XTA80E | Black&Decker XTA80E BELT SANDER - 2 instruction manual

www.blackanddecker.com
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-79 PL - (00/05)
XTA80EK
5 9
A
B
7
4 11 6
4
6
C
10
D
13
8
8 12
E
F
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka XTA80EK firmy Black & Decker jest
przeznaczona do szlifowania drewna, metali, tworzyw
sztucznych i lakierowanych powierzchni. Urządzenie to
nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowego zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy
e.
3
też leków. Moment nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi zapoznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
f.
g.
5.
a.
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Zakładanie papieru ściernego (rys. A)
Uwaga! Nigdy nie używaj szlifierki bez założonego
papieru ściernego
•
Odchyl dźwignię zaciskową (5) na zewnątrz, by
poluzować taśmę ścierną bez końca (9).
•
Zdejmij starą taśmę.
•
Załóż nową taśmę na rolki. Upewnij się, czy strzałka
na taśmie szlifierskiej jest zwrócona tym samym
kierunku, co strzałka na szlifierce.
•
Obróć dźwignię zaciskową (5) do wewnątrz, by
naprężyć taśmę.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Regulacja położenia taśmy szlifierskiej (rys. B)
Dla prawidłowego przebiegu taśma szlifierska musi być
wycentrowana na rolkach.
•
Załącz szlifierkę, trzymając ją do góry spodem.
•
W razie potrzeby tak obróć pokrętło centrujące (7),
aż taśma znajdzie się na środku rolek.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
szlifierek
•
Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie szlifowania zagraża zdrowiu
użytkownika i ewentualnie innych, znajdujących
się w pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i
parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to,
by także inne osoby znajdujące się w pobliżu były
odpowiednio zabezpieczone.
•
Po zakończeniu szlifowania dokładnie usuń cały
pozostały pył.
•
Przy szlifowaniu farb, które mogą ewentualnie
zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna
i metali, które mogą wytwarzać trujący pył,
przedsiębierz specjalne środki:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal tytoniu w miejscu
pracy.
W fachowy sposób usuwaj pył i inne odpady
pozostałe po szlifowaniu.
Regulacja rękojeści (rys. C)
Rękojeść można ustawić w jednej z trzech pozycji:
•
Odblokuj rękojeść (4), odchylając na zewnątrz
dźwignię ustalającą (10).
•
Ustaw rękojeść w żądanej pozycji.
•
Zablokuj rękojeść przez obrócenie dźwigni ustalającej do wewnątrz.
Odchylanie osłony do tyłu (rys. D)
Przy szlifowaniu trudno dostępnych miejsc osłonę można
odchylić do tyłu.
Uwaga! Osłona daje się odchylić do tyłu tylko wtedy, gdy
nastawna rękojeść znajduje się w górnym położeniu.
•
•
•
Ustaw rękojeść (4) w górnym położeniu.
Unieś osłonę (6).
By zamknąć osłonę, najpierw odciągnij zaczep (11)
na bok.
Zakładanie i zdejmowanie worka pyłowego (rys. E)
•
Nasuń worek pyłowy (12) na króciec do odsysania
pyłu (8).
•
By zdjąć worek pyłowy, zsuń go z króćca.
Bezpieczeństwo elektryczne
Szlifierka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Przyłączanie odkurzacza (rys. F)
•
Nasadź adapter (13) na króciec do odsysania pyłu
(8).
•
Przyłącz wąż odkurzacza do adaptera.
Elementy szlifierki
Zastosowanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania szlifierki.
Wyłącznik
Przycisk blokujący
Pokrętło do regulacji prędkości przesuwu taśmy
Regulowana rękojeść
Dźwignia zaciskowa
Odchylna osłona
Pokrętło centrujące
Króciec do odsysania pyłu
Regulacja prędkości
Pokrętło regulacyjne umożliwia dostosowanie prędkości
przesuwu taśmy do obrabianego materiału.
•
Ustaw regulator (3) w żądanej pozycji. Do szlifowania
drewna najlepsza jest duża prędkość, do szlifowania
forniru i tworzyw sztucznych - średnia, a do szlifowania metali nieżelaznych i usuwania farby – mała.
4
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik (1).
•
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij przycisk
blokujący (2). Teraz wyłącznik można zwolnić.
•
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik. By
wyłączyć szlifierkę załączoną na stałe, ponownie
naciśnij i zwolnij wyłącznik.
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i likwiduje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do jednego z autoryzowanych warsztatów serwisowych, który w naszym imieniu zajmuje się
zbiórką starego sprzętu.
Opróżnianie worka pyłowego
W czasie pracy worek pyłowy należy opróżniać co
10 minut.
•
Otwórz zamek błyskawiczny i opróżnij worek
pyłowy.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
•
Zawsze trzymaj szlifierkę obiema rękami.
•
Nie wywieraj na szlifierkę zbyt dużego nacisku.
•
Regularnie sprawdzaj stan papieru ściernego.
W razie potrzeby zmieniaj go.
•
Szlifuj zawsze w kierunku słojów drewna.
•
Do szlifowania świeżych powłok malarskich przed
naniesieniem następnych używaj bardzo drobnoziarnistego papieru ściernego.
•
Do szlifowania bardzo nierównych powierzchni
i do zdzierania starych powłok malarskich najpierw
zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych
powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się
przy użyciu papieru średnioziarnistego. W obydwu
przypadkach po pewnym czasie zmień go na papier
drobnoziarnisty, by ostatecznie osiągnąć bardzo
gładką powierzchnię
•
By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dilera.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość przesuwu
taśmy
Stopa szlifierki
Masa
V
W
XTA80EK
230
750
m/min
mm
kg
120 - 250
75 x 533
3,5
CE Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że szlifierka
XTA80EK została wykonana zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,
2002/95/EWG, EN 60745, EN 55014, EN 61000
Konserwacja
Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
•
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w obudowie
szlifierki.
•
Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Poziom ciśnienia akustycznego
moc akustyczna
Ważona wartość skuteczna wibracji rękojeści
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia
akustycznego
Współczynnik niepewności mocy akustycznej
87 dB(A)
98 dB(A)
3,8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor d/s Technicznych
Black&Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.12.2004
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
5
2
5
4
A
8
7
8
7
6
B
6
6
3
C
7
9
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Podstawka Black & Decker jest przeznaczona do
szlifierek taśmowych z taśmami szlifierskimi o wymiarach
75 x 533 mm. Przystawka ta przydaje się szczególnie do
ręcznej obróbki małych przedmiotów. Nie nadaje się do
celów przemysłowych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowego zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy
e.
8
też leków. Moment nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi zapoznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
f.
g.
5.
a.
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
Elementy podstawki
1.
2.
3.
Pokrętło do regulacji prędkości przesuwu taśmy
Śruby mocujące
Zaczepy
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Mocowanie podstawki do szlifierki (rys. A)
•
Połóż szlifierkę na stole.
•
Przednią rękojeść (4) ustal w poziomym położeniu.
•
Podstawkę z pokrętłem zwróconym do dołu przyłóż
do szlifierki. Śruby mocujące (2) włóż w otwory (5)
w rękojeści szlifierki.
•
Dokręć śruby mocujące (2).
•
Obróć cały zespół tak, by szlifierka znalazła się
spodem do góry.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Montaż zespołu
Zespół trzeba zamocować do stołu warsztatowego,
zwykłego lub specjalnego z imadłem (Workmate).
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy szlifierek
•
Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie szlifowania zagraża zdrowiu
użytkownika i ewentualnie innych, znajdujących
się w pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami
i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to,
by także inne osoby znajdujące się w pobliżu były
odpowiednio zabezpieczone.
•
Po zakończeniu szlifowania dokładnie usuń cały
pozostały pył.
•
Przy szlifowaniu farb, które mogą ewentualnie
zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna
i metali, które mogą wytwarzać trujący pył,
przedsiębierz specjalne środki:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal tytoniu w miejscu
pracy.
W fachowy sposób usuwaj pył i inne odpady
pozostałe po szlifowaniu.
Mocowanie do stołu warsztatowego (rys. B)
•
Umieść zespół w pobliżu krawędzi stołu warsztatowego.
•
Otwórz ściski stolarskie (6).
•
Szczęki (7) włóż w wycięcia (8).
•
Zamocuj ściski.
Mocowanie do specjalnego stołu warsztatowego
z imadłem (rys. C)
•
Na tyle rozsuń obydwie połówki blatu (9), by móc
zmieścić między nimi podstawkę.
•
Umieść zespół między połówkami blatu. Zaczepy
(3) muszą spocząć na obu połówkach.
•
Ostrożnie i równolegle do podstawki ściśnij połówki
blatu.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania szlifierki.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
podstawek
•
Przedmiot obrabiany przyłóż do taśmy szlifierskiej
dopiero wtedy, gdy osiągnie ona swoją maksymalną
prędkość.
•
Nie przebywaj na linii przesuwającej się taśmy
szlifierskiej.
•
Gdy szlifierka jest załączona, nigdy nie pochylaj się
nad taśmą.
•
Unikaj kontaktu z ruchomymi elementami i nie próbuj
szlifować bardzo małych przedmiotów.
•
Mocno trzymaj przedmiot obrabiany, gdy dotyka on
przesuwającej się taśmy szlifierskiej.
•
Miej na uwadze, że przedmiot obrabiany ma
tendencję do przemieszczania się w tym samym
kierunku co taśma.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi szlifierki używanej
razem z tą podstawką.
Nastawianie prędkości przesuwu taśmy
W modelach z regulacją prędkości przesuwu taśmy
można to robić przy użyciu pokrętła nastawczego (1).
•
By zwiększyć prędkość, obróć pokrętło w lewo.
•
By zmniejszyć prędkość, obróć pokrętło w prawo.
Konserwacja
Podstawka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
•
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść podstawkę. Nie używaj żadnych
9
ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i likwiduje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do jednego z autoryzowanych warsztatów serwisowych, który w naszym imieniu zajmuje się
zbiórką starego sprzętu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.
blackanddecker.com, na której przedstawiamy nowe
produkty i oferty specjalne. Więcej informacji na temat
samej firmy Black & Decker i produkowanego przez
nas sprzętu można znaleźć pod adresem: www.
blackanddecker.com
10
5
1
3
5
4
A
11
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Ramka szlifierska Black & Decker jest przeznaczona do
szlifierek taśmowych Black & Decker z taśmą szlifierską
o wymiarach 75 x 533 mm. Przystawka ta tworzy płaską
podstawę i zapobiega nadmiernemu zeszlifowaniu
przedmiotu obrabianego. Nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i
pasujące do nich gniazda sieciowego zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdu-
e.
12
jesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy
też leków. Moment nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy są
one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi zapoznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
f.
g.
5.
a.
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
z tyłu szlifierki. Kołki ustalające (2) włóż w otwory
(5) w stopie szlifierki.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania szlifierki.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi szlifierki używanej
razem z tą podstawką.
Nastawianie głębokości szlifowania
•
Głębokość szlifowania nastawia się pokrętłem (1).
Konserwacja
Ramka firmy Black & Decker odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
•
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść ramkę. Nie używaj żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
szlifierek
•
Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie szlifowania zagraża zdrowiu
użytkownika i ewentualnie innych, znajdujących
się w pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami
i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to,
by także inne osoby znajdujące się w pobliżu były
odpowiednio zabezpieczone.
•
Po zakończeniu szlifowania dokładnie usuń cały
pozostały pył.
•
Przy szlifowaniu farb, które mogą ewentualnie
zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna
i metali, które mogą wytwarzać trujący pył,
przedsiębierz specjalne środki:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal tytoniu w miejscu
pracy.
W fachowy sposób usuwaj pył i inne odpady
pozostałe po szlifowaniu.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i likwiduje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do jednego z autoryzowanych
warsztatów serwisowych, który w naszym imieniu zajmuje
się zbiórką starego sprzętu.
Elementy ramki
1.
2.
Pokrętło do nastawiania głębokości szlifowania
Kołki ustalające
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Mocowanie ramki do szlifierki (rys. A)
•
Połóż szlifierkę na stole.
•
Przednią rękojeść (4) ustal w poziomym położeniu.
•
Obróć szlifierkę do góry spodem.
•
Przyłóż ramkę do szlifierki. Koniec ośki pokrętła
nastawczego (1) włóż w otwór do mocowania (3)
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.
blackanddecker.com, na której przedstawiamy nowe
produkty i oferty specjalne. Więcej informacji na temat
samej firmy Black & Decker i produkowanego przez
nas sprzętu można znaleźć pod adresem: www.
blackanddecker.com
13
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Black&Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
14
XTA80EK
18
36
17
TYP
1
51
50
15
16
52
6
49
11
12
10
26
39
8
25
9
24
23
7
22
27
2
21
14
18
37
47
32
45
40
46
42
41
1
5
35
31
4
29
28
43
19
30
20
3
38
36
48
33
E14101
WWW.2helpU.com
15
34
13
09 - 12 - 04
16
17
18
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
XTA80EK
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising