D51321 | DeWalt D51321 NAILER instruction manual

D51321
1
Dansk
6
Deutsch
12
English
19
Español
25
Français
32
Italiano
39
Nederlands
46
Norsk
53
Português
60
Suomi
66
Svenska
72
Türkçe
79
EÏÏËÓÈη
86
Copyright DEWALT
2
4
2
7
1
6
5
8
3
9
A
3
11
10
13
12
B
7
15
C
4
16
14 6
17
19
18
D
19
3
E
8
F
5
DANSK
SØMPISTOL TILLYKKE!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Lydniveau (LpA)
Akustisk styrke (LWA)
Hånd/arm vægt vibration
Anbefalet arbejdstryk
Maks. arbejdstryk
Luftforbrug pr. slag
Aktiveringsform
Magasinvinkel
Befæstelseselementer
type
længde
skaftets diameter
vinkel
Vægt
1)
6
dB(A)
dB(A)
m/s2
bar
bar
l
D51321
88
101
10,41
4,9 – 8,3
8,3
1,2 (ved 6,9 bar)
Aktivering ved
berøring
15°
fladt hoved
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
Denne værdi er en maskinrelateret karakteristisk
værdi, og den repræsenterer ikke påvirkningen
på hånd-arm-systemet, når man bruger
maskinen. Påvirkningen på hånd-arm-systemet,
når maskinen bruges, vil for eksempel afhænge
af den kraft, der gribes fat med, den trykkraft der
udøves ved kontakten, den retning der arbejdes
i samt af tilpasningen af energiforsyningen,
arbejdsstykket og arbejdsstykkestøtten.
EU-Overensstemmelseserklæring
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til 98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 &
EN 12096.
For yderligere information bedes De venligst kontakte
DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender værktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for personskader.
1 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøj for regn. Anvend ikke værktøj
på fugtige eller våde pladser. Sørg for en god
belysning over arbejdsområdet. Anvend ikke
værktøj i nærheden af let antændelige væsker
eller gasser.
3 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn eller andre udenforstående komme
i berøring med verktøyet. Det er påkrævet at holde
børn under 16 år under opsyn.
4 Opbevar værktøj sikkert
Når værktøjet ikke anvendes, skal det opbevares
på et tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
5 Overbelast ikke værktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
6 Brug det rigtige værktøj
Tving ikke værktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
7 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
8 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
9 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
10 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
11 Kontroller værktøjet for skader
Inden fortsat brug af værktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
12 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
13 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette værktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer kun foretages af autoriseret
serviceværksted.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for pneumatisk
værktøj
• Brug hurtigtvirkende koblinger ved tilslutning til
trykluftssystem. Den ikke-forseglige nippel skal
sættes på maskinen på en sådan måde, at der
ikke er trykluft tilbage i maskinen, når at den er
afbrudt.
• Brug altid ren, tør trykluft. Brug ikke ilt eller
brændbare gasarter som energikilde for denne
maskine.
• Tilslut kun maskinen til en luftforsyning, hvor det
maksimalt tilladte tryk i maskinen ikke kan
overstiges med mere end 10%. I tilfælde af højere
tryk skal der indbygges en trykreducerende ventil
med en nedstrømssikkerhedsventil i
lufttrykforsyningen.
• Brug kun slanger med en klassificering, der er
højere end maskinens maksimale arbejdstryk.
7
DANSK
• Før maskinen transporteres, skal den kobles fra
lufttryksystemet, særlig hvor der bruges stiger,
eller hvor man indtager uvante fysiske stillinger
under flytningen.
• Afbryd maskinen fra luftforsyningen, når den ikke
er i brug.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for sømpistoler
• Brug altid beskyttelsesbriller.
• Brug altid høreværn.
• Fyld aldrig søm i, mens aftrækkeren er aktiveret.
• Brug kun befæstelseselementer af den type,
som er angivet i vejledningen.
• Brug ikke stativer af nogen art for at montere
maskinen på en støtte.
• Ingen dele af denne maskine til at slå
befæstelseselementer i med må skilles ad eller
blokeres, dette gælder f.eks. sikkerhedsåget.
• Check før hver brug, at sikkerheds og
aftrækkermekanismen fungerer korrekt, og at alle
bolte og møtrikker er strammet.
• Brug ikke dette udstyr som hammer.
• Ret aldrig en driftsklar maskine til at slå
befæstelseselementer i med mod dig selv eller en
anden. Brug ikke dette værktøj til arbejde,
der kræver at det betjenes tæt ved kroppen.
• Hold maskinen sådan under arbejdet, at hovedet
eller kroppen ikke kan komme til skade, hvis der
eventuelt kommer et tilbageslag på grund af en
afbrydelse af energiforsyningen, eller fordi der er
hårde områder i arbejdsstykket.
• Aktiver aldrig sømpistolen ud i luften.
• Tag højde for forholdene på arbejdspladsen.
Befæstelseselementer kan trænge igennem tynde
arbejdsstykker eller glide af hjørner eller kanter på
arbejdsstykket, og således udsætte folk for fare.
• Slå ikke befæstelseselementer i nær ved
arbejdsstykkets kant.
• Sæt ikke befæstelseselementerne oven i andre
befæstelseselementer.
• På arbejdsområdet skal maskinen altid bæres i det
ene håndtag og aldrig med aftrækkeren aktiveret.
• Tøm pistolen efter brugen og før der foretages
vedligeholdelse.
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Pneumatisk maskine med sikkerhedsåg.
8
Denne maskine må ikke bruges på en
stige.
Maks. antal søm i magasinet.
Sømdiameter
Sømlængde
Maks. arbejdstryk
Sømtype: fladt hoved.
Værktøjets vægt.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Sømpistol
1 Sekventielt virkende aftrækker
1 Sikkerhedsbriller
1 Unbraconøgle 3 mm
1 Unbraconøgle 4 mm
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din sømpistol er beregnet til at slå
befæstelseselementer i arbejdsstykker af træ med.
1 Aftrækker
2 Låsekontakt
3 Dybdejusteringshjul
4 Kontaktudløser
5 Magasin
6 Magasinlås
7 Sømskinnedør
8 Spånlære
9 Luftfitting
DANSK
Samling og justering
Valg af aftrækker (fig. B)
Disse maskiner er monteret med en stødvirkende
aftrækker. En sekventielt virkende aftrækker er også
inkluderet i originalpakningen. Se definitioner på
“stødvirkende” og “sekventielt virkende” nedenfor.
- Den grå aftrækker med et enkelt søm trykt
på siden er en sekventielt virkende aftrækker.
Installeres dette kit, kan maskinen arbejde
i funktionen ’sekventielt virkende’.
- Den sorte aftrækker med tre søm påtrykt
på siden er den stødvirkende aftrækker.
Installeres dette kit, kan maskinen arbejde
i funktionen ’stødvirkende’.
• Før sømmene ind i næsestykket på en sådan
måde, at søm nummer 2 anbringes mellem
skinnerne på indføringspalen (19).
• Luk sømskinnedøren (7).
• Luk magasindøren (14) helt ved at aktivere
magasinlåsen og låse det lukkede magasin.
Tømning af pistolen (fig. A, C & D)
• Tryk på magasinlåsen (6) for at åbne
magasindøren (14).
• Åbn den og før sømskinnedøren (7) til side.
• Tag sømrullen (17) af spindlen (18).
Afbryd altid luftforsyningen fra maskinen,
før sømmene fyldes i eller tages ud.
Udtagning af aftrækkeren
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Fjern gummistroppen (10) fra enden af passtiften
(11).
• Fjern passtiften.
• Tag aftrækkerenheden (12) ud.
Justering af indslåningsdybden (fig. E)
Indslåningsdybden kan justeres i forhold til det
anvendte befæstelseselement.
• Dybden reduceres ved at dreje
dybdejusteringshjulet (3) til højre.
• Dybden øges ved at dreje dybdejusteringshjulet
til venstre.
Isætning af aftrækkeren
• Sæt aftrækkerenheden ind i aftrækkerhulrummet,
check at aftrækkerfjederen (13) er rigtigt anbragt.
• Stik passtiften (11) igennem maskinrammen,
kontaktudløserskinnen og aftrækkerenheden.
• Skub gummistroppen (10) på enden af passtiften.
Aftrækkerlås (fig. A)
Dette værktøj er udstyret med en
aftrækkerlåsekontakt som forhindrer maskinen i at
affyre et søm.
• Aftrækkerlåsen aktiveres ved at skubbe
kontakten (2) til højre.
• Aftrækkerlåsen låses op ved at skubbe kontakten
mod midten.
Luftfitting (fig. A)
Disse maskiner har et standard 1/4" rørgevind til
luftfittingen (9).
• Pak fittingens hanende ind i Teflon-tape for at
forhindre luftlækager.
• Skru fittingen ind i endedækslet og stram godt til.
Ladning af pistolen (fig. A, C & D)
• Tryk på magasinlåsen (6) for at åbne
magasindøren (14).
• Åbn den og før sømskinnedøren (7) til side.
• Indstil platformen (15) så den passer til den
ønskede sømlængde ved at dreje håndtaget (16)
i den ønskede stilling.
• Anbring sømrullen (17) over spindlen (18).
• Spol tilstrækkeligt med søm af og fyld dem ind
i pistolens næsestykke.
Sådan indstilles spånlæren (fig. F)
• Løsn skruen (19) ved hjælp af den vedlagte
unbraconøgle.
• Før læren (8) op eller ned for at ramme den
ønskede position.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Klargøring af værktøjet (fig. A)
• Dræn alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
• Smør maskinen. Se “Vedligeholdelse”.
• Tag alle søm ud af magasinet.
9
DANSK
• Check at kontaktudløseren (4) kan bevæges frit.
Brug ikke maskinen, hvis
kontaktudløseren ikke kan bevæges frit.
• Check at luftforsyningstrykket er under det
maksimalt anbefalede arbejdstryk.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Check for hørlige lækager omkring ventiler
og flangepakninger.
• Sæt lufttrykket på det mindste arbejdstryk,
der anbefales til det pågældende arbejde.
Brug aldrig en maskine, der lækker eller
har beskadigede dele.
Brug i koldt vejr
Når maskinen bruges ved temperaturer under
frysepunktet:
• Hold maskinen så varm som muligt før brugen.
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Kom 10 til 15 dråber DEWALT olie til pneumatisk
værktøj (eller vintertilberedt pneumatisk olie med
ætylenglykol) ind i luftindtagningen.
• Sæt lufttrykket til maks. 5,5 bar.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Fyld søm i magasinet som beskrevet i det
foregående.
• Aktiver maskinen 5 eller 6 gange i affaldstræ for
at smøre o-ringene.
• Sæt lufttrykket op til det normale arbejdsniveau.
• Brug maskinen på normal vis.
Brug i varmt vejr
Maskinen bør kunne arbejde normalt. Undgå varme
eller direkte sollys for at undgå beskadigelse af
støddæmperne, O-ringene og andre dele af gummi.
Aktivering af maskinen (fig. A)
Dette værktøj har to funktionsmåder: Aftrækkeren på
maskinen bestemmer, hvordan maskinen aktiveres.
Sekventielt virkende funktion
Den sekventielt virkende funktion bruges til sømning
med afbrydelser, hvor der ønskes en meget
omhyggelig og nøjagtig placering.
• Anbring den grå aftrækker som beskrevet ovenfor.
• Lås aftrækkerlåsen (2) op.
• Skub kontaktudløseren (4) ind mod arbejdsfladen.
10
• Træk i aftrækkeren (1) for at aktivere maskinen.
Hvert stød af aftrækkeren med kontaktudløseren
skubbet mod arbejdets overflade vil slå ét søm i.
Den stødvirkende funktion
Den stødvirkende funktion bruges til hurtig sømning
på flade, stationære overflader.
• Anbring den sorte aftrækker som beskrevet ovenfor.
• Lås aftrækkerlåsen (2) op.
• For at slå et enkelt søm i: Betjen maskinen som
beskrevet i forbindelse med den sekventielt
virkende funktion.
• For at slå flere søm i: Træk først i aftrækkeren (1),
og skub derefter gentagne gange
kontaktudløseren (4) ind mod arbejdets overflade.
Hold ikke aftrækkeren trykket ned,
når maskinen ikke er i brug.
Hold aftrækkerlåsen aktiveret for at
forhindre at pistolen aktiveres ved et
uheld, når den ikke er i brug.
Udtagning af et søm, der sidder fast (fig. A, C & D)
Følg disse anvisninger for at fjerne et søm, der
sidder fast i næsestykket:
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Aktiver aftrækkerlåsen (2).
• Åbn den og før sømskinnedøren (7) til side.
• Tag det bøjede søm ud, brug om nødvendigt
tænger.
• Hvis drivbladet er i positionen nede, skubbes
drivbladet opad med en skruetrækker.
• Korriger alle eventuelle deformiteter på sømrullen.
• Fyld sømmene i næsestykket, som beskrevet
i afsnittet “Ladning af pistolen”.
• Luk sømskinnedøren .
Hvis der tit sidder søm fast i næsestykket,
bør maskinen sendes til service på et
autoriseret DEWALT serviceværksted.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Din DeWalt maskine er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
DANSK
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Følgende vedligeholdelse skal udføres hver dag.
Rengøring
• Rens magasinet og næsestykket med trykluft.
• Rens forenden på kontaktudløseren med benzin
eller dieselolie.
Tømning
• Tøm alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
Smøring
• Kom 5 - 7 dråber pneumatikolie ind i luftfittingen
på maskinens endedæksel.
Kontrol
• Sørg for at alle skruer på værktøjet sidder stramt
og er ubeskadigede.
• Stram løse skruer med passende værktøj.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren
inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com
11
DEUTSCH
NAGELMASCHINE D51321
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
D51321
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Werkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096 konzipiert
wurden.
Technische Daten
Schalldruck (LpA)
Schalleistung (LWA)
Gewichteter Effektivwert
der Beschleunigung
Empfohlener Betriebsdruck
Max. Betriebsdruck
Luftverbrauch pro Schuß
Auslösemodus
Magazinwinkel
Befestigungen
Typ
Länge
Schaftdurchmesser
Winkel
Gewicht
1)
12
D51321
(dB(A)) 88
(dB(A)) 101
(m/s2) 10,41
(bar) 4,9 - 8,3
(bar) 8,3
(l) 1,2 (bei 6,9 bar)
Kontaktauslösung
15°
Flachkopf
mm 19 - 45
mm 3
15°
(kg) 2,2
Dieser Wert ist werkzeugspezifisch und
charakteristisch und drückt nicht den Einfluß auf
das Hand-Arm-System aus, wenn das Werkzeug
verwendet wird. Der Einfluß auf das Hand-ArmSystem bei der Verwendung des Werkzeugs
hängt beispielsweise von der Greifkraft, dem
Kontaktdruck, der Arbeitsrichtung, der Einstellung der Energieversorgung, dem Werkstück und
dem Werkstückhalter ab.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Werkzeugen sind zum
Schutz gegen Verletzungsgefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Werkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Werkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen
Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Werkzeuge nicht in der
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder oder Besucher das
Werkzeug nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter
fachlicher Anleitung benutzen.
4 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
5 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
6 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
7 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
8 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
9 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
10 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Werkzeug auf einwandfreie
und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt
sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert
sein, um den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und
Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden.
11 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen
nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Druckluftwerkzeuge
• Verwenden Sie für den Anschluß an das
Druckluftsystem Schnellkupplungen. Das
dichtungslose Anschlußstück muß so am
Werkzeug angebracht werden, daß die Druckluft
nach dem Trennen nicht im Werkzeug bleibt.
• Verwenden Sie immer saubere, trockene Druckluft.
Verwenden Sie kein Sauerstoff oder brennbare
Gase als Energiequelle für dieses Werkzeug.
• Schließen Sie dieses Werkzeug nur dann an einer
Luftversorgung an, wenn der maximal zulässige
Druck des Werkzeugs nicht mehr als 10%
überschritten wird. Bei höheren Druckwerten
muß ein Druckminderventil mit nachgeschaltetem
Sicherheitsventil in die Druckluftversorgung
eingebaut werden.
13
DEUTSCH
• Verwenden Sie ausschließlich Schläuche mit
Nennwerten, die den maximalen Betriebsdruck
des Werkzeugs überschreiten.
• Vor dem Transport des Werkzeugs trennen Sie
es vom Druckluftsystem, besonders in Fällen,
in denen Leitern verwendet werden oder wenn
beim Transport ungewöhnliche Körperhaltungen
eingenommen werden müssen.
• Wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird,
trennen Sie es von der Druckluftversorgung.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Antriebswerkzeuge für Befestigungsmittel
• Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
• Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
• Laden Sie niemals Befestigungsmittel, wenn der
Auslöser aktiviert ist.
• Verwenden Sie ausschließlich die im Handbuch
angegebenen Befestigungsmittel.
• Verwenden Sie keine Ständer, um das Werkzeug
an einer Halterung zu befestigen.
• Zerlegen oder blockieren Sie niemals Teile des
Befestigungswerkzeugs, wie beispielsweise das
Sicherheitsjoch.
• Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit mit dem
Gerät, daß der Sicherheits- und Auslösemechanismus einwandfrei arbeitet und sämtliche
Muttern und Schrauben fest sitzen.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht als Hammer.
• Richten Sie Befestigungswerkzeuge niemals auf
Sie selbst oder andere Personen. Verwenden Sie
das Werkzeug nicht für Aufgaben, bei denen
nahe am Körper gearbeitet wird.
• Halten Sie das Werkzeug während der Arbeit so,
daß im Falle eines Rückstoßes durch einen
Ausfall der Energieversorgung oder durch harte
Stellen im Werkstück keine Verletzungen am
Kopf oder am Körper verursacht werden können.
• Lösen Sie das Befestigungswerkzeug niemals im
freien Raum aus.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im
Arbeitsbereich. Befestigungsmittel können dünne
Werkstücke durchdringen oder von den Ecken
und Kanten des Werkstücks abrutschen, was
Personen gefährden kann.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel in der Nähe
der Werkstückkanten ein.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel oben auf
bereits vorhandenen Befestigungsmitteln ein.
14
• Tragen Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich nur
am Griff und niemals mit betätigtem Auslöser.
• Entlade Sie das Werkzeug nach dem Gebrauch
und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten.
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Pneumatikwerkzeug mit Sicherheitsjoch.
Verwenden Sie das Werkzeug niemals
auf einer Leiter.
Maximale Anzahl an Befestigungsmitteln
im Magazin.
Durchmesser der Befestigungsmittel.
Länge der Befestigungsmittel.
Max. Betriebsdruck.
Befestigungsmittel-Typ: Flachkopf.
Werkzeuggewicht.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1
1
1
1
1
1
1
Nagelmaschine
Folgeauslöser
Schutzbrille
Innensechskantschlüssel 3 mm
Innensechskantschlüssel 4 mm
Bedienungsanleitung
Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
DEUTSCH
Beschreibung (Abb. A)
Ihre Nagelmaschine D51321 wurde zum Eintreiben
von Befestigungsmitteln in Holzwerkstücke
konstruiert.
1 Auslöser
2 Einschaltsperre
3 Tiefeneinstellung
4 Kontaktanschlag
5 Magazin
6 Magazinverriegelung
7 Nagelführungsklappe
8 Schindellehre
9 Luftanschlußstück
Zusammenbau und Einstellung
Wahl des Auslösers (Abb. B)
Diese Werkzeuge sind mit einem Schlagauslöser
-zusammengebaut. Ein Folgenauslöser befindet sich
ebenfalls in der Originalverpackung. Definition des
“Schlagauslösers” und des “Folgeauslösers” siehe
unten.
- Beim grauen Auslöser mit dem auf der Seite
aufgedruckten einzelnen Befestigungsmittel
handelt es sich um den Folgeauslöser. Wird
dieser Satz eingebaut, so arbeitet das Werkzeug
im Folgeauslösemodus.
- Beim schwarzen Auslöser mit den auf der Seite
aufgedruckten drei Befestigungsmitteln handelt
es sich um den Schlagauslöser. Wird dieser Satz
eingebaut, so arbeitet das Werkzeug im
Schlagauslösemodus.
Entfernen des Auslösers
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Entfernen Sie alle Befestigungsmittel aus dem
Magazin.
• Entfernen Sie die Gummihülse (10) aus dem
Ende des Führungsstifts (11).
• Entfernen Sie den Führungsstift.
• Entfernen Sie die Auslöserbaugruppe (12).
Anbringen des Auslösers
• Setzen Sie die Auslöserbaugruppe in den
entsprechenden Freiraum ein, und stellen Sie
sicher, daß die Auslöserfeder (13) richtig sitzt.
• Stecken Sie den Führungsstift (11) durch den
Werkzeugrahmen, die Kontaktanschlagführung
und die Auslöserbaugruppe.
• Schieben Sie die Gummihülse (10) auf das Ende
des Führungsstifts.
Luftanschlußstück (Abb. A)
Diese Werkzeuge haben ein 1/4"-Standard-Rohrgewinde für das Luftanschlußstück (9).
• Umwickeln Sie das männliche Ende des
Anschlußstücks mit Teflon-Band, um Luftlecks zu
vermeiden.
• Schrauben Sie das Anschlußstück in die
Endkappe und ziehen Sie es fest an.
Laden des Werkzeugs (Abb. A, C & D)
• Drücken Sie auf die Magazinverriegelung (6),
um die Magazinklappe (14) zu öffnen.
• Öffnen Sie die Nagelführungsklappe (7) und
bewegen Sie sie aus dem Weg.
• Stellen Sie die Plattform (15) so ein, daß die
erforderliche Nagellänge untergebracht werden
kann, indem Sie den Hebel (16) in die erforderliche Position drehen.
• Setzen Sie die Nagelspule (17) über die Spindel
(18).
• Spulen Sie genügend Nägel ab, um sie in das
Nasenstück des Werkzeugs zu führen.
• Führen Sie die Nägel so in das Nasenstück,
daß der zweite Nagel zwischen den Schienen der
Zufuhrsperrklinke (19) sitzt.
• Schließen Sie die Nagelführungsklappe (7).
• Schließen Sie die Magazinklappe (14) vollständig,
indem Sie die Magazinverriegelung einrasten
lassen und das Magazin in der geschlossenen
Stellung sichern.
Entladen des Werkzeugs (Abb. A, C & D)
• Drücken Sie auf die Magazinverriegelung (6),
um die Magazinklappe (14) zu öffnen.
• Öffnen Sie die Nagelführungsklappe (7) und
bewegen Sie sie aus dem Weg.
• Entfernen Sie die Nagelspule (17) von der Spindel
(18).
Trennen Sie das Werkzeug immer zuerst
von der Luftversorgung, bevor
Befestigungsmittel geladen oder
entladen werden.
15
DEUTSCH
Einstellen der Treibtiefe (Abb. E)
Die Treibtiefe kann auf den verwendeten
Befestigungsmitteltyp eingestellt werden:
• Für eine geringere Tiefe drehen Sie das Tiefeneinstellrad (3) nach rechts.
• Für eine größere Tiefe drehen Sie das Tiefeneinstellrad nach links.
Auslösersperre (Abb. A)
Dieses Werkzeug ist mit einer Auslöser-Einschaltsperre versehen, die verhindert, daß das Werkzeug
ein Befestigungsmittel abschießt.
• Um die Auslöser-Einschaltsperre zu aktivieren,
schieben Sie den Schalter (2) nach rechts.
• Um die Auslöser-Einschaltsperre zu entriegeln,
schieben Sie den Schalter in die Mitte.
Einstellen der Schindellehre (Abb. F)
• Lösen Sie die Schraube (19) mit Hilfe des im
Lieferumfang enthaltenen
Innensechskantschlüssels.
• Bewegen Sie die Lehre (8) nach oben oder
unten, um die gewünschte Position zu erzielen.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. A)
• Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den
Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
• Schmieren Sie das Werkzeug. Siehe “Wartung”.
• Entfernen Sie alle Befestigungsmittel aus dem
Magazin.
• Vergewissern Sie sich, daß sich der Kontaktanschlag (4) ungehindert bewegen kann.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht,
wenn sich der Kontaktanschlag nicht
ungehindert bewegen kann.
• Vergewissern Sie sich, daß der Druck der
Luftversorgung den maximal empfohlenen
Betriebsdruck unterschreitet.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem
Anschlußstück am Werkzeug.
• Stellen Sie fest, ob Lecks im Bereich der Ventile
und Dichtungen hörbar sind.
16
• Stellen Sie den Luftdruck auf den erforderlichen
Mindestbetriebsdruck für Ihren Einsatz ein.
Verwenden Sie niemals ein undichtes
Werkzeug oder ein Werkzeug mit
beschädigten Teilen.
Betrieb bei kalten Witterungsbedingungen
Werden die Werkzeuge bei Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunkts betrieben:
• Halten Sie das Werkzeug so warm wie möglich,
bevor Sie es verwenden.
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Geben Sie 10 bis 15 Tropfen DEWALT-Öl für
Pneumatikwerkzeuge (oder Winter-Pneumatiköl
mit Ethylenglykol) in den Lufteinlaß.
• Stellen Sie den Luftdruck auf maximal 5,5 bar ein.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem
Anschlußstück am Werkzeug.
• Laden Sie die Befestigungsmittel wie oben
beschrieben in das Magazin.
• Lösen Sie das Werkzeug 5 bis 6 Mal in einem
Holzrest aus, um die O-Ringe zu schmieren.
• Erhöhen Sie den Luftdruck auf den normalen
Betriebsdruck.
• Verwenden Sie das Werkzeug auf die normale
Art und Weise.
Betrieb bei heißen Witterungsbedingungen
Das Werkzeug sollte normal arbeiten. Vermeiden Sie
Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung, um zu
verhindern, daß die Anschläge, O-Ringe und andere
Gummiteile beschädigt werden.
Auslösen des Werkzeugs (Abb. A)
Dieses Werkzeug läßt sich in zwei Betriebsarten
benutzen. Durch den am Werkzeug angebrachten
Auslöser wird der Auslösemodus bestimmt.
Folgeauslösemodus
Der Folgeauslösemodus wird für das Befestigen mit
Unterbrechungen verwendet, bei dem ein sehr vorsichtiges und genaues Plazieren gewünscht wird.
• Bringen Sie den grauen Auslöser wie oben
beschrieben an.
• Geben Sie die Auslöser-Einschaltsperre (2) frei.
• Drücken Sie den Kontaktanschlag (4) gegen die
Arbeitsfläche.
DEUTSCH
• Ziehen Sie den Auslöser (1), um das Werkzeug
auszulösen. Bei jedem Ziehen des Auslösers und
gegen die Arbeitsfläche gedrücktem Kontaktanschlag wird ein Befestigungsmittel eingetrieben.
Schlagauslösemodus
Der Schlagauslösemodus wird für ein schnelles Befestigen auf flachen, stationären Flächen verwendet.
• Bringen Sie den schwarzen Auslöser wie oben
beschrieben an.
• Geben Sie die Auslöser-Einschaltsperre (2) frei.
• Um ein einzelnes Befestigungsmittel einzutreiben:
Bedienen Sie das Werkzeug auf die gleiche Art
und Weise wie beim Folgeauslösemodus.
• Um mehrere Befestigungsmittel einzutreiben:
Ziehen Sie zunächst den Auslöser (1), und
drücken Sie anschließend den Kontaktanschlag
(4) wiederholt gegen die Arbeitsfläche.
Halten Sie den Auslöser nicht gedrückt,
wenn das Werkzeug nicht verwendet
wird. Halten Sie die Auslöser-Einschaltsperre verriegelt, um ein versehentliches
Auslösen bei nicht verwendetem
Werkzeug zu verhindern.
Befreien eines hängengebliebenen
Befestigungsmittels (Abb. A, C & D)
Falls ein Befestigungsmittel im Nasenstück hängengeblieben ist, folgen Sie diesen Anweisungen,
um das Befestigungsmittel zu entfernen:
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Verriegeln Sie die Auslöser-Einschaltsperre (2).
• Öffnen Sie die Nagelführungsklappe (7) und
bewegen Sie sie aus dem Weg.
• Entfernen Sie das verbogene Befestigungsmittel
gegebenenfalls mit einer Zange.
• Befindet sich die Treibzunge in der unteren
Stellung, schieben Sie sie mit einem Schraubendreher nach oben.
• Berichtigen Sie eventuelle Verformungen,
die unter Umständen an der Nagelspule
aufgetreten sind.
• Führen Sie die Befestigungsmittel wie unter ˙Laden
des Werkzeugs“ beschrieben in das Nasenstück.
• Schließen Sie die Nagelführungsklappe.
Falls im Nasenstück häufig Befestigungsmittel hängenbleiben, lassen Sie das
Werkzeug von einer DEWALTKundendienstwerkstatt instandsetzen.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Werkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Pflege und Reinigung
voraus.
Folgende Wartungsaufgaben müssen täglich durchgeführt werden.
Reinigung
• Reinigen Sie das Magazin und das Nasenstück
mit Druckluft.
• Reinigen Sie das vordere Ende des Kontaktanschlags mit Heizöl oder Dieselkraftstoff.
Ablassen der Kondensation
• Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den
Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
Schmierung
• Geben Sie 5 bis 7 Tropfen Pneumatikwerkzeugöl
in das Luftanschlußstück an der Endkappe des
Werkzeugs.
Überprüfung
• Stellen Sie sicher, daß sämtliche Befestigungen
am Werkzeug fest sitzen und nicht beschädigt
sind.
• Ziehen Sie lose Befestigungen mit einem
entsprechenden Werkzeug an.
17
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen
finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
18
ENGLISH
NAILER D51321
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Sound pressure (LpA)
dB(A)
Acoustic power (LWA)
dB(A)
Hand/arm weighted vibration
m/s2
Recommended operating pressure bar
Max. operating pressure
bar
Air consumption per shot
l
Actuating mode
Magazine angle
Fasteners
type
length
mm
shank diameter
mm
angle
Weight
kg
1)
D51321
88
101
10.41
4.9 - 8.3
8.3
1.2 (at 6.9 bar)
contact actuating
15°
flat head
19 - 45
3
15°
2.2
D51321
DEWALT declares that these tools have been
designed in compliance with:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
This value is a tool-related characteristic value
and does not represent the influence to the
hand-arm-system when using the tool.
The influence to the hand-arm-system when
using the tool will for example depend on the
gripping force, the contact pressure force, the
working direction, the adjustment of energy
supply, the workpiece and the workpiece
support.
19
ENGLISH
Safety instructions
When using tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce
the risk of personal injury. Read the following
safety instructions before attempting to operate
this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose tools to humidity. Keep work area
well lit. Do not use tools in the presence of
flammable liquids or gases.
3 Keep children away
Do not let children or visitors come into contact
with the tool. Supervision is required for those
under 16 years of age.
4 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place
and locked up securely, out of reach of children.
5 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear rubber
gloves and non-slip footwear when working
outdoors. Wear protective hair covering to keep
long hair out of the way.
6 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
7 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
8 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
9 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories.
20
Keep all controls dry, clean and free from oil and
grease.
10 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment
and seizure of moving parts, breakage of parts
and any other conditions that may affect its
operation. Have damaged guards or other
defective parts repaired or replaced as instructed.
11 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. To avoid danger, tools must only be
repaired by qualified technicians.
Additional safety instructions for pneumatic tools
• Use quick-action couplings for connection to the
compressed air system. The non-sealable nipple
must be fitted to the tool in such a way that no
compressed air remains in the tool after
disconnection.
• Always use clean, dry compressed air. Do not
use oxygen or combustible gases as an energy
source for this tool.
• Only connect this tool to an air supply where the
maximum allowable pressure of the tool cannot
be exceeded by more than 10%. In case of
higher pressures, a pressure reducing valve
including a downstream safety valve shall be built
into the compressed air supply.
• Only use hoses with a rating exceeding the
maximum operating pressure of the tool.
• Before transporting the tool, disconnect it from
the compressed air system, especially where
ladders are used or where unusual physical
posture is adopted while moving.
• Disconnect the tool from the air supply when it is
not in use.
Additional safety instructions for fastener driving
tools
• Always wear safety glasses.
• Always wear ear protection.
• Never load fasteners with the trigger activated.
• Only use fasteners of the type specified in the
manual.
• Do not use any stands for mounting the tool to
a support.
ENGLISH
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the safety yoke.
• Prior to each operation check that the safety and
triggering mechanism is functioning properly and
that all nuts and bolts are tight.
• Do not use the equipment as a hammer.
• Never point any operational fastener driving tool
at yourself or at any other person. Do not use the
tool in applications requiring operation close to
the body.
• While working, hold the tool in such a way that
no injuries can be caused to the head or to the
body in the event of a possible recoil due to a
disruption in the energy supply or hard areas
within the workpiece.
• Never actuate the fastener driving tool into free
space.
• Consider the conditions in the work area.
Fasteners can penetrate thin workpieces or slip
off corners and edges of the workpiece, and thus
put people at risk.
• Do not drive fasteners close to the edge of the
workpiece.
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
• In the work area, carry the tool at the workplace
using only one handle, and never with the trigger
actuated.
• Unload the tool after use and before performing
any maintenance.
The following pictograms are shown on the tool:
Fastener type: flat head.
Tool weight.
Package contents
The package contains:
1 Nailer
1 Sequential action trigger
1 Safety glasses
1 Allen key 3 mm
1 Allen key 4 mm
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your nailer D51321 has been designed for driving
fasteners into wooden workpieces.
1 Trigger
2 Lock-off switch
3 Depth adjustment wheel
4 Contact trip
5 Magazine
6 Magazine latch
7 Nail guide door
8 Shingle gauge
9 Air fitting
Pneumatic tool with safety yoke.
Assembly and adjustment
Do not use the tool on a ladder.
Maximum number of fasteners in
magazine.
Fastener diameter.
Fastener length.
Max. operating pressure.
Trigger selection (fig. B)
These tools are assembled with a bump action
trigger. A sequential action trigger is also included
with the original packaging. For definitions of „bump
action“ and „sequential action“, see below.
- The grey trigger with a single fastener printed on
the side is the sequential action trigger.
Installation of this kit causes the tool to function
in sequential action mode.
- The black trigger with three fasteners printed on
the side is the bump action trigger. Installation of
this kit causes the tool to function in bump action
mode.
21
ENGLISH
Removing the trigger
• Disconnect the airline from the tool.
• Remove all fasteners from the magazine.
• Remove the rubber grommet (10) from the end of
the dowel pin (11).
• Remove the dowel pin.
• Remove the trigger assembly (12).
Fitting the trigger
• Insert the trigger assembly into the trigger cavity,
ensuring that the trigger spring (13) is properly
seated.
• Insert the dowel pin (11) through the tool frame,
contact trip guide and trigger assembly.
• Push the rubber grommet (10) onto the end of
the dowel pin.
Air fitting (fig. A)
These tools have a standard 1/4" pipe thread for the
air fitting (9).
• Wrap the male end of the fitting with Teflon tape
to prevent air leaks.
• Screw the fitting into the end cap and tighten
firmly.
Loading the tool (fig. A, C & D)
• Push the magazine latch (6) to open the magazine
door (14).
• Open and move the nail guide door (7) out of the
way.
• Adjust the platform (15) to accommodate the
required nail length by turning the lever (16) into
the required position.
• Place the nail coil (17) over the spindle (18).
• Uncoil enough nails to feed into the nosepiece of
the tool.
• Feed the nails into the nosepiece in such a way
that the second nail locates between the rails of
the feed pawl (19).
• Close the nail guide door (7).
• Close the magazine door (14) completely by
engaging the magazine latch and locking the
magazine closed.
Unloading the tool (fig. A, C & D)
• Push the magazine latch (6) to open the
magazine door (14).
• Open and move the nail guide door (7) out of the
way.
22
• Remove the nail coil (17) from the spindle (18).
Always disconnect the tool from the air
supply before loading or unloading
fasteners.
Adjusting the driving depth (fig. E)
The driving depth can be adjusted to the type of
fastener used.
• To reduce the depth, turn the depth adjustment
wheel (3) to the right.
• To increase the depth, turn the wheel to the left.
Trigger lock (fig. A)
This tool is equipped with a trigger lock-off switch
which prevents the tool from firing a fastener.
• To engage the trigger lock, push the switch (2) to
the right.
• To release the trigger lock, push the switch to the
center.
Adjusting the shingle gauge (fig. F)
• Loosen the screw (19) using the Allen key supplied.
• Move the gauge (8) up or down to attain the
desired position.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Preparing the tool (fig. A)
• Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses.
• Lubricate the tool. See „Maintenance“.
• Remove all fasteners from the magazine.
• Check if the contact trip (4) can move freely.
Do not use the tool if the contact trip
cannot move freely.
• Check that the pressure of the air supply is below
the maximum recommended operating pressure.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Check for audible leaks around valves and gaskets.
• Set the air pressure to the minimum required
operating pressure for your application.
ENGLISH
Never use a tool that leaks or has
damaged parts.
Cold weather operation
When operating tools at temperatures below freezing:
• Keep the tool as warm as possible before use.
• Disconnect the airline from the tool.
• Put 10 to 15 drops of DEWALT pneumatic tool oil
(or winter-weight pneumatic oil containing
ethylene glycol) into the air inlet.
• Set the air pressure to a maximum of 5.5 bar.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load fasteners into the magazine as described
above.
• Actuate the tool 5 or 6 times into scrap lumber to
lubricate the o-rings.
• Increase the air pressure to the normal operating
level.
• Use the tool in the normal manner.
Hot weather operation
The tool should operate normally. Avoid the heat of
direct sunlight to avoid damage to the bumpers,
o-rings, and other rubber parts.
Actuating the tool (fig. A)
The tool can be operated using one of two modes.
The trigger installed on the tool determines the
mode of actuation.
Sequential action mode
The sequential action mode is used for intermittent
fastening when very careful and accurate placement
is desired.
• Fit the grey trigger as described above.
• Release the trigger lock (2).
• Push the contact trip (4) against the work surface.
• Pull the trigger (1) to actuate the tool.
Each trigger pull with the contact trip pushed
against the work surface will drive one fastener.
Bump action mode
The bump action mode is used for rapid fastening
on flat, stationary surfaces.
• Fit the black trigger as described above.
• Release the trigger lock (2).
• To drive a single fastener: Operate the tool as
described for sequential action.
• To drive several fasteners: Pull the trigger (1) first,
and then push the contact trip (4) repeatedly
against the work surface.
Do not keep the trigger depressed when
the tool is not in use. Keep the trigger
lock engaged to prevent accidental
actuation when the tool is not in use.
Clearing a jammed fastener (fig. A, C & D)
If a fastener becomes jammed in the nosepiece,
follow these instructions to remove the fastener:
• Disconnect the airline from the tool.
• Engage the trigger lock (2).
• Open and move the nail guide door (7) out of the
way.
• Remove the bent fastener, using pliers if necessary.
• If the driving blade is in the down position, push
the driving blade upward using a screwdriver.
• Correct any deformation that may have occurred
to the nail coil.
• Feed the fasteners into the nose piece as
described under „Loading the tool“.
• Close the nail guide door.
If fasteners become jammed in the
nosepiece frequently, have the tool
serviced by an authorised DEWALT
service centre.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends on proper tool care and regular cleaning.
The following maintenance operations must be
performed every day.
Cleaning
• Clean the magazine and the nosepiece using
compressed air.
23
ENGLISH
• Clean the front end of the contact trip using fuel
oil or diesel fuel.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
Draining
• Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses.
Lubrication
• Insert 5 - 7 drops pneumatic tool oil into the air
fitting on the end cap of the tool.
Checking
• Ensure that all fasteners on the tool are tight and
undamaged.
• Tighten loose fasteners using the appropriate
tool.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com
24
ESPAÑOL
MARTILLO CLAVADOR D51321
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
D51321
DEWALT certifica que estas herramientas han sido
construidas de acuerdo a las normas siguientes:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
Características técnicas
Presión acústica (LpA)
dB(A)
Potencia acústica (LWA)
dB(A)
Valor cuadrático medio ponderado
en frecuencia de la aceleración m/s2
Presión de funcionamiento
recomendada
bar
Presión máxima de funcionamiento bar
Consumo de aire por disparo
l
Modo de accionamiento
Ángulo del cargador
Elementos de fijación
tipo
largo
diámetro del vástago
ángulo
Peso
1)
D51321
88
101
10,41
4,9 – 8,3
8,3
1,2 (a 6,9 bares)
accionamiento
por contacto
15°
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
cabeza plana
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
Este valor es propio de la herramienta y no
responde a la influencia del sistema mano-brazo
durante el uso de la misma. La influencia del
sistema mano-brazo durante el uso de la
herramienta dependerá, por ejemplo, de la fuerza
de sujeción, la fuerza de la presión de contacto,
la dirección de trabajo, la regulación del suministro
de energía, la pieza de trabajo y el soporte
de la misma.
25
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas, observe las reglas
de seguridad en vigor en su país, a fin de reducir
el riesgo de lesiones. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas a la humedad.
Procure que el área de trabajo esté bien
iluminada. No utilice herramientas en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que los niños u otras personas
toquen la herramienta. En caso de uso por
menores de 16 años, se requiere supervisión.
4 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas que no se utilizan, deben estar
guardadas en un lugar seco, cerrado y fuera del
alcance de los niños.
5 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
6 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo
y conserve el equilibrio en todo momento.
7 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
8 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser
utilizada de acuerdo con sus características
técnicas.
26
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
9 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
10 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
11 Haga reparar su herramienta en un Centro
de Servicio DEWALT
Esta herramienta cumple con las reglas de
seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas debe ser
efectuada únicamente por un técnico competente.
Instrucciones de seguridad adicionales para
herramientas neumáticas
• Use empalmes de ajuste rápido para la conexión
al sistema de aire comprimido. La boquilla no
obturable debe acoplarse a la herramienta de
forma que no quede aire comprimido en la
herramienta tras la desconexión.
• Utilice siempre aire comprimido seco, limpio.
No utilice oxígeno o gases combustibles como
fuente de energía para esta herramienta.
• Conecte esta herramienta únicamente a un
suministro de aire que no exceda la presión
máxima admisible de la herramienta en más
de un 10%. En el caso de presiones superiores,
se deberá instalar una válvula reductora de
presión en el suministro de aire comprimido,
que incluya una válvula de seguridad en la salida.
• Utilice únicamente mangueras cuya presión
nominal exceda la presión máxima de
funcionamiento de la herramienta.
ESPAÑOL
• Antes de transportar la herramienta, desconéctela
del sistema de aire comprimido, especialmente
cuando se usen escaleras o se adopten posturas
inusuales para moverse.
• Desconecte la herramienta del suministro de aire
cuando no la utilice.
Instrucciones de seguridad adicionales para
herramientas clavadoras
• Utilice siempre gafas de protección.
• Utilice siempre elementos de protección auditiva.
• Nunca cargue elementos de fijación con el
disparador activado.
• Utilice únicamente elementos de fijación del tipo
especificado en el manual.
• No utilice ningún soporte para montar la
herramienta.
• No desmonte o bloquee ninguna pieza de la
herramienta clavadora, como la brida de seguridad.
• Antes de cada uso, compruebe que el mecanismo
de seguridad y de disparo funcionen perfectamente
y que todas las tuercas y pernos estén bien
apretados.
• No utilice el equipo para martillar.
• No apunte nunca una herramienta clavadora en
funcionamiento hacia sí mismo u otras personas.
No utilice la herramienta en aplicaciones que
requieran un funcionamiento cercano al cuerpo.
• Mientras esté trabajando, sujete la herramienta
de forma que no pueda ocasionarle daños en la
cabeza o el cuerpo en caso de un posible
retroceso, como consecuencia de un corte en el
suministro de energía o de la dureza de la pieza
de trabajo.
• Nunca dispare al aire la herramienta clavadora.
• Tenga en cuenta las condiciones de la zona
de trabajo. Los elementos de fijación pueden
penetrar piezas de trabajo delgadas o hacer
saltar esquinas o bordes de la pieza y, en
consecuencia, poner en riesgo a otras personas.
• No clave elementos de fijación cerca del borde
de la pieza de trabajo.
• No clave elementos de fijación encima de otros.
• En la zona de trabajo, lleve la herramienta al
puesto de trabajo sólo por el mango y nunca con
el disparador activado.
• Descargue la herramienta después de su uso y
antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
En la herramienta se indican los siguientes
pictogramas:
Herramienta neumática con brida de
seguridad
No utilice la herramienta sobre una
escalera.
Número máximo de elementos de
fijación en el cargador.
Diámetro de elemento de fijación.
Longitud de elemento de fijación.
Presión máxima de funcionamiento.
Tipo de elemento de fijación: cabeza
plana.
Peso de la herramienta.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo clavador
1 Disparador secuencial
1 Gafas de seguridad
1 Llave Allen 3 mm
1 Llave Allen 4 mm
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
El martillo clavador D51321 se ha diseñado para
clavar elementos de fijación en piezas de trabajo
de madera.
1 Disparador
2 Interruptor de bloqueo
3 Rueda de ajuste de profundidad
27
ESPAÑOL
4
5
6
7
8
9
Mecanismo de contacto
Cargador
Cerrojo del cargador
Puerta de guía de clavos
Calibrador de ripia
Accesorio del aire
Montaje y ajustes
Selección del disparador (fig. B)
Estas herramientas llevan un disparador de ráfagas.
La presentación original también incluye un
disparador secuencial. Las definiciones de “ráfagas”
y “secuencial” se dan más adelante.
- El disparador gris con un solo elemento de
fijación estampado en el lateral es el disparador
secuencial. La instalación de este kit permite que
la herramienta funcione en modo secuencial.
- El disparador negro con tres elementos de
fijación estampados en el lateral es el disparador
de ráfagas. La instalación de este kit permite que
la herramienta funcione en modo de ráfagas.
Retirada del disparador
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Quite todos los elementos de fijación del cargador.
• Quite la arandela de goma (10) del extremo de la
clavija (11).
• Quite la clavija.
• Quite el conjunto del disparador (12).
Instalación del disparador
• Inserte el conjunto del disparador en su cavidad,
comprobando que el muelle del disparador (13)
esté adecuadamente asentado.
• Inserte la clavija (11) a través del bloque de la
herramienta, la guía del mecanismo de contacto
y el conjunto del disparador.
• Presione la arandela de goma (10) sobre el
extremo de la clavija.
Accesorio del aire (fig. A)
Estas herramientas incorporan una rosca de tubo
estándar de 1/4” para el accesorio del aire (9).
• Envuelva el extremo macho del accesorio con
cinta de teflón para evitar fugas de aire.
• Atornille el accesorio en la cofia y apriete firmemente.
28
Carga de la herramienta (fig. A, C & D)
• Empuje el cerrojo del cargador (6) para abrir
la puerta (14) de éste.
• Abra y mueva la puerta de guía de clavos (7)
para sacarla.
• Ajuste la plataforma (15) para introducir la longitud
de clavo necesaria girando la palanca (16) hacia
la posición deseada.
• Coloque el rollo de clavos (17) sobre el husillo (18).
• Desenrolle suficientes clavos para alimentar
la boca de la herramienta.
• Introduzca los clavos en la boca de tal modo que
el segundo clavo se sitúe entre los carriles del
trinquete de alimentación (19).
• Cierre la puerta de guía de clavos (7).
• Cierre la puerta del cargador (14) completamente
acoplando el cerrojo del cargador para cerrarla.
Descarga de la herramienta (fig. A, C & D)
• Empuje el cerrojo del cargador (6) para abrir la
puerta (14) de éste.
• Abra y mueva la puerta (7) de guía de clavos
para sacarla.
• Retire el rollo de clavos (17) del husillo (18).
Desconecte siempre la herramienta del
suministro de aire antes de cargar
o descargar los elementos de fijación.
Ajuste de la profundidad de clavado (fig. E)
La profundidad de clavado puede ajustarse al tipo
de elemento de fijación utilizado.
• Para reducir la profundidad, gire la rueda de
ajuste (3) a la derecha.
• Para aumentar la profundidad, gire la rueda
a la izquierda.
Bloqueo del disparador (fig. A)
Esta herramienta está equipada con un interruptor
de bloqueo que evita que la herramienta llegue
a disparar un elemento de fijación.
• Para acoplar el bloqueo del disparador,
empuje el interruptor (2) a la derecha.
• Para liberar el bloqueo del disparador, empuje el
interruptor hacia el centro.
Ajuste del calibrador de ripia (fig. F)
• Afloje el tornillo (19) usando la llave Allen
suministrada.
ESPAÑOL
• Mueva el calibrador (8) arriba o abajo para lograr
la posición deseada.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Preparación de la herramienta (fig. A)
• Drene toda la condensación de los depósitos
compresores de aire y las mangueras.
• Lubrique la herramienta. Consulte “Mantenimiento”.
• Quite todos los elementos de fijación del cargador.
• Compruebe si el mecanismo de contacto (4) se
mueve libremente.
No utilice la herramienta si el mecanismo
de contacto no se mueve libremente.
• Compruebe que la presión del suministro de aire
sea inferior a la presión máxima de
funcionamiento recomendada.
• Conecte la manguera de aire al accesorio
de la herramienta.
• Compruebe si existen fugas audibles alrededor
de las válvulas y juntas.
• Regule la presión del aire a la presión mínima
de funcionamiento necesaria para su aplicación.
No utilice nunca una herramienta que
tenga fugas o piezas estropeadas.
Funcionamiento en clima frío
Cuando utilice las herramientas a temperaturas bajo
cero:
• Conserve la herramienta lo más caldeada posible
antes de usarla.
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Ponga de 10 a 15 gotas de aceite para
herramientas neumáticas DEWALT (o aceite para
herramientas neumáticas de calidad para invierno
que contenga etilenglicol) en la entrada del aire.
• Regule la presión del aire a un máximo de
5,5 bares.
• Conecte la manguera de aire al accesorio
de la herramienta.
• Cargue los elementos de fijación en el cargador
como se ha descrito anteriormente.
• Accione la herramienta 5 ó 6 veces sobre
madera de desecho para lubricar las juntas tóricas.
• Incremente la presión del aire al nivel normal
de funcionamiento.
• Use la herramienta de modo normal.
Funcionamiento en clima cálido
La herramienta debe funcionar normalmente.
Procure evitar el calor directo del sol para que no se
dañen los amortiguadores, las juntas tóricas y otras
piezas de goma.
Accionamiento de la herramienta (fig. A)
La herramienta puede funcionar en uno de los dos
modos distintos. El disparador instalado en la
herramienta determina el modo de funcionamiento.
Modo secuencial
El modo secuencial se usa para la fijación intermitente
cuando se desea una colocación muy cuidada
y precisa.
• Instale el disparador gris como se ha descrito
anteriormente.
• Suelte el bloqueo del disparador (2).
• Empuje el mecanismo de contacto (4) contra
la superficie de trabajo.
• Pulse el disparador (1) para accionar la
herramienta. Cada vez que pulse el disparador
con el mecanismo de contacto presionado
contra la superficie de trabajo se clavará un
elemento de fijación.
Modo de ráfagas
El modo de ráfagas se usa para fijar rápidamente
sobre superficies planas y fijas.
• Instale el disparador negro como se ha descrito
anteriormente.
• Suelte el bloqueo del disparador (2).
• Para clavar un solo elemento de fijación:
Maneje la herramienta como se describe para
el modo secuencial.
• Para clavar varios elementos de fijación:
Pulse primero el disparador (1) y después empuje
el mecanismo de contacto (4) repetidamente
contra la superficie de trabajo.
No mantenga el disparador pulsado
cuando no esté usando la herramienta.
29
ESPAÑOL
Mantenga acoplado el bloqueo del
disparador para evitar el accionamiento
accidental cuando la herramienta no se
esté utilizando.
Extracción de un elemento de fijación atascado
(fig. A, C & D)
Para extraer un elemento de fijación atascado en
la boca, siga estas instrucciones:
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Acople el bloqueo del disparador (2).
• Abra y mueva la puerta de guía de clavos (7)
para sacarla.
• Quite el elemento de fijación torcido, usando
unos alicates si es necesario.
• Si la hoja de arrastre está hacia abajo, empújela
hacia arriba usando un destornillador.
• Corrija cualquier deformación que pueda haber
sufrido el rollo de clavos.
• Introduzca los elementos de fijación en la boca
como se describe en “Carga de la herramienta”.
• Cierre la puerta de guía de clavos.
Si los elementos de fijación se atascan
con frecuencia en la boca, haga que un
servicio técnico autorizado de DEWALT
repare la herramienta.
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta
y de una limpieza frecuente.
Las siguientes operaciones de mantenimiento deben
realizarse diariamente.
Limpieza
• Limpie el cargador y la boca con aire comprimido.
• Limpie el extremo delantero del mecanismo
de contacto con fuel-oil o gasóleo.
30
Drenaje
• Drene toda la condensación de los depósitos
compresores de aire y las mangueras.
Lubricación
• Introduzca de 5 a 7 gotas de aceite para
herramientas neumáticas en el accesorio del aire
de la cofia de la herramienta.
Comprobación
• Compruebe que todos los tornillos de
la herramienta estén apretados y en buen estado
• Apriete los tornillos sueltos utilizando
la herramienta apropiada.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com
31
FRANÇAIS
CLOUEUR D51321
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Pression acoustique (LpA)
dB(A)
Puissance acoustique (LWA)
dB(A)
Niveau de vibration main/bras
m/s2
Pression de travail recommandée
bars
Pression de travail max.
bars
Consommation pneumatique par coup
l
Mode de travail
Angle du chargeur
Éléments de fixation
type
longueur
diamètre de tige
angle
Poids
1)
32
D51321
88
101
10,41
4,9 – 8,3
8,3
1,2 (à 6,9 bar)
contrôle
de contact
15°
tête plate
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
Cette valeur est une valeur caractéristique qui
concerne l’outil et ne représente pas l’impact du
système main-bras lorsque vous utilisez l’outil.
Lors de l’utilisation de l’outil, l’impact du système
main-bras dépend par exemple de la tension
d’adhérence, de la pression de contact exercée,
du sens de travail, du réglage de l’alimentation en
énergie, de la pièce à ouvrer et du support de
la pièce.
D51321
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549 & EN 12096.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de blessure lors de
l’utilisation d’outils, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils à l’humidité. Veiller à ce
que l’aire de travail soit bien éclairée. Ne pas
utiliser d’outils en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil. La supervision est obligatoire
pour les moins de 16 ans.
4 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
5 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
6 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
7 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
8 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
9 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Maintenir les poignées sèches et
exemptes d’huile et de graisse.
10 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions.
11 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les outils pneumatiques
• Utilisez des raccords rapides pour le
branchement sur le circuit d’air comprimé.
Le raccord non scellable doit être fixé sur l’outil
de telle sorte qu’il n’y ait plus d’air comprimé
dans l’outil lorsque celui-ci est débranché.
• Utilisez toujours de l’air comprimé propre et sec.
N’utilisez jamais d’oxygène ou de gaz combustibles
comme source d’énergie pour cet outil.
• Branchez cet outil uniquement sur un circuit
d’alimentation en air dans lequel la pression
maximale tolérée de l’outil ne puisse pas être
dépassée de plus de 10%. En cas de pressions
plus élevées, une soupape de réduction de
pression comprenant un clapet de sécurité aval
doit être montée sur l’entrée d’air comprimé.
• Utilisez uniquement des tuyaux dont la pression
de travail maximale est supérieure à celle
de l’outil.
• Avant de transporter l’outil, débranchez-le
de la source d’air comprimé, tout spécialement
lorsque vous vous servez d’une échelle pour
travailler ou lorsque vous devez adopter une
position physique peu confortable pour vous
déplacer.
33
FRANÇAIS
• Débranchez l’outil de l’entrée d’air quand il n’est
pas en service.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les outils de clouage d’éléments de fixation
• Portez en permanence des lunettes de protection.
• Portez toujours une protection auditive.
• Ne chargez jamais d’élément de fixation si la
gâchette est enclenchée.
• Utilisez uniquement les éléments de fixation
indiqués dans le manuel.
• N’utilisez aucun pied pour monter l’outil sur un
support.
• Ne démontez et ne bloquez aucune des pièces
de l’outil, ainsi l’étrier .
• Avant toute opération, vérifiez que le mécanisme
de sécurité et le mécanisme de déclenchement
fonctionnent correctement et que tous les écrous
et les boulons sont bien vissés.
• N’utilisez jamais l’outil comme un marteau.
• Ne pointez jamais un outil de clouage d’éléments
de fixation en fonctionnement dans votre direction
ou celle d’une autre personne. N’utilisez pas
l’outil pour des applications requérant un travail
près du corps.
• Pendant le travail, tenez l’outil de sorte qu’il ne
puisse provoquer aucune blessure à la tête ou
sur une autre partie du corps en cas de sursauts
inopinés dus à une coupure d’alimentation
électrique ou des surfaces dures dans la pièce
à ouvrer.
• Ne faites jamais travailler un outil de clouage
d’éléments de fixation dans le vide.
• Étudiez attentivement l’état de la zone de travail.
Les éléments de fixation peuvent pénétrer de
fines pièces ou patiner sur les coins et les arêtes
de la pièce à travailler et mettre ainsi l’intégrité
des personnes en danger.
• Ne serrez pas les éléments de fixation trop près
des arêtes de la pièce.
• Ne clouez pas les éléments de fixation les uns
sur les autres.
• Dans la zone de travail, amenez l’outil sur la
surface de travail en le tenant uniquement par la
poignée, et jamais avec la gâchette enclenchée.
• Déchargez l’outil après usage et avant d’exécuter
une quelconque opération d’entretien.
34
Les pictogrammes suivants sont inscrits sur l’outil :
Outil pneumatique avec étrier de
sécurité.
N’utilisez pas l’outil monté sur une
échelle.
Nombre maximal d’éléments de fixation
dans le chargeur.
Diamètre d’élément de fixation.
Longueur d’élément de fixation.
Pression de travail max.
Type d’élément de fixation : tête plate.
Poids de l’outil.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Cloueur
1 Gâchette d’action séquentielle
1 Lunettes de protection
1 Clé Allen 3 mm
1 Clé Allen 4 mm
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre cloueur D51321 a été conçu pour enfoncer
des éléments de fixation dans le bois.
1 Gâchette
2 Interrupteur de déblocage
3 Molette de réglage de profondeur
4 Bout de contact
FRANÇAIS
5
6
7
8
9
Chargeur
Verrou de chargeur
Porte de guide de clou
Jauge de bardage
Raccord pneumatique
Assemblage et réglage
Sélection à gâchette (fig. B)
Ces outils sont équipés d’une gâchette à percussion.
Une gâchette d’action séquentielle est aussi incluse
dans l’emballage d’origine. Voyez ci-après pour plus
de détails concernant l’« action de percussion
» et l’« action séquentielle ».
- La gâchette grise avec un seul élément de
fixation imprimé sur le côté est la gâchette à action
séquentielle. Lorsque vous installez ce kit, l’outil
fonctionne en mode d’action séquentielle.
- La gâchette noire avec trois éléments de fixation
imprimés sur le côté est la gâchette à
percussion. Lorsque vous installez ce kit,
l’outil fonctionne en mode percussion.
Retrait de la gâchette
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Enlevez tous les éléments de fixation du chargeur.
• Enlevez l’fiillet en caoutchouc (10) de l’extrémité
de la cheville (11).
• Enlevez la cheville.
• Démontez l’ensemble de la gâchette (12).
Mise en place de la gâchette
• Insérez la gâchette dans son logement, en vous
assurant que sa base (13) est installée
correctement.
• Insérez la cheville (11) au travers du châssis de
l’outil, le guide de surface de contact et la gâchette.
• Enfoncez l’fiillet en caoutchouc (10) sur
l’extrémité de la cheville.
Raccord pneumatique (fig. A)
Ces outils sont équipés d’un tuyau standard 1/4"
pour le raccordement de l’air (9).
• Installez le bout mâle du raccord avec le ruban
en Téflon pour empêcher la formation de fuites
d’air.
• Vissez le raccord dans le bouchon d’extrémité et
serrez fermement.
Chargement de l’outil (fig. A, C & D)
• Poussez le verrou du chargeur (6) pour ouvrir sa
porte (14).
• Ouvrez et écartez la porte du guide de clou (7).
• Réglez la plate-forme (15) pour l’ajuster à la
longueur de clou requise en tournant le levier (16)
dans la position requise.
• Placez la bande de clou (17) sur l’axe (18).
• Déroulez suffisamment de clous pour les mener
dans l’embout de l’outil.
• Menez les clous dans l’embout de sorte que le
second clou se loge entre les guides du cliquet
d’alimentation (19).
• Fermez la porte du guide de clou (7).
• Fermez complètement la porte du chargeur (4)
en engageant le verrou du chargeur pour le
bloquer en position fermée.
Déchargement de l’outil (fig. A, C & D)
• Poussez le verrou du chargeur (6) pour ouvrir sa
porte (14).
• Ouvrez et écartez la porte du guide de clou (7).
• Retirez la bande de clou (17) de l’axe (18).
Débranchez toujours l’outil de l’arrivée
d’air avant de charger ou de décharger
les éléments de fixation.
Réglage de la profondeur de clouage (fig. E)
La profondeur de clouage est réglable selon le type
d’élément de fixation utilisé.
• Pour réduire la profondeur, tournez la molette
de réglage de profondeur (3) vers la droite.
• Pour augmenter la profondeur, tournez la molette
vers la gauche.
Blocage de gâchette (fig. A)
Cet outil est équipé d’un interrupteur de déblocage
de gâchette qui l’empêche de projeter un élément
de fixation.
• Pour engager le blocage de gâchette,
poussez l’interrupteur (2) à droite.
• Pour relâcher le blocage de gâchette,
ramenez l’interrupteur au centre.
Réglage de la jauge de bardage (fig. F)
• Desserrez la vis (19) avec la clé Allen fournie.
• Déplacez la jauge (8) en haut ou en bas jusqu’à
la position désirée.
35
FRANÇAIS
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Préparation de l’outil (fig. A)
• Vidangez toute la condensation des réservoirs
du compresseur d’air et des tuyaux.
• Lubrifiez l’outil. Voir “Entretien”.
• Enlevez tous les éléments de fixation du chargeur.
• Vérifiez si la surface de contact (4) peut bouger
librement.
N’utilisez pas l’outil si la surface de
contact ne peut pas bouger librement.
• Vérifiez que la pression de l’entrée d’air est inférieure
à la pression de travail maximale recommandée.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Contrôlez les fuites audibles autour des
soupapes et des joints.
• Réglez la pression pneumatique en fonction de
la pression de travail minimale requise pour votre
application.
N’utilisez jamais un outil qui fuit ou
comportant des pièces défectueuses.
Travail par temps froid
Lorsque vous utilisez les outils à une température
inférieure à 0 °C :
• Maintenez l’outil aussi chaud que possible avant
utilisation.
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Mettez 10 à 15 gouttes d’huile pour outil
pneumatique DEWALT (ou l’huile pneumatique
pour l’hiver contenant de l’éthylène glycol) dans
l’orifice d’entrée de l’air.
• Fixez la pression de l’air à 5,5 bar maximum.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Placez des éléments de fixation dans le chargeur
comme indiqué ci-dessus.
• Faites fonctionner l’outil 5 ou 6 fois dans des
chutes de bois pour lubrifier les joints toriques.
• Augmentez la pression de l’air jusqu’au niveau
de pression de travail normale.
• Utilisez l’outil normalement.
36
Travail par temps chaud
L’outil peut fonctionner normalement.
Évitez d’exposer l’outil directement aux rayons du
soleil ou à une source de chaleur directe pour éviter
d’endommager les joints toriques et autres pièces
en caoutchouc.
Fonctionnement de l’outil (fig. A)
Cet outil peut être utilisé selon deux modes de travail.
La gâchette installée sur l’outil détermine le mode
de fonctionnement.
Mode d’action séquentielle.
Le mode d’action séquentielle sert à enfoncer des
éléments de fixation de manière intermittente lorsqu’un
placement très soigneux et très précis est nécessaire.
• Mettez la gâchette grise en place comme indiqué
ci-dessus.
• Relâchez le blocage de gâchette (2).
• Poussez le bout de contact (4) contre la surface
de travail.
• Tirez sur la gâchette (1) pour faire fonctionner
l’outil. Chaque fois que vous appuyez sur
la gâchette lorsque la surface de contact pousse
contre la surface de travail, un élément de fixation
est enfoncé.
Mode d’action à percussion
Le mode d’action à percussion est utilisé pour
clouer rapidement des éléments de fixation sur des
surfaces plates et immobiles.
• Mettez la gâchette noire en place comme indiqué
ci-dessus.
• Relâchez le blocage de gâchette (2).
• Pour enfoncer un seul élément de fixation : faites
fonctionner l’outil comme indiqué pour l’action
séquentielle.
• Pour enfoncer plusieurs éléments de fixation :
tirez d’abord sur la gâchette (1), puis poussez
le bout de contact (4) de manière répétée contre
la surface de travail.
Ne continuez pas à enfoncer la gâchette
lorsque l’outil n’est pas utilisé.
Maintenez le blocage de gâchette
enclenché afin d’éviter tout
fonctionnement inopiné lorsque l’outil
n’est pas utilisé.
FRANÇAIS
Comment extraire un élément de fixation coincé
(fig. A, C & D)
Si un élément de fixation se bloque dans l’embout,
les instructions suivantes vous indiquent comment
l’extraire :
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Enclenchez le blocage de gâchette (2).
• Ouvrez et écartez la porte du guide de clou (7).
• Enlevez l’élément de fixation courbé, à l’aide de
pinces au besoin.
• Si la lame de clouage est en position basse,
poussez-la vers le haut à l’aide d’un tournevis.
• Corrigez toute déformation ayant pu affecter la
bande de clous.
• Menez les éléments de fixation dans l’embout
comme décrit dans « Chargement de l’outil ».
• Fermez la porte du guide de clou.
Lubrification
• Versez 5 à 7 gouttes d’huile à outil pneumatique
dans le raccord pneumatique sur le bouchon
d’extrémité de l’outil.
Contrôle
• Vérifiez que tous les éléments de fixation de l’outil
sont bien serrés et en bon état.
• Serrez toutes les pièces dévissées avec un outil
approprié.
Si les éléments de fixation se bloquent
fréquemment dans l’embout, faites
réparer l’outil par un centre d’entretien
DEWALT agréé.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Les opérations d’entretien suivantes doivent être
effectuées quotidiennement.
Nettoyage
• Nettoyez le chargeur et l’embout avec de l’air
comprimé.
• Nettoyez la partie avant de la surface de contact
avec de l’essence ou du gasoil.
Purge
• Purgez toute la condensation des réservoirs du
compresseur d’air et des tuyaux.
37
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons
le remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté
de réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
38
ITALIANO
CHIODATRICE D51321
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
DEWALT dichiara che gli utensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549 & EN 12096.
Dati tecnici
Rumorosità (LpA)
Potenza sonora (LWA)
Vibrazioni mano-braccio
Pressione di esercizio consigliata
Pressione di esercizio massima
Consumo di aria per colpo
Metodo di azionamento
Angolo caricatore
Chiodi
tipo
lunghezza
diametro stelo
angolo
Peso
1)
dB(A)
dB(A)
m/s2
bar
bar
l
D51321
88
101
10,41
4,9 – 8,3
8,3
1,2 (a 6,9 bar)
azionamento
a contatto
15°
a testa piatta
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del
presente manuale.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
Questo valore è specifico dell’utensile e non
indica l’influenza sul sistema mano-braccio
durante l’uso dell’utensile. L’influenza sul sistema
mano-braccio durante l’utilizzo dell’utensile
dipende, ad esempio, dalla forza di presa, dalla
pressione esercitata al contatto, dalla direzione in
cui si lavora, dalla potenza di alimentazione,
dal tipo di pezzo su cui si lavora e dal supporto
su cui poggia.
39
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili adottate sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di ferimenti. Leggere attentamente le
seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili all’umidità. Tenere ben
illuminata l’area di lavoro. Non usare gli utensili in
luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che bambini o persone estranee
tocchino l’utensile. Per i ragazzi di età inferiore ai
16 anni è richiesta la supervisione di un adulto.
4 Custodia dell’utensile dopo l’uso
Riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto,
fuori dalla portata dei bambini.
5 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
6 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
7 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
8 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
9 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
40
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
10 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere
il buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso
e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
11 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente utensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo
di infortuni, le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato.
Istruzioni supplementari di sicurezza per utensili
pneumatici
• Usare raccordi ad innesto rapido per gli attacchi
all’impianto di aria compressa. Il nipplo non
sigillabile deve essere montato sull’utensile in
modo che non rimanga aria compressa dopo lo
spegnimento.
• Usare sempre aria compressa pulita e asciutta.
Non usare ossigeno o gas combustibili come
fonte di energia per questo utensile.
• Collegare l’utensile a prese d’aria con fornitura di
pressione che non possa superare di più del
10% la massima pressione di esercizio
dell’utensile. In caso di pressioni superiori,
nel sistema di fornitura di aria compressa deve
essere incorporata una valvola di riduzione della
pressione con valvola di sicurezza a valle.
• Usare esclusivamente flessibili con pressione
nominale superiore alla pressione d’esercizio
massima dell’utensile.
• Prima di trasportare l’utensile, staccarlo
dall’impianto di aria compressa, specialmente
quando si usano scale a pioli o quando si
adottano posture insolite negli spostamenti.
ITALIANO
• Staccare l’utensile dall’erogazione dell’aria
quando non è in uso.
Istruzioni supplementari di sicurezza per chiodatrici
• Indossare sempre occhiali di sicurezza.
• Indossare sempre una protezione per l’udito.
• Non caricare mai i chiodi con il grilletto attivato.
• Usare solo chiodi del tipo specificato nel manuale.
• Non usare alcun tipo di base per fissare l’utensile
ad un supporto.
• Non smontare né bloccare alcun pezzo
dell’utensile per l’inserimento dei chiodi come,
per esempio, il morsetto di sicurezza.
• Prima di ogni messa in funzione, controllare che
la sicura e il meccanismo di innesco funzionino
correttamente e che tutti i dadi e i bulloni siano
serrati.
• Non usare l’utensile come un martello.
• Non rivolgere mai nessun utensile per l’inserimento
di chiodi, in funzione, verso se stessi o verso terzi.
Non utilizzare l’utensile per applicazioni in cui è
necessario lavorare in prossimità del proprio corpo.
• Durante il funzionamento, tenere l’utensile in
modo da non provocare infortuni alla testa o al
corpo nel caso di un possibile rinculo dovuto ad
un’interruzione nell’erogazione di energia o a
zone dure all’interno del pezzo in lavorazione.
• Non azionare in aria l’utensile per l’inserimento
di chiodi.
• Esaminare le condizioni della zona di lavoro.
I chiodi possono penetrare nei pezzi in lavorazione
sottili o spezzare angoli e bordi del pezzo da
lavorare, mettendo così a rischio le persone.
• Non inserire i chiodi vicino al bordo del pezzo in
lavorazione.
• Non inserire i chiodi sopra ad altri chiodi.
• Nella zona di lavoro, trasportare l’utensile sul
posto di lavoro usando solo un’impugnatura,
e mai con il grilletto azionato.
• Scaricare l’utensile dopo l’uso, o prima di eseguire
interventi di manutenzione.
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Attrezzo pneumatico con giogo di
sicurezza.
Numero massimo di chiodi nel
caricatore.
Diametro dei chiodi.
Lunghezza dei chiodi.
Pressione di esercizio max.
Tipo: a testa piatta.
Peso dell’utensile.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Chiodatrice
1 Grilletto per l’azione sequenziale
1 Occhiali di sicurezza
1 Chiave per brugole 3 mm
1 Chiave per brugole 4 mm
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante
il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La chiodatrice è stata progettata per inserire chiodi
nel legno in lavorazione.
1 Grilletto
2 Interruttore di sblocco
3 Rotella di regolazione della profondità
4 Scatto a contatto
5 Caricatore
6 Elemento di chiusura del caricatore
7 Portello di inserimento dei chiodi
8 Calibro di regolazione
9 Raccordo aria
Non utilizzarlo su una scala.
41
ITALIANO
Montaggio e regolazione
Selezione del grilletto (fig. B)
Questi utensili sono montati con un grilletto ad urto.
Nella confezione originale è incluso anche un grilletto
ad azione sequenziale. Per le definizioni di “azione
ad urto” e “azione sequenziale”, vedere in basso.
- Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato
sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale.
L’installazione di questo kit farà funzionare
l’utensile nel metodo di azionamento sequenziale.
- Il grilletto nero con un tre chiodi stampati sul lato
è il grilletto dell’azione ad urto. L’installazione
di questo kit farà funzionare l’utensile nel metodo
di azionamento ad urto.
Smontaggio del grilletto
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Rimuovere la guarnizione in gomma (10)
dall’estremità della caviglia (11).
• Rimuovere la caviglia.
• Rimuovere il gruppo componenti del grilletto (12).
Montaggio del grilletto
• Inserire il gruppo componenti del grilletto
nell’apposita cavità, assicurandosi che la molla
del grilletto (13) sia correttamente in sede.
• Inserire la caviglia (11) attraverso la struttura
dell’utensile, la guida dello scatto a contatto
e il gruppo componenti del grilletto.
• Spingere la guarnizione in gomma (10)
nell’estremità della caviglia.
Raccordo pneumatico (fig. A)
Questi utensili hanno un tubo standard da 1/4" per
il raccordo pneumatico (9).
• Avvolgere l’estremità maschio del raccordo con
nastro di teflon per evitare perdite d’aria.
• Avvitare il raccordo nel coperchio d’estremità
e stringere saldamente.
Caricamento dell’utensile (fig. A, C & D)
• Premere il meccanismo di chiusura (6) e aprire
il coperchio del caricatore (14).
• Aprire il portello d’inserimento dei chiodi (7)
e ribaltarlo verso l’alto.
42
• Regolare il disco d’appoggio (15), per adattarlo
alla lunghezza dei chiodi richiesti, ruotando la
levetta (16) nella posizione necessaria.
• Inserire il rotolo dei chiodi (17) sull’alberino (18).
• Svolgere una quantità di chiodi sufficiente ad
inserirsi nella punta dell’utensile.
• Inserire i chiodi nella punta in modo che
il secondo chiodo si posizioni tra la guida ed
il meccanismo di alimentazione (19).
• Chiudere il portello d’inserimento dei chiodi (7).
• Chiudere completamente il coperchio del
caricatore (14) innestando il meccanismo
di chiusura e bloccando in posizione chiusa
il caricatore.
Scaricamento dell’utensile (fig. A, C & D)
• Premere il meccanismo di chiusura (6) e aprire
il coperchio del caricatore (14).
• Aprire il portello d’inserimento dei chiodi (7)
e ribaltarlo verso l’alto.
• Estrarre il rotolo dei chiodi (17) sull’alberino (18).
Scollegare sempre l’utensile dalla
sorgente di aria compressa prima
di caricare o scaricare i chiodi.
Regolazione della profondità di inchiodatura (fig. E)
E’ possibile regolare la profondità di chiodatura in
base al tipo di chiodo utilizzato.
• Per ridurre la profondità, ruotare la rotella di
regolazione (3) verso destra.
• Per aumentare la profondità, ruotare la rotella
verso sinistra.
Blocco del grilletto (fig. A)
Questo utensile è dotato di un interruttore
a contatto, di sblocco del grilletto che impedisce
di sparare un chiodo accidentalmente.
• Per innestare il blocco del grilletto spingere
l’interruttore (2) verso destra.
• Per liberare il blocco del grilletto portare
l’interruttore verso il centro.
Regolazione del calibro (fig. F)
• Allentare la vite (19) usando la chiave a brugola in
dotazione.
• Muovere il calibro (8) verso l’alto o verso il basso
per ottenere la posizione desiderata.
ITALIANO
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Preparazione dell’utensile (fig. A)
• Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria.
• Lubrificare l’utensile. Vedere la sezione
“Manutenzione”.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Verificare che il meccanismo di scatto a contatto
(4) possa muoversi liberamente.
Non usare l’utensile il meccanismo di
scatto a contatto non può muoversi
liberamente.
• Controllare che la pressione dell’erogazione
dell’aria sia al di sotto della pressione d’esercizio
massima consigliata.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Controllare che non vi siano perdite udibili intorno
alle valvole e alle guarnizioni.
• Impostare la pressione dell’aria sulla pressione
d’esercizio minima consigliata per il tipo di
applicazione.
Non usare mai un utensile che perda
o che abbia parti danneggiate.
Funzionamento a basse temperature
Quando si fanno funzionare gli utensili a temperature
sotto zero:
• Mantenere l’utensile il più possibile caldo prima
dell’uso.
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Mettere da 10 a 15 gocce di olio per utensili
pneumatici DEWALT (oppure olio pneumatico
invernale contenente glicole etilenico) nella presa
di ingresso dell’aria.
• Impostare la pressione dell’aria su un massimo
di 5,5 bar.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Inserire i chiodi nel caricatore come descritto
precedentemente.
• Azionare l’utensile 5 o 6 volte nel legno di scarto
per lubrificare le guarnizioni circolari.
• Aumentare la pressione dell’aria fino al normale
livello operativo.
• Usare l’utensile nel modo normale.
Funzionamento ad alte temperature
L’utensile deve funzionare normalmente. Evitare il
calore della luce diretta del sole per evitare danni ai
paraurti, alle guarnizioni circolari e alle altre parti in
gomma.
Azionamento dell’utensile (fig. A)
L’utensile può essere azionato in due modalità
diverse. Il tipo di grilletto installato sull’utensile
determina il metodo di azionamento.
Metodo di azionamento sequenziale
Il metodo ad azionamento sequenziale viene
utilizzato per chiodature intermittenti quando sono
richiesti posizionamenti estremamente accurati.
• Montare il grilletto grigio come descritto sopra.
• Sganciare il meccanismo di blocco del grilletto (2).
• Spingere lo scatto a contatto (4) contro la
superficie di lavoro.
• Tirare il grilletto (1) per azionare l’utensile.
Ogni qualvolta si tira il grilletto con il meccanismo
di scatto a contatto premuto contro la superficie
di lavoro, si inserirà un chiodo.
Metodo di azionamento ad impulso.
Il metodo di azionamento ad impulso è usato per
l’inchiodatura rapida su superfici piatte e fisse.
• Installare il grilletto nero come descritto
precedentemente.
• Sganciare il meccanismo di blocco del grilletto (2).
• Per inserire un unico chiodo: mettere in funzione
l’utensile come descritto per la modalità
sequenziale.
• Per inserire più chiodi: tirare prima il grilletto (1),
e poi spingere lo scatto a contatto (4)
ripetutamente contro la superficie di lavoro.
Non tenere il grilletto premuto quando
l’utensile non è in uso. Mantenere
innestato l’interruttore di blocco del
grilletto per evitare l’azionamento
accidentale quando l’utensile non è in
uso.
43
ITALIANO
Estrazione di un chiodo incastrato (fig. A, C & D)
Se un chiodo rimane incastrato nella punta,
per estrarlo procedere come segue:
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Innestare il meccanismo di blocco del grilletto (2).
• Aprire il portello d’inserimento dei chiodi (7)
e ribaltarlo verso l’alto.
• Estrarre il chiodo piegato usando delle pinzette,
se necessario.
• Se la piastra di spinta è rivolta verso il basso,
spingerla verso l’alto usando un cacciavite.
• Eliminare eventuali deformazioni presenti sul
rotolo dei chiodi.
• Inserire i chiodi nella punta come descritto nella
sezione “Caricamento dell’utensile”.
• Chiudere il portello d’inserimento dei chiodi.
Se i chiodi si inceppano frequentemente
nella punta, fare riparare l’utensile da un
centro assistenza autorizzato DEWALT.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
L’utensile DEWALT è stato studiato per durare a
lungo richiedendo solo la minima manutenzione.
Il funzionamento continuo e soddisfacente dipende
dall’adeguata cura dell’utensile e dalla sua pulizia
sistematica.
I seguenti interventi di manutenzione devono essere
effettuati giornalmente.
Pulitura
• Pulire il caricatore e la punta con un getto di aria
compressa.
• Pulire l’estremità anteriore del pulsante a contatto
con benzina o nafta.
Drenaggio
• Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria.
44
Lubrificazione
• Inserire 5 -7 gocce di olio per utensili pneumatici
nel raccordo dell’aria sul coperchio finale
dell’utensile.
Ispezione
• Controllare che tutte le viti dell’utensile siano ben
serrate e non danneggiate.
• Serrare tutte le viti allentate con l’utensile
adeguato.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche
di funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
45
NEDERLANDS
NIETPISTOOL D51321
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
D51321
DEWALT verklaart dat deze machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549 & EN 12096.
Technische gegevens
Geluidsdruk (LpA)
Geluidsvermogen (LWA)
Gewogen kwadratische
gemiddelde waarde van
de versnelling
Aanbevolen werkdruk
Max. werkdruk
Luchtverbruik per schot
Bedieningsfunctie
Magazijnhoek
Bevestigingsmiddelen
type
lengte
schachtdiameter
hoek
Gewicht
1)
46
D51321
dB(A) 88
dB(A) 101
m/s2
bar
bar
l
10,41
4,9 - 8,3
8,3
1,2 (bij 6,9 bar)
contactbediening
15°
platte kop
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
Deze waarde is een karakteristieke waarde voor
deze machine en geeft niet de invloed op het
systeem van hand en arm tijdens gebruik van de
machine aan. De invloed op het systeem van
hand en arm tijdens gebruik van de machine
hangt onder meer af van de kracht waarmee de
machine wordt vastgehouden, de contactdruk,
de werkrichting, de instelling van de
energievoorziening, het werkstuk en de
ondersteuning van het werkstuk.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht in verband met gevaar voor lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik machines
niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
4 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde machines op in een
droge, afgesloten ruimte, buiten het bereik van
kinderen.
5 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
6 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
7 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
8 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
9 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
10 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
11 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
pneumatisch gereedschap
• Gebruik snelkoppelingen voor aansluiting op het
persluchtsysteem. Monteer de niet-afsluitbare
nippel op zo’n manier dat er na het ontkoppelen
geen perslucht in het apparaat achter blijft.
• Gebruik altijd schone, droge perslucht.
Gebruik geen zuurstof of brandbare gassen als
energiebron voor dit gereedschap.
• Sluit het gereedschap alleen aan op een
luchttoevoer waar de maximaal toelaatbare druk
van het apparaat niet meer dan 10% kan worden
overschreden. Wanneer de druk hoger is, moet
een drukreduceerventiel inclusief een
benedenveiligheidsventiel in de drukluchttoevoer
worden ingebouwd.
• Gebruik alleen slangen met hogere specificaties
dan de maximum bedrijfsdruk van het apparaat.
• Ontkoppel het gereedschap van het
persluchtsysteem, voor u het gereedschap gaat
vervoeren, speciaal waar ladders worden
gebruikt of waar een ongebruikelijke
lichaamshouding wordt aangenomen tijdens het
vervoer.
47
NEDERLANDS
• Ontkoppel het gereedschap van de luchttoevoer
indien niet in gebruik.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
nietpistolen
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd gehoorbescherming.
• Laad nooit bevestigingsmiddelen terwijl de trekker
is overgehaald.
• Gebruik alleen de bevestigingsmiddelen die in
deze handleiding zijn gespecificeerd.
• Gebruik geen staanders om het gereedschap op
een steun te monteren.
• Haal geen onderdelen uit elkaar of blokkeer geen
onderdelen zoals het veiligheidsjuk van de
nietpistool.
• Controleer voor ieder gebruik of het veiligheidsen trekkermechanisme goed functioneert en of
alle bouten en moeren goed vast zitten.
• Gebruik het gereedschap niet als hamer.
• Richt nooit een werkend nietpistool op uzelf of
een ander persoon. Verricht geen werkzaamheden
waarbij het gereedschap dichtbij het lichaam
moet worden gebruikt.
• Houd tijdens het werken de machine zo vast dat
geen verwondingen aan hoofd of lichaam kunnen
ontstaan wanneer de machine plotseling terug
springt als gevolg van een onderbreking in de
energietoevoer of harde vlakken in het werkstuk.
• Bedien het nietpistool nooit in de vrije ruimte.
• Maak uzelf vertrouwd in het werkgebied.
Bevestigingsmiddelen kunnen dunne werkstukken
doorboren of kunnen van de hoeken en randen
van het werkstuk wegglijden, en op deze manier
mensen in gevaar brengen.
• Schiet geen bevestigingsmiddelen dicht bij de
rand van een werkstuk.
• Schiet geen bevestigingsmiddelen boven op
andere bevestigingsmiddelen.
• Draag in de werkplaats de machine altijd aan een
handgreep en houd nooit een vinger op de trekker.
• Ontlaad het gereedschap na gebruik en voordat
en alvorens onderhoudswerkzaamheden te
verrichten.
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Pneumatische machine met
veiligheidsjuk.
48
Gebruik de machine niet op een ladder.
Maximum aantal bevestigingsmiddelen in
magazijn.
Nietdiameter.
Nietlengte.
Max. werkdruk.
Niettype: platte kop.
Gewicht machine.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Nietpistool
1 Trekker voor opeenvolgende actie
1 Veiligheidsbril
1 Inbussleutel 3 mm
1 Inbussleutel 4 mm
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw nietpistool D51321 is ontworpen om
bevestigingsmiddelen in houten werkstukken te
schieten.
1 Trekker
2 Blokkeer-/ontgrendelschakelaar
3 Diepte-instelwiel
4 Uitschakelmechanisme
5 Magazijn
6 Magazijngrendel
7 Nietengeleidedeur
8 Dakspaanmal
9 Luchtaansluiting
NEDERLANDS
Monteren en instellen
De trekker selecteren (fig. B)
Deze machines zijn uitgerust met een trekker voor
schokactie. In de originele verpakking zit ook een
trekker voor opeenvolgende actie. Zie onder voor de
definities van “schokactie” en “opeenvolgende actie”.
- De grijze trekker, met een enkele niet afgebeeld
op de zijkant, is de trekker voor opeenvolgende
actie. Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de
machine in de opeenvolgende actie-modus.
- De zwarte trekker, met drie nieten afgebeeld op
de zijkant, is de trekker voor schokactie.
Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de
machine in de schokactie-modus.
Verwijderen van de trekker
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Verwijder alle bevestigingsmiddelen uit het
magazijn.
• Verwijder de rubberen pakkingsring (10) van het
uiteinde van de deuvel (11).
• Verwijder de deuvel.
• Verwijder de trekkereenheid (12).
Aanbrengen van de trekker
• Steek de trekkereenheid in de trekkerholte, en
zorg ervoor dat de trekkerveer (13) goed zit.
• Steek de deuvel (11) door het frame van de
machine, de geleider van het uitschakelmechanisme,
en de trekkereenheid.
• Duw de rubberen pakkingsring (10) op het
uiteinde van de deuvel.
• Stel het plateau (15) op de lengte van de te
plaatsen nagels af door de hendel (16) in de
gewenste positie te draaien.
• Plaats de rol met nieten (17) over de as (18).
• Wikkel zoveel nieten als nodig af om in het
neusstuk van de machine te voeren.
• Voer de nieten op zodanige wijze in het neusstuk
dat de tweede niet zich tussen de rails van de
voedingspal (19) bevindt.
• Sluit de nietengeleidedeur (7).
• Sluit het magazijndeksel (14) volledig door de
magazijnvergrendeling (6) in het slot te drukken
en het magazijn op slot te doen.
Ontladen van de machine (fig. A, C & D)
• Druk de magazijnvergrendeling (6) in om het
deksel van het magazijn te openen (14).
• Open de nietengeleidedeur (7) en draai hem uit
de weg.
• Verwijder de rol met nieten (17) van de as (18).
Ontkoppel de machine altijd van de
luchttoevoer voordat u bevestigingsmiddelen gaat laden of ontladen.
Instellen van de indrijfdiepte (fig. E)
De indrijfdiepte wordt ingesteld aan de hand van het
type bevestigingsmiddel.
• Verlaag de diepte door het instelwiel (3) naar
rechts te draaien.
• Verhoog de diepte door het instelwiel naar links
te draaien.
Aansluiten op lucht (fig. A)
Deze machines hebben een standaard 1/4”
pijpschroefdraad voor het aansluiten op lucht (9).
• Wikkel Teflon-tape rond de mannelijke aansluiting
om luchtlekken te voorkomen.
• Schroef de aansluiting in de beschermkap en
draai hem stevig aan.
Blokkering van de trekker (fig. A)
Dit gereedschap is voorzien van een blokkeer-/
ontgrendelschakelaar van de trekker (2). Dit
voorkomt afschieten van nieten.
• Activeer de blokkering door de schakelaar (2)
naar rechts te duwen.
• Ontgrendel de blokkering door de schakelaar
naar het midden te duwen.
Laden van de machine (fig. A, C & D)
• Druk de magazijnvergrendeling (6) in om het
deksel van het magazijn te openen (14).
• Open de nietengeleidedeur (7) en draai hem uit
de weg.
Instellen van de dakspaanmal (fig. F)
• Draai de schroef (19) los met behulp van de
meegeleverde inbussleutel.
• Beweeg de mal (8) omhoog of omlaag om de
gewenste positie te verkrijgen.
49
NEDERLANDS
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
De machine voorbereiden (fig. A)
• Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en –slangen weglopen.
• Smeer de machine. Zie “Onderhoud”.
• Verwijder alle bevestigingsmiddelen uit het
magazijn.
• Controleer of het uitschakelmechanisme (4) zich
vrij kan bewegen.
Gebruik de machine niet indien het
uitschakelmechanisme zich niet vrij kan
bewegen.
• Verzeker u ervan dat de druk van de luchttoevoer
zich niet boven de maximale aanbevolen
werkdruk bevindt.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Controleer of u geen lekken kunt horen rond
kleppen en pakkingen.
• Stel de luchtdruk in op de minimale voor de
toepassing benodigde werkdruk.
Gebruik nooit een machine die lekken of
beschadigingen vertoont.
Gebruik bij koud weer
Als u de machines gebruikt bij temperaturen onder
nul:
• Houd de machine voor gebruik zo warm mogelijk.
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Druppel 10 tot 15 druppels DEWALT
pneumatische machineolie (of wintergewichtpneumatische olie met ethyleenglycol) in de
luchtingang.
• Stel de luchtdruk in op maximaal 5,5 bar.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Laad bevestigingsmiddelen in het magazijn zoals
hierboven beschreven.
• Bedien de machine 5 à 6 keer terwijl u hem op
afvalhout richt, om de o-ringen te smeren.
• Voer de luchtdruk op tot het normale werkniveau.
• Gebruik de machine op de normale wijze.
50
Gebruik bij warm weer
De machine werkt, als het goed is, normaal.
Vermijd de warmte van direct zonlicht, om schade
aan de bumpers, o-ringen, en andere rubberen
onderdelen te voorkomen.
Bedienen van de machine (fig. A)
De machine kan in een van de twee volgende
bedrijfsmodes gebruikt worden. De trekker die op de
machine is aangebracht, bepaalt de actiemodus.
Opeenvolgende actie-modus
De opeenvolgende actie-modus wordt gebruikt om
met tussenpozen te nieten, wanneer heel voorzichtig
en nauwkeurig geniet moet worden.
• Plaats de grijze trekker zoals hierboven beschreven.
• Ontgrendel de blokkeerknop (2).
• Duw het uitschakelmechanisme (4) tegen het
werkoppervlak.
• Haal de trekker (1) over om de machine te bedienen.
Elke keer dat de trekker overgehaald wordt terwijl het
uitschakelmechanisme tegen het werkoppervlak aan
drukt, wordt er één niet ingeslagen.
Schokactiemodus
De schokactiemodus wordt gebruikt om snel nieten
in te slaan op platte, stabiele oppervlakken.
• Plaats de zwarte trekker zoals hierboven
beschreven.
• Ontgrendel de blokkeerknop (2).
• Om een enkele niet in te slaan: gebruikt u de
machine zoals beschreven onder
“Opeenvolgende actie-modus”.
• Om meerdere nieten in te slaan: Haal eerst de
trekker (1) over, en druk het uitschakelmechanisme
(4) vervolgens herhaaldelijk tegen het
werkoppervlak aan.
Houd de trekker niet ingedrukt als de
machine niet gebruikt wordt. Zorg ervoor
dat de blokkering van de trekker altijd
ingeschakeld is, zodat hij niet per
ongeluk bediend kan worden terwijl de
machine niet in gebruik is.
Verwijderen van een beklemde niet (fig. A, C & D)
Als er een niet in het neusstuk klem komt te zitten,
volgt u deze aanwijzingen om de niet te verwijderen:
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
NEDERLANDS
• Activeer de blokkering (2).
• Open de nietengeleidedeur (7) en draai hem uit
de weg.
• Verwijder de verbogen niet. Gebruik, indien
nodig, een langbektang.
• Als het aandrijfblad naar beneden staat, duwt u
dit met behulp van een schroevendraaier naar
boven.
• Herstel eventuele vervorming van de rol met nieten.
• Voer de nieten in het neusstuk zoals beschreven
onder “Laden van de machine”.
• Sluit de nietengeleidedeur.
Als de nieten zeer vaak in het neusstuk
vast komen te zitten, laat de machine
dan nakijken door een erkend servicecentrum van DEWALT.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Smering
• Plaats 5 - 7 druppels pneumatische olie in de
luchtaansluiting op de beschermkap van de
machine.
Controleren
• Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen van de
machine goed vast zitten en onbeschadigd zijn.
• Zet alle losse bevestigingsmiddelen met gebruik
van het juiste gereedschap vast.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten
dagelijks worden uitgevoerd.
Reiniging
• Reinig het magazijn en het neusstuk met behulp
van perslucht.
• Reinig de voorkant van het
uitschakelmechanisme met behulp van
brandstofolie of dieselbrandstof.
Drainen
• Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en –slangen weglopen.
51
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com
52
NORSK
SPIKERSLAGER D51321
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Lydnivå (LpA)
Akustisk effekt (LWA)
Veid geometrisk middelverdi
av vibrasjonsfrekvensen
Anbefalt driftstrykk
Maks driftstrykk
Luftforbruk per slag
Aktiveringsmodus
Magasinvinkel
Spikre
type
lengde
skaftdiameter
vinkel
Vekt
1)
D51321
dB(A) 88
dB(A) 101
m/s2
bar
bar
l
10,41
4,9 – 8,3
8,3
1,2 (ved 6,9 bar)
kontaktaktivering
15°
flathodet
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
DEWALT erklærer at disse verktøyer er konstruert
i henhold til: 98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 &
EN 12096.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Denne verdien er en verktøyrelatert karakteristisk
verdi som ikke tar hensyn til virkningen av
hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet.
Virkningen av hånd-arm-systemet ved bruk av
verktøyet avhenger f.eks. av gripekraft,
kontakttrykk, arbeidsretning, justeringen av
strømforsyningen, arbeidsstykket og støtten for
arbeidsstykket.
53
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med verktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av verktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for personskade.
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
2 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke verktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke verktøy
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna
Ikke la barn eller andre besøkende komme
i kontakt med verktøyet. Det skal holdes tilsyn
med barn under 16 år.
4 Oppbevar verktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
5 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
6 Bruk riktig verktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til formål det
ikke er ment for.
7 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
8 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
9 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
54
10 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
11 Sjekk skadede deler
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for
å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
12 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av
annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
13 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette verktøyet er i samsvar med gjeldende
sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid
reparasjon av verktøyet til kvalifisert
servicepersonale.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for pneumatisk verktøy
• Bruk hurtigkoplinger for tilkopling til
trykkluftsystemet. Nippelen som ikke kan
forsegles, må monteres på verktøyet, slik at
verktøyet er fritt for trykkluft etter frakopling.
• Bruk alltid ren, tørr trykkluft. Ikke bruk oksygen
eller brennbare gasser som energikilde for dette
verktøyet.
• Dette verktøyet må kun koples til lufttilførsel der
største tillatte trykk for verktøyet ikke kan overstiges
med over 10 %. Ved høyere trykk må en
trykkreduserende ventil med sikkerhetsventil
på nedstrømmen bygges inne i trykklufttilførselen.
• Bruk kun slanger med høyere klassifikasjon enn
verktøyets maksimale driftstrykk.
• Før verktøyet transporteres, koples det fra
trykkluftsystemet, særlig når stiger benyttes,
eller der en må bruke uvanlige fysiske stillinger
under flyttingen.
• Kople verktøyet fra lufttilførselen når det ikke er
i bruk.
NORSK
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
inndrivningsverktøy for festeelementer
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Sett aldri i festeelementer med bryteren aktivert.
• Bruk kun spikre av den typen som er angitt
i håndboken.
• Ikke bruk stativer for montering av verktøyet til en
støtte.
• Ikke demonter eller blokker noen deler av
spikerslageren, f.eks. sikkerhetsstykket.
• Før hver gangs bruk, må du kontrollere at
sikkerhets- og utløsningsmekanismen fungerer
som den skal, og at alle skruer og mutre er
strammet.
• Ikke bruk utstyret som hammer.
• Ikke rett spikerslagere som er i drift, mot deg selv
eller andre. Ikke bruk verktøyet til anvendelser
som foregår like ved kroppen.
• Under arbeid må verktøyet holdes slik at det ikke
kan forårsake skader på hode eller kropp ved et
eventuelt tilbakeslag på grunn av avbrudd i
strømtilførselen eller harde områder i arbeidsemnet.
• Du må aldri aktivere spikerslageren i tomrom.
• Tenk gjennom forholdene i arbeidsområdet.
Spikre kan trenge gjennom tynne arbeidsemner
eller gli av i hjørner og kanter på arbeidsemnet,
slik at de utgjør en fare for deg selv eller andre.
• Ikke sett inn spikre i nærheten av kanten av
arbeidsemnet.
• Ikke sett inn spikre over andre spikre.
• I arbeidsområdet skal verktøyet bæres til
arbeidsplassen i det ene håndtaket, uten at
utløseren er aktivert.
• Ta ut båndene med festeelementer etter bruk og
før alt vedlikehold.
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Trykkluftverktøy med sikkerhetsbøyle.
Diameter på festeelement.
Lengde på festeelement.
Maks. driftstrykk.
Festeelementtype: flathodet.
Verktøyets vekt.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Spikerslager
1 Trinnvis utløser
1 Vernebriller
1 Umbrakonøkkel 3 mm
1 Umbrakonøkkel 4 mm
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Spikerslageren din, , er utformet for å slå spikre inn
i arbeidsemner av tre.
1 Utløserbryter
2 Låsebryter
3 Dybdejusteringshjul
4 Kontaktaktivator
5 Magasin
6 Magasinsperre
7 Dør spikerføring
8 Platemåler
9 Luftkopling
Må aldri brukes på stige.
Montering og justering
Største antall festeelementer i magasinet.
Brytervalg (fig. B)
Dette verktøyet monteres med støtaktivering.
En trinnvis utløser er også inkludert i originalpakken.
55
NORSK
Du finner en definisjon på ”støtaktivering” og ”trinnvis
aktivering” nedenfor.
- Den grå utløseren med bilde av en enkelt spiker
på siden, er den trinnvise utløseren. Installering
av denne pakken gjør at verktøyet kan fungere
i modus for trinnvis aktivering.
- Den svarte utløseren med bilde av tre spikre
på siden, er støtutløseren. Installering av denne
pakken gjør at verktøyet kan fungere i modus for
støtaktivering.
Demontering av bryteren
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Fjern alle festeelementer fra magasinet.
• Fjern gummimaljen (10) fra enden av styrestiften
(11).
• Fjern styrestiften.
• Fjern utløsermontasjen (12).
Montering av bryteren
• Sett utløsermontasjen inn i utløseråpningen.
Pass på at fjæren (13) sitter på plass.
• Sett styrestiften (11) gjennom verktøyrammen,
kontaktaktivatorføringen og utløsermontasjen.
• Skyv gummimaljen (10) inn på enden av styrestiften.
Kople til luft (fig. A)
Dette verktøyet har standard 1/4” rørgjenger for
luftkoplingen (9).
• Pakk hannenden av montasjen inn i Teflontape
for å forhindre luftlekkasjer.
• Skru montasjen inn på endehetten, og stram godt.
Fylling av verktøyet (fig. A, C & D)
• Trykk på magasinsperren (6) for å åpne
magasindøra (14).
• Åpne og flytt spikerføringsdøra (7) så den ikke er
i veien.
• Juster plattformen (15) for å tilpasse aktuell
spikerlengden ved å vri håndtaket (16) til riktig
posisjon.
• Plasser spikerbåndet (17) over spindelen (18).
• Rull av tilstrekkelig med spiker til at de kan settes
inn i verktøyets munnstykke.
• Plasser spikrene i munnstykket slik at spiker
nummer to ligger mellom skinnene til matepalen
(19).
• Lukk spikerføringsdøra (7).
56
• Lukk magasindøra (14) helt ved å aktivere
magasinsperren og låse magasinet i lukket
tilstand.
Tømming av verktøyet (fig. A, C & D)
• Trykk på magasinsperren (6) for å åpne
magasindøra (14).
• Åpne og flytt spikerføringsdøra (7) så den ikke er
i veien.
• Fjern spikerbåndet (17) fra spindelen (18).
Kople alltid verktøyet fra lufttilførselen før
du setter i eller tar ut festeelementene.
Justere drivdybden (fig. E)
Drivdybden kan justeres etter hvilken type spikre
som brukes.
• For å redusere dybden dreier du
dybdejusteringshjulet (3) mot høyre.
• For å øke dybden dreier du hjulet mot venstre.
Låsebryter (fig. A)
Dette verktøyet har en låsebryter for utløseren som
forhindrer verktøyet fra å skyte et festeelement.
• Trykk bryteren (2) mot høyre for å aktivere
låsebryteren.
• Trykk bryteren til midtposisjonen for å høyre for
å frigjøre låsebryteren.
Justering av platemåleren (fig. F)
• Løsne skruen (19) ved hjelp av den vedlagte
unbrakonøkkelen.
• Flytt måleren (8) oppover eller nedover til ønsket
posisjon.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene
og gjeldende forskrifter.
Klargjøring av verktøyet (fig. A)
• Tøm all kondens fra trykklufttankene og slangene.
• Smør verktøyet. Se ”Vedlikehold”.
• Fjern alle festeelementer fra magasinet.
• Sjekk om kontaktaktivatoren (4) kan bevege seg
fritt.
Ikke bruk verktøyet hvis kontaktaktivatoren
ikke kan bevege seg fritt.
NORSK
• Sjekk at trykket på lufttilførselen ligger under
maksimalt anbefalt driftstrykk.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Kontroller for hørbare lekkasjer rundt ventiler
og pakninger.
• Still lufttrykket til minste anbefalte driftstrykk for
den aktuelle anvendelsen.
Ikke bruk verktøy som lekker eller har
skadede deler.
Drift i kaldt vær
Ved drift av verktøy ved temperaturer under
frysepunktet:
• Pass på at verktøyet er så varmt som mulig før
bruk.
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Drypp 10 til 15 dråper DEWALT-olje til
pneumatisk verktøy (eller pneumatisk vinterolje
med frysevæske, dvs. etylenglykol) i luftinntaket.
• Still lufttrykket til maksimalt 5,5 bar.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Fyll festeelementer i magasinet som forklart ovenfor.
• Aktiver verktøyet 5 eller 6 ganger i avkapp for
å smøre o-ringene.
• Øk lufttrykket til normalt driftsnivå.
• Bruk verktøyet på normal måte.
Drift ved varme omgivelsestemperaturer
Verktøyet skulle kunne brukes som normalt.
Unngå direkte sollys, da dette kan skade
støtenhetene, o-ringene og andre deler av gummi.
Aktivere verktøyet (fig. A)
Verktøyet har to driftsmodi. Utløseren som er
installert på verktøyet, avgjør aktiveringsmodus.
Trinnvis aktivering
Trinnvis aktivering brukes ved avbrutt spikring, når
svært forsiktig og nøyaktig plassering er nødvendig.
• Monter den grå utløseren som forklart ovenfor.
• Frigjør låsebryteren (2).
• Skyv kontaktaktivatoren (4) mot arbeidsflaten.
• Trekk i utløseren (1) for å aktivere verktøyet.
Hvert trekk i utløseren når kontaktaktivatoren
trykkes mot arbeidsflaten, skyter én spiker.
Støtaktivering
Støtaktiveringsmodus brukes til rask spikring
på flate, stabile overflater.
• Monter den svarte utløseren som forklart ovenfor.
• Frigjør låsebryteren (2).
• Drive inn en enkelt spiker: Bruk verktøyet som
beskrevet for trinnvis drift.
• Drive inn flere spikre: Trekk først i utløseren (1),
og skyv så kontaktaktivatoren (4) gjentatte
ganger mot arbeidsflaten.
Ikke hold utløseren nede hvis verktøyet
ikke er i bruk. Hold låsebryteren aktivert
for å forhindre utilsiktet igangsetting av
verktøyet når det ikke er i bruk.
Fjerne et festeelement som sitter fast
(fig. A, C & D)
Hvis et festeelement sitter fast i munnstykket,
følger du disse instruksjonene for å fjerne den:
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Aktiver låsebryteren (2).
• Åpne og flytt spikerføringsdøra (7) så den ikke er
i veien.
• Fjern det bøyde festeelementet, om nødvendig
ved hjelp av en tang.
• Hvis drivbladet er i nederste posisjon, skyver du
det opp ved hjelp av en skrutrekker.
• Korriger eventuell deformering som må ha
oppstått i spikerbåndet.
• Sett festeelementene i munnstykket slik det
beskrives i “Fylling av verktøyet”.
• Lukk spikerføringsdøra.
Hvis festeelementer ofte setter seg fast
i munnstykket, må verktøyet etterses av
et autorisert DEWALT-servicesenter.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-verktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig vedlikehold og regelmessig rengjøring.
57
NORSK
Følgende vedlikehold må gjennomføres daglig.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Rengjøring
• Rengjør magasinet og munnstykket ved hjelp av
trykkluft.
• Rengjør framsiden av kontaktaktivatoren med
brenselolje eller diesel.
Tømming
• Tøm all kondens fra trykklufttankene og slangene.
Smøring
• Drypp 5 – 7 dråper pneumatisk verktøyolje inn i
luftkoplingen på endehetten til verktøyet.
Kontroll
• Kontroller at alle skruer på verktøyet er stramme
og uten skade.
• Stram løse skruer ved hjelp av egnet verktøy.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
58
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
PORTUGUÊS
PREGADOR D51321
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
D51321
A DEWALT declara que estas ferramentas foram
concebidas em conformidade com 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
Dados técnicos
Pressão sonora (LpA)
Potência sonora (LWA)
Vibração
Pressão de funcionamento
recomendada
Pressão máx. de funcionamento
Consumo de ar por aplicação
Modo de activação
Ângulo do carregador
Pregos
tipo
comprimento
diâmetro da haste
ângulo
Peso
1)
D51321
dB(A) 88
dB(A) 101
m/s2 10,41
bar 4,9 - 8,3
bar 8,3
l 1,2 (a 6,9 bar)
activação por
contacto
15°
cabeça chata
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
Este valor é um valor específico da ferramenta
e não representa a força exercida no sistema de
mão-braço sempre que utilizar a ferramenta.
A força exercida no sistema de mão-braço
sempre que utiliza a ferramenta dependerá,
por exemplo, da força do punho, da força de
pressão de contacto, da direcção do trabalho,
do ajuste da fonte de alimentação, do material
e do suporte do material.
59
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu
país para reduzir o risco de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de
tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha ferramentas à humidade. Ilumine
bem as áreas de trabalho. Não utilize ferramentas
em presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças ou visitantes tocarem na
ferramenta. As crianças com menos de 16 anos
de idade devem ser vigiadas.
4 Guarde as ferramentas que não estiverem
a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as ferramentas,
estas devem guardadas num sítio seco, fechado
à chave e fora do alcance das crianças.
5 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
6 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
7 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
8 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma ferramenta
forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem
a risco de ferimento.
60
9 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção
e substituição dos acessórios. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
10 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem
foi bem feita ou se existe qualquer outra condição
que possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
11 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta ferramenta está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Instruções de segurança adicionais para
ferramentas pneumáticas
• Utilize engates rápidos para a ligação ao sistema
de ar comprimido. O bocal não vedado deve ser
colocado na ferramenta de forma a que nenhum
ar comprimido permaneça na ferramenta depois
de a desligar.
• Utilize sempre ar comprimido limpo e seco.
Não utilize oxigénio nem gases combustíveis
como fonte de alimentação para esta ferramenta.
• Ligue apenas esta ferramenta a uma fonte de
alimentação de ar onde a pressão máxima
permitida da ferramenta não possa ser excedida
em mais de 10%. No caso de pressões elevadas,
deverão ser instaladas uma válvula de redução
de pressão e uma válvula de segurança para baixa
pressão na fonte de alimentação de ar comprimido.
• Utilize apenas tubos com um nível que exceda a
pressão máxima de funcionamento da ferramenta.
PORTUGUÊS
• Antes de deslocar a ferramenta, desligue-a do
sistema de ar comprimido, especialmente em
locais onde são utilizadas escadas ou qualquer
apoio físico fora do habitual.
• Desligue a ferramenta da fonte de alimentação
de ar quando não estiver a ser utilizada.
Aparece o seguinte na ferramenta:
Ferramenta pneumática com junta de
ligação de segurança.
Não utilize a ferramenta numa escada.
Instruções adicionais de segurança para
pregadores
• Utilize sempre óculos de protecção.
• Utilize sempre protecções auriculares.
• Nunca carregue pregos com o gatilho accionado.
• Utilize pregos apenas do tipo especificado no
manual.
• Não utilize quaisquer apoios para a montagem
da ferramenta num suporte.
• Não desmonte nem bloqueie quaisquer partes
do pregador, como por exemplo, a junta
de segurança.
• Antes de qualquer operação, verifique se
o mecanismo de segurança e o gatilho estão
a funcionar correctamente e se todas as porcas
e parafusos estão apertados.
• Não utilize o equipamento como um martelo.
• Nunca aponte para si ou para qualquer pessoa
qualquer pregador em funcionamento. Não utilize
a ferramentas em aplicações que exijam
a utilização da mesma próxima do corpo.
• Durante a sua utilização, segure na ferramenta
de forma a não causar quaisquer lesões na
cabeça ou no corpo caso venha a ocorrer um
retrocesso imprevisto devido a uma falha de
energia ou a zonas duras dentro da peça.
• Nunca accione o pregador num espaço livre.
• Tenha em atenção as condições da área de
trabalho. Os pregos podem penetrar em peças
estreitas ou deslizar em cantos e extremidades
da peça colocando, assim, as pessoas em risco.
• Não coloque pregos perto da extremidade da
peça.
• Não coloque pregos sobre outros pregos.
• Na área de trabalho, transporte a ferramenta
para o local de trabalho utilizando apenas o
punho e nunca com o gatilho accionado.
• Retire todos os pregos da ferramenta antes de
efectuar qualquer tipo de manutenção na
mesma.
Número máximo de pregos no
carregador.
Diâmetro do prego.
Comprimento do prego.
Pressão máx. de funcionamento
Tipo de prego: cabeça chata.
Peso da ferramenta.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pregador
1 Gatilho de accionamento sequencial
1 Óculos de segurança
1 Chave Allen 3 mm
1 Chave Allen 4 mm
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
O seu pregador D51321 foi concebido para pregar
pregos em peças de madeira.
1 Gatilho
2 Interruptor para ligar/desligar
3 Roda de ajuste da profundidade
61
PORTUGUÊS
4
5
6
7
8
9
Mecanismo de disparo por contacto
Carregador
Trinco do carregador
Tampa da guia dos pregos
Calibrador de ripas
Bocal do ar
Montagem e ajuste
Selecção do gatilho (fig. B)
Estas ferramentas são montadas com um gatilho
de accionamento por impacto. Também está
incluído um gatilho de accionamento sequencial.
Consulte as definições de “accionamento por
impacto” e “accionamento sequencial” mais abaixo.
- O gatilho cinzento com um único prego impresso
na parte lateral é o gatilho de accionamento
sequencial. A instalação deste kit faz com que a
ferramenta funcione no modo de accionamento
sequencial.
- O gatilho preto com três pregos impressos na
parte lateral é o gatilho de accionamento por
impacto. A instalação deste kit faz com que a
ferramenta funcione no modo de accionamento
por impacto.
Remoção do gatilho
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Retire todos os pregos do carregador.
• Remova a ilhó de borracha (10) da extremidade
da cavilha (11).
• Remova a cavilha.
• Remova o gatilho (12).
Colocação do gatilho
• Introduza o gatilho na respectiva cavidade
assegurando-se de que a mola do gatilho (13)
fica correctamente colocada.
• Introduza a cavilha (11) através da estrutura da
ferramenta, a guia da lingueta de contacto
e o gatilho.
• Empurre a ilhó de borracha (10) para
a extremidade da cavilha (6).
Bocal do ar (fig. A)
Estas ferramentas estão equipadas com uma rosca
para tubos de 1/4" para o bocal do ar (9).
• Enrole a extremidade macho do bocal com fita
Teflon para evitar fugas de ar.
62
• Aparafuse o bocal na tampa da extremidade
e aperte bem.
Carregamento da ferramenta (fig. A, C & D)
• Empurre o trinco do carregador (6) para abrir
a tampa (14).
• Abra e afaste a tampa da guia dos pregos (7).
• Ajuste a plataforma (15) de modo a acondicionar
o comprimento necessário dos pregos virando
a alavanca (16) para a posição requerida.
• Coloque a bobina de pregos (17) sobre o veio (18).
• Desenrole pregos o número de suficientes para
carregar a extremidade pontiaguda da ferramenta.
• Carregue os pregos para a extremidade
pontiaguda de modo a que o segundo prego
fique posicionado entre as calhas da lingueta de
avanço (19).
• Feche a tampa da guia dos pregos (7).
• Feche completamente a tampa do carregador (14)
engatando o respectivo trinco e bloqueando-a.
Descarregamento da ferramenta (fig. A, C & D)
• Empurre o trinco do carregador (6) para abrir
a tampa (14).
• Abra e afaste a tampa da guia dos pregos (7).
• Retire a bobina de pregos (17) do veio (18).
Desligue sempre a ferramenta da fonte
de alimentação de ar antes de a
descarregar ou carregar com pregos.
Ajuste da profundidade de pregagem (fig. E)
A profundidade de pregagem pode ser ajustada em
conformidade com o tipo de pregos utilizados.
• Para diminuir a profundidade, rode a roda de
ajuste da profundidade (3) para a direita.
• Para aumentar a profundidade, rode a roda de
ajuste para a esquerda.
Bloqueio do gatilho (fig. A)
Esta ferramenta está equipada com um interruptor
de bloqueio do gatilho que a impede de disparar um
prego.
• Para accionar o dispositivo de bloqueio do
gatilho, empurre o interruptor (2) para a direita.
• Para desbloquear o gatilho, empurre
o interruptor para a posição central.
PORTUGUÊS
Ajuste do calibrador de ripas (fig. F)
• Desaperte o parafuso (19) utilizando a chave
Allen fornecida.
• Desloque o calibrador (8) para cima ou para
baixo, até atingir a posição pretendida.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Preparação da ferramenta (fig. A)
• Drene toda a condensação dos depósitos e tubos
do compressor de ar.
• Lubrifique a ferramenta. Veja “Manutenção”.
• Remova todos os pregos do carregador.
• Verifique se a lingueta de contacto (4) se desloca
livremente.
Não utilize a ferramenta caso a lingueta
de contacto não de deslocar livremente.
• Verifique se a pressão da alimentação do ar está
abaixo da pressão máxima recomendada de
funcionamento.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Verifique se existem fugas audíveis à volta das
válvulas e vedantes.
• Regule a pressão do ar até à pressão mínima
de funcionamento necessária para a aplicação
pretendida.
Nunca utilize uma ferramenta que tenha
peças com fugas ou que estejam
danificadas.
Funcionamento em tempo frio
Sempre que utilizar ferramentas a temperaturas
extremamente baixas:
• Mantenha a ferramenta o mais quente possível
antes de a utilizar.
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Coloque 10 a 15 gotas de óleo para ferramentas
pneumáticas DEWALT (ou óleo pneumático para
Inverno contendo etileno glicol) na entrada do ar.
• Ajuste a pressão do ar para um máximo de 5,5 bar.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Coloque pregos no carregador como descrito
acima.
• Accione a ferramenta 5 ou 6 vezes numa tábua
de madeira para lubrificar os anéis.
• Aumente a pressão do ar até ao nível de
funcionamento normal.
• Utilize a ferramenta normalmente.
Funcionamento em tempo quente
A ferramenta deve funcionar normalmente.
Evite o calor directo da luz solar para evitar danos
nos impactos, anéis e outras partes de borracha.
Activação da ferramenta (fig. A)
A ferramenta pode ser utilizada através de um
de dois modos. O gatilho instalado na ferramenta
determina o modo de accionamento.
Modo de accionamento sequencial
O modo de accionamento sequencial é utilizado
para pregar de forma intermitente sempre que
é necessário ter algum cuidado e precisão na
operação.
• Coloque o gatilho cinzento como descrito acima.
• Desbloqueie o gatilho no respectivo dispositivo
de bloqueio (2).
• Empurre o mecanismo de disparo por contacto
(4) contra a superfície de trabalho.
• Prima o gatilho (1) para accionar a ferramenta.
Cada pressão no gatilho com o mecanismo
de disparo por contacto empurrado contra
a superfície de trabalho dispara um prego.
Modo de accionamento por impacto
O modo de accionamento por impacto é utilizado
para pregar pregos rapidamente em superfícies
planas e estáveis.
• Coloque o gatilho preto como descrito acima.
• Desbloqueie o gatilho no respectivo dispositivo
de bloqueio (2).
• Para pregar um único prego: Utilize a ferramenta
como descrito para o modo de accionamento
sequencial.
• Para pregar vários pregos: Prima primeiro o
gatilho (1) e, de seguida, empurre o mecanismo
de disparo por contacto (4) várias vezes contra a
superfície de trabalho.
Não mantenha o gatilho premido quando
a ferramenta não estiver a ser utilizada.
63
PORTUGUÊS
Mantenha o dispositivo de bloqueio
do gatilho engatado para evitar
o accionamento acidental quando
a ferramenta não estiver a ser utilizada.
Remoção de um prego encravado (fig. A, C & D)
Caso um prego fique encravado na extremidade
pontiaguda, siga as seguintes instruções para
o remover:
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Bloqueie o gatilho com o respectivo dispositivo
de bloqueio (2).
• Abra e afaste a tampa da guia dos pregos (7).
• Remova o prego dobrado utilizando um alicate
se necessário.
• Se a lâmina de percussão estiver para baixo,
empurre-a para cima utilizando uma chave de
fendas.
• Corrija qualquer deformação que possa ter
ocorrido na bobina de pregos.
• Faça avançar os pregos para a extremidade
pontiaguda como descrito em “Carregamento da
ferramenta”.
• Feche a tampa da guia dos pregos.
• Limpe a extremidade frontal do mecanismo de
disparo por contacto utilizando fuelóleo ou
gasóleo.
Drenagem
• Drene toda a condensação dos depósitos
e tubos do compressor de ar.
Lubrificação
• Introduza 5 a 7 gotas de óleo para ferramentas
pneumáticas no encaixe de ligação do tubo do
ar na tampa da extremidade da ferramenta.
Verificação
• Assegure-se de que todos os fixadores da
ferramenta estão apertados e não apresentam
danos.
• Aperte os fixadores soltos utilizando a ferramenta
apropriada.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Caso os pregos se encravem com
frequência na extremidade pontiaguda,
mande reparar a ferramenta num Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Manutenção
A sua ferramenta DEWALT foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza
regular da ferramenta.
As seguintes operações de manutenção devem ser
realizadas todos os dias.
Limpeza
• Limpe o carregador e a extremidade pontiaguda
com ar comprimido.
64
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente
a sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com
65
SUOMI
NAULAIN D51321
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DEWALT vakuuttaa, että koneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096 mukaisesti.
Tekniset tiedot
D51321
Äänenpaine (LpA)
dB(A) 88
Ääniteho (LWA)
dB(A) 101
Tärinätaajuuden painotettu
geometrinen keskiarvo
m/s2 10,41
Suositeltu käyttöpaine
baaria 4,9 – 8,3
Suurin käyttöpaine
baaria 8,3
Ilmankulutus yhtä iskua kohden
l 1,2 (6,9 baarin
paineella)
Toimintatila
kontaktitoiminta
Säiliön kulma
15°
Kiinnikkeet
tyyppi
litteä pää
pituus
mm 19 - 45
varren halkaisija
mm 3
kulma
15°
Paino
kg 2,2
1)
66
Tämä arvo on konekohtainen tyyppiarvo, eikä
kuvaa vaikutusta käsi-käsivarsi-yhdistelmään
käytettäessä konetta. Käsi-käsivarsiyhdistelmään kohdistuva vaikutus konetta
käytettäessä riippuu esimerkiksi
puristusvoimasta, kosketuspaineen voimasta,
työskentelysuunnasta, energiansyötön
säätämisestä, työstökappaleesta ja
työstökappaleen tuesta.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi
tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Loukkaantumisten ehkäisemiseksi on noudatettava
seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie työkalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä työkaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Varjeltava lapsilta
Älä anna lasten tai muiden henkilöiden päästä
kosketuksiin työkalun kanssa. Alle 16-vuotiaat
tarvitsevat valvontaa.
4 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
5 Älä ylikuormita työkalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
6 Valitse oikea työkalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen
liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
7 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
8 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
9 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
10 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
työkalua, kun olet väsynyt.
11 Tarkista, että työkalu on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa.
Älä käytä työkalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
12 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
13 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä työkalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa laitteita.
Paineilmatoimisia työkaluja koskevat
lisäturvaohjeet
• Kytke työkalu paineilmajärjestelmään
pikaliittimillä. Ei-tiivistyvä nippa on asennettava
työkaluun siten, ettei työkalussa ole paineilmaa
irrottamisen jälkeen.
• Käytä aina puhdasta, kuivaa paineilmaa.
Älä käytä tämän työkalun energianlähteenä
happea tai räjähtäviä kaasuja.
• Tämän työkalun saa kytkeä vain sellaiseen
paineilmalähteeseen, jossa työkalun suurin sallittu
paine ei voi ylittyä yli 10 %:lla. Jos paine on tätä
suurempi, paineilmalähteeseen on asennettava
paineenvähennysventtiili sekä alavirtauksen
turvaventtiili.
• Käytä vain sellaisia ilmaletkuja, joiden luokitus
ylittää työkalun suurimman toimintapaineen.
• Irrota työkalu paineilmajärjestelmästä ennen
työkalun kuljettamista. Näin on meneteltävä
etenkin käytettäessä tikapuita tai liikuttaessa
epätavallisessa asennossa.
• Irrota työkalu paineilmalähteestä, kun työkalu ei
ole käytössä.
67
SUOMI
Kiinnikenaulaimia koskevat lisäturvaohjeet
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä aina kuulonsuojaimia.
• Lataa kiinnikkeet säiliöön aina niin, ettei liipaisin
ole aktivoituna.
• Käytä vain käyttöohjeessa määritellyn tyypin
kiinnikkeitä.
• Älä kiinnitä työkalua tukeen telineiden avulla.
• Älä pura tai tuki kiinniketyökalun mitään osaa,
kuten turvakehystä.
• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että turvaja laukaisumekanismit toimivat oikein ja että kaikki
mutterit ja pultit ovat kireitä.
• Älä käytä tätä työkalua vasarana.
• Älä koskaan osoita mitään kiinnitystyökalua
itseäsi tai ketään muuta kohti. Älä käytä työkalua
sellaisissa kohteissa, joissa työkalun on oltava
kehon lähellä.
• Pitele työkalua työskentelyn aikana siten, ettei
pää tai keho voi vammautua rekyylistä, joka voi
aiheutua paineilmalähteen energianpurkauksesta
tai työkappaleen kovasta alueesta.
• Älä koskaan laukaise kiinnitintyökalua tyhjään tilaan.
• Ota työalueen olosuhteet huomioon. Kiinnikkeet
voivat lävistää ohuet työkappaleet kokonaan tai
livetä työkappaleen reunoista ja nurkista.
Tästä voi aiheutua vaaraa ihmisille.
• Älä aseta kiinnikkeitä työkappaleen reunan lähelle.
• Älä aseta kiinnikkeitä muiden kiinnikkeiden päälle.
• Kun olet työalueella, kanna työkalu työkohteeseen
yhdestä kädensijasta. Älä koskaan paina liipaisinta
kantaessasi.
• Tyhjennä työkalu kiinnikkeistä käytön jälkeen ja
ennen huoltamista.
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Pneumaattinen työkalu, jossa on
turvakehys.
Kiinnikkeen pituus.
Suurin käyttöpaine.
Kiinnikkeen tyyppi: litteä pää.
Työkalun paino.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Naulain
1 Vaihetoiminen liipaisin
1 Suojalasit
1 Kuusiokoloavain 3 mm
1 Kuusiokoloavain 4 mm
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Naulain on suunniteltu kiinnikkeiden painamiseen
puisiin työkappaleisiin.
1 Liipaisin
2 Lukitusvapautuskytkin
3 Syvyydenrajoittimen pyörä
4 Kontaktilista
5 Säiliö
6 Makasiinin salpa
7 Naulan ohjaimen luukku
8 Shingle-mittari
9 Ilmasovite
Asennus ja säädöt
Älä käytä työkalua tikkailla.
Kiinnikkeiden enimmäismäärä säiliössä.
Kiinnikkeen halkaisija.
68
Liipaisun valinta selection (kuva B)
Työkaluissa on vakiona pikaliipaisin.
Alkuperäispakkauksessa tulee mukana myös
vaihetoiminen liipaisin. Alla on “pikatoimisen” ja
“vaihetoimisen” liipaisimen määritelmät.
- Harmaa liipaisin, jonka sivussa on yhden
kiinnikkeen kuva, on vaihetoiminen liipaisin.
SUOMI
Kun tämä paketti asennetaan, työkalu toimii
vaihetilassa.
- Musta liipaisin, jonka sivussa on kolmen
kiinnikkeen kuva, on pikatoiminen liipaisin.
Kun tämä paketti asennetaan, työkalu toimii
pikatilassa.
Liipaisimen irrottaminen
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Poista kaikki kiinnikkeet säiliöstä.
• Irrota kumitiiviste (10) lieriötapin (11) päästä.
• Irrota lieriötappi.
• Irrota liipaisinkokoonpano (12).
Liipaisimen asentaminen
• Asenna liipaisinkokoonpano liipaisinkaukaloon.
Varmista, että liipaisimen jousi (13) on kunnolla
paikallaan.
• Työnnä lieriötappi (11) työkalun rungon,
kontaktiliuskan ohjaimen ja liipaisinkokoonpanon
läpi.
• Työnnä kumitiiviste (10) lieriötapin (6) päähän.
Ilmasovite (kuva A)
Näissä työkaluissa on vakiomallinen 1/4-tuuman
putkikierre ilmasovitetta (9) varten.
• Kierrä sovitteen urospäähän teflonteippiä,
ettei sovite vuoda ilmaa.
• Ruuvaa sovite päätykorkkiin ja kierrä tiukasti kiinni.
Työkalan lataaminen (kuva A, C & D)
• Paina säiliön salpaa (6) säiliön luukun (14)
avaamiseksi.
• Avaa naulaohjaimen luukku (7) ja käännä se pois
tieltä.
• Säädä alustaa (15) naulan pituuden mukaan
kääntämällä vipu (16) vaadittuun asentoon.
• Sijoita naulakierukka (17) karan (18) yli.
• Irrota riittävästi nauloja syötettäväksi työkalun
etuosaan.
• Syötä naulat etuosaan niin, että toinen naula
menee syöttöosan (19) tankojen väliin.
• Sulje naulaohjaimen luukku (7).
• Sulje säiliön ovi (14) kokonaan kytkemällä säiliön
salpa ja lukitsemalla säiliö kiinni.
Naulojen poistaminen säiliöstä (kuva A, C & D)
• Paina säiliön salpaa (6) säiliön luukun (14)
avaamiseksi.
• Avaa naulaohjaimen luukku (7) ja käännä se pois
tieltä.
• Irrota naulakierukka (17) karasta (18).
Irrota työkalu aina paineilmalähteestä
ennen kiinnikkeiden lataamista tai niiden
poistamista.
Iskusyvyyden säätäminen (kuva E)
Iskusyvyyttä voi säätää käytettävän kiinnittimen
tyypin mukaan.
• Kun haluat vähentää syvyyttä, käännä
syvyydensäätökiekkoa (3) oikealle.
• Kun haluat lisätä syvyyttä, käännä
syvyydensäätökiekkoa vasemmalle.
Liipaisinlukko (kuva A)
Työkalu on varustettu liipaisinlukolla, mikä estää
työkalua ampumasta kiinnikettä.
• Kytke liipaisinlukko painamalla kytkintä (2) oikealle.
• Vapauta liipaisinlukko painamalla kytkintä keskelle.
Shingle-mittarin säätäminen (kuva F)
• Löysää ruuvia (19) mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella.
• Siirrä mittaria (8) ylös tai alas haluttuun kohtaan.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Työkalun valmisteleminen (kuva A)
• Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
• Voitele työkalu. (Katso “Huolto”.)
• Poista kaikki kiinnikkeet säiliöstä.
• Tarkista, liikkuuko kontaktiliuska (4) vapaasti.
Älä käytä työkalua, jos kontaktiliuska ei
pääse liikkumaan vapaasti.
• Tarkista, että paineilmalähteen paine on suurinta
suositeltua käyttöpainetta pienempi.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Tarkista kuuntelemalla, vuotavatko venttiilit ja
tiivisteet.
• Aseta ilmanpaineeksi pienin suositeltu käyttöpaine.
69
SUOMI
Älä koskaan käytä vuotavaa työkalua tai
työkalua, jossa on vaurioituneita osia.
Käyttö kylmässä säässä
Kun työkaluja käytetään pakkasessa:
• Pidä työkalu mahdollisimman lämpimänä ennen
käyttöä.
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Lisää 10 - 15 tippaa DEWALT-paineilmatyökaluöljyä
(tai talvikäyttöön tarkoitettua paineilmaöljyä,
jossa on etyleeniglykolia) ilma-aukkoon.
• Aseta ilmanpaineeksi enintään 5,5, baaria.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Lataa kiinnikkeet säiliöön yllä kuvatulla tavalla.
• Laukaise työkalu 5 - 6 kertaa jätelautaan,
jotta o-renkaat saavat voitelun.
• Nosta ilmanpaine normaalille toimintatasolle.
• Käytä työkalua normaaliin tapaan.
Työkalun käyttäminen kuumalla säällä
Työkalun pitäisi toimia normaalisti. Vältä työkalun
jättämistä suoraan auringonvaloon, etteivät puskurit,
o-renkaat ja muut kumiosat vaurioidu.
Koneen laukaiseminen (kuva A)
Työkalua voidaan käyttää kahdella eri tavalla.
Toimintatila määräytyy työkaluun asennetun
liipaisimen perusteella.
Vaihetoimintatilassa
Vaihetoimintatilaa käytetään huolelliseen
kiinnikkeiden ampumiseen, kun kiinnikkeen sijainti on
valittava hyvin tarkasti.
• Asenna harmaa liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Vapauta liipaisinlukko (2).
• Paina kontaktiliuska (4) työpintaa vasten.
• Laukaise työkalu painamalla liipaisinta (1).
Kun liipaisinta painetaan kerran kontaktiliuskan
ollessa työpintaa vasten, työkalu lisää yhden
kiinnikkeen.
• Useiden kiinnikkeiden lisääminen: Vedä ensin
liipaisinta (1) ja paina sitten kontaktiliuskaa (4)
toistuvasti työpintaa vasten.
Älä pidä liipaisinta painettuna, kun
työkalu ei ole käytössä. Pidä liipaisimen
lukituskytkin päällä. Näin työkalu ei
laukea vahingossa, kun se ei ole
käytössä.
Jumittuneen kiinnikkeen poistaminen
(kuva A, C & D)
Jos kiinnike jumittuu suukappaleeseen, noudata
näitä kiinnikkeen poistamista koskevia ohjeita:
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Kytke liipaisinlukko (2).
• Avaa naulaohjaimen luukku (7) ja käännä se pois
tieltä.
• Poista taittunut kiinnike. Käytä tarvittaessa pihtejä.
• Jos työntöterä on ala-asennossa, paina
työntöterää ylöspäin ruuvitaltan avulla.
• Korjaa naulakierukan mahdollinen muotovirhe.
• Syötä kiinnikkeet etuosaan kohdan “Työkalun
lataaminen” mukaan.
• Sulje naulaohjaimen luukku.
Jos kiinnikkeet jumittuvat suukappaleeseen
usein, huollata työkalu valtuutetussa
DEWALT-huoltopisteessä.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT-työkalu on suunniteltu käytettäväksi pitkän
aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin:
Pikatoimintatila
Pikatoimintatilaa käytetään, kun halutaan kiinnittää
nopeasti tasaisia, paikallaan pysyviä pintoja.
• Asenna musta liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Vapauta liipaisinlukko (2).
• Yhden kiinnikkeen lisääminen: Käytä työkalua
vaihetoimintatilan ohjeiden mukaisesti.
70
Puhdistus
• Puhdista säiliö ja suukappale paineilmalla.
• Puhdista kontaktilistan etuosa käyttämällä
bensiiniä tai dieselöljyä.
SUOMI
Tyhjennys
• Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
Voitelu
• Lisää 5 - 7 tippaa paineilmatyökaluille tarkoitettua
öljyä työkalun päätykorkin ilmasovitteeseen.
Tarkistaminen
• Varmista, että työkalun kaikki kiinnikkeet ovat
kireällä ja ehjiä.
• Kiristä löysät kiinnikkeet käyttäen asianmukaista
työkalua.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista
DEWALT-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset
tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com
71
SVENSKA
SPIKPISTOL D51321
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg.
Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och
förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Ljudtryck (LpA)
Ljudeffekt (LWA)
Vägd geometrisk medelvärd
av vibrationsfrekvensen
Rekommenderat arbetstryck
Max. arbetstryck
Luftförbrukning per skott
Arbetsläge
Magasinsvinkel
Fästdon
typ
längd
skaftdiameter
vinkel
Vikt
1)
72
D51321
dB(A) 88
dB(A) 101
m/s2
bar
bar
l
10,41
4,9 – 8,3
8,3
1,2 (vid 6,9 bar)
kontaktaktivering
15°
trådspik
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
Det här värdet är relaterat till verktyget som
typvärde och det representerar inte den påverkan
som hand-armsystemet utsätts för när verktyget
används. Påverkan på hand-armsystemet medan
verktyget används kommer t.ex. att bero på
kraften i greppet, kraften i kontakttrycket,
arbetsriktningen, den inställda energitillförseln,
arbetsstycket och arbetsstyckets stöd.
DEWALT förklarar att dessa verktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer: 98/37/
EC, EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder verktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för personskada.
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyg för regn. Använd inte verktyg
på fuktiga eller våta platser. Ha bra belysning
över arbetsytan. Använd inte verktyg i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Utom räckhåll för barn
Låt inte barn eller tillfälliga besökare komma
i kontakt med verktyget. Personer under 16 år får
inte arbeta med verktyget på egen hand.
4 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
5 Överbelasta inte verktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
6 Använd rätt verktyg
Tvinga inte verktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
verktyg för ändamål de inte är avsedda för.
7 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
8 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
9 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera verktygets sladd regelmässigt och få
den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
fett.
10 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när Du är trött.
11 Kontrollera verktyget för skador
Innan fortsatt användning av verktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen.
12 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
13 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer endast utföras av
behörig montör.
Extra säkerhetsanvisningar för pneumatiska
verktyg
• Använd snabbkopplingar för anslutning av
tryckluftssystemet. Den öppna nippeln skall vara
monterad i verktyget på sådant sätt att ingen
tryckluft kan finnas kvar i verktyget sedan det
kopplats från.
• Använd alltid ren och torr tryckluft. Använd aldrig
syrgas eller andra eldfarliga gaser som
energikälla för det här verktyget.
73
SVENSKA
• Anslut endast verktyget till en tryckluftstillförsel
där verktygets max. tillåtna tryck inte kan
överskridas med mer än 10 procent. I händelse
av högre tryckvärden skall en reducerventil med
en säkerhetsventil i luftströmmens riktning finnas
inbyggd i tryckluftstillförseln.
• Använd enbart slangar med märkvärden högre
än verktygets maximala driftstryck.
• Innan verktyget flyttas skall det kopplas bort från
tryckluftssystemet. Detta är särskilt viktigt vid
arbete på stegar och ställningar eller när man
intar ovanliga kroppsställningar under förflyttning.
• Koppla bort verktyget från lufttillförseln när det
inte används.
Extra säkerhetsanvisningar för spikdrivare
• Använd alltid skyddsglasögon.
• Använd alltid hörselskydd.
• Fyll aldrig på fästdon med avtryckaren intryckt.
• Använd enbart fästdon av den typ som manualen
anger.
• Använd inga ställningar el. stativ för att montera
verktyget på ett stöd.
• Låt bli att plocka ner eller blockera någon del av
spikmaskinen som t.ex. säkerhetsbygeln.
• Före användning skall man kontrollera att säkringsoch utlösarmekanismerna fungerar korrekt och
att alla muttrar och skruvar är ordentligt dragna.
• Använd inte utrustningen som hammare.
• Rikta aldrig en driftsfärdig spikpistol etc. mot dig
själv eller någon annan person. Använd inte
verktyget för ändamål som kräver att du håller
det nära kroppen.
• Under arbetet skall man hålla verktyget så att det
inte kan orsaka skador på huvudet eller kroppen,
om det skulle inträffa en rekyl så som det kan ske
när krafttillförseln plötsligt avbryts, eller när man
stöter mot någon hård yta i arbetsstycket.
• Aktivera aldrig spikpistolen etc. i tomma luften.
• Ta hänsyn till arbetsytans skick. Fästdonen kan
tränga igenom tunna arbetsstycken eller slinta på
hörn och kanter och på så sätt utsätta personer
för skaderisker.
• Skjut aldrig in fästdon nära kanten på
arbetsstycket.
• Skjut inte fästdon ovanpå andra fästdon.
• På arbetsplatsen ska man alltid bära verktyget
i endast ett handtag, och aldrig hålla avtryckaren
intryckt.
74
• Ladda ur apparaten efter bruk och innan du utför
något underhåll.
Följande symboler finns på verktyget:
Pneumatiskt verktyg med
säkerhetsbygel.
Använd inte verktyget när du står på en
stege.
Maximalt antal spik i magasinet.
Spikdiameter.
Spiklängd.
Max. arbetstryck
Typ av fästdon: trådspik.
Verktygets vikt.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spikpistol
1 Avtryckare för sekvensaktion
1 Skyddsglasögon
1 Insexnyckel 3 mm
1 Insexnyckel 4 mm
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Denna spikpistol är tillverkad för att driva in fästdon
i arbetsstycken av trä.
SVENSKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Avtryckare
Frånspärr
Djupinställningsratt
Kontakttunga
Magasin
Magasinspärr
Spikledaröppning
Spånledare
Luftkoppling
Montering och inställning
Val av avtryckare (fig. B)
Dessa verktyg är monterade med en avtryckare för
stötaktion. En avtryckare för sekvensaktion medföljer
i originalförpackningen. “Stötvis aktion” och
“sekvensaktion” definieras här nedan.
- Den grå avtryckaren med en spiksymbol på sidan
är utlösaren för sekvensaktion. Om den här
satsen installeras kommer verktyget att fungera
med sekvensaktion.
- Den svarta avtryckaren, med en symbol med tre
spikar på sidan, är utlösaren för stötvis aktion.
Om den installeras kommer verktyget att fungera
med stötvis aktion.
Laddning av verktyget (fig. A, C & D)
• Tryck på magasinspärren (6) för att öppna
magasinluckan (14).
• Öppna spikledaröppningen (7) och fäll den åt sidan.
• Ställ in plattformen (15) så att den passar till den
erfordrade spiklängden genom att vrida spaken
(16) till önskat läge.
• Placera spikbandet (17) över spindeln (18).
• Veckla av tillräckligt många spikar för att kunna
mata in dem i verktygets nosstycke.
• Mata in spikarna på ett sådant sätt att den andra
spiken passar mellan matarklackens skenor (19).
• Stäng spikledaröppningen (7).
• Stäng magasinluckan (14) helt genom att trycka
in magasinspärren och spärra magasinet i stängt
läge.
Urladdning av verktyget (fig. A, C & D)
• Tryck på magasinspärren (6) för att öppna
magasinluckan (14).
• Öppna spikledaröppningen (7) och fäll den åt sidan.
• Avlägsna spikbandet (17) från spindeln (18).
Koppla alltid lös verktyget från lufttillförseln
innan du fyller eller tömmer magasinet.
Avlägsna avtryckaren
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Töm magasinet på fästdon.
• Avlägsna gummitätningen (10) från änden på
styrpinnen (11).
• Ta bort styrpinnen.
• Avlägsna avtryckarmodulen (12).
Inställning av drivdjupet (fig. E)
Drivdjupet kan justeras efter vilken typ av fästdon
som används.
• Vrid djupinställningsratten (3) åt höger för att
minska djupet.
• Vrid djupinställningsratten åt vänster för att öka
djupet.
Montera avtryckaren
• Sätt i avtryckarenheten i urtaget och se till att
avtryckarfjädern (13) sitter som den skall.
• För in styrpinnen (11) genom verktygsramen,
kontakttungans styrning och avtryckarenheten.
• Tryck fast gummitätningen (10) på änden på
styrpinnen.
Avtryckarspärr (fig. A)
Detta verktyg är utrustat med en frånspärr för
avtryckaren som förhindrar att verktyget skjuter en
spik.
• Skjut omkopplaren (2) åt höger för att spärra
avtryckaren.
• Skjut omkopplaren (2) till mitten för att frigöra
avtryckaren.
Luftkoppling (fig.A)
De här verktygen har en standard 1/4" rörgänga för
luftledningskopplingen (9).
• Fäst teflontejp runt den utvändiga gängan för att
undvika luftläckage.
• Skruva i kopplingen i locket på änden och dra åt
hårt.
Inställning av spånledaren (fig. F)
• Lossa skruven (19) med den bifogade
insexnyckeln.
• Flytta ledaren (8) uppåt eller nedåt till önskat läge.
75
SVENSKA
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Förberedelse av verktyget (fig. A)
• Avlägsna all kondens ur kompressorns tankar
och slangar.
• Smörj verktyget. Se “Underhåll”.
• Töm magasinet på fästdon.
• Kontrollera att kontakttungan (4) kan röra sig fritt.
Använd inte verktyget, om kontakttungan
inte kan röra sig fritt.
• Kontrollera att trycket i lufttillförseln ligger under
max. rekommenderat arbetstryck.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Lyssna efter hörbara läckor vid ventiler och
packningar.
• Sätt luftrycket på min. rekommenderat
arbetstryck för din tillämpning.
Använd aldrig ett verktyg som läcker eller
har skadade delar.
Användning i kyla.
När man använder verktyget vid temperaturer under
fryspunkten:
• Håll verktyget så varmt som möjligt innan det
skall användas.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Droppa 10 till 15 droppar DEWALT- pneumatisk
verktygsolja (eller pneumatisk vinterolja med
glykol) i luftintaget.
• Sätt lufttrycket på max. 5,5 bar.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Fyll magasinet med fästdon som beskrivet ovan.
• Aktivera verktyget 5 till 6 gånger i spillvirke så att
o - ringarna smörjs.
• Höj lufttrycket till normal arbetsnivå.
• Använd verktyget på vanligt sätt.
Användning i värme
Verktyget bör fungera på normalt sätt. Undvik hetta
i direkt solsken så att stötfångare, o - ringar eller
andra delar inte skadas.
76
Aktivera verktyget (fig. A)
Verktyget kan användas i två funktionslägen.
Vilken avtryckare som är installerad i verktyget
bestämmer funktionsläget.
Läget för sekvensaktion
Sekvensaktionsläget används för avbruten spikning
när man önskar mycket noggrann och exakt placering.
• Montera den grå utlösaren som beskrivet ovan.
• Frigör avtryckarspärren (2).
• Tryck kontakttungan (4) mot arbetsytan.
• Tryck in avtryckaren (1) för att aktivera verktyget.
Varje gång man trycker in avtryckaren med
kontaktutlösaren tryckt mot arbetsytan,
kommer ett fästdon att drivas in.
Läget för stötvis aktion
Funktionsläget för stötvis aktion används för snabb
spikning i platta, orörliga ytor.
• Montera den svarta avtryckaren som beskrivet
ovan.
• Frigör avtryckarspärren (2).
• För att slå i en enskild spik: Använd verktyget
enligt beskrivningen av sekvensaktion.
• För att slå i flera spikar: Tryck först på
avtryckaren (1) och tryck sedan kontaktutlösaren
(4) gång på gång mot arbetsytan.
Håll inte avtryckaren intryckt när verktyget
inte används. Håll avtryckarspärren låst
för att undvika oavsiktlig aktivering
medan verktyget inte används.
Att ta bort spik som fastnat (fig. A, C & D)
Om en spik fastnar i nosen, skall du fortsätta enligt
de här instruktionerna för att ta bort spiken.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Lås avtryckarspärren (2).
• Öppna spikledaröppningen (7) och fäll den åt sidan.
• Ta bort den böjda spiken, - med en tång om så
behövs.
• Om påskjutarbladet är i sitt nedre läge, skall man
trycka det uppåt med en skruvmejsel.
• Återställ all deformering som kan ha uppträtt
i spikbandet.
• Mata in fästdonen i nosstycket enligt
beskrivningen under ”Laddning av verktyget”.
• Stäng spikledaröppningen.
SVENSKA
Om det ofta fastnar spikar i nosen,
skall verktyget tas till en auktoriserad
DeWalt-representant för service.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Ditt DEWALT- verktyg har tillverkats för att kunna
användas länge med så lite underhåll som möjligt.
Varaktig och tillfredsställande användning får man bara
genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Följande underhållspunkter måste utföras dagligen.
Rengöring
• Rengör magasinet och nosstycket med tryckluft.
• Rengör kontakttungans främre ända med
eldnings- eller dieselolja.
Tömning
• Töm ut all kondens ur kompressorns tankar och
slangar.
Smörjning
• Droppa 5 – 7 droppar pneumatisk olja i luftintaget
på ändlocket på verktyget.
Kontroll
• Se till att alla fästförband på verktyget sitter hårt
och inte är skadade.
• Dra åt alla förband med lämpligt verktyg.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
77
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som alternativ
finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com
78
TÜRKÇE
ÇİVİ ÇAKICI D51321
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Ses şiddeti (L pA )
dB(A)
Akustik gücü (L WA )
dB(A)
İvme karesinin ortalama
ağrlkl kökü
m/s 2
Tavsiye edilen çalşma
basnc
bar
Maksimum çalşma
basnc
bar
Vuruş başna hava tüketimi l
Çalşma modu
Şarjör açs
Bağlant elemanlar
tip
uzunluk
gövde çap
aç
Ağrlk
1)
D51321
88
101
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan'
D E WALT, bu aletlerin 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549, EN 12096‘ya uygun olarak
tasarlandğn beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
10,4 1
4,9 – 8,3
8,3
1,2
(6,9 bar için)
temasla
çalşma
15°
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
düz baş
mm 19 - 45
mm 3
15°
kg 2,2
Bu değer, sadece aletle ilgili
karakteristik bir değerdir ve aletin
kullanm srasnda el-kol sistemine olan
etkileri yanstmaz. Aletin kullanm
srasnda el-kol sistemine olan etkiler,
örneğin, kavrama gücüne, temas bask
gücüne, çalşma yönüne, enerji
kaynağnn ayarna ve çalşlan parçaya
ve çalşlan parçann desteğine bağl
olacaktr.
79
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar'
Aletleri kullan'rken daima, yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar'na
uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
bulunmadan önce, aşağ'daki güvenlik
talimatlar'n' dikkatle okuyun.
Bu talimatlar' güvenli bir yerde saklay'n.
Genel Bilgiler
1 Çal'şma alan'n'z' temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal'şma alan'n'z'n çevre koşullar'na
dikkat edin
Aletleri rutubete maruz brakmayn.
Çalşma alannz iyi aydnlatn. Aletleri,
yanc sv ve gazlarn bulunduğu
ortamlarda kullanmayn.
3 Çocuklar' aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya ziyaretçilerin aletle
temasna izin vermeyin. Herkesi çalşma
alanndan uzak tutun.
4 Kullan'lmayan aletleri saklay'n
Kullanlmayan aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde
saklayn.
5 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmayn.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Açk havada çalşken,
tercihen lastik eldiven kullann ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saçnz uzunsa koruyucu başlk giyin.
6 Aş'r' uzanarak çal'şmay'n
Daima yere sk ve dengeli basmaya
dikkat edin.
7 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
8 İşe uygun alet kullan'n
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
80
9 Aletlerinize iyi bak'n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
10 Hasarl' parça kontrolü yap'n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yapn. Hareketli parçalarn
ayarsz olup olmadğ veya tutukluk yapp
yapmadğn, krk parça olup olmadğn
ve çalşmasn etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer arzal parçalar talimatlar
uyarnca onartn veya yeniletin.
11 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar'm
merkezinde onart'n
Bu alet ilgili güvenlik kurallarna
uygundur. Tehlikeyi önlemek için,
aletler, sadece kalifiye teknisyenler
tarafndan onarlmaldr.
Pnömatik araçlar için ilave güvenlik
talimatlar
• Basnçl hava sistemine bağlamak için
hzl eylem bağlantlarn kullann.
Kapanmaz conta, bağlant kesildikten
sonra aletin içinde basnçl hava
kalmayacak şekilde alete taklmaldr.
• Daima temiz, kuru basnçl hava
kullann. Bu aletin güç kaynağ olarak
oksijen veya yanc gazlar kullanmayn.
• Aleti, sadece aletin izin verilen
maksimum basncn % 10‘dan daha fazla
geçmeyen bir hava kaynağna bağlayn.
Daha yüksek basnçlar söz konusu
olduğunda, basnçl hava kaynağna akş
güvenlik valfn de içeren bir basnç
azaltma valf eklenecektir.
• Sadece aletin maksimum çalşma basncn
aşan orana sahip hortumlar kullann.
• Aleti bir yerden başka bir yere
götürmeden önce basnçl hava
sisteminden ayrn.
TÜRKÇE
Özellikle aleti taşrken merdiven
kullandğnzda veya taşma srasnda
değişik pozisyon almas gerektiğinde
buna dikkat edin.
• Kullanmadğnzda aleti hava
kaynağndan ayrn.
Sürgü sürme aletleri için ilave güvenlik
talimatlar
• Daima emniyet gözlüğünü takn.
• Daima kulak korumasn kullann.
• Bağlant unsurlarn hiç bir zaman basl
tetik ile yüklemeyin.
• Sadece klavuzda belirtilen sürgü
tiplerini kullann.
• Aleti bir desteğe monte etmek için
herhangi bir dayanak kullanmayn.
• Sürgü sürme aletinin, örneğin güvenlik
sürgüsü gibi, herhangi bir parçasn
sökmeyin veya çalşmasn engellemeyin.
• Her kullanmdan önce güvenlik ve tetik
mekanizmalarnn düzgün çalştğndan
ve somunlarn ve civatalarn sk
olduğundan emin olun.
• Aleti bir çekiç olarak kullanmayn.
• Çalşan bir sürgü sürme aletini asla
kendinize veya başka bir kişiye
yöneltmeyin. Vücudunuza yakn işlem
gerektiren uygulamalarda aletinizi
kullanmayn.
• Çalşma srasnda çalşlan parça
üzerindeki sert alanlara veya enerji
kaynağnda meydana gelebilecek
kesintilere bağl olarak gerçekleşmesi
olas geri tepmelere karş, aleti başnza
veya vücudunuza herhangi bir zarar
gelmeyecek şekilde tutun.
• Sürgü sürme aletini hiçbir zaman
boşluğa çalştrmayn.
• Çalşma alanndaki koşullar göz önünde
bulundurun. Sürgüler ince çalşma
parçalarn delip geçebilir, köşelerden ve
kenarlardan kayabilir. Bu da insanlar
tehlikeye sokabilir.
• Çalşma parçasnn uçlarna yakn
yerlerine sürgü sürmeyin.
• Diğer sürgülerin üzerine başka sürgü
sürmeyin.
• Çalşma alannda aleti sadece bir sapndan
tutarak ve tetik kapal olarak taşyn.
• Aleti, kullandktan sonra ve herhangi bir
bakm yapmadan önce boşaltn.
Aşağdaki işaretler alet üzerinde
gösterilmektedir:
Kasnak hareketi engelli pnömatik
araç.
Aleti bir merdivende kullanmayn.
Şarjördeki maksimum sürgü
says.
Sürgü çap.
Sürgü uzunluğu.
Maksimum çalşma basnc.
Sürgü tipi: düz baş.
Alet ağrlğ.
Ambalaj'n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Çakc
1 Sral çalşma tetiğidir
1 Güvenlik gözlükleri
1 Allen anahtar 3 mm
1 Allen anahtar 4 mm
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
81
TÜRKÇE
Tan'm (şekil A)
Sahip olduğunuz çakc, ahşap eşyalara
sürgü sürmek için tasarlanmştr.
1 Tetik
2 Kilit düğmesi
3 Derinlik ayar çark
4 Temas kastanyolas
5 Şarjör
6 Şarjör kapağ
7 Çivi klavuz kaps
8 Yarma göstergesi
9 Hava bağlants
Montaj ve ayar
Tetik seçimi (şekil B)
Bu aletler bir vuruşlu çalşma tetiğiyle
monte edilmiştir. Ayrca orijinal paket
içinde bir de sral çalşma tetiği bulunur.
„Vuruşlu çalşma“ ve „sral çalşma“
tanmlar için aşağya bakn.
- Yannda tek bir sürgü basl olan gri
tetik sral çalşma tetiğidir. Bu kitin
kurulumu aletin sral çalşma modunda
çalşmasna neden olur.
- Yannda üç tane sürgü basl olan siyah
tetik vuruşlu çalşma tetiğidir. Bu kitin
kurulumu aletin vuruşlu çalşma
modunda çalşmasna neden olur.
Tetiği sökme
• Hava hattn aletten sökün.
• Bütün sürgüleri şarjörden çkartn.
• Takoz piminin (11) ucundan lastik
halkay (10) çkartn.
• Takoz pimi sökün.
• Tetik montajn (12) sökün.
Tetiği takma
• Tetik yaynn (13) düzgün bir şekilde
oturduğundan emin olarak tetik
montajn tetik yuvasna yerleştirin.
• Takoz pimini (11) alet çerçevesi, temas
kastanyolas klavuzu ve tetik montaj
arasndan geçirerek yerleştirin.
• Lastik halkay (10) takoz piminin ucuna
itin.
82
Hava bağlants (şekil A)
Bu aletlerin hava bağlants (9) için
standart 1/4" boru fişi bulunur.
• H ava szntlarn önlemek için
bağlantnn erkek ucunu Teflon bantla
sarn.
• Bağlanty uç kapağna vidalayn ve sk
bir şekilde skştrn.
Aletin yüklenmesi (şekil A, C & D)
• Şarjör kapsn (14) açmak için şarşör
kapağn (6) itin.
• Çivi klavuz kapsn (7) açn ve
yolundan çkartn.
• İstenen çivi uzunluğunu sağlamak için
kolu (16) istenen konuma çevirerek
platformu (15) ayarlayn.
• Çivi makarasn (17) milin (18) üzerine
yerleştirin.
• Aletin uç ksmna yeteri kadar çivi
beslemek için çözün.
• Çivileri uç ksma öylesine besleyin ki
ikinci çivi besleme kastanyolasnn (19)
raylar arasnda yerleşsin.
• Çivi klavuz kapsn (7) kapatn.
• Şarjör kapağn takmak ve kapal şarjörü
kilitlemek suretiyle şarjör kapsn (14)
tamamen kapatn.
Aletin boşalt'lmas' (şekil A, C & D)
• Şarjör kapsn (14) açmak için şarşör
kapağn (6) itin.
• Çivi klavuz kapsn (7) açn ve
yolundan çkartn.
• Çivi makarasn (17) milin (18)
üzerinden çkartn.
Sürgüleri yüklemeden veya
çkartmadan önce alet ile hava
kaynağ bağlantsn kesin.
Sürücü derinliğinin ayarlanmas (şekil E)
Sürücü derinliği, kullanlan tespit
elemanlarnn tipine göre ayarlanabilir.
• Derinliği indirgemek için, derinlik ayar
çarkn (3) sağa döndürün.
• Derinliği yükseltmek için, derinlik ayar
çarkn sola döndürün.
TÜRKÇE
Tetik kilidi (şekil A)
Bu alet, bir sürgünün yangn çkarmasn
engelleyen tetik kilitleme düğmesi ile
donatlmştr.
• Tetik kilidini kapatmak için, düğmeyi (2)
sağa itin.
• Tetik kilidini serbest brakmak için,
düğmeyi ortaya itin.
Yarma göstergesinin ayarlanmas (şekil F)
• Temin edilen Allen anahtarn kullanarak
viday (19) gevşetin.
• İstenen konumu elde etmek için
göstergeyi (8) yukar veya aşağya
hareket ettirin.
Kullan'm talimatlar'
Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Aletin hazrlanmas (şekil A)
• Hava basnç tanklarndaki ve
hortumlarndaki tüm yoğunlaşmay
boşaltn.
• Aleti yağlayn. Baknz “Bakm”.
• Bütün çivileri şarjörden çkartn.
• Temas kastanyolasynyn (4) serbest olarak
hareket edip etmediğini kontrol edin.
Temas kastanyolas serbest olarak
hareket edemiyorsa aleti
kullanmayn.
• Hava kaynağ basncnn, tavsiye edilen
maksimum çalşma basncnn altnda
olup olmadğn kontrol edin.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki
bağlantya bağlayn.
• Valfler ve contalar etrafnda duyulabilir
sznt olup olmadğn kontrol edin.
• Uygulamanz için hava basncn tavsiye
edilen minimum çalşma basncna
ayarlayn.
Soğuk havada çalşma
Donma noktasnn altndaki scaklklarda
aleti çalştrrken:
• İlk kullanmdan önce aleti mümkün
olduğu kadar scak tutun.
• Hava hattn aletten sökün.
• Hava girişine, 10 veya 15 damla DeWALT
pnömatik alet yağ (veya etilen glikol
içeren kş şartlarna uygun pnömatik
yağ) koyun.
• Hava basncn en fazla 5,5 bara ayarlayn.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki
bağlantya bağlayn.
• Çivileri şarjöre aşağda belirtildiği gibi
yükleyin.
• O-halkalarn yağlamak için aleti 5 veya
6 kez talaş içine çalştrn.
• Hava basncn normal çalşma düzeyine
yükseltin.
• Aleti normal olarak kullann.
Scak havada çalşma
Aletin normal çalşmas gerekir. Tamponlara,
o-halkalarna ve diğer lastik parçalara
gelebilecek hasardan kaçnmak için
doğrudan güneş şğna maruz brakmayn.
Aletin çalştrlmas (şekil A)
Alet iki moddan bir tanesi kullanlarak
çalştrlabilir. Alete yüklenen tetik çalşma
modunu belirler.
S'ral' çal'şma modu
Sral çalşma modu, çok dikkatli ve kesin
çivileme istendiği zaman aralkl çivileme
için kullanlmaktadr.
• Yukarda anlatldğ şekilde gri tetiği
takn.
• Tetik kilidini (2) serbest brakn.
• Temas kastanyolasn (4) çalşma
yüzeyine bastrn.
• Aleti çalştrmak için tetiği (1) çekin.
Çalşma yüzeyine bastrlan temas
kastanyolas ile her tetik çekilmesi bir
çivi sürecektir.
Sznt yapan veya hasar görmüş
parçalar olan bir aleti asla
kullanmayn.
83
TÜRKÇE
Vuruşlu çal'şma modu
Vuruşlu çalşma modu, düz ve sabit yüzeyler
üzerine hzl çivileme yapmak için kullanlr.
• Yukarda anlatldğ şekilde siyah tetiği
takn.
• Tetik kilidini (2) serbest brakn.
• Tek bir çiviyi sürmek için: Sral çalşmada
anlatldğ şekilde aleti çalştrn.
• Birkaç çiviyi sürmek için: Önce tetiği (1)
çekin, daha sonra temas kastanyolasn
(4) tekrar tekrar çalşma yüzeyine bastrn.
Alet kullanmda olmadğ zaman
tetiği basl brakmayn.
Alet kullanlmadğ zaman kaza
ihtimalini engellemek için tetik
kilidini kapal tutun.
Tkanmş bir çiviyi temizleme
(şekil A , C & D)
Eğer uç ksmnda bir çivi skşrsa, çiviyi
çkartmak için şu talimatlar takip edin:
• Hava hattn aletten sökün.
• Tetik kilidini (2) kapatn.
• Çivi klavuz kapsn (7) açn ve
yolundan çkartn.
• Gerekirse bir pense kullanarak eğilmiş
çiviyi çkartn.
• Sürücü bçağ aşağ konumda
bulunuyorsa, tornavida kullanarak
sürücü bçağn yukar itin.
• Çivi makarasnda oluşabilecek herhangi
bir deformasyonu düzeltin.
• “Alete yükleme” başlğ altnda
tanmlandğ üzere çivileri uç ksma
besleyin.
• Çivi klavuz kapsn kapatn.
Çiviler uç ksmda sk sk
skşyorsa, aleti yetkili bir
DeWALT servis merkezine götürün.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
84
Bak'm
DeWALT aletiniz minimum bakm ile uzun
süreli bir dönemde çalşmak üzere
tasarlanmştr. Sürekli tatmin edici bir
çalşma, düzgün bir alet bakm ve düzenli
bir temizlemeye dayanmaktadr.
Aşağdaki bakm işlemleri her gün
yaplmaldr.
Temizleme
• Basnçl hava kullanarak şarjörü ve uç
ksm temizleyin.
• Temas kastanyolasnn ön ucunu fuel-oil
veya dizel yakt kullanarak temizleyin.
Boşaltma
• Hava basnç tanklarndaki ve
hortumlarndaki tüm yoğunlaşmay
boşaltn.
Yağlama
• Aletin uç kapağnn üzerinde bulunan
hava bağlantsnn içine 5 – 7 pnömatik
alet yağ ilave edin.
Kontrol
• Aletin üzerindeki tüm sürgülerin sk ve
hasarsz olduğundan emin olun.
• Uygun aleti kullanarak tüm gevşek
sürgüleri skştrn.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
85
∂§§∏¡π∫∞
∫∞ƒºø∆π∫√ ª∏Ã∞¡∏ª∞ D51321
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
D51321
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜: 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∏¯ËÙÈ΋ ›ÂÛË (LpA)
dB(A)
∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (LWA)
dB(A)
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜
̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
m/s2
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ bar
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
bar
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·¤Ú· ·Ó¿ Ú›„Ë
l
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΛÓËÛ˘
°ˆÓ›· ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜
Ù‡Ô˜
Ì‹ÎÔ˜
mm
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘
mm
ÁˆÓ›·
µ¿ÚÔ˜
kg
1)
86
D51321
88
101
10,41
4,9 - 8,3
8,3
1,2 (ÛÂ 6,9 bar)
ΛÓËÛË Â·Ê‹˜
15°
Â›Â‰Ë ÎÂÊ·Ï‹
19 - 45
3
15°
2,2
∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰ÂÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
¯ÂÚÈÔ‡ –‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÂÚÈÔ‡ –
‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı·
ÂÍ·ÚÙËı› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË
ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ›ÂÛ˘ Â·Ê‹˜,
ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘` fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›·
ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙ›ٷÈ
ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
4 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
5 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
6 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
7 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
9 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
10 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
11 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ
¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ï›·
·¤ÚÔ˜
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ù·¯Â›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·. ∆Ô Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·,
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÊÚ¿ÁÈÛ˘,
Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ÂÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·¤Ú·˜ Ó·
·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ηı·Úfi,
ÍËÚfi ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ô͢ÁfiÓÔ ‹ η˘Û·¤ÚÈ· ˆ˜ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¡· Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ Û˘Û΢‹
·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Ì¤ÁÈÛÙË
ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ›ÂÛË ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 10%.
87
∂§§∏¡π∫∞
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ›ÂÛ˘,
ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Ì›· ‚·Ï‚›‰· Ì›ˆÛ˘
›ÂÛ˘, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ‚·Ï‚›‰·
·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÌÂ
‰È·‚¿ıÌÈÛË ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¶ÚÈÓ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÙÔ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·, ÂȉÈο
·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛοϘ ‹ ·Ó
Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù‡¯ËÌ·.
• ¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
·¤Ú· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
EÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ï›·
Ô‰‹ÁËÛ˘ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿.
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
ÁÈ· Ù· ·˘ÙÈ¿.
• ¡· ÌËÓ ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÔÙ¤ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÌÂ
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÛηÓÙ¿ÏÈ.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ù‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙÂ
ÂÌfi‰È· ÛÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
• ¶ÚÈÓ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘
ÛηӉ¿Ï˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÙÈ Ù·
·ÍÈÌ¿‰È· Î·È Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Â›Ó·È Î·Ï¿
ÙÔÔıÂÙË̤ӷ.
• ªËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜ ÛÊ˘Ú›.
• ªËÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔ˜
Ù· ÂÛ¿˜ ‹ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÒÌ·.
• √Ù·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ, Ó· Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‚Ï¿‚˜
ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‹ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‹‰ËÛ˘ ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ Û ÛÎÏËÚ¤˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ ÎÂÓfi.
88
• §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÏÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó·
ıÚ˘ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ηÈ
ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ΛӉ˘ÓÔ.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ¿Óˆ ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜.
• ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
È¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙË Ï·‚‹ Î·È ÔÙ¤ ÂÓ ÒÚ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘.
• •ÂÊÔÚÙÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È
ÚÈÓ ·fi οıÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
¶¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Û¯ËÌ·ÙÈΤ˜
·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ:
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
·ÛÊ·Ï›·˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÎÈÓËÙ‹ ÛοϷ.
ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ ÛÂ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ
ª‹ÎÔ˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∆‡Ô˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ: Â›Â‰Ë ÎÂÊ·Ï‹.
µ¿ÚÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·
1 ™Î·Ó‰¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∂§§∏¡π∫∞
1
1
1
1
1
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
∫ÏÂȉ› Allen 3 mm
∫ÏÂȉ› Allen 4 mm
º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Î·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· D51321 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Û ͇ÏÈÓ˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
1 ™Î·Ó‰¿ÏË
2 ¢È·ÎfiÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
3 ∆ÚÔ¯fi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜
4 ¢È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
5 °ÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
6 ª¿Ó‰·ÏÔ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
7 £‡Ú· Ô‰‹ÁËÛ˘ ηÚÊÈÒÓ
8 ªÂÙÚËÙ‹˜ ‚fiÙ۷ψÓ
9 EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú·
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
EÈÏÔÁ‹ ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. B)
∆· ÂÚÁ·Ï›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛηӉ¿ÏË Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
·Ó·‹‰ËÛ˘. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Â›Û˘ ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ
ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ «ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·‹‰ËÛ˘» ηÈ
«‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜» ‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ.
- ∏ ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· ÛÙÔ Ï¿È
Â›Ó·È Ë ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
- ∏ Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜
ÛÙÔ Ï¿È Â›Ó·È Ë ÛηӉ¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
·Ó·‹‰ËÛ˘. ∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
·Ó·‹‰ËÛ˘.
∞Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ·fi ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (10) ·fi ÙÔ
¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘ (11).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (12).
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÛÙÔ
Îԛψ̷ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (13) ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ
ÛˆÛÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ (11) ÒÛÙ ӷ
‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ,
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÛηӉ¿Ï˘.
• øı‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (10) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘.
EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (ÂÈÎ. A)
∆· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù˘ÈÎfi Û›ڈ̷ ۈϋӷ
1/4" ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (9).
• ∆˘Ï›ÍÙ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ
Ù·ÈÓ›· Teflon ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ·¤Ú·.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘
¿ÎÚÔ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿.
ºfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A, C & D)
• ™ÚÒÍÙÂ ÙÔ Ì¿ÓÙ·ÏÔ ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (6) ÁÈ· Ó·
·ÓÔ›ÍÙ ÙË ı‡Ú· ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (14).
• ∞ÓÔ›ÍÙÂ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ı‡Ú· Ô‰‹ÁËÛ˘
ηÚÊÈÒÓ (7) ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Âͤ‰Ú· (15) ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÙ ÙÔÓ
··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹ÎÔ˜ ηÚÊÈÒÓ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË
Ï·‚‹ (16) ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û›ڷ ÙÔ˘ ηÚÊÈÔ‡ (17)
¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· (18).
• ∞ÔÛ˘Û›ÚÂÙ ·ÚÎÂÙ¿ ηÚÊÈ¿ ÁÈ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ∆Ú¤ÊÂÙ ٷ ηÚÊÈ¿ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÎÙfiÍ¢Û˘
Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·ÚÊ› Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ ÂӉȿÌÂÛ· ÛÙȘ Ú¿Á˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ó·˙ÈÔ‡
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ∫Ï›ÛÙ ÙË ı‡Ú· Ô‰‹ÁËÛ˘ ηÚÊÈÒÓ (7).
• ∫Ï›ÛÙ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙË ı‡Ú· ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
(14) ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¿ÓÙ·ÏÔ ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
Î·È ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
∞‰ÂÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A, C & D)
• ™ÚÒÍÙÂ ÙÔ Ì¿ÓÙ·ÏÔ ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (6) ÁÈ· Ó·
·ÓÔ›ÍÙ ÙË ı‡Ú· ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (14).
89
∂§§∏¡π∫∞
• ∞ÓÔ›ÍÙÂ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ı‡Ú· Ô‰‹ÁËÛ˘
ηÚÊÈÒÓ (7) ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û›ڷ ÙÔ˘ ηÚÊÈÔ‡ (17) ·fi
ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· (18).
¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ÚÈÓ ÙÔ
ÂÊԉȿÛÂÙ ‹ ·‰ÂÈ¿ÛÙ ·fi
Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ (ÂÈÎ. E)
∆Ô ‚¿ıÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ·Ó¿ÏÔÁÔ˜
ÙÔ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
• °È· Ó· Ì›ÓÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜, Á˘Ú›ÛÙ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·
ÙÔ ÙÚÔ¯fi Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (3).
• °È· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÙÚÔ¯fi
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
∫Ï›‰ˆÌ· ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. A)
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì›
ÛηӉ¿Ï˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó·
ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú·.
• °È· Ó· ‰ÂÛ̇ÂÙ ÙÔ ÎÏ›‰ˆÌ· ÛηӉ¿Ï˘,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (2) ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
• °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÏ›‰ˆÌ·
ÛηӉ¿Ï˘, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÚÔ˜ ÙÔ
ΤÓÙÚÔ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙ‹ ‚fiÙÛ·ÏˆÓ (ÂÈÎ. F)
• §·ÛοÚÂÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (19) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÏÂȉ› Allen Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ (8) ¿Óˆ ‹ οو ÁÈ·
Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A)
• ∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. µÏ. «™˘ÓÙ‹ÚËÛË».
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ·fi ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ (4) ÎÈÓ›ٷÈ
ÂÏ¢ı¤Ú·.
90
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ë
‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÏ¢ı¤Ú·.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ›ÂÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ›ӷÈ
οو ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EϤÁÍÙ Ì ÙËÓ ·ÎÔ‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘¯fiÓ
‰È·ÚÚÔÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜ Î·È ÙȘ
ÚÔ‰¤Ï˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û·˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ¤Ó·
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ‹
Êı·Ṳ́ӷ ̤ÚË.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· οو ·fi 0 °C:
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ÈÔ ıÂÚÌfi Á›ÓÂÙ·È
ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ƒ›ÍÙ 10 ¤ˆ˜ 15 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÏ·›Ô˘
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ DEWALT (‹
·ÓÙÈ„˘ÎÙÈÎfi ¤Ï·ÈÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘
ÂÚȤ¯ÂÈ ·Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË) ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ·¤Ú·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ¤ˆ˜ 5,5 bar.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÌÂ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¿Óˆ Ô‰ËÁ›Â˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô 5-6 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ
Û ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÏÈ¿ÓÂÙÂ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜.
• ∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi
Â›Â‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË
ÙÚfiÔ.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο. ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ
¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÒÛÙ ӷ
ÌË Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜, ÔÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ
΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÏ·ÛÙÈο ̤ÚË.
∂§§∏¡π∫∞
∫›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ·fi
ÙȘ ‰‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË
ÛηӉ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰È·ÎÔÙfiÌÂÓÔ Î¿Úʈ̷,
fiÙ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜
ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÚÊÈÒÓ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (2).
• øı‹ÛÙ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ (4) ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË (1) ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÛÂ
ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∫¿ı ÒıËÛË Ù˘
ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜,
ÙÔÔıÂÙ› ¤Ó· Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú·.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù·¯Â›· ÙÔÔı¤ÙËÛË
Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ Û Â›‰˜, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (2).
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÌfiÓÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú·:
£¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜:
∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË (1) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ˆı‹ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
(4) ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.
ªËÓ ‰È·ÙËÚ›Ù ÙË ÛηӉ¿ÏË ·ÙË̤ÓË
ÂÓÒÛˆ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÔ
ÎÔ˘› ·Ê¿ÏÈÛ˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÁÈ· Ó·
·ÔʇÁÂÙ ӷ ı¤ÛÂÙÂ Ù˘¯·›· Û ΛÓËÛË
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÌÔ‰›Ô˘ (ÂÈÎ. A, C & D)
∞Ó Î¿ÔÈÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ:
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¢Ë̇ÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (2).
• ∞ÓÔ›ÍÙÂ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ı‡Ú· Ô‰‹ÁËÛ˘
ηÚÊÈÒÓ (7) ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· ¤ÓÛ· ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ∞Ó Ë ÏÂ›‰· Ô‰‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ı¤ÛË,
ˆı‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Ì ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È.
• ¢ÈÔÚıÒÛÙ οı ·Ú·ÌfiÚʈÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
Û˘Ì‚Â› ÛÙË Û›ڷ ÙÔ˘ ηÚÊÈÔ‡.
• ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ
„∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ“.
• ∫Ï›ÛÙ ÙË ı‡Ú· Ô‰‹ÁËÛ˘ ηÚÊÈÒÓ.
∞Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÎÔÏÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ ÂÎÙfiÍ¢Û˘, Ú¤ÂÈ Ó·
οÓÂÙ ۤڂȘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ
Ù˘ DEWALT.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
°È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
√È Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ù¤ÏÔ˜ ÙȘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÙڤϷÈÔ Ë ÓÙ›˙ÂÏ.
∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË
• ∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹.
91
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
§›·ÓÛË
• ƒ›ÍÙ 5 - 7 ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ï¿‰È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· ¿Óˆ ÛÙËÓ
ηχÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
EÏÂÁ¯Ô˜
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Êı·Ú›.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ
Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
92
93
94
95
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
º·Í:
210 8981616
210 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - Istanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
617378-00
96
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
12/04
Download PDF

advertising