XTS100 | Black&Decker XTS100 MITRE SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-92 SK
XTS100
17
26
25
27
24
23
22
21
20
18
19
A
19
4
19
19
11
B
2
8
C
14
16
14
29
28
30
31
D1
2
D2
14
15
14
29
28
30
31
D3
13
33
32
31
31
27
27
D4
D5
10
11
34
E1
9
E2
36 38 37
13
12
E3
35 18
E4
3
35
12
13 18
24
F1
F2
41
40
5
23
6
42
39
F3
F4
21
12
20
43
22
24
44
44
6
H
G
45
1
34
I
4
J
34
L
K
5
SLOVENČINA
Odpratanie nastavovacích prípravkov a kľúčov
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho
blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prehliadnite a pokiaľ sú
poškodené, vymeňte ich. Ak používate náradie vonku,
používajte iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený. Môže sa použiť
predlžovací kábel Black & Decker s dĺžkou 30 m, bez
toho, aby dochádzalo k výkonovým stratám.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradie alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa
bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý je
určené. Náradie nepreťažujte. Nepoužívajte náradie na
nesprávne účely, nepoužívajte napríklad okružnú pílu na
rezanie vetví alebo polienok.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené v tomto návode môže viesť k spôsobeniu
poranenia obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či
nedošlo k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie ochranných
krytov a spínačov a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť
správny chod náradia. Zaistite, aby bol chod náradia
úplne v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu, na
ktorú je určené. Ak je ktorákoľvek časť náradia chybná,
alebo ak je poškodená, náradie nepoužívajte. Pokiaľ sa
nedá zapnúť a vypnúť hlavný vypínač náradia, s náradím
nepracujte. Zničené alebo poškodené diely nechajte
vymeniť v značkovom servise. Nikdy sa nepokúšajte
prevádzať akékoľvek opravy sami.
Vypínajte náradie
Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou jeho častí,
príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby
vždy odpojte prívodný kábel.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači.
Pred pripojením prívodného kábla k sieti sa uistite, či je
náradie vypnuté.
Zamedzte poškodeniu prívodného kábla
Nikdy neprenášajte náradie za jeho prívodný kábel
a neťahajte za tento kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky.
Kábel veďte tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na
suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Prevádzajte údržbu náradia starostlivo
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
náradie v čistom a bezchybnom technickom stave. Pri
údržbe a výmene príslušenstva sa riaďte uvedenými
pokynmi. Udržujte všetky ovládacie prvky a rukoväte
čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.
Použitie náradia
Vaša pokosová píla Black & Decker je určená na rezanie
dreva alebo drevených produktov.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Varovanie! Ak používate elektrické náradie
napájané zo siete, vždy dodržujte základné
bezpečnostné predpisy, vrátane nasledujúcich, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom, zranenia alebo spôsobenia
hmotných škôd.
Pred použitím tohto náradia si riadne preštudujte
celý tento návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
P r e d p r e v á d z a n í m ú d r ž b y, o p r a v y a l e b o
nastavovaním, odpojte zástrčku prívodného kábla
od zásuvky.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku nehôd.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých kvapalín a plynov.
Zamedzte prístup deťom
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti pracovného priestoru a aby
sa dotýkali náradia alebo prívodného kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto sa môžu
zachytiť pohyblivými časťami náradia. Ak pracujete
vonku, používajte pokiaľ možno gumené rukavice
a nekĺzavú obuv.
Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci
s náradím práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné čiastočky
materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo
respirátor. Používajte vhodnú ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
Nevystavujte telo kontaktu s uzemnenými povrchmi
(napríklad s potrubiami, radiátormi, sporákmi
a chladničkami). Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej
zvýšená použitím ochranného ističa (RCD).
Neprekážajte sami sebe
Pri práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte. Pokiaľ ste unavení,
prerušte vykonávanú prácu.
Upnite si obrobok
Na pripevnenie obrobku používajte svorky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhovať náradie
oboma rukami.
Pripojenie zariadenia na odsávanie prachu
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie
zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
6
Opravy
Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov. V ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
•
•
•
•
•
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie zemniaceho vodiča.
Vždy skontrolujte, či napätie uvedené na
výkonovom štítku zodpovedá napájaciemu
napätiu v sieti.
•
•
•
Poklesy napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia.
Pri nepriaznivom priebehu napätia môže byť ovplyvnená
funkcia ostatných zariadení. Napríklad pri zapnutí
náradia dôjde k dočasnému poklesu intenzity umelého
osvetlenia.
Ak je impedancia systému napájacieho zdroja menšia než
0,29 Ω, nemalo by dochádzať k poruchám.
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové píly
•
Nepovoľte obsluhovať toto náradie nepreškoleným
osobám.
•
Pred začatím práce sa uistite, či sú riadne pritiahnuté
všetky zaisťovacie prvky a rukoväte.
•
Neobsluhujte náradie, ak nie je na svojom mieste
jeho ochranný kryt. Neobsluhujte náradie, ak nie
je ochranný kryt funkčný alebo ak nie je správne
prevádzaná jeho údržba.
•
Nikdy nepoužívajte pílu bez vodiacej dosky.
•
Nikdy nepribližujte ruky do priestoru kotúča, ak je
píla pripojená k napájaciemu napätiu.
•
Neostraňujte akékoľvek odrezky alebo iné časti
obrobku z priestoru rezania, ak je píla v chode a ak
nie je rameno píly v pokojovej polohe.
•
Neprevádzajte rezanie obrobkov, ktorých rozmery
sú väčšie než sú hodnoty obrobkov uvedené
v technických údajoch.
•
Nikdy sa nepokúšajte zastaviť pohybujúci sa kotúč
píly jeho zablokovaním alebo iným spôsobom. Takto
by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu.
•
Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si riadne
preštudujte návod. Nesprávne použitie príslušenstva
môže náradie poškodiť.
•
Zvoľte si vždy kotúč, ktorý je vhodný pre rezanie
materiálu daného obrobku.
•
Dodržujte maximálne otáčky, ktoré sú uvedené na
kotúči píly.
•
Pri manipulácii s pílovým kotúčom používajte držiak
alebo noste rukavice.
•
Pred použitím píly sa uistite, či je pílový kotúč
správne namontovaný. Uistite sa, či sa pílový kotúč
otáča správnym smerom. Dbajte na to, aby bol kotúč
stále ostrý.
•
Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré majú menší alebo
väčší priemer než je odporučená hodnota. Parametre
pílového kotúča sú uvedené v technických údajoch.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú stanovené
týmto návodom a zodpovedajú norme EN 847-1.
•
•
•
•
•
Snažte sa používať špeciálne kotúče so zníženou
hlučnosťou.
Nepoužívajte kotúče z rýchloreznej ocele (HSS).
Nepoužívajte prasknuté, ohnuté alebo inak
poškodené pílové kotúče.
Nepoužívajte HSS kotúče.
Pred uvoľnením hlavného vypínača zdvihnite kotúč
z drážky v obrobku.
Pri prevádzaní šikmých rezov sa uistite, či je rameno
píly riadne zaistené.
Neprevádzajte zablokovanie ventilátora, ak chcete
zablokovať hriadeľ motora.
Pri spustení ramena píly dôjde k automatickému
zdvihnutiu ochranného krytu kotúča. Ak je rameno
zdvihnuté, kryt bude spustený. Pri montáži alebo
demontáži pílových kotúčov a pri kontrole píly môže
byť tento kryt zdvihnutý rukou. Nikdy nezdvíhajte kryt
rukou, ak je píla v chode.
Neprevádzajte rezanie iných než odporučených
materiálov.
Dbajte na to, aby sa v blízkosti píly nevyskytovali
žiadne nečistoty, napríklad piliny alebo odrezky.
Vykonávajte pravidelnú kontrolu, či nedošlo
k zaneseniu vetracích drážok motora pilinami.
Ak dôjde k opotrebovaniu vodiacej dosky s drážkou,
vymeňte ju.
Pred prevádzaním údržby alebo pred výmenou
pílového kotúča odpojte pílu od siete.
Nikdy neprevádzajte žiadne čistenie alebo údržbu,
ak je píla v chode a ak nie je rameno píly v pokojovej
polohe.
Zaistite, aby bola píla i pracovný priestor dobre
osvetlený hlavným i doplnkovým osvetlením.
Ak je to možné, pripevnite vždy pílu na pracovný
stôl.
Nálepky na stroji
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Používajte vhodnú ochranu sluchu.
Používajte respirátor.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
7
Hlavný vypínač
Manipulačná rukoväť
Vyklápací kryt kotúča
Zaisťovacia skrutka ramena píly
Zarážka uhlov
Zarážka nastavenia zvislej polohy
Pravé vodidlo
Priestor na uchytenie
Mierka pokosových rezov
Západka pokosových rezov
Upínacia skrutka pokosových rezov
Ľavé vodidlo
Pílový kotúč
Pohyblivý dolný kryt
Zaisťovacie tlačidlo vretena
Uvoľňovacia páčka ramena píly
Demontáž a montáž pílového kotúča (obr. D1 - D5)
Obr. A
17. Kryt motora
18. Vodiaca doska
19. Otvory pre upevnenie píly
20. Upínacia skrutka horného vodidla
21. Nastavovacia skrutka horného vodidla
22. Zarážka nastavenia šikmých rezov
23. Mierka šikmých rezov
24. Upínacia skrutka šikmých rezov
25. Vývod pre piliny
26. Horný kryt
27. Kľúč na pílový kotúč
Demontáž
•
Stlačte páku (16), aby došlo k uvoľneniu dolného
krytu (14).
•
Zdvihnite dolný kryt čo najviac je to možné.
•
Povoľte skrutku konzoly krytu (28), aby došlo
k uvoľneniu šikmej západky (29).
•
Zatlačte šikmú západku medzi hlavu skrutky a kryt.
To umožňuje dostatočné zdvihnutie konzoly krytu
(30), čo umožní prístup ku skrutke pílového kotúča
(31).
•
So zdvihnutým dolným krytom (14), ktorý je zaistený
v tejto polohe skrutkou konzoly krytu, stlačte
zaisťovacie tlačidlo vretena (15) a otáčajte kotúčom,
dokiaľ nedôjde k zaisteniu.
•
So stisnutým zaisťovacím tlačidlom vretena preveďte
uvoľnenie a odstránenie skrutky pílového kotúča
(31). Pomocou dodaného kľúča (27) otáčajte
skrutkou v smere pohybu hodinových ručičiek.
•
Odstráňte vonkajšiu podložku (33).
•
Vyberte pílový kotúč (13).
Montáž
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Vybalenie (obr. B)
•
Opatrne vyberte pílu z baliaceho materiálu.
•
Podľa nákresu zatlačte dole prevádzkovú rukoväť
píly (2) a vyskrutkujte zaisťovaciu skrutku ramena
píly (4).
•
Opatrne uvoľnite tlak a nechajte rameno zvihnúť do
maximálnej výšky pokojovej polohy.
•
Podľa nákresu pripevnite upínaciu svorku
pokosových rezov (11).
Montáž
•
Nainštalujte pílový kotúč (13) na vreteno na vnútornú
podložku (34). Uistite sa, či šípka na kotúči ukazuje
rovnakým smerom ako šípka na píle.
•
Vymeňte vonkajšiu podložku (33).
•
So stisnutým zaisťovacím tlačidlom vretena preveďte
utiahnutie skrutky pílového kotúča (31). Pomocou
dodaného kľúča (27) otáčajte skrutkou proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
•
Nastavte konzolu krytu (30) dole tak, aby sa šikmá
západka (29) nachádzala pod hlavou skrutky
konzoly krytu (28).
•
Pritiahnite skrutku konzoly krytu.
Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. C)
Podstavec píly je vybavený otvormi (19), ktoré umožňujú
prevedenie montáže píly na pracovný stôl.
•
Pretiahnite skrutku cez každú opornú nohou píly
a zaskrutkujte každú skrutku do predvŕtanej diery
v pracovnom stole. Pre rôzne veľkosti skrutiek sú
k dispozícii otvory s dvoma rozdielnymi priemermi.
Podľa vášho uváženia použite na upevnenie píly
otvor s priemerom, ktorý najlepšie vyhovuje typu
skrutky. Nie je nutné použiť oba otvory. Vždy
preveďte riadnu montáž píly, aby nemohlo dôjsť k jej
pohybu.
•
Ak chcete zaistiť prenosnosť píly, namontujte pílu na
preglejkovú dosku s hrúbkou minimálne 12,5 mm.
V takom prípade budete môcť pílu pripevniť
k pracovnej ploche alebo ju bude možné preniesť
na iné pracovisko.
•
Ak pripevňujete pílu k preglejkovej doske, uistite
sa, či montážne skrutky nevystupujú z druhej
strany dosky. Spodná strana dosky musí byť bez
nerovností, aby dokonale priľahla na pracovný
stôl. Ak upínate pílu k akémukoľvek pracovnému
povrchu, upínajte ju iba na upínacích miestach, kde
sú umiestnené otvory na montážne skrutky. Upnutie
píly na iných miestach môže spôsobiť problémy pri
prevádzke píly.
•
Ak chcete zabrániť nepresnostiam, skontrolujte,
či sa na montážnom povrchu nevyskytujú žiadne
nerovnosti. Ak dochádza na montážnom povrchu ku
kolísaniu píly, umiestnite pod jednu nohu píly tenký
kúsok materiálu, aby bola zaistená stabilná poloha
píly.
Varovanie! Nikdy nestláčajte tlačidlo na zaistenie
vretena, pokiaľ je píla v chode.
Kontrola a nastavenie kotúča vzhľadom k pravítku
(obr. E1 - E3)
•
Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (11).
•
Stlačte západku pokosových rezov (10) a uvoľnite
rameno pokosových rezov (34).
•
Nastavte uhol pokosového rezu na hodnotu 0°.
•
Sklopte rameno píly smerom nadol tak, aby sa pílový
kotúč dostal do drážky vodiacej dosky (18).
•
Umiestnite k ľavému pravítku (12) a k pílovému
kotúču (13) uhlomer (35). Uistite sa, či sa zuby
pílového kotúča nedotýkajú uhlomera.
•
Skontrolujte polohu ramena pokosových rezov
(34). Ak je to nutné, preveďte nastavenie ramena
pokosových rezov tak, aby bol pílový kotúč presne
v kolmej polohe (90°) vzhľadom k pravítku. Preveďte
kontrolu pomocou uhlomera.
•
Pritiahnite upínaciu skrutku pokosových rezov.
•
Ak je to nutné, preveďte nastavenie ukazovateľa
pokosových rezov.
Nastavenie ukazovateľa pokosových rezov (obr. E4)
•
Skontrolujte ukazovateľ (36) a mierku (9).
8
•
Pokiaľ ukazovateľ neukazuje presne nulovú polohu,
povoľte skrutku (37), posuňte výlisok z plastu (38)
tak, aby bol ukazovateľ presne na hodnote 0° a
skrutku znovu pritiahnite.
•
•
•
Kontrola a nastavenie kotúča vzhľadom k stolu
(obr. F1 - F3)
•
Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (24).
•
Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°. Nastavte
rameno píly smerom doprava tak, aby sa uhlový
doraz (5) oprel o dorazovú skrutku (39).
•
Sklopte rameno píly smerom nadol tak, aby sa pílový
kotúč dostal do drážky vodiacej dosky (18).
•
Umiestnite k ľavému stolu (12) a k pílovému kotúču
(13) uhlomer (35). Uistite sa, či sa zuby pílového
kotúča nedotýkajú uhlomera.
•
Skontrolujte polohu ramena píly. Ak je to nutné,
preveďte nastavenie ramena píly tak, aby bol pílový
kotúč presne v kolmej polohe (90°) vzhľadom k stolu.
Preveďte kontrolu pomocou uhlomera.
Povoľte o niekoľko otáčok poistnú maticu
(39).
Podľa situácie otáčajte dorazovou skrutkou (6)
v smere alebo proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
Pritiahnite poistnú maticu (39).
•
Pritiahnite upínaciu skrutku šikmých rezov.
•
Ak je to nutné, preveďte nastavenie ukazovateľov
šikmých rezov.
•
•
Povoľte upínaciu skrutku (20) a nastavovaciu skrutku
(21).
Posuňte vodidlo doľava.
Preveďte skúšku s vypnutou pílou a skontrolujte
vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby bolo čo najbližšie
k pílovému kotúču, čo zaisťuje poskytnutie
maximálneho podopretia obrobku, bez toho, aby
dochádzalo ku kontaktu pri sklápaní a zdvíhaní
ramena píly.
Pritiahnite riadne upínaciu skrutku (20).
Priťahujte nastavovaciu skrutku (21), dokiaľ nebudú
obe časti vodidla zarovnané.
Varovanie! Vodiace drážky (44) sa môžu zaniesť pilinami.
Na prečistenie drážok použite špajlu alebo ich prefúknite
prúdom nízkotlakového vzduchu.
Odsávanie prachu (obr. A)
Na pripojenie vysávača alebo odsávacieho zariadenia
musíte použiť adaptér. Tento adaptér si môžete zakúpiť
u najbližšieho značkového predajcu Black & Decker.
•
Vložte adaptér do výstupu na odvod pilín (25).
•
Pripojte k adaptéru hubicu vysávača.
Použitie
Varovanie! Nechajte pílu pracovať vlastným tempom.
Zamedzte preťažovaniu náradia.
Zapnutie a vypnutie (obr. I)
•
Ak chcete pílu zapnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
•
Ak chcete pílu vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
•
Ak chcete pílu zaistiť proti neoprávnenému použitiu,
vložte zámok do otvoru (45) a uzamknite ho.
Nastavenie ukazateľov šikmých rezov (obr. F4)
•
Skontrolujte ukazovateľ (40) a mierku (23).
•
Ak nie je na ukazovateli presná hodnota nula,
povoľte skrutku (41), ktorá pripevňuje ukazovateľ
a nastavte tento ukazovateľ do správnej polohy.
•
Rovnakým spôsobom nastavte i ukazovateľ (42).
Rezanie
•
Pred zahájením rezu nechajte pílový kotúč niekoľko
sekúnd pretáčať sa naprázdno.
•
Pri prevádzaní rezu vyvíjajte na pílu iba malý tlak.
•
Upnite si obrobok k píle.
Kontrola a nastavenie uhlu šikmých rezov (obr. G)
•
Posuňte hornú časť ľavého vodidla (12) do boku.
•
Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (24).
•
Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 45°.
Nastavte rameno píly smerom doľava tak, aby sa
doraz pre uhly šikmých rezov (43) oprel o dorazovú
skrutku (22).
•
Skontrolujte polohu ramena píly. Ak je to nutné,
nastavte rameno píly tak, aby bol pílový kotúč
nastavený v uhle 45°.
Povoľte o niekoľko otáčok poistnú maticu
(44).
Podľa situácie otáčajte dorazovou skrutkou (22)
v smere alebo proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
Pritiahnite poistnú maticu (44).
•
Pritiahnite upínaciu skrutku šikmých rezov.
•
Ak chcete dosiahnuť hodnotu uhlu šikmého rezu 47°
smerom doľava alebo 2° smerom doprava, nastavte
dorazovú skrutku (6 alebo 22) tak, aby ste umožnili
nevyhnutný pohyb ramena.
Zvislé priame priečne rezy (obr. A a J)
•
Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (11).
•
Stlačte západku pokosových rezov (10) a uvoľnite
rameno pokosových rezov (34).
•
Zaistite západku pokosových rezov v polohe 0°
a pritiahnite upínaciu skrutku pokosových rezov.
•
Oprite drevo, ktoré budete rezať o vodidlá (7 a
12).
•
Uchopte prevádzkovú rukoväť (2) a stisnite
uvoľňovaciu páčku (16), aby došlo k uvoľneniu
ramena píly. Zapnite pílu.
•
Zatlačte rameno píly smerom nadol, aby ste umožnili
prevedenie rezu obrobku a vniknutiu pílového kotúča
do drážky vodiacej dosky (18).
•
Po ukončení rezu vypnite pílu a pred nastavením
ramena píly do hornej pokojovej polohy počkajte,
dokiaľ nedôjde k úplnému zastaveniu pílového
kotúča.
Zvislé pokosové priečne rezy (obr. A a K)
•
Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (11).
•
Stlačte západku pokosových rezov (10) a uvoľnite
rameno pokosových rezov (34).
Nastavenie horného vodidla (obr. H)
Horná časť ľavého vodidla (12) môže byť nastavená
tak, aby poskytovala vôľu pre nastavenie uhlov šikmých
rezov.
9
•
Nastavte rameno do požadovanej polohy pokosového
rezu. Západka pokosových rezov môže byť zaistená
v pozíciách 15°, 22,5°, 30° a 45°. Ak chcete zvoliť
uhol medzi týmito hodnotami alebo uhol 47°, uchopte
a pevne držte rameno pokosových rezov a pritiahnite
upínaciu skrutku pokosových rezov v požadovanej
polohe.
Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych priečnych
rezoch.
•
Varovanie! Ak prevádzate pokosový rez konca
dreveného obrobku s malým odrezkom, umiestnite
obrobok tak, aby bol odrezok na boku pílového kotúča,
kde kotúč zviera s vodítkom väčší uhol. Napríklad ľavý
pokosový rez, odrezok doprava - pravý pokosový rez,
odrezok doľava.
•
•
Na sledovanie nakreslenej čiary rezu používajte
priehľady v kryte.
Rezanie základných líšt
Rezanie základnej lišty sa robí v uhle šikmého rezu
45°.
•
Pred prevádzaním akýchkoľvek rezov preveďte
skúšobný pohyb píly bez zapnutia hlavného
vypínača.
Všetky rezy sú prevádzané tak, že spodná časť lišty
leží na ploche pracovného stola píly.
Vnútorný roh
•
Ľavá strana
Umiestnite lištu tak, aby bola horná časť lišty
opretá o vodidlo.
Zachovajte ľavú časť rezu.
•
Pravá strana
Umiestnite lištu tak, aby bola spodná časť lišty
opretá o vodidlo.
Zachovajte ľavú časť rezu.
Šikmé rezy (obr. A a L)
Uhly šikmých rezov môžu byť nastavené v rozmedzí od
47° smerom doľava až po 2° smerom doprava a rez môže
byť prevedený ramenom pokosových rezov nastaveným
v rozmedzí od hodnoty nula až po maximálne nastavenie
uhla 45° smerom doľava alebo doprava.
•
Posuňte hornú časť ľavého vodidla (12) do boku.
•
Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (24).
•
Nastavte rameno píly do požadovanej polohy
šikmého rezu. Držte pevne rameno píly a pritiahnite
upínaciu skrutku šikmých rezov.
•
Nastavte hornú časť ľavého vodidla (12) do
požadovanej polohy.
•
Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych priečnych
rezoch.
Vonkajší roh
•
Ľavá strana
Umiestnite lištu tak, aby bola spodná časť lišty
opretá o vodidlo.
Zachovajte pravú časť rezu.
•
Pravá strana
Umiestnite lištu tak, aby bola horná časť lišty
opretá o vodidlo.
Zachovajte pravú časť rezu.
Rezanie čela lišty
Rezanie čela lišty sa vykonáva kombinovaným pokosovým
rezom. Na dosiahnutie extrémnej presnosti je vaša píla
vybavená polohami na uhol pokosového rezu 22,5° a na
uhol šikmého rezu 33,85°. Tieto nastavenia sú štandardné
pre čelá líšt s uhlami 52° hore a 38° dole.
Kombinované pokosové rezy
Kombinované pokosové rezy sa prevádzajú po nastavení
uhlu pokosového rezu a uhlu šikmého rezu súčasne.
Ide o typ rezu, ktorý sa používa na výrobu rámov alebo
skriniek so šikmými stenami.
Varovanie! Pokiaľ sa uhly jednotlivých rezov líšia,
skontrolujte, či sú upínacie skrutky šikmých a pokosových
rezov pevne dotiahnuté. Na prevedenie akejkoľvek
zmeny uhlu pokosového alebo šikmého rezu musia byť
tieto skrutky dotiahnuté.
•
•
Užitočné rady na optimálne použitie píly
•
Nepribližujte ruky do blízkosti menšej než je 150 mm
od pílového kotúča.
•
Pri prevádzaní rezu pritlačte obrobok pevne
k pracovnému stolu a k pravítku. Udržujte ruky
v bezpečnej vzdialenosti, dokiaľ nedôjde k uvoľneniu
hlavného vypínača a k úplnému zastaveniu pílového
kotúča.
•
Pred vykonaním konečného rezu vždy preveďte
skúšobný pohyb píly (s vypnutou pílou), aby ste
mohli previesť kontrolu dráhy pílového kotúča.
•
Dbajte na to, aby nedochádzalo ku kríženiu vašich
rúk.
•
Stojte oboma chodidlami na podlahe a udržujte
rovnovážny postoj.
•
Ak prevádzate pohyb ramenom píly smerom doprava
alebo doľava, sledujte tento pohyb a stojte mierne
bokom od pílového kotúča.
Pred prevádzaním konečného rezu si na odpadovom
materiáli preveďte skúšobný rez.
Všetky rezy sa robia pomocou ľavého šikmého rezu,
a tak, že je zadná časť lišty opretá o základňu.
Vnútorný roh
•
Ľavá strana
Horná časť lišty je opretá o vodidlo.
Pravý pokosový rez.
Zachovajte ľavú časť rezu.
•
Pravá strana
Spodná časť lišty je opretá o vodidlo.
Ľavý pokosový rez.
Zachovajte ľavú časť rezu.
Vonkajší roh
•
Ľavá strana
Spodná časť lišty je opretá o vodidlo.
Ľavý pokosový rez.
Zachovajte pravú časť rezu.
•
Pravá strana
Horná časť lišty je opretá o vodidlo.
Pravý pokosový rez.
Zachovajte pravú časť rezu.
10
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha je navrhnuté tak,
aby poskytovalo vysokú kvalitu a zvyšovalo výkon vášho
náradia. Ak budete používať toto príslušenstvo, získate
najlepšie pracovné výsledky.
Technické údaje
Preprava (obr. B)
•
•
Ak chcete prepravovať pílu, sklopte rameno a stlačte
zaisťovací čap (4). Zaistite rameno pokosových
rezov v koncovej polohe pravého pokosového uhla,
aby bola píla čo najkompaktnejšia.
Vždy prenášajte pílu uchopením za výrezy na
uchytenie (8), ktoré sú zobrazené na obr. B.
Napätie zdroja
VAC
Príkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Priemer pílového kotúča
mm
Priemer upínacieho otvoru kotúča
mm
Hrúbka pílového kotúča
mm
Max. kapacita priečneho rezu pri 90° mm
Max. kapacita pokosového rezu pri 45° mm
Max. hĺbka rezu pri 90°
mm
Max. hĺbka šikmého priečneho rezu
mm
Pokosový rez (max. polohy)
ľavý
pravý
Šikmý rez (max. polohy)
ľavý
pravý
Hmotnosť
kg
Varovanie! Neprenášajte pílu uchopením za kryt.
Údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od jeho riadnej
údržby a pravidelného čistenia.
•
Pravidelne prevádzajte čistenie vetracích otvorov
pomocou suchého štetca.
•
Na čistenie náradia používajte iba mydlový
roztok a navlhčenú handričku. Dbajte na to, aby
sa do píly nikdy nedostala žiadna kvapalina a
nikdy neponárajte žiadnu časť píly do akejkoľvek
kvapaliny.
Kapacity rezov
Pokosový rez 0°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 89 mm
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 137 mm
Pokosový rez 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 89 mm
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 97 mm
Šikmý rez 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 64 mm
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 137 mm
Rezanie čela lišty
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 133 mm
Varovanie! Pred prevádzaním údržby sa vždy uistite,
či je píla vypnutá a či je od siete odpojený prívodný
kábel píly.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
11
XTS100
230
1500
5000
254
16
2,6
137
89
89
64
47°
47°
47°
2°
14
mm
108
mm
67
mm
75
mm
67
mm
105
mm
38
mm
20
Vyhlásenie o zhode
XTS100
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú požiadavkám nasledovných noriem: 98/37/
EC, 89/336/EEC, EN 61000, EN 61029, EN 55014
93,5 dB(A)
LpA (akustický tlak)
106,9 dB(A)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
1,57 m/s2
3 dB(A)
KpA (nepresnosť merania akustického tlaku)
KWA (nepresnosť merania akustického výkonu) 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-7-2005
12
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045205 - 30-05-2007
13
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
14
XTS100 - - - - A
Table MITRE SAW 1
©
15
XTS100 - - - - A
Motor MITRE SAW 1
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising