D27900 | DeWalt D27900 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

505101-78 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D27900
2
“Click”
2x (Optional)
(Optional)
3
A
25
45
G
B
C
H
1.
2.
D
I
E
J
4
31
26,9
21,5
35
32
26
F
Gratulacje!
Uwaga
Na możliwie niebezpieczną sytuację,
mogącą prowadzić do lekkich obrażeń
ciała lub szkód materialnych.
Wybrali Państwo urządzenie DEWALT. Wieloletnie doświadczenie, pieczołowity rozwój
produktu i innowacje sprawiają, że DEWALT
jest pewnym partnerem dla użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy przeczytać oryginalną instrukcję
obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego
wykorzystania lub dla następnego
użytkownika.
–
–
–
Ostrzeżenie
Urządzenie nie nadaje się do odsysania
pyłów szkodliwych dla zdrowia.
–
Przed pierwszym uruchomieniem należy
koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.956-249!
Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji niebezpiecznych dla obsługującego lub innych
osób.
Ewentualne uszkodzenia transportowe
należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
–
Odkurzacz przeznaczony jest do czyszczenia na mokro i na sucho powierzchni podłóg
i ścian.
Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego, np. w hotelach,
szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach,
biurach i pomieszczeniach wynajmowanych.
Elementy urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ochrona środowiska
Materiał, z którego wykonano opakowanie, nadaje się do powtórnego
przetworzenia.
Prosimy nie wyrzucać opakowania
do śmieci z gospodarstw domowych,
lecz oddać do recyklingu.
Zużyte urządzenia zawierają cenne
surowce wtórne, które powinny być
oddawane do utylizacji. Akumulatory,
olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska
naturalnego. Prosimy o utylizację
starych urządzeń w odpowiednich
placówkach zbierających surowce
wtórne.
Tabliczka znamionowa
Kabel sieciowy
Uchwyt na rury ssące
Uchwyt na dyszę szczelinową
Wąż ssący
Ryglowanie głowicy ssącej
Gniazdko
Kółko skrętne
Zbiornik na zanieczyszczenia
Króciec ssący
Ssawka podłogowa
Rura ssąca
Wyłącznik główny
Głowica ssąca
Uchwyt do noszenia
Hak kablowy
Zginacz
Filtr wkładkowy
Nakrętka mocująca
Pływak
Uruchamianie
Symbole w instrukcji obsługi
Odkurzanie na sucho
Niebezpieczeństwo
Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.
Ostrzeżenie
O możliwie niebezpiecznej sytuacji,
mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Uwaga
Przed rozpoczęciem odkurzania na
sucho należy zawsze najpierw zainstalować filtr wkładkowy.
–
5
Przy odsysaniu drobnego kurzu można
dodatkowo używać papierowego wkładu
filtra.
Wskazówka: Odkurzacz jest włączony. Elektronarzędzie można włączyć.
Wskazówka: Dane przyłączeniowe mocy narzędzi elektrycznych, patrz „Dane techniczne”.
Rysunek F
 Dopasować złączkę do złącza elektronarzędzia.
Rysunek G
 Zdjąć kolanko węża ssącego.
 Zamontować złączkę na wężu ssącym.
Rysunek H
 Podłączyć złączkę do elektronarzędzia.
Zakładanie papierowego wkładu filtra
Rysunek A
Rysunek B
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Włożyć papierowy wkład filtra.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Odkurzanie na mokro
Zakładanie listew gumowych
Rysunek C
 Wymontować listwę szczotkową.
 Zamontować listwy.
Wskazówka: Karbowana strona listwy powinna
być skierowana na zewnątrz.
Opróżnianie zbiornika na
zanieczyszczenia
Usuwanie papierowego wkładu filtra
– Przed rozpoczęciem odkurzania na mokro
należy zawsze usuwać papierowy wkład
filtra.
–
–
Kanał ssący wyposażony jest w pływak.
Gdy osiągnięty zostanie najwyższy dopuszczalny poziom brudnej wody, ssanie
zostanie przerwane.
 Wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego.
 Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia.
Montaż filtra dodatkowego
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Przekręcić głowicę ssącą o 180° i odłożyć.
 Poluzować nakrętki mocujące.
 Wyjąć filtr wkładkowy.
Rysunek D
 Założyć nakrętki mocujące i je dokręcić.
 Założyć filtr dodatkowy.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Wyłączanie urządzenia
 Wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego.
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
Po każdym użyciu
 Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia.
 Wyczyścić urządzenie od wewnątrz i od
zewnątrz poprzez odkurzenie i wytarcie
wilgotną szmatką.
Złącze zaciskowe
Rysunek E
Wąż ssący zaopatrzony jest w system zaciskowy. Podłączyć można wszystkie akcesoria
C-35/C-DN-35.
Przechowywanie urządzenia
 Podłączyć urządzenie do zasilania.
 Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika
głównego.
Rysunek I
 Rurę ssącą, wąż ssący i kabel sieciowy
przechowywać zgodnie z rysunkiem.
 Odstawić urządzenie do suchego pomieszczenia i zabezpieczyć przed użytkowaniem
przez osoby nieuprawnione.
Praca przy użyciu elektronarzędzi
Transport
Obsługa
Włączenie urządzenia
Uwaga
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Gniazdko przeznaczone jest jedynie do bezpośredniego podłączenia
narzędzi elektrycznych do odkurzacza.
Każde inne zastosowanie gniazdka jest
niedozwolone.
Rysunek J
 Urządzenie transportować zgodnie z rysunkiem.
 W trakcie transportu w pojazdach należy
urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem
i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
 Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do
odkurzacza.
 Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika
głównego.
6
Przechowywanie
Wyposażenie dodatkowe i części
zamienne
Uwaga
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar
urządzenia przy jego przechowywaniu.
–
Urządzenie może być przechowywane jedynie
wewnątrz pomieszczeń.
–
Czyszczenie i konserwacja
Niebezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do wszelkich
prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód
sieciowy od zasilania.
–
Stosować wyłącznie akcesoria i części
zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne
części zamienne gwarantują bezpieczną
i bezusterkową pracę urządzenia.
Wybór najczęściej potrzebnych cześci zamiennych znajduje się na końcu instrukcji
obsługi.
W celu otrzymania dalszych informacji należy zwrócić się do dystrybutora produktów
DEWALT.
Deklaracja
Wymiana filtra wkładkowego







Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
Przekręcić głowicę ssącą o 180° i odłożyć.
Poluzować nakrętki mocujące.
Wyjąć filtr wkładkowy.
Założyć nowy filtr wkładkowy.
Założyć nakrętki mocujące i je dokręcić.
Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej
urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas
do handlu wersji obowiązującym wymogom
dyrektyw UE dotyczących wymagań w zakresie
bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują
unieważnienie niniejszej deklaracji.
Usuwanie usterek
Niebezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do wszelkich
prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód
sieciowy od zasilania.
Produkt: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho
Typ:
D27900
Istotne dyrektywy UE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE
Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
Zastosowane normy krajowe
01.01.2010
Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa
Turbina ssąca nie pracuje
 Należy skontrolować przewód, wtyczkę,
bezpiecznik i gniazdko.
 Włączyć urządzenie.
Turbina ssąca funkcjonuje, ale
urządzenie nie ssie.
– Pływak zatyka kanał ssący.
 Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia.
Moc ssania słabnie
 Odetkać dyszę ssącą, rurę ssącą, wąż
ssący oraz filtr wkładkowy.
 Wymienić papierowy wkład filtra.
 Wymienić filtr wkładkowy.
Podczas odkurzania wydostaje się pył
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Germany
 Sprawdzić poprawność zainstalowania filtra
wkładkowego.
 Wymienić filtr wkładkowy.
7
Dane techniczne
Napięcie zasilające
Częstotliwość
Moc maksymalna
Moc znamionowa
Pojemność zbiornika
Pojemność cieczy
Objętość powietrza (maks.)
Podciśnienie (maks.)
Dane przyłączeniowe mocy elektronarzędzi
Klasa ochrony
Przyłącze węża ssącego (C-DN/C-ID)
Dług. × szer. × wys.
Masa
Temperatura otoczenia (maks.)
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69
Poziom ciśnienia akustycznego LpA
Niepewność pomiaru KpA
Drgania przenoszone przez kończyny górne
Niepewność pomiaru K
Kabel sieciowy
D27900
EUR
AUS
H07RN-F 3×1,5 mm2
Nr części
Długość kabla
6 649-321 0 7,5m
6 649-362 0 7,5m
Kabel sieciowy
D27900
GB
H05VV-F 3×1,5 mm2
Nr części
Długość kabla
6 649-201 0 7,5m
8
V
Hz
W
W
l
l
l/s
kPa (mbar)
W
W
-mm
mm
kg
°C
D27900
220-240
50/60
1380
1200
27
14
67
20,0 (200)
EUR, GB: 100-1500
AUS 100-1200
I
35
420 × 420 × 525
8,2
+40
dB (A)
dB (A)
m/s2
m/s2
72
1
<2,5
0,2
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
DEWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone
w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie
obejmują prawa klienta do domagania się
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00191493 - 19-10-2012
9
D27900
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF