XT2020 | Black&Decker XT2020 IRON instruction manual

www.blackanddecker.eu
511888-13 SK
XT2000
XT2020
2
SLOVENČINA
Prehliadky a opravy
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
•
Ak je akákoľvek časť prístroja poškodená,
nepoužívajte ho.
•
Zverte opravu všetkých poškodených alebo
nefunkčných častí značkovému servisu.
•
Pred použitím prívodný kábel riadne prezrite, či nie
je poškodený alebo opotrebovaný.
•
S prístrojom nepracujte, ak je prívodný kábel alebo
jeho zástrčka poškodená alebo chybná.
•
Ak sú napájací kábel alebo jeho zástrčka poškodené
či ak sú chybné, musia byť opravené v autorizovanom
servisnom stredisku. Nepokúšajte sa prestrihnúť
prívodný napájací kábel, ani sa ho nepokúšajte sami
opraviť.
•
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Použitie výrobku
Vaša žehlička Black & Decker je určená na žehlenie
odevov zhotovených z ľanu, bavlny, hodvábu, vlny
a syntetických materiálov. Tento výrobok je určený iba
na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Pozor! Pri použití elektrického náradia napájaného
káblom by mali byť vždy dodržiavané základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia a materiálnych
škôd.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Elektrická bezpečnosť
•
Vždy skontrolujte, či napájacie napätie v sieti
zodpovedá napájaciemu napätiu na výrobnom štítku
náradia.
Použitie výrobku
•
Pri používaní prístroja buďte vždy obozretní.
•
Nepoužívajte výrobok vo vonkajšom prostredí.
•
Nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré ruky.
Pokiaľ ste naboso, s výrobkom nepracujte.
•
Prívodný kábel veďte tak, aby nevisel cez hrany
stola a nemohol tak byť počas práce neúmyslne
zachytený alebo aby ste oň nezakopli.
•
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za
prívodný kábel. Kábel veďte tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo sa nedotýkal horúcich
a mastných povrchov.
•
Ak sa počas používania kábel poškodí, okamžite
vypojte zariadenie z elektrickej zásuvky v stene.
Nedotýkajte sa kábla, ak je ešte zapojený v elektrickej
zásuvke.
•
Pokiaľ výrobok nepoužívate, alebo pred čistením ho
vypojte z elektrické zásuvky v stene.
Varovanie! Tento výrobok musí byť uzemnený.
•
•
Prístroj, kábel alebo zástrčku neponárajte do vody
ani do inej kvapaliny.
Pokiaľ potrebujete použiť predlžovací kábel, použite
trojžilový predlžovací kábel vhodný na napájanie
tohto náradia (viď technické údaje).
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa žehličiek
•
Prívodný kábel veďte tak, aby ste o neho
nezakopli.
•
Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
•
Neklaďte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov. So
spotrebičom nepracujte v blízkosti výbušných alebo
horľavých pár.
•
Plniace hrdlo nesmie byť počas práce otvorené.
•
Spod žehliacej plochy môže unikať para.
•
Steny môžu byť počas použitia a počas chladnutia
horúce.
•
Pred pripojením k elektrickej zásuvke a pred
odpojením od elektrickej zásuvky nastavte otočný
volič teploty do polohy min (najnižšia teplota).
•
Pred ponechaním bez dozoru a pred čistením alebo
kontrolou akýchkoľvek častí zariadenie ponechajte
vychladnúť.
•
Počas práce a počas chladnutia sa prívodný kábel
nesmie dotýkať horúcej žehliacej plochy.
•
Nedotýkajte sa žehliacej plochy potiaľ, pokým
vychladne.
•
Pred vyprázdnením nádržky na vodu počkajte, až
prístroj celkom vychladne, pretože voda v nádržke
môže byť ešte horúca.
•
Pred plnením a vyprázdňovaním nádržky, čistením
alebo prevádzaním akejkoľvek údržby zariadenie
vždy odpojte od elektrickej siete.
Bezpečnosť iných osôb
•
Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám,
ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi.
•
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného
priestoru a aby sa dotýkali prístroja alebo prívodného
kábla. Prísny dohľad je vyžadovaný, ak je prístroj
používaný v blízkosti detí.
Po použití
•
Prístroj vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky
ak ho ponecháte bez dozoru alebo pred výmenou,
čistením alebo kontrolou ktorýchkoľvek jeho častí.
•
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
3
•
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Otočný volič teploty
Kontrolka ohrevu (XT2000)
Kontrolka ohrevu/Indikátor automatického vypnutia
(XT2020)
Tlačidlo funkcie samočistenia
Otočný volič nastavenia množstva pary
Tlačidlo parného rázu
Tlačidlo rozprašovača
Kryt nádržky na vodu
Tryska rozprašovača
Žehliaca plocha
Nádržka na vodu
Označenie maximálnej úrovne hladiny vody
v nádržke
Uskladnenie prívodného kábla
Odkladacia pätka
Nastavte volič teploty (1) do požadovanej polohy.
•
Syntetické vlákno
••
Nylon/silon
••
Polyester
••
Vlna
•••
Bavlna
•••
Ľan
Pokiaľ si nie ste istí, z akého materiálu je váš odev,
začnite s najnižším nastavením teploty a preveďte skúšku
na malom kúsku (šev alebo vnútro lemu). Pokiaľ odev
zostáva i naďalej zvlnený, po krokoch zvyšujte teplotu tak,
až dosiahnete optimálnu hodnotu nastavenia.
Suché žehlenie
•
Zariadenie položte na jeho odkladaciu pätku (13).
•
Pripojte kábel k sieti a prístroj zapnite.
•
Otočný volič nastavenia množstva pary (4) nastavte
do polohy ’O’.
•
Otočný volič teploty (1) nastavte do požadovanej
polohy.
Kontrolka ohrevu (2) po dosiahnutí požadovanej teploty
zhasne.
Skôr než prístroj po prvý raz použijete
Čistenie žehliacej plochy
•
Uistite sa, či je zariadenie vypnuté.
•
Nižšie popísaným spôsobom naplňte nádržku
žehličky vodou.
•
Použite samočistenie, tak ako je popísané nižšie.
Po skončení otrite žehliacu plochu a otvory výstupu
pary handričkou.
Niektoré diely zariadenia boli mierne naolejované a tak
môže pri prvom zapnutí mierne unikať dym. Tento po
chvíle zmizne.
Žehlenie s parou
•
Vyššie popísaným spôsobom naplňte nádržku na
vodu.
•
Zariadenie položte na jeho odkladaciu pätku (13).
•
Pripojte kábel k sieti a prístroj zapnite.
•
Otočný volič teploty (1) nastavte do požadovanej
polohy nastavenia s použitím pary.
Rozsvieti sa zelená kontrolka ohrevu (2). Po zhasnutí
kontrolky ohrevu je žehlička pripravená na žehlenie
s použitím pary. Počas žehlenia sa kontrolka ohrevu
pravidelne zapína a vypína.
•
Paru vytvoríte otočením voliča nastavenia množstva
pary (4) do požadovanej polohy.
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je zariadenie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený zo zásuvky.
Plnenie nádržky na vodu (obr. A)
Na využitie funkcie tvorby pary alebo pri použití
rozprašovača musíte najprv naplniť nádržku vodou.
•
Uistite sa, či je zariadenie vypnuté.
•
Otvorte kryt nádržky na vodu (7).
•
Uchopte zariadenie tak, aby jeho sklon bol podľa
obrázku.
•
Pomocou dodaného pohárika naplňte nádržku
vodou.
•
Kryt nádržky na vodu zavrite.
Použitie tlačidla parného rázu
Funkcia parného rázu je počas žehlenia k dispozícii iba
pokiaľ je nastavená najvyššia teplota.
•
Uistite sa, či je v nádržke voda a volič teploty (1) je
nastavený na požadovanú hodnotu s tvorbou pary.
•
Zdvihnite žehličku a stlačte tlačidlo parného rázu (5).
Možno bude treba na aktiváciu pumpičky stlačiť toto
tlačidlo niekoľkokrát.
Zvislé naparovanie
Prístroj je možné používať i vo zvislej polohe na žehlenie
zavesených šiat, záclon a pod..
Varovanie! Nádržku nepreplňujte nad označenú
maximálnu úroveň (11). Môže sa použiť bežná voda
z vodovodného potrubia, ale pokiaľ nemáte tvrdú vodu,
odporučuje sa použiť voda destilovaná. Nepoužívajte
vodu s chemickou úpravou na odstránenie vodného
kameňa.
Použitie rozprašovača
Funkciu rozprašovača je možné použiť pri akomkoľvek
nastavení teploty rovnako pri suchom žehlení i pri
žehlení s parou.
•
Uistite sa, či je v nádržke voda.
•
Počas žehlenia niekoľkokrát stlačte tlačidlo (6) na
aktiváciu pumpičky.
Použitie
Varovanie! Počas chladnutia a počas pripojenia
k elektrickému prívodu zariadenie nenechávajte bez
dozoru.
Použitie funkcie samočistenia
Funkcia samočistenia musí byť použitá pred prvým
použitím žehličky a potom pravidelne na odstránenie
usadeného kameňa.
Nastavenie teploty
Nastavenie potrebnej teploty závisí od použitej látky
odevu.
4
•
Nádržku (13) naplňte na maximálnu úroveň hladiny
(11).
•
Otočný volič nastavenia teploty (1) nastavte do
polohy max (najvyššia teplota).
•
Pripojte kábel k sieti a prístroj zapnite.
Ponechajte prístroj rozohriať, až kontrolka ohrevu
(2) zhasne a potom sa opäť rozsvieti.
•
Odpojte elektrický prívod a žehličku uchopte vo
zvislej polohe nad umývadlom.
•
Stlačte tlačidlo funkcie samočistenia (3).
Z otvorov začne unikať horúca voda s parou. Nečistoty
a usadený kameň sa začnú vyplavovať.
•
Pokiaľ sa tak stane, pohybujte žehličkou smerom
vpred a vzad.
•
Uvoľnite tlačidlo funkcie samočistenia.
•
Zariadenie položte na jeho odkladaciu pätku .
•
Pripojte kábel k sieti a prístroj zapnite.
•
Starou handričkou alebo uterákom otrite žehliacu
plochu.
Čistenie a uskladnenie
Varovanie! Pred čistením a uskladnením odpojte prístroj
od elektrickej zásuvky a ponechajte ho vychladnúť.
•
•
•
•
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Funkcia zamedzenia odkvapkávania
Funkcia zamedzenia odkvapkávania zaisťuje, aby po
naparovaní pri nastavení nízkej teploty zo žehličky
neodkvapkávala voda. Naparovanie bude zapnuté hneď
ako bude zvolená vhodná teplota na žehlenie s parou.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
XT2020 - Režim automatického vypnutia
Tento prístroj je vybavený elektronickou funkciou
automatického vypnutia. Tá zaistí automatické vypnutie
prístroja v prípade, že je zapnutý a nie je s ním prevedený
posun vo vodorovnom smere po dobu 30 sekúnd, alebo
s ním nie je pohnuté po dobu 8 minút pokiaľ stojí na
odkladacej pätke. V takom prípade začne blikať žltý
indikátor vypnutia (2).
•
Funkciu automatického vypnutia prerušíte pohybom
prístroja. Pokiaľ je potrebné, počkajte až zhasne
zelená kontrolka ohrevu (2).
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje
spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie týchto
výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím Vaše
nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastné
náklady zaistia ich recykláciu a ekologické spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Varovanie! Funkcia automatického vypnutia je
dolpnkovou bezpečnostnou funkciou a nesmie byť
považovaná za bežné vypnutie prístroja.
Po použití
•
•
•
Naklonením žehličky smerom dopredu z nej
odstráňte po každom žehlení zbytky vody.
Telo prístroja očistite mäkkou vlhkou handričkou.
Vlhkou handričkou odstráňte usadeniny a iné
nečistoty zo žehliacej plochy.
Žehličku skladujte vo zvislej polohe. Prívodný kábel
sa dá navinúť na miesto uskladnenia (12).
Otočný volič nastavenia teploty (1) nastavte do
polohy min (najnižšia teplota).
Vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo zásuvky.
Žehličku postavte na odkladaciu pätku (13)
a ponechajte ju vychladnúť.
Technické údaje
Napätie zdroja
Príkon
Varovanie! Neponechávajte prístroj bez dozoru do tej
doby, než vychladne.
XT2000
VAC 230
W 2 000
XT2020
230
2 000
Vyhlásenie o zhode
Rady na optimálne použitie
•
•
•
Roztieďte si bielizeň na žehlenie podľa použitého
materiálu. Žehlenie začnite s materiálmi vyžadujúcimi
nastavenie najnižšej teploty.
Žehličku je možné používať na suché žehlenie i keď
je v nádržke voda. Pokiaľ sa žehlička používa dlhšiu
dobu na suché žehlenie, neplňte nádržku vodou.
Vyvarujte sa žehlenia cez zipsy, cvoky na džínach
atď., pretože spôsobí poškriabanie žehliacej
plochy.
XT2000 /XT2020
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 61000, EN 60335
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-10-2004
5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045376 - 15-06-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising