D27901 | DeWalt D27901 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

544666-36 SK
D27901
2
VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE
Dôležité pokyny
Pred prvým uvedením do prevádzky si
bezpodmienečne prečítajte návod na obsluhu a
bezpečnostné upozornenie č. 5.956-249! Tento
prístroj je vhodný na komerčné použitie, napr.
v hoteloch, školách, nemocniciach, továrňach,
obchodoch, kanceláriách a požičovniach.
Suché vysávanie
Poznámka:
- Vysávač sa bude automaticky zapínať a
vypínať spoločne s elektrickým náradím.
- Vysávač má oneskorenie pri zapnutí do
0,5 s a dobu dobehu do 15 s po vypnutí.
- Údaje o výkone elektrického prístroja, viď
stránka – technické údaje.
Ručný režim
Pozor! Pri vysávaní sa nikdy nesmie
vybrať plochý skladaný filter. Pri
vysávaní jemného prachu sa môže
naviac použiť papierové filtračné
vrecúško alebo membránový filter
(doplnkové príslušenstvo).
Vloženie papierového filtračného
vrecúška
•
•
•
•
•
Upravte pripájaciu spojku podľa pripájacieho
konektora vysávača.
•
•
Vyberte rúrkový oblúk zo sacej hadice
Pripájaciu spojku namontujte na saciu
hadicu
Odistite a vyberte saciu hlavicu
Nasaďte papierové filtračné vrecúško
Nasaďte a zaistite saciu hlavicu
Zastrčte sieťovú zástrčku
Zapnite prístroj a uveďte ho do chodu
Automatická prevádzka
•
•
•
•
Sieťovú zástrčku pripojte k vysávaču (3)
Zapnite prístroj (1)
Ak kontrolka svieti – vysávač sa nachádza
v pohotovostnom režime (2)
3
•
Pripojte pripájaciu spojku k elektrickému
náradiu
Poznámka:
Štruktúrovaná strana gumených stierok musí
byť na vonkajšej strane.
Čistenie filtra
Elektrické čistenie filtra
•
•
•
Váš vysávač je vybavený novým druhom čistenia filtra – zvlášť účinným pri jemnom prachu.
Vybratie papierového filtračného vrecúška
Zastrčte sieťovú zástrčku
Zapnite prístroj a uveďte ho do chodu
Pozor!
-
Ak na niekoľko sekúnd stlačíte diaľkové ovládanie na rukoväti, plochý skladaný filter sa
automaticky vyčistí prúdom vzduchu (pulzujúci
zvuk)
-
Zapnutie elektrického čistenia filtra
• Poloha vypínača (1) - smerom dole
-
Pri vysávaní sa nikdy nesmie vybrať plochý
skladaný filter.
Pri vysávaní mokrých nečistôt je treba vždy
vybrať papierové filtračné vrecko, prípadne
membránový filter (špeciálne príslušenstvo).
Odporúča sa použiť špeciálne filtračné
vrecko - mokrý typ (viď filtračné systémy).
Pri použití nevodivých tekutín (ako napríklad
vŕtacia emulzia, oleje a tuky) sa prístroj
nevypína keď má plný zásobník. Stav
naplnenia sa musí neustále kontrolovať a
zásobník je nutné včas vyprázdniť pred tým
ako je úplne plný.
Vypnutie elektrického čistenia filtra
• Poloha vypínača (1) - smerom hore
Varovanie! V pravidelných intervaloch,
počas vysávania i po ukončení práce,
uvádzajte do činnosti Elektrické čistenie
filtra.
Mokré vysávanie (voliteľné)
Montáž gumených líšt
• Vyberte kefkové pásky (1)
• Nasaďte gumené stierky (2)
Poznámka:
- Pri vysávaní mokrých nečistôt s nástavcom
na čalúnenie alebo so štrbinovým nástavcom
alebo ak sa z nádrže odsáva najmä voda,
odporúča sa vypnúť funkciu Elektrického
čistenia filtra.
- Pri dosiahnutí maximálneho stavu kvapaliny
sa prístroj sám automaticky vypne.
- Prístroj vypnite a vyprázdnite zásobník.
4
-
Po ukončení mokrého vysávania vyčistite
a vysušte plochý skladaný filter, elektródy
a tiež zásobník.
Sacia turbína sa po vyprázdnení zásobníka
nerozbehne
• Prístroj vypnite a 5 s vyčkajte, po 5 s ho
opäť zapnite.
• Vyčistite elektródy a priestor medzi
elektródami.
Ošetrovanie a údržba
Nebezpečenstvo! Pred zahájením
práce na vysávači je nutné ho najskôr
odpojiť zo sieťovej zásuvky.
Sacia sila slabne
• Odstráňte zanesené nečistoty zo sacieho nástavca, sacej trubice, rukoväte
Elektrického čistenia filtra, sacej hadice a
plochého filtra.
• Vymeňte papierové filtračné vrecúško
• Aktivujte čistič filtra: Stlačte niekoľko
krát tlačidlo Elektrického čistenia filtra na
rukoväti.
• Správne zasuňte kryt filtra.
• Vymeňte plochý filter.
Vymeňte plochý skladaný filter
alebo filter odvádzaného vzduchu
•
•
Pri vysávaní vychádza prach
• Skontrolujte správne umiestnenie plochého
filtra.
• Vymeňte plochý filter.
Otvorte kryt filtra (1)
Vymeňte plochý skladaný filter (2) alebo
filter odvádzaného vzduchu (3)
Uzavrite kryt filtra, musí počuteľne zapadnúť
Očistite elektródy
Automatický vypínač (mokré vysávanie)
nereaguje
• Vyčistite elektródy a priestor medzi elektródami.
• Neustále kontrolujte stav naplnenia
elektricky nevodivých tekutín.
•
•
•
Elektrické čistenie filtra sa stále zapína
• Uvoľnite pevne prisatý sací nástavec
prípadne koniec hadice.
• Ukončite kontinuálne odsávanie zo zásobníka na kvapaliny a deaktivujte funkciu
Elektrického čistenia filtra (viď kapitola
Mokré vysávanie).
• Odstráňte zanesené nečistoty zo
sacieho nástavca, sacej trubice, rukoväte
Elektrického čistenia filtra, sacej hadice a
plochého filtra.
• Vymeňte plochý filter.
•
Odistite a vyberte saciu hlavicu
Očistite elektródy
Nasaďte a zaistite saciu hlavicu
Pokyny pre prípad poruchy
Sacia turbína sa netočí
• Skontrolujte kábel, zástrčku, poistku a
sieťovú zásuvku.
• Zapnite prístroj.
Sacia turbína sa vypína
• Vyprázdnite zásobník.
5
Ochrana životného prostredia
Vyhlásenie o zhode
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Vysávač na mokré a suché vysávanie
D27901
Týmto prehlasujeme, že dole uvedený stroj na
základe svojho nákresu a konštrukcie a v takom
prevedení, ktoré sme uviedli na trh, zodpovedá
základným relevantným bezpečnostným
a zdravotným požiadavkám nižšie uvedených
smerníc Európskeho spoločenstva.
Ak dôjde na prístroji k akejkoľvek zmene, ktorú
neschválime, stráca toto prehlásenie platnosť.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Príslušné smernice EÚ: 170/97, 168/97,
169/97
Použité harmonizačné normy: DIN EN
60335-1, DIN EN 60335-2-69, DIN EN 550141:2000+A1:2001 +A2:2002, DIN EN 550142:1997, DIN EN 61000-3:2000, DIN EN 610003-3:1995+A1:2001
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Na základe interných opatrení je zaistené, že
sériové prístroje vždy zodpovedajú požiadavkám
aktuálnych smerníc Európskych spoločenstiev
a príslušným normám. Dolu podpísaní konajú
v zastúpení a na základe plnej moci vedenia
spoločnosti.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
5.957-778 (11/04)
DEWALT
Green Lane, Spennymoor
Co. Durham DL16 6JG
Anglicko
John Howson
Riaditeľ konštrukcie a vývoja výrobkov
6
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046708 - 25-06-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
D27901 - - - - A
Behalter zsb VACUUM EXTRACTOR 1
©
9
D27901 - - - - A
Motor VACUUM EXTRACTOR 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising