D27901 | DeWalt D27901 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

505101-77 PL - (00/05)
D27901
2
WYRÓB: ODKURZACZ DO PRACY „NA MOKRO I SUCHO“
Przed pierwszym uruchomieniem należy
koniecznie przeczytać. Instrukcję obsługi
i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
nr 5.956-249! Do zasysania substancji
płynnych urządzenie to przeznaczone jest
do użytku przemysłowego, np. w hotelach,
szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach,
biurach i wypożyczalniach.
•
Lampa świeci się – odkurzacz znajduje się
w trybie standby (2)
Zasysanie na sucho
Ręczna obsługa
Uwaga! Podczas odkurzania nie wolno
wyjmować płaskiego filtra falistego.
Podczas odkurzania drobnego kurzu
można dodatkowo używać worka
papierowego lub filtra membranowego
(dodatkowe wyposażenie).
Wskazówka:
- Urządzenie zasysające automatycznie
włącza i wyłącza się jednocześnie z narzędziem elektrycznym.
- Odkurzacz opóźnia się w rozruchu do 0,5 s
i posiada okres nadążania do 15 s.
- Dane dotyczące sprawności podłączenia
elektronarzędzi, zobacz na stronie – dane
techniczne.
Zakładanie papierowej torebki
filtrującej
•
•
•
Odblokować i zdjąć głowicę zasysającą
Nałożyć worek papierowy
Założyć głowicę zasysającą i zablokować
•
•
Podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego
włączyć i uruchomić urządzenie
Obsługa automatyczna
•
•
Podłączyć wtyczkę sieciową urządzenia
elektrycznego do odkurzacza (3)
Włączyć urządzenie (1)
3
•
Złączkę dopasować do przyłącza elektronarzedzia.
•
•
Zdjąć kolanko węża zasysającego
Podłączyć złączkę do węża ssącego
Odkurzanie na mokro (opcja)
Zakładanie gumowych listw
• Wymontować paski szczotkowe (1)
• Wmontować listwy gumowe (2)
•
Podłączyć złączkę do narzędzia z napędem
elektrycznym
Czyszczenie filtra
Power Filter Clean
Wskazówka:
Rzeźbiona strona listw gumowych musi być
skierowana na zewnątrz.
Odkurzacz ten dysponuje nową metodą
oczyszczania filtra, która jest szczególnie
skuteczna przy usuwaniu drobnego kurzu.
•
•
•
Przyciśnięcie przez kilka sekund zdalnej obsługi przy uchwycie powoduje automatyczne
oczyszczenie płaskiego filtra falistego poprzez
przedmuch powietrza (tętniący odgłos)
Wyjmowanie papierowej torebki filtrującej
Podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego
Włączyć i uruchomić urządzenie
Uwaga!
-
Włączyć Power Filter Clean
• Przesunac suwak do dolu
-
-
Uwaga! Power Filter Clean włączać,
podczas odkurzania i na zakończenie
pracy, w regularnych odstępach czasu.
Podczas odkurzania nie wolno wyjmować
płaskiego filtra falistego.
Przy zasysaniu zanieczyszczeń mokrych
należy zawsze usunąć papierową torebkę
filtrującą lub filtr membranowy (wyposażenie specjalne). Wskazane jest używanie specjalnego worka filtracyjnego (na
mokro)(zobacz systemy filtracyjne).
Przy cieczach nieprzewodzących (na
przykład emulsja wiertarska, oleje i tłuszcze)
urządzenie nie wyłącza się przy pełnym
pojemniku. Należy ciągle sprawdzać
poziom płynu w pojemniku i pojemnik
w porę opróżnić.
Wyłączyć Power Filter Clean
• Przesunac suwak do góry
4
•
Wskazówka:
- Podczas odkurzania mokrych
zanieczyszczeń ssawką szczelinową
lub do tapicerki lub gdy woda używana
jest przeważnie z jednego pojemnika,
wskazane jest wyłączenie funkcji Power
Filter Clean.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie
po osiągnięciu maksymalnego poziomu
płynu.
- Urządzenie wyłączyć i opróżnić pojemnik.
- Płaski filtr falisty, elektrody i pojemnik nalęzy
po zakończeniu odkurzania na mokro
wyczyscić i wysuszyć.
Założyć głowicę zasysającą i zablokować
Postępowanie w przypadku
usterek
Turbina zasysająca nie pracuje
• Należy skontrolować przewód, wtyczkę,
bezpieczniki i gniazdko.
• Włączyć urządzenie.
Turbina zasysająca wyłącza się
• Opróżnić pojemnik.
Turbina ssąca po opróżnieniu pojemnika nie
ulega ponownemu rozruszeniu
• Urządzenie wyłączyć i odczekac 5 s, po 5 s
ponownie włączyć.
• Wyczyścić elektrody i przestrzeń między
nimi.
Czyszczenie i konserwacja
Niebezpieczeństwo! Przy tego typu
pracach z urządzeniem zasysającym
należy zawsze najpierw wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka.
Moc ssania słabnie
• Usunąć elementy zapychające z ssawki, rury
ssącej, uchwytu Power Filter Clean, węża
ssącego lub płaskiego filtra falistego.
• Wymienić papierową torebkę filtrującą.
• Oczyszczanie filtra: kilkakrotnie uruchomić
Power Filter Clean przy uchwycie.
• Pokrywę filtra prawidłowo zamknąć aż
zaskoczy.
• Wymienić płaski filtr falisty.
Wymienić płaski filtr fałdowany
lub filtr powietrza wychodzącego
Wydostawanie się pyłu podczas ssania
• Sprawdzić prawidłowy montaż płaskiego
filtra falistego.
• Wymienić płaski filtr falisty.
•
•
•
Otworzyć pokrywę filtra (1)
Wymienić płaski filtr fałdowany (2) lub filtr
powietrza wychodzącego (3)
Zamknąć pokrywę filtra, zamknięcie musi
być wyraźnie słyszalne
Automatyczne wyłączanie (odkurzanie na
mokro) nie funkcjonuje
• Wyczyścić elektrody i przestrzeń między
nimi.
• Należy nieustannie sprawdzać stan zapełnienia pojemnika, jeżeli znajduje się w nim
płyn nieprzewodzący prąd.
Wyczyścić elektrody
•
•
Odblokować i zdjąć głowicę zasysającą
Wyczyścić elektrody
5
Układ oczyszczania filtra (Power Filter
Clean) ciągle się włącza.
• Uwolnić zassaną ssawkę lub końcówkę
węża.
• Zakończyć ciągłe ssanie z pojemnika
z cieczą lub wyłączyć funkcję Power Filter
Clean (zobacz: rozdział odkurzanie na
mokro).
• Usunąć elementy zapychające z ssawki, rury
ssącej, uchwytu Power Filter Clean, węża
ssącego lub płaskiego filtra falistego.
• Wymienić płaski filtr falisty.
do aktualnych wytycznych Wspólnoty Europejskiej i stosowanych norm. Sygnatariusze
działają w imieniu i z pełnomocnictwa dyrekcji
przedsiębiorstwa.
5.957-778 (11/04)
DEWALT
Green Lane, Spennymoor
Co. Durham DL16 6JG
England
Deklaracja zgodności z normami
Wspólnoty Europejskiej
John Howson
Director Engineering and Product
Development
Wyrób: odkurzacz do pracy „na mokro
i sucho“
D27901
Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione urządzenie ze względu na jej koncepcję
i budowę, jak i wprowadzone przez nas
w obieg wykonanie, odpowiada odnośnym
i podstawowym wymogom bezpieczeństwa
i zdrowia i poniżej wymienionym wytycznym
Wspólnoty Europejskiej. Jeżeli przeprowadzone
w maszynie zmiany nie zostaną z nami uzgodnione, oświadczenie to traci na ważności.
Odnośne wytyczne Wspólnoty Europejskiej
Wytyczna Wspólnoty Europejskiej dotycząca
maszyn (98/37/EG) Wytyczna Wspólnoty
Europejskiej dotycząca niskiego napięcia
(73/23/EWG) zmieniona przez 93/68/EWG
Wytyczna Wspólnoty Europejskiej dotycząca
zgodności elektromagnetycznej (89/336/EWG)
zmieniona przez 91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG
Zastosowane tzw. normy zharmonizowane,
tzn. dostosowane do norm Wspólnoty
Europejskiej
DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69
DIN EN 55014-1:2000+A1:2001 +A2:2002
DIN EN 55014-2:1997
DIN EN 61000-3-2:2000
DIN EN 61000-3-3:1995+A1:2001
Zastosowane normy krajowe --Wewnętrzne zarządzenia w przedsiębiorstwie
gwarantują dostosowanie urządzeń seryjnych
6
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DeWALT;
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
7
8
9
10
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
LV
GARANTIJAS TALONS
LT
GARANTINIS TALONAS
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
12
LT
LV
PL
hónap
°
men
mçneši
miesiàce
D27901
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
H
LT
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
H
A garanciális javitás dokumentálása
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Stempel
Podpis
02/05
Defektas
Przebieg
naprawy
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising