XT2020 | Black&Decker XT2020 IRON instruction manual

www.blackanddecker.eu
504606-92 CZ
XT2000
XT2020
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše žehlička Black & Decker je určena k žehlení
oděvů zhotovených ze lnu, bavlny, hedvábí, vlny
a syntetických materiálů. Tento výrobek je určen pouze
pro spotřebitelské použití v domácnostech.
•
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění a materiálních
škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
•
•
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
Je-li jakákoliv část přístroje poškozena, nepoužívejte
jej.
Svěřte opravu všech poškozených nebo nefunkčních
částí značkovému servisu.
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován.
S přístrojem nepracujte, pokud jsou napájecí kabel
nebo jeho zástrčka poškozeny nebo jsou vadné.
Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka
poškozeny či pokud jsou vadné, musí být opraveny
v autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte
se přestřihnout přívodní napájecí kabel, ani se jej
nepokoušejte sami opravit.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Elektrická bezpečnost
•
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti odpovídá
napájecímu napětí na výrobním štítku nářadí.
Varování! Tento výrobek musí být uzemněn.
Použití výrobku
•
Při používání přístroje buďte vždy obezřetní.
•
Nepoužívejte výrobek ve venkovním prostředí.
•
Nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce.
Pokud jste naboso, s výrobkem nepracujte.
•
Přívodní síťovou šňůru veďte tak, aby nevisela
přes hrany stolu a nemohla tak být během práce
neúmyslně zachycena nebo abyste o ni nezakopli.
•
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem
za napájecí kabel. Kabel pokládejte tak, aby
nepřecházel přes ostré hrany nebo se nedotýkal
horkých a mastných povrchů.
•
Pokud se během používání napájecí kabel poškodí,
okamžitě vypojte zařízení z elektrické zásuvky
ve zdi. Nedotýkejte se napájecího kabelu, pokud je
dosud zapojen v elektrické zásuvce.
•
Pokud zařízení nepoužíváte, nebo před čištěním je
vypojte z elektrické zásuvky ve zdi.
•
•
Přístroj, napájecí kabel nebo zástrčku neponořujte
do vody ani do jiné kapaliny.
Pokud potřebujete použít prodlužovací kabel,
použijte třížilový prodlužovací kabel vhodný pro
napájení tohoto nářadí (viz technické údaje).
Další bezpečnostní pokyny týkající se žehliček
•
Přívodní kabel veďte tak, abyste o něj nezakopli.
•
Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
•
Nepokládejte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů
nebo přímo pod skříněmi. Zařízení neprovozujte
v blízkosti výbušných nebo vznětlivých materiálů.
•
Plnící hrdlo nesmí být během práce otevřeno.
•
Zpod žehlící plochy může unikat pára.
•
Stěny mohou být během použití a během chládnutí
horké.
•
Před připojením k elektrické zásuvce a před
odpojením od elektrické zásuvky nastavte otočný
volič teploty do polohy min (nejnižší teplota).
•
Před ponecháním bez dozoru a před čištěním nebo
kontrolou kterýchkoliv částí zařízení ponechejte
zchládnout.
•
Během práce a během chládnutí se přívodní kabel
nesmí dotýkat horké žehlící plochy.
•
Nedotýkejte se žehlící plochy do té doby, než
zchládne.
•
Před vyprázdněním nádržky na vodu počkejte, až
přístroj zcela zchládne, protože voda v nádržce
může být ještě horká.
•
Před plněním a vyprazdňováním nádržky, čištěním
nebo prováděním jakékoliv údržby zařízení vždy
odpojte od elektrické sítě.
Bezpečnost jiných osob
•
Nedovolte používat přístroj dětem ani jiným osobám,
které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
•
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo aby se dotýkaly přístroje nebo přívodního
kabelu. Přísný dohled je vyžadován, pokud je přístroj
používán v blízkosti dětí.
Po použití
•
Přístroj vypněte a odpojte od elektrické zásuvky
pokud jej ponecháte bez dozoru nebo před výměnou,
čištěním nebo kontrolou kterýchkoliv jeho částí.
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít
přístup děti.
Popis
1.
2.
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
3
Otočný volič teploty
Kontrolka ohřevu (XT2000)
Kontrolka ohřevu/Indikátor automatického vypnutí
(XT2020)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pokud si nejste jisti, z jakého materiálu je váš oděv,
začněte s nejnižším nastavením teploty a proveďte si
zkoušku na malém kousku (šev nebo uvnitř lemu). Pokud
oděv zůstává i nadále zvlněn, skokově zvyšujte teplotu
tak, až dosáhnete optimální hodnoty nastavení.
Tlačítko funkce samočištění
Otočný volič nastavení množství páry
Tlačítko parního rázu
Tlačítko rozprašovače
Kryt nádržky na vodu
Tryska rozprašovače
Žehlící plocha
Nádržka na vodu
Označení maximální úrovně hladiny vody v nádržce
Uskladnění napájecího kabelu
Odkládací patka
Suché žehlení
•
Zařízení položte na jeho odkládací patku (13).
•
Připojte napájecí kabel k síti a přístroj zapněte.
•
Otočný volič nastavení množství páry (4) nastavte
do polohy ’O’.
•
Otočný volič teploty (1) nastavte do požadované
polohy.
Kontrolka ohřevu (2) po dosažení požadované teploty
zhasne.
Ještě než přístroj poprvé použijete
Čištění žehlící plochy
•
Ujistěte se, zda je zařízení vypnuto.
•
Níže popsaným způsobem naplňte nádržku žehličky
vodou.
•
Použijte samočištění, tak jak je popsáno níže. Po
skončení otřete žehlící plochu a otvory výstupu páry
hadříkem.
Některé díly zařízení byly mírně naolejovány a tak může
při prvním spuštění mírně unikat kouř. Tento zakrátko
zmizí.
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Žehlení s párou
•
Výše popsaným způsobem naplňte nádržku na
vodu.
•
Zařízení položte na jeho odkládací patku (13).
•
Připojte napájecí kabel k síti a přístroj zapněte.
•
Otočný volič teploty (1) nastavte do požadované
polohy nastavení s použitím páry.
Rozsvítí se zelená kontrolka ohřevu (2). Po zhasnutí
kontrolky ohřevu je žehlička připravena k žehlení
s použitím páry. Během žehlení se kontrolka ohřevu
pravidelně zapíná a vypíná.
•
Páru vytvoříte nastavením otočného voliče nastavení
množství páry (4) do požadované polohy.
Plnění nádržky na vodu (obr. A)
Pro využití funkce tvorby páry nebo pro použití
rozprašovače musíte nejprve naplnit nádržku vodou.
•
Ujistěte se, zda je zařízení vypnuto.
•
Otevřte kryt nádržky na vodu (7).
•
Uchopte zařízení tak, aby jeho sklon byl podle
obrázku.
•
Pomocí dodaného pohárku naplňte nádržku vodou.
•
Kryt nádržky na vodu zavřete.
Použití tlačítka parního rázu
Funkce parního rázu je během žehlení k dispozici pouze
pokud je nastavena nejvyšší teplota.
•
Ujistěte se, zda je v nádržce voda a volič teploty
(1) je nastaven na požadovanou hodnotu s tvorbou
páry.
•
Zdvihněte žehličku a stlačte tlačítko parního rázu
(5). Možná bude potřeba k aktivaci pumpy stlačit
toto tlačítko několikrát.
Varování! Nádržku nepřeplňujte nad označenou
maximální úroveň (11). Lze použít běžnou vodu
z vodovodního rozvodu, ale pokud se nacházíte v místě
s tvrdou vodou, doporučuje se použít vodu destilovanou.
Nepoužívejte vodu s chemickou úpravou k odstranění
vodního kamene.
Svislé napařování
Přístroj lze používat i ve svislé poloze k žehlení
zavěšených šatů, záclon apod..
Sestavení
Použití rozprašovače
Funkce rozprašovače lze použít při jakékoliv nastavené
teplotě jak při suchém žehlení, tak i při žehlení s párou.
•
Ujistěte se, zda je v nádržce voda.
•
Během žehlení několikrát stiskněte tlačítko (6)
k aktivaci pumpy.
Použití
Varování! Během chládnutí a během připojení
k elektrickému přívodu zařízení nenechávejte bez
dozoru.
Použití funkce samočištění
Funkce samočištění musí být použita před prvním
použitím žehličky a poté pravidelně k odstranění
usazeného kamene.
•
Nádržku (13) naplňte do maximální úrovně hladiny
(11).
•
Otočný volič nastavení teploty (1) nastavte do polohy
max (nejvyšší teplota).
•
Připojte napájecí kabel k síti a přístroj zapněte.
•
Ponechejte přístroj rozehřát, až kontrolka ohřevu (2)
zhasne a poté se opět rozsvítí.
Nastavení teploty
Nastavení potřebné teploty závisí na použité látce
oděvu.
•
Otočný volič teploty (1) nastavte do požadované
polohy:
•
Syntetické vlákno
••
Nylon/silon
••
Polyester
••
Vlna
•••
Bavlna
•••
Len
4
•
Odpojte elektrický přívod a žehličku uchopte
ve svislé poloze nad umyvadlem.
•
Stlačte tlačítko funkce samočištění (3).
Z otvorů začne unikat horká voda s párou. Nečistoty
a usazený kámen se začnou vyplavovat.
•
Pokud tak nastane, pohybujte žehličkou směrem
dopředu a vzad.
•
Uvolněte tlačítko funkce samočištění.
•
Zařízení položte na jeho odkládací patku.
•
Připojte napájecí kabel k síti a přístroj zapněte.
•
Starým hadříkem nebo ručníkem otřete žehlící
plochu.
•
•
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Funkce zamezení odkapávání
Funkce zamezení odkapávání zajišťuje, aby po
napařování při nastavení nízké teploty z žehličky
neodkapávala voda. Napařování bude spuštěno jakmile
bude zvolena vhodná teplota pro žehlení s párou.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
XT2020 - Režim automatického vypnutí
Tento přístroj je vybaven elektronickou funkcí
automatického vypnutí. Ta zajistí automatické vypnutí
přístroje v případě, že je zapnut a není s ním proveden
posun ve vodorovném směru po dobu 30 sekund, nebo
s ním není pohnuto po dobu 8 minut pokud stojí na
odkládací patce. V takovém případě začne blikat žlutý
indikátor vypnutí (2).
•
Funkci automatického vypnutí přerušíte pohybem
přístroje. Pokud je potřeba, počkejte až zhasne
zelená kontrolka ohřevu (2).
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Varování! Funkce automatického vypnutí je dolpňkovou
bezpečnostní funkcí a nesmí být považována za běžné
vypnutí přístroje.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Po použití
•
•
•
Vlhkým hadříkem odstraňte usazeniny a jiné
nečistoty z žehlící plochy.
Žehličku skladujte ve svislé poloze. Přívodní kabel
lze navinout na místo uskladnění (12).
Otočný volič nastavení teploty (1) nastavte do polohy
min (nejnižší teplota).
Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
Žehličku postavce na odkládací patku (13)
a ponechejte ji zchládnout.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Varování! Neponechávejte přístroj bez dozoru do té
doby, než zchládne.
XT2000
VAC 230
W 2 000
XT2020
230
2 000
ES Prohlášení o shodě
Rady pro optimální použití
•
•
•
Setřiďte si prádlo k žehlení podle použitého
materiálu. Žehlení započněte s materiály vyžadující
nastavení nejnižší teploty.
Žehličku lze používat pro suché žehlení i když je
v nádržce voda. Pokud je žehlička používána delší
dobu pro suché žehlení, neplňte nádržku vodou.
Vyvarujte se žehlení přes zipy, cvoky na džínech
atd., protože způsobí poškrábání žehlící plochy.
XT2000 /XT2020
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 61000, EN 60335
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-10-2004
Čištění a uskladnění
Varování! Před čištěním a uskladněním odpojte přístroj
od elektrické zásuvky a ponechejte jej zchládnout.
•
•
Nakloněním žehličky směrem dopředu z ní odstraňte
po každém žehlení zbytky vody.
Tělo přístroje očistěte měkkým vlhkým hadříkem.
5
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045336 - 06-06-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising