LZR310 | Black&Decker LZR310 LASER instruction manual

www.blackanddecker.com
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-66 PL - (00/05)
LZR310
8
B
A
C
4
D
2
4
4
8 9 7
8 10 12 6 11
E
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
•
Ten przyrząd firmy Black & Decker został skonstruowany
w celu rzutowania linii laserowych do użytku domowego.
Nie nadaje się on do zastosowań przemysłowych.
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z przyrządów
bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji, a także przepisów bhp,
by nie narazić się na pożar ani też doznanie urazu
ciała i szkód rzeczowych.
Przed użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
Przy likwidacji baterii przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nie wrzucaj baterii do ognia!
W ekstremalnych warunkach zastosowania z baterii
może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy
na obudowie baterii:
Ostrożnie zetrzyj szmatą ciecz z baterii. Uważaj,
by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
lasera
Uwaga! Promieniowanie laserowe!
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień
laserowy.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj przyrządu na deszcz. Nie używaj go też
w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj przyrządu
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, ani zwierząt do miejsca pracy
i pilnuj, by nie dotykały przyrządu.
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj przyrządu, gdy jesteś zmęczony.
Używaj odpowiednich przyrządów!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem.
Ostrzeżenie! Używanie innych wkładek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj przyrząd pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy jest całkowicie
sprawny i prawidłowo działa. Nie używaj go, gdy jakaś
jego część jest uszkodzona.
Bezpiecznie przechowuj swoje przyrządy!
Nieużywane przyrządy i baterie powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Naprawy:
Przyrząd ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być
wykonywane tyko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; lekceważąc to
zalecenie, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność
za ew. szkody i straty.
Nie używaj przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Zapoznaj się z charakterystyką przyrządu
laserowego.
•
•
•
•
•
•
•
Ten przyrząd laserowy odpowiada klasie 2M według
normy EN 60825:1993+A2: 2001. Nie wymieniaj
diody laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć właściwemu warsztatowi
serwisowemu.
Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
laserowych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser klasy
2M nie jest szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej niż
0,25 s. Odruch zamykania powiek na ogół stanowi
wystarczającą ochronę. Przy odległościach powyżej
1 m laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
Nigdy nie patrz bezpośrednio bądź umyślnie
w promień laserowy.
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu, w którym
promień laserowy jest emitowany na wysokości
głowy przechodzących osób.
Nie dopuszczaj dzieci w pobliże przyrządu
laserowego.
Elementy przyrządu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyłącznik
Libella
Źrenica wyjściowa lasera
Podstawka
Pokrętła regulacyjne
Uchwyt ścienny ze szpilą
Uchwyt ścienny z dziurką od klucza
Montaż
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
baterii
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
•
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 °C.
Wkładanie baterii (rys. A)
•
Zsuń z przyrządu pokrywę kieszeni baterii (8).
•
Włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową
polaryzację.
4
•
Regulacja linii laserowej (rys. rys. B – E)
Ponownie nasuń pokrywę i zatrzaśnij ją w swoim
położeniu.
Korzystanie z lasera przymocowanego do ściany
(rys. E)
•
Załącz przyrząd.
•
Jedną ręką przytrzymaj uchwyt ścienny.
•
Drugą ręką tak obróć przyrząd, by libella równoległa
do ściany znalazła się w poziomie.
Instalacja przyrządu (rys. rys. B – E)
Przyrząd może być ustawiony na płaskiej powierzchni,
jak na przykład podłoga lub stół, ale alternatywnie można
go też przytwierdzić do ściany.
Mocowanie przyrządu na podstawce (rys. rys. B – D)
Przyrząd można umieścić na regulowanej podstawce (4)
zarówno w poziomie, jak i w pionie.
•
Ustaw podstawkę na gładkiej i płaskiej
powierzchni.
•
Gdy na ściany mają być rzutowane poziome linie
laserowe, umieść przyrząd w poziomej pozycji na
podstawce, zgrywając spód przyrządu z profilem
podstawki.
•
Gdy na ściany mają być rzutowane pionowe linie
laserowe, umieść przyrząd w poziomej pozycji na
podstawce tak, by wystający element na dłuższym
boku przyrządu wszedł w w otwór w podstawce.
•
Gdy linie laserowe mają być rzutowane na sufit,
umieść przyrząd w pionowej pozycji na podstawce
tak, by wystający element na krótszym boku
przyrządu wszedł w w otwór w podstawce.
Korzystanie z regulowanej podstawki (rys. rys. B – D)
•
Załącz przyrząd.
•
W razie potrzeby tak usytuuj przyrząd, by linia
laserowa znalazła się w żądanej pozycji.
•
Przy rzutowaniu poziomych linii na ściany libelle na
górze przyrządu muszą wskazywać poziom.
•
Przy rzutowaniu pionowych linii laserowych na
ściany libella na górze przyrządu musi wskazywać
poziom.
•
Przy rzutowaniu linii laserowych na sufit, libelle na
sąsiadujących bokach przyrządu muszą wskazywać
poziom.
•
Tak wyreguluj pokrętła (5), by uzyskać poziomą
linię.
Ochrona środowiska
Mocowanie przyrządu na ścianie (rys. E)
Przyrząd można przytwierdzić do ściany za pomocą
jednego z uchwytów.
Uwaga! Gdy uchwyty ścienne nie są używane,
przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Uchwyt ścienny z dziurką od klucza (7) służy do
mocowania przyrządu na większości ścian.
•
Wkręć wkręt lub wbij gwóźdź w ścianę.
•
Zawieś uchwyt na ścianie, nasadzając dziurkę od
klucza na element mocujący.
•
Przytwierdź przyrząd do uchwytu ściennego,
przykładając magnes (8) do stalowej główki (9).
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Gdy przyrząd ma być zamocowany na płycie gipsowokartonowej lub innym miękkim materiale, wtedy trzeba
zastosować uchwyt ścienny ze szpilą (6):
•
Przyłóż uchwyt w żądanym miejscu.
•
Obróć główkę (10), by wcisnąć szpilę (11) prostopadle
w ścianę.
•
Przytwierdź przyrząd do uchwytu ściennego,
przykładając magnes (8) do stalowej główki (12).
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Zastosowanie
•
•
•
Stosownie do potrzeby zainstaluj przyrząd.
By zwiększyć odległość roboczą i dokładność, ustaw
laser w środku przestrzeni pracy. Jasne otoczenie
pogarsza widoczność linii laserowej.
Ewentualnie zawieś przyrząd na ścianie, korzystając
z odpowiedniego uchwytu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć przyrząd, przesuń wyłącznik (1) do
pozycji „ON”.
•
By wyłączyć przyrząd, przesuń wyłącznik (1) do
pozycji „OFF”.
Baterie
Zużyte baterie zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
5
•
•
•
Wyjmij baterie zgodnie z powyższym opisem.
Włóż baterie do odpowiedniego opakowania, by nie
dopuścić do zwarcia biegunów.
Oddaj baterie do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
Wielkość baterii
Temperatura pracy
Długość fali
Klasa lasera
Moc lasera
Masa
LZR310
V 3
LR03
°C 0 – 40
mm 635 – 670
2M
mW < 3,5
kg 0,45
CE Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że poziomnica
laserowa LZR310 jest zgodna z następującymi
dyrektywami i normami: 89/336/EWG, EN 61010,
EN 60825.
Kevin Hewitt
Dyrektor d/s Technicznych
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.12.2004
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.
blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
6
Black&Decker
Warunki gwarancji:
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
7
8
9
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising