DW292 | DeWalt DW292 IMPACT WRENCH instruction manual

505101-76 PL - (00/05)
DW292
2
3
4
WKRĘTARKA UDAROWA
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Dane techniczne
DW292
Napięcie
(V) 230
Pobór mocy
(W) 710
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min) 2200
Uchwyt narzędziowy
½”
Masa
(kg) 3,2
DW292/DW294
i wykręcania wkrętów, a przede wszystkim
nakrętek.
1 Wyłącznik
2 Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
3 Uchwyt narzędziowy
4 Nasadka
DW294
230
710
Elektronarzędzie DEWALT jest podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
2200
¾”
3,2
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Nieprzestrzegając tej wskazówki, narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Montaż i regulacja
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wkrętarka udarowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wkrętarki udarowej w rozłożeniu
na części
•
•
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Zakładanie i zdejmowanie nasadek
Sprawdź, czy wkrętarka udarowa i przynależne akcesoria nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Wkrętaka udarowa DW292 jest wyposażona w ½”
uchwyt narzędziowy z kołkiem ustalającym.
Wkrętaka udarowa DW294 jest wyposażona w ¾”
uchwyt narzędziowy z kołkiem ustalającym.
Zakładanie nasadek (rys. B)
• Boczny otwór (6) w nasadce zgraj z kołkiem
ustalającym (5) w uchwycie narzędziowym.
Opis wkrętarki udarowej (rys. A)
Wkrętaka udarowa DW292/DW294 jest
przeznaczona do profesjonalnego wkręcania
5
•
Nasadź nasadkę (4) na uchwyt narzędziowy
(3) aż do zatrzaśnięcia. W razie potrzeby
lekko uderz nasadkę.
Czyszczenie
Zdejmowanie nasadek (rys. C)
• Przez boczny otwór (6) w nasadce wciśnij
kołek ustalający (5) i ściągnij nasadkę
z uchwytu narzędziowego.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/lewo
(rys. D)
Recykling
By wybrać kierunek obrotów w prawo lub
w lewo, przełącznik prawo/lewo (2) ustaw tak,
jak pokazano na rysunku.
Elektronarzędzia zawierają surowce i tworzywa
sztuczne, które mogą być zawracane do obiegu,
a także materiały, które powinny być fachowo
usuwane jako odpad. Firma DEWALT i inni znani
producenci narzędzi elektrycznych opracowali
koncepcję recyklingu, która umożliwia
sprzedawcom i użytkownikom bezproblemowe
zwracanie tych narzędzi. Wysłużone sieciowe i
akumulatorowe narzędzia DEWALT mogą być
oddawane dilerom lub bezpośrednio przesyłane
do firmy D E WALT. W ramach recyklingu
surowce (miedź, aluminium itd.) i tworzywa
sztuczne nadające się do powtórnego
wykorzystania są rozdzielane, a pozostałe,
nieprzydatne materiały - likwidowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska. Warunkiem sukcesu jest ofiarne
zaangażowanie się w ten proces użytkowników,
handlowców i producentów.
Najpierw zaczekaj, aż silnik całkowicie
się zatrzyma i dopiero potem zmień
kierunek obrotów.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wkręcanie i wykręcanie (rys. A)
•
•
•
Wybierz nasadkę odpowiednią do łba śruby
bądź nakrętki.
Zgodnie z powyższym opisem wybierz
kierunek obrotów w prawo lub w lewo.
Trzymaj wkrętarkę dokładnie w osi śruby
bądź nakrętki.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
By załączyć wkrętarkę, naciśnij wyłącznik.
By zatrzymać wkrętarkę, zwolnij
wyłącznik.
W ramach akcesoriów można nabyć wiele
różnych końcówek wkrętarskich, nasadek,
uchwytów narzędziowych i adapterów.
Więcej informacji na ten temat udzielają
sprzedawcy firmy DEWALT.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Wkrętarka udarowa nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
6
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Występujące
w tekście wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. U ż y w a j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i
w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowego zmniejszają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
7
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone
osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie
są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że ujemnie wpływają na
funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi
niezgodnie z ich przeznaczeniem jest
niebezpieczne.
Deklaracja zgodności z normami UE
DW292/DW294
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane wkrętarki udarowe zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/
188/EEC, EN 60745, EN 55104, EN 55014,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego
Moc akustyczna
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia
* przy uchu użytkownika.
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
84 dB(A)
95 dB(A)
< 2,5 m/s2
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
16.03.2005
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
8
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DeWALT;
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
9
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
LV
GARANTIJAS TALONS
LT
GARANTINIS TALONAS
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
12
LT
LV
PL
hónap
°
men
mçneši
miesiàce
DW292
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
H
LT
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
H
A garanciális javitás dokumentálása
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Stempel
Podpis
02/05
Defektas
Przebieg
naprawy
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising