DW682K | DeWalt DW682K JOINTER GROOVER Type 3 instruction manual

559011-62 PL
DW682K
Spis treści:
1. Wstęp
2. Parametry frezarki DW682K
3. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej
4. Wyposażenie dodatkowe frezarki DW682K
5. Komplet wyrobu
6. Budowa frezarki DW682K
7. Przygotowanie frezarki do pracy
8. Zasady bezpiecznej pracy elektronarzędziami Zasady bezpiecznej pracy frezarką DW682K
9. Obsługa frezarki DW682K
10. Konserwacja frezarki DW682K
11. Wycofane z eksploatacji elektronarzędzia i ochrona środowiska naturalnego
12. D EWALT, Warunki gwarancji
2
3
4
5
6
7
FREZARKĄ
DW682K
1. Wprowadzenie
3. Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja obsługi wchodzi
w skład podstawowego w yposa żenia
frezarki D E WALT o symbolu DW682K.
Bez zapoznania się z jej treścią nie wolno
uruchamiać frezarki.
Frezarka DW682K może być obsługiwana
wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które
zapoznały się z treścią dołączonej do niej
instrukcji obsługi.
Gratulujemy dokonanego zakupu i życzymy
wiele zadowolenia podczas pracy frezarką
DW682K.
Przenośna frezarka DEWALT do wykonywania
połączeń na specjalne, soczewkowate płytki
zwane popularnie płytkami typu „lamello” jest
urządzeniem profesjonalnymi i przeznaczonym
do wykonywania wpustów pod płytki „lamello”
w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych.
Niniejsza instrukcja obsługi omawia zasady
prawidłowej obsługi oraz sposób bezpiecznego
użytkowania frezarki D EWALT DW682K.
Elektronarzędzia marki DEWALT mają za sobą
bogatą, ponad 70-letnią tradycję stosowania
będąc zawsze odzwieciedleniem najnowszych,
światowych tendencji na polu nowoczesnych
rozwiązań technicznych. Wszystkie elektronarzędzia D EWALT, przechodzą szereg
wnikliwych prób i testów i dopiero po ich
pozytywnym zakończeniu, kierowane są do
produkcji seryjnej.
Aby praca ełekronarzędziami D E WALT
przebiegała zawsze w sposób bezpieczny,
była w ydajna i sprawiała sat ysfakcję
użytkownikowi, prosimy o zachowanie
następującej kolejności postępowania:
- najpierw należy zapoznać się z treścią
instrukcji obsługi a następnie poznać
dokładnie budowę całego urządzenia
oraz zasady funkcjonowania poszczególnych jego zespołów
- potem wybrać odpowiednie narzędzie
robocze i ustawić właściwe parametry
pracy.
Należy zawsze pracować bez pośpiechu,
z rozwagą, zachowując wszystkie, zasady
bezpieczeństwa.
W niniejszej instrukcji obsługi umieszczono
następujące oznaczenia:
Uwaga: w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi, niebezpieczeństwo spowodowania wypadku,
zagrożenie dla życia albo możliwość
uszkodzenia elektronarzędzia!
Uwaga: napięcie elektryczne!
UWAGA!
D E WALT prowadzi stałe prace mające na
celu podniesienie jakości swoich wyrobów.
W związku z tym zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych w oferowanych
wyrobach oraz zmian w wposażeniu standardowym oferowanych wyrobów, bez wcześniejszego uprzedzenia.
Parametry techniczne frezarki
Nr katal.
Napięcie znamionowe
Częstotliwość
Moc znamionowa
Prędkość obrotowa
wrzeciona-bieg jałowy
Max, głębokość frezowania
Regulacja głębokości
frezowania
Średnica freza
Grubość freza
Masa frezarki
Jeżeli po przeczytaniu poniższej instrukcji
obsługi będziecie mieli Państwo jakiekolwiek
wątpliwości lub pytania prosimy zwrócić się
o poradę do Centralnego Serwisu D EWALT
w Warszawie:
Centralny Serwis D EWALT
ER PATECH , ul. O b ozowa 61, 01- 418
Warszawa
DW682K
230V~,
50Hz
600W
10.000 obr/min
22 mm
8/10/12 mm dla
płytek 0/10/20
100 mm
4 mm
3 kg
Minimalne zabezpieczenie sieci zasilającej dla
elektronarzędzi 230V - bezpiecznik 10A.
8
Frezarka została zmontowana fabrycznie.
Tym niemniej, za każdym razem, przed jej
uruchomieniem należy sprawdzić poprawność
mocowania freza oraz ustawienia zadanych
parametrów pracy.
4. Wyposażenie dodatkowe frezarki
DW682K
frez tarczowy 102x22 mm (12 zębów)
nr katał. DT 1306
Bliższe informacje na temat wyposażenia
d o dat kowe g o f r ez ar k i m o ż na uz yskać
u sprzedawców elektronarzędzi D EWALT.
Przykładnia o regulowanej wysokości (Rys.
C1 i C2).
Za pomocą przykładni czołowej (6), której
położenie jest regulowane, można precyzyjnie
wyfrezować rowek pod płytkę połączeniową,
we wcześniej przygotowanym elemencie.
Aby dokonać regulacji położenia przykładni
należy:
- poluzować pokrętło (9)
- wyregulować położenie przykładni; jeżeli
kąt ustawienia przykładni wynosi 90°, skala
umieszczona poniżej pokrętła (9) wskazuje
o d l e g ł o ś ć p o m i ę d z y p o w i e r zc h n i ą
przykładni a płaszczyzną przechodzącą
przez środek grubości freza.
- dokręcić ponownie pokrętło (9)
5. Komplet wyrobu
(RYS. A1 i A2).
Opakowanie fabryczne zawiera:
- frezarkę DW 682K
1 szt.
- worek gromadzący wióry 1 szt.
- adapter odciągu wiórów 2 szt.
- klucz trzpieniowy
1 szt.
- wkrętak torx
1 szt.
- instrukcję obsługi wraz z r ysunkiem
złożeniowym i kartą gwarancyjną
Przed uruchomieniem frezarki należy sprawdzić
czy żaden jej element nie uległ uszkodzeniu
podczas transportu.
Aby ustawić kąt pochylenia pr zykładni
należy:
- poluzować pokrętło (11)
- pochylić przykładnie do żądanego kąta
- dokręcić ponownie pokrętło (11)
6. Budowa frezarki DW 682K
(RYS. A).
Oznaczenia na stopie frezarki
Frezarka DW682K zbudowana jest z następujących zespołów i elementów:
1 wyłącznik
2. blokada włącznika -praca ciągła frezarki
3. dodatkowa rękojeść
4. regulacja wysokości frezowania
5. przyłącze odciągu wiórów
6. przykładnia o regulowanym położeniu
7. zabezpieczenie przeciw odrzutowe
8. regulacja głębokości frezowania
9. pokrętło regulacyjne
10. blokada wrzeciona
11. pokrętło blokady
Jeżeli podczas frezowania nie jest używana
przykładnia czołowa, np. podczas wykonywania połączeń kątowych prostopadłych, przypominających kształtem literę „T”, aby precyzyjnie
prowadzić frezarkę, można wykorzystać oznaczenia umieszczone na jej stopie.
- W tym celu, najpierw należy ustawić przykładnie pod kątem 0°, w sposób opisany
powyżej.
- Jeżeli frezowanie dokonywane jest w materiale o grubości 19 mm, jako prowadzenie
należy wykorzystać krawędź stopy frezarki
- frez znajdzie się wtedy w centralnym
położeniu w stosunku do grubości materiału
- w przypadku materiału o innej grubości
należy posługiwać się oznaczeniem czerwonego koloru.
- Dwa pozostałe oznaczenia służą do ustalenia głębokości frezowania. Aby zapobiec
możliwości wyfrezowania rowka na wylot
należy zwracać uwagę aby wymienione
oznaczenia nie wystawały poza krawędź
elementu.
7. Pr z ygotowanie frezar ki do
pracy
Przed rozpoczęciem montażu i zawsze, przed dokonaniem regulacji
parametró pracy frezarki należy sprawdzić czy jej wyłącznik znajduje się
w położeniu zerowym a następnie wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda
sieciowego!
9
Regulacja głebokoścl frezowania (Rys. D)
Aby wymienić frez należy:
- poluzować cztery śruby o łbie z wgłębieniem
Torx (12) jakie zbajdują się na stopie
frezarki a następnie zdjąć pokrywę
- nacisnąć blokadę r uchu wr zeciona
i zdjąć kołnierz obracając nim w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- wymienić frez
- założyć i mocno dokręcić kołnierz mocujący
(nacisnąć blokadę wrzeciona)
- założyć pokrywę stopy i dokręcić mocno
śruby mocujące o łbie z wgłębieniem typu
Torx.
Głębokość frezowania zależy od wielkości
używanych płytek połączeniowych „lamello”.
Cyfry 0, 10 i 20, umieszczone na pokrętle
regulacji głębokości frezowania odpowiadają
oznaczeniom wielkości płytek połączeniowych.
Litera „M” oznacza maksymalną głębokość
frezowania, która wynosi 22mm.
- Aby w ybrać odpowiednią głębokość
frezowania należy obracać pokrętłem (8)
tak aby ustawić czerwone oznaczenie na
właściwej cyfrze,
Precyzyjna regulacja głebokoścl frezowania
(Rys. E)
Należy pamiętać, że zęby freza (por. rys H)
muszą być skierowane przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Po dokonaniu wymiany freza i prawidłowym
umocowaniu na wrzecionie frezarki, należy
skont rolować na o dpadow y m kawa ł ku
materiału, dokładność pracy frezarki i w razie
potrzeby dokonać odpowiedniej korekty.
Precyzyjna regulacja głębokości frezowania
umożliwia wyrównanie ewentualnych odchyłek
w głębokości frezowanych rowków.
Aby dodknać korekty należy:
- ustawić przykładnie 6} w górnym położeniu,
tak jak opisane to zostało wcześniej
- pokręcając śrubą regulacyjną, za pomocą
wkrętaka Torx, (por. Rys. E) dokonać
dok ł adnego ust aw ienia g ł ę b oko ś c i
frezowania (aby zmniejszyć głębokość
frezowania należy obracać wkrętakiem
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
- d o ko n a ć p r ó b n e g o f r e z o w a n i a n a
odpadowym kawałku materiału
Oczyszczanie pola pracy z wiórów (Rys.
K1 i K2)
Do frezarki można założyć, za pomocą
specjalnego adapteru, albo worek gromadzący
trociny albo podłączyć specjalny odkurzacz.
Podłączenie odkurzacza
Do króćca (5) należy założyć adapter (13) lub
(14) a następnie przyłączyć wąż odkurzacza.
Uwaga! Odkurzacz musi być przystosowany
do pochłaniania pyłu drzewnego. Zwracamy
uwagę, że pył drzewny może być bardzo
niebezpieczny dla zdrowia, szczególnie pył
drewna dębowego i bukowego.
Zabezpieczenie antypoślizgowe (Rys. F).
Frezarki typu Lamello, podczas frezowania
mają tendecję do poślizgu i ruchu całego korpusu w kierunku na prawo. Zminimalizowaniu
tego zjawiska służą specjalne „punkty” antyposlizgowe (7) umieszone na stopie frezarki.
- Jeżeli frezowanie dokonywane jest w materiale o bardzo delikatnj powierzchni
„punkty” antypoślizgowe można cofnąć.
W tym celu należy obrócić je, za pomocą
wkrętaka, w kierunku ruchu wskazówek
zegara. Aby wysunąć „punkty antyposlizgowe, należy je ponownie obrócić za
pomocą wkrętaka, tym razem, w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Pod łączanie worka gromadzącego
trociny
Do króćca (5) należy wsunąć adapter (13)
a następnie przyłączyć worek (15).
8. Ogólne zasady bezpiecznej
pracy elektronarzędziami.
Wymiana freza (Rys. G, H i I)
Zasady bezpiecznej pracy frezarką
DW682K
Przed wymianą freza należy upewnić
się czy wyłącznik frezarki znajduje się
w położeniu zerowym a następnie wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda
sieciowego!
Uwaga! Podczas używania elektronarzędzi
istnieje możliwość nieumyślnego wzniecenia
pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
spowodowania wypadku. Dlatego należy
10
zawsze pr zestr zegać wszystkich zasad
bezpiecznej pracy.
Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze
przeczytać wnikliwie całą instrukcję obsługi
dołączoną i podczas pracy zachowywać
wszystkie zawarte w niej zalecenia.
7.
1. Miejsce pracy musi być zawsze uporządkowane. Brak porządku w miejscu pracy
może prowadzić do wypadku. Wszystkie
narzędzia powinny mieć swoje stałe
miejsce. Niedopuszczalne jest układanie
narzędzi jedne na drugich.
2. Należy zawsze zwracać uwagę na warunki
otoczenia, w których wykonywana jest praca. Oświetlenie miejsca pracy powinno być
naturalne, dzienne, górne. W przypadku
konieczności zastosowania oświetlenie
sztucznego natężenie jego powinno wynosić 300 luksów (lx). Do oświetlenia miejsca
pracy elektronarzędzi nie wolno używać
świetlówek. Elektronarzędzi nie wolno
narażać na opady atmosferyczne; nie
wolno ich używać w wilgotnym otoczeniu;
nie wolno pracować nimi w pobliżu palnych
cieczy i gazów.
3. DIa pełnego bezpieczeństwa pracy należy
unikać stykania się ciała z przedmiotami
uziemionymi jak np. rury, kaloryfery, kuchenki, lodówki. W przypadku gdy praca
musi być wykonana w ekstremalnie niekorzystnych warunkach (wysoka wilgotność
otoczenia, powstawanie dużej ilości metalowego pyłu itp.) bezpieczeństwo elektryczne należy podwyższyć podłączając
urządzenie poprzez transformator separacyjny lub wyłącznik ochronny prądowy
(wyłącznik ochronny różnicowy) /należy
zasięgnąć porady specjalisty- elektryka/.
4. Osobom postronnym nie wolno pozwalać
na zbliżanie się do miejsca pracy. Osobom nie zajmującym się pracą nie wolno
dotykać elektronarzędzi ani przewodów
zasilających. Osoby te powinny znajdować
się w bezpiecznej odległości od miejsca
pracy.
5. EIektronarzędzia natęży przechowywać
w suchym miejscu, położonym wysoko,
poza zasięgiem rąk dzieci.
6. Elektronarzędzi nie wolno przeciążać! Najlepiej i bezpiecznie można nimi pracować
w zakresie obciążeń przewidzianych przez
producenta.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
11
Zawsze należy dbać o używanie właściwych narzędzi roboczych do odpowiednich
prac. Do wykonywania ciężkich prac nie
można używać narzędzi ani przystawek
o małej obciążalności. Elektronarzędzi
nie wolno używać do celów, do których nie
zostały one przeznaczone.
Ubranie robocze powinno być zawsze
dobrze dopasowane. Nie można nosić obszernego ubrania ani ozdób, które mogłyby
zostać niespodziewanie pochwycone
przez ruchome elementy elektronarzędzia.
Podczas pracy na otwartym terenie należy
nosić gumowe rękawice obuwie na gumowej podeszwie, która nie daje możliwości
poślizgu. Na długie włosy należy zakładać
siatkę.
W czasie pracy należy używać okularów
ochronnych. Do prac podczas których
powstają duże ilości pyłu należy zakładać
maskę przeciwpyłową,
Przewodu zasilającego nie wolno używać
do celów, do których nie został on przeznaczony; nie wolno ciągnąć za niego
wyjmując wtyczkę zasilającą z gniazda
sieciowego ani trzymając za niego, przenosić elektronarzędzie. Przewód zasilający
należy chronić przed wysoką temperaturą,
kontaktem z olejami oraz z ostrymi przedmiotami, które mogłyby go uszkodzić.
Obrabiane elementy należy zawsze dobrze
umocować w specjalnych przyrządach
lub imadłach. Dzięki temu, podczas pracy
obydwie ręce będą zawsze wolne.
Podczas pracy należy zachowywać stabilną i bezpieczną postawę; nie wychylać się
aby nie stracić równowagi.
Narzędzia wymagają właściwej opieki. Narzędzia skrawające powinny być zawsze
czyste i ostre. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących smarowania
elektronarzędzi oraz wskazówek dotyczących wymiany, smarowania i konserwacji
oprzyrządowania. Należy kontrolować
okresowo stan przewodu zasilającego
elektronarzędze a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, niezwłocznie wymienić
na nowy w najbliższym punkcie serwisowym D EWALT. Elektronarzędzia muszą
być zawsze czyste i suche. Nie mogą być
nigdy zaolejone ani zatłuszczone.
Gdy elektronarzędzie nie jest używane,
wyłącznik powinien znajdować się zawsze
w położeniu zerowym a wtyczka zasila-
15.
16.
17.
18.
19.
20.
jąca powinna być wyciągnięta z gniazda
sieciowego. Podobnie, gdy urządzenie
oczekuje na dalszy etap pracy lub gdy
mocowane jest w nim narzędzie robocze
lub oprzyrządowanie.
Wszystkie klucze powinny być niezwłocznie wyjęte z urządzenia po zakończeniu
prac regulacyjnych lub montażowych.
Należy to zawsze sprawdzić bezpośrednio
przed uruchomieniem elektronarzędzia.
Należy unikać sytuacji, w której elektronarzędzie mogłoby zostać uruchomione
nagle i w sposób niekontrolowany. Elektronarzędzi nie wolno przenosić trzymając
palec na przycisku włączającym. Przed
włożeniem wtyczki do gniazda sieciowego
należy upewnić się czy przycisk wyłącznika elektronarzędzia znajduje się w pozycji
zerowej „wyłączone”.
Podczas pracy na otwartej przestrzeni
wolno używać tylko takich przedłużaczy
przewodu zasilającego, które zostały do
tego celu dopuszczone i odpowiednio
oznakowane.
Praca elektronarzędziem wymaga dużej
koncentracji. Zawsze należy uważnie
obser wować pracę i działać zgodnie
z rozsądkiem. W przypadku występujących objawów zmęczenia pracę należy
przerwać.
Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla zbiornika albo zewnętrznago odciągu pyłu (wiórów), zbiornik lub odciąg należy najpierw
prawidłowo podłączyć a dopiero potem
uruchomić elektronarzędzie i rozpocząć
pracę.
Elektronarzędzia należy okresowo kontrolować czy żaden z ich elementów nie
uległ uszkodzeniu w trakcie pracy. Żadne
ruchome elementy elektronarzędzia nie
mogą się klinować. Wszystkie części
elektronarzędzia muszą być właściwie
zmontowane, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone zespoły i elementy ochronne muszą
być natychmiast naprawione lub wymienione na nowe w najbliższym punkcie
serwisowym DEWALT. Nie wolno używać
elektronarzędzi, w których nie funkcjonuje
wyłącznik!
UWAGA! Należy uży wać w ył ącznie
oprzyrządowania i przystawek zaleconych
w instrukcji obsługi elektronarzędzia lub
innych, wskazanych przez producenta.
Używanie wyposażenia i dodatkowych
przystawek niezgodnie z zaleceniem
producenta elektronarzędzia może grozić
wypadkiem. Przed rozpoczęciem pracy
należy starannie sprawdzić właściwe
funkcjonowanie wszystkich zespołów
elektronarzędzia a szczególnie zespołów
ochronnych, które muszą właściwie spełniać swoje zadanie.
21. Naprawę elektronarzędzi należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio
uprawnionym osobom, które dysponują
or yginalnymi częściami zamiennymi.
Konstrukcja elektronarzędzi D E WALT
odpowiada ogólnie obowią zującym
przepisom w zakresie bezpieczeństwa
pracy i obsługi. Jakiekolwiek samodzielne
naprawy lub naprawy dokonywane przez
osoby do tego nie uprawione mogą
być przyczyną groźnego w skutkach
wypadku.
Czynności zabronione.
Nie wolno podłączać frezarki do sieci zasilającej w inny sposób niż za pomocą wtyczki stanowiącej fabryczne wyposażenie. Nie wolno
wykonywać przedłużeń przewodu zasilającego
inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych
przedłużaczy.
Przed włożeniem wtyczki zasilającej do
gniazda sieciowego należy upewnić się czy
wyłącznik frezarki znajduje się w położeniu
zerowym.
Po wyłączeniu frezarki nie wolno dociskać do
powierzchni freza żadnych przedmiotów aby
w te sposób zatrzymać jego ruch.
Frezarki nie wolno używać do wykonywania
wpustów w innych materiałach niż drewno
i tworzywa sztuczne.
Dodatkowe zasady bezpiecznej obsługi
frezarki typu „Lamello”
Pr zed rozpoczęciem frezowania należy
usunąć z przygotowanego materiału wszystkie
gwoździe i inne elementy metalowe.
Dopiero po wyłączeniu frezarki i zatrzymaniu się
freza można ją odłożyć na stół warsztatowy.
Z frezarką mogą współpracować wyłącznie te
frezy, które wymienione zostały w dołączonej
do niej instrukcji obsługi.
12
Frez y wspó ł pracując e nie powiny być
wykonane ze stali szbkotnącej lecz powinny
mieć nakładki z węglików spiekanych lub być
to frezy typu CV.
Frezy musza być zawsze ostre i nie mogą nosić
śladów jakiegokolwiek uszkodzenia. Freza,
noszącego jakiekolwiek ślady uszkodzenia,
wolno zakładać do frezarki lecz natychmiast
n a l e ż y w y m i e n i ć g o n a n o w y. P r z e d
uruchomieniem frezarki należy sprawdzić czy
frez został dobrze umocowany na wrzecionie
a następnej sprawdzić czy obraca się on we
właściwym kierunku.
techniczne frezarki) wynosi minimum 1,5 mm2.
Przedłużacz powinien być rozwinięty na całą
długość.
W przypadku zablokowania freza w materiale
może pojawić się na wrzecionie frezarki wysoki moment obrotowy, co w konsekwencji
może prowadzić do gwałtownego odrzucenua
frezarki. W takim przypadku należy natychmiast puścić przycisk wyłącznika a gdy jest
ona zablokowany do pracy ciągłej, frezarkę
natychmiast wyłączyć.
Wszystkie elementy, w których dokonywane
jest frezowanie muszą być zawsze dobrze
umocowane a elementy duże, dodatkowo,
stabilnie podparte.
-
9. Obsługa frezarki
Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy
należy pamiętać o zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa!
Włączanie i wyłączanie frezarki Rys. B)
-
-
-
Włączenie frezarki następuje po naciśnięciu
przycisku włączjącego (1).
Wyłączenie frezarki nastąpi po swobodnym
puszczeniu przycisku włączającego (1)
Jeżeli konieczne jest zablokowanie przycisku włączającego (1), tak aby frezarka
pracowała w sposób ciągły, należy dodatkowo nacisnąć przycisk blokady (2)
przytrzymując jednocześnie przycisk włączający (1) a następnie obydwa przyciski
puścić swobodnie.
W przypadku włączenia frezarki do pracy
ciągłej wyłączenie jej nastąpi po ponownym naciśnięciu przycisku włączającego
(1).
Uwaga! Frezarki nie wolno włączać
gdy frez dotyka obrabianego materiału lub dotyka jakiegokolwiek innego
przedmiotu.
Bezpieczeństwo elektryczne.
Frezarka przystosowana jest do zasilania
jednym rodzajem i jedną wartością napięcia.
Przed podłączeniem frezarki do sieci zasilającej
należy upewnić się czy rodzaj i wartość
napięcia podanego na tabliczce znamionowej
jest taki sam jak rodzaj i wartość napięcia
panującego w lokalnej sieci zasilającej.
Wykonywanie rowków pod złącza typu
„lamello”
Uwagi ogólne (Rys.L)
Do wykonywania mocnych i trwałych połączeń
za pomocą soczewkowatego kształtu, płaskich
płytek typu ‘lamello” stosowane są różne
techniki.
Poniżej omówione zostały najważniejsze
z nich.
Frezarka jest izolowana podwójnie zgodnie z dyrektywą EN 50144
i dlatego też przewód uziemiający
jest zbędny.
Wymiana pr zewodu zasilającego lub
wtyczki sieciowej.
Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka
sieciowa muszą być niezwłocznie wymienione
na nowe w serwisie D EWALT. Wymieniony
przewód zasilający (wtyczka sieciowa) nie
mogą ulec ponownemu uszkodzeniu.
Określanie wielkości płytki połączeniowej
(Rys. M)
Płytki połączeniowe typu „lamello” produkowane
są w trzech wielkościach i oznaczane: #0,
#10, #20. Zasadą jest aby wybierać płytkę
największą z możliwych do zastosowania.
- Po w y br aniu p ł y t k i o o dp ow ie dniej
wielko ści można ust awić w ł aściwą
głębokość frezowania, zgodnie z opisem
zamieszczonym wyżej.
Przedłużanie przewodu zasilającego.
Jeżeli konieczne jest przedłużenie przewodu
zasilającego należy używać takiego przełużacza, którego przekrój żył (por. parametry
13
Uwaga! Aby być pewnym dokładnego
wykonania pracy zaleca się dokonanie
próby na odpadowym fragmencie
materiału.
-
Odległości pomiędzy poszczególnymi
płytkami w złączu (Rys. N1-N4)
- Przy połączeniach narożnikowych kątowych odległość pomiędzy poszczególnymi płytkami powinna wynosić 15-25cm.
Zewnętrzne pytki powinny znajdować się
w odległości 5-7,5cm od krawędzi elementu. (Rys.N1)
- W przypadku łączenia na płytki „lameIlo”
elementów ram np. ram do obrazu może
zdarzyć się, że nawet najmniejsza płytka
będzie zbyt duża. W tym przypadku płytkę
należy osadzić jak najgłębiej, wkleić i po
wyschnięciu spoiny wystającą część pitki
obciąć. (Rys. N2)
- Połączenia narożnikowe elementów o grubości ponad 2,5cm należy wykonywać za
pomocą pary płytek po to aby złącze było
odpowiednio mocne. (Rys. N3)
- Aby zaznaczyć właściwie miejsce osazenia płytek, elementy łączone należy
ułożyć w takiej lejności jak będą połączone
a następnie posłużyć się Kątownikiem
stolarskim i znacznikiem (Rys. N4).
Łączenie elementów w płytę (połączenia
płaskie, równoległe) (Rys. Q1 i Q2)
-
-
-
-
-
Frezowanie rowków dla osadzenia płytek
połączeniowych. (Rys.P)
-
-
-
Parametr y pracy frezarki ustawić
zgodnie z opisem zamieszczonym wyżej
i wielkością wybranych płytek. Środek
stopy frezarki ustawić dokładnie na
zaznaczonej wcześniej linii.
Włączyć frezarkę i odczekać kilka sekund
aby frez nabrał pełnych obrotów.
Docisnąć przykładnie mocno w kierunku
frezowanej powierzchni i zanurzyć frez
w materiał.
Wysunąć frez z w ykonanego rowka
i wyłączyć frezarkę.
-
-
-
Elementy ułożyć na powierzhni stołu
warsztatowego w takiej kolejności w jakiej
będą połączone (Rys.R1 i R2).
Wybrać optymalną wielkość płytek.
Oznaczyć oś wzdłuż której osadzane będą
płytki.
Pozostałe czynności regulacyjne frezarki
w ykonać tak jak opisane to zostało
wcześniej.
Wyfrezować rowki w sposób opisany
wyżej.
Połączenia kątowe, narożnikowe. (Rys,
S1 i S2)
-
Łączenie elementów
-
Elementy ułożyć na powierzhni stołu
warsztatowego w takiej kolejności w jakiej
będą połączone.
Oznaczyć oś wzdłuż której osadzane będą
płytki połączeniowe. Płytki powinny znajdować się w jednakowych odległościach
od siebie tn.15-25cm i od brzegu elementu
w odległości 5-7,5cm (Rys. Q1).
Przykładnie frezarki ustawić w położeniu
90°.
Wysokość frezowania ustawić tak aby
szczelina, która ma być wykonana wypadła
dokładnie po środku grubości łączonych
elementów.
Pozostałe czynności regulacyjne frezarki
w ykonać tak jak opisane to zostało
wcześniej.
Wyfrezować rowki w sposób opisany
wyżej.
Łączenie narożników ram. (Rys. R1-R3)
-
-
Wsun ą ć p ł y t kę w r owek i p o ł ą c z yć
elementy.
Konstrukcję ścisnąć w ścisku lub imadle
i poczekać aż wyschnie klej.
-
Najpierw należy sprawdzić dokładność
frezowania, tzn. czy elementy dają się
połączyć tak jak to zostało zaplanowane.
Teraz, do wyfrezowanego rowka należy
wprowadzić odpowiednią ilość kleju i taką
samą ilością powlec powierzchnię płytki.
-
14
Elementy ułożyć na powierzhni stołu
warsztatowego w takiej kolejności w jakiej
będą połączone (Rys. S1).
Wybrać optymalną wielkość płytek.
Oznaczyć oś wzdłuż której osadzane będą
płytki.
W przypadku frezowania na szerokiej
p łaszczyźnie elementu, zamocować
element i ustawić frezarkę tak jak pokazuje
to Rys.S2.
-
Wyfrezować rowki w sposób opisany
wyżej.
-
Łączenie elementów o różnej grubości
(Rys. T)
-
W przypadku łączenia elementów o różnej
grubości należy postępować następująco:
- Elementy ułożyć na powierzchni stołu warsztatowego, w takiej kolejności, w jakiej
będą połączone (Rys. S1).
- Wybrać optymalną wielkość płytek.
- Oznaczyć oś, wzdłuż której osadzane będą
płytki.
- Określić, która powierzchnia ma wystawać.
- Ustawić wysokość frezowania tak aby
wykonany rowek znalazł się na środku
grubości elementu.
- Wyfrezować rowek w sposób opisany
powyżej.
- Powiększyć wysokość frezowania o wielkość na jaką ma wystawać element posługując się w tym celu skalą, Wyfrezować
rowek w sposób opisany powyżej.
-
-
-
Oznaczyć osie wzdłuż których osadzane
będą p ł y tki, po stonie wewnętr znej
łączonych elementów.
Przykładnie frezarki ustawić pod katem
45°.
Wysokość przykładni ustawić w taki sposób
aby frezowany rowek był wykonywany po
wewnętrznej stronę elementu i skierowany
wzdłuż kierunku maksymalnej grubości
materiału.
Wybrać opt ymalną wielko ś ć p ł y tek
połączeniowych.
Zamocować element i dokonać ustawienia
parametrów pracy frezarki tak jak pokazane
to zostało na rysunku U4.
Wyfrezować rowek zgodnie z instrukcją
zamieszczoną wyżej.
Połączenia kątowe, prostopadłe, wewnetrzne (połączenia w kształcie litery T)
Ten rodzaj połączeń występuje najczęściej
podczas budowy regałów.(Rys. V).
- Elementy ułożyć na powierzchni stołu
warsztatowego, w takiej kolejności w jakiej
będą połączone - w pozycji odwrócona
litera T.
- Oznaczyć miejsce frezowania rowków
w środku grubości półek regału.
- Zaznaczyć lekko położenie półki na powierzchni ścianki bocznej (Rys. V2)
- Położyć półkę na bocznej ścianie regału
i tak aby krawędź półki znalazła się na
wcześniej oznaczonej linii (Rys. V3).
- Umocować razem półkę i ścianę boczną.
- Wybrać optymalną wielkość płytek połączeniowych.
- Przykładnie frezarki ustawić w położeniu
0°.
- Stopę frezarki ustawić zgodnie z oznaczeniami miejsca frezowania rowka na
materiale (Rys. V4).
- Dokonać frezowania, raz w kierunku pionowym (Rys, V4), raz w kierunku poziomym
(Rys. V5), w każdym miejscu gdzie powinna być osadzona płytka.
Połączenia naroźniowe kątowe (Rys. U1U4)
Kat większy niż 90°
- Elementy ułożyć na powierzhni stołu
warsztatowego w takiej kolejności w jakiej
będą połączone.
- Oznaczyć osie, wzdłuż których osadzane
b ę d ą p ł y t k i p o sto ni e zew n ęt r znej
łączonych elementów.
- Przykłanię frezarki ustawić pod katem
90°.
- Wysokość przykładni ustawić w taki sposób
aby frezowany rowek był wykonywany
po wewnętrznej stronie elementu był
skierowny wzdłuż kierunku maksymalnej
grubości materiału.
- Wybrać opt ymalną wielko ś ć p ł y tek
połączeniowych (Rys. U2).
- Zamocować element i dokonać ustawienia
parametrów pracy frezarki tak jak pokazane
to zostało na rysunku U3.
- Wyfrezować rowek zgodnie z instrukcją
zamieszczoną wyżej.
10. Konserwacja frezarki
Elektronarzędzia D EWALT zostały skonstruowane jako urządzenia profesjonalne, przeznaczone do długotrwałej pracy. Aby praca nimi
nie była niczym zakłócona należy je regularnie
czyścić.
Kat mniejszy niż 90°
- Elementy ułożyć na powierzhni stołu
warsztatowego w takiej kolejności w jakiej
będą połączone.
15
Deklaracja zgodności z normami UE
Smarowanie
Frezarka nie wymaga dodatkowego smarowania.
Firma D E WALT oświadcza, że frezarka
DW682 została zaprojektowana zgodnie
z wymaganiami norm: 89/392/EEC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 /
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Czyszczenie
Do czyszczenia obudowy pilarki należy używać
suchej ciereczki albo ściereczki zwilżonej
w łagodnym roztworze mydła. Uwaga! Nie
wolno dopuścić aby do wnętrza pilarki dostała
się jakakolwiek ciecz.
Należy pamiętać aby szczeliny wentylacyjne
silnika pilarki były zawsze czyste i drożne.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem
D EWALT, którego adres podany jest poniżej
lub na odwrocie instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego podany
zgodnie z normami 86/188/EEC i 89/392/EEC
oraz mierzony zgodnie z EN 50144:
LpA (ciśnienie akustyczne)
90.9 dB(A)*
LWA (moc akustyczna)
104 dB(A)
* przy uchu operatora
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
W przypadku wartości ciśnienia akustycznego
przekraczających poziom 85 dB(A), należy
stosować odpowiednie środku ochrony
słuchu.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Średnia ważona polowa wartość przyśpieszenia
obliczona zgodnie z normą EN 50144:
DW682K
< 2.5 m/s2
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
15-07-2004
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i ut ylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
16
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064614 - 20-06-2008
17
DW682K - - - - B
JOINTER GROOVER 3
©
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising