XTS10EK | Black&Decker XTS10EK JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-91 SK
XTS10EK
13
12
11
6
A
5
12
B
15
17 14
C
16
D
9
4
8
7
4
8
4
4
F
E
2
10
18
19
G
3
SLOVENČINA
Použitie prístroja
Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva, plastov a plechov. Tento výrobok je určený
len na spotrebiteľské použitie.
c.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto
návode. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
poraneniu. Názov „elektrické náradie” uvádzaný
v tomto návode označuje náradie napájané z elektrickej
siete alebo pomocou akumulátora. TIETO POKYNY
STAROSTLIVO USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
d.
e.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
Nepracujte so zariadením vo výbušnom prostredí, ako napr. v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov alebo prachu. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť
detí a ostatných osôb. Odvrátenie pozornosti môže
viesť k strate kontroly nad náradím.
f.
g.
4.
a.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpo vedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri práci
s uzemneným elektrickým náradím nikdy
nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Neupravované
zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Chráňte kábel pred vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
časťami. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie týchto
káblov znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
b.
c.
d.
e.
f.
Osobná bezpečnosť
Pri práci s elektrickým náradím buďte neustále
pozorní, sledujte, čo robíte a používajte zdravý
rozum. S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení
alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
g.
4
prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením
k zdroju napätia skontrolujte, či je hlavný vypínač
vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači
alebo jeho pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač
v polohe z apnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúč zanechaný v rotujúcich častiach
náradia môže spôsobiť poranenie osôb.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Riadne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice
v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí
náradia. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na
odsávanie prachu, skontrolujte, či je riadne
nainštalované a správne používané. Používanie
tohto zariadenia znižuje riziká spojené s prácou
v prašnom prostredí.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Elektrické
náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou vypínača,
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradie vždy odpojte
od prívodu elektrického prúdu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými čepeľami
sú menej náchylné na zaseknutie a sú lepšie
ovládateľné.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi
a spôsobom odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky a druh
vykonávanej práce. Použitie náradia iným spôsobom a na iné než odporučené účely môže viesť
k vzniku nebezpečných situácií.
5.
a.
•
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte kvalifikovanému technikovi, ktorý používa originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Nastaviteľnou skrutkou vodiaceho valca otočte
v smere pohybu hodinových ručičiek, až bude pílový
list upevnený.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. C & D)
•
Zarovnajte adaptér na odsávanie prachu (14) vedľa
pätky píly tak, ako je znázornené na obrázku.
•
Výstupky (15) vložte do výrezov (16).
•
Zatlačte adaptér smerom vzad, aby ste ho zaistili.
•
K výstupnému otvoru adaptéra pripojte hadicu
vhodného vysávača (17).
Odsávanie prachových nečistôt nie je možné pokiaľ
robíte šikmé rezy.
Varovanie! Adaptér na odsávanie prachových nečistôt
nepoužívajte pri rezaní kovu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je potrebný zemniaci kábel. Vždy
skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa priamočiarych píl
•
Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí a vdýchnutie
prachu pri rezaní môže ohroziť zdravie obsluhy
náradia a okolo stojacich osôb. Používajte masku
proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a podobnými splodinami
a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného
priestoru.
Použitie
Varovanie! Náradie nepoužívajte v prípade, že je pätka
píly uvoľnená alebo odmontovaná.
Nastavenie pätky píly pri prevádzaní šikmých rezov
(obr. E)
Pätka sa dá vychýliť až do uhla 45° vľavo alebo
vpravo.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8) v smere
A tak, aby bola pätka píly (7) uvoľnená.
•
Vytiahnite pätku píly (7) smerom dozadu a nakloňte
ju do požadovaného uhla. Na kontrolu uhla použite
stupnicu alebo uhlomer.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8) v smere
B tak, aby bola pätka píly zaistená.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulácia otáčok
4. Volič režimu
5. Blokovacia páčka pílového listu
6. Držiak pílového listu
7. Pätka píly
8. Zaistenie pätky píly
9. Gombík na nastavenie vyrezávania
10. Úložný priestor na pílové listy
Opätovné nastavenie pätky pre priame rezy:
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8) v smere
A tak, aby bola pätka píly (7) uvoľnená.
•
Vytiahnite pätku píly smerom dozadu a nakloňte ju
do uhla približne 0°.
•
Zatlačte pätku píly smerom dopredu.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8) v smere
B tak, aby bola pätka píly zaistená. Uistite sa, či je
pätka píly podopretá vodiacimi lištami.
Montáž
Varovanie! Pred prevádzaním nižšie uvedených operácií
skontrolujte, či je náradie vypnuté a odpojené od siete
a či sa list píly nepohybuje. Použité pílové listy môžu
byť horúce.
Nastavenie prevádzkového režimu (obr. F)
V režime vykonávania priamych rezov môže byť pätka
píly nastavená a zaistená v 4 polohách: dopredu, dozadu,
vľavo alebo vpravo.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyrezávania).
•
Pomocou gombíku na nastavenie vyrezávania (9)
natočte pílový list do požadovaného smeru.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy B (režim
rovných rezov). V tejto polohe nie je možné otáčať
gombíkom. Pílový list je zaistený vo svojej polohe.
Montáž pílového listu (obr. A)
•
Uchopte pílový list (11) podľa nákresu tak, aby jeho
zuby smerovali dopredu.
•
Zatlačte páčku (5) dole.
•
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo najďalej
do držiaka pílového listu (6).
•
Uvoľnite páčku.
•
Podľa dole uvedeného postupu nastavte vodiaci
valec pílového listu.
Nastavenie vodiaceho valca pílového listu (obr. A
& B)
Potom, čo pripevníte pílový list, musíte nastaviť vodiaci
valec pílového listu (12).
•
Otočte proti smeru hodinových ručičiek nastaviteľnou
skrutkou vodiaceho valca (13).
•
Vodiaci valec pílového listu oprite o zadnú stranu
pílového listu. Pílový list musí byť umiestnený v
strednom výreze valca.
Režim vyrezávania
V režime vyrezávania môže byť pílový list natočený
tak, aby vyrezával zložité a precízne rezy. V tomto
režime je odporučené používať pílové listy vhodné na
vyrezávanie.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyrezávania). V tejto polohe nie je možný kývavý pohyb.
5
Režim kyvadlového pohybu
V režime kyvadlového pohybu je pílový list zaistený
v polohe v smere vpred na prevádzanie rýchlych
priamych rezov.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim vyrezávania).
•
Pomocou gombíka na otáčanie pílového listu (9)
natočte pílový list do polohy ostrím smerom vpred.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy C (režim kvadlového pohybu). V tejto polohe nie je možné otáčať
gombíkom. Pílový list je zaistený vo svojej polohe.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha je skonštruované
tak, aby spĺňalo najvyšší štandard kvality a zvyšovalo
účinnosť Vášho náradia. Pomocou tohto príslušenstva
dosiahnete s Vaším náradím tie najlepšie výsledky.
V tomto náradí je možné rovnako používať pílové listy
s násadou U i T.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobý bezproblémový chod náradia závisí
od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Vetracie otvory čistite pravidelne čistým a suchým
maliarskym štetcom.
•
Náradie čistite len hadričkou navlhčenou v mydlovom
roztoku. Zamedzte vniknutiu kvapalín do vnútorných
častí náradia a nikdy neponárajte žiadnu z častí
náradia do kvapaliny.
•
Občas kvapnite kvapku oleja na os vodiaceho valca
pílového listu.
Regulácia otáčok
•
Gombík na reguláciu otáčok (3) nastavte na požadovanú hodnotu rýchlosti. Na rezanie dreva použite
vysokú rýchlosť, na hliník a plasty strednú rýchlosť a
na rezanie iných kovov než hliníka rýchlosť nízku.
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
•
Pre plynulý chod náradia stlačte aretačné tlačidlo
(2) a uvoľnite hlavný vypínač.
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Ak chcete náradie vypnúť pri plynulom chode, stlačte
opäť hlavný vypínač a potom ho uvoľnite.
Ochrana životného prostredia
Ako používať funkciu SightLine™ (obr. G)
•
Ceruzkou si vyznačte líniu rezu.
•
Pílu si umiestnite nad vyznačenú líniu (18).
Sledovaním vyznačenej línie priamo zhora píly môžete
jednoducho previesť vlastný rez. Pokiaľ by tomuto
sledovaniu bolo z akéhokoľvek dôvodu zabránené, je
možné ako alternatívu pre presné vedenie rezu použiť
zárez (vrúbkovanie) (19).
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Užitočné rady
Rezanie vrstvených materiálov
Keďže lišta píly zaberá pri pohybe nahor, môžu sa na
povrchu v blízkosti pätky objaviť piliny.
•
Používajte pílové listy s jemnými zubami.
•
Rezanie prevádzajte zo zadnej strany obrobku.
•
Ak chcete obmedziť štiepenie materiálu, zovrite
obrobok z oboch strán pomocou kúskov dreva alebo
sololitu a režte cez celú túto zostavu.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Vyrezávanie
•
Používajte pílový list vhodný na vyrezávanie
dreva.
•
Náradie držte jednou rukou, pomaly ťahajte pílou po
vyznačenom reze, zatiaľ čo druhou rukou obsluhujete gombík na otáčanie pílového listu.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Rezanie kovu
•
Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho dlhšie
než rezanie dreva.
•
Používajte pílový list vhodný na rezanie kovu.
•
Pri rezaní tenkých plechov pripevnite ku spodnej
strane obrobku kúsok dreva a režte cez celú túto
zostavu.
•
Naneste na požadovanú čiaru rezu olejový film.
6
Technické údaje
Príkon
Počet zdvihov
(bez záťaže)
Max. hĺbka rezu
Drevo
Oceľ
Hliník
Hmotnosť
W
min-1
mm
mm
mm
kg
XTS10EK
600
800 - 3,200
65
4
10
2.8
Vyhlásenie o zhode
XTS10EK
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
90 dB(A)
101 dB(A)
9,8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-12-2004
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045204 - 30-05-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
XTS10EK - - - A
JIGSAW 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising