XTS10EK | Black&Decker XTS10EK JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.cz
www.blackanddecker.sk
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-27 CZ/SK - (08/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
XTS10EK
13
12
11
6
A
5
12
B
15
17 14
C
16
D
9
4
8
7
4
8
4
4
F
E
2
10
18
19
G
3
ČEŠTINA
Použití přístroje
c.
Vaše přímočará pila Black & Decker je určena pro řezání
dřeva, plastů a plechů. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
d.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Pročtěte všechny pokyny uvedené v tomto
návodu. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému
poranění. Název „elektrické nářadí” uváděný v tomto
návodu označuje nářadí napájené z elektrické sítě
nebo pomocí akumulátoru. TYTO POKYNY PEČLIVĚ
USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
e.
f.
Pracovní prostředí
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Znečištěný a řádně neosvětlený prostor
může být příčinou nehody.
Nepracujte se zařízením ve výbušném prostředí,
jako např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů
nebo prachu. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
jež může vést ke vznícení hořlavin.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Odvrácení pozornosti
může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
g.
4.
a.
b.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem
neupravujte. Při práci s uzemněným elektrickým
nářadím nikdy nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a vyhovující spoje snižují
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
např. trubky, radiátory, plotny a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
částmi. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití těchto
kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
c.
d.
e.
f.
g.
Osobní bezpečnost
Při práci s elektrickým nářadím buďte neustále
pozorní, sledujte, co děláte a používejte zdravý
rozum. S nářadím nepracujte, pokud jste
unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
5.
a.
4
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
ke zdroji napětí zkontrolujte, zda je hlavní spínač
vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo
jeho připojování, pokud je hlavní spínač v poloze
zapnuto, může vést k poranění osob.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíč zanechaný v rotujících částech
nářadí může způsobit poranění osob.
Nenaklánějte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Řádně se oblékejte. Nenoste volný oděv a šperky.
Udržujte vlasy, oděv a rukavice v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí nářadí. Volné oděvy,
šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
částmi zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro odsávání
prachu, zkontrolujte, zda je řádně nainstalováno
a správně užíváno. Používání tohoto zařízení
snižuje rizika spojená s prací v prašném prostředí.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Pro konkrétní aplikace
používejte vhodné nářadí. S vhodným nářadím
budete pracovat lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Elektrické nářadí, jež nelze ovládat pomocí spínače, je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním seřízení, výměnou příslušenství
nebo uskladněním nářadí vždy odpojte od
přívodu elektrického proudu. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou mít
vliv na chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými čepelemi jsou
méně náchylné k zaseknutí a lépe ovladatelné.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a
způsobem doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh vykonávané práce. Použití nářadí jiným způsobem a
k jiným než doporučeným účelům může vést ke
vzniku nebezpečných situací.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému
technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací; proto
není potřeba zemnícího kabelu. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje odpovídá
hodnotě na výrobním štítku.
•
Zatlačením redukčního nástavce směrem vzad jej
zajistěte.
•
K výstupnímu otvoru redukčního nástavce připojte
hadici vhodného vysavače (17).
Odsávání prachových nečistot není možné pokud
provádíme kosé řezy.
Varování! Redukční nástavec k odsávání prachových
nečistot nepoužívejte při řezání kovu.
Další bezpečnostní pokyny týkající se přímočarých
pil
•
Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechnutí
prachu při řezání může ohrozit zdraví obsluhy nářadí
a okolo stojících osob. Používejte masku proti
prachu určenou speciálně na ochranu před toxickým
prachem a podobnými zplodinami a zajistěte, aby
byly takto chráněny všechny osoby nacházející se
nebo vstupující do pracovního prostoru.
Použití
Varování! Nářadí nepoužívejte v případě, že je patka pily
uvolněna nebo odmontována.
Nastavení patky pily pro provádění kosých řezů
(obr. E)
Patku lze vychýlit až do úhlu 45° vlevo nebo vpravo.
•
Otočte blokovacím knoflíkem patky pily (8) ve směru
A tak, aby byla patka pily (7) uvolněna.
•
Vytáhněte patku pily (7) směrem vzad a naklopte
ji do požadovaného úhlu. Ke kontrole úhlu použijte
stupnici nebo úhloměr.
•
Otočte blokovacím knoflíkem patky pily (8) ve směru
B tak, aby byla patka pily zajištěna.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících
částí.
1. Hlavní spínač
2. Zajišťovací tlačítko
3. Knoflík regulace rychlosti
4. Volič režimu
5. Blokovací páčka pilového listu
6. Držák pilového listu
7. Patka pily
8. Blokovací knoflík patky pily
9. Knoflík rolování
10. Úložný prostor na pilové listy
Opětovné nastavení patky pro přímé řezy:
•
Otočte blokovacím knoflíkem patky pily (8) ve směru
A tak, aby byla patka pily (7) uvolněna.
•
Vytáhněte patku pily směrem vzad a naklopte ji do
úhlu přibližně 0°.
•
Zatlačte patku pily směrem vpřed.
•
Otočte blokovacím knoflíkem patky pily (8) ve směru
B tak, aby byla patka pily zajištěna. Ujistěte se, zda
je patka pily podepřena vodícími lištami.
Kompletace
Varování! Před prováděním níže uvedených operací
zkontrolujte, zda je nářadí vypnuto a odpojeno od sítě
a zda se list pily nepohybuje. Použité pilové listy mohou
být horké.
Nastavení provozního režimu (obr. F)
V režimu provádění přímých řezů může být patka pily
nastavena a zajištěna ve 4 polohách: dopředu, vzad,
vlevo nebo vpravo.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyřezávání).
•
Pomocí knoflíku rolování (9) natočte pilový list do
požadovaného směru.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy B (režim rovných
řezů). V této poloze není možné knoflíkem rolování
otáčet. Pilový list je zajištěn ve své poloze.
Montáž pilového listu (obr. A)
•
Uchopte pilový list (11) podle nákresu tak,aby jeho
zuby směřovaly dopředu.
•
Zatlačte páčku (5) dolů.
•
Zasuňte upínací stopku pilového listu co nejdále do
držáku pilového listu (6).
•
Uvolněte páčku.
•
Podle níže uvedeného postupu seřiďte vodící válec
pilového listu.
Režim vyřezávání
V režimu vyřezávání může být pilový list natočen
k provádění složitých a precizních řezů. V tomto režimu je
doporučeno používat pilové listy vhodné k vyřezávání.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyřezávání).
V této poloze je zabráněno kyvadlovému pohybu.
Seřízení vodícího válce pilového listu (obr. A & B)
Poté, co připevníte čepel, musíte seřídit vodící válec
pilového listu (12).
•
Otočte proti směru hodinových ručiček stavitelným
šroubem vodícího válce (13).
•
Vodící válec pilového listu opřete proti zadní straně
pilového listu. Pilový list musí být umístěn ve středním výřezu válce.
•
Stavitelným šroubem vodícího válce otočte ve směru
hodinových ručiček, až bude vedení pilového listu
upevněno.
Režim kyvadlového pohybu
V režimu kyvadlového pohybu je pilový list zajištěn
v poloze ve směru vpřed k provádění rychlých přímých
řezů.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyřezávání).
•
Pomocí knoflíku rolování (9) natočte pilový list do
polohy ostřím směrem vpřed.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy C (režim
kyvadlového pohybu). V této poloze není možné
Připojení vysavače k nářadí (obr. C & D)
•
Zarovnejte redukční nástavec (14) podle patky pily
tak, jak je znázorněno na obrázku.
•
Výstupky (15) vložte do výřezů (16).
5
Údržba
knoflíkem rolování otáčet. Pilový list je zajištěn ve
své poloze.
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
životnost společně s minimálními nároky na údržbu. Jeho
dlouhodobý bezproblémový chod závisí na řádné údržbě
nářadí a pravidelném čištění.
•
Větrací otvory pravidelně čistěte čistým a suchým
štětcem.
•
Nářadí čistěte pouze hadříkem navlhčeným v mýdlovém roztoku. Zamezte vniknutí kapalin do vnitřních
částí nářadí a nikdy neponořujte žádnou z částí
nářadí do kapaliny.
•
Jednou za čas kápněte kapku oleje na osu vodícího
válce pilového listu.
Regulace otáček
•
Knoflík regulace otáček (3) nastavte na požadovanou
hodnotu rychlosti. Pro řezání dřeva použijte vysokou
rychlost, pro hliník a plasty střední rychlost a pro
řezání jiných kovů než hliníku rychlost nízkou.
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
•
Pro plynulý chod stiskněte zajišťovací tlačítko (2)
a uvolněte hlavní spínač.
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Při plynulém chodu nejdříve hlavní spínač stiskněte
a poté uvolněte, nářadí se zastaví.
Ochrana životního prostředí
Jak používat funkci SightLine™ (obr. G)
•
Tužkou si vyznačte linii řezu.
•
Pilu si umístěte nad vyznačenou linii (18).
Sledováním vyznačené linie přímo shora pily můžete
snadno provést vlastní řez. Pokud by tomuto sledování
bylo z jakéhokoliv důvodu zabráněno, je možné jako
alternativu pro vedení řezu použít zoubkování (19).
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až přijde den, kdy váš výrobek Black & Decker již
nebudete potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Užitečné rady
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Recyklace napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Řezání vrstvených materiálů
Jelikož lišta pily zabírá při pohybu nahoru, mohou se na
povrchu v blízkosti patky objevit piliny.
•
Používejte pilový listy s jemnými zuby.
•
Provádějte řezání ze zadní strany obrobku.
•
Chcete-li omezit štípání materiálu, sevřete obrobek
z obou stran pomocí kousků dřeva nebo sololitu
a provádějte řez přes celou tuto sestavu.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku. Black & Decker poskytuje
službu odběru a recyklace výrobků Black & Decker po
uplynutí doby jejich technické životnosti. Využijte této
bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný přístroj
kterémukoli autorizovanému středisku.
Vyřezávání
•
Používejte pilový list vhodný pro vyřezávání dřeva.
•
Nářadí držte jednou rukou, pomalu táhněte pilou po
vyznačeném řezu, zatímco druhou rukou obsluhujete knoflík rolování.
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska
Black & Decker naleznete v tomto návodu. Seznam
autorizovaných středisek Black & Decker a všechny
podrobnosti týkající se poprodejního servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Řezání kovu
•
Pamatujte si, že řezání kovu trvá mnohem déle než
řezání dřeva.
•
Používejte pilový list vhodný pro řezání kovu.
•
Při řezání tenkých plechů připevněte ke spodní
straně obrobku kousek dřeva a provádějte řez přes
celou tuto sestavu.
•
Naneste na požadovanou čáru řezu olejový film.
Technické údaje
Příkon
W
Počet zdvihů (bez zátěže)min-1
Max. hloubka řezu
Dřevo
mm
Ocel
mm
Hliník
mm
Hmotnost
kg
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na požitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou zkonstruována
tak, aby splňovala nejvyšší standardy kvality a zvyšovala
účinnost vašeho nářadí. Za pomoci tohoto příslušenství
dosáhnete s vaším nářadím těch nejlepších výsledků.
V tomto nářadí je možné používat pilové násady jak
U, tak i T.
6
XTS10EK
600
800 - 3,200
65
4
10
2.8
Prohlášení o shodě
XTS10EK
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřené vibrace ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
90 dB(A)
101 dB(A)
9,8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
7
Politika služby zákazníkům
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
8
SLOVENČINA
Použitie prístroja
Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva, plastov a plechov. Tento výrobok je určený
len na spotrebiteľské použitie.
c.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto
návode. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
poraneniu. Názov „elektrické náradie” uvádzaný
v tomto návode označuje náradie napájané z elektrickej
siete alebo pomocou akumulátora. TIETO POKYNY
STAROSTLIVO USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
d.
e.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
Nepracujte so zariadením vo výbušnom prostredí, ako napr. v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov alebo prachu. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť
detí a ostatných osôb. Odvrátenie pozornosti môže
viesť k strate kontroly nad náradím.
f.
g.
4.
a.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri práci s uzemneným
elektrickým náradím nikdy nepoužívajte
zástrčkové adaptéry. Neupravované zástrčky
a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Chráňte kábel pred vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
časťami. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie týchto
káblov znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
b.
c.
d.
e.
f.
Osobná bezpečnosť
Pri práci s elektrickým náradím buďte neustále
pozorní, sledujte, čo robíte a používajte zdravý
rozum. S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení
alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
g.
9
prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením
k zdroju napätia skontrolujte, či je hlavný vypínač
vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači
alebo jeho pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač
v polohe z apnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúč zanechaný v rotujúcich častiach
náradia môže spôsobiť poranenie osôb.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Riadne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice
v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí
náradia. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na
odsávanie prachu, skontrolujte, či je riadne
nainštalované a správne používané. Používanie
tohto zariadenia znižuje riziká spojené s prácou
v prašnom prostredí.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Elektrické
náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou vypínača,
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradie vždy odpojte
od prívodu elektrického prúdu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými čepeľami
sú menej náchylné na zaseknutie a sú lepšie
ovládateľné.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi
a spôsobom odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky a druh
vykonávanej práce. Použitie náradia iným spôsobom a na iné než odporučené účely môže viesť
k vzniku nebezpečných situácií.
5.
a.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte kvalifikova nému technikovi, ktorý používa originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
•
Nastaviteľnou skrutkou vodiaceho valca otočte
v smere pohybu hodinových ručičiek, až bude pílový
list upevnený.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. C & D)
•
Zarovnajte adaptér na odsávanie prachu (14) vedľa
pätky píly tak, ako je znázornené na obrázku.
•
Výstupky (15) vložte do výrezov (16).
•
Zatlačte adaptér smerom vzad, aby ste ho zaistili.
•
K výstupnému otvoru adaptéra pripojte hadicu
vhodného vysávača (17).
Odsávanie prachových nečistôt nie je možné pokiaľ
robíte šikmé rezy.
Varovanie! Adaptér na odsávanie prachových nečistôt
nepoužívajte pri rezaní kovu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je potrebný zemniaci kábel. Vždy
skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa priamočiarych píl
•
Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí a vdýchnutie
prachu pri rezaní môže ohroziť zdravie obsluhy
náradia a okolo stojacich osôb. Používajte masku
proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a podobnými splodinami
a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného
priestoru.
Použitie
Varovanie! Náradie nepoužívajte v prípade, že je pätka
píly uvoľnená alebo odmontovaná.
Nastavenie pätky píly pri prevádzaní šikmých rezov
(obr. E)
Pätka sa dá vychýliť až do uhla 45° vľavo alebo
vpravo.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8) v smere
A tak, aby bola pätka píly (7) uvoľnená.
•
Vytiahnite pätku píly (7) smerom dozadu a nakloňte
ju do požadovaného uhla. Na kontrolu uhla použite
stupnicu alebo uhlomer.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8) v smere
B tak, aby bola pätka píly zaistená.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulácia otáčok
4. Volič režimu
5. Blokovacia páčka pílového listu
6. Držiak pílového listu
7. Pätka píly
8. Zaistenie pätky píly
9. Gombík na nastavenie vyrezávania
10. Úložný priestor na pílové listy
Opätovné nastavenie pätky pre priame rezy:
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8) v smere
A tak, aby bola pätka píly (7) uvoľnená.
•
Vytiahnite pätku píly smerom dozadu a nakloňte ju
do uhla približne 0°.
•
Zatlačte pätku píly smerom dopredu.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8) v smere
B tak, aby bola pätka píly zaistená. Uistite sa, či je
pätka píly podopretá vodiacimi lištami.
Montáž
Varovanie! Pred prevádzaním nižšie uvedených operácií
skontrolujte, či je náradie vypnuté a odpojené od siete
a či sa list píly nepohybuje. Použité pílové listy môžu
byť horúce.
Nastavenie prevádzkového režimu (obr. F)
V režime vykonávania priamych rezov môže byť pätka
píly nastavená a zaistená v 4 polohách: dopredu, dozadu,
vľavo alebo vpravo.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyrezávania).
•
Pomocou gombíku na nastavenie vyrezávania (9)
natočte pílový list do požadovaného smeru.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy B (režim
rovných rezov). V tejto polohe nie je možné otáčať
gombíkom. Pílový list je zaistený vo svojej polohe.
Montáž pílového listu (obr. A)
•
Uchopte pílový list (11) podľa nákresu tak, aby jeho
zuby smerovali dopredu.
•
Zatlačte páčku (5) dole.
•
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo najďalej
do držiaka pílového listu (6).
•
Uvoľnite páčku.
•
Podľa dole uvedeného postupu nastavte vodiaci
valec pílového listu.
Nastavenie vodiaceho valca pílového listu (obr. A
& B)
Potom, čo pripevníte pílový list, musíte nastaviť vodiaci
valec pílového listu (12).
•
Otočte proti smeru hodinových ručičiek nastaviteľnou
skrutkou vodiaceho valca (13).
•
Vodiaci valec pílového listu oprite o zadnú stranu
pílového listu. Pílový list musí byť umiestnený v
strednom výreze valca.
Režim vyrezávania
V režime vyrezávania môže byť pílový list natočený
tak, aby vyrezával zložité a precízne rezy. V tomto
režime je odporučené používať pílové listy vhodné na
vyrezávanie.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyrezávania). V tejto polohe nie je možný kývavý pohyb.
10
Príslušenstvo
Režim kyvadlového pohybu
V režime kyvadlového pohybu je pílový list zaistený
v polohe v smere vpred na prevádzanie rýchlych
priamych rezov.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyrezávania).
•
Pomocou gombíka na otáčanie pílového listu (9)
natočte pílový list do polohy ostrím smerom vpred.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy C (režim kvadlového pohybu). V tejto polohe nie je možné otáčať
gombíkom. Pílový list je zaistený vo svojej polohe.
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha je skonštruované
tak, aby spĺňalo najvyšší štandard kvality a zvyšovalo
účinnosť Vášho náradia. Pomocou tohto príslušenstva
dosiahnete s Vaším náradím tie najlepšie výsledky.
V tomto náradí je možné rovnako používať pílové listy
s násadou U i T.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobý bezproblémový chod náradia závisí
od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Vetracie otvory čistite pravidelne čistým a suchým
maliarskym štetcom.
•
Náradie čistite len hadričkou navlhčenou v mydlovom
roztoku. Zamedzte vniknutiu kvapalín do vnútorných
častí náradia a nikdy neponárajte žiadnu z častí
náradia do kvapaliny.
•
Občas kvapnite kvapku oleja na os vodiaceho valca
pílového listu.
Regulácia otáčok
•
Gombík na reguláciu otáčok (3) nastavte na požadovanú hodnotu rýchlosti. Na rezanie dreva použite
vysokú rýchlosť, na hliník a plasty strednú rýchlosť a
na rezanie iných kovov než hliníka rýchlosť nízku.
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
•
Pre plynulý chod náradia stlačte aretačné tlačidlo
(2) a uvoľnite hlavný vypínač.
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Ak chcete náradie vypnúť pri plynulom chode, stlačte
opäť hlavný vypínač a potom ho uvoľnite.
Ochrana životného prostredia
Ako používať funkciu SightLine™ (obr. G)
•
Ceruzkou si vyznačte líniu rezu.
•
Pílu si umiestnite nad vyznačenú líniu (18).
Sledovaním vyznačenej línie priamo zhora píly môžete
jednoducho previesť vlastný rez. Pokiaľ by tomuto
sledovaniu bolo z akéhokoľvek dôvodu zabránené, je
možné ako alternatívu pre presné vedenie rezu použiť
zárez (vrúbkovanie) (19).
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Keď príde deň, kedy Váš výrobok Black & Decker už
nebudete potrebovať alebo uplynie doba jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Užitočné rady
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Recyklácia napomáha chrániť
životné prostredie a znižuje spotrebu surovín.
Rezanie vrstvených materiálov
Keďže lišta píly zaberá pri pohybe nahor, môžu sa na
povrchu v blízkosti pätky objaviť piliny.
•
Používajte pílové listy s jemnými zubami.
•
Rezanie prevádzajte zo zadnej strany obrobku.
•
Ak chcete obmedziť štiepenie materiálu, zovrite
obrobok z oboch strán pomocou kúskov dreva alebo
sololitu a režte cez celú túto zostavu.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku. Firma Black&Decker
poskytuje službu bezplatného odberu a recyklácie
výrobkov Black&Decker po skončení ich životnosti.
Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Vyrezávanie
•
Používajte pílový list vhodný na vyrezávanie
dreva.
•
Náradie držte jednou rukou, pomaly ťahajte pílou po
vyznačenom reze, zatiaľ čo druhou rukou obsluhujete gombík na otáčanie pílového listu.
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska Black &
Decker nájdete v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisných dielní Black & Decker a taktiež ďalšie
informácie môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Rezanie kovu
•
Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho dlhšie
než rezanie dreva.
•
Používajte pílový list vhodný na rezanie kovu.
•
Pri rezaní tenkých plechov pripevnite ku spodnej
strane obrobku kúsok dreva a režte cez celú túto
zostavu.
•
Naneste na požadovanú čiaru rezu olejový film.
11
Technické údaje
Príkon
Počet zdvihov
(bez záťaže)
Max. hĺbka rezu
Drevo
Oceľ
Hliník
Hmotnosť
W
min-1
mm
mm
mm
kg
XTS10EK
600
800 - 3,200
65
4
10
2.8
Prehlásenie o zhode
XTS10EK
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
90 dB(A)
101 dB(A)
9,8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
12
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Tel.:02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
13
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
14
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
XTS10EK
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising