste o travão (p) de acordo com o necessário.
Substituir a lâmina da serra (fig. 6)
1. Pressione o botão de bloqueio da lâmina (d) e
desaperte o parafuso de fixação da lâmina (q)
rodando-o para a esquerda com a chave de
fendas (r) fornecida com a ferramenta.
2. Levante a protecção inferior da lâmina (i)
utilizando a alavanca (h) e substitua a lâmina
(j). Volte a colocar as anilhas (s, t) na posição
correcta.
3. Verifique a direcção da rotação da lâmina.
4. Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina (q) à
mão para prender a anilha, rodando-o para a
direita.
5. Prima o botão de bloqueio da lâmina (d)
enquanto roda o veio até a lâmina parar de
rodar.
6. Aparafuse o parafuso de bloqueio da lâmina
com firmeza utilizando a chave.
Ajustar a lâmina separadora (fig. 6)
Para obter mais informações sobre o ajuste correcto
da lâmina separadora (g), consulte a fig. 6. Ajuste
o intervalo da lâmina separadora após substituir a
lâmina da serra ou sempre que for necessário.
1. Ajuste a profundidade do corte para 0 mm para
aceder aos parafusos de bloqueio da lâmina
separadora.
2. Desaperte os parafusos (u) e puxe a lâmina
separadora até ao máximo.
3. Ajuste o intervalo e aperte os parafusos.(binário:
4–5 Nm).
Montar e ajustar a guia paralela
(fig. 7)
A guia paralela (o) é utilizada para cortar
paralelamente em relação à extremidade da peça a
trabalhar.
MONTAGEM
1. Afrouxe o parafuso de bloqueio (v) para permitir
a passagem da guia paralela.
2. Insira a guia paralela (o) no apoio da serra (f), tal
como indicado.
3. Aperte o parafuso de bloqueio (v).
PORTUGUÊS
AJUSTE
1. Afrouxe o parafuso de bloqueio (v) e regule a
guia paralela (o) para a largura pretendida.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega frontal (c) e a outra na pega
principal (x).
2. Aperte o parafuso de bloqueio (v).
Ligar e desligar a serra (fig. 1, 2)
Antes de qualquer utilização
Por razões de segurança, o gatilho (a) da sua
ferramenta está equipado com um botão de
libertação do bloqueio (b).
– Certifique-se de que os resguardos foram
montados correctamente. O resguardo da
lâmina da serra deve estar na posição fechada.
– Certifique-se de que a lâmina da serra roda na
direcção da seta na lâmina.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a ser
serrado está fixo com firmeza.
• Aplique apenas uma ligeira pressão
na ferramenta e não exerça qualquer
pressão lateral na lâmina da serra.
• Evite utilizar a serra de forma
excessiva/demasiado continuada.
1. Prima o botão de libertação do bloqueio para
desbloquear a ferramenta.
2. Prima o gatilho (a) para activar a ferramenta.
Logo que o gatilho seja libertado, o botão de
libertação do bloqueio é automaticamente
desactivado para evitar uma activação acidental
da máquina.
ATENÇÃO:
• Não ligue nem desligue a ferramenta
quando a lâmina da serra estiver a
tocar na peça a trabalhar ou noutros
materiais.
• Não utilize o bloqueio do veio quando
a ferramenta estiver a funcionar.
Orientação da ferramenta (fig. 1, 2)
• Para obter os melhores resultados, fixe a peça
a trabalhar com a parte inferior para cima.
• Siga a linha indicada na peça a trabalhar
utilizando a marca (m).
• Se utilizar um ângulo de bisel de 45°, siga a
linha indicada na peça a trabalhar utilizando a
marca (l).
ATENÇÃO: utilize SEMPRE a
ferramenta na direcção oposta
do respectivo fio de alimentação,
afastando-o para trás da ferramenta.
• Não utilize lâminas de serra
excessivamente gastas.
• Não utilize a serra para cortes
rectangulares.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
Extracção de partículas (fig. 1)
ATENÇÃO: risco de inalação de
partículas. Para reduzir o risco de
ferimentos, use SEMPRE uma máscara
de protecção aprovada.
A sua ferramenta está equipada com uma saída de
extracção de partículas (e).
Sempre que possível, ligue um dispositivo de
extracção de partículas concebido em conformidade
com os regulamentos aplicáveis em relação à
emissão de partículas.
93
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: utilize SEMPRE um
dispositivo de extracção por aspiração
em conformidade com as directivas
aplicáveis em relação à emissão
de partículas ao serrar madeira. As
mangueiras de aspiração da maioria
dos aspiradores convencionais irão
encaixar-se directamente na saída de
extracção de partículas.
ATENÇÃO: não utilize um dispositivo
de extracção por aspiração sem a
devida protecção contra fagulhas ao
serrar metal.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
94
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
PORTUGUÊS
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
95
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
96
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
PYÖRÖSAHA, MALLIT
D23550, D23650
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton
nopeus
Sahaussyvyys
Terän halkaisija
Terärungon paksuus
Terän aukko
Kulmasäätö
Paino
VDC
W
-1
min
mm
mm
mm
mm
kg
D23550 D23650
230
230
1
1
1050
1350
5000
55
165
2,5
20
0 - 45˚
6,0
LPA (äänenpaine)
dB (A)
99
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
dB (A)
3
LWA (ääniteho)
dB (A)
108
KWA (äänitehon
vaihtelu)
dB (A)
6,7
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma)
EN 60745 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
5000
65
190
2,6
30
0 - 55°
6,0
99
3
108
3,6
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
≤ 2,5
1,5
Tulipalon vaara.
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
97
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
c)
D23550, D23650
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
98
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
SUOMI
d)
e)
f)
g)
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f)
g)
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Kaikkien sahojen turvaohjeet
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
VAARA: Pidä kädet loitolla
sahattavasta alueesta ja terästä. Pidä
toinen kätesi lisäkahvalla tai moottorin
kotelon päällä. Jos pitelet sahaa molemmilla
käsillä, terä ei voi osua niihin.
Älä kurota työstettävän kappaleen alle.
Suojus ei suojaa terältä sahattavan kappaleen
alla.
Säädä sahaussyvyys sahattavan
kappaleen paksuuden mukaan. Alle puolet
terän hampaiden pituudesta tulee näkyä
sahattavan kappaleen alla.
Älä pidä sahattavaa kappaletta kädessäsi
tai jalkasi päällä. Kiinnitä sahattava
kappale tukevasti. On tärkeää tukea
sahattava kappale kunnolla kehon ja terän
suojaamiseksi sekä hallinnan menettämisen
varalta.
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Kosketus jännitteelliseen
johtoon tekee myös työkalun näkyvillä
olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Käytä repeytymistä estävää suojusta tai
suoraansahaamistukea. Tämä parantaa
sahaamistarkkuutta ja vähentää terän
tarttumisvaaraa.
Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia
timantti- tai tavallisia teriä. Jos terää ei
voi kiinnittää sahaan kunnolla, aiheutuu
epäkeskoliike ja menetät työkalun hallinnan.
Älä käytä vaurioituneita tai
yhteensopimattomia terän aluslevyjä tai
pultteja. Aluslevyt ja pultit on suunniteltu
erityisesti sahaasi varten toimimaan
mahdollisimman hyvin ja turvallisesti.
99
SUOMI
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
– Takapotku aiheutuu sahan terän jäädessä kiinni
tai ollessa väärässä asennossa. Tällöin saha
nousee hallitsemattomasti ylöspäin ja käyttäjää
kohden.
– Jos sahan terä tarttuu kiinni, se pysähtyy.
Moottorin reaktio saa sahan pongahtamaan
nopeasti käyttäjää kohden.
f)
g)
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
heiluriterän suojus
a)
– Jos terä vääntyy sahattaessa, sen hampaat
voivat pureutua puun yläpintaan, jolloin terä
irtoaa sahauskolosta ja hyppää käyttäjää
kohden.
Takapotku on seurausta sahan väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele sahaa tiukasti molemmin käsin ja
aseta kätesi siten, että ne vastustavat
takapotkun voimaa. Pysyttele terän
jommallakummalla puolella. Älä ole terän
kanssa samassa linjassa. Takapotku voi
saada sahan hypähtämään taaksepäin, mutta
käyttäjä pystyy hallitsemaan takapotkun
voimaa, jos ryhdytään tarvittaviin varotoimiin.
b) Jos terä tarttuu kiinni tai jos keskeytät
sahaamisen mistä syystä tahansa,
vapauta liipaisin ja pidä sahaa paikallaan
sahattavassa kappaleessa, kunnes terä
pysähtyy kokonaan. Älä yritä irrottaa
sahaa sahattavasta kappaleesta tai vetää
sahaa taaksepäin, kun terä liikkuu. Muutoin
voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi terä tarttui
kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen sen
ollessa sahattavassa kappaleessa, keskitä
hampaat sahausaukkoon ja varmista,
että hampaat eivät osu kappaleeseen.
Jos sahan terä tarttuu kiinni, se voi siirtyä tai
aiheuttaa takapotkun, kun saha käynnistetään
uudelleen.
d) Sahaa suuria kappaleita terän kiinni
tarttumisen ja takapotkun vaaran
vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on
taipumus taipua niiden oman painon vuoksi.
Aseta tuet sahattavan kappaleen alle
molempiin reunoihin lähelle sahausviivaa ja
lähelle kappaleen reunoja.
e) Älä käytä tylsää tai vaurioitunutta terää.
Jos terä ei ole terävä tai sen hampaat ovat
väärässä asennossa, sahausurasta tulee
kapea. Tämä saa aikaan kitkaa, jolloin terä voi
tarttua kiinni aiheuttaen takapotkun.
100
Terän syvyyden ja viistouden säätimien on
oltava tiukasti kiinni ennen sahaamista.
Jos terän säätö muuttuu sahaamisen aikana,
se voi tarttua kiinni, jolloin aiheutuu takapotku.
D23550- ja D23650-malleissa ei ole
upotusleikkaustoimintoa!
b)
c)
d)
Tarkista aina ennen käyttämistä, että
alasuojus sulkeutuu kunnolla. Älä käytä
sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti
tai sulkeudu heti. Älä kiinnitä tai sido
alasuojusta avoimeen asentoon. Jos
saha putoaa, alasuojus voi taipua. Laske
alasuojus alas kahvan avulla. Varmista, että
se liikkuu vapaasti eikä koske terää eikä
muita osia missään kulmassa eikä millään
sahaussyvyydellä.
Varmista, että alasuojuksen jousi toimii.
Jos suojus ja jousi eivät toimi kunnolla,
ne on huollettava ennen käyttämistä.
Alasuojus voi toimia laiskasti, jos se vaurioituu
tai siihen kertyy likaa.
Alasuojus on vedettävä käsin auki
vain erikoissahauksia varten, kuten
pistosahausta tai yhdistelmäsahausta
varten. Nosta alasuojusta kahvasta.
Kun sahan terä painuu sahattavaan
materiaaliin, alasuojus on vapautettava.
Muita sahauksia tehtäessä alasuojus toimii
automaattisesti.
Tarkista aina ennen sahan laskemista
penkille tai lattialle, että alasuojus peittää
terän. Suojaamaton pyörivä terä saa sahan
vaeltamaan taaksepäin, jolloin se sahaa
kaiken tielleen osuvan. Huomaa, että terän
pysähtymiseen kuluu aikaa sen jälkeen kun
kytkin on vapautettu.
Lisäturvaohjeita käytettäessä
avoinnapitämisterällä varustettuja
sahoja
a)
b)
c)
Käytä terän kanssa yhteensopivaa
avoinnapitämisterää. Avoinnapitämisterän
on oltava sahan terän runkoa paksumpi
mutta hampaita kapeampi.
Säädä avoinnapitämisterää tässä
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Virheellinen välistys, sijainti tai säätö voi estää
avoinnapitämisterää torjumasta takapotkua.
Käytä halkaisukiilaa aina upotusleikkausta
lukuun ottamatta. Halkaisukiila täytyy vaihtaa
upotusleikkauksen jälkeen. Halkaisukiila
aiheuttaa häiriöitä upotusleikkauksen aikana ja
voi aiheuttaa takaiskun.
SUOMI
d)
e)
Avoinnapitämisterän on toimiakseen
osuttava sahattavaan kappaleeseen.
Avoinnapitämisterä ei estä takapotkua
lyhyissä sahaamisissa.
Älä käytä sahaa, jos avoinnapitämisterä
on taipunut. Pienikin häiriö voi hidastaa
suojuksen sulkeutumista.
Pyörösahojen muut
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pyörösaha
1 Suojus
1 Sahanterän ruuviavain
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisin
b. Lukituspainike
c. Etukahva
d. Karan lukko
Vaarat
e. Pölynpoistoaukko
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
f. Sahan jalusta
g. Avoinnapitämisterä
h. Alemman suojuksen sisäänvetovipu
i. Alempi suojus
j. Sahanterä
k. Viisteensäätönuppi
l. Viistosahausmerkki
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
m. Suoran sahauksen merkki
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
o. Rinnakkainen este
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2)
Päivämääräkoodi (w) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
n. Syvyyssäätönuppi
KÄYTTÖTARKOITUS
D23550/23650-pyörösaha on suunniteltu
ammattimaiseen puun ja muovin sahaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pyörösahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
101
SUOMI
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä
tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin
pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sahaussyvyyden säätäminen
(kuva 1–3)
1. Löysennä syvyyssäätönuppia (n).
2. Siirrä jalustaa (f) oikean sahaussyvyyden
säätämiseksi.
3. Kiristä syvyyssäätönuppi (n).
VAROITUS: Saat parhaat tulokset,
kun sahanterä tunkeutuu sahattavaan
kappaleeseen noin 3 mm:n syvyyteen
[kuva 3].
Viistouden säätäminen (kuva 4)
Jiirikulmaa voi säätää 0–45°:een välillä D23550mallissa ja 0–55°:een välillä D23650-mallissa.
1. Löysennä viistouden säätönuppia (k).
2. Aseta viistouskulma sahan jalustan (f) avulla,
kunnes merkki on oikeassa kohdassa asteikolla.
3. Kiristä viistouden säätönuppi (k).
Alustan säätäminen 90° sahauksia
varten (kuva 1, 5)
1. Säädä terän viistoudeksi 0°.
2. Vedä terän suojusta vivun (h) avulla ja aseta
saha teräpuoli alaspäin.
102
3. Löysennä viistouden säätönuppia (k).
4. Aseta suorakulma terää ja jalustaa vasten, jotta
kulmaksi säädetään 90°.
5. Säädä pysäytintä (p) tarvittavalla tavalla.
Sahanterän vaihtaminen (kuva 6)
1. Laita terän lukituspainike (d) päälle ja ruuvaa
terän kiristysruuvi (q) auki kääntämällä sitä
vastapäivään työkalun mukana toimitetulla
ruuviavaimella (r).
2. Vedä terän alasuojusta (i) vivun (h) avulla ja
vaihda terä (j). Aseta aluslevyt (s ja t) oikeisiin
asentoihin.
3. Tarkista terän pyörimissuunta.
4. Käännä terän kiinnitysruuvia (q) käsin,
jotta aluslevy saadaan paikalleen. Käännä
myötäpäivään.
5. Paina terän lukituspainiketta (d) ja käännä karaa,
kunnes terä lakkaa pyörimästä vapaasti.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukasti kuusioavaimen
avulla.
Aukipitämisterän säätäminen
(kuva 6)
Kuvassa 6 on lisätietoja aukipitämisterän (g)
säätämisestä oikein. Säädä aukipitämisterän väli
terän vaihtamisen jälkeen tai tarvittaessa.
1. Säädä sahaamissyvyydeksi 0 mm, jotta pääset
käsiksi aukipitämisterän kiinnitysruuveihin.
2. Löysennä ruuveja (u) ja vedä aukipitämisterä
suurimpaan pituuteensa.
3. Säädä väli ja kiristä ruuvit.(vääntömomentti:
4–5 Nm).
Rinnakkaissuojuksen kiinnittäminen
ja säätäminen (kuva 7)
Rinnakkaissuojusta (o) käytetään sahattaessa
kappaleen reunan suuntaisesti.
ASENNUS
1. Löysää lukitusruuvia (v), jotta ohjausviivain pääse
ohi.
2. Laita ohjausviivain (o) sahakenkään (f) kuvassa
näytetyllä tavalla.
3. Kiristä lukitusruuvi (v).
SÄÄTÖ
1. Löysää lukitusruuvia (v) ja aseta ohjausviivain (o)
halutulle leveydelle.
2. Kiristä lukitusruuvi (v).
SUOMI
Ennen käyttämistä
VAROITUS:
– Varmista, että suojukset on asennettu oikein.
Sahanterän suojuksen täytyy olla suljetussa
asennossa.
• Älä käynnistä sahaa tai katkaise siitä
virtaa, kun terä koskettaa sahattavaa
kappaletta tai muita materiaaleja.
– Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
• Älä käytä karan lukkoa työkalun ollessa
toiminnassa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
Työkalun ohjaaminen (kuva 1, 2)
• Saat parhaat tulokset kiinnittämällä
työkappaleen ylösalaisin.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
• Seuraa työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä
(m).
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
• Jos leikkaat 45°:een kulmaa, seuraa
työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä (l).
VAROITUS: PIDÄ AINA sähköjohto
työkalun takana.
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Varmista, että sahattava kappale on
tiukasti kiinni.
• Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista
sahan terään sivusuuntaista voimaa.
• Vältä ylikuormittamista.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
• Älä tee sahalla pieniä sahauksia.
Käsien oikea asento (kuva 1, 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (x).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1, 2)
Sähkötyökalun liipaisimessa (a) on lukituspainike (b)
turvallisuussyistä.
1. Poista lukitus painamalla lukituspainiketta.
2. Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta (a).
Kun liipaisin vapautetaan, lukituskytkin aktivoituu
automaattisesti, jotta laitetta ei käynnistetä
vahingossa.
Pölyn ottaminen talteen [kuva 1]
VAROITUS: Älä hengitä pölyä. Voit
vähentää henkilövahingon vaaraa
käyttämällä AINA hyväksyttyä
hengityssuojainta.
Tässä työkalussa on pölynpoistoaukko (e).
Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite,
jos mahdollista.
VAROITUS: Sahattaessa puuta
poista pöly AINA yhdistämällä sahaan
määräykset täyttävä imuri. Yleisimpien
pölynimureiden letkut mahtuvat
pölynpoistoaukkoon sellaisenaan.
VAROITUS: Metallia sahattaessa käytä
vain imuria, joka on suojattu kipinöiltä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
103
SUOMI
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
104
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
105
SVENSKA
CIRKELSÅG
D23550, D23650
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Frigångshastighet
Skärdjup
Bladdiameter
Bladets tjocklek
Bladborrrhål
Fasvinkeljustering
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D23550
230
1
1050
5000
55
165
2,5
20
0 - 45°
6,0
99
3
108
6,7
D23650
230
1
1350
5000
65
190
2,6
30
0 - 55°
6,0
99
3
108
3,6
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
106
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
c)
D23550, D23650
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
107
SVENSKA
c)
d)
e)
f)
g)
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
108
f)
g)
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Säkerhetsinstruktioner för Alla
Sågar
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
FARA: Håll händer borta från
kapningsområdet och bladet. Håll din
andra hand på hjälphandtaget eller på
motorkåpan. Om båda händer håller sågen
kan de inte skäras av bladet.
Sträck dig inte under arbetsstycket.
Skyddet kan inte skydda dig från bladet
under arbetsstycket.
Justera kapningsdjupet till arbetsstyckets
tjocklek. Mindre än en hel bladtand bör vara
synlig under arbetsstycket.
Håll aldrig det stycke som ska kapas i
dina händer eller över ditt ben. Förankra
arbetsstycket på en stabil plattform. Det
är viktigt att stödja arbetet ordentligt för att
minimera kroppsexponeringen, att klingan
fastnar eller förlust av kontroll.
Håll elverktyget i de isolerade greppen
när arbete utförs där sågverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar
eller med sin egen sladd. Kontakt med en
strömförande ledning kan göra metalldelarna
på elverktyget strömförande och ge
operatören elstötar.
Vid parallellklyvning, använd alltid ett
parallellklyvanslag eller en riktskena. Detta
förbättrar kapningens noggrannhet och
minskar risken för att klingan fastnar.
Använd alltid blad med korrekt storlek
och form (diamant kontra runda) för
lövsågningshål. Blad som inte matchar
sågens montagehårdvara kommer att rotera
excentriskt, vilket orsakar förlust av kontroll.
SVENSKA
h)
Använd aldrig skadade eller felaktiga
bladbrickor eller bult. Bladbrickorna och
bulten har specialkonstruerats för din såg, för
optimal funktionalitet och driftsäkerhet.
Orsaker och användarens
förebyggande av rekyl
– Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt, låst
eller felriktat sågblad, som orsakar okontrollerad
upplyftning och uthopp av sågen från
arbetsstycket och mot användaren;
– När bladet blir klämt eller hårt fastlåst av sågsnitt
som sluter sig, stannar bladet, och motorns
reaktion driver snabbt enheten tillbaks mot
användaren;
e)
f)
g)
Säkerhetsinstruktioner för sågar
med ett pendelbladskydd
a)
– Om bladet blir vridet eller felriktat i sågskåran
kan tänderna på bladets bakkant hugga tag i
träets toppyta och göra att bladet klättrar ut ur
sågsnittet och hoppar tillbaks mot användaren.
Rekyl är resultatet av felanvändning av sågen
och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller
arbetsförhållanden, och kan undvikas genom att
vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs
här nedan:
a) Bibehåll ett fast grepp med båda händer
om sågen, och placera dina armar så att
de motverkar rekylkrafter. Placera din
kropp på endera sidan av bladet, men inte
i linje med bladet. Rekyl skulle kunna orsaka
att sågen hoppar bakåt, men rekylkrafter
kan kontrolleras av användaren, om korrekta
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) När bladet fastnar eller när en kapning
avbryts av någon anledning, släpp
startknappen och håll sågen orörlig i
materialet till dess att bladet stannar
fullständigt. Försök aldrig att ta bort
sågen från arbetet eller att dra sågen
bakåt medan bladet är i rörelse, eftersom
en rekyl då kan inträffa. Undersök och
vidta korrigerande åtgärder för att eliminera
orsaken till att klingan fastnar.
c) Vid återstart av sågen i arbetsstycket,
centrera sågbladet i sågsnittet och
kontrollera att sågtänderna inte sitter i
materialet. Om sågbladet fastnar kan det
vandra upp eller rekylera från arbetsstycket
när sågen startas igen.
d) Stöd stora skivor för att minimera risken
att bladet kläms fast och rekylerar. Stora
skivor tenderar att sjunka ihop under sin
egen vikt. Stöd måste placeras under skivan
på båda sidor, nära kapningslinjen och nära
skivans kant.
Använd inte slöa eller skadade blad.
Oslipade eller felaktigt inställda blad ger
ett smalt sågsnitt, som orsakar för mycket
friktion, att klingan fastnar och rekyl.
Bladdjup och låshandtag för snedjustering
måste vara åtdragna och förankrade innan
du gör en kapning. Om bladjusteringen
ändras under kapningen kan det ge upphov
till att klingan fastnar och rekyl.
D23550, D23650 har ingen
sänksågningsfunktion!
b)
c)
d)
Kontrollera att den undre skyddskåpan
sluter korrekt före varje användning.
Använd inte sågen om den undre
skyddskåpan inte är fritt rörlig och genast
sluter sig. Kläm fast eller fäst aldrig den
undre skyddskåpan i öppet läge. Om
sågen oavsiktligt tappas kan den undre
skyddskåpan bli böjd. Lyft upp den undre
skyddskåpan med skjuthandtaget och se
till att det rör sig fritt, och inte vidrör bladet
eller någon annan del, vid alla vinklar och
kapningsdjup.
Kontrollera funktionen hos den undre
skyddskåpans fjäder. Om skyddskåpan
och fjädern inte fungerar ordentligt måste
de få service före användning. Den undre
skyddskåpan kan fungera trögt på grund
av skadade delar, klibbiga avlagringar eller
ansamling av skräp.
Den undre skyddskåpan ska bara
dras tillbaks manuellt för speciella
kapningar, såsom “djupkapningar” och
“flermoment-kapningar.” Lyft upp den
undre skyddskåpan genom att dra tillbaks
handtaget, och så snart bladet kommer in
i materialet måste den undre skyddskåpan
släppas. För alla andra sågningar ska den
undre skyddskåpan fungera automatiskt.
Iaktta alltid att den undre skyddskåpan
täcker bladet innan du placerar sågen på
bänk eller golv. Ett oskyddat, fritt roterande
blad kommer att göra att sågen vandrar
bakåt, och kapar vadhelst råkar finnas i dess
väg. Var medveten om att den tid det tar för
bladet att stanna efter att strömbrytaren har
släppts.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för alla sågar med klyvkniv
a)
Använd den passande klyvkniven för
det blad som används. För att klyvkniven
ska fungera måste den vara tjockare
109
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
än sågklingan, men tunnare än bladets
tanduppsättning.
Justera klyvkniven så som beskrivs i
denna instruktionshandbok. Felaktigt
mellanrum, positionering och inpassning kan
göra klyvkniven ineffektiv när det gäller att
förebygga rekyl.
Använd alltid spaltkniven förutom vid
insågning. Återmontera klyvkniven efter
utförd insågning. Spaltkniven stör vid
insågning och kan orsaka en rekyl.
För att klyvkniven ska kunna fungera
måste den greppa in i arbetsstycket.
Klyvkniven är ineffektiv när det gäller att
förebygga rekyler under korta kapningar.
Arbeta inte med sågen om klyvkniven
är böjd. T.o.m. en lätt störning kan bromsa
skyddskåpans tillslutningshastighet.
Ytterligare säkerhetsvarningar för
cirkelsåg
• Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge
hörselskada.
• Använd ansiktsmask. Dammexponering kan
orsaka andningssvårigheter och möjlig skada.
• Använd inte klingor med större eller mindre
diameter än rekommenderat. Se tekniska
data för information om rätt sågkapacitet.
Använd enbart sågklingor som specificeras i
den här bruksanvisningen och som är tillverkade
i enlighet med EN 847-1.
• Använd aldrig slipkapskivor.
Återstående risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av cirkelsågar.
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
DATUMKODPLACERING (FIG. 2)
Datumkoden (w), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Cirkelsåg
1 Parallellavståndsstopp
1 Sågbladsnyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Startknapp
b. Låsning från-knapp
c. Främre handtag
d. Spollås
e. Damm-utrensning
f. Sågsko
g. Klyvkniv
h. Skjuthandtag för undre skyddskåpa
i. Undre skyddskåpa
j. Sågblad
k. Ratt för fasvinkeljustering
l. Märke för snedkapning
m. Märke för rak kapning
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
n. Ratt för djupjustering
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
o. Parallellavståndsstopp
AVSEDD ANVÄNDNING
Märkningar på verktyg
Din D23550/23650 cirkelsåg har konstruerats för
professionella sågning av trä och plast.
Följande bildikoner visas på verktyget:
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Läs instruktionshandbok före användning.
110
Dessa cirkelsågar är professionella elverktyg.
SVENSKA
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd förlängningssladd, som är lämplig för detta
verktygs strömbehov (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Justering av sågdjup (fig. 1–3)
1. Lossa ratten för djupjustering (n).
2. Flytta skon (f) för att erhålla korrekt sågdjup.
3. Dra åt ratten för djupjustering (n).
VARNING: För optimala resultat, låt
sågbladet sticka ut från arbetsstycket
med omkring 3 mm (fig. 3).
Fasvinkeljustering (fig. 4)
Geringsvinkeln kan ställas in mellan 0° och 45° för
D23550 och mellan 0° och 55° för D23650.
1. Lossa ratten för snedjustering (k).
2. Ställ in fasvinkeln genom att luta sågskon (f) tills
märket indikerar den önskade vinkeln på skalan.
Skojustering för 90° sågningar
(fig. 1, 5)
1. Justera sågen till 0° snedsågning.
2. Dra tillbaks bladets skyddskåpa med hjälp av
spaken (h) och lägg sågen på bladsidan.
3. Lossa ratten för snedjustering (k).
4. Placera en fyrkantsbit mot bladet och skon för
att justera 90°-inställningen.
5. Justera stoppet (p) efter behov.
Utbyte av sågblad (fig. 6)
1. Sätt fast bladspärren (d) och lossa bladets
klämskruv (q) genom att vrida moturs med den
medföljande nyckeln (r).
2. Dra tillbaks sågklingans undre skyddskåpa (i)
med hjälp av spaken (h) och byt ut bladet (j).
Sätt tillbaks brickorna (s, t) på sina rätta platser.
3. Kontrollera bladets rotationsriktning.
4. Skruva på bladets fastklämningsskruv (q) för
hand för att hålla brickan på plats. Vrid medurs.
5. Tryck på bladets låsknapp (d) medan du vrider
spolen, tills bladet upphör att rotera.
6. Dra åt bladets fastklämningsskruv ordentligt
med hjälp av skiftnyckeln.
Justering av klyvkniven (fig. 6)
För korrekt justering av klyvkniven (g) hänvisas till
figur 6. Justera klyvknivens frigång efter att ha bytt
sågblad eller närhelst det är nödvändigt.
1. Justera sågdjupet till 0 mm för att komma åt
fastklämningsskruvarna (v) på klyvkniven (g).
2. Lossa skruvarna (u) och dra ut klyvkniven till
dess maximala längd.
3. Justera frigången och dra åt skruvarna.(torque:
4–5 Nm).
Montering och justering av
parallellavståndsstoppet (fig. 7)
Parallellavståndsstoppet (o) används för att såga
parallellt med arbetsstyckets kant.
MONTERING
1. Lossa spärrskruven (v) så att parallellanslaget
ryms.
2. För in parallellanslaget (o) i sågfoten (f) såsom
visas.
3. Drag åt spärrskruven (v).
3. Dra åt ratten för snedjustering (k).
111
SVENSKA
Att sätta på och stänga av (fig. 1, 2)
INSTÄLLNING
1. Lossa spärrskruven (v) och ställ in
parallellanslaget (o) på önskad bredd.
2. Drag åt spärrskruven (v).
Före användning
– Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Klingskyddet måste vara stängt.
– Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på det övre skyddet.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING:
• Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
• Se till att det material som ska sågas
är ordentligt förankrat på plats.
• Applicera bara ett varsamt tryck på
verktyget och använd inget sidotryck
på sågbladet.
• Undvik att överlasta.
• Använd inte alltför slitna sågblad.
• Använd inte din såg för ficksågningar.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver ena handen på
fronthandtaget (c) och den andra handen på
huvudhandtaget (x).
Av säkerhetsskäl är startknappen (a) på ditt verktyg
utrustad med en låsbortkopplingsknapp (b).
1. Tryck på låsbortkopplingsknappen för att låsa
upp verktyget.
2. Tryck på startknappen (a) för att använda
verktyget.
Så snart som startknappen släpps upp blir
låsbortkopplingsknappen automatiskt aktiverad
för att förhindra oavsiktlig start av maskinen.
VARNING:
• Sätt inte på eller stäng av verktyget
när sågbladet nuddar arbetsstycket
eller andra material.
• Använd inte spollåset medan verktyget
är igång.
Styrning av verktyget (fig. 1, 2)
• För bästa resultat spänn fast arbetsstycket med
undersidan upp.
• Följ linjen på arbetsstycket med hjälp av
markeringen (m).
• Om fasvinkeln är 45°, följ linjen på arbetstycket
med hjälp av markeringen (l).
VARNING: För ALLTID bort sladden i
linje med verktygets bakdel.
Damm-utrensning (fig. 1)
VARNING: Risk för inandning av damm.
För att minska risken för personskada,
bär ALLTID ett godkänt dammskydd.
Ditt verktyg är utrustat med ett dammutrensningsutlopp (e).
Närhelst så är möjligt, anslut en dammutrensningsanordning framtagen i enlighet med relevanta
bestämmelser för dammutsläpp.
VARNING: Använd ALLTID en
vacuumextraherare som är konstruerad
i enlighet med tillämpbara direktiv
för dammutsläpp när du sågar i trä.
Vacuumslangar för de vanligaste
dammsugarna kommer att passa in i
dammutrensningsutloppet.
VARNING: Använd inte en
vacuumextraherare utan ordentligt
gnistskydd när du sågar i metall.
112
SVENSKA
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
113
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
114
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
TÜRKÇE
DAIRE TESTERE
D23550, D23650
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
VDC
Tip
D23550
D23650
230
230
1
1
1050
1350
Yüksüz hız
min-1 5000
5000
Kesme derinliği
mm
55
65
Giriş gücü
W
Bıçak çapı
mm
165
190
Bıçak kalınlığı
mm
2.5
2.6
Bıçak göbek çapı
mm
20
30
0 - 45°
0 - 55°
kg
6,0
6,0
dB(A)
99
99
KPA (ses basıncı belirsizliği) dB(A)
3
Meyil açısı ayarı
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
3
LWA (ses gücü)
dB(A) 108
108
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,6
6,7
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s2
Belirsizlik değeri K = m/s2
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
115
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D23550, D23650
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-5 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
116
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
TÜRKÇE
b)
c)
d)
e)
f)
g)
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Tüm Testereler için Güvenlik
Talimatları
a)
TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanı ile
testereden uzak tutun. İkinci elinizi
yardımcı kol veya motor gövdesinde
bulundurun. Testereyi her iki elinizle
tutarsanız bıçak tarafından kesilme ihtimali
kalmaz.
b) Kesilecek parçanın altına uzanmayın.
Kesilecek parçanın altına uzanırsanız siper sizi
bıçaktan koruyamaz.
117
TÜRKÇE
c) Kesme derinliğini kesilecek parçanın
kalınlığına ayarlayın. Bıçak dişleri kesilecek
parçanın altından en fazla bir diş kadar
çıkmalıdır.
d) Kesilecek parçayı ellerinizle veya
bacaklarınızın arasında tutmayın. Kesilecek
parçayı sağlam bir yere sabitleyin.
Kesilecek parçanın fırlayarak vücudunuza
isabet etmesini, bıçağın tutukluk yapmasını
veya kontrol kaybını en aza indirmek için
parçanın desteklenmesi önem arz etmektedir.
e) Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda elektrikli aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Elektrik
akımı bulunan kablolarla temas halinde de
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
f) Kesim yaparken daima bir siper veya düz
kenar kılavuzu kullanın. Bu sayede kesimin
doğruluğu artar, bıçağın tutukluk yapma
ihtimali azalır.
g) Her zaman doğru boyut ve göbek deliği
şekline (kare veya yuvarlak) sahip bıçak
kullanın. Testerenin montaj donanımına
uymayan bıçaklar eksantrik çalışarak kontrol
kaybına neden olur.
h) Asla hasarlı veya yanlış bıçak pulu veya
cıvatası kullanmayın. Bıçak pulları ile cıvatası
optimum performans ve çalışma güvenliği için
özel olarak tasarlanmıştır.
Geri Tepmenin Nedenleri ve
Önlenmesi
– Geri tepme sıkışan, tutukluk yapan veya yanlış
hizalanmış testere bıçağının ani hareketi olup
testerenin kontrolden çıkıp kesilmekte olan
parçadan çıkarak operatöre doğru gelmesine
neden olur.
– Bıçağın kesilmekte olan hatta iyice sıkıştığında
veya tutukluk yaptığında bıçak tekleme yapar
ve motor üniteyi operatöre doğru çekerek tepki
verir;
– Kesim sırasında bıçak bükülür veya hizadan
çıkarsa bıçağın arka kısmındaki dişler ağacın
üst yüzeyine saplanarak bıçağın kesim
hattından çıkmasına ve operatöre doğru
gelmesine neden olur.
Geri tepme testerenin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından
118
kaynaklanır ve aşağıda verilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir:
a) Testereyi her iki elinizle sağlam bir
şekilde tutun ve kollarınızı geri tepme
güçlerine dayanacak şekilde yerleştirin.
Vücudunuzu bıçak ile aynı yöne değil,
bıçağın sağına veya soluna döndürün. Geri
tepme testerenin geriye doğur fırlamasına
neden olabilir ancak uygun tedbirler alınırsa
geri tepme güçleri operatör tarafından kontrol
edilebilir.
b) Bıçak tutukluk yaptığında ya da herhangi
bir nedenle kesim kesintiye uğradığında
elinizi açma/kapama düğmesinden çekin ve
bıçak tamamen duruncaya kadar testereyi
malzeme üzerinde hareketsiz şekilde tutun.
Bıçak hareket halindeyken asla testereyi
parçadan çıkarmaya veya geri çekmeye
çalışmayın aksi halde geri tepme yapabilir.
Bıçağın tutukluk yapmasının nedenlerini
araştırın ve gidermek için gerekli düzeltmeleri
yapın.
c) Testereyi kesilecek parça üzerinde yeniden
başlatırken testere bıçağını kesim hattında
ortalayın ve bıçak dişlerinin malzemeye
girmediğini kontrol edin. Bıçak tutukluk
yapıyorsa testere yeniden başlatıldığında iş
parçasına yaklaşabilir veya geri tepebilir.
d) Bıçağın sıkışma veya geri tepme
ihtimalini en aza indirmek için büyük
panelleri destekleyin. Büyük paneller kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye meyillidirler.
Panelin her iki tarafına, kesim hattının
yanına ve panel kenarının yanına destek
yerleştirilmelidir.
e) Kör veya hasarlı testere bıçaklarını
kullanmayın. Keskin olmayan veya
hatalı ayarlanmış bıçaklar daha dar kesim
kanalı üreterek aşırı sürtünmeye, bıçağın
sıkışmasına ve geri tepmeye neden olur.
f) Bıçak derinliği ve meyil ayarlayan kilitleme
kolları kesim yapmadan önce sıkı ve
sağlam olmalıdır. Kesim sırasında bıçak
ayarında kayma olursa sıkışmaya ve geri
tepmeye neden olabilir.
g) D23550, D23650 Dalma kesim özelliği
içermez!
TÜRKÇE
Sarkaç Bıçak Siperli Testereler
için Güvenlik Talimatları
a) Her kullanımdan önce alt siperin düzgün
kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Alt
siper serbestçe hareket etmiyor ve anında
kapanmıyorsa testereyi kullanmayın. Alt
siperi asla açık konumda kalacak şekilde
bağlamayın. Testerenin kazara düşürülmesi
durumunda alt siper bükülebilir. Alt siperi geri
çekme koluyla kaldırın ve serbestçe hareket
ettiğini, tüm açı ve kesme derinliklerinde
bıçağa veya başka bir parçaya dokunmadığını
kontrol edin.
b) Alt siper yayının çalıştığını kontrol
edin. Siper ve yay düzgün çalışmıyorsa
kullanmadan önce bakımı yapılmalıdır.
Hasarlı parçalar, yapışkan birikintiler veya
talaş birikmesi gibi nedenlerden ötürü alt siper
yavaş çalışabilir.
c) Alt siper yalnızca “dalarak kesme” veya
“birleşik kesme” gibi özel kesimler için
elle geri çekilmelidir. Kolu geri çekerek
alt siperi kaldırın ve bıçak parçaya girer
girmez siperi serbest bırakın. Diğer
tüm kesimler için alt siper otomatik olarak
çalışmalıdır.
d) Testereyi tezgah veya zemine bırakmadan
önce her zaman alt siperin bıçağı
kapattığını kontrol edin. Korunmayan,
serbestçe dönmeye devam eden bıçak,
testerenin geriye doğru hareket ederek
önüne gelen her şeyi kesmesine neden olur.
Parmağınızı açma/kapama düğmesinden
çektikten sonra bıçağın durması için geçen
süreye dikkat edin.
Yarma bıçaklı tüm testereler
için ilave güvenlik talimatları
a) Kullanılan bıçağa uygun bir yarma bıçağı
kullanın. Yarma bıçağının çalışması için
bıçak gövdesinden kalın ancak bıçağın diş
takımından ince olmalıdır.
b) Yarma bıçağını bu kullanım kılavuzunda
anlatıldığı şekilde ayarlayın. Hatalı boşluk,
konumlama ve hizalama yarma bıçağını geri
tepmeyi önlemede etkisiz hale getirebilir.
c) Dalma kesimi dışında daima yarma bıçağını
kullanın. Dalma kesimi ardından yarma bıçağı
tekrar takılmalıdır. Yarma bıçağı dalma kesimi
sırasında enterferansa ve geri tepmeye neden
olabilir.
d) Yarma bıçağının çalışması için kesilecek
parçaya geçmelidir. Kısa kesimler sırasında
yarma bıçağı geri tepmeyi önlemede etkisizdir.
e) Yarma bıçağı bükülmüşse testereyi
kullanmayın. Çok hafif bir temas bile siperin
kapanma hızını yavaşlatabilir.
Daire Testereler için İlave
Güvenlik Uyarıları
•
Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz
kalınması işitme kaybına neden olabilir.
Bir toz maskesi takın. Toz parçacıklarına
maruz kalma, nefes alma güçlüğü ve olası
yaralanmaya yol açabilir.
Önerilenden daha büyük veya küçük
çapa sahip diskler kullanmayın. Uygun
kesme kapasiteleri için, teknik verilere
bakınız. Yalnızca bu el kitabında belirtilen ve
EN 847-1 ile uyumlu diskleri kullanın.
Asla aşındırıcı kesme çarkları
kullanmayın.
•
•
•
Kalan riskler
Aşağıdaki riskler daire testere kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına
dokunma sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
–
İşitme bozukluğu.
–
Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
–
Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIGURE] 2)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (w) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
119
TÜRKÇE
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Daire testere
1 Paralellik mesnedi
1 Testere bıçak anahtarı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Kilitleme düğmesi
c. Ön kol
d. Mil kilidi
e. Toz çekme deliği
f. Testere pabucu
g. Yarma bıçağı
h. Alt siper geri çekme kolu
i. Alt siper
j. Testere bıçağı
k. Meyil ayarlama düğmesi
l. Meyil kesme işareti
m. Düz kesme işareti
n. Derinlik ayarlama düğmesi
o. Paralellik mesnedi
KULLANIM ALANI
D23550/23650 dairesel testere profesyonel ahşap
ve plastik kesme işlemleri için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu dairesel testereler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı bir
uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1
mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Kesme derinliği ayarı (şek. 1–3)
1. Derinlik ayarlama düğmesini (n) gevşetin.
2. Doğru kesme derinliğini elde etmek için
pabucu (f) oynatın.
3. Derinlik ayarlama düğmesini (n) sıkın.
UYARI: En iyi sonuçları elde etmek
için testere bıçağının kesilen parçadan
yaklaşık 3 mm çıkmasına izin verin
[şek. 3].
Meyil Ayarı (şek. 4)
Açılı kesim sırasında kesme açısı D23550’de 0° ~
45°, D23650’de 0° ~ 55° aralığında ayarlanabilir.
120
TÜRKÇE
1. Meyil ayarlama düğmesini (k) gevşetin.
2. İşaret skala üzerinde istenilen açıyı gösterene
dek testere pabucunu (f) yatırarak meyil
açısını ayarlayın.
3. Meyil ayarlama düğmesini (k) sıkın.
90°’lik Kesimler için Pabuç
Ayarı (şek. 1, 5)
Paralellik Mesnedinin
Takılması ve Ayarlanması
(şek. 7)
Paralellik mesnedi (o) kesilecek parçanın kenarıyla
paralel bir kesim yapmak için kullanılır.
TAKMA
1. Testereyi 0° meyle ayarlayın.
1. Kilit vidasını (v) paralel çitin geçmesine izin
verecek şekilde gevşetin.
2. Kolu (h) kullanarak bıçak siperini geri çekin ve
testereyi bıçak tarafının üzerine koyun.
2. Paralel çiti (o) şekilde gösterildiği gibi testere
tabanına (f) takın.
3. Meyil ayarlama düğmesini (k) gevşetin.
4. Bıçak ve pabuç arasına dört köşe bir parça
yerleştirin ve 90° ayarını yapın.
5. Gerektiğinde durağı (p) ayarlayın.
Testere Bıçağının
Değiştirilmesi (şek. 6)
1. Bıçak kilit düğmesine (d) basın ve bıçak
kelepçe vidasını (q) birlikte verilen anahtarı
(r) kullanarak saat yönü tersi istikametinde
çevirerek açın.
2. Kolu (h) kullanarak alt bıçak siperini (i) geri
çekin ve bıçağı (j) değiştirin. Pulları (s, t) doğru
konumlarına yeniden takın.
3. Bıçağın dönüş yönünü kontrol edin.
4. Pulu yerinde tutmak için bıçak tespit vidasını
(q) elle çevirin. Saat yönünde çevirin.
5. Bıçak dönmeyi kesene dek mil dönerken bıçak
kilitleme düğmesine (d) basın.
6. Bıçak tespit vidasını anahtarla sıkıca sıkın.
Yarma Bıçağının Ayarlanması
(şek. 6)
Yarma bıçağının (g) doğru ayarlanması için
şekil 6’e bakın. Testere bıçağını değiştirdikten
sonra veya gerektiğinde yarma bıçağı boşluğunu
ayarlayın.
1. Yarma bıçağının tespit vidalarına ulaşmak için
kesme derinliğini 0 mm’ye ayarlayın.
2. Vidaları (u) sökün ve yarma bıçağını
maksimum uzunluğuna kadar dışarı çekin.
3. Boşluğu ayarlayın ve vidaları sıkın. (tork:
4–5 Nm).
3. Kilit vidasını (v) sıkın.
AYAR
1. Kilitleme vidasını (v) gevşetin ve paralel çiti (o)
istenen genişliğe ayarlayın.
2. Kilit vidasını (v) sıkın.
Çalıştırmadan Önce
– Siperlerin doğru takıldığından emin olun.
Testere bıçak siperi kapalı konumda olmalıdır.
– Testere bıçağının bıçak üzerinde gösterilen ok
yönünde döndüğünden emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca
sabitlendiğinden emin olun.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın
ve testere bıçağına yanal baskılar
uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
• Oldukça aşınmış testere bıçaklarını
kullanmayın.
• Testerenizi cep kesimleri için
kullanmayın.
121
TÜRKÇE
Uygun El Pozisyonu (şek. 1, 8)
UYARI: Ahşap malzeme kesimi
yaparken DAİMA toz emisyonuna
ilişkin geçerli yönetmeliklere uygun
olarak tasarlanmış vakumlu çekme
cihazları kullanın. Çoğu elektrikli
süpürgenin hortumu toz çekme
deliğine doğrudan oturacaktır.
UYARI: Metal kesimi yaparken uygun
kıvılcım koruması olmadan vakumlu
çekme cihazı kullanmayın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde (c), diğer
el ana kol (x) üzerinde olacak şekildedir.
Açma Kapama (şek. 1, 2)
Güvenlik nedenlerinden dolayı aletinizin açma/
kapama düğmesi (a) kilit açma düğmesi (b) ile
donatılmıştır.
1. Aleti açmak için kilit açma düğmesine basın.
2. Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine
(a) basın. Parmağınızı açma/kapama
düğmesinden çeker çekmez kilit açma
düğmesi otomatik olarak devreye girerek
makinenin kazara çalıştırılmasını önler.
UYARI:
• Testere bıçağı kesilecek parçaya
veya başka bir malzemeye
dokunurken aleti açıp kapamayın.
• Alet çalışırken mil kilidini kullanmayın.
Aleti Yönlendirme (şek.1, 2)
• En iyi sonuç için, iş parçasını alt kısmı üste
gelecek şekilde sabitleyin.
• İşareti (m) kullanarak iş parçası üzerine
çizilmiş hattı izleyin.
• Kesme açısının 45° olduğu durumlarda İşareti
(l) kullanarak iş parçası üzerine çizilmiş hattı
izleyin.
UYARI: DAİMA kabloyu aletin arka
kısmıyla aynı hizada, uzakta tutun.
Toz Çekme [şek. 1]
UYARI: Toz soluma tehlikesi.
Yaralanma riskini azaltmak için,
DAİMA uygun toz maskesi takın.
Aletiniz toz çekme deliği (e) ile donatılmıştır.
Mümkün olduğu ölçüde toz emisyonuna ilişkin ilgili
düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış bir toz
çekme aygıtı bağlayın.
122
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
TÜRKÇE
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
123
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
124
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
D23550, D23650
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
D23550 D23650
Τάση
VDC
Τύπος
230
230
1
1
W
1050
1350
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
min-1
5000
5000
Βάθος κοπής
mm
55
65
Διάμετρος λεπίδας
mm
165
190
Πάχος σώματος λεπίδας mm
2,5
2,6
20
30
Ισχύς εισόδου
Εσωτερική διάμετρος
λεπίδας
mm
Ρύθμιση φαλτσογωνίας
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
0 - 45˚ 0 - 55°
kg
6,0
6,0
dB(A)
99
99
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
108
108
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
6,7
3,6
Ασφάλειες
Συνολικές τιμές κραδασμών
(διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες),
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2
≤ 2,5
Αβεβαιότητα K = m/s2
1,5
≤ 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D23550, D23650
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
126
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
128
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια
α)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κρατήστε τα χέρια σας
μακριά από την περιοχή κοπής και τη
λεπίδα. Κρατήστε το άλλο χέρι σας επάνω
στη βοηθητική λαβή ή στο περίβλημα του
κινητήρα. Εάν κρατάτε το πριόνι και με τα δύο
σας χέρια, δεν είναι δυνατό να κοπείτε από τη
λεπίδα.
β) Μην πλησιάζετε την κάτω πλευρά του υπό
κατεργασία αντικειμένου. Το προστατευτικό
δεν μπορεί να σας προστατεύσει από τη
λεπίδα στο κάτω μέρος του υπό κατεργασία
αντικειμένου.
γ) Προσαρμόστε το βάθος κοπής στο πάχος
του υπό κατεργασία αντικειμένου. Από το
κάτω μέρος του υπό κατεργασία αντικειμένου
πρέπει να φαίνεται λιγότερο από ένα πλήρες
δόντι του οδοντωτού τμήματος της λεπίδας.
δ) Ποτέ μην κρατάτε στα χέρια σας ή ανάμεσα
στα πόδια σας το αντικείμενο προς
κοπή. Στερεώστε με ασφάλεια το υπό
κατεργασία αντικείμενο σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Είναι σημαντικό να υποστηρίζεται
το αντικείμενο σωστά προκειμένου να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος έκθεσης του
σώματος, ενσφήνωσης της λεπίδας ή
απώλειας του ελέγχου.
ε) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το εργαλείο
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
κρυφές καλωδιώσεις ή με το ίδιο του το
καλώδιο. Η επαφή με καλώδιο υπό τάση θα
θέσει υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
στ) Κατά το σχίσιμο, χρησιμοποιείτε πάντοτε
έναν οδηγό σχισίματος ή έναν οδηγό
ευθύγραμμης ακμής. Έτσι, βελτιώνεται
η ακρίβεια της κοπής και ελαττώνεται η
πιθανότητα ενσφήνωσης της λεπίδας.
η) Να χρησιμοποιείτε πάντοτε λεπίδες με
σωστό μέγεθος και σχήμα (ρομβοειδείς
αντί για κυκλικές) των διαμέτρων. Οι
λεπίδες που δεν ταιριάζουν με το υλικό με το
οποίο είναι εξοπλισμένο το πριόνι κινούνται
παράκεντρα, προκαλώντας την απώλεια του
ελέγχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
θ) Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή
λανθασμένες ροδέλες ή μπουλόνι λεπίδας.
Οι ροδέλες και το μπουλόνι της λεπίδας
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το πριόνι σας,
για τη βέλτιστη απόδοση και την ασφάλεια
λειτουργίας.
Αιτίες της ανάδρασης και
πρόληψή της από το χειριστή
– Η ανάδραση («κλώτσημα») είναι μια ξαφνική
αντίδραση λόγω σύνθλιψης, ενσφήνωσης ή
κακής ευθυγράμμισης μιας λεπίδας πριονιού.
Προκαλεί το ανασήκωμα του ανεξέλεγκτου
πριονιού και την έξοδό του από το υπό
κατεργασία τεμάχιο με κατεύθυνση προς το
χειριστή.
– Όταν συμβεί σύνθλιψη ή ενσφήνωση της
λεπίδας κατά την κίνηση του πριονιού προς
τα κάτω, η λεπίδα σταματάει απότομα και η
αντίδραση του κινητήρα μετακινεί τη μονάδα
γρήγορα προς τα πίσω με κατεύθυνση προς το
χειριστή.
– Εάν η λεπίδα παραμορφωθεί ή χάσει την
ευθυγράμμισή της κατά την κοπή, το οδοντωτό
τμήμα στην πίσω ακμή της λεπίδας μπορεί να
εισχωρήσει στην επάνω επιφάνεια του ξύλου,
προκαλώντας την έξοδο της λεπίδας από την
πλάκα κοπής και την αναπήδησή της προς τα
πίσω με κατεύθυνση προς το χειριστή.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης
του πριονιού ή/και λανθασμένων διαδικασιών
ή συνθηκών λειτουργίας του, ενώ μπορεί
να αποφευχθεί λαμβάνοντας τις κατάλληλες
προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω:
α) Κρατάτε συνεχώς σταθερά και με τα δύο
χέρια το πριόνι και τοποθετήστε τους
βραχίονές σας έτσι ώστε να μπορείτε να
αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάδρασης.
Τοποθετείτε το σώμα σας στη μία από τις
δύο πλευρές της λεπίδας, αλλά όχι στην
ίδια ευθεία με τη λεπίδα. Η ανάδραση μπορεί
να προκαλέσει την αναπήδηση του πριονιού
προς τα πίσω, αλλά οι δυνάμεις ανάδρασης
μπορούν να τεθούν υπό τον έλεγχο του
χειριστή εφόσον ληφθούν οι κατάλληλες
προφυλάξεις.
β) Εάν συμβεί ενσφήνωση της λεπίδας ή
εάν διακόψετε μια κοπή για οποιονδήποτε
λόγο, αφήστε τη σκανδάλη και κρατήστε
το πριόνι ακίνητο επάνω στο υλικό, έως
ότου η λεπίδα σταματήσει εντελώς. Ποτέ
μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το
πριόνι από το αντικείμενο ή να τραβήξετε
το πριόνι προς τα πίσω, ενόσω η λεπίδα
κινείται. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμβεί
ανάδραση. Εξετάστε την αιτία και προβείτε
σε διορθωτικές ενέργειες για να εξαλείψετε την
αιτία ενσφήνωσης της λεπίδας.
γ) Όταν αρχίζετε πάλι μια εργασία
πριονίσματος στο υπό κατεργασία τεμάχιο,
κεντράρετε τη λεπίδα του πριονιού στην
πλάκα κοπής και βεβαιωθείτε ότι το
οδοντωτό τμήμα του πριονιού δεν έχει
μπλοκάρει στο υλικό. Εάν η λεπίδα του
πριονιού σφηνώσει, ενδέχεται να κινηθεί προς
τα επάνω ή προς τα πίσω (ανάδραση) από το
υπό κατεργασία αντικείμενο, καθώς το πριόνι
ξεκινάει πάλι.
δ) Υποστηρίζετε τα πάνελ μεγάλου
μεγέθους για να ελαχιστοποιήσετε τον
κίνδυνο σύνθλιψης και ανάδρασης της
λεπίδας. Τα μεγάλου μεγέθους πάνελ
τείνουν να κάμπτονται υπό την επίδραση του
βάρους τους. Τα υποστηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το πάνελ και στις δύο
πλευρές, κοντά στην ευθεία κοπής και πλησίον
της ακμής του πάνελ.
ε) Μην χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν
αμβλυνθεί ή κατεστραμμένες λεπίδες. Οι μη
ακονισμένες ή οι λανθασμένα τοποθετημένες
λεπίδες δημιουργούν στενότερη κοπή
προκαλώντας υπερβολική τριβή, ενσφήνωση
λεπίδας και ανάδραση.
στ) Οι μοχλοί βάθους λεπίδας και ασφάλισης
ρύθμισης πλάγιας θέσης πρέπει να είναι
σταθεροί και να έχουν ασφαλίσει στη
θέση τους προτού πραγματοποιήσετε
μια εργασία κοπής. Εάν το ρυθμιστικό της
λεπίδας μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της
κοπής, μπορεί να προκαλέσει ενσφήνωση και
ανάδραση.
ζ) Το D23550, D23650 δεν διαθέτει λειτουργία
κοπής βύθισης!
Οδηγίες ασφαλείας για
πριόνια με περιστρεφόμενο
προφυλακτήρα λεπίδας
α) Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι
το κάτω προστατευτικό έχει κλείσει
σωστά. Μην λειτουργείτε το πριόνι εάν
το κάτω προστατευτικό δεν μπορεί να
129
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
μετακινηθεί ελεύθερα και κλείνει αμέσως.
Ποτέ μην συσφίγγετε με σφιγκτήρα και
μην δένετε το κάτω προστατευτικό στην
ανοιχτή θέση. Εάν το πριόνι πέσει κατά
λάθος κάτω, ενδέχεται να συμβεί κάμψη του
κάτω προστατευτικού. Ανυψώστε το κάτω
προστατευτικό με τη χειρολαβή ανάσυρσης και
βεβαιωθείτε ότι μετακινείται ελεύθερα και δεν
έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή οποιοδήποτε
άλλο τμήμα, σε οποιαδήποτε γωνία και σε κάθε
βάθος κοπής.
β) Ελέγχετε τη λειτουργία του ελατηρίου
του κάτω προστατευτικού. Εάν το
προστατευτικό και το ελατήριό του
δεν λειτουργούν σωστά, πρέπει να
επισκευαστούν πριν από τη χρήση. Το
κάτω προστατευτικό μπορεί να λειτουργεί με
αργό ρυθμό λόγω κατεστραμμένων τμημάτων,
κολλωδών αποθέσεων ή συσσώρευσης
υπολειμμάτων.
γ) Το κάτω προστατευτικό πρέπει να
ανασύρεται χειροκίνητα μόνο για ειδικές
κοπές όπως οι «βραχείες κοπές» και οι
«πολλαπλές κοπές». Ανυψώστε το κάτω
προστατευτικό με τη λαβή ανάσυρσης
και μόλις η λεπίδα εισέλθει στο υλικό,
απελευθερώστε το κάτω προστατευτικό.
Για κάθε άλλη εργασία πριονίσματος, το κάτω
προστατευτικό πρέπει να λειτουργεί αυτόματα.
δ) Πάντοτε να προσέχετε εάν το κάτω
προστατευτικό καλύπτει τη λεπίδα προτού
τοποθετήσετε το πριόνι επάνω σε μια
επιφάνεια ή στο δάπεδο. Μια λεπίδα που
κινείται χωρίς προστατευτικό θα προκαλέσει
τη μετακίνηση του πριονιού προς τα πίσω,
κόβοντας οτιδήποτε βρεθεί στη διαδρομή
του. Λαμβάνετε υπόψη σας το χρόνο που
απαιτείται για να σταματήσει η λεπίδα μετά την
απελευθέρωση του διακόπτη.
Επιπρόσθετες οδηγίες
ασφαλείας για πριόνια με
θραύστη
α) Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο θραύστη,
ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη λεπίδα.
Για να λειτουργήσει ο θραύστης, πρέπει να έχει
μεγαλύτερο πάχος από το σώμα της λεπίδας,
αλλά μικρότερο πάχος από την οδόντωση της
λεπίδας.
β) Ρυθμίστε τον θραύστη με τον τρόπο
που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών. Η λανθασμένη απόσταση,
130
τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μπορεί να κάνει
τον θραύστη αναποτελεσματικό στην αποτροπή
της ανάδρασης.
γ) Πάντα χρησιμοποιείτε το μαχαίρι διαχωρισμού,
εκτός κατά τις κοπές βύθισης. Το μαχαίρι
διαχωρισμού πρέπει να επανατοποθετείται
μετά από κοπή βύθισης. Το μαχαίρι
διαχωρισμού εμποδίζει κατά την κοπή βύθισης
και μπορεί να προκαλέσει ανάδραση.
δ) Για να λειτουργήσει ο θραύστης,
πρέπει να συμπλεχθεί στο υπό
κατεργασία αντικείμενο. Ο θραύστης είναι
αναποτελεσματικός στην αποτροπή της
ανάδρασης κατά τη διάρκεια βραχέων κοπών.
ε) Μην λειτουργείτε το πριόνι εάν ο θραύστης
παρουσιάζει κάμψη. Ακόμη και μια ελάχιστη
παρεμβολή μπορεί να επιβραδύνει το ρυθμό
κλεισίματος ενός προστατευτικού.
Επιπρόσθετες
προειδοποιήσεις ασφαλείας
για δισκοπρίονα
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Φοράτε μάσκα προστασίας για τη σκόνη.
Η έκθεση σε σωματίδια σκόνης ενδέχεται
να προκαλέσει αναπνευστικές δυσκολίες και
τραυματισμό.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης
ή μικρότερης διαμέτρου από τη
συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες
προδιαγραφές της λεπίδας, ανατρέξτε στα
τεχνικά δεδομένα. Χρησιμοποιείτε μόνο
τις λεπίδες που καθορίζονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση με το πρότυπο
ΕΝ 847-1.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικούς
τροχούς αποκοπής.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δισκοπρίονων.
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 2)
Ο κωδικός ημερομηνίας (w), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δισκοπρίονο
1 Παράλληλος οδηγός
1 Κλειδί λεπίδας πριονιού
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης
b. Κουμπί ασφάλισης
c. Μπροστινή λαβή
f. Πέδιλο πριονιού
g. Θραύστης
h. Μοχλός ανάσυρσης κάτω προστατευτικού
i. Κάτω προστατευτικό
j. Λεπίδα πριονιού
k. Κομβίο ρύθμισης φαλτσογωνίας
l. Ένδειξη για κοπή με φαλτσογωνία
m. Ένδειξη για ευθεία κοπή
n. Κομβίο ρύθμισης βάθους
o. Παράλληλος οδηγός
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το δισκοπρίονό σας D23550/23650 έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματική κοπή ξύλου και πλαστικού.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα δισκοπρίονα είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Εάν απαιτείται προέκταση, χρησιμοποιείτε
εγκεκριμένη προέκταση κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του εργαλείου (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι
1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
d. Κλείδωμα άξονα
e. Υποδοχή εξαγωγής σκόνης
131
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ρύθμιση του βάθους κοπής
(εικ. 1–3)
1. Χαλαρώστε το κομβίο ρύθμισης βάθους (n).
2. Μετακινήστε το πέδιλο (f) για να επιτύχετε το
σωστό βάθος κοπής.
3. Συσφίξτε το κομβίο ρύθμισης βάθους (n).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για βέλτιστα
αποτελέσματα, αφήνετε τη λεπίδα του
πριονιού να προεξέχει από το υπό
κατεργασία αντικείμενο κατά περίπου 3
mm [εικ. 3].
Ρύθμιση φαλτσογωνίας (εικ. 4)
Η γωνία φαλτσοκοπής μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ
0° και 45° για το D23550 και μεταξύ 0° και 55° για
το D23650.
1. Χαλαρώστε το κομβίο ρύθμισης φαλτσογωνίας
(k).
2. Ρυθμίστε τη γωνία πλάγιας κοπής κλίνοντας
το πέδιλο του πριονιού (f) έως ότου η ένδειξη
υποδηλώσει την επιθυμητή γωνία στην
κλίμακα.
3. Συσφίξτε το κομβίο ρύθμισης
φαλτσογωνίας (k).
Ρύθμιση πεδίλου για κοπές 90°
(εικ. 1, 5)
1. Ρυθμίστε το πριόνι σε φαλτσογωνία 0°.
2. Ανασύρετε το προστατευτικό της λεπίδας
χρησιμοποιώντας οτ μοχλό (h) και
132
τοποθετήστε το πριόνι στο πλαϊνό τμήμα της
λεπίδας.
3. Χαλαρώστε το κομβίο ρύθμισης φαλτσογωνίας
(k).
4. Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο έναντι της
λεπίδας και του πεδίλου για να προσαρμόσετε
τη ρύθμιση 90°.
5. Ρυθμίστε τον αναστολέα (p) ανάλογα με τις
απαιτήσεις.
Αντικατάσταση της λεπίδας
πριονιού (εικ. 6)
1. Συμπλέξτε το κουμπί ασφάλισης λεπίδας
(d) και ξεβιδώστε τη βίδα (q) σύσφιξης της
λεπίδας περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα
με το κλειδί (r) που παρέχεται με το εργαλείο.
2. Ανασύρετε το κάτω προστατευτικό της
λεπίδας (i) χρησιμοποιώντας το μοχλό
(h) και αντικαταστήστε τη λεπίδα (j).
Επανατοποθετήστε τις ροδέλες (s, t) στη
σωστή θέση.
3. Ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής της
λεπίδας.
4. Περάστε με το χέρι τον κοχλία σύσφιξης της
λεπίδας (q) και κρατήστε τη ροδέλα στη θέση
της. Περιστρέψτε δεξιόστροφα.
5. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης της λεπίδας (d)
ενόσω γυρίζετε τον άξονα, έως ότου η λεπίδα
σταματήσει να περιστρέφεται.
6. Συσφίξτε καλά τον κοχλία σύσφιξης της
λεπίδας χρησιμοποιώντας το κλειδί.
Ρύθμιση του θραύστη (εικ. 6)
Για τη σωστή τοποθέτηση του θραύστη (g),
ανατρέξτε στην εικόνα 6. Ρυθμίζετε το διάκενο του
θραύστη μετά από αλλαγή της λεπίδας πριονιού ή
όποτε είναι απαραίτητο.
1. Ρυθμίστε το βάθος κοπής σε 0 mm για
να αποκτήσετε πρόσβαση στους κοχλίες
σύσφιξης (v) του θραύστη (g).
2. Χαλαρώστε τους κοχλίες (u) και τραβήξτε
προς τα έξω έως το θραύστη, στη μέγιστη
απόσταση.
3. Ρυθμίστε το διάκενο και συσφίξτε τους κοχλίες.
(ροπή: 4–5 Nm).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τοποθέτηση και ρύθμιση του
παράλληλου οδηγού (εικ. 7)
Ο παράλληλος οδηγός (o) χρησιμοποιείται για
την κοπή παράλληλα προς την ακμή του υπό
κατεργασία αντικειμένου.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης (v) για να
επιτρέψετε να περάσει ο παράλληλος οδηγός.
2. Εισάγετε τον παράλληλο οδηγό (o) στο πέδιλο
του πριονιού (f) όπως δείχνει η εικόνα.
3. Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (v).
ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης (v) και
ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό (o) στο
επιθυμητό πλάτος.
2. Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (v).
Πριν τη λειτουργία
– Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Ο προφυλακτήρας της
λεπίδας πριονιού πρέπει να είναι στην κλειστή
θέση.
– Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού
περιστρέφεται στην κατεύθυνση του βέλους
στη λεπίδα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό προς
πριόνισμα έχει στερεωθεί με ασφάλεια
στη θέση του.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική
πίεση στη λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
• Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά
φθαρμένες λεπίδες πριονιού.
• Μην χρησιμοποιείτε το πριόνι για
κοπές τσέπης.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
να έχετε ένα χέρι στην μπροστινή λαβή (c) και το
άλλο χέρι στην κύρια λαβή (x).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1, 2)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης ενεργοποίησης
(a) του εργαλείου σας είναι εξοπλισμένος με
κουμπί ασφάλισης (b).
1. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης για να
ξεκλειδώσετε το εργαλείο.
2. Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης (a) για να
τεθεί σε λειτουργία το εργαλείο.
Μόλις απελευθερωθεί ο διακόπτης
ενεργοποίησης, ενεργοποιείται αυτόματα ο
διακόπτης ασφάλισης, για να αποτραπεί η
ακούσια εκκίνηση του μηχανήματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε
το εργαλείο ενόσω η λεπίδα του
πριονιού είναι σε επαφή με το υπό
κατεργασία αντικείμενο ή με άλλα
υλικά.
• Μην χρησιμοποιείτε την ασφάλεια του
άξονα ενόσω το εργαλείο λειτουργεί.
133
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Καθοδήγηση του εργαλείου
(εικ. 1, 2)
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, συσφίξτε το
τεμάχιο εργασίας από το κάτω μέρος.
• Ακολουθήστε τη γραμμή που έχετε τραβήξει
στο τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας το
σημάδι (m).
• Σε περίπτωση φαλτσογωνιάς 45° ακολουθήστε
τη γραμμή που έχετε τραβήξει στο τεμάχιο
εργασίας χρησιμοποιώντας το σημάδι (l).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΟΤΕ
κατευθύνετε το καλώδιο μακριά από
την ευθεία με το πίσω μέρος του
εργαλείου.
Εξαγωγή σκόνης [εικ. 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εισπνοής
σκόνης. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
ατομικού τραυματισμού, να φοράτε
ΠΑΝΤΟΤΕ εγκεκριμένη μάσκα για τη
σκόνη.
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με υποδοχή
εξαγωγής σκόνης (e).
Εφόσον είναι δυνατό, συνδέετε σύστημα εξαγωγής
σκόνης που να έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή
σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΟΤΕ να
χρησιμοποιείτε ένα σύστημα εξαγωγής
με αναρρόφηση που να έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες,
όσον αφορά στην εκπομπή σκόνης
κατά το πριόνισμα ξύλου. Οι σωλήνες
των περισσότερων συνηθισμένων
ηλεκτρικών σκουπών ταιριάζουν
ακριβώς στην υποδοχή εξαγωγής
σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε σύστημα εξαγωγής
με αναρρόφηση χωρίς κατάλληλο
μηχανισμό προστασίας από σπίθες,
όταν πριονίζετε μέταλλα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
134
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
135
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση
εγγύησης αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει
κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει
σύμβασης που έχετε ως επαγγελματίας
χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως
ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης. Η
παρούσα εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από
την απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
αγοράστηκε με όλα τα τμήματα και εξαρτήματά
του, στο σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί
το σύνολο των χρημάτων ή για ανταλλαγή.
Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και
πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της
DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς. Περιλαμβάνεται το κόστος της
εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα
και ανταλλακτικά, εκτός και αν η βλάβη
παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την
κρίση μας, τη δωρεάν αντικατάσταση της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
136
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
137
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N036781
03/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising