AV1205 | Black&Decker AV1205 CAR VAC instruction manual

3
2
1
4
382014 - 79 BAL
www.blackanddecker.eu
AV1205
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
7
10
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
13
2
4
6
1
4
5
A
B
5
6
C
7
2
8
D
3
E
F
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš avtomobilski ročni vakuumski sesalnik
Black & Decker Dustbuster® je namenjen manjšemu suhemu sesanju. Izdelek se priključi na avtomobilski cigaretni vžigalnik. Ta aparat je namenjen
izključno za uporabo v gospodinjstvu.
Napotki za varno uporabo
•
Opozorilo! Upoštevati je potrebno nekatere
varnostne ukrepe pri uporabi električne naprave, da bi se izognili nevarnosti požara, telesnih
poškodb in materialne škode.
Pred uporabo naprave natančno preberite
navodila za uporabo.
Namen uporabe je opisan v tem priročniku.
Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali
način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren
ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb.
Priložena navodila shranite na vidnem mestu
za uporabo v prihodnje.
•
•
•
Uporaba naprave
• Naprave ne uporabljajte za sesanje vode ali
materialov, ki so vnetljivi.
• Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov.
• Naprave ne uporabljajte v bližini vode. Naprave
ne potopite v vodo.
• Nikoli ne vlecite za kabel, da bi ga izvlekli od
vtičnice vžigalnika. Kabel ne sme biti izpostavljen vročini, oljem, ostrim robovom.
• Pazite, da ne preščipnete kabla z vrati, okni ali
ročicami vozila.
• Izdelek ni zasnovan za sesanje cigaret ali
cigaretnega pepela.
• Nikoli ne usmerjajte izpuha motorja neposredno v oči ali obraz.
Po uporabi
• Če naprave ne uporabljate, jo shranite v suhem prostoru. Otroci ne smejo imeti dostopa
do shranjene naprave.
Preverjanja in popravila
• Pred uporabo preverite, ali so sestavni deli
naprave poškodovani ali defektni.
Preverite morebitne polomljene dele, poškodovana stikala in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko
vplivale na delovanje izdelka.
• Ne uporabljajte naprave, če je kakšen sestavni
del poškodovan ali defekten.
• Vse poškodovane ali defektne dele lahko
zamenja ali popravi izključno pooblaščeni
serviser.
4
•
•
Redno preverjajte priključni kabel za morebitne
poškodbe. Zamenjajte priključni kabel, če je
poškodovan ali defekten.
Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati sestavnih delov, ki niso opisani v tem priročniku.
Električna varnost
Naprava je zasnovana za uporabo v vozilih
z 12 V akumulatorskimi sistemi, ki imajo negativno
ozemljitev na enem terminalu.
Opozorilo! Naprave ne priklopite na sistem
s pozitivno ozemljitvijo ali če je napetost sistema
drugačna od naprave.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
Stikalo za vklop/izklop
Gumb za sprostitev
Posoda za prah
Konektor cigaretnega vžigalnika
Uporaba
Priklop naprave v cigaretni vžigalnik (sl. A)
• Prepričajte se, da je sesalnik izklopljen.
• Odstranite cigaretni vžigalnik od vtičnice.
• Priključite konektor (4) v vtičnico cigaretnega
vžigalnika.
Uporaba sesalnika (sl. B)
• Za vklop sesalnika potisnite stikalo za vklop/
izklop (1) naprej.
• Za izklop orodja povlecite stikalo za vklop/izklop nazaj.
Če uporabljate napravo do 30 minut, ne boste
povzročili pretiranega napetostnega nihanja akumulatorja vozila, če je akumulator dobro napolnjen
in v brezhibnem tehničnem stanju. Med uporabo
sesalnika, motor vozila ne sme delovati. Delovanje motorja med uporabo sesalnika bo skrajšalo
življenjsko dobo sesalnika.
Pripomočki (sl. C in D)
Naprava je dobavljena z naslednjimi pripomočki:
- trda krtača (5) a čiščenje oblazinjenih površin
- nastavek (6) za sesanje na težko dostopnih
predelih
Pripomočki so shranjeni na spodnjem zadnjem
delu sesalnika.
Montažo pripomočkov:
• Vzemite pripomoček iz naprave.
• Vstavite ustrezni pripomoček na sprednji del
naprave.
SLOVENŠČINA
Čiščenje in vzdrževanje
Opozorilo! Redno počistite filtre.
Čiščenje posode za prah in filtrov (sl. E in F)
Filtre lahko znova uporabite, zato jih je treba redno
čistiti.
• Pritisnite gumb za sprostitev (2) in odstranite
posodo za prah (3).
• Izpraznite posodo za prah.
• Odstranite filtra (7 in 8) tako, da ju zavrtite
v smeri vrtenja urinega kazalca.
• Operite filter v topli milnici. Po želji lahko operite tudi posodo za prah. Naprave ne potopite
v vodo.
• Pred sestavljanjem se prepričajte, da so posoda in filtri suhi.
• Vstavite filtra (7 in 8) v sesalnik in ju zavrtite
v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da
se zaskočita v svojem položaju.
• Posodo za prah vstavite v sesalnik. Prepričajte
se, da se posoda zaskoči v svojem položaju.
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte naprave brez
nameščenega filtra. Optimalno sesanje bo doseženo le, če uporabljate sesalnik s čistimi filtri in čisto
posodo za prah.
Zamenjava filtrov
Filtra morate zamenjati na vsakih 6 do 9 mesecev
in vedno, ko sta obrabljena ali poškodovana. Nadomestni filtri so na voljo pri vašem Black & Decker
prodajalcu (kat. št. VF30).
• Odstranite stara filtra po zgornjem postopku.
• Montirajte nova filtra po zgornjem postopku.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno
odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
Black & Decker, ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost,
vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu
serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno Black & Decker - kontaktni naslov
boste našli v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Black & Deckerjevih serviserjev in opis vseh po
prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni
strani: www.2helpU.com
5
SLOVENŠČINA
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil
izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj
težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
• če je bil izdelek uporabljan za obrtno dejavnost, za profesionalno uporabo ali če je bil
oddan v najem;
• če izdelek ni bil pravilno uporabljen ali vzdrževan;
• če je izdelek poškodovan zaradi tujih predmetov, snovi ali zaradi nezgod;
• če je popravila izvajala ali poskušala izvesti
oseba, ki ni pooblaščen serviser podjetja
Black & Decker.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Če bi radi stopili v stik s predstavnikom
pooblaščenega servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno Black & Decker - kontaktni
naslov boste našli v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in celotni podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk
6
HRVATSKI
Namjena
Usisavač za automobil Black & Decker Dustbuster®
predviđen je za lakše poslove usisavanja suhih
tvari. Uređaj se napaja putem električnog sustava u automobilu tako da se priključi na utičnicu
upaljača za cigarete. Ovaj je proizvod predviđen
isključivo za upotrebu u kućanstvu.
Sigurnosne upute
•
•
•
•
Upozorenje! Tijekom upotrebe električnih
uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza, uključujući i sljedeće, kako biste smanjili rizik od požara, tjelesnih ozljeda i materijalne štete.
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli
priručnik.
U ovom priručniku opisana je predviđena
namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora
ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane
u ovom priručniku može stvoriti opasnost od
osobnih ozljeda.
Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.
Upotreba ovog uređaja
Uređaj ne koristite za podizanje tekućina ili bilo
kojih materijala koji bi se mogli upaliti.
• Uređaj nemojte rabiti u blizini zapaljivih para.
• Uređaj ne koristite u blizini vode. Uređaj ne
uranjajte u vodu.
• Utikač napajanja ne isključujte iz utičnice upaljača povlačenjem za kabel napajanja. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih
rubova.
• Pazite da ne prikliještite kabel vratima vozila,
prozorima ili upravljačkim ručicama.
• Ovaj proizvod nije prikladan za usisavanje
pepela.
• Ispuh motora držite podalje od očiju i lica.
Nakon upotrebe
• Kad nije u upotrebi, uređaj se mora pospremiti
na suhom mjestu. Djeca ne bi smjela imati
pristup spremljenim uređajima.
Pregledi i popravci
• Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih
oštećenja ili neispravnih dijelova.
Provjerite ima li polomljenih dijelova, oštećenja
prekidača ili bilo kojih drugih okolnosti koje bi
mogle utjecati na rad uređaja.
• Ne upotrebljavajte uređaj ako je bilo koji dio
oštećen ili neispravan.
• Sve oštećene ili neispravne dijelove treba
•
•
popraviti ili zamijeniti ovlašteni serviser.
Redovito provjeravajte kabel napajanja radi
mogućih oštećenja. Zamijenite utikač ako je
oštećen ili neispravan.
Nikad ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati
bilo koje dijelove osim onih koji su navedeni
u ovom priručniku.
Zaštita od električne struje
Uređaj je predviđen za uporabu uz automobilske
akumulatore od 12 V s negativnim uzemljenjem.
Upozorenje! Uređaj nemojte rabiti sa sustavima
s pozitivnim uzemljenjem ili drugim naponom.
Značajke
1.
2.
3.
4.
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Gumb za otpuštanje
Posuda za prašinu
Priključak upaljača za cigarete
Upotreba
Priključivanje na napajanje u vozilu (sl. A)
• Provjerite je li uređaj isključen.
• Izvadite upaljač za cigarete iz utičnice.
• Priključite automobilski priključak (4) u utičnicu
upaljača za cigarete.
Upotreba uređaja (sl. B)
• Da biste uključili alat, prekidač uključivanja
i isključivanja (1) pomaknite prema naprijed.
• Da biste isključili alat, pomaknite prekidač za
uključivanje i isključivanje prema natrag.
Uređaj se može upotrebljavati u razdoblju do
30 minuta bez primjetnog utjecaja na snagu normalno napunjenog akumulatora u dobrom stanju.
Tijekom čišćenja isključite motor. To može skratiti
vijek trajanja uređaja.
Pribor (sl. C i D)
Uređaj je opremljen sljedećim dodacima:
- tvrda četka (5) za tapecirung
- uski alat za (6) skučene prostore
Pribor se pohranjuje ispod stražnjeg dijela uređaja.
Da biste priključili pribor, napravite sljedeće:
• izvadite pribor iz uređaja
• pričvrstite odgovarajući pribor za prednji dio
uređaja.
7
HRVATSKI
Održavanje i čišćenje
Upozorenje! Filtre redovito čistite.
Uklanjanje posude za prašinu i filtara (sl. E i F)
Filtri se mogu ponovo koristiti i treba ih redovito
čistiti.
• Pritisnite gumb za otpuštanje (2) i uklonite
posudu za prašinu (3).
• Ispraznite spremnik za prašinu.
♦ Uklonite filtre (7 i 8) tako da ih zakrenete suprotno od kazaljke na satu.
• Filtre operite u toploj sapunici. Po potrebi
možete oprati i posudu. Uređaj ne uranjajte
u vodu.
• Provjerite jesu li posuda i filtri suhi.
• Ponovo postavite filtre (7 i 8) na uređaj i zakrenite ih suprotno od kazaljke na satu tako da se
učvrste u svom položaju.
• Spremnik za prašinu ponovo postavite na alat.
Provjerite je li posuda za prašinu dobro učvršćena u svom ležištu.
Upozorenje! Uređaj nikad ne upotrebljavajte bez
filtara. Optimalno prikupljanje prašine može se
postići samo uz čiste filtre i praznu posudu za
prašinu.
Zamjena filtara
Filtre je potrebno zamijeniti svakih 6 do 9 mjeseci
i svaki puta kad se potroše ili oštete. Zamjenski
filtri dostupni su kod Vašeg Black & Decker prodavača (kat. br. VF30):
• uklonite rabljene filtre kao što je opisano
u prethodnom tekstu
• postavite nove filtre na prethodno opisan
način.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako je vaš Black & Decker proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje
otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
8
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili ovu
uslugu, svoj proizvod vratite u bilo koji ovlašteni
servis koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
svog lokalnog ureda tvrtke Black & Decker, na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
potpuni popis ovlaštenih Black & Decker servisa
i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči
zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova
izloženih uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje
neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
• proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj upotrebi ili u svrhu unajmljivanja
• proizvod je bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren
• proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili nezgodama
• popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja
tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz o kupnji.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
HRVATSKI
uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su
na internetskoj adresi: www.2helpU.com
♦
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
9
SRPSKI
Namena
Black & Decker Dustbuster® usisivač za auto
projektovan je za lako suvo usisavanje. Ovaj
uređaj se napaja od električnog sistema vozila
i priključuje se na utičnici za upaljač. Ovaj proizvod
je namenjen samo za kućnu upotrebu.
•
•
•
Sigurnosna uputstva
•
•
•
•
Upozorenje! Pri korišćenju električnih
uređaja neophodno je pridržavati se osnovnih
sigurnosnih mera predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku, kako bi se
smanjila opasnost od požara, curenja baterija,
telesnih povreda i materijalnih šteta.
Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim aparatom koja nije preporučena
u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda.
Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije
potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
• Ne koristite aparat za pokupljanje tečnosti ili
zapaljivih materijala.
• Ne koristite aparat blizu zapaljivih isparenja.
• Ne koristite aparat blizu vode. Ne uranjajte
aparat u vodu.
• Nikad ne vucite kabl da biste aparat izvukli iz
utičnice upaljača za cigarete. Udaljite kabl od
toplote, ulja i oštrih ivica.
• Pazite da ne priklještite kabl na vratima vozila,
prozorima ili polugama.
• Ovaj proizvod nije pogodan za usisavanje
cigareta ili pepela od cigareta.
• Držite izduv motora udaljeno od očiju i lica.
Posle upotrebe
• Kada se ne koristi, aparat treba čuvati na
suvom mestu. Deca ne treba da imaju pristup
odloženim aparatima.
Inspekcije i popravke
• Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen
i da li ima neispravne delove.
Proverite da li su delovi polomljeni, da li su
oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje
koje može uticati na rad ovog aparata.
• Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili
neispravan.
10
Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba
da popravi ili zameni ovlašćeni serviser.
Redovno proveravajte električni kabl na
oštećenja. Zamenite ako je kabl oštećen ili
neispravan.
Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite
bilo koji deo osim onog koji je naveden u ovom
priručniku.
Električna bezbednost
Uređaj je konstruisan za upotrebu sa
12 V akumulatorom vozila sa negativnim
uzemljenjem.
Upozorenje! Nemojte koristiti uređaj sa sistemima
koji imaju pozitivno uzemljenje ili drugačiji napon.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Taster za oslobađanje
Posuda za prašinu
Priključnica za upaljač
Upotreba
Priključivanje na napajanje u vozilu (sl. A)
• Uverite se da je aparat isključen.
• Izvadite upaljač cigarete iz utičnice.
• Utaknite konektor (4) u utičnicu upaljača
cigarete.
Rad sa aparatom (sl. B)
• Da uključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) prema napred.
• Da isključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje prema unazad.
Aparat može da se koristi za period od 30 minuta
bez značajnog uticaja na napon normalno
napunjenog akumulatora koji je u dobrom stanju.
Nemojte paliti motor vozila tokom čišćenja. To
može skratiti vek trajanja aparata.
Pribori (sl. C i D)
Ovaj aparat je isporučen sa sledećim priborima:
- tvrda četka (5) za tapacirung
- nastavak za fuge (6) za ograničene prostore
Pribori su uskladišteni ispod zadnjeg dela aparata.
Za nameštanje pribora postupite kao što sledi:
• Izvadite pribore iz aparata.
• Utaknite prikladan pribor na prednjoj strani
aparata.
SRPSKI
Čišćenje i održavanje
Upozorenje! Redovno čistite filtere.
Čišćenje posude za prašinu i filtere (sl. E i F)
Filteri se mogu višekratno koristiti i trebaju se
redovno čistiti.
• Pritisnite rezu za oslobađanje (2) i izvucite
posudu za prašinu (3).
• Ispraznite posudu za prašinu.
• Skinite filtere (7 i 8) okretanjem udesno.
• Operite filtere u toploj sapunici. Po potrebi
možete takođe oprati posudu. Ne uranjajte
aparat u vodu.
• Uverite se da ste osušili posudu i filtere.
• Namestite ponovo filtere (7 i 8) na aparatu,
okretanjem udelo dok ne kliknu u svom mestu.
• Namestite ponovo posudu na aparat. Uverite
se da posuda klikne u mestu.
Upozorenje! Nikad ne koristite uređaj bez filtera.
Optimalno usisavanje prašine se postiže samo sa
čistim filterima i praznom posudom.
Zamena filtera
Filtere treba zamenjivati svakih 6 do 9 meseci
i kada su istrošeni ili oštećeni. Rezervne
filtere možete nabaviti kod svog prodavca
Black & Decker proizvoda (kat. br. VF30):
• Uklonite stare filtere, kao što je opisano
u prethodnom delu.
• Namestite nove filtere, kao što je opisano
u prethodnom delu.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban
otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
11
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi
na teritorijama država članica Evropske Unije i na
slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od
datuma kupovine, Black & Decker garantuje da će
zameniti neispravne delove, popraviti proizvode
koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve
proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje
neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
• Da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam.
• Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru.
• Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda.
• Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama.
Više informacija o Black & Decker brendu i našem
asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk
12
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Black & Decker Dustbuster® автомобилска правосмукалка е дизајнирана за лесно суво
чистење. Овој уред се напојува преку електричниот систем на автомобилот и се поврзува на
отворот на запалката. Овој производ е наменет
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
•
•
•
•
Предупредување! Кога се употребуваат
електрични уреди мора да се почитуваат основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги
и овие, за да се намали ризикот од пожар,
истекување на течност од батериите, лични
повреди и материјална штета.
Прочитајте ја целата содржина на ова
упатство внимателно пред да почнете да го
употребувате уредот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било каква помошна опрема или додаток или извршувањето
на било кои работи со овој уред освен оние
препорачани во ова упатство за употреба
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот.
Сочувајте го ова упатство за идно прегледување.
Употреба на уредот
• Не го употребувајте уредот за чистење на
течности или било какви материјали што
може да се запалат.
• Не го употребувајте уредот во близина на
запалливи гасови.
• Не го употребувајте уредот во близина на
вода. Не го потопувајте уредот во вода.
• Никогаш не го повлекувајте кабелот за
напојување за да го исклучите електричниот
приклучок од отворот на запалката. Држете
го кабелот понастрана од топлина, масло
и остри предмети.
• Внимавајте да не го притиснете кабелот во
вратите, прозорците или рачките на возилото.
• Овој производ не треба да се користи за
собирање на цигари или пепел од цигари.
• Држете го струењето на моторот подалеку
од вашите очи и лице.
После употреба
• Кога не се употребува, уредот треба да се
чува на суво место. Децата не треба да
имаат пристап до одложените уреди.
Преглед и поправка
• Пред употреба, проверете дали уредот
е оштетен или има неисправни делови.
Проверете дали има скршени делови, оштетување на прекинувачите или било каква
друга состојба што би можела да влијае на
неговото работење.
• Не го користете уредот ако некој дел
е оштететен или дефектен.
• Обезбедете оштетените или неисправните
делови да бидат поправени или заменети
од страна на овластен сервисер.
• Постојано проверувајте го кабелот за
напојување за оштетување. Заменете го
кабелот ако е оштетен или ако има дефект.
• Никогаш не се обидувајте да отстраните или
замените кој било дел, освен оние назначени во ова упатство.
Безбедност од електричен удар
Уредот е дизајниран за употреба со автомобилски акумулаторски системи од 12 V со негативно заземјување.
Предупредување: Не ракувајте со уредот со
системи кои што имаат позитивно заземјување
или различен напон.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Копче за отпуштање
Кутија за прав
Спојка за запалка
Употреба
Поврзување со автомобилското напојување
(скица А)
• Обезбедете дека уредот е исклучен.
• Отстранете ја запалката од отворот.
• Приклучете ја спојка (4) во отворот на запалката.
Ракување со уредот (скица В)
• За вклучување, лизнете го прекинувачот (1)
нанапред.
• За исклучување, лизнете го прекинувачот
наназад.
Уредот може да се употребува во времетраење
од 30 минути без значително да се влијае на
моќноста на нормално наполнет автомобилски
акумулатор во добра состојба. Не го вклучувајте
моторот на возилото додека чистите. Ова може
да го скрати рокот на траење на уредот.
13
МАКЕДОНСКИ
Додатоци (скици C и D)
Уредот е опремен со следните додатоци:
- тврда четка (5) за тапациран мебел
- алатка со отвор (6) за тесни простории
Додатоците се складирани под задниот дел на
уредот.
За да монтирате додаток, направете го следното:
• Извадете ги додатоците од уредот.
• Вметнете го соодветниот додаток во предниот дел од уредот.
Чистење и одржување
Предупредување! Редовно чистете ги филтрите.
Чистење на кутијата за прав и филтрите
(скици E и F)
Филтрите можат повторно да се употребуваат
и треба редовно да се чистат.
• Притиснете го копчето за ослободување (2)
и извадете ја кутијата за прав (3).
• Испразнете ја кутијата за прав.
• Отстранете ги филтрите (7 и 8) со нивно
вртење во насоката на стрелките на часовникот.
• Измијте ги филтерите во топла вода со
сапун. И кутијата може да се измие ако има
потреба од тоа. Не го потопувајте уредот во
вода.
• Обезбедете дека кутијата за прав и филтрите се суви.
• Повторно намонтирајте ги филтрите (7 и 8)
на уредот со нивно вртење во спротивна
насока од стрелките на часовникот додека
не се фиксираат.
• Повторно намонтирајте ја кутијата за прав
на уредот. Обезбедете дека кутијата за прав
е фиксирана.
Предупредување! Никогаш немојте да го
употребувате уредот без филтрите. Оптимално
собирање на прав ќе се постигне само со чисти
филтри и празна кутија за прав.
Заменување на филтрите
Филтрите треба да се заменуваат на секои
6-9 месеци и кога ќе се истрошат или оштетат. Филтри за замена се достапни кај вашиот
Black & Decker дилер (кат. бр. VF30).
• Отстранете ги старите филтри како што
е опишано погоре.
• Монтирајте ги новите филтри како што
е опишано погоре.
14
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За
ја искористите оваа услуга, ве молиме да го
вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки
на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална употреба, или
ќе ги замени таквите производи за да осигура
купувачот да има минимум на непријатности,
освен ако:
• Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил изнајмен;
• Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
• Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
• Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба
да доставите доказ за набавката кај продавачот
или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете
адресата на најблискиот овластен сервисер
доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет
на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате вашиот нов Black & Decker производ и за да
бидете во тек со новите производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи се достапни на www.blackanddecker.co.uk
zst00273921 - 03-07-2015
15
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising