XTS10EK | Black&Decker XTS10EK JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.com
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-80 PL - (00/05)
XTS10EK
13
12
11
6
A
5
12
B
15
17 14
C
16
D
9
4
8
7
4
8
4
4
F
E
2
10
18
19
G
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
b.
Wyrzynarka Black & Decker jest przeznaczona do
piłowania drewna, tworzyw sztucznych i blachy. Urządzenie to nie nadaje się do celów produkcyjnych.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Wymienione niżej słowo
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się pyłu lub
par.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić Twoją uwagę, co grozi
wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego. Wtyczki w żadnym
wypadku nie wolno przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowego zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz ani
działanie wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki kabla z gniazdka
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy
też leków. Moment nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
e.
4
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się elementy
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
powodowane pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj narzędzia
odpowiednie do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi zapoznane lub nie przeczytały instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby
są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
f.
g.
5.
a.
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
•
Wyreguluj rolkę podtrzymującą zgodnie z poniższym
opisem.
Regulacja rolki podtrzymującej brzeszczot (rys.
rys. A i B)
Po zamocowaniu brzeszczota trzeba wyregulować
podtrzymującą go rolkę (12).
•
Śrubę mocującą (13) mechanizmu rolki podtrzymującej brzeszczot obróć w lewo.
•
Rolkę podtrzymującą dosuń do tyłu brzeszczota.
Brzeszczot powinien się znaleźć w środkowym
rowku rolki.
•
Śrubę mocującą mechanizmu rolki podtrzymującej
brzeszczot obróć w prawo, by ustalić mechanizm
w swoim położeniu.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przyłączanie odkurzacza do wyrzynarki (rys. C i D)
•
Adapter do odkurzacza (14) ustaw odpowiednio
względem stopy, tak jak pokazano na rysunku.
•
Wprowadź zaczepy (15) w szczeliny (16).
•
Przesuń adapter do tyłu aż do ustalenia w swoim
położeniu.
•
Połącz z adapterem wąż odkurzacza (17) (nie należy
do zakresu dostawy).
Przy cięciu ukosowym odsysanie pyłu nie jest możliwe.
Uwaga! Nie używaj odkurzacza przy piłowaniu metali.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wyrzynarka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
wyrzynarek
•
Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie wyrzynania zagraża zdrowiu
użytkownika i ewentualnie innych, znajdujących
się w pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami
i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to,
by także inne osoby znajdujące się w pobliżu były
odpowiednio zabezpieczone.
Zastosowanie
Uwaga! Nigdy nie używaj wyrzynarki, gdy stopa jest
poluzowana lub nie została założona.
Ustawienie stopy wyrzynarki w pozycji do cięcia
ukosowego (rys. E)
Stopę wyrzynarki można przechylić w lewo lub w prawo
i ustawić ją pod kątem do 45°.
•
Obróć pokrętło ustalające (8) w kierunku A, by
zwolnić stopę (7).
•
Wycofaj stopę (7) do tyłu i ustaw ją pod żądanym
kątem. Dla kontroli kąta możesz się posłużyć skalą
lub kątomierzem.
•
Obróć pokrętło ustalające (8) w kierunku B, by ustalić
stopę w swoim położeniu.
Opis wyrzynarki
Wyrzynarka zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokujący
3. Nastawnik prędkości
4. Przełącznik trybu pracy
5. Dźwignia do mocowania brzeszczota
6. Uchwyt brzeszczota
7. Stopa
8. Pokrętło ustalające stopę
9. Pokrętło do obracania brzeszczota
10. Kieszeń na brzeszczot
By ponownie ustawić stopę w pozycji do cięcia prostego:
•
Obróć pokrętło ustalające (8) w kierunku A, by
zwolnić stopę (7).
•
Wycofaj stopę do tyłu i ustaw ją pod kątem około 0°.
•
Przesuń stopę do przodu.
•
Obróć pokrętło ustalające (8) w kierunku B, by ustalić
stopę w swoim położeniu. Sprawdź, czy stopa jest
podpierana przez żebra prowadzące.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych
niżej operacji sprawdź, czy wyrzynarka jest wyłączona,
wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego, a brzeszczot
zatrzymany. Tuż po użyciu brzeszczot może być gorący.
Nastawianie trybu pracy (rys. F)
W trybie cięcia prostego brzeszczot można ustawiać
i ustalać w czterech położeniach: do przodu, do tyłu,
w lewo lub w prawo.
•
Przełącznik trybu pracy (4) obróć do pozycji A (wyrzynanie przy obracaniu brzeszczota).
•
Za pomocą pokrętła (9) obróć brzeszczot w żądanym
kierunku.
Mocowanie brzeszczota (rys. A)
•
Zęby brzeszczota (11) skieruj do przodu, tak jak
pokazano na rysunku.
•
Naciśnij dźwignię (5) do dołu.
•
Chwyt brzeszczota włóż do oporu w uchwyt (6).
•
Zwolnij dźwignię.
5
•
Przełącznik trybu pracy (4) obróć do pozycji B (cięcie
proste). W tej pozycji nie da się obrócić pokrętła (9).
Brzeszczot jest zabezpieczony w swojej pozycji.
•
Wyrzynanie przy obracaniu brzeszczota
Funkcja obracania brzeszczota umożliwia wykonywanie
skomplikowanych i dokładnych cięć kształtowych. Zaleca
się stosować odpowiednie do tego celu brzeszczoty.
•
Przełącznik trybu pracy (4) obróć do pozycji A
(wyrzynanie przy obracaniu brzeszczota). W tej
pozycji nie następuje ruch wahadłowy brzeszczota.
Trzymając wyrzynarkę jedną ręką, powoli przesuwaj
ją wzdłuż linii cięcia, odpowiednio obracając przy tym
pokrętło (9).
Cięcie metalu:
•
Zwraca się uwagę, że cięcie metalu zajmuje dużo
więcej czasu niż cięcie drewna.
•
Używaj specjalnego brzeszczota do cięcia metalu.
•
Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj z drugiej strony
kawałek drewna i razem przepiłuj tę kombinację.
•
Przed rozpoczęciem wyrzynania posmaruj linię
cięcia cienką warstwą oleju.
Wyrzynanie przy dodatkowym ruchu wahadłowym
brzeszczota
W tym trybie jest możliwe tylko szybkie i proste cięcie
do przodu.
•
Przełącznik trybu pracy (4) obróć do pozycji A
(wyrzynanie przy obracaniu brzeszczota).
•
Za pomocą pokrętła (9) obróć brzeszczot w kierunku
do przodu.
•
Przełącznik trybu pracy (4) obróć do pozycji C
(wyrzynanie przy ruchu wahadłowym brzeszczota).
W tej pozycji pokrętła (9) nie da się już obrócić
i brzeszczot jest zabezpieczony w swojej pozycji.
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność wyrzynarki zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy Black &
Decker i Piranha odznaczają się najwyższą jakością,
a celem ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
W wyrzynarce można mocować zarówno brzeszczoty
z chwytem w kształcie litery U, jak i w kształcie litery T.
Konserwacja
Wyrzynarka odznacza się dużą trwałością i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
•
Regularnie czystym, suchym pędzelkiem czyść
szczeliny wentylacyjne.
•
Do czyszczenia wyrzynarki używaj tylko łagodnego
roztworu mydła i wilgotnej szmatki. Uważaj przy tym,
by do środka nie dostała się jakaś ciecz i nigdy nie
zanurzaj elementów elektronarzędzia w cieczy.
•
Od czasu do czasu smaruj oś rolki podtrzymującej
brzeszczot, spuszczając na nią kroplę oleju.
Nastawnik prędkości
•
Nastawnikiem (3) nastaw żądaną prędkość obrotową.
Do cięcia drewna najlepsza jest duża prędkość, do
cięcia aluminium i PCV - średnia, a do cięcia metali
z wyjątkiem aluminium - mała prędkość.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć wyrzynarkę, naciśnij wyłącznik (1).
•
By załączyć wyrzynarkę na stałe, naciśnij przycisk
blokujący (2). Można wtedy zwolnić wyłącznik.
•
By wyłączyć wyrzynarkę, zwolnij wyłącznik, a w trybie
pracy ciągłej ponownie naciśnij i zwolnij wyłącznik.
Ochrona środowiska
Zastosowanie funkcji SightLineTM (rys. G)
•
Narysuj ołówkiem linię cięcia.
•
Przyłóż wyrzynarkę do linii (18).
Patrząc od góry bezpośrednio na wyrzynarkę, można
łatwo śledzić ruch brzeszczota wzdłuż linii cięcia. Gdyby
z jakiegoś powodu widok ten był zasłonięty, alternatywnie
przy prowadzeniu wyrzynarki można się orientować wg
wycięcia (19).
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Cięcie laminatu:
Ponieważ właściwe cięcie następuje przy ruchu
brzeszczota do góry, powierzchnia stykająca się ze stopą
może odpryskiwać.
•
Używaj brzeszczota o drobnych zębach.
•
Materiał wyrzynaj po obróceniu go spodem do
góry.
•
By osiągnąć czyste cięcie, zaciśnij kawałek drewna
lub płyty pilśniowej twardej po obydwu stronach
laminatu i razem przepiłuj tę kombinację.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje wszystkie stare
urządzenia i likwiduje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska. Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać,
oddaj wyrzynarkę do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Wyrzynanie przy obracaniu brzeszczota
•
Do cięcia kształtowego drewna używaj specjalnego
brzeszczota.
6
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Pobór mocy
W
Prędkość skokowa
(na biegu jałowym)
obr/min
Maksymalna głębokość cięcia:
drewna
mm
stali
mm
aluminium
mm
Masa
kg
XTS10EK
600
800-3200
65
4
10
2,8
CE Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że opisywana
wyrzynarka XTS10EK została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, EN 60745, EN 55014, EN 61000.
Poziom ciśnienia akustycznego A
90 dB(A)
moc akustyczna A
101 dB(A)
ważone wibracje rękojeści
< 9,8 m/s2
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia
akustycznego
3 dB(A)
Współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor d/s Technicznych
Black&Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.12.2004
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
7
Black&Decker
Warunki gwarancji:
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
8
9
10
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
XTS10EK
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising