XTD24CK | Black&Decker XTD24CK DRILL instruction manual

www.blackanddecker.com
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-96 PL - (00/05)
XTD24CK
7
6
A
9
5
11
10
9
C
B
12 14
13
10
4
11
D
E
2
5
10
7
6
F
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Młotowiertarka firmy Black & Decker jest przeznaczona
do wiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych
i w murze, a także do wkręcania i wykręcania wkrętów
oraz lekkiego kucia.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
e.
4
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
f.
g.
5.
a.
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić. Powodem
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
•
Mocowanie narzędzi roboczych (rys. B)
•
W razie potrzeby oczyść i nasmaruj chwyt (9).
•
Wycofaj do tyłu pierścień zaciskowy (10) i włóż chwyt
narzędzia w uchwyt narzędziowy (5).
•
Wciśnij narzędzie robocze do oporu i obróć je, aż
usadowi się w rowkach.
•
Pociągnij narzędzie, by sprawdzić, czy jest dobrze
zamocowane. W trybie kucia i wiercenia udarowego
narzędzie osadzone w uchwycie musi mieć kilka
centymetrów luzu w kierunku osiowym.
•
By wyjąć narzędzie, pociągnij pierścień zaciskowy
(10) do tyłu i wysuń je z uchwytu.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Zakładanie uchwytu wiertarskiego z wieńcem
zębatym (rys. C)
•
Chwyt (9) dostarczonego uchwytu wiertarskiego (11)
włóż w uchwyt narzędziowy zgodnie z powyższym
opisem.
Uwaga! Do wiercenia udarowego nigdy nie używaj
zwykłych uchwytów wiertarskich.
Bezpieczeństwo elektryczne:
Młotowiertarka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
•
•
między ostrzem wiertła a przednim końcem
ogranicznika.
Dokręć rękojeść, obracając ją w prawo.
Wkładanie narzędzi roboczych do uchwytu
wiertarskiego z wieńcem zębatym (rys. D)
•
Otwórz uchwyt wiertarski, obracając pierścień
zaciskowy (10).
•
Włóż chwyt narzędzia roboczego (12) w uchwyt
wiertarski.
•
Włóż klucz (13) w jedno z gniazd (14) w uchwycie
wiertarskim i dobrze dokręć wieniec.
Młotowiertarka ta nie może być używana przez
młodocianych ani słabe osoby bez odpowiedniego
nadzoru. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
elektronarzędziem.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker.
Obsługa
Uwaga! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Nie przeciążaj
młotowiertarki.
Opis młotowiertarki
Uwaga! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłogach i sufitach najpierw się poinformuj, jak dokładnie
przebiegają przewody i rury.
Młotowiertarka zawiera niektóre lub wszystkie
z wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Przycisk blokujący
3. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
4. Przełącznik trybu pracy
5. Uchwyt narzędziowy
6. Rękojeść boczna
7. Ogranicznik głębokości wiercenia
Wybór trybu pracy (rys. E)
Młotowiertarka dysponuje trzema trybami pracy:
przełącznik trybu pracy (5) obróć do żądanej pozycji
oznaczonej odpowiednim symbolem.
Montaż
Wiercenie
•
W celu wiercenia w stali, drewnie i tworzywach
sztucznych oraz wkręcania i wykręcania wkrętów
Uwaga! Sprawdź, czy młotowiertarka jest wyłączona,
a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
•
Mocowanie rękojeści bocznej i ogranicznika
głębokości wiercenia (rys. A)
•
Poluzuj uchwyt, obracając go w lewo, aż rękojeść
(6) da się nasunąć od przodu na młotowiertarkę.
•
Obróć rękojeść boczną do żądanej pozycji.
•
W przewidziany do tego celu otwór włóż ogranicznik
głębokości (7), tak jak pokazano na rysunku.
•
Przesuń ogranicznik do żądanej pozycji. Maksymalna
głębokość wiercenia jest wyznaczona odległością
przełącznik trybu pracy (5) ustaw w pozycji .
Wkręcanie wkrętów najpierw rozpoczynaj z małą
prędkością obrotową.
Wiercenie udarowe
•
W celu wiercenia w murze i betonie przełącznik trybu
.
pracy (5) ustaw w pozycji
•
Przy wierceniu udarowym wiertło nie powinno
odskakiwać, lecz spokojnie się obracać. W razie
potrzeby zwiększ prędkość obrotową.
5
Kucie bruzd
•
W celu kucia bruzd przy zablokowanym wrzecionie
i przy lekkich pracach wyburzeniowych przełącznik
•
•
•
•
.
trybu pracy (5) ustaw w pozycji
Sprawdź, czy przełącznik kierunku obrotów znajduje
się w pozycji obrotów w prawo.
Przy przechodzeniu z wiercenia udarowego na
kucie bruzd obróć dłuto do żądanej pozycji. Gdy
przy zmianie trybu pracy jest wyczuwany opór, nieco
obróć dłuto, by zadziałała blokada wrzeciona.
Regularnie czystym, suchym pędzelkiem czyść
szczeliny wentylacyjne.
Do czyszczenia młotowiertarki używaj tylko
łagodnego roztworu mydlanego i wilgotnej szmatki.
Uważaj, by do wnętrza młotowiertarki nie dostała się
jakakolwiek ciecz i nigdy nie zanurzaj elementów
młotowiertarki w cieczy.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Wybór kierunku obrotów
By wiercić otwory, wkręcać wkręty i kuć bruzdy, wybierz
kierunek obrotów w prawo (zgodny z ruchem wskazówek
zegara). By wykręcać wkręty lub wyjąć zakleszczone
wiertło, wybierz kierunek obrotów w lewo (przeciwny do
ruchu wskazówek zegara).
•
Dla uzyskania obrotów w prawo przełącznik (3)
przesuń w lewo.
•
Dla uzyskania obrotów w lewo przełącznik (3)
przesuń w prawo.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Uwaga! Nigdy nie zmieniaj kierunku obrotów podczas
pracy silnika.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. F)
•
Poluzuj rękojeść dodatkową (9).
•
Przesuń ogranicznik (7) do żądanej pozycji.
Maksymalna głębokość wiercenia jest wyznaczona
odległością między ostrzem wiertła a przednim
końcem ogranicznika.
•
Dokręć rękojeść dodatkową (9).
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (1). Im głębiej go
naciśniesz, tym większa będzie prędkość obrotowa
wrzeciona.
•
Dla uzyskania pracy ciągłej naciśnij przycisk
blokujący (2). Można wówczas zwolnić wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej. Możliwość ta
występuje tylko przy obrotach w prawo (w kierunku
ruchu wskazówek zegara).
•
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej. Znajdując się
w trybie pracy ciągłej, jeszcze raz naciśnij wyłącznik
i zwolnij go.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
XTD24CK
Napięcie
VAC 230
Pobór mocy
W 650
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min 0 - 1100
Prędkość obrotowa pod
obciążeniem
obr/min 0 - 820
Częstość udarów
1/min 0 - 4000
Energia pojedynczego udaru
J 2,2
Maksymalna średnica otworów wierconych w
betonie
mm 24
stali
mm 13
drewnie
mm 30
Maksymalna średnica otworów wierconych
wiertłem rurowym w murze
mm 65
Kucie bruzd
tak
Masa
kg 2,3
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność młotowiertarki zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Black & Decker
i Pirania odznaczają się najwyższą jakością i mają
na celu polepszenie sprawności elektronarzędzia.
Stosując je, osiągniesz maksymalną możliwą sprawność
młotowiertarki.
Konserwacja
Młotowiertarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest niezbędne jej regularne czyszczenie.
6
CE Deklaracja zgodności z normami UE
XTD24CK
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że
młotowiertarka XTD24CK została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, EN 60745, EN 55014, EN 61000.
Poziom ciśnienia akustycznego A
85 dB(A)
moc akustyczna A
96 dB(A)
ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści
10,7 m/s2
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
3 dB(A)
Współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black&Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.09.2005r.
By uzyskać więcej informacji o nowych produktach
i ofertach specjalnych, a także o samej firmie i zakresie
produkcji, odwiedź naszą stronę internetową www.
blackanddecker.pl
7
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Black&Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
8
TYP
1
XTD24CK
147
800
138
142
139 140
143
145
146
144
149
184
137
167
164 165
148
150
166
155
156
154
178
177
162 163
185
152
161
168
172
157
160
158
181
159
169
861
173
180
179
182
171
170
183
115
817
108
109
110
106
121
104
102
116
117
122
119
118
120
101
104
115
123
105
113
107
175
816
103
174
130
128
127
124
125
133
126
114
134
E14098
www.2helpU.com
9
08-09-05
10
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
XTD24CK
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising