D21510 | DeWalt D21510 MIXER instruction manual

505101-70 PL - (00/05)
D21510
2
3
C3
C4
4
MIESZADŁO MECHANICZNE
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Przy zastosowaniu jako
mieszadła maks. średnica
elementu mieszającego (mm)
Zalecana ilość
(kg)
mieszanych składników
(l)
Masa
kg
instrukcja obsługi
rysunek mieszadła w rozłożeniu na części
•
Sprawdź, czy mieszadło i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
•
Opis (rys. A)
Mieszadło D21510 jest przeznaczone do
profesjonalnego mieszania. Nadaje się ono
do mieszania produktów zarówno o małej
lepkości (jak na przykład farby, lakiery, materiały
zawierające gips, kleje do tapet), jak i dużej (na
przykład kleje, zaprawy itp.).
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2 Przycisk blokujący trybu pracy ciągłej
3 Uchwyt narzędziowy
4 Rękojeść dodatkowa
5 Rękojeść zamknięta
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Uchwyt narzędziowy
D21510
1
1
D21510
230
710
0 - 550
M14 (gwint
wewnętrzny)
140
40
50
3,4
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
Mieszadło D EWALT jest podwójnie
zaizolowane zgodnie z normą
EN 50144 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej
wskazówki narażasz się na doznanie
urazu ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
Kontrola zakresu dostawy
Przedłużacz
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 mieszadło
1 rękojeść dodatkowa
1 rękojeść zamknięta
1 uchwyt narzędziowy 5/8“ x M14, gwint
wewnętrzny
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
5
•
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
Zakładanie elementu mieszającego (rys. B)
•
•
Wkręć element mieszający (6) w uchwyt
narzędziowy (3).
Po wkręceniu elementu mieszającego
w uchwyt narzędziowy dociągnij go mocno
kluczem widełkowym (nie należy do zakresu dostawy).
Wybór odpowiedniego elementu mieszającego (rys. rys. C1 – C4)
W poniższej tabeli zamieszczono wskazówki,
jaki element mieszający do jakiego zastosowania
najlepiej się nadaje.
Montaż rękojeści dodatkowej (rys. A)
•
Element mieszający talerzykowy (rys. C1)
Do produktów o małej lepkości, jak na przykład
farby ścienne do malowania wnętrz i zewnętrzny,
lakiery, farby z pyłem cynkowym, farby
emulsyjne, farby mineralne, farby krzemianowe,
pigmenty do tynków i zapraw cementowych,
minia ołowiana, chemikalia, bitumy, masy
zalewowe, zaprawy cementowe.
Element mieszający śrubowy (rys. C2)
Do materiałów o dużej lepkości, jak na przykład
tynk gotowy, zaprawa gotowa, zaprawa klejowa,
gips, zaprawy do osadzania płyt ściennych,
wapno, tynk cementowy, jastrych, beton, kleje do
płytek okładzinowych, masy szpachlowe, pasty,
granulaty, żywice epoksydowe z wypełniaczem
kwarcowym.
Element mieszający do zaprawy (rys. C3)
Do materiałów o dużej lepkości, jak na
przykład tynk gotowy, wapno, beton, cement,
jastrych, masa szpachlowa, izolacja cieplna,
izolacja dźwiękowa, żywice epoksydowe
z wypełniaczem kwarcowym.
Element mieszający z tworzywa
sztucznego (rys. C4)
Do materiałów o małej lepkości, jak na przykład
wszelkiego rodzaju farby, kleje do tapet,
chemikalia, kwasy, rozpuszczalniki, roztwory
wodne, nawozy i preparaty do opryskiwania,
pasze.
Wkręć rękojeść dodatkową (4) w jeden
z otworów w obudowie mieszadła.
Zawsze używaj rękojeści dodatkowej!
Montaż rękojeści zamkniętej (rys. A)
•
Wkręć rękojeść zamkniętą (5) w odpowiedni
otwór z tyłu obudowy mieszadła. Rękojeść
zamkniętą można zamontować w dwóch
różnych pozycjach.
W miarę możliwości zawsze używaj
rękojeści zamkniętej.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
•
•
•
Nie używaj mieszadła do mieszania
lub pompowania palnych ani wybuchowych cieczy (benzyna, alkohol
itd.).
Mieszadła nie wolno używać do
mieszania odpowiednio ozna kowanych, łatwo palnych cieczy.
By uruchomić mieszadło, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
By załączyć mieszadło na stałe, naciśnij
przycisk blokujący (2). Teraz można
zwolnić wyłącznik (1). Przycisk blokujący
działa tylko przy maksymalnej prędkości
obrotowej i kierunku obrotów w prawo.
By zatrzymać mieszadło, zwolnij
wyłącznik.
By zatrzymać mieszadło załączone na stałe,
na chwilę naciśnij i zwolnij wyłącznik.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
mieszadło. Dopiero wtedy wolno wyjąć
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
6
Deklaracja zgodności z normami UE
Smarowanie
D21510
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane mieszadło zostało wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/
EEC, EN 60745, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego*
Moc akustyczna
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia
* przy uchu użytkownika.
Recykling
Elektronarzędzia zawierają surowce i tworzywa
sztuczne, które mogą być zawracane do obiegu,
a także materiały, które powinny być fachowo
usuwane jako odpad. Firma DEWALT i inni znani
producenci narzędzi elektrycznych opracowali
koncepcję recyklingu, która umożliwia
sprzedawcom i użytkownikom bezproblemowe
zwracanie tych narzędzi. Wysłużone sieciowe
i akumulatorowe narzędzia DEWALT mogą być
oddawane dilerom lub bezpośrednio przesyłane
do firmy D E WALT. W ramach recyklingu
surowce (miedź, aluminium itd.) i tworzywa
sztuczne nadające się do powtórnego
wykorzystania są rozdzielane, a pozostałe,
nieprzydatne materiały - likwidowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska. Warunkiem sukcesu jest ofiarne
zaangażowanie się w ten proces użytkowników,
handlowców i producentów.
84 dB(A)
95 dB(A)
< 2,5 m/s2
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
2,8 dB(A)
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy, 16.03.2005
7
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Występujące
w tekście wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. U ż y w a j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i
w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowego zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
8
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone
osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie
są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że ujemnie wpływają na
funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi
niezgodnie z ich przeznaczeniem jest
niebezpieczne.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
9
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DeWALT;
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
LV
GARANTIJAS TALONS
LT
GARANTINIS TALONAS
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
12
LT
LV
PL
hónap
°
men
mçneši
miesiàce
D21510
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
H
LT
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
H
A garanciális javitás dokumentálása
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Stempel
Podpis
02/05
Defektas
Przebieg
naprawy
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising