LZR310 | Black&Decker LZR310 LASER instruction manual

www.blackanddecker.com
UZMANĪBU! ŠIE
ELEKTROINSTRUMENTI IR
PAREDZĒTI
TIKAI NEPROFESIONĀLAI
IZMANTOŠANAI
501222-40 LV - (00/05)
LZR310
8
B
A
C
4
D
2
4
4
8 9 7
8 10 12 6 11
E
3
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Instrumenta pielietojums
Papildus drošības noteikumi, kas jāievēro, lietojot
baterijas, kas nav paredzētas atkārtotai uzlādēšanai
•
Nemēģiniet atvērt baterijas korpusu.
•
Neuzglabājiet baterijas vietās, kur temperatūra var
pārsniegt +40 °C.
•
Utilizējot baterijas, rīkojieties saskaņā ar instrukcijām,
kas dotas šīs Pamācības nodaļā Apkārtējās vides
aizsardzība. Neiznīciniet baterijas, tās sadedzinot.
•
Ekstrēmos apstākļos iespējama elektrolīta noplūde
no baterijas. Pamanot elektrolīta šķidrumu uz
baterijas korpusa, rīkojieties šādi:
ar drānas palīdzību rūpīgi noslaukiet elektrolīta
šķidrumu, cenšoties, lai tas nenonāktu kontaktā
ar ādu.
Šis firmas Black & Decker instruments atvieglo
mājamatniecības darbu veikšanu un ir paredzēts lāzera
atskaites līniju projicēšanai. Elektroinstruments nav
domāts profesionālai lietošanai.
Drošības noteikumi
•
•
•
Uzmanību! Lai bateriju elektroinstrumenta lietošanas
laikā samazinātu ugunsgrēka izcelšanās, bateriju
elektrolīta noplūdes un traumu iegūšanas risku, kā
arī lai nesabojātu apstrādājamo materiālu, ievērojiet
vispārējos un speciālos drošības noteikumus, kas
sniegti šajā Lietošanas pamācībā.
Pirms instrumenta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo
Pamācību.
Pēc izlasīšanas saglabājiet šo Lietošanas pamācību.
Papildus drošības noteikumi, kas jāievēro, lietojot
lāzerus
Uzmanību! Lāzera starojums.
Uzturiet kārtībā darba vietu
Darba vietā, kur atrodas nevajadzīgi priekšmeti, viegli
var notikt negadījumi.
Strādājiet piemērotos apstākļos
Neturiet elektroinstrumentu lietū, nelietojiet to mitrās
vietās. Nodrošiniet darba vietā pietiekamu apgaismojumu.
Nelietojiet elektroinstrumentu vietās, kur pastāv risks
izsaukt aizdegšanos vai eksploziju, piemēram, ja tuvumā
atrodas viegli uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes.
Neļaujiet bērniem lietot elektroinstrumentus
Nepieļaujiet, lai bērni, citas personas vai dzīvnieki tuvotos
darba zonai vai aizskartu instrumentu.
Ieturiet stingru stāju
Darba gaitā centieties saglabāt līdzsvaru un nepaslīdēt.
Nezaudējiet uzmanību
Izmantojot elektroinstrumentu, pievērsiet uzmanību
tikai darbam un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.
Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris.
Izvēlieties piemērotus elektroinstrumentus
Instrumenta pielietojums ir noteikts tā Lietošanas
pamācībā.
Brīdinājums. Izmantojot elektroinstrumentu papildpiederumus un palīgierīces Pamācībā neparedzētiem mērķiem,
Jūs riskējat gūt savainojumu.
Pārbaudiet elektroinstrumenta bojātās daļas
Pirms elektroinstrumenta lietošanas rūpīgi pārbaudiet,
vai kādā no tā daļām nav novērojams bojājums.
Pārliecinieties, ka instruments pienācīgi funkcionē un
pilda tam paredzēto uzdevumu. Nelietojiet instrumentu,
ja kāda no tā daļām ir bojāta.
Instrumentus, kas netiek darbināti, uzglabājiet
piemērotā vietā
Ja instruments netiek izmantots, tas un baterijas
jāuzglabā sausā, augstu izvietotā vai noslēgtā vietā, kas
nav pieejama bērniem.
Elektroinstrumenta remonts
Šis elektroinstruments atbilst spēkā esošajiem drošības
noteikumiem, un tā remontu drīkst izdarīt tikai pieredzējis
speciālists, kas remontam izmanto oriģinālās rezerves
daļas. Šā nosacījuma neievērošana var radīt nopietnas
briesmas lietotāja veselībai.
Nelūkojieties lāzera starā.
Nevērojiet lāzera staru, izmantojot optiskas
ierīces.
Iepazīstieties ar lāzera izstrādājumu raksturojumu.
•
•
•
•
•
•
•
Šī lāzeriekārta atbilst 2M klasei saskaņā ar standartu
EN 60 825-1:1993+A2:2001. Nav atļauts nomainīt
lāzera diodi ar cita tipa diodi. Bojājuma gadījumā
lāzeriekārtas remontu drīkst veikt tikai ražotājfirmas
pilnvarots remontu speciālists.
Neizmantojiet lāzeriekārtu citiem mērķiem, kā tikai
lāzera atskaites līniju projicēšanai.
2M klases lāzeriekārtas emitētajā starojumā nav
atļauts skatīties ilgāk par 0.25 sekundēm. Šajā
gadījumā acs plakstiņa reflekss parasti nodrošina
pietiekamu aizsardzību. Ja attālums līdz lāzeriekārtai
ir lielāks par 1 m, tā atbilst pirmajai aizsardzības
klasei un ir uzskatāma par pilnīgi drošu.
Izvairieties tieši skatīties lāzera starā.
Nelietojiet optiskas ierīces, lai vērotu lāzera staru.
Sekojiet, lai darba laikā lāzera stars neskartu citas
personas galvas augstumā.
Nepieļaujiet, lai lāzera stars skartu bērnus.
Instrumenta sastāvdaļas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
Ieslēdzējs
Līmeņrāži
Atvere lāzera staram
Statīvs
Ritenītis regulēšanai
Piespraude
Sienas stiprinājuma elements ar atslēgas cauruma
tipa atveri
Instrumenta salikšana
Darbs ar instrumentu
Baterijas pievienošana (skatīt zīm. A)
•
Nobīdiet vāku (8) no instrumenta baterijas nodalījuma.
•
Ievietojiet baterijas nodalījumā, ievērojot polaritāti
un orientējot tās, kā parādīts zīmējumā.
•
Pievienojiet instrumenta baterijas nodalījumam vāku,
ļaujot tam nofiksēties ar sadzirdamu klikšķi.
•
•
Instrumenta uzstādīšana (skatīt zīm. B - E)
Šo instrumentu var uzstādīt uz horizontālas virsmas,
piemēram, grīdas vai galda. Turklāt ierīci var piestiprināt
arī pie sienas.
Ieslēgšana un izslēgšana
•
Lai ieslēgtu instrumentu, pabīdiet ieslēdzēju (1)
stāvoklī “ON”.
•
Lai izslēgtu instrumentu, pabīdiet ieslēdzēju (1)
stāvoklī “OFF”.
•
Instrumenta nostiprināšana uz statīva (skatīt zīm. B
- D)
Instrumentu var uzstādīt uz statīva (4), kurš ir regulējams
gan horizontālā, gan vertikālā virzienā.
•
Izvēlieties gludu un horizontālu virsmu statīva
uzstādīšanai.
•
Projicējot horizontālas lāzera līnijas uz sienām,
novietojiet instrumentu uz statīva horizontāli,
savietojot instrumenta apakšējo daļu ar attiecīgo
profilu uz statīva.
•
Projicējot vertikālas lāzera līnijas uz sienām,
novietojiet instrumentu uz statīva horizontāli,
ievietojot statīva padziļinājumā instrumenta
izvirzījumu, kas atrodas tā garākajā pusē.
•
Projicējot lāzera līnijas uz griestiem, novietojiet
instrumentu uz statīva vertikāli, ievietojot statīva
padziļinājumā instrumenta izvirzījumu, kas atrodas
tā īsākajā pusē.
Uzstādiet instrumentu vajadzīgajā vietā.
Lai palielinātu stara garumu un paaugstinātu
precizitāti, novietojiet līmeņrādi darba zonas vidū.
Darba zonas izgaismojums var ietekmēt lāzera
līnijas redzamību.
Ja nepieciešams, piekariet instrumentu pie sienas,
izmantojot attiecīgo sienas stiprinājuma elementu.
Lāzera līnijas regulēšana (skatīt zīm. B - E)
Sienas stiprinājuma izmantošana (skatīt zīm. E)
•
Ieslēdziet instrumentu.
•
Ar vienu roku turiet sienas stiprinājuma elementu.
•
Ar otru roku veiciet instrumenta stāvokļa regulēšanu,
līdz sienai paralēlais instrumenta līmeņrādis ir
vienādā līmenī.
Regulējama statīva izmantošana (skatīt zīm. B - D)
•
Ieslēdziet instrumentu.
•
Pārvietojiet instrumentu, līdz lāzera līnija atrodas
vajadzīgajā vietā.
•
Projicējot uz sienām horizontālas lāzera līnijas, to
līmeņošanai izmantojiet līmeņrāžus instrumenta
virspusē.
•
Projicējot uz sienām vertikālas lāzera līnijas, to
līmeņošanai izmantojiet līmeņrādi instrumenta
virspusē.
•
Projicējot lāzera līnijas uz griestiem, to līmeņošanai
izmantojiet līmeņrāžus, kas atrodas uz instrumenta
blakus plaknēm.
•
Grieziet regulēšanas ritenīšus (5), līdz lāzera līnijas
ir vienādā līmenī.
Instrumenta piestiprināšana pie sienas (skatīt zīm. E)
Instrumentu var piestiprināt pie sienām, izmantojot
kādu no šim nolūkam paredzētajiem stiprinājuma
elementiem.
Uzmanību! Sienas stiprinājuma elementus, kas netiek
izmantoti, uzglabājiet drošā vietā.
Apkārtējās vides aizsardzība
Sienas stiprinājuma elementu ar atslēgas cauruma tipa
atveri (7) izmanto, lai instrumentu nostiprinātu uz dažādu
konstrukciju sienām.
•
Ieskrūvējiet sienā skrūvi vai iesitiet naglu.
•
Izmantojot atslēgas cauruma tipa atveri, piekariet
stiprinājuma elementu pie sienas.
•
Piestipriniet instrumentu, piespiežot tā magnētu
(8) tērauda pogai (9) uz sienas stiprinājuma
elementa.
Otrreizējo izejvielu šķirošana. Šo izstrādājumu
nedrīkst utilizēt kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem.
Ja pēc zināma laika Black & Decker izstrādājums ir kļuvis
nederīgs lietošanai, vai arī instruments Jums vairs nav
vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet to šķirošanai.
Lai instrumentu piestiprinātu pie sienas, kas apdarināta
ar reģipsi vai kādu citu mīkstu materiālu, jāizmanto
piespraudes tipa stiprinājuma elements (6).
•
Turiet kronšteinu pretī izvēlētajai stiprinājuma vietai
uz sienas.
•
Pagrieziet pogu (10), lai iespiestu adatu (11) tieši
sienā.
•
Piestipriniet instrumentu, piespiežot tā magnētu
(8) tērauda pogai (12) uz sienas stiprinājuma
elementa.
Nolietoto elektroinstrumentu, to piederumu un
iesaiņojuma materiālu šķirošana ļauj veikt to
pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Pārstrādāto
materiālu atkārtota izmantošana palīdz novērst
apkārtējās vides piesārņošanu un samazina
pieprasījumu pēc izejvielām.
Vietējie noteikumi var prasīt elektrisko izstrādājumu
šķirošanu atsevišķi no sadzīves atkritumiem, nododot
tos vietējā otrreizējo izejvielu savākšanas punktā vai
arī attiecīgajam mazumtirgotājam, kad pērkat jaunu
izstrādājumu.
5
Ja garantijas perioda laikā (24 mēneši kopš iegādes
datuma) firmas Black & Decker izstrādājums sabojājas, un
tam par cēloni ir nekvalitatīvi materiāli vai izgatavošanas
nepilnības, firma garantē instrumenta bojāto daļu vai arī,
ja tiek atzīts par vajadzīgu, visa izstrādājuma bezmaksas
nomaiņu pret jaunu. Garantija ir spēkā tikai pie šādiem
nosacījumiem:
•
Izstrādājums nav ticis izmantots profesionālos
nolūkos vai iznomāts.
•
Izstrādājums nav ticis nepareizi vai nevērīgi
lietots.
•
Izstrādājuma bojājums nav radies, iedarbojoties
uz to ar kādiem priekšmetiem vai vielām, kā arī
negadījuma rezultātā.
•
Izstrādājums ir ticis remontēts tikai firmas Black &
Decker remontiestādēs.
Firma Black & Decker nodrošina iespēju utilizēt tās
ražotos izstrādājumus, ja to darba resursi ir izstrādāti
vai tie ir kļuvuši nederīgi lietošanai. Lai izmantotu šo
pakalpojumu, nododiet nolietoto instrumentu jebkurai
firmas Black & Decker pilnvarotai remontu iestādei.
Tuvākās firmas Black & Decker pilnvarotās remontu
iestādes atrašanās vietu Jūs varat uzzināt, sazinoties
ar firmas Black & Decker vietējo biroju, kura adrese
ir norādīta šajā Pamācībā. Bez tam firmas Black &
Decker pilnvaroto remontu iestāžu saraksts, kā arī
pilns pēciegādes servisa apraksts ir pieejams datortīklā
Internet pēc adreses: www.2helpU.com.
Baterijas
Izstrādāto bateriju utilizācija jāveic, ņemot
vērā ar apkārtējās vides aizsardzību saistītos
apsvērumus.
•
•
•
Lai pretendētu uz garantiju, bojātais izstrādājums
jānogādā tirdzniecības vietā, kur tas tika nopirkts, vai
firmas Black & Decker pilnvarotā remontu iestādē kopā
ar iegādes dokumentiem.
Izņemiet bateriju no instrumenta, rīkojoties, kā
aprakstīts iepriekš.
Ievietojiet bateriju piemērotā iepakojumā, nodrošinot,
lai nerastos īssavienojums starp baterijas
kontaktiem.
Nogādājiet bateriju tuvākajā otrreizējo izejvielu
savākšanas vietā.
Tuvākās remontu iestādes atrašanās vietu Jūs varat
uzzināt, sazinoties ar firmas Black & Decker vietējo biroju,
kura adrese ir norādīta šajā Pamācībā. Bez tam firmas
Black & Decker pilnvaroto remontu iestāžu saraksts un
pilns pēciegādes servisa apraksts ir pieejams datortīklā
Internet pēc adreses: www.2helpU.com
Tehniskie parametri
Nominālais spriegums
Baterijas tips
Darba temperatūru diapazons
Viļņa garums
Lāzera klase
Lāzera jauda
Svars
LZR310
V= 3
LR03
°C 0 – 40
nm 635 - 670
2M
mW <3.5
kg 0.45
Lai būtu lietas kursā par firmas Black & Decker
jaunākajiem izstrādājumiem un speciālajiem piedāvājumiem, piereģistrējieties firmas tīmekļa vietnē www.
blackanddecker.com.
Papildus informācija par firmu Black & Decker un tās
izstrādājumiem ir pieejama datortīklā Internet pēc
adreses: www.blackanddecker.com
Deklarācija par atbilstību EEK
standartiem
LZR310
Firma Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi atbilst
Eiropas Ekonomiskās Kopienas (EEK) standartiem un
normatīviem 89/336/EEC, EN 61010, EN 60825.
Kevin Hewitt,
inženierizstrādņu
vadītājs sadzīves
tehnikas jomā.
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG
United Kingdom
Garantija
Firma Black & Decker ir pārliecināta par savu izstrādājumu
augsto kvalitāti, tādēļ piedāvā saviem pircējiem plašas
garantijas saistības. Šī garantija tiek piedāvāta kā
papildinājums jūsu likumdošanā noteiktajām tiesībām
un nekādā gadījumā tās neiespaido. Garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
6
Black & Decker
Lietošanas noteikumi
•
•
CIENĪJAMIE PIRCĒJI!
Apsveicam Jūs ar augstvērtīga “Black & Decker”
izstrādājuma iegādi un pateicamies par Jūsu izvēli!
Iegādājoties instrumentu, pieprasiet, lai Jūsu klātbūtnē
tiktu pārbaudīta tā komplektācija un darbība, lai būtu
pievienota lietošanas pamācība un servisa karte, kuras
ir preces neatņemamas sastāvdaļas un kuras Jūs esat
saņēmis pirkuma brīdī.
•
Lai izvairītos no kļūmēm, lūdzam pirms instrumenta
lietošanas uzmanīgi iepazīties ar lietošanas pamācību.
ja detaļas vai piederumi (piemēram : siksnas, sukas,
akumulatori, naži, abrazīvi, zāģripas, urbji un tml.)
nodiluši normālā darba procesā,
ja bojājumi radušies instrumenta pārslodzes
rezultātā, kas savukārt izraisījuši elektrodzinēja
vai citu mezglu un detaļu bojājumu. (Pārslodzes
rezultātā izmainās instrumenta ārējais izskats, rodas
detaļu deformācija, vadu izolācijas krāsa maiņa
un apogļošanās, ko izraisa augstas temperatūras
iedarbība.)
ja instruments izmantots darbā pilnīgi nenokomplektēts, ja defekts radies sprieguma maiņas
rezultātā.
Elektroinstrumenta apkalpošana un tīrīšana, filtru, u.c.
detaļu nomaiņa, kuru nolietošanās ir normāla parādība,
ir maksas pakalpojums. Maksas pakalpojums ir arī pircēja
konsultēšana par iekārtas lietošanu un apkopi.
Jāievēro, ka instruments paredzēts tikai lietošanai
mājsaimniecībā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 27.pantu un spēkā esošajiem MK
noteikumiem un normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības
pieteikt prasījumu* preces pārdevējam par līguma
noteikumiem neatbilstošu preci. Ja Jūsu iesniegtais
“Black & Decker” elektroinstruments atbilstoši MK
noteikumu prasībām tiks nosūtīts ekspertīzei Patērētāju
tiesību aizsardzības centra noteiktajam ekspertīzes
veicējam, ekspertīzes izdevumi būs jāapmaksā pusei,
kuras viedokļa nepamatotība izrietēs no ekspertīzes
atzinuma.
Ja elektroinstrumentam tiek konstatēti defekti, lūdzam
vērsties SIA “ Baltijas Dizaina Grupa” servisa centrā,
Rīgā, Skanstes iela 13, tālr.7375769.
*prasījums var tikt noraidīts, ja pircējs nevar uzrādīt
pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeks vai preču
pavadzīme-rēķins un servisa karti).
Novērtējot līguma noteikumus, lūdzam Jūs ņemt
vērā konkrētā elektroinstrumenta modeļa vispārējo
raksturojumu un apliecināt, ka ievērosiet preces
lietošanas pamācības ieteikumus un norādes par
elektroinstrumenta sagatavošanu darbam, tā lietošanu,
apkopi un glabāšanu.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt
uzskatīti defekti, kas radušies:
•
ja nav ievēroti instrumenta lietošanas pamācības
noteikumi,
•
ja mehāniski bojājumi radušies trieciena rezultātā,
•
ja instruments izmantots profesionālā darbā lielos
apjomos,
•
ja instruments izmantots tam neparedzētām
funkcijām,
•
ja instruments bojāts dabas katastrofas rezultātā,
•
ja instruments izmantots nelabvēlīgos laika apstākļos
vai tam nepiemērotā vidē (piemēram : lietus, sniegs,
paaugstināts mitrums, karstums, elektrības tīkla
parametru neatbilstība u.tml.),
•
ja izmantotas instrumentam neatbilstošas vai
nekvalitatīvas rezerves daļas,
•
ja instrumentā iekļuvuši svešķermeņi (sīki priekšmeti,
kukaiņi u. tml.), kas nav tieši saistīti ar instrumenta
lietošanu,
•
ja bojājumi radušies patvaļīga remonta vai eļļošanas
rezultātā,
7
8
9
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
LZR310
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising