AV1205 | Black&Decker AV1205 CAR VAC instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-09 CZ
AV1205
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Elektrická bezpečnost
Váš vysavač Black & Decker Dustbuster® pro automobily
je určen pro jednoduché suché vysávání. Tento vysavač
je napájen elektrickým systémem automobilu a připojuje
se prostřednictvím zásuvky zapalovače cigaret. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Tento vysavač je určen pro použití v automobilech
s elektrickým systémem, který je uzemněn na záporný
pól a který pracuje s 12 V napájecím napětím.
Varování! Nepoužívejte vysavač u systémů, které mají
uzemněn kladný pól nebo které pracují s jiným napájecím
napětím.
Bezpečnostní pokyny
Popis
•
1.
2.
3.
4.
•
•
•
Varování! Při použití elektrických přístrojů napájených bateriemi by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko poranění nebo poškození materiálu.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Tento návod uschovejte pro případné další použití.
Hlavní spínač
Uvolňovací tlačítko
Sběrná nádoba na prach
Adaptér pro připojení k zásuvce zapalovače
Použití
Připojení k napájecí zásuvce zapalovače cigaret
ve vozidle (obr. A)
•
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý.
•
Vyjměte zapalovač cigaret ze zásuvky.
•
Zapojte adaptér (4) do zásuvky zapalovače
cigaret.
Obsluha vysavače (obr. B)
•
Vysavač zapnete posunutím hlavního spínače (1)
dopředu.
•
Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače
dozadu.
Vysavač může být používán až 30 minut, aniž by došlo
k nápadnému poklesu výkonu standardně nabité baterie
automobilu, která je v dobrém stavu. Při použití vysavače
nenechávejte v chodu motor automobilu. Tímto způsobem
může dojít ke zkrácení provozní životnosti vysavače.
Použití výrobku
•
Nepoužívejte vysavač k vysávání kapalin nebo
materiálů, které by mohly způsobit požár.
•
Nepoužívejte vysavač v blízkosti hořlavých výparů.
•
Nepoužívejte vysavač v blízkosti vody.
Neponořujte vysavač do vody.
•
Nikdy neodpojujte napájecí kabel od zásuvky
zapalovače cigaret taháním nebo škubáním. Kabel
pokládejte tak, aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
•
Dbejte na to, aby nedošlo k přivření kabelu dveřmi,
okny nebo ovládacími pákami vozidla.
•
Tento vysavač není vhodný pro vysávání popelu
z cigaret nebo doutníků.
•
Nepřibližujte se obličejem k výstupnímu otvoru
odsávání.
Příslušenství (obr. C a D)
Vysavač je dodáván s následujícím příslušenstvím:
kartáč (5) pro čalouněné materiály
štěrbinový nástavec (6) pro vysávání úzkých
prostor
Toto příslušenství je uloženo ve spodní části vysavače.
Po použití
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít
přístup děti.
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
•
Vyjměte příslušenství z vysavače.
•
Nasaďte na přední část vysavače vhodné příslušenství.
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
•
Je-li jakákoliv část vysavače poškozena, nepoužívejte
jej.
•
Svěřte opravu všech poškozených nebo nefunkčních
částí značkovému servisu.
•
Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Je-li
poškozen, kabel ihned vyměňte.
•
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Čištění a údržba
Varování! Pravidelně provádějte čištění filtrů.
Čištění sběrné nádoby a filtrů (obr. E a F)
Filtry mohou být opakovaně použity a měly by být
pravidelně čištěny.
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a vyjměte sběrnou
nádobu (3).
•
Vyprázdněte sběrnou nádobu.
•
Vyjměte filtry (7 a 8) po jejich otočení ve směru
pohybu hodinových ručiček.
•
Vyperte filtry v teplém saponátovém roztoku. Je-li
to nutné, omyjte i nádobu. Neponořujte vysavač do
vody.
•
Ujistěte se, zda jsou nádoba i filtry suché.
3
•
•
Vložte filtry (7 a 8) do vysavače a otočte s nimi proti
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby došlo
k jejich správnému usazení.
Vložte do vysavače sběrnou nádobu. Ujistěte se, zda
bylo řádné usazení nádoby potvrzeno kliknutím.
ES Prohlášení o shodě
AV1205
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: 72/45/EEC doplňující
normy 95/54/EC a 70/156/EEC, EN 60335
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů. Optimálních výsledků při vysávání dosáhnete v případě,
budou-li čisté filtry a bude-li prázdná sběrná nádoba.
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců
nebo vždy, když dojde k jejich poškození. Výměnné filtry
si můžete zakoupit u Vašeho značkového prodejce Black
& Decker (katalogové číslo VF30).
•
Podle výše uvedeného postupu vyjměte staré
filtry.
•
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
LpA (akustický tlak)
vibrace ruka/paže
80 dB(A)
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-2-2005
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
4
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043426 - 19-04-2007
5
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
6
AV1205 - - - - B
CAR VAC 1
©
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising