D23700 | DeWalt D23700 CIRCULAR SAW instruction manual

505101-73 PL - (00/05)
D23700
2
3
4
5
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA
•
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
•
Opis (rys. A)
Pilarka tarczowa D23700 jest przeznaczona
do profesjonalnego cięcia drewna i tworzyw
sztucznych. Tarcze ścierne/tnące nadają się
tylko do cięcia metalu i kamienia.
1 Wyłącznik
2 Przycisk blokujący
3 Rękojeść dodatkowa
4 Blokada wrzeciona
5 Króciec do odsysania trocin
6 Stopa pilarki
7 Klin rozdzielnik
8 Dźwignia do odciągania dolnej osłony
kapturowej tarczy
9 Dolna osłona kapturowa tarczy
10 Piła tarczowa
11 Pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania
tarczy
12 Wskaźnik linii cięcia ukosowego
13 Wskaźnik linii cięcia prostego
14 Dźwignia mechanizmu do nastawiania
głębokości cięcia
15 Prowadnica dystansowa
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Maksymalna głębokość
cięcia
(mm)
Średnica piły tarczowej
(mm)
Grubość piły tarczowej
(mm)
Średnica centralnego
otworu piły tarczowej
(mm)
Zakres regulacji kąta
cięcia ukosowego
Masa
(kg)
D23700
Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
D23700
230
1750
4900
86
235
1,6
30
0 – 45°
8,4
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Nieprzestrzegając tej wskazówki, narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
E l e k t r o n a r z ę d z i e D E WA LT j e s t
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 50144 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 ręczna pilarka tarczowa
1 prowadnica dystansowa
1 klucz maszynowy płaski do mocowania piły
tarczowej
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
6
Przedłużacz
-
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
-
Poluzuj nakrętkę (14) śruby zderzakowej
(15).
W razie potrzeby odpowiednio wkręć
lub wykręć śrubę zderzakową (15).
Dokręć nakrętkę (14) i pokrętło
zaciskowe (11).
Zaniki napięcia sieciowego
Wymiana piły tarczowej (rys. E)
W chwili załączania powstają krótkotrwałe
zaniki napicia sieciowego. Gdy sieć jest słaba,
może to ujemnie wpływać na inne urządzenia.
•
Przy impedancjach sieci mniejszych niż 0,25 Ω
nie trzeba się obawiać żadnych zakłóceń.
•
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
•
Nastawianie głębokości cięcia (rys. A i B)
•
•
•
Zwolnij dźwignię ustalającą mechanizmu
do nastawiania głębokości cięcia (14).
Obróć stopę (6) aż do uzyskania żądanej
głębokości cięcia.
Ponownie zaciśnij dźwignię (14).
•
•
Najlepsze wyniki cięcia uzyskuje się,
gdy piła tarczowa wystaje z drugiej
strony przedmiotu obrabianego na
odległość ok. 3 mm (porównaj rysunek B).
Regulacja klina rozdzielnika (rys. E)
Szczegół na rysunku E przedstawia prawidłowe
ustawienie klina rozdzielnika (7). Po wymianie
tarczy lub gdyby to było konieczne z jakiegoś
innego powodu, wyreguluj odległość klina
rozdzielnika od piły tarczowej.
• Nastaw głębokość cięcia na 0 mm, by
uzyskać dostęp do śrub zaciskowych klina
rozdzielnika.
• Poluzuj śruby (19) i wysuń klin na maksymalną odległość.
• Wyreguluj odległość klina rozdzielnika od
piły tarczowej i ostatecznie mocno dokręć
śruby.
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. C)
Kąty cięcia ukosowego można regulować
w granicach od 0 do 45°.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (11).
• Żądany kąt cięcia ukosowego tak nastaw
przez obrócenie stopy pilarki (6), aż
wskaźnik wskaże odpowiedni kąt na skali.
• Ponownie dokręć pokrętło zaciskowe
mechanizmu pochylania tarczy (11).
Regulacja prostopadłego ustawienia piły
tarczowej względem stopy (rys. D)
•
•
•
•
Naciśnij guzik blokujący piłę tarczową (4)
i odkręć śrubę mocując piłę (16) przez
obrócenie jej dostarczonym kluczem
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Za pomocą dźwigni (8) schowaj dolną
osłonę kapturową tarczy (9) i zmień piłę
tarczową (10), Ponownie prawidłowo załóż
podkładki (17 i 18).
Sprawdź, czy strzałka na pile tarczowej jest
skierowana we właściwym kierunku.
Ręcznie dokręć śrubę mocującą piłę
tarczową (16), utrzymując przy tym
podkładki w prawidłowej pozycji. Śrubę
dokręcaj w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Przy obracaniu wrzeciona naciśnij guzik
blokujący piłę tarczową (4), aż piła
przestanie się obracać.
Dostarczonym kluczem mocno dokręć
śrubę mocującą piłę tarczową.
Regulacja wskaźników linii cięcia (rys. F)
Wskaźniki linii cięcia ukosowego (12) i cięcia
prostego (13) mają po dwie szczeliny:
- wąska szczelina: do centrowania standardowych stalowych pił tarczowych,
- szeroka szczelina: do centrowania pił tarczowych z zębami nakładanymi płytkami ze
spieków węglikowych.
Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0°.
Za pomocą dźwigni (8) odciągnij osłonę
kapturową tarczy i połóż pilarkę na boku.
Zwolnij pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (11).
Przyłóż przymiar kątowy do piły tarczowej
i stopy.
7
Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdź, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane.
Osłona kapturowa tarczy musi być
zamknięta.
• Sprawdź, czy piła tarczowa obraca się
w kierunku wskazywanym umieszczoną na
niej strzałką.
Sposób regulacji jest następujący:
• Przy tarczy ustalonej pod kątem prostym
wykonaj próbne cięcie długości ok.
400 mm.
• Nieco wycofaj pilarkę.
• Poluzuj śrubę (20) i ustaw wskaźnik (13) na
linii rzazu (21).
• Mocno dokręć śrubę (20).
Teraz obydwa wskaźniki linii cięcia są prawidłowo
wyregulowane.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (1)
pilarki zaopatrzono w przycisk blokujący (2).
• Naciśnij przycisk (2), by odblokować
wyłącznik.
• Naciśnij wyłącznik, by załączyć pilarkę.
Z chwilą zwolnienia wyłącznika blokada
znów się automatycznie uaktywnia, by
w ten sposób zapobiegać niezamierzonemu
załączeniu pilarki.
Mocowanie i regulacja prowadnicy
dystansowej (rys. G)
Prowadnica dystansowa (15) służy do równoległego cięcia wzdłuż krawędzi przedmiotu
obrabianego.
Montaż
•
Wsuń prowadnicę dystansową (15) w stopę
pilarki (6) tak, jak pokazano na rysunku.
• Włóż śrubę (22) w otwór (23).
• Załóż klamrę (24) na śrubę i dokręć pokrętło
ustalające (25).
•
•
Regulacja
• Poluzuj pokrętło ustalające (25) i ustaw
prowadnicę dystansową (15) na żądaną
szerokość cięcia. Szerokość ta jest wskazywana na skali (26).
• Dokręć pokrętło ustalające (25).
Pomocą służą tutaj wskaźniki (27) i (28):
- Wskaźnik (27): dla standardowych stalowych pił tarczowych
- Wskaźnik (28): dla pił tarczowych z zębami
nakładanymi płytkami ze spieków węglikowych
Trzymanie i prowadzenie pilarki (rys. A)
•
•
•
•
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
•
Nie załączaj pilarki, gdy tarcza tnąca
dotyka przedmiotu obrabianego lub
jakiegoś innego materiału.
Nie unieruchamiaj blokady wrzeciona w czasie pracy pilarki.
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Sprawdź, czy cięty materiał został
dobrze zamocowany.
W czasie pracy tylko lekko napieraj
na pilarkę i nie wywieraj bocznego
nacisku na piłę tarczową.
Nie przeciążaj pilarki.
Nie używaj zużytych pił tarczowych.
•
By móc pewnie prowadzić pilarkę, trzymaj
ją za rękojeść główną i przednią rękojeść
dodatkową (3).
W czasie cięcia materiał odpryskuje do
góry. Jest to powód, dla którego zaleca się,
by stopa pilarki stykała się z tylną stroną
piłowanego przedmiotu.
Przy cięciu wzdłuż narysowanej linii
korzystaj ze wskaźnika (13).
Gdy kąt pochylenia tarczy wynosi 45°,
korzystaj ze wskaźnika (12) i prowadź
go po linii narysowanej na przedmiocie
obrabianym.
Przewód przyłączeniowy ciągnij za
pilarką.
Odsysanie pyłu (rys. A)
Pilarka tarczowa zawiera wyrzutnik wiórów
(5).
• Używaj tylko takich odkurzaczy przemysłowych, które są przystosowane do odsysania
drewnianych trocin. Wąż ssący większości
odkurzaczy przemysłowych można przyłączać bezpośrednio do wyrzutnika.
Nie używaj pilarki do wycinania
gniazd.
8
Przy piłowaniu metali nie używaj
odpylaczy bez odpowiedniej osłony
przeciwiskrowej.
Deklaracja zgodności z normami UE
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
D23700
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywana ręczna pilarka tarczowa została
wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-1.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego
Moc akustyczna
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia
Smarowanie
Pilarka tarczowa nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania.
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Recykling
94 dB(A)
105 dB(A)
< 2,5 m/s2
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
14.03.2005
Elektronarzędzia zawierają surowce i tworzywa
sztuczne, które mogą być zawracane do obiegu,
a także materiały, które powinny być fachowo
usuwane jako odpad. Firma DEWALT i inni znani
producenci narzędzi elektrycznych opracowali
koncepcję recyklingu, która umożliwia
sprzedawcom i użytkownikom bezproblemowe
zwracanie tych narzędzi. Wysłużone sieciowe
i akumulatorowe narzędzia DEWALT mogą być
oddawane dilerom lub bezpośrednio przesyłane
do firmy D E WALT. W ramach recyklingu
surowce (miedź, aluminium itd.) i tworzywa
sztuczne nadające się do powtórnego
wykorzystania są rozdzielane, a pozostałe,
nieprzydatne materiały - likwidowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska. Warunkiem sukcesu jest ofiarne
zaangażowanie się w ten proces użytkowników,
handlowców i producentów.
9
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Zastosowanie
odpowiedniego przedłużacza zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Występujące
w tekście wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. U ż y w a j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i
w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowego zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
10
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone
osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie
są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że ujemnie wpływają na
funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi
niezgodnie z ich przeznaczeniem jest
niebezpieczne.
Przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
h
UWAGA – NIEBEZPIECZEŃSTWO:
a
b
c
d
e
f
g
11
Nie zbliżaj rąk do obszaru cięcia ani piły
tarczowej. Drugą ręką trzymaj rękojeść
dodatkową lub obudowę silnika. Gdy
pilarka jest utrzymywana obiema rękami,
nie grozi niebezpieczeństwo doznania
urazu rąk.
Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot
obrabiany. W czasie cięcia osłona
kapturowa osłania tarczę tylko od góry.
Głębokość cięcia nastawiaj na grubość
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie
powinna wystawać bardziej niż na długość
zęba.
Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj
rękami ani nogami. Przytwierdź
przedmiot do stabilnej płyty. Ważne
jest prawidłowe podparcie przedmiotu, by
zminimalizować ryzyko doznania urazu,
zakleszczenia piły i utraty panowania nad
sytuacją.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo
przecięcia ukrytych przewodów
elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego, trzymaj elektronarzędzie za
izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi
do wszystkich gołych metalowych części
pilarki, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza
ona dokładność cięcia i zmniejsza
niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły
tarczowej.
Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie
i średnicy. Tarcza z otworem większym
od średnicy wału może obracać się
mimośrodowo, co grozi utratą panowania
nad pilarką.
Nigdy nie używaj uszkodzonych lub
nieodpowiednich podkładek bądź śrub
mocujących. Są one przeznaczone do
konkretnego rodzaju piły i tylko wtedy
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
pracy.
Pozostałe zagrożenia stwarzane przez
pilarki
Przyczyny odrzutów i sposoby ich unikania:
- Odrzut może się zdarzyć w razie nagłego
zakleszczenia piły. Wywołuje go powstający
wówczas przeciwny moment obrotowy
i pilarka w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku użytkownika;
- może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego piła
wyskoczy z rzazu i odbije się w kierunku
użytkownika.
f
g
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/lub
nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych
warunków panujących w miejscu pracy i można
mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienionej niżej środki ostrożności:
a
b
c
d
e
co powoduje nadmierne tarcie i może
doprowadzić do zakleszczenia piły i odrzutu
pilarki.
Dźwignie zaciskowe mechanizmu do
nastawiania głębokości cięcia i mechanizmu pochylania tarczy muszą być
dobrze zabezpieczone. Poluzowanie się
któregoś z mechanizmów w czasie cięcia
może doprowadzić do zakleszczenia piły
i odrzutu pilarki.
Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych płyt
niedostępnych od krawędzi. Wystająca z
drugiej strony piła może zawadzić o jakieś
przedmioty i doprowadzić do odrzutu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy
korzystaniu z ruchomej osłony kapturowej
tarczy
a
Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc przeciwstawić się sile
odrzutu. Stój z boku piły tarczowej,
a nie w płaszczyźnie cięcia. W razie
zaistnienia odrzutu można wówczas
opanować sytuację.
W razie zakleszczenia się piły lub
zatrzymania jej z jakiegokolwiek innego
powodu natychmiast wyłącz pilarkę
i trzymaj ją bez ruchu aż do całkowitego
zatrzymania. Nigdy nie próbuj wyjmować
piły tarczowej z ciętego przedmiotu ani
nie ciągnij jej do tyłu w czasie pracy,
gdyż może to doprowadzić do odrzutu.
Znajdź przyczynę zakleszczenia i podejmij
odpowiednie środki zaradcze.
Przy ponownym uruchamianiu piły
zagłębionej w ciętym przedmiocie ustaw
ją dokładnie w osi rzazu i upewnij się,
czy zęby nie zawadzają o materiał.
W przeciwnym razie przy załączaniu może
wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu
pilarki. Duże płyty mają tendencję do
wyginania się pod ciężarem własnym. Płyty
takie należy podeprzeć po obydwu stronach
w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie
rozwartymi zębami wycinają wąski rzaz,
b
c
d
12
Przed każdym użyciem sprawdź,
czy dolna osłona kapturowa tarczy
prawidłowo się zamyka. Nie uruchamiaj
piły, gdy osłona ta zacina się. Nigdy
nie mocuj ani nie przywiązuj dolnej
osłony kapturowej tarczy w pozycji
otwarcia. Przypadkowy upadek piły
może doprowadzić do wygięcia dolnej
osłony tarczy. W takiej sytuacji przed
ponownym uruchomieniem pilarki sprawdź
osłonę, czy porusza się bez przeszkód
i nie dotyka piły tarczowej lub innych
elementów. Dotyczy to wszystkich kątów
cięcia ukosowego i głębokości cięcia.
Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
dolnej osłony kapturowej tarczy. Gdyby
osłona i sprężyna nie działały prawidłowo,
trzeba je przed użyciem pilarki naprawić.
Dolna osłona może poruszać się z oporami
z powodu uszkodzenia jakichś elementów,
zabrudzenia żywicą lub zapchania
trocinami.
Dolną osłonę kapturową tarczy wolno
chować ręcznie tylko w specjalnych
przypadkach, jak „cięcie wgłębne”
i „cięcie kombinowane”. Schowaj osłonę,
pociągając za dźwignię, i puść ją, gdy tylko
piła zagłębi się w przedmiot obrabiany.
Przy wszystkich innych cięciach dolna
osłona kapturowa tarczy musi działać
automatycznie.
Przed odłożeniem pilarki na stole
warsztatowym lub na podłodze sprawdź,
czy dolna osłona całkowicie zasłania piłę
tarczową. Nieosłonięta, jeszcze obracająca
się piła tarczowa może doprowadzić do
odrzutu pilarki i przeciąć wszystko to, co
znajdzie się na jej drodze. Pamiętaj, że
po zwolnieniu wyłącznika piła tarczowa
jeszcze jakiś czas się obraca.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa przy
korzystaniu z klina rozdzielnika
a
b
c
d
e
Każda piła tarczowa może współpracować
tylko z odpowiednim, pasującym do niej
klinem rozdzielnikiem. Klin ten musi
być grubszy od korpusu samej tarczy,
ale cieńszy niż rozwarcie zębów piły
tarczowej.
Klin rozdzielnik ustaw zgodnie z opisem
w tej instrukcji obsługi. Nieprawidłowy
odstęp, niewłaściwe ustawienie i ukierunkowanie mogą spowodować, że klin rozdzielnik
nie będzie spełniać swojej funkcji, którą jest
zapobieganie odrzutowi.
Zawsze używaj klina rozdzielnika za
wyjątkiem cięć wgłębnych. Po dokonaniu
cięcia wgłębnego klin rozdzielnik znów
trzeba zamocować. Przy cięciu wgłębnym
klin rozdzielnik stanowi przeszkodę i może
być przyczyną odrzutu.
By klin rozdzielnik mógł prawidłowo
spełniać swoją funkcję, musi zagłębić
się w przedmiot obrabiany. Przy krótkich
cięciach klin rozdzielnik nie spełnia swojej
funkcji.
Nie używaj pilarki, gdy klin rozdzielnik
jest wygięty. Nawet lekkie wygięcie może
zmniejszyć szybkość zamykania osłony
kapturowej tarczy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy pilarek
•
•
•
•
Zakładaj słuchawki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
Zaleca się zakładać maskę przeciwpyłową.
Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana. Używaj
tylko pił zgodnych ze specyfikacją według
normy EN 847-1.
Nigdy nie używaj tarcz ściernych ani
tnących.
13
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DeWALT;
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
LV
GARANTIJAS TALONS
LT
GARANTINIS TALONAS
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
12
LT
LV
PL
hónap
°
men
mçneši
miesiàce
D23700
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
H
LT
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
H
A garanciális javitás dokumentálása
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Stempel
Podpis
02/05
Defektas
Przebieg
naprawy
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising