XTD24CK | Black&Decker XTD24CK DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-47 CZ
XTD24CK
7
6
A
9
5
11
10
9
C
B
12 14
13
10
4
11
D
E
2
5
10
7
6
F
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určeno pro
vrtání do dřeva, kovů, plastů a zdiva a také pro šroubování
a lehké sekání.
b.
Bezpečnostní předpisy
c.
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Označení “elektrické nářadí” ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na Vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu). USCHOVEJTE TYTO
POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést ke způsobení úrazu.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostředích, jako jsou například prostory, ve
kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
což může vést ke vznícení prachu nebo výparů.
Při obsluze elektrického nářadí dbejte na to,
aby se nepřibližovali děti a nepovolané osoby.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo
ledničky. V takových případech se zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí působení vlhkosti
nebo dešti. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nepoškozuje napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte
napájecí kabel k přenášení nářadí, k jeho
posouvání a netahejte za něj při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití. Použití napájecího kabelu
vhodného pro venkovní prostředí snižuje riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Osobní bezpečnost
Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte a
o práci s elektrickým nářadím vždy přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
f.
4
léků. Chvilková nepozornost při práci s elektrickým
nářadím může mít za následek vážné zranění.
Používejte bezpečnostní prvky. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve než nářadí
připojíte do elektrické zásuvky, zajistěte, aby
byl hlavní spínač ve vypnuté poloze. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu, pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na
rotačních částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv a rukavice nedostaly do přílišné blízkosti
pohyblivých částí. Volné oděvy, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými částmi zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro konkrétní
aplikace používejte vhodné nářadí. Správné
elektrické nářadí provádí práci lépe a bezpečněji
ve výkonovém rozsahu, pro který je určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí, které nemůže být ovládáno spínačem, je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
nebo jiných připojených součástí, před
prováděním servisu a pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte jej od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámeným
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukách
neproškolených osob velmi nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, před použitím zajistěte jeho opravu.
Mnoho poruch vzniká nedostatečnou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
g.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástroje atd. v souladu s těmito pokyny
a způsobem doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce. Používání elektrického nářadí
k jiným než určeným aplikacím může vést ke
způsobení rizikových situací.
5.
a.
Opravy
Opravu vašeho nářadí svěřte pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Uchycení nástrojů (obr. B)
•
Očistěte a namažte dřík (9) nástroje.
•
Zatáhněte objímku (10) směrem dozadu a vložte
dřík do držáku nástrojů (5).
•
Zatlačte nástroj dolů a lehce s ním otáčejte, dokud
nezapadne do vybrání.
•
Tahem zkontrolujte řádné zajištění nástroje.
Funkce příklepu vyžaduje, aby se vrták, který je
zajištěn v držáku nástroje, mohl ve své ose několik
centimetrů pohybovat.
•
Chcete-li nástroj vyjmout, zatáhněte objímku (10)
dozadu a nástroj vyjměte.
Uchycení standardního sklíčidla (obr. C)
•
Upevněte dřík (9) dodávaného sklíčidla (11) do
držáku nástrojů podle výše popsaného postupu.
Varování! Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla pro
příklepové vrtání.
Další bezpečnostní pokyny pro kombinovaná
kladiva
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost
může způsobit ztrátu sluchu.
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
•
Doporučujeme použití respirátoru.
Uchycení nástrojů do standardního sklíčidla (obr. D)
•
Rozevřete sklíčidlo otáčením objímky (10).
•
Vložte dřík nástroje (12) do sklíčidla.
•
Zasuňte klíč (13) do některého z otvorů (14) na boční
straně sklíčidla a otáčením sklíčidlo dotáhněte.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy
zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
•
•
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastní rychlostí.
Nepřetěžujte nářadí.
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru. Děti musí
být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Varování! Před vrtáním do zdí, stropů a podlah
zkontrolujte umístění vodičů a potrubí.
Volba pracovního režimu (obr. E)
Nářadí je možné provozovat ve třech pracovních
režimech: Nastavte volič režimu vrtání (5) do požadované
polohy označené příslušným symbolem.
Popis
Toto nářadí obsahuje některé nebo všechny následující
prvky.
1. Spínač plynule nastavitelných otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Přepínač pro chod vpřed / vzad
4. Volič režimu vrtání
5. Držák pracovních nástrojů
6. Boční rukojeť
7. Hloubkový doraz
Vrtání
•
Pro vrtání do oceli, dřeva a plastů a pro šroubování
•
nastavte volič režimů (5) do polohy .
Začínejte šroubovat v nízkých otáčkách.
Vrtání s příklepem
•
Pro příklepové vrtání ve zdivu a betonu nastavte
.
volič režimů (5) do polohy
•
Při příklepovém vrtání by nářadí nemělo odskakovat
a mělo by pracovat hladce. V případě potřeby zvyšte
otáčky.
Montáž
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Sekání
•
Pro režim sekání se zajištěním vřetenem a pro lehké
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu
(obr. A)
•
Podle obrázku otáčejte držadlem proti směru pohybu
hodinových ručiček, až budete moci nasunout boční
rukojeť (6) na přední část nářadí.
•
Otočte boční rukojeť do požadované polohy.
•
Zasuňte hloubkový doraz (7) do otvoru podle
obrázku.
•
Nastavte hloubkový doraz do požadované polohy.
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti mezi
špičkou vrtáku a přední částí hloubkového dorazu.
•
Dotáhněte boční rukojeť otáčením držadla po směru
pohybu hodinových ručiček.
•
•
.
sekání nastavte volič (5) do polohy
Zkontrolujte, zda je přepínač pro chod vpřed/vzad
v poloze pro chod vpřed.
Při změně z režimu vrtání s příklepem na režim
sekání nastavte sekáč do požadované polohy.
Pokud cítíte při změně režimu odpor, pootočte lehce
sekáčem tak, aby došlo k zajištění vřetena.
Volba směru otáčení
Pro vrtání, utahování šroubů a pro sekání používejte
otáčení směrem dopředu (po směru pohybu hodinových
ručiček). Pro povolování šroubů a uvolňování zabloko-
5
vaných nástrojů používejte otáčení směrem vzad (proti
směru pohybu hodinových ručiček).
•
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte spínač pro volbu
chodu (3) směrem doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu (3) směrem doprava.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu
motoru.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Nastavení hloubky vrtání (obr. F)
•
Uvolněte boční rukojeť (6).
•
Nastavte hloubkový doraz (7) do požadované polohy.
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti mezi
špičkou vrtáku a přední částí hloubkového dorazu.
•
Dotáhněte boční rukojeť (6).
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Zapnutí a vypnutí
•
Zapněte nářadí stisknutím spínače s regulací otáček
(1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
•
Chcete-li zajistit nepřetržitý chod nářadí, stiskněte
zajišťovací tlačítko (2) a uvolněte spínač s regulací
otáček. To je možné pouze při chodu nářadí směrem
vpřed (otáčení po směru pohybu hodinových
ručiček).
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s regulací
otáček. Chcete-li vypnout nářadí, které pracuje
v režimu nepřetržitého chodu, stiskněte znovu
spínač s regulací otáček a uvolněte jej.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Otáčky při zátěži
Frekvence úderu
Energie úderu
Max. průměr vrtáku
Beton
Ocel
Dřevo
Jádrové vrtání do měkké cihly
Sekání
Hmotnost
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha dosahuje
vysokých kvalit a zvyšuje výkon Vašeho nářadí. Budeteli používat toto příslušenství, získáte s vaším nářadím
nejlepší pracovní výsledky.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
provozní životnost a minimální nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
•
Pomocí suchého a čistého malířského štětce
pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí.
•
Při čištění nářadí používejte mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Dbejte na to, aby se do nářadí nikdy
nedostala žádná kapalina a nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapalin.
XTD24CK
V 230
W 650
min-1 0 - 1100
min-1 0 - 820
min-1 0- 4000
J 2.2
mm
mm
mm
mm
24
13
30
65
Ano
kg 2,3
ES Prohlášení o shodě
XTD24CK
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 60745, EN 55014, EN 61000
Ochrana životního prostředí
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrace přenášené na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
85 dB(A)
96 dB(A)
10,7 m/s2
3 dB(A),
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-9-2005
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045189 - 28-05-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
XTD24CK - - - A
DRILL
147
800
138
142
139 140
143
145
146
144
149
184
137
167
164 165
148
150
166
155
156
154
178
177
162 163
185
152
161
168
172
157
160
158
181
159
169
861
173
180
179
182
171
170
183
115
817
108
109
110
106
121
104
102
116
117
122
119
118
120
101
104
115
123
105
113
107
175
816
103
174
130
128
127
124
125
133
126
114
134
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising