XTS100 | Black&Decker XTS100 MITRE SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-48 CZ
XTS100
17
26
25
27
24
23
22
21
20
18
19
A
19
4
19
19
11
B
2
8
C
14
16
14
29
28
30
31
D1
2
D2
14
15
14
29
28
30
31
D3
13
33
32
31
31
27
27
D4
D5
10
11
34
E1
9
E2
36 38 37
13
12
E3
35 18
E4
3
35
12
13 18
24
F1
F2
41
40
5
23
6
42
39
F3
F4
21
12
20
43
22
24
44
44
6
H
G
45
1
34
I
4
J
34
L
K
5
ČEŠTINA
Použití nářadí
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho
blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte a pokud jsou
poškozené, vyměňte je. Používáte-li nářadí venku,
používejte pouze prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití, který je i takto označen. Může být použit
prodlužovací kabel Black & Decker s délkou 30 m, aniž
by docházelo k výkonovým ztrátám.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při
práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který je určeno. Nářadí
nepřetěžujte. Nepoužívejte nářadí pro nesprávné účely,
nepoužívejte například kotoučovou pilu při řezání větví
nebo špalků.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací než je
doporučeno tímto návodem může vést ke způsobení
poranění obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození nářadí nebo napájecího kabelu. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí, poškození ochranných krytů a spínačů
a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela v pořádku a aby
nářadí správně plnilo funkci, pro kterou je určeno. Je-li
kterákoliv část nářadí vadná, nebo je-li poškozena, nářadí
nepoužívejte. Pokud nelze zapnout a vypnout hlavní
spínač nářadí, s nářadím nepracujte. Zničené nebo
poškozené díly nechejte vyměnit ve značkovém servisu.
Nikdy se nepokoušejte provádět jakékoliv opravy sami.
Vypínejte nářadí
Není-li nářadí používáno, před výměnou jeho částí,
příslušenství nebo doplňků a před prováděním údržby
vždy odpojte napájecí kabel.
Zabraňte neúmyslnému spuštění
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači. Před
připojením napájecího kabelu k síti se ujistěte, zda je
nářadí vypnuto.
Zamezte poškození napájecího kabelu
Nikdy nepřenášejte nářadí za jeho napájecí kabel
a neškubejte a netahejte za tento kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Kabel veďte tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na
suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeno,
mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte
nářadí v čistém a v bezvadném technickém stavu. Při
údržbě a výměně příslušenství se řiďte uvedenými
pokyny. Udržujte všechny ovládací prvky a rukojeti čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Vaše pokosová pila Black & Decker je určena pro řezání
dřeva nebo dřevěných produktů.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Varování! Používáte-li elektrické nářadí napájené ze
sítě, vždy dodržujte základní bezpečnostní předpisy,
včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, úrazu způsobeného elektrickým proudem,
zranění nebo způsobení hmotných škod.
Před použitím tohoto nářadí si řádně prostudujte
celý tento návod.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Před prováděním údržby, opravy nebo seřizování,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Udržujte pořádek na pracovišti
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku nehod.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze,
například v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
Zamezte přístupu dětí
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti pracovního prostoru a aby se
dotýkaly nářadí nebo napájecího kabelu.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné oblečení nebo šperky, tyto mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi nářadí. Pracujeteli venku, používejte pokud možno gumové rukavice
a neklouzavou obuv.
Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
Prvky osobní ochrany
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné částečky
materiálu, používejte proti prachu ochranný štít nebo
respirátor. Používejte vhodnou ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevystavujte tělo kontaktu s uzemněnými povrchy
(například potrubí, radiátory, sporáky a ledničky).
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím
ochranného jističe (RCD).
Nepřekážejte sami sobě
Při práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
Zůstaňte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Přemýšlejte. Pokud jste
unaveni, přerušte prováděnou práci.
Upněte si obrobek
K připevnění obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je
to bezpečnější a umožňuje to provádění obsluhy nářadí
oběma rukama.
Připojení zařízení pro odsávání prachu
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci.
6
Opravy
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými servisními
mechaniky s použitím originálních náhradních dílů.
V ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
•
•
•
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití zemnícího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené
na výkonovém štítku odpovídá napájecímu
napětí v síti.
•
•
•
•
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí.
Při nepříznivém průběhu napájecího napětí může být
ovlivněna funkce ostatních zařízení. Například, při
zapnutí nářadí dojde k dočasnému poklesu intenzity
umělého osvětlení.
Je-li impedance systému napájení menší než 0,29 Ω,
nemělo by docházet k poruchám.
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro pokosové pily
•
Nepovolujte obsluhu tohoto nářadí neproškoleným
osobám.
•
Před zahájením práce se ujistěte, zda jsou řádně
přitaženy všechny zajišťovací prvky a rukojeti.
•
Neobsluhujte nářadí, není-li na svém místě jeho
ochranný kryt. Neobsluhujte nářadí, není-li ochranný
kryt funkční nebo není-li správně prováděna jeho
údržba.
•
Nikdy nepoužívejte pilu bez vodicí desky
s drážkou.
•
Nikdy nepřibližujte ruce do prostoru kotouče, je-li
pila připojena k napájecímu napětí.
•
Neprovádějte odstraňování jakýchkoliv odřezků
nebo jiných částí obrobku z prostoru řezání, je-li
pila v chodu a není-li rameno pily v klidové poloze.
•
Neprovádějte řezání obrobků, jejichž rozměry
jsou větší než jsou hodnoty obrobků uvedené
v technických údajích.
•
Nikdy se nepokoušejte zastavit pohybující se kotouč
pily jeho zablokováním nebo jiným způsobem. Tímto
způsobem může dojít k vážnému úrazu.
•
Před použitím jakéhokoliv příslušenství si řádně
nastudujte návod. Nesprávné použití příslušenství
může nářadí poškodit.
•
Zvolte si vždy kotouč, který je vhodný pro řezání
materiálu obrobku.
•
Dodržujte maximální otáčky, které jsou uvedeny na
kotouči pily.
•
Při manipulaci s pilovým kotoučem používejte držák
nebo noste rukavice.
•
Před použitím pily se ujistěte, zda je pilový kotouč
správně namontován. Ujistěte se, zda se pilový
kotouč otáčí správným směrem. Dbejte na to, aby
byl kotouč stále ostrý.
•
Nepoužívejte pilové kotouče, které mají menší nebo
větší průměr než je doporučená hodnota. Parametry
pilového kotouče jsou uvedeny v technických
údajích. Používejte pouze pilové kotouče, jaké jsou
•
•
•
•
•
•
•
specifikovány v tomto návodu, odpovídající normě
EN 847-1.
Snažte se používat speciální kotouče se sníženou
hlučností.
Nepoužívejte kotouče z rychlořezné oceli.
Nepoužívejte prasklé, ohnuté nebo jinak poškozené
pilové kotouče.
Nepoužívejte brusné kotouče.
Před uvolněním hlavního spínače zvedněte kotouč
z drážky v obrobku.
Při provádění šikmých řezů se ujistěte, zda je
rameno pily řádně zajištěno.
Neprovádějte zablokování ventilátoru, chcete-li
zablokovat hřídel motoru.
Při spuštění ramena pily dojde k automatickému
zdvižení ochranného krytu kotouče. Je-li rameno
zdviženo, kryt bude spuštěn. Při montáži nebo
demontáži pilových kotoučů a při kontrole pily může
být tento kryt zdvižen rukou. Nikdy neprovádějte
zdvižení krytu rukou, je-li pila v chodu.
Neprovádějte řezání jiných než doporučených
materiálů.
Dbejte na to, aby se v blízkosti pily nevyskytovaly
žádné nečistoty, například piliny nebo odřezky.
Provádějte pravidelnou kontrolu, zda nedošlo
k zanesení větracích drážek motoru pilinami.
Dojde-li k opotřebování vodicí desky s drážkou,
proveďte její výměnu.
Před prováděním údržby nebo před výměnou
pilového kotouče odpojte pilu od sítě.
Nikdy neprovádějte žádné čištění nebo údržbu, je-li
pila v chodu a není-li rameno pily v klidové poloze.
Zajistěte, aby byla pila i pracovní prostor dobře
osvětleny hlavním i doplňkovým osvětlením.
Je-li to možné, proveďte vždy montáž pily na
pracovní stůl.
Nálepky na stroji
Na stroji jsou následující piktogramy:
Používejte ochranu sluchu.
Používejte respirátor.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
7
Hlavní spínač
Provozní rukojeť
Zadní dolní kryt
Zajišťovací šroub ramena pily
Úhlový doraz
Zarážka nastavení svislé polohy
Pravé vodítko
Prolis
Měřítko pokosových řezů
Západka pokosových řezů
Upínací šroub pokosových řezů
Levé vodítko
Pilový kotouč
Pohyblivý dolní kryt
Zajišťovací tlačítko vřetena
Uvolňovací páčka ramena pily
Obr. A
17. Kryt motoru
18. Vodicí deska s drážkou
19. Otvory pro upevnění pily
20. Upínací šroub horního vodítka
21. Seřizovací šroub horního vodítka
22. Zarážka nastavení šikmých řezů
23. Měřítko šikmých řezů
24. Upínací šroub šikmých řezů
25. Výstup pro odvod pilin
26. Horní kryt
27. Klíč na pilový kotouč
•
•
•
•
•
Montáž
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
•
•
Vybalení (obr. B)
•
Opatrně vyjměte pilu z balicího materiálu.
•
Podle nákresu zatlačte dolů provozní rukojeť pily (2)
a vyšroubujte zajišťovací šroub ramena pily (4).
•
Opatrně uvolněte tlak a nechejte rameno zvednout
do maximální výšky klidové polohy.
•
Podle nákresu připevněte upínací svorku pokosových
řezů (11).
Zvedněte dolní kryt co nejvíce je to možné.
Povolte šroub konzoly krytu (28), aby došlo
k uvolnění šikmého rohového kusu (29).
Zatlačte šikmý rohový kus mezi hlavu šroubu a kryt.
To umožňuje dostatečné zdvižení konzoly krytu (30),
což umožní přístup ke šroubu pilového kotouče
(31).
Se zdviženým dolním krytem (14), který je zajištěn
v této poloze šroubem konzoly krytu, stiskněte
zajišťovací tlačítko vřetena (15) a otáčejte kotoučem,
dokud nedojde k zajištění.
Se stisknutým zajišťovacím tlačítkem vřetena
proveďte uvolnění a odstranění šroubu pilového
kotouče (31). Pomocí dodaného klíče (27) otáčejte
šroubem po směru pohybu hodinových ručiček.
Odstraňte vnější podložku (33).
Sejměte pilový kotouč (13).
Montáž
•
Nainstalujte pilový kotouč (13) na vřeteno na vnitřní
podložku (34). Ujistěte se, zda šipka na kotouči
ukazuje stejným směrem jako šipka na pile.
•
Vyměňte vnější podložku (33).
•
Se stisknutým zajišťovacím tlačítkem vřetena
proveďte přitažení šroubu pilového kotouče (31).
Pomocí dodaného klíče (27) otáčejte šroubem proti
směru pohybu hodinových ručiček.
•
Nastavte konzolu krytu (30) dolů tak, aby se šikmý
rohový kus (29) nacházel pod hlavou šroubu konzoly
krytu (28).
•
Přitáhněte šroub konzoly krytu.
Upevnění pily na pracovní stůl (obr. C)
Podstavec pily je opatřen otvory (19), které umožňují
provedení montáže pily na pracovní stůl.
•
Protáhněte šroub každou opěrnou nohou pily
a zašroubujte každý šroub do předvrtané díry
v pracovním stole. Pro různé velikosti šroubů jsou
k dispozici otvory se dvěma rozdílnými průměry.
Podle vašeho uvážení použijte pro upevnění pily
otvor s průměrem, který nejlépe vyhovuje typu
šroubu. Není nutné použití obou otvorů. Vždy
proveďte řádnou montáž pily, aby nemohlo dojít
k jejímu pohybu.
•
Chcete-li zajistit přenosnost pily, namontujte pilu
na překližkovou desku s tloušťkou minimálně
12,5 mm. V takovém případě budete moci pilu
připevnit k pracovní ploše nebo bude umožněno její
přenesení na jiné pracoviště.
•
Provádíte-li připevnění pily k překližkové desce,
ujistěte se, zda montážní šrouby nevystupují z druhé
strany desky. Spodní strana desky musí být bez
nerovností, aby dokonale přilehla na pracovní stůl.
Upínáte-li pilu k jakémukoliv pracovnímu povrchu,
upínejte ji pouze na upínacích místech, kde jsou
umístěny otvory pro montážní šrouby. Upnutí pily na
jiných místech způsobí problémy při provozu pily.
•
Chcete-li zabránit nepřesnostem, zkontrolujte,
zda se na montážním povrchu nevyskytují žádné
nerovnosti. Dochází-li na montážním povrchu ke
kolébání pily, umístěte pod jednu nohu pily tenký
kousek materiálu, aby byla zajištěna stabilní poloha
pily na montážním povrchu.
Varování! Nikdy neprovádějte stisknutí tlačítka pro
zajištění vřetena, je-li pila v chodu.
Kontrola a nastavení kotouče vzhledem k pravítku
(obr. E1 - E3)
•
Povolte upínací šroub pokosových řezů (11).
•
Stiskněte západku pokosových řezů (10) a uvolněte
rameno pokosových řezů (34).
•
Nastavte úhel pokosového řezu na hodnotu 0°.
•
Sklopte rameno pily směrem dolů tak, aby se pilový
kotouč dostal do drážky vodicí desky (18).
•
Umístěte k levému pravítku (12) a k pilovému kotouči
(13) úhelník (35). Ujistěte se, zda se zuby pilového
kotouče nedotýkají úhelníku.
•
Zkontrolujte polohu ramena pokosových řezů
(34). Je-li to nutné, proveďte nastavení ramena
pokosových řezů tak, aby byl pilový kotouč přesně
v kolmé poloze (90°) vzhledem k pravítku. Proveďte
kontrolu pomocí úhelníku.
•
Přitáhněte upínací šroub pokosových řezů.
•
Je-li to nutné, proveďte nastavení ukazatele
pokosových řezů.
Nastavení ukazatele pokosových řezů (obr. E4)
•
Zkontrolujte ukazatel (36) a měřítko (9).
•
Pokud ukazatel neukazuje přesně nulovou polohu,
povolte šroub (37), posuňte výlisek z plastu (38)
tak, aby byl ukazatel přesně na hodnotě 0° a šroub
znovu přitáhněte.
Demontáž a montáž pilového kotouče (obr. D1 - D5)
Demontáž
•
Stiskněte páku (16), aby došlo k uvolnění dolního
krytu (14).
8
Kontrola a nastavení kotouče vzhledem ke stolu
(obr. F1 - F3)
•
Povolte upínací šroub šikmých řezů (24).
•
Nastavte úhel šikmého řezu na hodnotu 0°. Nastavte
rameno pily směrem doprava tak, aby se úhlový
doraz (5) opřel o dorazový šroub (39).
•
Sklopte rameno pily směrem dolů tak, aby se pilový
kotouč dostal do drážky vodicí desky (18).
•
Umístěte ke stolu (12) a k pilovému kotouči (13)
úhelník (35). Ujistěte se, zda se zuby pilového
kotouče nedotýkají úhelníku.
•
Zkontrolujte polohu ramena pily. Je-li to nutné,
proveďte nastavení ramena pily tak, aby byl pilový
kotouč přesně v kolmé poloze (90°) vzhledem ke
stolu. Proveďte kontrolu pomocí úhelníku.
Povolte o několik otáček pojistnou matici (39).
Podle situace otáčejte dorazovým šroubem (6)
po směru nebo proti směru pohybu hodinových
ručiček.
Přitáhněte pojistnou matici (39).
•
Přitáhněte upínací šroub šikmých řezů.
•
Je-li to nutné, proveďte nastavení ukazatelů šikmých
řezů.
•
•
Přitáhněte řádně upínací šroub (20).
Přitahujte seřizovací šroub (21), dokud nebudou obě
části vodítka srovnány.
Varování! Vodicí drážky (44) mohou být zaneseny
pilinami. K pročištění drážek použijte špejli nebo je
profoukněte proudem nízkotlakého vzduchu.
Odsávání prachu (obr. A)
K připojení vysavače nebo odsávacího zařízení
musíte použít adaptér. Tento adaptér můžete zakoupit
u nejbližšího značkového prodejce Black & Decker.
•
Vložte adaptér do výstupu pro odvod pilin (25).
•
Připojte k adaptéru hubici vysavače.
Použití
Varování! Nechejte pilu pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Zapnutí a vypnutí (obr. I)
•
Chcete-li pilu zapnout, stiskněte hlavní spínač (1).
•
Chcete-li pilu vypnout, uvolněte hlavní spínač.
•
Chcete-li pilu zajistit proti neoprávněnému použití,
vložte zámek do otvoru (45) a proveďte jeho
uzamčení.
Nastavení ukazatelů šikmých řezů (obr. F4)
•
Zkontrolujte ukazatel (40) a měřítko (23).
•
Není-li na ukazateli přesná hodnota nula, povolte
šroub (41), který připevňuje ukazatel a nastavte
tento ukazatel do správné polohy.
•
Stejným způsobem nastavte i ukazatel (42).
Řezání
•
Před zahájením řezu nechejte pilový kotouč několik
sekund protáčet naprázdno.
•
Při provádění řezu vyvíjejte na pilu pouze malý
tlak.
•
Upněte si obrobek k pile.
Kontrola a nastavení úhlu šikmých řezů (obr. G)
•
Posuňte horní část levého vodítka (12) do strany.
•
Povolte upínací šroub šikmých řezů (24).
•
Nastavte úhel šikmého řezu na hodnotu 45°.
Nastavte rameno pily směrem doleva tak, aby se
doraz pro úhly šikmých řezů (43) opřel o dorazový
šroub (22).
•
Zkontrolujte polohu ramena pily. Je-li to nutné,
nastavte rameno pily tak, aby byl pilový kotouč
nastaven v úhlu 45°.
Povolte o několik otáček pojistnou matici (44).
Podle situace otáčejte dorazovým šroubem (22)
po směru nebo proti směru pohybu hodinových
ručiček.
Přitáhněte pojistnou matici (44).
•
Přitáhněte upínací šroub šikmých řezů.
•
Pro dosažení hodnoty úhlu šikmého řezu 47°
směrem doleva nebo 2° směrem doprava nastavte
dorazový šroub (6 nebo 22) tak, abyste umožnili
nezbytný pohyb ramena.
Svislé přímé příčné řezy (obr. A a J)
•
Povolte upínací šroub pokosových řezů (11).
•
Stiskněte západku pokosových řezů (10) a uvolněte
rameno pokosových řezů (34).
•
Zajistěte západku pokosových řezů v poloze 0°
a přitáhněte upínací šroub pokosových řezů.
•
Opřete dřevo, které budete řezat, o vodítka (7 a
12).
•
Uchopte provozní rukojeť (2) a stiskněte uvolňovací
páčku (16), aby došlo k uvolnění ramena pily.
Zapněte pilu.
•
Zatlačte rameno pily směrem dolů, abyste umožnili
provedení řezu obrobku a vniknutí pilového kotouče
do drážky vodicí desky (18).
•
Po ukončení řezu vypněte pilu a před nastavením
ramena pily do horní klidové polohy počkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení pilového kotouče.
Svislé pokosové příčné řezy (obr. A a K)
•
Povolte upínací šroub pokosových řezů (11).
•
Stiskněte západku pokosových řezů (10) a uvolněte
rameno pokosových řezů (34).
•
Nastavte rameno do požadované polohy pokosového
řezu. Západka pokosových řezů může být zajištěna
v pozicích 15°, 22,5°, 30° a 45°. Chcete-li zvolit
úhel mezi těmito hodnotami nebo úhel 47°, uchopte
a pevně držte rameno pokosových řezů a přitáhněte
upínací šroub pokosových řezů v požadované
poloze.
Nastavení horního vodítka (obr. H)
Horní část levého vodítka (12) může být nastavena tak,
aby poskytovala vůli pro nastavení úhlů šikmých řezů.
•
Povolte upínací šroub (20) a seřizovací šroub (21).
•
Posuňte vodítko doleva.
•
Proveďte zkoušku s vypnutou pilou a zkontrolujte
vůli. Nastavte vodítko tak, aby bylo co nejblíže
u pilového kotouče, což zajišťuje poskytnutí
maximální podpěry obrobku, aniž by docházelo ke
kontaktu při sklápění a zvedání ramena pily.
9
•
Dále postupujte jako u svislých přímých příčných
řezů.
•
•
Varování! Provádíte-li pokosový řez konce dřevěného
obrobku s malým odřezkem, umístěte obrobek tak, aby
byl odřezek na straně pilového kotouče, kde kotouč
svírá s vodítkem větší úhel. Například levý pokosový
řez, odřezek doprava - pravý pokosový řez, odřezek
doleva.
Před prováděním jakýchkoliv řezů proveďte
zkušební pohyb pily bez zapnutí hlavního spínače.
Všechny řezy jsou prováděny tak, že spodní část
lišty leží na ploše pracovního stolu pily.
Vnitřní roh
•
Levá strana
Umístěte lištu tak, aby byla horní část lišty
opřena o vodítko.
Uchovejte levou část řezu.
•
Pravá strana
Umístěte lištu tak, aby byla spodní část lišty
opřena o vodítko.
Uchovejte levou část řezu.
Šikmé řezy (obr. A a L)
Úhly šikmých řezů mohou být nastaveny v rozmezí od
47° směrem doleva až po 2° směrem doprava a řez může
být proveden ramenem pokosových řezů nastaveným
v rozmezí od hodnoty nula až po maximální nastavení
úhlu 45° směrem doleva nebo doprava.
•
Posuňte horní část levého vodítka (12) do strany.
•
Povolte upínací šroub šikmých řezů (24).
•
Nastavte rameno pily do požadované polohy
šikmého řezu. Držte pevně rameno pily a přitáhněte
upínací šroub šikmých řezů.
•
Nastavte horní část levého vodítka (12) do
požadované polohy.
•
Dále postupujte jako u svislých přímých příčných
řezů.
Vnější roh
•
Levá strana
Umístěte lištu tak, aby byla spodní část lišty
opřena o vodítko.
Uchovejte pravou část řezu.
•
Pravá strana
Umístěte lištu tak, aby byla horní část lišty
opřena o vodítko.
Uchovejte pravou část řezu.
Řezání čela lišty
Řezání čela lišty se provádí kombinovaným pokosovým
řezem. Pro dosažení extrémní přesnosti je vaše pila
opatřena polohami pro úhel pokosového řezu 22,5° a pro
úhel šikmého řezu 33,85°. Tato nastavení jsou standardní
pro čela lišt s úhly 52° nahoře a 38° dole.
Kombinované pokosové řezy
Kombinované pokosové řezy jsou prováděny po
nastavení úhlu pokosového řezu a úhlu šikmého řezu
současně. Jedná se o typ řezu, který je používán pro
výrobu rámů nebo skříněk se šikmými stěnami.
Varování! Pokud se u jednotlivých řezů úhly liší,
zkontrolujte, zda jsou upínací šrouby šikmých a
pokosových řezů pevně dotaženy. Po provedení jakékoliv
změny úhlu pokosového nebo šikmého řezu musí být
tyto šrouby dotaženy.
•
•
Užitečné rady pro optimální použití pily
•
Nepřibližujte ruce do blízkosti menší než je 150 mm
od pilového kotouče.
•
Při provádění řezu přitlačujte obrobek pevně
k pracovnímu stolu a k pravítku. Udržujte ruce
v bezpečné vzdálenosti, dokud nedojde k uvolnění
hlavního spínače a k úplnému zastavení pilového
kotouče.
•
Před provedením konečného řezu vždy proveďte
zkušební pohyb pily (s vypnutou pilou), abyste mohli
provést kontrolu dráhy pilového kotouče.
•
Dbejte na to, aby nedocházelo ke křížení vašich
rukou.
•
Stůjte oběma chodidly na podlaze a udržujte
rovnovážný postoj.
•
Provádíte-li pohyb ramenem pily směrem doprava
nebo doleva, sledujte tento pohyb a stůjte mírně na
straně pilového kotouče.
•
Pro sledování nakreslené čáry řezu používejte
průhledy v krytu.
Před prováděním konečného řezu si na odpadovém
materiálu proveďte zkušební řez.
Všechny řezy jsou prováděny pomocí levého
šikmého řezu, a tak, že je zadní část lišty opřena
o základnu.
Vnitřní roh
•
Levá strana
Horní část lišty je opřena o vodítko.
Pravý pokosový řez.
Uchovejte levou část řezu.
•
Pravá strana
Spodní část lišty je opřena o vodítko.
Levý pokosový řez.
Uchovejte levou část řezu.
Vnější roh
•
Levá strana
Spodní část lišty je opřena o vodítko.
Levý pokosový řez.
Uchovejte pravou část řezu.
•
Pravá strana
Horní část lišty je opřena o vodítko.
Pravý pokosový řez.
Uchovejte pravou část řezu.
Příslušenství
Řezání základních lišt
Řezání základní lišty je prováděno s úhlem šikmého
řezu 45°.
Výkon vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha je navrženo
tak, aby poskytovalo vysokou kvalitu a zvyšovalo výkon
10
vašeho nářadí. Budete-li používat tato příslušenství,
získáte nejlepší pracovní výsledky.
Technické údaje
Přeprava (obr. B)
Napájecí napětí
VAC
Příkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Průměr pilového kotouče
mm
Průměr upínacího otvoru kotouče
mm
Tloušťka pilového kotouče
mm
Max. kapacita příčného řezu při 90°
mm
Max. kapacita pokosového řezu při 45° mm
Max. hloubka řezu při 90°
mm
Max. hloubka šikmého příčného řezu mm
Pokosový řez (max. polohy)
levý
pravý
Šikmý řez (max. polohy)
levý
pravý
Hmotnost
kg
•
•
Chcete-li provádět přepravu pily, sklopte
rameno a stiskněte zajišťovací čep (4). Zajistěte
rameno pokosových řezů v koncové poloze
pravého pokosového úhlu, aby byla pila co
nejkompaktnější.
Vždy přenášejte pilu uchopením za prolisy (8), které
jsou zobrazeny na obr. B.
Varování! Nepřenášejte pilu uchopením za kryt.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
•
Pravidelně provádějte čištění větracích otvorů
pomocí suchého štětce.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Dbejte na to, aby se do pily nikdy
nedostala žádná kapalina a nikdy neponořujte
žádnou část pily do jakékoliv kapaliny.
Kapacity řezů
Pokosový řez 0°
Výsledná šířka při maximální
hloubce řezu 89 mm
Výsledná hloubka při maximální
šířce řezu 137 mm
Pokosový řez 45°
Výsledná šířka při maximální
hloubce řezu 89 mm
Výsledná hloubka při maximální
šířce řezu 97 mm
Šikmý řez 45°
Výsledná šířka při maximální
hloubce řezu 64 mm
Výsledná hloubka při maximální
šířce řezu 137 mm
Řezání čela lišty
Výsledná hloubka při maximální
šířce řezu 133 mm
Varování! Před prováděním údržby se vždy ujistěte,
zda je pila vypnuta a zda je od sítě odpojen napájecí
kabel pily.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
11
XTS100
230
1500
5000
254
16
2,6
137
89
89
64
47°
47°
47°
2°
14
mm
108
mm
67
mm
75
mm
67
mm
105
mm
38
mm
20
ES Prohlášení o shodě
XTS100
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají požadavkům následujících norem: 98/37/EC,
89/336/EEC, EN 61000, EN 61029, EN 55014
LpA (akustický tlak)
93,5 dB(A)
LWA (akustický výkon)
106,9 dB(A)
měřené vibrace ruka/paže
1,57 m/s2
KpA (nepřesnost měření akustického tlaku)
3 dB(A)
KWA (nepřesnost měření akustického výkonu) 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-7-2005
12
Politika služby zákazníkům
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045192 - 28-05-2007
13
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
14
XTS100 - - - - A
Table MITRE SAW 1
©
15
XTS100 - - - - A
Motor MITRE SAW 1
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising