D27900 | DeWalt D27900 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

544666-35 SK
Preložené z pôvodného návodu
D27900
2
“Cvak”
2x (Volitelné)
(Volitelné)
3
A
25
45
G
B
C
H
1.
2.
D
I
E
J
4
31
26,9
21,5
35
32
26
F
Srdečne blahoželáme!
Používanie výrobku v súlade
s jeho určením
Vybrali ste si prístroj DEWALT. Dlhoročné skúsenosti, starostlivý vývoj produktu a inovácia
robia prístroj DEWALT spoľahlivým parnerom
pre užívateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Pozor
Zariadenie nie je vhodné na vysávanie
zdraviu škodlivého prachu.
–
Pred prvým použitím Vášho zariadenia
si prečítajte tento pôvodný návod na
použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho na neskoršie použitie alebo pre
ďalšieho majiteľa zariadenia.
–
–
–
–
Pred prvým uvedením do prevádzky si
bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.956-249!
Nedodržiavanie pokynov návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na zariadení a nebezpečenstvo
pre obsluhu, ako aj iné osoby.
V prípade poškodenia pri preprave o tom
ihneď informujte predajcu.
Tento vysávač je určený na mokré a suché
vysávanie podláh a stien.
Tento spotrebič je vhodný na priemyselné
použitie, napr. v hoteloch, školách, nemocniciach, továrňach, obchodoch, kanceláriách a pre požičovne.
Prvky prístroja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ochrana životného prostredia
Obalové materiály sú recyklovateľné.
Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale
odovzdajte ich do zberne druhotných
surovín.
Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa
mali opäť zužitkovať. Do životného
prostredia sa nesmú dostať batérie,
olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do
vhodnej zberne odpadových surovín.
Výrobný štítok
Sieťový kábel
Držiak na nasávaciu rúrku
Držiak na štrbinovú hubicu
Nasávacia hadica
Uzáver vysávacej hlavy
Zásuvka
Otočné koleso
Nádrž na nečistoty
Nasávacie hrdlo
Podlahová hubica
Vysávacia rúra
Hlavný vypínač
Vysávacia hlava
Rukoväť na prenášanie
Hák na kábel
Koleno
Patrónový filter
Upevňovacia matica
Plavák
Uvedenie do prevádzky
Symboly v návode na obsluhu
Suché vysávanie
Nebezpečenstvo
Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia
alebo smrť.
Pozor
Nebezpečná situácia, ktorá by mohla
viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
Pozor
Možná nebezpečná situácia, ktorá by
mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo
vecným škodám.
Pozor
Pri vysávaní nasucho musí byť vždy
nasadená filtračná vložka.
–
Pri vysávaní veľmi jemného prachu sa
dodatočne môže použiť papierové filtračné
vrecko.
Vkladanie papierového filtračného vrecka
Obrázok A
Obrázok B
 Uvoľnite nasávaciu hlavicu a vyberte ju.
 Nasaďte papierové filtračné vrecko.
 Nasaďte a zaistite nasávaciu hlavicu.
5
Vlhké vysávanie
Obrázok F
 Prispôsobte pripojovacie hrdlo k prípojke
elektrického náradia.
Obrázok G
 Vyrovnajte ohyby na nasávacej hadici.
 Namontujte na nasávaciu hadicu pripojovacie hrdlo.
Obrázok H
 Pripojte pripojovacie hrdlo na elektrické
náradie.
Montáž gumových stierok
Obrázok C
 Demontujte pásové kefy.
 Nasaďte gumové hubice.
Upozornenie: Štruktúrovaná strana gumových
hubíc musí smerovať von.
Odstránenie papierového filtračného vrecka
– Pri odsávaní vlhkej nečistoty je vždy potrebné odstrániť papierové filtračné vrecko.
Vyprázdnenie nádoby na nečistoty
–
–
Vysávací kanál je vybavený plavákom.
Keď sa v nádobe dosiahne najvyššia dovolená hladina znečistenej vody, nasávací
prúd sa preruší.
 Zariadenie vypnite pomocou hlavného
vypínača.
 Nádobu na nečistoty vyprázdnite.
Montáž prídavného filtra
 Uvoľnite nasávaciu hlavicu a vyberte ju.
 Nasávaciu hlavu otočte o 180° a odložte.
 Vyskrutkujte upevňovacie matice.
 Patrónový filter odoberte.
Obrázok D
 Nasaďte a utiahnite upevňovacie matice.
 Namontujte prídavný filter.
 Nasaďte a zaistite nasávaciu hlavicu.
Vypnutie prístroja
 Zariadenie vypnite pomocou hlavného
vypínača.
 Vytiahnite sieťovú zástrčku.
Klipsové spojenie
Obrázok E
Nasávacia hadica je vybavená systémom klíps.
Napojiť je možné všetky C-35/C-DN-35 dielce
príslušenstva.
Po každom použití
Obsluha
 Nádobu na nečistoty vyprázdnite.
 Prístroj vyčistite zvnútra aj zvonku odsávaním a utrite ho pomocou vlhkej handričky.
Zapnutie prístroja
Uskladnenie prístroja
 Zastrčte sieťovú zástrčku.
 Zariadenie zapnite pomocou hlavného
vypínača.
Obrázok I
 Vysávacie rúrky, vysávaciu hadicu a sieťový
kábel uložte podľa obrázkov.
 Prístroj je nutné odkladať do suchej
miestnosti a chrániť pred neoprávneným
použitím.
Práca s elektrickým náradím
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Zásuvka je určená len na priame
pripojenie elektrických nástrojov na
vysávač. Každé iné použitie zásuvky
je zakázané.
Transport
Pozor
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia
zohľadnite jeho hmotnosť.
 Zasuňte sieťovú vidlicu elektrického náradia
do vysávača.
 Zariadenie zapnite pomocou hlavného
vypínača.
Upozornenie: Vysávač sa automaticky zapína
a vypína spolu s elektrickým nástrojom.
Upozornenie: Vysávač má oneskorenie rozbehu do 0,5 sekúnd a čas dobehu až 15 sekúnd.
Upozornenie: Výkonové charakteristiky
elektrických nástrojov nájdete v technických
údajoch.
Obrázok J
 Prepravujte prístroj podľa obrázkov.
 Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa
platných smerníc.
6
Uskladnenie
Záruka
Pozor
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.
30 DNÍ ZÁRUKA NA SPOKOJNOSŤ BEZ
RIZIKA
Ak nebudete úplne spokojní so svojím prístrojom DEWALT , môžete ho vrátiť v priebehu
30 dní svojmu predajcovi. Dostanete zaň
náhradný prístroj alebo späť peniaze. Prístroj
musíte vrátiť s kompletným obsahom dodávky.
Musíte predložiť pokladničný doklad.
Toto zariadenie sa smie uschovávať len vnútri.
Starostlivosť a údržba
Nebezpečenstvo
Pred všetkými prácami prístroj vypnite
a vytiahnite sieťovú zástrčku.
ROK ZÁKAZNÍCKY SERVIS ZDARMA
Servisné alebo údržbárske činnosti v priebehu
12 mesiacov od kúpy prístroja vykonávajú autorizované zákaznícke servisy firmy DEWALT
bezplatne. Musíte predložiť pokladničný doklad.
Náklady za pracovný čas a náhradné diely pre
elektrické náradie sa nezapočítavajú. Diely
príslušenstva sú z tejto úpravy vylúčené.
Výmena filtračnej vložky







Uvoľnite nasávaciu hlavicu a vyberte ju.
Nasávaciu hlavu otočte o 180° a odložte.
Vyskrutkujte upevňovacie matice.
Patrónový filter odoberte.
Nasaďte novú filtračnú vložku.
Nasaďte a utiahnite upevňovacie matice.
Nasaďte a zaistite nasávaciu hlavicu.
JEDEN ROK KOMPLETNEJ ZÁRUKY
Ak váš prístroj vykazuje v priebehu prvých
12 mesiacov po kúpe poškodenie spôsobené
chybou materiálu alebo nesprávnou montážou,
zaručujeme vám bezplatnú výmenu všetkých
defektných dielov podľa nášho uváženia alebo
výmenu kompletného prístroja (podľa nášho
uváženia) za nasledujúcich predpokladov:
– Prístroj sa nepoužíval na iné ako predpísané účely.
– Opravy prístroja nevykonávali neoprávnené
osoby.
– Musíte sa preukázať pokladničným dokladom. Táto záruka je dodatočnou službou
k zákonnému nároku na záruku.
Pomoc pri poruchách
Nebezpečenstvo
Pred všetkými prácami prístroj vypnite
a vytiahnite sieťovú zástrčku.
Vysávacia turbína nebeží
 Skontrolujte kábel, zástrčku, poistku a zásuvku.
 Zapnite spotrebič.
Vysávacia turbína beží, prístroj však
nevysáva
– Plavák uzatvára nasávací kanál.
 Nádobu na nečistoty vyprázdnite.
Adresu vášho najbližšieho zákazníckeho servisu firmy DEWALT sa dozviete na telefónnom
čísle na zadnej strane tohto návodu na obsluhu.
Okrem toho môžete nájsť zoznam autorizovaných zákazníckych servisov firmy DEWALT na
internete na www.2helpU.com
Sila vysávania klesá
 Odstráňte upchatie z vysávacej trysky,
vysávacej rúry, hadice alebo z filtračnej
vložky.
 Vymeňte papierové filtračné vrecko.
 Vymeňte filtračnú vložku.
Príslušenstvo a náhradné diely
–
Pri vysávaní vychádza von prach
 Skontrolujte správnu polohu nasadenia
filtračnej vložky.
 Vymeňte filtračnú vložku.
–
–
7
Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné
diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú
prevádzku stroja.
Výber najčastejšie potrebných náhradnych
dielov nájdete na konci prevádzkového
návodu.
Pre dodatočné informácie o náhradných
dieloch sa obráťte na svojho predajcu
DEWALT.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
10
TTýmto vyhlasujeme, že ďalej označený
stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie
a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme
dodali, príslušným základným požiadavkám
na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným
v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto vyhlásenie
svoju platnosť.
Výrobok: Vysávač za mokra a sucha
Typ:
D27900
Príslušné Smernice EÚ:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
Uplatňované harmonizované normy:
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
Uplatňované národné normy:
1. 1. 2010
Dolu podpísaní konajú z poverenia a z plnej
moci vedenia spoločnosti.
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein
Germany
8
Technické údaje
Sieťové napätie
Frekvencia
Max. výkon
Menovitý výkon
Objem nádoby
Plniace množstvo kvapaliny
Množstvo vzduchu (max.)
Podtlak (max.)
Výkonové charakteristiky elektrických nástrojov
Krytie
Prípojka vysávacej hadice (C-DN/C-ID)
Dĺžka × Šírka × Výška
Hmotnosť
Teplota okolia (max.)
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69
Hlučnosť LpA
Nebezpečnosť KpA
Hodnota vibrácií v ruke/ramene
Nebezpečnosť K
Sieťový kábel
D27900
EUR
AUS
H07RN-F 3×1,5 mm2
Čís. dielu
Dĺžka kábla
6.649-321.0 7,5m
6.649-362.0 7,5m
Sieťový kábel
D27900
GB
H05VV-F 3×1,5 mm2
Čís. dielu
Dĺžka kábla
6.649-201.0 7,5m
9
V
Hz
W
W
l
l
l/s
kPa (mbar)
W
W
-mm
mm
kg
°C
D27900
220 – 240
50/60
1 380
1 200
27
14
67
20,0 (200)
EUR, GB: 100 - 1500
AUS: 100 - 1200
I
35
420 × 420 × 525
8,2
+ 40
dB (A)
dB (A)
m/s2
m/s2
72
1
<2,5
0,2
Politika našich služieb zákazníkom
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo.
Pri reklamácii je potrebné predložiť záručný
list alebo doklad o kúpe predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný list spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku
kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše
služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú
dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na jednu bezplatnú prehliadku v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DEWALT alebo
s dokladom o nákupe) do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria
personál poverených servisných stredísk
DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 244 638 121, 3
Fax:
+421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2011
zst00148755 - 21-03-2011
10
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
11
D27900
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 ۲٤ mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ ٥۲ a § ٦۲۰ Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 ۱۲ mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ ٤۲۹ Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Download PDF

advertising