D51321 | DeWalt D51321 NAILER instruction manual

504606-74 CZ
D51321
2
3
4
NASTŘELOVACÍ PISTOLE
D51321
Blahopřejeme Vám!
•
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Popis (obr. A)
Vaše nastřelovací pistole D51321 je určena
k nastřelování hřebů do dřevěných obrobků.
1 Spoušť
2 Pojistka spouště
3 Otočný regulátor nastavení hloubky
4 Kontaktní doraz
5 Zásobník
6 Zámek zásobníku
7 Dvířka vedení hřebíků
8 Štítová měrka
9 Připojení stlačeného vzduchu
Technické údaje
Akustický tlak (LpA)
dB(A)
Akustický výkon (LWA) dB(A)
Vibrace ruka/paže
m/s2
Doporučený provozní tlak bar
Maximální provozní tlak bar
Spotřeba vzduchu
l
na jedno nastřelení
Režim nastřelování
Úhel zásobníku
Hřeby
typ
délka hřebíku
průměr hřebíku
úhel
Hmotnost
1)
mm
mm
kg
D51321
88
101
10,41)
4,9 - 8,3
8,3
1,2 (při tlaku
6,9 barů)
kontaktní
spouštění
15°
Montáž a seřízení
Volba spouště (obr. B)
Toto nářadí je osazeno nárazovou spouští.
V originálním balení je taktéž přiložena
sekvenční spoušť. Výklad pojmu „nárazová
spoušť“ a „sekvenční spoušť“ je uveden níže.
- Šedá spoušť s jedním hřebíkem vyraženým
na boční straně je spoušť sekvenční.
Instalací této spouště bude nářadí pracovat
v sekvenčním režimu.
- Černá spoušť se třemi hřebíky vyraženými
na boční straně je spoušť nárazová.
Instalací této spouště bude nářadí pracovat
v nárazovém režimu.
plochá hlava
19 - 45
3
15°
2,2
Tato hodnota je charakteristickou hodnotou
vztaženou k nářadí a nezahrnuje vlivy
spojení s paží během použití nářadí. Vliv
spojení s paží během práce bude například
záviset na síle sevření, síle přítlaku, směru
práce, nastavení energie rázu, obrobku
a podložení obrobku.
Demontáž spouště
• Od nářadí odpojte přívod stlačeného
vzduchu.
• Ze zásobníku odstraňte všechny hřebíky.
• Z konce spojovacího čepu (11) stáhněte
pryžový těsnící kroužek (10).
• Spojovací čep vytáhněte.
• Sejměte sestavu spouště (12).
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Nastřelovací pistoli
1 Sekvenční spouštěcí spínač
1 Ochranné brýle
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 3 mm
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 4 mm
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
•
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Montáž spouště
• Sestavu spouště vložte do vybrání
a zajistěte, aby byla pružina spouště (13)
řádně nasazena.
• Spojovací čep (11) protáhněte skrze rám
nářadí, vodítko dorazu spojte se sestavou
spouště.
• Na konec spojovacího čepu (10) nasuňte
pryžový těsnící kroužek.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
5
•
Připojení stlačeného vzduchu (obr. A)
Tato nářadí jsou osazena standardním 1/4“
trubkovým závitem pro připojení stlačeného
vzduchu (9).
• Oviňte zasunovací část spoje teflonovou
páskou tak, aby vzduch neunikal.
• Přípoj zašroubujte do koncového uzávěru
a pevně dotáhněte.
Spoušť uvolníte přesunutím pojistky
do střední polohy.
Nastavení štítové měrky (obr. F)
•
•
Pomocí dodaného klíče pro šrouby s hlavou
s vnitřním šestihranem uvolněte šroub
(19).
Měrku (8) posuňte do zvolené polohy
nahoru nebo dolů.
Založení hřebíků do nářadí (obr. A, C & D)
•
•
•
•
•
•
•
•
Pokyny pro obsluhu
Stlačte zámek zásobníku (6) a otevřete
dvířka zásobníku (14).
Otevřete a odsuňte dvířka vedení hřebíků
(7).
Otočením páčky (16) do požadované polohy
přizpůsobte základnu (15) požadované
délce hřebíků.
Cívku s hřebíky (17) nasuňte na hřídel
(18).
Odviňte dostatečně dlouhou část s hřebíky
a zaveďte ji do ústí nářadí.
Hřebíky zaveďte do ústí takovým
způsobem, aby byl druhý hřebík umístěn
mezi kolejnicemi západky podavače (19).
Dvířka vedení hřebíků (7) zavřete.
Dvířka zásobníku (14) zcela uzavřete
až zámek zaskočí a zásobník zůstane
uzavřen.
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
Příprava nářadí (obr. A)
•
•
•
•
Z tlakových nádrží a hadic vysušte
kondenzát.
Nářadí promazejte. Viz kapitola „Údržba“.
Ze zásobníku odstraňte všechny hřebíky.
Zkontrolujte, zda se kontaktní doraz (4)
pohybuje volně.
Pokud se kontaktní doraz volně
nepohybuje, nářadí nepoužívejte.
•
•
•
Vyjmutí hřebíků z nářadí (obr. A, C & D)
• Stlačte zámek zásobníku (6) a otevřete
dvířka zásobníku (14).
• Otevřete a odsuňte dvířka vedení hřebíků
(7).
• Cívku s hřebíky (17) stáhněte z hřídele
(18).
•
Zkontrolujte, zda je tlak přívodu vzduchu
pod úrovní maximálního doporučeného
provozního tlaku.
K nářadí připojte vzduchovou hadici.
Zkontrolujte sluchem, zda okolo ventilů
a těsnění vzduch neuniká.
Tlak vzduchu nastavte na minimální
hodnotu vhodnou pro vaše použití.
Nikdy nepoužívejte nářadí, ze kterého
uniká vzduch nebo u kterého jsou
některé části poškozeny.
Před zakládáním a odstraňováním
hřebíků z nářadí vždy odpojte přívod
stlačeného vzduchu.
Zimní provoz
Pokud s nářadím pracujete pod bodem
mrazu:
• Před použitím udržujte nářadí co
nejteplejší.
• Od nářadí odpojte přívod stlačeného
vzduchu.
• Do vstupního otvoru kápněte 10 až 15
kapek oleje pro pneumatická nářadí
DEWALT (nebo pneumatického oleje pro
zimní provoz s obsahem etylenglykolu).
• Tlak vzduchu nastavte na maximum
5,5 bar.
• K nářadí připojte vzduchovou hadici.
• Výše popsaným způsobem naplňte
zásobník hřebíky.
Nastavení hloubky ražení (obr. E)
Hloubku ražení je možné přizpůsobit použitému
typu hřebíků.
• Hloubku snížíte otočením regulátoru
nastavení hloubky (3) doprava.
• Hloubku zvýšíte otočením regulátoru
nastavení hloubky doleva.
Pojistka spouště (obr. A)
Nářadí je vybaveno pojistkou spouště, která
brání spuštění nářadí.
• Spoušť zajistíte přesunutím pojistky (2)
doprava.
6
•
•
•
Spusťte 5 až 6 krát nářadí do odpadního
řeziva, aby se promazaly těsnící kroužky.
Tlak vzduchu zvyšte na běžnou pracovní
úroveň.
Nářadí používejte běžným způsobem.
•
•
•
•
Letní provoz
Nářadí by mělo pracovat normálně. Zabraňte
vystavení nářadí přímému slunečnímu záření,
aby se nepoškodily pryžové dorazy, těsnící
kroužky a další pryžové části.
•
•
•
Spuštění nářadí (obr. A)
Nářadí je možné provozovat ve dvou režimech.
Režim uvádění do chodu určí spoušť instalovaná
na nářadí.
•
Od nářadí odpojte přívod stlačeného
vzduchu.
Uvolněte pojistku spouště (2).
Otevřete a odsuňte dvířka vedení hřebíků
(7).
Ohnutý hřebík odstraňte. Pokud je nutné,
pomozte si kleštěmi.
Pokud je hnací lišta ve spodní poloze,
zatlačte ji pomocí šroubováku nahoru.
Opravte případnou deformaci cívky
s hřebíky.
Hřebíky zaveďte do ústí nářadí způsobem
popsaným v kapitole „Založení hřebíků do
nářadí“.
Dvířka vedení hřebíků zavřete.
Pokud se hřebíky v ústí nářadí
zasekávají často, nechejte nářadí
opravit v kterémkoliv autorizovaném
servisním zastoupení DEWALT.
Sekvenční režim spouštění
Sekvenční režim spouštění se používá
k občasnému přibíjení, kdy je požadováno
velmi pečlivé a přesné umístění hřebíku.
• Podle výše uvedeného postupu připevněte
spoušť šedou.
• Uvolněte pojistku spouště (2).
• Kontaktní doraz (4) přitlačte k povrchu
obrobku.
• Stisknutím spouště (1) spusťte nářadí.
Každým stlačením spouště s kontaktním
dorazem přitlačeným k povrchu obrobku
bude přibit jeden hřebík.
Doplňkové příslušenství
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Nárazový režim spouštění
Nárazový režim spouštění se používá
k rychlému přibíjení na plochých nepohyblivých
podkladech.
• Podle výše uvedeného postupu připevněte
spoušť černou.
• Uvolněte pojistku spouště (2).
• Chcete-li přibít jeden hřebík: Provozujte
nářadí postupem popsaným pro sekvenční
režim.
• Chcete-li přibít několik hřebíků: Nejprve
stiskněte spoušť (1) a poté opakovaně
přitláčejte kontaktní doraz (4) k povrchu
obrobku.
Následující čistění je nutné provádět každý
den.
Čištění
•
•
Zásobník a ústí čistěte pomocí stlačeného
vzduchu.
Přední část kontaktního dorazu čistěte
motorovým olejem nebo naftou.
Vysušení
•
Pokud nářadí nepoužíváte, nedržte
spoušť stisknutou. Spoušť ponechejte
uvolněnu, aby nedošlo k nechtěnému
spuštění nepoužívaného nářadí.
Z tlakových nádrží a hadic vysušte
kondenzát.
Mazání
Odstranění zaseknutého hřebíku
(obr. A, C & D)
•
Pokud dojde v ústí nářadí k zaseknutí hřebíku,
postupujte následovně:
7
Do otvoru pro přívod vzduchu v koncovém
uzávěru nářadí kápněte 5 - 7 kapek
pneumatického oleje.
Kontrola
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
provozováním tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny.
•
Zajistěte, aby byly veškeré spojovací prvky
nářadí pevně dotaženy a nepoškozeny.
Povolené spoje vhodným nástrojem
dotáhněte.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Tyto pokyny uložte na bezpečném místě!
Všeobecné
1
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
2
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
3
4
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
5
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
6
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
7
8
8
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor,
může být příčinou úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte elektrické nářadí vlhkosti.
Pracovní prostor udržujte dobře osvětlený.
Nářadí nepoužívejte v prostorách
obsahujících vznětlivé kapaliny nebo plyny.
Udržujte z dosahu dětí
Nářadí držte z dosahu dětí. Osoby mladší
16 let smí nářadí obsluhovat pouze pod
dozorem.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněné
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné šatstvo nebo šperky.
Mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
Pracujete-li venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Nepřetěžujte se
Při práci stále udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zůstaňte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte
s rozvahou. Pokud jste unaveni, práci
přerušte.
Používejte vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití
nářadí. Nepoužívejte příliš slabé násady
nebo přídavná zařízení při práci s výkonným
nářadím v těžkých podmínkách. Práce je
účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou
určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
9
Péče o nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém a
v bezvadném technickém stavu. Dodržujte
pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství.
Udržujte všechny ovládací prvky čisté,
suché a neznečistěné oleji či jinými
mazivy.
10 Kontrola poškozených částí
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebení jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Poškozené kryty nebo jiné vadné díly
nechejte podle uvedených pokynů opravit
nebo vyměnit.
11 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
DEWALT.
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z bezpečnostního hlediska
je nutné, aby bylo zařízení opravováno
výhradně techniky s příslušnou kvalifikací.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
nastřelovací nářadí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doplňkové bezpečnostní předpisy pro
pneumatická nářadí
•
•
•
•
•
•
Pro připojení k tlakovému vzduchovému
systému používejte rychlospojky. Šroubové
spojky musí být připojeny k nářadí takovým
způsobem, aby po rozpojení v nářadí
nezůstal žádný stlačený vzduch.
Stlačený vzduch používejte vždy čistý
a suchý. Jako zdroj energie pro toto nářadí
nepoužívejte kyslík nebo jiné hořlavé
plyny.
Nářadí připojujte pouze k takovému
tlakovému vzduchovému systému, kde
maximální povolený tlak pro nářadí nebude
překročen o více jak 10%. V případě vyšších
tlaků by měl být do přívodu stlačeného
vzduchu vestavěn redukční tlakový ventil.
Používejte výhradně tlakové hadice
s přípustnou hodnotou tlaku přesahující
nejvyšší provozní tlak nářadí.
Před přenášením nářadí odpojte od
tlakového vzduchového systému, zejména
pokud pracujete na žebřících nebo kde je
při pohybu vyžadován neobvyklý postoj.
Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od
vzduchového přívodu.
•
•
•
•
•
•
9
Používejte ochranné brýle.
Vždy používejte prostředky k ochraně
sluchu.
Nikdy neplňte zásobník hřebíky se
stisknutou spouští.
Používejte pouze předepsaný typ hřebíků.
Nepoužívejte žádné podstavce k podpírání
nářadí.
Nerozebírejte ani neblokujte jakékoliv
součásti nastřelovacího nářadí, jako
například bezpečnostní kotvu.
Před každým použitím zkontrolujte, zda
bezpečnostní a nastřelovací systém
pracuje správně a zda jsou všechny šrouby
a matice utaženy.
Nepoužívejte nářadí jako kladivo.
Nikdy nemiřte jakýmkoliv provozuschopným
nastřelovacím nářadím na sebe nebo na
kterékoliv jiné osoby. Nepoužívejte nářadí
v aplikacích vyžadujících provoz v blízkosti
těla.
Během práce držte nářadí takovým
způsobem, aby nedošlo v případě odrazu
hřebíku při přerušení dodávky energie nebo
při nárazu na tvrdou část obrobku k žádným
zraněním hlavy nebo těla.
Nikdy nespouštějte nářadí, pokud míří
do volného prostoru.
Berte v úvahu okolní podmínky v pracovní
oblasti. Hřebíky mohou tenké obrobky
prorazit, nebo mohou po hranách a rozích
obrobku sklouznout a tím mohou okolní
osoby ohrozit.
Hřebíky nepřibíjejte v blízkosti okrajů
obrobku.
Nepřibíjejte hřebíky přes sebe.
Na pracovišti přenášejte nářadí uchopením
pouze za jednu rukojeť a nikdy ne se
stisknutou spouští.
Po použití a před prováděním jakékoliv
údržby z nářadí hřebíky vyjměte.
Na stroji jsou následující piktogramy:
ES Prohlášení o shodě
Pneumatické nářadí s bezpečnostní
kotvou.
D51321
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
Nářadí nepoužívejte, pokud stojíte na
žebříku.
Maximální počet spon v zásobníku.
V případě zájmu o podrobnější informace,
prosím, kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Průměr hřebíku.
Délka hřebíku.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Maximální provozní tlak.
Typ hřebíku: s plochou hlavou.
Hmotnost nářadí.
10
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046817- 28-06-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
NAILER 1
©
D51321 - - - - A
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising