CD12CAH | Black&Decker CD12CAH CORDLESS DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
4
3
2
1
9
6
5
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
CD12CA
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
13
11
12
5
6
B
A
5
8
14
D
C
7
15
3
9
10
F
E
2
MAGYAR
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze a
kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha a
kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
e. A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni.Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény csökkenés
nélkül max. 30m hosszú, kéteres Black & Decker
hosszabbító kábelt használhat.
f. Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben
való használata, használjon egy leválasztó
transzformátort vagy hibaáram-védelmi kapcsolót.
Extrém munkakörülmények között (pl.: magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos
biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy
hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Fúró/csavarozó
gépéhez. Ezt a készüléket csavarozási feladatok
elvégzésére valamint fa, fém és műanyagok fúrására
terveztük. Ezek a készülékek iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
Általános biztonságtechnikai
előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt
bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási
munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket a
hálózati áramforrásról.
3) Személy védelem
a. Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
b. Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot,
ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet.
Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló
kikapcsolt állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő
gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos
baleset előidézője lehet.
d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a
szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a
készülékből.
e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a
készüléket, még váratlan helyzetekben is.
f. Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj
esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja a
munkában.
g. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
1) Munkaterület
a. Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a
balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról.
b. Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
c. Tartsa távol a gyerekeket Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
2) Elektromos biztonság
a. A készülék csatlakozódugójának illeszkednie kell
a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a
csatlakozódugón. Soha ne használjon semmilyen
adaptert földelt készülékekkel. Az eredeti
csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló aljzat
használatával jelentősen csökkenthető az elektromos
áramütés kockázata.
b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények
között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül
c. Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
3
b. Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre.
Más akkumulátor használata személyi és dologi kárt
okozhat.
c. Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra.
Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje, hogy
fémes tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek. A
tűzveszély mellett az akku is károsodhat. (pl.: ha az
akkumulátort a szerszámos kofferben tárolja, az abban
lévő szerszámokkal érintkezhet).
d. S z é l s ő s é g e s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t v a l ó
használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkuból. Kerülje az érintkezést az
akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe kerül
vele, öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül,
forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
4) A z e l e k t r o m o s k é z i s z e r s z á m
használata és ápolása
a. Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a
teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl.
b. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely nem
irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
c. Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a
készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
d. Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem
használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
e. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat előtt
mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati
kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt
biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha
ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni.
f. A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
g. Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy
más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
6) Javítás
a. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője
lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások fúrókhoz és csavarozókhoz.
5) Akkumulátoros készülék
használata és ápolása
a. Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
töltőkészüléket használja az akkumulátor töltésére.
Más töltő használata személyi és dologi kárt és
tűzveszélyt okozhat.
4
Viseljen hallásvédőt. A magas zajszint
halláskárosodáshoz vezethet.
Mindig használja a készülékkel szállított
pótfogantyúkat. A készülék feletti irányítás elvesztése,
súlyos baleset előidézője lehet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott
tartozék rejtett vezetékkel vagy saját hálózati
kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel való találkozás
a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így
elektromos áramütés veszélyét jelenti a felhasználó
számára.
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab
biztosításához, illetve megtámasztásához. Az
irányítás elvesztéséhez vezethet, és személyi
sérülést okozhat, ha a munkadarabot a kezében
tartja, vagy testéhez támasztja.
Mielőtt fúrási munkálatba kezdene falazatba,
padlózatba, vagy tetőzetbe, mindig ellenőrizze a
vezetékek és csövek elhelyezkedését.
Soha ne érintse meg a fúrószár hegyét azonnal a
munka befejezése után, mivel ez forró lehet.
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen
felhasználók részére csak felügyelet mellett
engedélyezze. Gyermekek esetén különösen
kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne játszanak a
készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban körül írtuk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön
biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve
kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánl.
Töltőkészülék
Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások akkumulátorokhoz és
töltőkészülékekhez
Kizárólag az csak a készülékkel szállított Black & Decker
töltőkészülékét használja a mellékelt akkumulátor
töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi és
dologi kárt okozhat.
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
A sérült hálózati kábelt azonnal cserélje ki.
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Akkumulátorok
Vibráció
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
Az akkut csak 10-40°C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse.
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort.
A tönkrement akkuról gondoskodjon a
„Környezetvédelem“ fejezetben leírtak szerint.
Szélsőséges körülmények közben való használatnál
előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az
akkuból. Ekkor járjon el a következőképpen:
- Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
- Ha mégis akkufolyadékkal érintkezne a bőre, vagy
netán a szemébe kerülne, kövesse az alábbiakat.
A megállapított vibráció emisszió érték a standard teszt
metódus szerint EN60745 szabvány szerint van mérve,
és egy másik készülékkel való összehasonlításra
szolgál. A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék
használatakor eltérhet a megállapított értéktől a készülék
használatának módjától függően. A vibráció érték az itt
megállapított szint fölé emelkedhet.
A keletkező vibrációs mérték meghatározása: a
2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját, a
készülék használati módját, beleértve részegységek
működési ciklusát, mint pl. a készülék be- és kikapcsolása
a kapcsolóra gyakorolt hatása.
Figyelem! Az akkufolyadék 25-30 %-os kálium-hidroxid
oldat, amely maró hatású. Ha az oldat a bőrével
érintkezne, öblítse azonnal bő vízzel. Semlegesítse az
oldatot enyhén savas folyadékkal, például citromlével
vagy ecettel. Ha az oldat a szemébe jutna, öblögesse
legalább 10 percig hideg vízzel, majd rögtön forduljon
orvoshoz. Közölje vele az oldat nevét és töménységét.
Figyelmeztető szimbólumok a
készüléken
Tűzveszély! Rövidzárlat okozásának veszélye
miatt kerülje, hogy fémes tárgyak az akku
pólusaival érintkezzenek. A tűzveszély mellett
az akku is károsodhat. (pl.: ha az akkumulátort
a szerszámos kofferben tárolja, az abban lévő
szerszámokkal érintkezhet).
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a
készülék üzembe helyezése előtt.
Elektromos biztonság
Az Ön töltőkészüléke kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján feltüntetettnek! Soha ne próbálja a
töltőegységet helyettesíteni egy normál hálózati
csatlakozóval.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor
töltésével!
5
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le egy
Black & Decker szakszervizben.
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám-szabályozós vagy kétsebességes
üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Üzemmód választó / nyomaték beállító gyűrű
4. Tokmány
5. Akkumulátor
6. Akku kioldógomb
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
D és E ábra
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy ha a
teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő
működtetéséhez. Egy új, vagy hosszú ideig nem használt
akkumulátor első feltöltésével kb. 80%-os töltöttségi szintet
ér el. Számos teljes feltöltés és kisütési ciklus után éri el
teljes kapacitását az akkumulátor. Töltés alatt az akku
felmelegedhet; ez normális jelenség, nem hibára utaló jel.
7. Töltőkészülék
8. Töltőállomás (csak CD12CAB, CD14CAB, CD18CAB
típusokhoz)
9. Töltőkészülék csatlakozó
10. Töltőkészülék csatlakozódugója
Összeszerelés
Figyelem! Összeszerelés előtt távolítsa el az akkumulátort
a készülékből.
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 4°C alatti, és
40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C.
Az akkumulátor fel- és leszerelése (A ábra)
A géppel szállított töltőt ne használja más készülék, vagy
akkumulátor töltésére.
Az akkumulátor (5) felhelyezéséhez igazítsa az
akkut a gép akkunyílásához. Tolja befelé, amíg
reteszelődik.
A leszereléshez nyomja meg egyidejűleg a két akku
kioldógombot (6) miközben húzza ki az akkumulátort
az akkunyílásból.
A töltőkészülék töltőállomással való
használata (D ábra, csak CD12CAB;
CD14CAB és CD18CAB típusoknál)
Az akkumulátor (5) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és helyezze be a töltőállomásba (8). Az
akku csak egy bizonyos helyzetben illeszthető be
a töltőállomásba. Ne erőltesse! Ellenőrizze, hogy
az akku teljesen beilleszkedik a töltőállomásba.
Dugja a töltő villásdugóját a hálózati dugaljba.
Normális használatnál a 3 órás töltési idő elegendő
energiát biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. Az
akkumulátor és a töltőkészülék állapotától függően,
a töltési idő 6 óráig történő meghosszabbításával az
akkumulátor használati idejét jelentősen növelheti.
Vegye ki az akkumulátort a töltőkészülékből.
Fúrószár vagy csavarozó hegy
befogása, illetve kivétele (B ábra)
Figyelem! Először mindig távolítsa el az akkut a
gépből!
Ez a készülék gyorsszorítós fúrótokmánnyal van ellátva,
amely egyszerű és gyors tartozékcserét tesz lehetővé.
Reteszelje a készüléket úgy, hogy a forgásirányváltó
kapcsolót (2) középállásba tolja.
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy az egyik kezével a
tokmány elülső részét (11) forgatja, miközben a másik
kezével a hátsó felét (12) szilárdan tartja (B ábra),
amíg a tokmánypofák megfelelően kinyílnak.
Helyezze be a fúrószárat vagy csavarozó hegyet (13)
a tokmányba.
Gondosan szorítsa meg a tokmányt úgy, hogy az
egyik kezével a tokmány elülső részét (11) forgatja,
miközben a másik kezével a hátsó felét (12)
szilárdan tartja, amíg a tokmánypofák megfelelően
bezáródnak.
A töltőkészülék töltőállomás nélküli
használata (E ábra)
Az akku töltése előtt ellenőrizze, hogy a gép
kikapcsolt állapotban legyen.
Az akkumulátor töltéséhez, bizonyosodjon meg arról,
hogy az a készülékre van illesztve.
Dugja a töltőkészülék csatlakozódugóját (10) a
töltőkészülék csatlakozójába (9).
Dugja a töltőkészüléket a hálózati dugaljba.
Normális használatnál a 3 órás töltési idő elegendő
energiát biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. Az
akkumulátor és a töltőkészülék állapotától függően,
a töltési idő 6 óráig történő meghosszabbításával az
akkumulátor használati idejét jelentősen növelheti.
Húzza ki a gépből a töltőkészülék
csatlakozódugóját.
A fúrótokmány leszerelése és
felszerelése (C ábra)
Távolítsa el az imbuszkulcsot a tokmányból.
Csavarja le a tokmányt a tengelyről az óramutató
járásával ellentétes irányba.
A tokmány felszereléséhez, csavarja a tokmányt
a tengelyre és biztosítsa a tokmányrögzítő csavar
segítségével.
Teljesen nyissa ki a tokmánypofákat.
Távolítsa el a tokmányrögzítő csavart úgy, hogy az
óramutató járásával megegyező irányba forgatja egy
csavarhúzó segítségével.
Szorítson a tokmányba egy imbuszkulcsot (14) és
kalapáccsal mérjen gyenge ütéseket rá, az ábra
szerint.
Figyelem! Ne használja a gépet, miközben az a
töltőkészülékhez van csatlakoztatva.
6
Forgásirány kiválasztása
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
Fúráshoz és csavarok behajtásához használja a jobbra
(óramutató járásával egyező irányú) forgásirányt.
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak
kilazításához, használja a balra (óramutató járásával
ellentétes irányú) forgásirányt.
Fúráshoz és csavarok behajtásához állítsa a
forgásirányváltó kapcsolót (2) baloldali pozícióba.
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak
kilazításához, állítsa a forgásirányváltó kapcsolót
jobboldali pozícióba.
A készülék bereteszeléséhez állítsa a forgásirányváltó
kapcsolót középállásba.
Fúrás
Az üzemmódok és a nyomaték
kiválasztása (F ábra)
Ez a készülék az egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
mely segítségével kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot
és a csavarok behajtásához szükséges nyomatékot.
Nagyobb csavarokhoz és keményebb munkadarabokhoz
a magasabb nyomaték szükséges, mint a kisebb
csavarokhoz és lágyabb munkadarabokhoz. A forgatható
gyűrű segítségével széles a nyomaték beállításának
lehetősége, így a különböző felhasználási területeknek
megfelelő nyomatékon tudja a készüléket használni.
Fa, fém és műanyag fúrásához forgassa a gyűrűt
(3) fúróállásba úgy, hogy a fúrás szimbólumot
a jelöléshez (15) igazítja.
Csavarozáshoz forgassa a gyűrűt a kívánt állásra. Ha
nem tudja még megfelelően beállítani a nyomatékot,
akkor a következőképpen járjon el:
- Állítsa be a gyűrűt (3) a legalacsonyabb
nyomatékra.
- Húzza meg így az első csavart.
- Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
elracsnizik, növelje a gyűrű segítségével a
nyomatékot és folytassa a csavarozást. Ismételje
ezt a módszert mindaddig, amíg el nem éri a
megfelelő beállítást. A többi csavart ugyanezzel a
beállítással csavarozza be.
Csavarozás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
Fordulatszám-szabályozós kapcsoló
A gép beindításához nyomja meg a fordulatszámszabályozós üzemi kapcsolót (1). A kapcsoló
behúzásának mértékével arányosan nő a
fordulatszám.
A készülék kikapcsolásához engedje el a fordulatszámszabályozós üzemi kapcsolót.
Kétsebességes üzemi kapcsoló
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be, tegyen
kenőanyagként egy kis mosószert vagy szappant a
csavarra.
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
Karbantartás
A készülék be- és kikapcsolása
Segítse könnyed nyomással a készüléket a
fúrószárral párhuzamos irányba.
Ha a fúrószár hegye már majdnem átér az anyagon,
csökkentse a gépre gyakorolt nyomást.
Ha a fúrószár szálkásítja, vagy kiszakítja
a munkadarabot, helyezzen egy darab fát a
munkadarab hátoldalához.
Ha fában nagy furatot kíván létrehozni, használjon
faspirál fúrót.
Fémekhez használjon HSS fém fúrószárat.
Puha kőzetanyagokhoz használjon kőzet
fúrószárat.
Használjon kenőanyagot fémek fúrásához - kivéve
sárgaréz és öntöttvas.
Központosító fúróval jelölje meg a fúrni kívánt
lyuk közepét a még pontosabb munkavégzés
érdekében.
A gép beindításához nyomja meg a kétsebességes
üzemi kapcsolót (1). Ha finoman nyomja a kapcsolót,
a készülék alacsony fordulatszámon üzemel. Ha
tovább nyomja a kapcsolót, a készülék magas
fordulatszámon üzemel.
A készülék kikapcsolásához engedje el a
kétsebességes üzemi kapcsolót.
7
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy enyhén
nedves kendővel. Ne használjon karcot hagyó
tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Rendszeresen tisztítsa a fúrótokmányt úgy, hogy
a pofákat teljesen kinyitja, és a tokmányt egy
fakalapáccsal könnyedén kopogtatja, hogy belsejéből
a por eltávozhasson.
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
Tokmány kapacitás
Maximális fúrás kapacitás
Fém
Fa
Súly
VDC
min-1
Nm
mm
CD14
14,4
750
12,5
10
CD18
18
850
13
10
mm
mm
kg
10
25
1,01
10
25
1,03
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
Tokmány kapacitás
Maximális fúrás kapacitás
Fém
Fa
Súly
VDC
min-1
Nm
mm
KC12GT
12
700
8
10
KC14GT
14,4
750
12,5
10
10
25
0,9
10
25
1,01
Akkumulátorok
Feszültség
Kapacitás
Súly
A9252
12
1,0
0,5
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a
környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével a
környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorok sokszor
újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait:
Töltőkészülék
Vstupní Feszültség
Töltési idő
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el a
gépből.
A NiCd, NiMH és Li-Ion akkuk újrahasznosíthatók.
Kérjük, vigye az akkut a legközelebbi Black & Decker
szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre.
A legközelebbi Black & Decker szervizről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
Tokmány kapacitás
Maximális fúrás kapacitás
Fém
Fa
Súly
VDC
min-1
Nm
mm
mm
mm
kg
CD12
12
700
8
10
CD112
12
700
8
10
10
25
0,9
10
25
0,9
8
VDC
Ah
kg
mm
mm
kg
VAC
óra
A9262
14,4
1,2
0,7
230
3
A9282
18
1,2
0,73
Garancia határozat
EC-TANÚSÍTÁS
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja
hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia
az Európai Unió tagállamai területén, valamint az
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén
érvényes.
CD12/CD112/CD14/CD18/KC12GT/KC14GT
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a szerszámok
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
98/37/EC, EN 60745
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker
garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére, a
normál kopásnak kitett termékek javítására, illetve
az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek a
lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
Hangnyomásszint EN 60745 szerint mérve:
Hangnyomásszint LpA: 65,8 dB(A)
Hangnyomásszint toleranciafaktor KpA: 3 dB(A)
Hangteljesítmény szint LWA: 76,8 dB(A)
Hangteljesítmény szint toleranciafaktor KWA: 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 60745 szerint
mérve:
Fúrás fémbe (ah, D) 0,913 m/s2, toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Csavarozás (ah, S) 0.781 m/s2,toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
•
•
•
•
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
01-08-2007
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy a
Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy a
hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
• Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati
kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
• Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésből eredtek.
• Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat
(számlát).
9
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő
azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudta rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következők: motor
illetve állórész, forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Black & Decker Hungary Kft. a meghibásodás
okának feltárása céljából fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására. Amennyiben a reklamáció
alkalmával a meghibásodás garanciális voltáról nem
nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell értesítenünk
a vásárlót a reklamáció intézésének módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
•
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
•
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét
pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek
alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia
időn belüli ingyenes garanciális javításra.
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási
jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
•
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
Nem terjed ki a garancia:
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. (A rendeltetéssel ellentétes
használat elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük,
hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa
be!)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők:
megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám,
fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá:
meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
4)
-
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00116442 - 24-11-2009
10
Importőr:
TESCO INT.CLOTHING
BRANDS S.R.O. DHL
LOGISTICS S.R.O.
PROLOGIS PARK PD DC
Galanta SK
Slovakia
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
IMPORTŐR:
TESCO INT.CLOTHING BRANDS S.R.O. DHL LOGISTICS S.R.O.
PROLOGIS PARK PD DC
Galanta SK
Slovakia
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
06/09
11
!!! 12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising