D27900 | DeWalt D27900 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

504606-21 CZ
D27900
2
VYSAVAČ PRO MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ
Důležité pokyny
Vložení papírového filtračního
sáčku
Před uvedením přístroje do provozu si důkladně
přečtěte informace uvedené v návodu k obsluze.
V případě škod vzniklých při převozu okamžitě
informujte prodávajícího.
Použití v souladu s určením
•
•
Tento vysavač je čistící přístroj pro průmyslné použití.
Při dodržování tohoto návodu k obsluze
je přístroj určen pro použití ve spojení
s elektrickým nářadím a pro suché a mokré
čištění podlah a stěn v bytových, obchodních
a řemeslných prostorách.
Vysávání za sucha
•
•
•
•
•
Odjistěte a sejměte sací hlavici
Nasunout papírový filtrační sáček (2)
Nasaďte a zajistěte sací hlavici
•
•
Zastrčte síťovou zástrčku
Zapněte přístroj a uveďte jej do chodu
Při suchém vysávání musí být vždycky
nasazená filtrační vložka (1).
Při nasávání jemného prachu se dá dodatečně použít papírový filtrační sáček (2).
Práce s elektrickým nářadím
•
•
3
Síťovou zástrčku elektrického příslušenství
připojte na vysavač (1)
Zapněte přístroj (2)
Poznámka:
• Vysavač je v provozu a elektrické nářadí se
může zapnout.
• Příkon elektrického přístroje, viz stránka
– technické údaje.
Sací hadice je vybavena klipsovým systémem.
Připojit je možné všechny díly příslušenství
C-35/C-DN-35.
Mokré odsávání
Vložení pryžových lišt
•
Přípojnou spojku upravit na připojení
elektrického nástroje.
•
•
Vyjmout pásky kartáčů (4)
Umístit pryžové manžety (5)
Poznámka:
Strukturovaná strana pryžových manžet musí
směřovat směrem ven.
•
•
Sejmete koleno ze sací hadice
Přípojnou spojku namontovat na sací hadici
•
Při nasávání mokré nečistoty je potřebné
papírový filtrační sáček vždy (2) odstranit.
Poznámka:
Filtrační patrona zůstává zabudována v přístroji.
•
Přípojnou návlečku připojte na elektrický
nástroj
Klipsové spojení
•
•
4
Zastrčte síťovou zástrčku
Zapněte přístroj a uveďte jej do chodu
Plovák
Pokyny pro případ poruchy
Sací turbína se netočí
• Zkontrolujte kabel, zástrčku, pojistku a sítovou zásuvku.
• Zapněte přístroj.
Sací turbina běží, přístroj však nesaje
• Plovák uzavírá sací kanál.
- Vyprázdněte nádobu.
Síla odsávání slábne
• Odstraňte případný materiál ucpávající sací
hubici (opční), trubku (opční), hadici nebo
patronový filtr.
• Vyměňte papírový filtrační sáček.
• Vyměnit filtrační vložku.
Sací kanál (6) je vybavený plovákem.
• Dosáhne-li se nejvyšší povolená hladina
znečištěné vody v nádrži, sací proud se
přeruší
- Přístroj vypnout
- Vyprázdněte nádobu
Při vysávání vychází prach
• Zkontrolovat správnou polohu založení
filtrační vložky.
• Vyměnit filtrační vložku.
Ošetřování a údržba
Nebezpečí! Před zahájením práce na
vysavači je nutno jej nejdříve odpojit od
síťové zásuvky.
Vyměnit filtrační vložku
•
•
•
•
Odblokovat sací hlavici
Sací hlavici otočit o 180 ° a odložit
Vyšroubujte šroub (3)
Starou filtrační vložku (1) vyjmout
•
•
•
Novou filtrační vložku (1) nasaďte
Nasaďte šroub (3) a utáhněte
Nasaďte a zajistěte sací hlavici
5
Ochrana životního prostředí
ES Prohlášení o shodě
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Vysavač pro mokré a suché vysávání
D27900
Tímto prohlašujeme, že dále uvedený stroj
na základě své koncepce a typu konstrukce
i v provedení, které jsme uvedli do provozu,
odpovídá základním příslušným bezpečnostním
a zdravotním požadavkům níže uvedených
směrnic Evropských společenství.
V případě změny, kterou neschválíme, ztrácí
toto prohlášení platnost.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Příslušné směrnice ES: 170/97, 168/97,
169/97
Použité harmonizační normy: DIN EN
60335-1, DIN EN 60335-2-69, DIN EN 550141:2000+A1:2001 +A2:2002, DIN EN 550142:1997, DIN EN 61000-3-2:2000, DIN EN
61000-3-3:1995+A1:2001
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Použité národní normy: ---
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
5.957-778 (11/04)
Na základě interních opatření je zajištěno, že
sériové přístroje vždy odpovídají požadavkům
aktuálních směrnic Evropských společenství a
příslušným normám. Níže podepsaní jednají
v pověření a na základě plné moci vedení
podniku.
DEWALT
Green Lane, Spennymoor
Co. Durham DL16 6JG
Anglie
John Howson
Ředitel konstrukce a vývoje výrobků
6
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046705 - 25-06-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
D27900 - - - - A
Behalter zsb VACUUM EXTRACTOR 1
©
9
D27900 - - - - A
Motor VACUUM EXTRACTOR 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising