DW292 | DeWalt DW292 IMPACT WRENCH instruction manual

504606-20 CZ/SK - (00/05)
DW292
2
3
4
CZ
RÁZOVÝ UTAHOVÁK
DW292/DW294
Blahopřejeme Vám!
Elektrická bezpečnost
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
zdroje odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
Technické údaje
DW292
Napájecí napětí
V 230
Příkon
W 710
Otáčky naprázdno
min-1 2200
Velikost upínacího prvku
1/2“
Hmotnost
kg 3,2
DW294
230
710
2200
3/4“
3,2
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1.5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Pojistky:
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Nasazení a sejmutí hlavic
Váš rázový utahovák DW292 používá hnací
čtyřhran 1/2“ s aretačním čepem.
Váš rázový utahovák DW294 používá hnací
čtyřhran 3/4“ s aretačním čepem.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Nasazení hlavic (obr. B)
• Srovnejte otvor (6) na boční stěně hlavice se
zarážkovým čepem (5) na hřídeli nářadí.
• Natlačte hlavici (4) na hřídel (3) tak, aby
došlo k jejímu zacvaknutí. Podle potřeby ji
lehce poklepejte.
Balení obsahuje:
1 Rázový utahovák
1 Návod k použití
1 Výkresová dokumentace
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Sejmutí hlavic (obr. C)
• Stlačte aretační čep (5) tak, aby vyskočil
z otvoru (6) v hlavici a tuto hlavici s hřídele
sejměte.
Volba směru otáčení (obr. D)
Popis (obr. A)
•
Váš rázový utahovák DW292/DW294 je určen
k profe sionálnímu šroubování a utahování
matic.
1 Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
2 Přepínač pro chod vpřed / vzad
3 Hnací hřídel
4 Hlavice
Pomocí spínače pro volbu směru otáčení
(2) zvolte směr otáčení vpřed nebo vzad.
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
5
Pokyny pro obsluhu
ZÁRUKA
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
30 DENNÍ ZÁRUKA VÝMĚNY
Nebudete-li s výkonem Vašeho nářadí DEWALT
zcela spokojeni, jednoduše jej do 30 dnů vraťte,
kompletní jako při jeho zakoupení, v místě jeho
zakoupení a požadujte náhradu nebo výměnu.
Musíte předložit doklad o zakoupení nářadí.
Šroubování šroubků a matic (obr. A)
•
•
•
Zvolte si příslušnou hlavici na šroubovaný
šroub nebo matku.
Podle výše popsaného postupu zvolte směr
otáčení vpřed, nebo vzad.
Nářadí držte ve směru podle hmoždinky.
1 R O Č N Í S M L O U VA N A B E Z P L AT N Ý
SERVIS
Po dobu jednoho roku od zakoupení nářadí
D E WALT máte nárok na bezplatný servis
nebo údržbu nářadí ve značkových servisech
DEWALT. Musíte předložit doklad o zakoupení
nářadí. Včetně nákladů na práci a náhradní díly
pro elektrické nářadí. Netýká se příslušenství.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
(1).
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Na přání jsou k dispozici různé typy hlavic,
držáků a adaptérů. Další podrobnosti týkající
se příslušenství získáte u svého značkového
prodejce.
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
1 ROČNÍ PLNÁ ZÁRUKA
Vyskytne-li se u Vašeho nářadí D E WALT
v průběhu jednoho roku od zakoupení jakákoliv
závada nebo porucha způsobená vadou
materiálu nebo dílenským zpracováním,
zaručujeme Vám bezplatnou výměnu všech
poškozených částí nebo po našem rozhodnutí
i bezplatnou výměnu celého nářadí, za
předpokladu, že:
• Závada nevznikla v důsledku nesprávného
zacházení.
• Jeho opravy nebyly prováděny nepovolanými
osobami.
• Byl předložen doklad o zakoupení s uvedeným datem. Tato záruka je poskytována
jako nadstandardní a doplňuje vaše
zákonná práva spotřebitele.
Čištění
Chcete-li získat adresu vašeho nejbližšího
značkového servisu DEWALT, použijte prosím
příslušné telefonní číslo uvedené na zadní
straně tohoto návodu.
Údržba
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Mazání
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Nepotřebné nářadí a životní
prostředí
Nepotřebné nářadí přineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude zpracováno tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
6
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může
mít za následek úraz elektrickým proudem,
vznik požáru anebo vážné poranění.
Označení “elektrické nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
Pracovní prostor
Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na
pracovním stole a nedostatečné osvětlení
může vést ke způsobení nehody.
Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit zapálení prachu nebo
výparů.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se k tomuto nářadí nepřibližovaly
děti a okolo stojící osoby. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
b
c
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky. Při uzemnění Vašeho těla
vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo za
něj netahejte při odpojování nářadí od
elektrické sítě. Dbejte na to, aby napájecí
kabel nepřecházel přes horké a mastné
povrchy, přes ostré hrany nebo přes
pohyblivé části. Poškozené nebo spletené
d
e
f
g
7
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel
určený pro venkovní prostředí. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum. S elektrickým nářadím nepracujte,
pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při
práci s tímto nářadím může přivodit vážné
zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte prostředky k ochraně sluchu.
Bezpečnostní výbava jako je respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranná sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižují riziko
způsobení úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením nářadí do elektrické zásuvky
zajistěte, aby byl hlavní vypínač
ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu, pokud je hlavní vypínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na rotačních částech
nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Dbejte na to, aby
se Vaše vlasy, oděv a rukavice dostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro
připojení odsávání a sběrným vakem,
zkontrolujte tyto funkce a ujistěte se,
zda jsou správně používány. Použití
těchto zařízení může snížit rizika spojená
s prachem.
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správné
elektrické nářadí, které odpovídá
prováděné práci. Správné elektrické nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro
který je určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním vypínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření značně snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat nebo které
neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakoukoliv
jinou závadu, která může mít vliv na
jeho správný chod. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod je způsobeno nedostatečnou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným daným typem nářadí,
berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Používání elektrického nářadí k jiným než
určeným aplikacím může vést ke způsobení
rizikových situací.
Prohlášení o shodě
DW292/DW294
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 60745, EN 55104, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)*
LWA (akustický výkon)
Vibrace RMS přenášené
na obsluhu
* působící v uchu obsluhy
84 dB(A)
95 dB(A)
< 2,5 m/s2
KpA (nepřesnost akustického tlaku) 2,8 dB(A)
KWA (nepřesnost akustického
výkonu)
2,8 dB(A)
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Opravy
Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací při
použití výhradně originálních náhradních
dílů. Tímto způsobem zajistíte stálou
bezpečnost elektrického nářadí.
8
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4
tel: 244 402 450
fax: 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
9
SK
RÁZOVÝ UŤAHOVAČ
DW292/DW294
Blahoželáme vám!
Elektrická bezpečnosť
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá veľkosti napätia uvedenému na
výkonovom štítku prístroja.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Držiak nástroja
Hmotnosť
DW292
V 230
W 710
min-1 2200
1/2“
kg 3,2
DW294
230
710
2200
3/4“
3,2
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1.5 mm2. V prípade
použitia navinovacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
Poistky:
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Montáž a nastavenie
Skôr než začnete montáž alebo nastavovanie, vždy odpojte náradie od
siete.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Nasadenie a vybratie držiaka nástroja
Váš rázový uťahovač DW292 používa hnací
štvorhran 1/2“ s aretačným čapom.
Váš rázový uťahovač DW294 používa hnací
štvorhran 3/4“ s aretačným čapom.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Nasadenie držiaka nástroja (obr. B)
• Zarovnajte otvor (6) na bočnej stene držiaka
s čapom (5) na hriadeli náradia.
• Natlačte držiak (4) na hriadeľ (3) tak, aby
došlo k jeho zacvaknutiu. Podľa potreby ho
zľahka priťuknite.
Balenie obsahuje:
1 Rázový uťahovač
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok času starostlivému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.
Vybratie držiaka nástroja (obr. C)
• Stlačte aretačný čap (5) tak, aby vyskočil
z otvoru (6) v držiaku a držiak z hriadeľa
stiahnite.
Popis (obr. A)
Voľba smeru otáčania (obr. D)
Váš rázový uťahovač DW292/DW294 je určený
na profesionálne skrutkovanie a uťahovanie
matíc.
1 Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
2 Prepínač pravého / ľavého chodu
3 Hnací hriadeľ
4 Držiak nástroja
•
Pomocou spínača pre voľbu smeru
otáčania (2) zvoľte smer otáčania vpred
alebo vzad.
Pred vykonaním zmeny smeru chodu
počkajte, až sa motor celkom zastaví.
10
Pokyny na obsluhu
Záruka
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY
Ak nebudete s výkonom Vášho náradia
D EWALT celkom spokojní, jednoducho ho
do 30 dní vráťte, kompletné ako pri jeho
kúpe, v mieste jeho zakúpenia a požadujte
náhradu alebo výmenu. Musíte predložiť doklad
o zakúpení náradia.
Uťahovaie skrutiek a matíc (obr. A)
•
•
•
Zvoľte si príslušný nástavec na uťahovanie
skrutky alebo matice.
Podľa vyššie popísaného postupu zvoľte
smer otáčania vpred alebo vzad.
Náradie držte v rovine so skrutkou.
1 R O Č N Á Z Á R U K A B E Z P L AT N É H O
SERVISU
Po dobu jedného roka od zakúpenia náradia
D E WALT máte nárok na bezplatný servis
alebo údržbu náradia v značkových servisoch
DEWALT. Musíte predložiť doklad o zakúpení
náradia. Vrátane nákladov na prácu a náhradné diely pre elektrické náradie. Netýka sa
príslušenstva.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač
(1).
• Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
K dispozícii sú rôzne typy hlavíc, držiakov a
adaptérov. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa
príslušenstva získate u svojho značkového
predajcu.
1 ROČNÁ PLNÁ ZÁRUKA
Ak sa na Vašom náradí DEWALT vyskytne
v priebehu jedného roku od zakúpenia akákoľvek závada alebo porucha spôsobená vadou
materiálu alebo dielenským spracovaním,
zaručujeme Vám bezplatnú výmenu všetkých
poškodených častí alebo po našom rozhodnutí
i bezplatnú výmenu celého náradia, za
predpokladu, že:
• Závada nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Jeho opravy neboli prevádzané nepovolanými osobami.
• Bol predložený doklad o zakúpení s uvedeným dátumom. Táto záruka je poskytovaná
ako nadštandardná a doplňuje Vaše
zákonné práva spotrebiteľa.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Ak chcete získať adresu Vášho najbližšieho
značkového servisu DEWALT, použite prosím
príslušné telefónne číslo uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Nepotrebné náradie a životné
prostredie
Nepotrebné náradie prineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude spracované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
11
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Označenie “elektrické náradie“ vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez napájacieho kábla).
NÁVOD SI USCHOVAJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na
pracovnom stole a nedostatočné osvetlenie
môže viesť k spôsobeniu nehody.
Nepracuje s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako je prostredie
s horľavými kvapalinami, plynmi alebo
s výbušným prachom. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť zapálenie prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na
to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a
okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
b
c
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené zemnením,
nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Elektrické náradie nevystavujte dažďu
ani vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte napájací
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej
siete.Dbajte na to, aby napájací kábel
neprechádzal cez ostré hrany a pohyblivé
časti alebo cez horúce a mastné povrchy.
d
e
f
g
12
Poškodené alebo spletené káble zvyšujú
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s náradím používajte
rozum. S elektrickým náradím nepracujte
pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s týmto náradím môže privodiť vážne
zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte prostriedky
na ochranu sluchu. Bezpečnostná výbava
ako je respirátor, nekĺzavá bezpečnostná
obuv, pevná prilba alebo ochranné slúchadlá
použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred
pripojením náradia k elektrickej zásuvke
zaistite, aby bol hlavný vypínač vo
vypnutej polohe. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie napájacieho kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
rotačných častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte Nenoste voľné
šatstvo alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na
pripojenie odsávania a zberným vakom,
skontrolujte tieto funkcie a uistite sa, či
sú správne používané. Použitie týchto
zariadení môže znížiť riziká spojené
s prachom.
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správne
elektrické náradie, ktoré zodpovedá
vykonávanej práci. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia značne znižují
riziko náhodného spustenia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám,
ktoré toto náradie nevedia ovládať alebo
ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím
pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba. Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené diely alebo akúkoľvek
inú poruchu, ktorá môže mať vplyv na
jeho správny chod. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd je spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými nožmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je určený pre daný typ
náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Používanie elektrického náradia
na iné než určené aplikácie môže viesť
k spôsobeniu rizikových situácií.
ných dielov. Týmto spôsobom zaistíte stálu
bezpečnosť elektrického náradia.
Prehlásenie o zhode
DW292/DW294
Spoločnosť D E WALT vyhlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/
37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 60745, EN 55104, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
LpA (akustický tlak)*
LWA (akustický výkon)
Vibrácie RMS prenášané
na obsluhu
* pôsobiaci v uchu obsluhy
84 dB(A)
95 dB(A)
< 2,5 m/s2
KpA (nepresnosť akustického tlaku) 2,8 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického
výkonu)
2,8 dB(A)
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia
iba osobe s príslušnou kvalifikáciou
s použitím výhradne originálnych náhrad-
13
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 16
832 44 Bratislava
tel: 02 492 41 394, 02 446 38 121
fax: 02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
14
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
15
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
16
17
18
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
ZÁRUÈNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUÈNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mìsícù pøi prodeji zboží fyzické osobì – spotøebiteli pro soukromou pøímou spotøebu (§ 620 Obèanského zákoníku)
G 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebite¾ovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obèianskeho zákonníka)
12 mìsícù pøi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské èinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
G 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikate¾ovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úèel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úèel nákupu je pre:
G Pøímou osobní spotøebu/Priamu osobnú spotrebu
G
Obchodní a podnikatelskou èinnost/obchodnú a podnikate¾skú èinnos
Èíslo pokladního dokladu - faktury/Èíslo pokladnièného dokladu - faktúry:
TYP VÝROBKU:
IÈO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
DW292
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
PAèiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Dokumentace záruèní opravy
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Peèiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising