MT3000K | Black&Decker MT3000K WALLPAPER STRIPPER instruction manual

www.blackanddecker.com
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-81 PL - (00/05)
MT3000K
15
16
21
14 13
A
20
17
18
19
3
B
23
19
6
22
C
D
2
24
11
10
180 o
8
13
F
E
27
14
26
25
11
10
G
H
28
29
5
26
I
J
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wielofunkcyjne elektronarzędzie firmy Black & Decker
jest przeznaczone do różnych domowych zastosowań
(dla majsterkowiczów).
Dzięki głowicy wiertarsko-wkrętarskiej narzędzie to służy
do wkręcania i wykręcania wkrętów.
Głowica szlifierska umożliwia szlifowanie drewna, metalu,
tworzyw sztucznych i lakierowanych powierzchni.
Za pomocą głowicy nożowej można usuwać powłoki
malarskie i klejowe z drewna, metalu i tworzyw
sztucznych
Urządzenie to nie nadaje się do zastosowania w pracach
ciągłych o charakterze produkcyjnym.
e.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić. Powodem
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
-
Zadbaj o to, by dzieci lub kobiety ciężarne nie
zbliżały się do miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Pył i inne pozostałości po szlifowaniu usuń w
przepisany sposób.
Opis elektronarzędzia (rys. A)
Elektronarzędzie to zawiera niektóre lub wszystkie
wymienione niżej elementy.
Zespół napędowy
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokujący
3. Przycisk zwalniający głowicy narzędziowej
4. Kieszeń końcówki wkrętarskiej
Głowica wiertarsko-wkrętarska
5. Przełącznik kierunku obrotów w lewo/w prawo
6. Uchwyt końcówki wkrętarskiej
Głowica szlifierska
7. Stopa szlifierki
8. Czubek stopy szlifierki
9. Króciec do odsysania pyłu
Głowica nożowa
10. Trzpień mocujący
11. Płytka zaciskowa
12. Kieszeń klucza trzpieniowego
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Rys. A
Elektronarzędzie jest dostarczane z niektórymi lub
wszystkimi wymienionymi niżej akcesoriami:
13. Skrobak
14. Osłona ostrza
15. Sztywne ostrze szerokie
16. Elastyczne ostrze szerokie
17. Końcówka wkrętarska
18. Końcówki wiertarskie
19. Papier ścierny
20. Poduszka polerska
21. Adapter do odkurzacza
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzia w postaci wiertarko-wkrętarki
•
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłogach i stropach dokładnie zorientuj się, jak
przebiegają przewody i rury.
•
Tuż po zakończeniu wiercenia nie dotykaj ostrza
wiertła, gdyż może być gorące.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone, a wtyczka wyjęta
z gniazda sieciowego.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzia w postaci szlifierki
•
Przy szlifowaniu w miarę możliwości zawsze
zakładaj maskę przeciwpyłową.
•
Po zakończeniu szlifowania starannie usuń wszelki
pozostały pył.
•
Przy szlifowaniu powłok malarskich, które mogą
zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna
i metalu, z których może się wydzielać trujący pył,
przedsiębierz szczególne środki ostrożności:
Zakładaj specjalną maskę chroniącą przed
pyłem i parami z farb ołowiowych i upewnij
się, czy zabezpieczone są także inne osoby
przebywające w pobliżu miejsca pracy
narzędzia.
Mocowanie i zdejmowanie głowic narzędziowych
(rys. B)
Głowice narzędziowe dają się łatwo wymieniać.
•
By zdjąć głowicę narzędziową, przytrzymaj naciśnięty
przycisk zwalniający (3) i odłącz głowicę.
•
By zamocować głowicę narzędziową, ustaw ją
w odpowiedniej pozycji względem elektronarzędzia
tak, jak pokazano na rysunku, i wciśnij aż do
zatrzaśnięcia.
Mocowanie i wyjmowanie końcówki wkrętarskiej
(rys. C)
•
Pociągnij do tyłu kołnierz mocujący (22).
•
Chwyt końcówki wkrętarskiej włóż do oporu w uchwyt
(6).
5
•
•
Zwolnij kołnierz mocujący, by ustalić końcówkę.
By wyjąć końcówkę wkrętarską, pociągnij do tyłu
kołnierz mocujący i wyciągnij końcówkę.
Elektronarzędzie jest dostarczane z końcówką wkrętarską
zamocowaną w kieszeni (4).
•
By wyjąć końcówkę wkrętarską z kieszeni, naciśnij
ją do dołu po stronie zagłębienia (4) i wyciągnij do
góry.
•
By ponownie zamocować końcówkę wkrętarską,
wciśnij ją na siłę do kieszeni.
•
By zdjąć ostrze, wykręć wkręt (27), wyjmij płytkę
zaciskową i zdejmij ostrze z trzpienia.
Wymiana dwustronnego ostrza (rys. I)
Dwustronne ostrze dostarczone z tym elektronarzędziem
można obrócić, a ostrza zamienne są do nabycia u dilera
Black & Decker.
•
Odkręć wkręt (28) i wyjmij go.
•
Zdejmij płytkę zaciskową ostrza (29).
•
Obróć ostrze (26) niezużytą stroną do przodu.
W razie zużycia obu stron ostrze trzeba wymienić.
•
Ponownie przyłóż płytkę zaciskową ostrza.
•
Włóż wkręt (28) i dokręć go.
Zakładanie papieru ściernego (rys. D)
•
Odłącz dwa dodatkowe rombowe wykroje (23) od
papieru ściernego (19).
•
Tak ustaw szlifierkę, by jej stopa była zwrócona do
góry.
•
Przyłóż papier ścierny (19) do stopy szlifierki tak, by
otwory wykonane w papierze i stopie pokryły się ze
sobą.
Wykrój rombowy można obrócić lub wymienić w razie
zużycia.
•
Po zużyciu przedniej części wykroju rombowego
ściągnij go, obróć i ponownie dociśnij do stopy.
•
Po zużyciu całego wykroju rombowego ściągnij go
ze stopy i załóż nowy.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania
elektronarzędzia.
Uwaga! W czasie pracy nie zasłaniaj szczelin wentylacyjnych, gdyż grozi to przegrzaniem silnika.
Wybór kierunku obrotów (rys. J)
Przy wkręcaniu wkrętów silnik powinien się obracać
w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a przy
wykręcaniu - w lewo.
•
By nastawić obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (5) przesuń w lewo.
•
By nastawić obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów przesuń w prawo.
Uwaga! Nigdy nie używaj głowicy szlifierskiej, gdy do
stopy szlifierki nie jest przytwierdzony papier lub inny
materiał ścierny.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć elektronarzędzie, naciśnij wyłącznik
(1).
•
By załączyć elektronarzędzie na stałe, naciśnij
przycisk blokujący (2), po czym można zwolnić
wyłącznik.
•
By wyłączyć elektronarzędzie, zwolnij wyłącznik
(1).
•
By wyłączyć elektronarzędzie załączone na stałe,
ponownie naciśnij i zwolnij wyłącznik.
Czubek stopy szlifierki (rys. E)
W razie zużycia czubka stopy szlifierki (8) można go
obrócić lub wymienić. Części zamienne są do nabycia
u dilera Black & Decker.
•
Obróć zużyty element lub wymień go na nowy.
Mocowanie i zdejmowanie skrobaka (rys. F)
•
Załóż skrobak na trzpień (10).
•
Występ płytki zaciskowej (11) włóż w szczelinę
w trzpieniu.
•
Wkrętem (24) przykręć płytkę zaciskową
do trzpienia.
•
By zdjąć skrobak, wykręć wkręt, wyjmij płytkę
zaciskową i zdejmij skrobak z trzpienia.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
•
Zawsze stosuj końcówki wkrętarskie odpowiedniego
rodzaju i odpowiedniej wielkości.
•
Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż
je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub
posmaruj mydłem jako środkiem smarnym.
•
Elektronarzędzie i końcówkę wkrętarską zawsze
utrzymuj w osi wkrętu.
Zakładanie i zdejmowanie osłony ostrza (rys. G)
•
Chwyć osłonę ostrza (14) za dwa końce.
•
Nieco unieś osłonę, by uwolnić ją z wkrętu (25),
i ściągnij, uważając, by nie dotknęła krawędzi ostrza
(26).
•
By założyć osłonę, chwyć ja za dwa końce, nasadź
na ostrze i wciśnij do oporu.
Szlifowanie
•
Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na elektronarzędzie.
•
Regularnie sprawdzaj stan papieru ściernego.
W razie potrzeby wymień go na nowy.
•
Przy szlifowaniu świeżych powłok malarskich
przed naniesieniem następnych korzystaj z bardzo
drobnoziarnistego papieru ściernego.
•
Na bardzo nierównych powierzchniach oraz w celu
usunięcia starych powłok malarskich najpierw
zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych
Uwaga! Gdy skrobak nie jest używany, osłonę ostrza
zawsze zakładaj na swoje miejsce.
Zakładanie i zdejmowanie ostrza szerokiego (rys. H)
•
Wybierz odpowiednie dla siebie ostrze.
•
Szczelinę do mocowania na końcu ostrza zgraj ze
szczeliną w trzpieniu (10).
•
Występ płytki zaciskowej (11) włóż w szczeliny
w trzpieniu (10) i ostrzu.
•
Wkrętem (27) przykręć płytkę zaciskową do
trzpienia.
6
•
•
powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się
przy użyciu papieru średnioziarnistego. W obydwu
przypadkach po pewnym czasie zmień papier na
drobnoziarnisty, by osiągnąć gładką powierzchnię.
Przy usuwaniu rdzy korzystaj z podkładki
szlifierskiej.
By uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów
do szlifowania, polerowania i zdzierania, zwróć się
do swojego dilera.
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.blackanddecker.
pl
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
Wiertarko-wkrętarka:
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min
Uchwyt do końcówek
mm
Maks. średnica otworów
wierconych w stali/drewnie obr/min
Szlifierka:
Oscylacje (na biegu
jałowym)
1/min
Skrobak:
Skoki (na biegu jałowym) 1/min
Masa
z głowicą
wiertarsko-wkrętarską
kg
z głowicą szlifierską
kg
z głowicą nożową
kg
Skrobanie
•
Wybierz najbardziej dla siebie odpowiednie ostrze.
Do zdzierania łuszczącej się farby użyj ostrza
zagiętego do wewnątrz. Do miękkich materiałów
najlepiej nadaje się ostrze elastyczne, a do twardych
- sztywne.
•
Dociśnij ostrze do materiału i równomiernie
przemieszczaj je po powierzchni.
Konserwacja
Elektronarzędzie firmy Black & Decker odznacza się
dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
niezbędne jego regularne czyszczenie.
•
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne.
•
Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
MT3000K
230
80
250
6,35, 6-kątny
4,0/6,0
8500
8500
1,3
1,25
1,25
CE Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że opisywane
urządzenie MT3000K zostało wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, 2002/95/EWG, EN 60745, EN 55014,
EN 61000.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Poziom ciśnienia akustycznego A
moc akustyczna A
ważona wartość przyspieszeń na rękojeści
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności mocy akustycznej
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
76 dB(A)
89 dB(A)
6,1 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black&Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
01.12.2004r.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.
blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
7
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Black&Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
8
MT3000K
33
TYP
1
1
4
3
5
6
19
8
2
17
18
7
10
9
16
12
13
39
19
14
35
15
34
36
20
11
26
29
28
27
30
22
21
24
31
23
32
E14110
25
WWW.2helpU.com
9
19 - 01 - 05
10
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
MT3000K
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising