D23650 | DeWalt D23650 CIRCULAR SAW instruction manual

544666-09 SK
Preložené z pôvodného návodu
D23550
D23650
Obr. 1
D23550
x
c
e
d
h
k
f
g
l
i
m
j
D23650
x
e
c
h
k
f
g
i
2
j
m
l
Obr. 2
c
b
a
x
D23550
n
w
o
c
b
a
x
D23650
o
n
3
Obr. 3
D23550
D23650
4
Obr. 4
D23550
f
k
45
D23650
k
f
5
Obr. 5
D23550
k
p
D23650
k
p
6
Obr. 6
D23550
u
i
r
q
s
j
t
g
h
d
D23650
u
d
i
r
j
s
q
t
g
h
7
Obr. 7
D23550
o
v
D23650
o
v
f
8
Obr. 8
9
OKRUŽNÉ PÍLY
D23550, D23650
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DeWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
D23550 D23650
Napájacie napätie
V
230
230
Veľká Británia & Írsko
V
230/115 230/115
Typ
1
1
Príkon
W
1 050
1 350
Otáčky naprázdno
min-1 5 000
5 000
Max. hĺbka rezu
mm
55
65
Priemer kotúča
mm
165
190
Hrúbka pílového kotúča mm
2,5
2,6
Vnútorný otvor kotúča
mm
20
30
Nastavenie šikmého rezu
0–45˚
0–55˚
Hmotnosť
kg
6,0
6,0
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)*
99
99
dB(A)
dB(A)
3
108
3
108
dB(A)
6,7
3,6
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
10
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkového
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa Náradie 230 V10 A v napájacej sieti
Veľká Británia & ÍrskoNáradie 230 V, 13 A v
zástrčke prívodného kábla
Veľká Británia & ÍrskoNáradie 115 V, 16 A v
zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu prípade, že sa
tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu
zariadení v prípade, že sa tomu
nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
D23550, D23650
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky, popisované v technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31. 12. 2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom
náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie alebo posúvanie náradia
a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie
11
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím pracujte s
rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím v
neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené
pohyblivými dielcami.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia na vykonávanú prácu.
Pri použití správneho typu elektrického
náradia bude práca vykonaná lepšie a
bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
12
c)
d)
e)
f)
g)
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Bezpečnostné pokyny pre
všetky píly
a)
c)
NEBEZPEČENSTVO: Nevkladajte
ruky do priestoru rezu a nepribližujte
ich ku kotúču. Druhú ruku položte na
prídavnú rukoväť alebo na kryt motora.
Ak je kotúčová píla držaná oboma rukami,
nemôže dôjsť k ich porezaniu pílovým
kotúčom.
b) Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt
Vás nemôže chrániť pred pílovým kotúčom
pod obrobkom.
Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku.
Pri rezaní by nemala byť pod obrobkom
vidieť celá dĺžka zubov pílového kotúča.
d)
e)
f)
g)
h)
Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju krížom cez nohu.
Upnite si obrobok do stabilného zveráka.
Správne upnutie a podopretie obrobku je
veľmi dôležité z hľadiska minimalizácie
ohrozenia obsluhy, ohybu kotúča alebo
straty ovládateľnosti.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte s vodičom
pod prúdom sa nechránené kovové časti
náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým prúdom.
Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy
používajte pravítko alebo priame hranové
vodidlo. Týmto spôsobom zvýšite presnosť
rezu a znížite riziko ohybu pílového kotúča.
Vždy používajte pílové kotúče správnej
veľkosti a tvaru upínacieho otvoru (kruhový
alebo hranatý). Pílové kotúče s otvormi,
ktoré nezodpovedajú montážnej príchytke
na píle, sa budú otáčať excentricky, čo
spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a skrutky kotúčov.
Podložky a upínacie skrutky boli
skonštruované priamo pre Vašu okružnú
pílu, čo zaručuje jej optimálny výkon
a bezpečnosť jej prevádzky.
Príčiny spätného rázu a jeho
prevencia z pohľadu obsluhy
– Spätný ráz je náhlou reakciou, ktorá je
spôsobená zovretím, odskočením alebo
nesprávnym nastavením pílového kotúča, čo
ďalej spôsobuje nekontrolované nadvihnutie
píly a jej vymrštenie od obrobku smerom
k obsluhujúcemu.
– Pokiaľ dôjde k zovretiu kotúča alebo k jeho
odskočeniu od zárezu, kotúč sa zastaví
a reakcia motora odmrští pílu rýchlo späť,
smerom k obsluhe.
– Ak dôjde ku skrúteniu rezného kotúča alebo
k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti
rezného kotúča sa môžu zaryť do horného
povrchu dreva, čo spôsobí vyhodenie rezného
kotúča zo zárezu a vyskočenie okružnej píly
smerom k obsluhe.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly
alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete
zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie uvedené
pokyny.
a) Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať silu spätného rázu. Postavte sa
na jednu alebo druhú stranu pílového kotúča,
nikdy nestojte v osi pílového kotúča. Spätný
ráz môže spôsobiť odskočenie píly smerom
dozadu, ale ak budete dodržiavať uvedené
pokyny, obsluha môže sily spätného rázu
eliminovať.
b) Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zaseknutiu
kotúča alebo k prerušeniu rezu, uvoľnite
hlavný vypínač a držte náradie bez pohybu
v materiáli, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu kotúča. Kým je pílový kotúč
v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu
z obrobku alebo ju ťahať späť, pretože by
mohlo dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte
príčiny blokovania pílového kotúča a vykonajte
opatrenia, aby boli tieto príčiny odstránené.
c) Pri opätovnom zapnutí píly v obrobku
vycentrujte pílový kotúč v záreze
a skontrolujte, či nie sú zuby pílového kotúča
v materiáli obrobku. Ak dôjde po opätovnom
zapnutí píly k zaseknutiu zubov pílového
kotúča, môže dôjsť k pohybu píly smerom
nahor alebo k spätnému rázu.
d) Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby
bolo minimalizované riziko zovretia pílového
kotúča a riziko spätného rázu. Veľké panely
majú tendenciu sa prehýbať pôsobením
vlastnej hmotnosti. Podpery musia byť
umiestnené pod panelom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti hrany
panelu.
e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
kotúče. Neostré alebo nesprávne upnuté
pílové kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje
nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné
rázy.
f) Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania riadne
utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri rezaní
k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu pílového
kotúča alebo k spätnému rázu.
g) Modely D23550, D23650 nedisponujú funkciou
vykonávania ponorných rezov!
Bezpečnostné pokyny pre píly
s výkyvným ochranným krytom pílového kotúča
a)
Pred každým použitím píly skontrolujte
správnu funkciu zavierania spodného krytu.
Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje a ak
nedochádza k jeho okamžitému zatváraniu,
pílu nepoužívajte. Nikdy žiadnym spôsobom
13
b)
c)
d)
nepripevňujte spodný kryt v otvorenej
polohe. Ak dôjde k náhodnému pádu
píly, môže dôjsť k ohybu spodného krytu.
Zdvihnite spodný kryt pomocou zaťahovacej
rukoväti a uistite sa, či sa voľne pohybuje
a či sa v žiadnom smere nedotýka pílového
kotúča alebo inej časti píly.
Skontrolujte funkciu pružiny spodného krytu.
Ak nepracuje kryt alebo pružina správne,
musí byť pred začatím práce vykonaná
ich oprava. Pohyb spodného krytu môže
byť pomalý v dôsledku poškodených častí,
usadenín a nahromadených nečistôt.
Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba
pri špeciálnych rezoch ako sú “zárezy”
a “zložené rezy”. Zdvihnite spodný kryt
pomocou rukoväti a hneď ako pílový kotúč
vnikne do materiálu, musíte spodný kryt
uvoľniť. Pri všetkých ostatných typoch rezov
by mal spodný kryt pracovať automaticky.
Vždy dbajte na to, aby pred položením
píly na pracovný stôl alebo na podlahu
spodný kryt zakryl pílový kotúč. Nechránený
a dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb
píly a prereže materiály nachádzajúce sa
v dráhe jeho pohybu. Pamätajte na to, že
po uvoľnení hlavného vypínača chvíľu trvá,
než dôjde k úplnému zastaveniu pílového
kotúča.
Doplňujúce bezpečnostné
pokyny pre všetky píly s rozpínacím klinom
a)
b)
c)
d)
14
Používajte rozpínací klin, ktorý je vhodný
pre používaný pílový kotúč. Správny
rozpínací klin musí byť hrubší než je hrúbka
pílového kotúča, ale tenší než nastavenie
jeho zubov.
Nastavte rozpínací klin podľa pokynov
uvedených v tomto návode. Nesprávna
vzdialenosť, poloha a zarovnanie môže
spôsobiť neschopnosť rozpínacieho klinu
zabrániť spätnému rázu.
Rozpínací klin používajte vždy, okrem
vykonávaní zárezov. Po vykonávaní
zárezov musí byť rozpínací klin znovu
nainštalovaný. Pri vykonávaní zárezov by
rozpínací klin prekážal a mohol by spôsobiť
spätný ráz.
Ak má klin pracovať správne, musí byť
v kontakte s obrobkom. Pri rezaní krátkych
rezov rozpínací klin nezabraňuje vzniku
spätného rázu.
Ak je rozpínací klin ohnutý, pílu
nepoužívajte. Dokonca i malé vychýlenie
môže spôsobiť spomalenie pri zavieraní
krytu.
Ďalšie bezpečnostné predpisy
pre okružné píly
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte respirátor. Pobyt v prašnom
prostredí môže spôsobiť dýchacie ťažkosti
a tiež úraz.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších
priemerov, než je odporúčané. Parametre
pílového kotúča sú uvedené v technických
údajoch. Používajte iba pílové kotúče, aké sú
špecifikované v tomto návode a zodpovedajú
norme EN 847-1.
• Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče..
Iné nebezpečenstvá
Pri práci s okružnými pílami hrozia nasledujúce
riziká.
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 2)
Dátumový kód (w), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Okružnú pílu
1 Paralelné vodidlo
1 Kľúč na pílový kotúč
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Hlavný vypínač
EN 60745; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: 115 V modely by sa
mali prevádzkovať s bezpečnostným
oddeľovacím transformátorom
s uzemnenou priehradkou medzi
primárnym a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT .
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
b. Blokovacie tlačidlo
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
c. Predná rukoväť
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
d. Zámka hriadeľa
e. Výstup na odvod prachu
f. Pätka píly
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
g. Rozpínací klin
h. Páka spodného krytu
i. Spodný kryt
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
j. Pílový kotúč
Použitie predlžovacieho kábla
k. Nastavovacia skrutka šikmých rezov
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
l. Značka pre šikmé rezy
m. Značka pre priame rezy
n. Nastavovacia skrutka hĺbky rezu
o. Paralelné vodidlo
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša okružná píla D23550/D23650 je určená na
profesionálne rezanie dreva a plastov.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a plynov.
Tieto okružné píly sú profesionálnym elektrickým
náradím.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 1 - 3)
1. Uvoľnite nastavovaciu skrutku hĺbky rezu (n).
2. Nastavte pätku píly (f) tak, aby ste získali
požadovanú hĺbku rezu.
3. Utiahnite nastavovaciu skrutku hĺbky rezu (n).
15
VAROVANIE: Ak chcete získať
optimálne výsledky, nechajte pílový
kotúč vyčnievať z obrobku asi 3 mm
(viď detail v obr. 3).
Nastavenie šikmých rezov
(obr. 4)
Uhol šikmých rezov je možné nastaviť v rozmedzí
0° až 45° pri modeli D23550 a v rozmedzí 0° až
55° pri modeli D23650.
1. Uvoľnite nastavovaciu skrutku šikmých
rezov (k).
2. Naklopte pätku píly (f) tak, aby značka
na meradle označovala požadovaný uhol
šikmého rezu.
3. Utiahnite nastavovaciu skrutku šikmých
rezov (k).
Nastavenie pätky píly pre rezy
v uhle 90° (obr. 1, 5)
1. Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu 0°.
2. Pomocou páčky (h) zasuňte ochranný kryt
pílového kotúča a postavte pílu na stranu
pílového kotúča.
3. Uvoľnite nastavovaciu skrutku šikmých
rezov (k).
Nastavenie rozpínacieho klina
(obr. 6)
Správne nastavenie rozpínacieho klina (21) je
znázornené na detaile v obr. 6. Nastavte vôľu
rozpínacieho klina po výmene pílového kotúča
alebo vždy, keď je to nutné.
1. Nastavte hĺbku rezu na hodnotu 0 mm, aby
ste získali prístup k obom upínacím skrutkám
(u) rozpínacieho klina.
2. Uvoľnite skrutky (u) a vysuňte rozpínací klin
na jeho maximálnu dĺžku.
3. Nastavte vôľu a pritiahnite skrutky (uťahovací
moment: 4–5 Nm).
Montáž a nastavenie paralelného vodidla (obr. 7)
Paralelné vodidlo (o) sa používa pre rezy
rovnobežné s hranou obrobku.
MONTÁŽ
1. Povoľte poistnú skrutku (v) tak, aby bolo
možné pretiahnuť paralelné vodidlo.
2. Zasuňte paralelné vodidlo (o) do pätky píly,
ako na uvedenom obrázku.
3. Pritiahnite poistnú skrutku (v).
NASTAVENIE
4. Priložte k pílovému kotúču uhlomer a nastavte
pätku píly do uhla 90°.
1. Povoľte poistnú skrutku (v) a nastavte
paralelné vodidlo (o) na požadovanú šírku.
5. Podľa potreby nastavte doraz (o).
2. Pritiahnite poistnú skrutku (v).
Výmena pílového kotúča
(obr. 6)
1. Použite zámku hriadeľa (d) a otáčaním
proti smeru pohybu hodinových ručičiek
vyskrutkujte pomocou dodávaného
šesťhranného kľúča (r) upínaciu skrutku
pílového kotúča (q).
2. Pomocou páčky (h) zasuňte spodný kryt
pílového kotúča (i) a vymeňte pílový kotúč (j).
Pri montáži nainštalujte do správnej polohy
podložky (s, t).
3. Skontrolujte smer otáčania pílového kotúča.
4. Zaskrutkujte rukou upínaciu skrutku pílového
kotúča (q) tak, aby bola podložka riadne
usadená na svojom mieste. Otáčajte skrutkou
v smere pohybu hodinových ručičiek.
5. Pri otáčaní hriadeľa stlačte zaisťovacie tlačidlo
(d), aby došlo k zablokovaniu pohybu pílového
kotúča.
6. Pomocou kľúča riadne pritiahnite upínaciu
skrutku pílového kotúča.
16
Pred použitím
- Uistite sa, či boli správne namontované
ochranné kryty. Ochranný kryt pílového kotúča
musí byť v uzavretej polohe.
- Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča v smere,
ktorý zodpovedá šípkam na pílovom kotúči.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Ak sa robí šikmý rez v uhle 45°, sledujte čiaru
rezu na obrobku pomocou značky (l).
VAROVANIE: VŽDY veďte prívodný
kábel pozdĺž zadnej strany píly
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový
kotúč.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
• Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče.
• Nepoužívajte túto pílu na vytváranie
zárezov.
Správna poloha rúk (obr. 1, 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako je
uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (x) a druhú ruku na
prednej rukoväti (c).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1, 2)
Z bezpečnostných dôvodov je hlavný vypínač (a)
Vášho náradia vybavený blokovacím tlačidlom (b).
1. Stlačte blokovacie tlačidlo (b), aby došlo
k odblokovaniu náradia.
2. Stlačte hlavný vypínač (a), aby došlo
k zapnutiu píly.
Hneď ako bude hlavný vypínač uvoľnený,
blokovacie tlačidlo bude automaticky
aktivované, aby sa zabránilo náhodnému
zapnutiu náradia.
VAROVANIE:
• Náradie nezapínajte ani nevypínajte,
ak sa pílový kotúč dotýka obrobku
alebo iných materiálov.
• Nepoužívajte zámku hriadeľa, ak je
píla v chode.
Vedenie náradia (obr. 1, 2)
• Ak chcete docieliť optimálne výsledky, upnite
si obrobok naopak.
Odsávanie prachu (obr. 1)
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
vdýchnutia prachu. Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte schválený typ ochrannej
protiprachovej masky.
Vaša píla je vybavená výstupným otvorom na
odvod prachu (e).
Kedykoľvek je to možné, pripojte zariadenie
na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa prachových
emisií.
VAROVANIE: VŽDY pri práci
s drevom pripojte k náradiu zariadenie
na odsávanie prachu, ktoré je
skonštruované v súlade s platnými
predpismi, ktoré sa týkajú prachových
emisíí. Hadice väčšiny vysávačov je
možné pripojiť priamo k otvoru na
odvod prachu.
VAROVANIE: Pri rezaní kovov
nepoužívajte systém odsávania bez
vhodnej ochrany pred odletujúcimi
iskrami..
ÚDRŽBA
Vaše náradie DeWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
• Pomocou značky (m) sledujte čiaru rezu na
obrobku.
17
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Čistenie
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný v bežnom komunálnom
odpade.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať alebo
ak chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
18
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1
ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s
návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2010
zst00142339 - 07-12-2010
19
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
20
Fax: 00420 577 008 559
D23550
OKRUŽNÁ PÍLA 1
©
21
D23650
OKRUŽNÁ PÍLA 1
©
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising