D23700 | DeWalt D23700 CIRCULAR SAW instruction manual

544666-12 SK
Preložené z pôvodného návodu
D23700
Obrázok 1
d
e
k
l
g
f
h
i
m
j
b
a
ee
c
n
o
ff
2
k
Obrázok 2
Obrázok 3
k
h
k
f
3
Obrázok 4
k
q
p
Obrázok 5
u
d
5 mm
j
s
r
t
4
g
i
h
Obrázok 6
l
w
m
v
Obrázok 7
aa
z
y
bb
dd
o
cc
f
x
5
Obrázok 8
ee
c
6
OKRUŽNÁ PÍLA
D23700
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Iba pre Veľkú
Britániu & Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Hĺbka rezu
Priemer pílového kotúča
Hrúbka pílového kotúča
Priemer upínacieho otvoru
Rozsah nastavenia uhla
šikmého rezu
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
V
V
D23700
230
W
min-1
mm
mm
mm
mm
230/115
2
1750
4700
86
235
1,6
30
kg
0–45°
8,4
dB(A)
101
dB(A)
dB(A)
3
110
dB(A)
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa noriem EN 60745-1 a EN60745-2-5:
Hodnota vibrácií ah
ah=
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však náradie
používa na rôzne aplikácie s rozmani-
tým príslušenstvom alebo ak sa nerobí
dostatočná údržba, veľkosť vibrácií
môže byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktorá chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržiavanie rúk v teple, organizácia
spôsobov práce.
Poistky
Európa
sieti
Veľká Británia
a Írsko
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V 10 A v napájacej
Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
Náradie 115 V 16 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
7
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
D23700
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky opisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
8
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže viesť k vznieteniu horľavín.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Pri náradí chránenom uzemnením
nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
f)
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí musí byť v napájacom
okruhu použitý prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pracujte s elektrickým náradím
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky, ako sú respirátor, protišmyková
pracovná obuv, ochranná prilba
a chrániče sluchu používané v príslušných
podmienkach znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie takýchto
zariadení môže znížiť riziká týkajúce sa
prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na Vašu prácu správny typ
elektrického náradia. Pri použití správneho
b)
c)
d)
e)
f)
g)
typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhou
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré
môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradia, príslušenstvá, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude
používať originálne náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre okružné
píly
Bezpečnostné pokyny pre
všetky píly
NEBEZPEČENSTVO:
a) Nevkladajte ruky do priestoru rezu
a nepribližujte ich ku kotúču. Druhú ruku
9
položte na prídavnú rukoväť alebo na kryt
motora. Ak sa okružná píla drží oboma
rukami, nemôže dôjsť k ich porezaniu pílovým
kotúčom.
b) Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt Vás
nemôže chrániť pred pílovým kotúčom pod
obrobkom.
c) Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku.
Pri vykonávaní rezu by pod obrobkom nemala
byť vidieť celá dĺžka zubov pílového kotúča.
d) Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju cez nohu. Upnite si
obrobok do stabilného zveráka. Správne
upnutie a podoprenie obrobku je veľmi
dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhy, ohybu rezného kotúča alebo straty
ovládateľnosti.
e) Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“
vodičom sa nechránené kovové časti náradia
stanú tiež „živými“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým prúdom.
f) Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy
používajte pravítko alebo priame hranové
vodidlo. Týmto spôsobom zvýšite presnosť
rezu a znížite riziko ohybu pílového kotúča.
g) Vždy používajte pílové kotúče správnej
veľkosti a tvaru upínacieho otvoru
(kruhový alebo hranatý). Pílové kotúče
s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnej
príchytke na píle, sa budú otáčať excentricky,
čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a skrutky. Podložky
a upínacie skrutky boli skonštruované priamo
pre Vašu pílu, čo zaručuje jej optimálny výkon
a bezpečnosť jej prevádzky.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre všetky píly
Príčiny a ochrana obsluhy pred pôsobením
spätného rázu:
- Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie
kotúča, odskočenie alebo vychýlenie
rezného kotúča, ktoré spôsobí neočakávané
vyskočenie okružnej píly z obrobku smerom
k obsluhe.
- Ak dôjde k priškripnutiu kotúča alebo k jeho
zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne
a reakcia motora vymrští okružnú pílu rýchlo
späť, smerom k obsluhe.
10
- Ak dôjde ku skrúteniu rezného kotúča alebo
k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti
rezného kotúča sa môžu zaryť do horného
povrchu dreva, čo spôsobí vyhodenie rezného
kotúča zo zárezu a vyskočenie okružnej píly
smerom k obsluhe.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly
alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete
zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie uvedené
pokyny.
a) Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať sily spätného rázu. Postavte
sa na jednu alebo druhú stranu pílového
kotúča, nikdy nestojte v osi pílového
kotúča. Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie
píly smerom dozadu, ale ak budete dodržiavať
uvedené pokyny, obsluha môže sily spätného
rázu eliminovať.
b) Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu
k zablokovaniu pílového kotúča alebo
k prerušeniu rezu, uvoľnite hlavný vypínač
a držte pílu bez pohybu v materiáli, kým
nedôjde k úplnému zastaveniu pílového
kotúča. Kým je pílový kotúč v pohybe,
nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu z obrobku
alebo ju ťahať späť, pretože by mohlo
dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte príčiny
blokovania pílového kotúča a urobte opatrenia,
aby boli tieto príčiny odstránené.
c) Ak začínate znovu rez v obrobku,
zarovnajte pílový kotúč v záreze
a skontrolujte, či sa zuby pílového kotúča
nedotýkajú materiálu obrobku. Ak dôjde
po zapnutí píly k zaseknutiu zubov pílového
kotúča, môže dôjsť k pohybu píly smerom
nahor alebo k spätnému rázu.
d) Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
pílového kotúča a riziko spätného rázu.
Veľké panely majú tendenciu sa prehýbať
pôsobením vlastnej hmotnosti. Podpery
musia byť umiestnené pod panelom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
hrany panelu.
e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
kotúče. Tupé alebo nesprávne upnuté pílové
kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje
nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné
rázy.
f) Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezu riadne
utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri vykonávaní
rezu k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu
pílového kotúča alebo k spätnému rázu.
g) Ak robíte zárezy do stien alebo do iných
plôch, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci
pílový kotúč môže prerezať predmety, ktoré
môžu spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny pre píly
s výkyvným ochranným krytom pílového kotúča
a) Pred každým použitím skontrolujte, či
dochádza k správnemu uzatvoreniu
spodného krytu. Ak sa nepohybuje
spodný kryt voľne a ak nedochádza k jeho
okamžitému zatváraniu, pílu nepoužívajte.
Nikdy žiadnym spôsobom nepripevňujte
spodný kryt v otvorenej polohe. Ak dôjde
k náhodnému pádu píly, môže dôjsť k ohybu
spodného krytu. Zdvihnite spodný kryt
vybavený zaťahovacou rukoväťou a uistite sa,
či sa voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere
nedotýka pílového kotúča alebo inej časti píly.
b) Skontrolujte funkciu pružiny spodného
krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina
správne, musí byť pred začatím práce
vykonaná ich oprava. Pohyb spodného krytu
môže byť pomalý v dôsledku poškodených
častí, usadenín a nahromadených nečistôt.
c) Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba
pri špeciálnych rezoch, ako sú ponorné
rezy a zložené rezy. Zdvihnite spodný kryt
pomocou rukoväti a hneď ako pílový kotúč
vnikne do materiálu, musíte spodný kryt
uvoľniť. Pri všetkých ostatných typoch rezov
by mal spodný kryt pracovať automaticky.
d) Vždy dbajte na to, aby pred položením píly
na pracovný stôl alebo na podlahu spodný
kryt zakryl pílový kotúč. Nechránený
a dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb píly
a prereže materiály nachádzajúce sa v dráhe
jeho pohybu. Pamätajte na to, že po uvoľnení
hlavného vypínača chvíľu trvá, než dôjde
k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
Doplňujúce bezpečnostné
pokyny pre všetky píly s rozpínacím klinom
a) Používajte rozpínací klin vhodný pre
používaný pílový kotúč. Správny rozpínací
klin musí byť hrubší než hrúbka pílového
kotúča, ale tenší než nastavenie jeho zubov.
b) Nastavte rozpínací klin podľa pokynov
uvedených v tomto návode. Nesprávne
vzdialenosti, umiestnenie a zarovnanie môžu
spôsobiť nefunkčnosť rozpínacieho klina pri
zabránení spätnému rázu.
c) Rozpínací klin používajte pri každom
rezaní, okrem vykonávania ponorných
rezov. Po vykonávaní zárezov musí byť
rozpínací klin znovu nainštalovaný. Pri
vykonávaní zárezov by rozpínací klin prekážal
a mohol by spôsobiť spätný ráz.
d) Ak chcete zaistiť správnu funkciu
rozpínacieho klina, musí sa nachádzať
v obrobku. Pri vykonávaní krátkych rezov
rozpínací klin nezabraňuje vzniku spätného
rázu.
e) Ak je rozpínací klin ohnutý, pílu
nepoužívajte. Dokonca i malé vychýlenie
môže spôsobiť spomalenie pri zatváraní krytu.
Ďalšie bezpečnostné predpisy
pre okružné píly
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte respirátor.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo
menších priemerov, než je odporúčané.
Parametre pílového kotúča sú uvedené
v technických údajoch. Používajte iba kotúče
špecifikované v tomto návode na obsluhu,
ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
• Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného
príslušenstvom, ktoré sa počas použitia
zahrialo na vysokú teplotu.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (ff), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
11
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 okružnú pílu
1 paralelné vodidlo
1 kľúč na pílový kotúč
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
spoločne s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
Ak musíte vykonať výmenu sieťovej zástrčky:
a. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
b. Odisťovacie tlačidlo
c. Predná rukoväť
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
d. Zaistenie vretena
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
e. Výstup na odvod prachu
f. Pätka píly
g. Rozpínací klin
h. Páka spodného krytu
i. Spodný kryt pílového kotúča
j. Pílový kotúč
k. Nastavovacia skrutka šikmých rezov
l. Značka pre šikmé rezy
m. Značka pre priame rezy
n. Nastavovacia skrutka hĺbky rezu
o. Paralelné vodidlo
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša okružná píla D23700 je určená na
profesionálne rezanie dreva a plastov.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo v prítomnosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
Táto okružná píla je elektrické náradie na
profesionálne použitie.
12
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1,5 mm². Maximálna dĺžka je
30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 1,
2)
1. Uvoľnite nastavovaciu skrutku hĺbky rezu (n).
2. Nastavte pätku píly (f) tak, aby ste získali
požadovanú hĺbku rezu.
3. Utiahnite nastavovaciu skrutku hĺbky rezu (n).
VAROVANIE: Ak chcete dosiahnuť
optimálne výsledky, nechajte pílový
kotúč vyčnievať z obrobku asi 3 mm
(pozrite detail v obr. 2).
Nastavenie šikmých rezov
(obr. 3)
Uhol šikmých rezov môže byť nastavený
v rozmedzí od 0° do 45°.
1. Uvoľnite nastavovaciu skrutku šikmých rezov
(k).
2. Naklopte pätku píly (f) tak, aby značka
na meradle označovala požadovaný uhol
šikmého rezu.
3. Utiahnite nastavovaciu skrutku šikmých rezov
(k).
Nastavenie pätky píly pre rezy
v uhle 90° (obr. 1, 4)
1. Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu 0°.
2. Pomocou páčky (h) zasuňte ochranný kryt
pílového kotúča a postavte pílu na stranu
pílového kotúča.
3. Uvoľnite nastavovaciu skrutku šikmých rezov
(k).
4. Priložte k pílovému kotúču (j) uhlomer
a nastavte pätku píly (f) v uhle 90°.
– Uvoľnite maticu (p) dorazu (q).
– Podľa potreby nastavte doraz (q).
– Utiahnite maticu (p) a nastavovaciu skrutku
(k).
Výmena pílového kotúča
(obr. 5)
1. Použite zaisťovacie tlačidlo vretena (d)
a otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek vyskrutkujte pomocou dodávaného
šesťhranného kľúča upínaciu skrutku pílového
kotúča (r).
2. Pomocou páčky (h) zasuňte spodný kryt
pílového kotúča (i) a vymeňte pílový kotúč (j).
Pri montáži nainštalujte do správnej polohy
podložky (s, t).
3. Skontrolujte smer otáčania pílového kotúča.
4. Zaskrutkujte rukou upínaciu skrutku pílového
kotúča (r) tak, aby bola podložka riadne
usadená na svojom mieste. Otáčajte skrutkou
v smere pohybu hodinových ručičiek.
5. Pri otáčaní hriadeľa stlačte zaisťovacie tlačidlo
(d), aby došlo k zablokovaniu pohybu pílového
kotúča.
6. Pomocou kľúča riadne pritiahnite upínaciu
skrutku pílového kotúča.
Nastavenie rozpínacieho klina
(obr. 5)
Správne nastavenie rozpínacieho klina (g) –
pozrite detail v obr. 5. Vôľu rozpínacieho klina
nastavte po každej výmene pílového kotúča alebo
kedykoľvek je to nutné.
1. Nastavte hĺbku rezu na hodnotu 0 mm, aby
ste získali prístup k obom upínacím skrutkám
(u) rozpínacieho klina.
2. Uvoľnite skrutky (u) a vysuňte rozpínací klin
na jeho maximálnu dĺžku.
3. Nastavte vôľu a pritiahnite skrutku.
Nastavenie značiek čiary rezu
(obr. 6)
Každá zo značiek pre šikmé rezy (l) a pre priame
rezy (m) je vybavená dvoma drážkami:
– úzka drážka: na vycentrovanie štandardných
oceľových kotúčov
– širšia drážka: na vycentrovanie pílových
kotúčov zo spekaných karbidov
Ak chcete nastaviť, postupujte nasledovne:
1. S pílovým kotúčom zaisteným v polohe 90°
urobte skúšobný rez v dĺžke zhruba 400 mm.
2. Opatrne posuňte pílu späť.
3. Povoľte skrutku (v) a zarovnajte rez (w)
a značku (m).
4. Riadne utiahnite skrutku (v).
Teraz sú obe značky čiary rezu správne zarovnané.
Montáž a nastavenie paralelného vodidla (obr. 7)
Paralelné vodidlo (o) je používané pre rezy
rovnobežné s hranou obrobku.
13
Montáž
1. Zasuňte paralelné vodidlo (o) do pätky píly,
ako je na uvedenom obrázku.
2. Zasuňte do otvoru (y) skrutku (x).
3. Nasaďte na skrutku upínaciu konzolu (z)
a pritiahnite zaisťovaciu skrutku (aa).
Nastavenie
1. Povoľte zaisťovaciu skrutku (aa) a nastavte
paralelné vodidlo (o) na požadovanú šírku.
Nastavenie sa môže odčítať na meradle (bb).
2. Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (aa). Značky
(cc) a (dd) sa môžu použiť ako vodidlo:
značka (cc): pre štandardné oceľové pílové
kotúče značka (dd): pre pílové kotúče zo
spekaných karbidov.
Pred použitím náradia
• Uistite sa, či boli správne namontované
ochranné kryty. Ochranný kryt pílového kotúča
musí byť v uzatvorenej polohe.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča v smere,
ktorý zodpovedá šípkam na pílovom kotúči.
POUŽITIE
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájania.
Správna poloha rúk (obr. 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Riadne vedenie píly zaistíte uchopením píly za
hlavnú rukoväť (ee) a za prednú rukoväť (c).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Z bezpečnostných dôvodov je hlavný vypínač
(a) Vášho náradia vybavený odisťovacím
tlačidlom (b). Stlačte odisťovacie tlačidlo, aby
došlo k odblokovaniu náradia. Ak chcete náradie
zapnúť, stlačte hlavný vypínač (a). Hneď ako
bude hlavný vypínač uvoľnený, blokovacie tlačidlo
bude automaticky aktivované, aby sa zabránilo
náhodnému zapnutiu náradia.
VAROVANIE: Náradie nezapínajte ani
nevypínajte, ak sa pílový kotúč dotýka
obrobku alebo iných materiálov.
VAROVANIE: Nepoužívajte zaistenie
vretena, ak je náradie v chode.
Vedenie náradia (obr. 1)
• Ak chcete docieliť optimálne výsledky, upnite
si obrobok opačne.
• Pomocou značky (m) sledujte čiaru rezu na
obrobku.
• Ak sa robí šikmý rez v uhle 45°, sledujte čiaru
rezu na obrobku pomocou značky (l).
• Dbajte na to, aby sa prívodný kábel píly
nachádzal mimo čiary rezu pri zadnej časti
náradia.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový
kotúč.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
• Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče.
Nepoužívajte túto pílu na vytváranie
zárezov.
14
Odsávanie prachu (obr. 1)
Vaša píla je vybavená výstupným otvorom na
odvod prachu (e).
• Kedykoľvek je to možné, pripojte zariadenie
na zachytávanie pilín a prachových nečistôt,
ktoré je navrhnuté podľa požiadaviek
príslušných predpisov.
• Vždy pripojte k náradiu zariadenie na
odsávanie prachu, ktoré je skonštruované
v súlade s platnými predpismi, ktoré sa
týkajú prachových emisií. Hadice väčšiny
vysávačov je možné pripojiť priamo k otvoru
na odvod prachu.
VAROVANIE: Pri rezaní kovov
nepoužívajte odsávacie systémy bez
vhodnej ochrany pred odlietavajúcimi
iskrami.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte rozpúšťadlá
alebo iné agresívne látky. Tieto
chemikálie môžu oslabiť materiály
použité v týchto častiach. Používajte
iba handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
zst00240823 - 14-07-2014
15
D23700
OKRUŽNÁ PÍLA 2
©
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising