D23650 | DeWalt D23650 CIRCULAR SAW instruction manual

371000-22 LV
D23550
D23650
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
11
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
20
Attēls / Рисунок 1
D23550
x
c
e
d
h
k
f
g
l
i
m
j
D23650
x
e
c
h
k
f
g
i
j
m
l
3
Attēls / Рисунок 2
c
b
a
x
D23550
n
w
o
c
b
a
D23650
o
4
n
x
Attēls / Рисунок 3
D23550
D23650
5
Attēls / Рисунок 4
D23550
f
k
45
D23650
k
6
f
Attēls / Рисунок 5
D23550
k
p
D23650
k
p
7
Attēls / Рисунок 6
D23550
u
i
5 мм
r
q
s
j
t
g
h
D23650
u
d
5 мм
r
i
j
s
q
t
8
g
h
d
Attēls / Рисунок 7
D23550
o
v
D23650
o
v
f
9
Attēls / Рисунок 8
10
LATVIEŠU
RIPZĀĢIS
D23550, D23650
Apsveicam!
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Tehniskie dati
Spriegums
VDC
Apvienotā Karaliste un Īrija VDC
Veids
Ieejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes
min-1
Zāģēšanas dziļums
mm
Asmens diametrs
mm
Asmens biezums
mm
Asmens iekšējais diametrs mm
Slīpā leņķa regulēšana
Svars
kg
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
KPA
(skaņas spiediena neprecizitāte) dB(A)
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte) dB(A)
D23550
230
230/115
1
1050
5000
55
165
2,5
20
0–45˚
6,0
D23650
230
230/115
1
1350
5000
65
190
2,6
30
0–55˚
6,0
99
99
3
108
6,7
3
108
3,6
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
Neprecizitāte K =
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Drošinātāji
Eiropa
Apvienotā Karaliste un Īrija
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avots
230 V instrumenti
13 ampēri, kontaktdakšas
115 V instrumenti
16 ampēri, kontaktdakšas
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
11
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
b)
D23550, D23650
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALTvārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJİET VİSUS BRĪDİNĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZİŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un
labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji
12
c)
apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat
zaudēt kontroli pār instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai
ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet
uzmanīgi, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē.
Pat viens mirklis neuzmanības
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var
izraisīt smagus ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār
elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
d)
e)
f)
g)
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti,
pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos
ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai identiskas
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Drošības noteikumi visiem
zāģiem
a)
b)
c)
d)
BĪSTAMI! Netuviniet rokas zāģēšanas
zonai un asmenim. Turiet otru roku uz
palīgroktura vai dzinēja korpusa. Ja ar
abām rokām turat zāģi, tās nav iespējams
savainot ar asmeni.
Nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla.
Aizsargs nevar jūs aizsargāt no asmens
zem apstrādājamā materiāla.
Noregulējiet zāģēšanas dziļumu atbilstoši
apstrādājamā materiāla biezumam. Asmens
zobi zem apstrādājamā materiāla nedrīkst
būt redzami pilnībā.
Nekad neturiet zāģējamo materiālu
ar rokām vai uz kājas. Nostipriniet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Ir svarīgi pareizi atbalstīt
materiālu, lai tam būtu minimāli jāpieskaras,
lai asmens neiestrēgtu un lai nezaudētu
vadību.
13
LATVIEŠU
e)
f)
g)
h)
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Zāģējot gareniski, vienmēr izmantojiet
garenzāģēšanas ierobežotāju vai
taisnās malas vadīklu. Tā tiek uzlabota
zāģēšanas precizitāte un mazinās asmens
iestrēgšanas iespēja.
Vienmēr izmantojiet asmeņus ar pareizu
ass diametru un formu (dimanta vai apaļo
ripu). Asmeņi, kas neatbilst instrumenta
vārpstas lielumam, darbojas ekscentriski,
kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
Nekad nelietojiet bojātas vai nepareizas
asmens starplikas vai bultskrūvi. Asmens
starplikas un bultskrūve ir īpaši paredzētas
šim zāģim, optimālam darba rezultātam un
ekspluatācijas drošībai.
Atsitiena cēloņi un operatora
aizsardzība pret tiem
– Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiestu,
saliektu vai nepareizi novietotu zāģa asmeni, kā
rezultātā zāģis paceļas augšup un izlec ārā no
apstrādājamā materiāla virzienā uz operatoru,
un šo darbību nav iespējams kontrolēt.
– Ja asmens ir saspiests vai, iegriezumam
aizveroties, stipri saliekts, asmens iestrēgst
un dzinēja reakcija strauji grūž ierīci atpakaļ
operatora virzienā.
turiet nekustīgi materiālā, līdz asmens pilnībā
apstājas. Nekad neizņemiet zāģi no materiāla
vai nevelciet to atpakaļ, kamēr asmens
atrodas kustībā, jo pretējā gadījumā arī var
notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju un vērsiet
to par labu, lai novērstu asmens iestrēgšanas
cēloni.
c) Ja atkal uzsākat zāģēt, centrējiet zāģa
asmeni iecirtumā un pārbaudiet, vai zāģa zobi
materiālā nav ieķērušies. Ja zāģa asmens ir
iestrēdzis, tas var izlēkt ārā vai atsisties no
apstrādājamā materiāla, uzsākot zāģēšanu.
d) Atbalstiet lielus paneļus, lai līdz minimumam
samazinātu asmens iespiešanās un atsitiena
risku. Lieli paneļi mēdz nosēsties paši zem
sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem paneļa
abās pusēs, tuvu griezuma līnijai un paneļa
malai.
e) Neizmantojiet trulus vai bojātus asmeņus.
Neasi un nepiemēroti asmeņi veido šauru
iecirtumu, kā rezultātā asmens izraisa
pārmērīgu berzi, iestrēgst vai rada atsitienu.
f) Asmens dziļuma un slīpā leņķa noregulēšanas
bloķēšanas svirām pirms zāģēšanas jābūt
ciešām un nostiprinātām. Ja noregulētais
asmens zāģēšanas laikā nobīdās, tas var
iestrēgt vai izraisīt atsitiena risku.
g) Modeļiem D23550 un D23650 nav
iezāģēšanas funkcijas!
Drošības noteikumi zāģiem ar
svārstveida asmens aizsargu
a)
– Ja asmens griezumā ir izliekts vai nepareizi
novietots, zobi uz asmens aizmugurējās malas
var ieurbties kokmateriāla virsmas augšdaļā,
kā rezultātā asmens paceļas ārā no iecirtuma
un atlec atpakaļ operatora virzienā.
Atsitiens rodas zāģa nepareizas lietošanas un/vai
nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā
un to var novērst, veicot atbilstošus piesardzības
pasākumus.
a) Nepārtraukti cieši turiet zāģi ar abām
rokām un novietojiet rokas tā, lai pretotos
atsitiena spēkiem. Nostājieties vienā no
asmens pusēm, tikai ne vienā līmenī ar
asmens zāģēšanas līniju. Atsitiens var izraisīt
instrumenta atlēcienu atpakaļ, tomēr atsitiena
spēkus var kontrolēt, ja tiek veikti pienācīgi
piesardzības pasākumi.
b) Ja asmens ir iestrēdzis vai ja kāda iemesla dēļ
zāģēšana ir pārtraukta, atlaidiet mēlīti un zāģi
14
b)
c)
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet,
vai apakšējais aizsargs ir pienācīgi
aizvērts. Nestrādājiet ar instrumentu, ja
apakšējais aizsargs nekustas brīvi un
uzreiz neaizveras. Nekad nenostipriniet
vai nepiesieniet aizsargu atvērtā pozīcijā.
Ja zāģis ir nejauši nomests, apakšējais
aizsargs var būt saliekts. Paceliet apakšējo
aizsargu ar ievilkšanas roktura palīdzību
un pārliecinieties, vai tas brīvi kustas un
nepieskaras asmenim vai kādai citai detaļai
visos zāģēšanas leņķos un dziļumos.
Pārbaudiet apakšējā aizsarga atsperes
darbību. Ja aizsargs un atspere nedarbojas
pareizi, tie pirms lietošanas ir jāsalabo.
Apakšējais aizsargs var darboties gausi
tādēļ, ka ir bojāta kāda detaļa, sveķainas
nogulsnes vai izveidojušies saneši.
Apakšējais aizsargs jāievelk manuāli tikai
īpašu zāģēšanas darbu nolūkā — iezāģējumu
un kombinētu zāģējumu gadījumā. Paceliet
apakšējo aizsargu, ievelkot rokturi, un, tiklīdz
asmens ir iezāģēts materiālā, apakšējais
LATVIEŠU
d)
aizsargs ir jāatlaiž. Pārējo zāģēšanas darbu
gadījumā apakšējam aizsargam jādarbojas
automātiski.
Pirms zāģi novietojat uz darbagalda vai
grīdas, vienmēr pārbaudiet, vai apakšējais
aizsargs nosedz asmeni. Ja asmens nav
aizsargāts un ir nolaists lejup, zāģis var
sākt darboties atpakaļgaitā, sazāģējot visu,
kas ir tā ceļā. Ņemiet vērā to, cik ilgs laiks
vajadzīgs, lai asmens apstātos pēc tam, kad
slēdzis ir atlaists.
Papildu drošības noteikumi
visiem zāģiem ar šķeļošo nazi
a)
b)
c)
d)
e)
Lietojiet izmantotajam asmenim piemērotu
šķeļošo nazi. Lai šķeļošais nazis darbotos
pareizi, tam jābūt biezākam nekā zāģa
asmenim, tomēr arī plānākam nekā asmens
zobiem.
Noregulējiet šķeļošo nazi tā, kā aprakstīts
šajā lietošanas rokasgrāmatā. Ja tā
attālums, novietojums un ieregulējums nav
pareizs, tas var nespēt novērst atsitienu.
Šķeļošais nazis jālieto vienmēr, izņemot
iezāģēšanas gadījumā. Kad iezāģēšana ir
pabeigta, no jauna jāuzstāda šķeļošais nazis.
Veicot iezāģēšanu, šķeļošais nazis traucē
zāģim pareizi darboties un var radīt atsitienu.
Šķeļošajam nazim darba laikā jāatrodas
apstrādājamajā materiālā. Veicot īsus
iezāģējumus, šķeļošais nazis nespēj
novērst atsitienus.
Ja šķeļošais nazis ir saliekts, to nedrīkst
izmantot darbam. Pat neliels traucējums var
palēnināt aizsarga aizvēršanās ātrumu.
Papildu drošības noteikumi
ripzāģiem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Valkājiet putekļu masku. Pakļaujot sevi putekļu
daļiņu iedarbībai, var rasties elpošanas
traucējumi un, iespējams, arī ievainojumi.
• Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir
lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo
asmens ātrumu skatiet tehniskajos datos.
Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos
asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
• Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās
griezējripas..
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (2. ATT.)
Datuma kods (w), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 ripzāģis
1 paralēlais ierobežotājs
1 zāģa asmens uzgriežņu atslēga
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. slēdža mēlīte
b. atbloķēšanas poga
c. priekšējais rokturis
d. vārpstas bloķētājs
e. putekļu savākšanas atvere
f. zāģa sliece
g. šķeļošais nazis
h. apakšējā aizsarga ievilkšanas svira
i. apakšējais aizsargs
15
LATVIEŠU
j. zāģa asmens
k. slīpuma regulēšanas poga
l. atzīme zāģēšanai slīpā leņķī
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
m. atzīme zāģēšanai taisni
Pagarinājuma vada lietošana
n. dziļuma regulēšanas poga
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
o. paralēlais ierobežotājs
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis D23550/23650 ripzāģis ir paredzēts
profesionāliem koksnes un plastmasas zāģēšanas
darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie ļoti izturīgie ripzāģi ir profesionālai lietošanai
paredzēti elektroinstrumenti.
NEĻAUJİET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei
un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
16
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALİKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Zāģēšanas dziļuma regulēšana
(1.–3. att.)
1. Atskrūvējiet dziļuma regulēšanas pogu (n).
2. Bīdiet slieci (f), līdz ir panākts pareizais
zāģēšanas dziļums.
3. Pieskrūvējiet dziļuma regulēšanas pogu (n).
BRĪDINĀJUMS! Lai darbs būtu
paveikts maksimāli kvalitatīvi, zāģa
asmenim jābūt izvirzītam apm. 3 mm
ārpus apstrādājamā materiāla (sk. 3.
att. mazo papildattēlu).
Slīpā leņķa regulēšana (4. att.)
Modelim D23550 slīpo leņķi iespējams noregulēt
robežās no 0° līdz 45°, savukārt modelim
D23650 — robežās no 0° līdz 55°.
1. Atskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
2. Iestatiet slīpo leņķi, noliecot zāģa slieci (f), līdz
atzīme uz dziļummēra norāda vēlamo leņķi.
3. Pieskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
Slieces noregulēšana
zāģēšanai 90° leņķī (1., 5. att.)
1. Noregulējiet zāģa slīpo leņķi uz 0°.
2. Ar sviras (h) palīdzību ievelciet asmens
aizsargu un novietojiet zāģi uz asmens pusi.
LATVIEŠU
3. Atskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
REGULĒŠANA
4. Novietojiet stūreni pret asmeni un slieci tā, lai
noregulētu 90° leņķa iestatījumu.
1. Atskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (v) un iestatiet
paralēlo ierobežotāju (o) vēlamajā platumā.
5. Pēc vajadzības noregulējiet aizturi (o).
2. Pieskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (v).
Zāģa asmens nomainīšana
(6. att.)
1. Nospiediet asmens bloķēšanas pogu (d) un
ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
(r) atskrūvējiet asmens spīlējuma skrūvi (q),
griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
2. Ar sviras (h) palīdzību izvelciet apakšējo
asmens aizsargu (i) un nomainiet asmeni (j).
No jauna pareizi uzstādiet starplikas (s, t).
3. Pārbaudiet asmens rotācijas virzienu.
4. Ar roku uzskrūvējiet asmens spīlējuma
skrūvi (q), lai nofiksētu starpliku. Grieziet to
pulksteņrādītāja virzienā.
5. Nospiediet asmens bloķēšanas pogu (d),
vienlaikus griežot vārpstu, līdz asmens pārstāj
griezties.
6. Ar uzgriežņu atslēgu cieši pieskrūvējiet
asmens spīlējuma skrūvi.
Šķeļošā naža regulēšana (6.
att.)
Skatiet 6. attēla mazo papildattēlu, kurā norādīta
pareiza šķeļošā naža (g) regulēšana. Kad ir
nomainīts zāģa asmens, vai pēc vajadzības
noregulējiet šķeļošā naža attāluma iestatījumu.
1. Noregulējiet 0 mm zāģēšanas dziļumu,
lai varētu piekļūt šķeļošā naža spīlējuma
skrūvēm.
2. Atskrūvējiet skrūves (u) un izvelciet šķeļošo
nazi maksimālā garumā.
3. Noregulējiet attālumu un pieskrūvējiet skrūves
(griezes moments: 4–5 Nm).
Paralēlā ierobežotāja
uzstādīšana un regulēšana
(7. att.)
Paralēlo ierobežotāju (o) lieto zāģēšanai paralēli
apstrādājamā materiāla malai.
SALIKŠANA
1. Atskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (v), lai varētu
ievietot paralēlo ierobežotāju.
2. Ievietojiet paralēlo ierobežotāju (o) zāģa sliecē
(f), kā norādīts.
3. Pieskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (v).
Pirms ekspluatācijas
– Pārbaudiet, vai aizsargi ir pareizi uzstādīti.
Zāģa asmens aizsargam jābūt aizvērtā
pozīcijā.
– Zāģa asmenim jāgriežas uz asmens redzamās
bultiņas norādītajā virzienā.
EKSPLUATĀCİJA
Norādījumi par ekspluatāciju
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un atbilstošos
noteikumus.
• Zāģējamajam materiālam ir jābūt
cieši nostiprinātam.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu, turklāt zāģa asmeni
nedrīkst spiest no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Nedrīkst lietot pārāk nolietotus zāģa
asmeņus.
• Šo zāģi nedrīkst lietot iedobumu
zāģēšanai.
Pareizs rokas novietojums
(1., 8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz spala (x), bet otru — uz galvenā roktura (c).
17
LATVIEŠU
Ieslēgšana un izslēgšana
(1., 2. att.)
Drošības nolūkos instrumenta slēdža mēlīte (a) ir
aprīkota ar atbloķēšanas pogu (b).
lielākoties ir iespējams tieši pievienot
putekļu savākšanas atverei.
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot metālu,
putekļsūcēju nedrīkst lietot bez
piemērota dzirksteļu aizsarga..
1. Nospiediet atbloķēšanas pogu; instruments ir
darba kārtībā.
APKOPE
2. Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (a).
Tiklīdz slēdža mēlīte ir atlaista, tiek iedarbināts
atbloķēšanas slēdzis, lai novērstu nejaušu
instrumenta iedarbināšanu.
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS!
• Ja zāģa asmens ir novietots uz
apstrādājamā materiāla vai citur,
instrumentu nedrīkst ne ieslēgt, ne
izslēgt.
• Nedrīkst aktivizēt vārpstas bloķētāju,
kamēr instruments darbojas.
Instrumenta virzīšana (1., 2. att.)
• Lai darbs būtu paveikts kvalitatīvi, piestipriniet
apstrādājamo materiālu ar apakšpusi uz
augšu.
• Zāģējiet pa līniju, kas atzīmēta uz
apstrādājamā materiāla, izmantojot atzīmi (m).
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
• Zāģējot 45° slīpā leņķī, zāģējiet pa līniju,
kas atzīmēta uz apstrādājamā materiāla,
izmantojot atzīmi (l).
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR novirziet
vadu prom no instrumenta, turot tā
aizmugurē.
Putekļu savākšana (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Risks ieelpot
putekļus. Lai mazinātu ievainojuma
risku, VIENMĒR valkājiet atzītu putekļu
masku.
Šis instruments ir aprīkots ar putekļu savākšanas
atveri (e).
Ja vien iespējams, jāpievieno paredzētā
putekļu savākšanas ierīce atbilstoši attiecīgiem
noteikumiem par putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR jālieto
tāds putekļsūcējs, kas ražots atbilstoši
spēkā esošām direktīvām attiecībā uz
putekļu emisiju koksnes zāģēšanas
laikā. Putekļu savācēju šļūtenes
18
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
LATVIEŠU
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu
šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
D23550, D23650
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
D23550
Напряжение
питания В пост. тока 230
Тип
1
Потребляемая
мощность
Вт
1,050
Число
оборотов без
нагрузки
об/мин.
5,000
Глубина
пропила
мм
55
Диаметр
пильного
диска
мм
165
Толщина
пильного
диска
мм
2,5
Диаметр
посадочного
отверстия
мм
20
Регулировка
угла наклона
0–45°
Вес
кг
6,0
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
99
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
3
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
108
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
6,7
D23650
230
1
1,350
5,000
65
190
2,6
30
0–55°
6,0
99
3
108
3,6
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с² ≤ 2,5
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования в
соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если инструмент
применяется не по основному
назначению,
с другими принадлежностями или
содержится в ненадлежащем порядке,
уровень вибрации будет отличаться
от указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также учитывать
время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо
операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации,
такие как: тщательный уход за
инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим током!
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00240
D23650
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D23550, D23650
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не подпускайте
близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни
в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если
в силовом кабеле электроинструмента
есть провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом избегайте
физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента или для
вытягивания его вилки из штепсельной
розетки.
22
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом.
Не используйте электроинструмент,
если Вы устали, а также находясь под
действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
РУССКИЙ ЯЗЫК
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
d) Перед включением электроинструмента
снимите
с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе. Всегда
сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит Вам не
потерять контроль при работе
с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент снабжен
устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено и
используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с
запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
d)
e)
f)
g)
5)
a)
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности
с острыми кромками позволяют избежать
заклинивания и делают работу менее
утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Инструкции по технике
безопасности для всех типов
пил
а)
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
24
и диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на корпусе
двигателя. Если инструмент удерживается
обеими руками, исключается вероятность
их пореза диском.
Не держите руки под обрабатываемой
деталью.
Защитный кожух не защищает руки от
касания диска под обрабатываемой
деталью.
Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб диска
не должен выступать с нижней стороны
обрабатываемой детали полностью.
Никогда не удерживайте разрезаемую
деталь в руках или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую деталь
на неподвижной опоре. Необходимо
надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для снижения
риска получения травмы, заклинивания
диска или потери управления.
Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
также «живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Во время продольной распиловки
всегда используйте направляющую
планку или линейку. Это повышает
точность распила и снижает вероятность
заклинивания диска.
Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера и формы
(ромбовидные или круглые). Диски,
не совпадающие с крепежными
приспособлениями инструмента, будут
вращаться эксцентрически, что приведет к
потере контроля.
Ни в коем случае не используйте
поврежденные или несоответствующие
зажимные кольца или болты для
дисков. Зажимные кольца и болты для
дисков были разработаны специально для
данного инструмента
с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во
время работы.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
-
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
оператора.
-
При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается,
и реакция электродвигателя приводит
к внезапному смещению инструмента
в направлении или в сторону от оператора.
-
Если диск перекашивается или смещается
в пропиле, зубья на его задней кромке
могут войти в верхнюю часть деревянной
детали, что приведет к выходу диска
из пропила и его скачку в направлении
оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению и/или
неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Стойте
сбоку от пилы, но не на одной линии
с ней. Обратный удар может привести
к скачку пилы назад, но оператор
может гасить его энергию при условии
соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска или
в случае прекращения процесса
резки по любой причине, отпустите
курковый выключатель и удерживайте
пилу неподвижно в обрабатываемой
детали до полной остановки диска.
Никогда не пытайтесь извлечь пилу из
обрабатываемой детали или вытянуть
ее назад, пока вращается диск - это
может привести к обратному удару.
Выясните причину заклинивания диска
и примите надлежащие меры по ее
устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том, что зубья
пилы не касаются материала. Если
РУССКИЙ ЯЗЫК
пильный диск заклинен, то при повторном
запуске пилы он может подскочить вверх
из детали или ударить назад.
d) Для сведения к минимуму риска
заклинивания диска и возникновения
обратного удара, поддерживайте
заготовки большого размера. Большие
заготовки провисают под собственным
весом. Поместите опоры под заготовку
с обеих сторон, в непосредственной
близости от линии распила и краев
заготовки.
e) Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски образуют
узкий пропил, что приводит
к повышенному трению, заклиниванию
диска и образованию обратного удара.
f)
Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты
и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы может
произойти заклинивание и обратный удар.
g) Модели D23550, D23650 не имеют
функций для врезного пиления!
Инструкции по безопасности
для пил с подвижным
защитным кожухом
a) Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не используйте
пилу, если нижний защитный кожух не
перемещается свободно и не закрывает
диск постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний защитный кожух
в открытом положении. При случайном
падении пилы нижний защитный кожух
может погнуться. Поднимите нижний
защитный кожух при помощи втягивающей
рукоятки и убедитесь
в том, что кожух перемещается свободно
и не прикасается к диску или другим
деталям при любых углах
и глубине пиления.
b) Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не работают
нормально, перед использованием
необходимо выполнить их текущий
ремонт. Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения клейких
веществ или скопления мусора.
c) Нижний защитный кожух следует
втягивать вручную только при
выполнении специальных разрезов,
например, врезных и комбинированных
распилов. Поднимайте нижний защитный
кожух при помощи втягивающей рукоятки,
а когда диск прикоснется к материалу,
нижний кожух следует опустить. Для всех
других типов пиления нижний защитный
кожух должен работать
в автоматическом режиме.
d) Всегда следите за тем, чтобы нижний
защитный кожух закрывал диск, прежде
чем класть пилу на верстак или на пол.
Незащищенный диск во время выбега
приведет к смещению инструмента назад
и разрезанию всех находящихся на
траектории его движения предметов.
Помните о том, что после отпускания
выключателя требуется некоторое время
для полной остановки диска.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
для всех типов пил
с расклинивающим ножом
a) Используйте расклинивающий нож,
подходящий для установленного диска.
Чтобы расклинивающий нож работал,
он должен быть толще диска, но тоньше
развода зубьев диска.
b) Отрегулируйте расклинивающий
нож, как описано в руководстве по
эксплуатации. Неправильный зазор,
позиционирование и пригонка могут
привести к тому, что расклинивающий нож
не будет препятствовать обратному удару.
c) Всегда используйте расклинивающий
нож за исключением врезного пиления.
По завершении врезного пиления
расклинивающий нож должен быть
установлен на место. Во время врезного
пиления расклинивающий нож может
коснуться заготовки, что приведет
к возникновению обратного удара.
d) Чтобы расклинивающий нож
работал, его необходимо установить
в обрабатываемую деталь.
Расклинивающий нож не препятствует
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
обратному удару при выполнении коротких
распилов.
e) Не используйте пилу, если
расклинивающий нож защемлен. Даже
незначительная помеха может снизить
скорость срабатывания защитного кожуха.
Дополнительные меры
безопасности при работе
дисковыми пилами
•
•
•
•
Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
Надевайте респиратор. Вдыхание
производительной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков в
технических характеристиках. Используйте
только указанные в данном руководстве
диски, соответствующие стандарту EN 847-1.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (w), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1
Параллельная направляющая
1
Ключ для пильного диска
1
Руководство по эксплуатации
1
Чертеж инструмента в разобранном виде
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
Остаточные риски
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Следующие риски являются характерными при
использовании дисковых пил:
-
Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
Дисковая пила
1
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Передняя рукоятка
d. Кнопка блокировки шпинделя
-
Ухудшение слуха.
e. Отверстие пылеотвода
-
Риск защемления пальцев при смене
диска.
f.
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе
с древесиной.
h. Втягивающий рычаг нижнего защитного
кожуха
-
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
26
Подошва
g. Расклинивающий нож
i.
Нижний защитный кожух
j.
Пильный диск
k. Рукоятка настройки наклона
l.
Указатель для распила с наклоном
m. Указатель для прямого распила
n. Рукоятка настройки глубины резания
o. Параллельная направляющая
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша дисковая пила D23550/23650
предназначена для профессионального
распиливания древесины и пластиков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении
ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Настройка глубины пропила
(Рис. 1-3)
1. Ослабьте рукоятку настройки глубины
пропила (n).
2. Переместите подошву (f) для установки
правильной глубины пропила.
3. Затяните рукоятку настройки глубины
пропила (n).
ВНИМАНИЕ: Для достижения
оптимальных результатов пильный
диск должен выступать примерно
на 3 мм за пределы заготовки (см.
вставку на Рис. 3).
Регулировка угла наклона
(Рис. 4)
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Угол наклона диска можно регулировать от 0°
до 45° для модели D23550 и от 0° до 55° для
модели D23650.
Использование
удлинительного кабеля
2. Установите угол наклона диска путем
наклона подошвы пилы (f) таким образом,
чтобы метка указывала нужный угол на
шкале глубины.
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
1. Ослабьте рукоятку настройки наклона (k).
3. Затяните рукоятку настройки наклона (k).
Установка подошвы для
распилов под углом 90°
(Рис. 1, 5)
1. Установите пилу в положение 0°.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Втяните защитный кожух диска при
помощи рычага (h) и положите пилу на
сторону диска.
3. Ослабьте рукоятку настройки наклона (k).
4. Уприте в диск и подошву угольник для
установки угла 90°.
5. Отрегулируйте стопорный винт (о).
Замена пильного диска
(Рис. 6)
1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(d) и открутите зажимной винт диска (q)
против часовой стрелки при помощи
входящего в комплект поставки
шестигранного гаечного ключа (r).
2. Втяните защитный кожух диска (i) при
помощи рычага (h) и замените диск (j).
Установите шайбы (s, t) в правильное
положение.
3. Проверьте направление вращения диска.
4. Вручную завинтите зажимной винт диска
(q) для удержания шайбы
в нужном положении. Вращайте по
часовой стрелке.
5. Нажимайте кнопку блокировки шпинделя
(d), поворачивая при этом шпиндель,
до тех пор, пока диск не перестанет
вращаться.
6. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного гаечного
ключа.
Регулировка
расклинивающего ножа
(Рис. 6)
Правильную настройку расклинивающего
ножа (g) см. на вставке на Рис. 6. При
необходимости отрегулируйте зазор
расклинивающего ножа после замены
пильного диска.
1. Установите глубину пропила 0 мм, чтобы
получить доступ к зажимным винтам
расклинивающего ножа.
2. Открутите винты (u) и вытяните
расклинивающий нож на максимальную
длину.
3. Отрегулируйте зазор и затяните винты
(крутящий момент: 4-5 Нм).
28
Установка и регулировка
параллельной
направляющей (Рис. 7)
Параллельная направляющая (о)
предназначена для пиления параллельно
краю заготовки.
УСТАНОВКА
1. Ослабьте установочный винт (v)
для свободного передвижения
параллельной направляющей.
2. Вставьте параллельную направляющую
(о) в подошву пилы (f), как показано на
рисунке.
3. Затяните установочный винт (v).
РЕГУЛИРОВКА
1. Ослабьте установочный винт
(v) и установите параллельную
направляющую (о) на желаемую ширину.
2. Затяните установочный винт (v).
Подготовка к эксплуатации
-
Убедитесь в том, что защитные кожухи
установлены правильно. Защитный
кожух пильного диска должен
закрывать диск.
-
Убедитесь, что пильное полотно
вращается в соответствии
с указательной стрелкой на полотне.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не нажимайте кнопку блокировки
шпинделя во время работы
инструмента.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
• Не оказывайте повышенное давление
на инструмент и не прилагайте
боковое усилие
к пильному диску.
Работа инструментом
(Рис. 1, 2)
• Избегайте перегрузки.
•
Для достижения оптимальных результатов
зажмите обрабатываемую деталь нижней
стороной вверх.
•
Используя указатель распила (m), ведите
инструмент по начерченной линии.
•
Если распил производится
с наклоном в 45°, ведите инструмент
по начерченной линии и пользуйтесь
указателем распила (l).
• Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
• Не используйте данную пилу для
фасонной резки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте инструмент,
как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную рукоятку
(х), другой рукой удерживайте переднюю
рукоятку (с).
Включение и выключение
(Рис. 1, 2)
Для обеспечения безопасности курковый
пусковой выключатель (а) оснащен кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (b).
1. Для разблокировки инструмента нажмите
на кнопку защиты от непреднамеренного
пуска.
2. Чтобы включить инструмент, нажмите
на курковый пусковой выключатель (а).
После отпускания куркового пускового
выключателя автоматически активируется
кнопка защиты от непреднамеренного
пуска, предотвращая случайный запуск
инструмента.
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Электрокабель
должен ВСЕГДА находиться позади
инструмента.
Пылеудаление (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли
от обрабатываемого материала.
Для снижения риска получения
телесной травмы ВСЕГДА при работе
инструментом надевайте респиратор
утвержденного типа.
Ваш инструмент оснащен отверстием
пылеотвода (е).
По возможности используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте
пылесос, конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных пылесосов
совместимы
с отверстием пылеотвода.
ВНИМАНИЕ: Во время резки
металла не используйте пылесосы
без соответствующих средств
искрозащиты.
• Не включайте и не выключайте
инструмент, если пильный диск
касается обрабатываемой заготовки
или других материалов.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении
ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не допускайте
попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
30
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы
и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись
в Ваш местный офис DEWALT по адресу,
указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по
адресу: www.2helpU.com.
31
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
D23550
RIPZĀĢIS / ДИСКОВАЯ ПИЛА 1
©
D23650
RIPZĀĢIS / ДИСКОВАЯ ПИЛА 1
©
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising