D21510 | DeWalt D21510 MIXER instruction manual

372000-63 EST
D21510
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
EESTI KEEL
SEGUR
D21510
Õnnitleme!
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel tuleb
arvesse võtta ka aega, mil tööriist on
väljalülitatud või pöörleb vabakäigul
ning tööd ei tee. See võib märkimisväärselt vähendada kogu tööaja kestel
mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad ohutusmeetmed, mis on vajalikud kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni tagajärgede eest:
elektritööriistade ja tarvikute hooldus,
käte hoidmine soojas ja tööprotsesside
korraldus.
Olete valinud D EWALT tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad D EWALTist ühe kindlama
partneri professionaalsetele elektritööriistade
kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüübid
Tarbitav võimsus
Kiirus tühikäigul
f. Tööriistahoidik
V
W
min-1
Segamiseks sobiva nõu
max diameeter
mm
Soovitatav segamismahutatavus
kg
l
Kaal
kg
D21510
230
1/2
710
0–5180
M14
(emane keere)
Kaitsmed:
230 V tööriistad 10 amprit, elektrivõrgus
Mõisted. Ohutusjuhised
140
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
40
50
3,4
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte vältida,
lõppeb surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib see
lõppeda surma või raskete kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA)
dB(A) 91
Määramatus (KpA)
dB(A) 3
Helivõimsus (LWA)
dB(A) 95
Määramatus (K WA)
dB(A) 3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooniemissiooni väärtus (ah)
Metalli puurimine
ah, D =
m/s2 < 2,5
Hälve K =
m/s2 1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
toodud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate lisaseadmetega või kui tööriist on halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel juhul
võib kogu tööaja kestel mõjuv vibratsioon olla märkimisväärselt tugevam.
5
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja muud juuresolijad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
MASINADIREKTIIV
D21510
D EWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 98/37/EÜ (kuni 28. dets. 2009), 2006/42/EÜ
(alates 29. dets. 2009), EN 60745-1, EN 607452-1.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud ja
sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte
või märgadesse tingimustesse sattumist. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge sikutage juhet . Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage
lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
D EWALTiga allpool asuval aadressil või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda
D EWALTi nimel.
Horst Großmann
Tehnika ning tootearenduse asepresident
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
04.08.2009
Ohutuseeskirjad
HOIATUS. Vähendamaks vigastusriski lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
HOIATUS. Lugege hoiatusi ja juhendeid. Kõigi juhiste täpne järgimine
aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske kehavigastuse ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas
või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad jala-
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles. Termin „elektritööriist“ viitab
vooluvõrgutoitega (juhtmega) või akutoitega
(juhtmeta) elektritööriistale.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
6
c)
d)
e)
f)
g)
EESTI KEEL
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et liikuvad osad sobivad kokku ja ei
kiilu kinni, et osad on terved ja kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f) Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
nõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista
sõrm lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis kutsub esile
õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate
osade vahele.
Kui seadmetega on kaasas tolmu
eraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Puuride täiendavad ohutusjuhised
• Segurite kasutamise ajal kandke kõrvakaitsmeid. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriista komplektis olevat
lisakäepidet. Kontrolli kadumine võib
põhjustada vigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades,
kus lõikeketas võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega. Pinge all oleva
juhtmega kontakt viib voolu alla ka elektritööriista metallosad ja kasutaja võib seega
saada elektrilöögi.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete vahetamist või tööriista ladustamist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu hoidke lastele kättesaamatus
kohas. Mitte lubada tööriista kasutada
inimestel kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud instruktsiooni.
Muud riskid
Trellpuuride kasutamisega kaasnevad järgmised riskid.
− Seadme pöörlevate või kuumade
osade vastu puutumisel võivad tekkida
vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
− Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
7
EESTI KEEL
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud
puidu töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
kehavigastusoht.
jali, sh liimi, mördi ja krohvi ja nii edasi, segamiseks.
ÄRGE kasutage tööriista niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside
või vedelike läheduses.
Segur on professionaalne elektritööriist.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
ÄRGE laske lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Andmekoodi asukoht (joon. A)
Andmekood (7), mis samuti sisaldab tootmisaastat, on trükitud korpusele.
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Näiteks:
2009 XX XX
Tootmisaasta
Teie D E WALTi tööriist on vastavalt
EN 60745 topeltisolatsiooniga; seega
ei ole maandusjuhet vaja.
Pakendi sisu
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Pakend sisaldab:
1 segur
1 külgkäepide
1 labidakäepide
1 Tööriistahoidik 5/8“ × M14, emane keere
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
•
•
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada spetsiaalselt D EWALTi hooldusorganisatsiooni poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad
ei oleks transpordil kahjustada saanud.
Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale
selgeks teha.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle masina
sisendvõimsusega (vaadake tehnilist informatsiooni). Minimaalne juhi ristlõike suurus on
1,5 mm 2. Kasutades kaablirulli, kerige see
alati täielikult lahti.
Kirjeldus (joon. A)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle ühtki osa ümber.
Tagajärjeks võib olla kahjustus või
kehavigastus.
1
2
3
4
5
6
KOKKUPANEK JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Enne kokkupanemist või
reguleerimist eemaldage tööriist vooluvõrgust.
Kiiruselüliti
Lukustusnupp
Tööriistahoidik
Külgkäepide
Labidakäepide
Põhikäepide
Seguri nõu kinnitamine (joon. B)
• Keerake seguri nõu (8) tööriistahoidikusse
(3).
• Kui nõu on täielikult hoidikusse keeratud,
pingutage see kasutades avatud otsaga
mutrivõtit (ei sisaldu komplektis).
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie professionaalne segur D21510 on mõeldud madala viskoossusega vedelike, sh värvide, laki, kipsmaterjalide segamiseks; samuti
liimmaterjalide ja kõrge viskoossusega mater-
Külgkäepideme kinnitamine (joon. A)
• Kruvige külgmine käepide (4) vastavasse
tööriista avasse.
8
•
HOIATUS. Kasutage alati külgmist
käepidet.
Labidakäepideme kinnitamine (joon. A)
• Kruvige labidakäepide (5) vastavasse
avasse, mis asub tööriista tagaosas.
Pange tähele, et labidakäepidet saab
paigaldada kahte erinevasse asendisse.
•
EESTI KEEL
Ärge kasutage seda tööriista,
et segada või pumbata kergestisüttivaid või plahvatusohtlikke
vedelikke (bensiin, alkohol jne).
Ärge segage ega valage kokku
mittesüttivaid vedelikke.
Sobiva segamisnõu valimine (joon. C1–C4)
Sobiva segamisnõu valimiseks vt allpooltoodud tabelit.
HOIATUS. Kasutage labidakäepidet
igal võimalusel.
Ümar nõu (joon. C1)
Kasutage madala viskoossusega vedelike
puhul, nt sise- ja välisseina värvid, lakid, tsingitolmuvärvid, kahefaasiline pinnakattematerjal, mineraalvärvid, silikaatvärvid, tsemendivärvid, roostevabad värvid, betoonivärvid
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid ja eeskirju.
Spiraalanum (joon. C2)
Kõrge viskoossusega materjalide puhul, nt,
valmissegatud mört ja krohv, kips, kriit, betoon,
keraamika ja kiviplaatide sideaine, plasti pahtel, pasta, graanulid, plastepoksüliinvaik
Õige käte asend (joon. A)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage alati
õiget käe asendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle äkilisi liikumisi.
Mördinõu (joon. C3)
Kõrge viskoossusega materjalide puhul, nt
valmissegatud krohv, kriit, lubi, tsement, mört,
vuugitäidis jne
Plastmaterjalist segamisnõud (joon. C4)
Madala viskoossusega vedelikud, nt värvid,
tapeediliim, kemikaalid, happed, lahustid, vedelväetised, pestitsiidid, loomasöödad
Õige käte asend nõuab, et üks käsi oleks asetatud külgkäepidemele (4) ning teine käsi
peakäepidemele (6); või, et üks käsi on labidakäepidemel (5) ja teine käsi peakäepidemel (6).
HOOLDUS
Sisse- ja väljalülitamine (joonis A)
• Tööriista käitamiseks vajutage kiituselülitit
(1). Kiiruslülitile avaldatav surve määrab
tööriista kiiruse.
• Masina pidevaks käitamiseks vajutage
lukustusnuppu (2) ja vabastage lüliti.
Lukustusnupp töötab ainult täiskiirusel ja
pärisuunaliselt.
• Tööriista seiskamiseks vabastage lüliti.
• Kui soovite lõpetada tööriista pideva käitamise, vajutage korraks uuesti kiiruselülitit
ja vabastage see. Töö lõppedes ja enne
vooluvõrgust eemaldamist lülitage tööriist
välja.
• Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist lülitage tööriist välja.
Teie D EWALT tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu vähendamiseks lülitage tööriist välja ja eemaldage vooluallikast enne lisaseadmete
paigaldamist, eemaldamist, seadistuste reguleerimist või muutmist või parandustööde tegemist. Veenduge, et
tööriist on väljalülitatud. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
9
EESTI KEEL
või jaemüüja juures uue toote ostmisel.
D EWALT pakub võimalust D EWALT‘i toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta,
kus see meie nimel tagasi võetakse.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea, kui
näete ventilatsiooniavade) ümber kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid või muid kemikaale.
Kõnealused kemikaalid võivad nõrgendada tööriista neis osades kasutatud
materjale. Kasutage vaid veega või
pehme seebiga niisutatud lappi. Ärge
kunagi laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kunagi kastke tööriista
või selle osi vedeliku sisse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALT‘i kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
detailid ning kontaktid leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
Lisavarustus
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
D EWALTi poolt pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik. Vigastuste ohu vähendamiseks kasutage
ainult D EWALTi soovitatud lisatarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie D EWALT‘i toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda ära koos olmeprügiga.
Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
МИКСЕР
D21510
Поздравляем Вас!
инструментов разных марок. Он может также использоваться для предварительной
оценки воздействия вибрации.
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы D E WALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы
по производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты D EWALT одними из
самых надежных помощников для профессионалов.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если инструмент применяется не по основному
назначению, с другими принадлежностями или содержится в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение всего периода работ инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Типы
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов на х.х. об./мин.
Патрон
Макс. диаметр
насадок-смесителей
Рекомендуемая нагрузка
при перемешивании
Вес
мм
кг
л
кг
D21510
230
1/2
710
0-550
М14
(с внутренней
резьбой)
140
40
50
3,4
Уровень звукового давления в соответствии со
стандартом EN 60745:
Звуковое давление (LρA) дБ(А) 91
Погрешность измерения
звукового давления (КρA) дБ(А) 3
Акустическая
мощность (К WA)
дБ(А) 95
Погрешность измерения
звукового давления (КρA) дБ(А) 3
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия (ah)
Сверление в металле
ah, D =
м/с2 < 2,5
Погрешность K =
м/с2 1,5
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные
символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или
получению серьезной травмы.
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к смертельному
исходу или получению серьезной
травмы.
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к получению легкой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреж дению
электроинструмента.
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00243
D21510
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
Риск поражения электрическим
током!
Инструкции по технике безопасности
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации
для снижения риска получения
травмы.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Общие правила безопасности
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно прочтите все
правила безопасности и инструкции. Несоблюдение правил
безопасности и инструкций может
привести к удару электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
D21510
D EWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют
стандартам: 98/37/ЕС (до 28 декабря
2009 г.), 2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.),
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Храните все правила безопасности
и инструкции для обращения в будущем. Термин “Электроинструмент” во всех
приведенных ниже правилах относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических
данных и делает это заявление от имени
фирмы D EWALT.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение!
Беспорядок на рабочем месте и плохая
освещенность могут привести к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструмент
во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли! В процессе работы электроинструмент выбрасывает искры, которые
могут воспламенить пыль или пары.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице президент группы выпуска продукции
D EWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
04.08.2009
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете и руководствуйтесь
здравым смыслом, когда Вы работаете электроинструментом. Не
пользуйтесь электроинструментом,
если Вы устали или находитесь под
действием наркотиков, алкоголя или
лекарств! Минутная невнимательность
при работе электроинструментами может привести к серьезной травме.
b) Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки! Разумное использование таких средства индивидуальной
защиты, как респиратор, ботинки на нескользящей подошве, каска и наушники
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед подключением электроинструмента к сетевой розетке
убедитесь, что выключатель находится в положении выключено! Переноска электроинструментов с нажатым выключателем или подключение
к сетевой розетке электроинструментов, выключатель которых установлен
в положение “включено”, может привести к несчастному случаю.
d) Перед включением электроинструмента снимайте регулировочный
или гаечный к люч! Оставленный
закрепленным на вращающейся части
регулировочный или гаечный ключ может стать причиной тяжелой травмы.
e) Не перенапрягайтесь! Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие! Это поможет Вам не потерять
контроль над электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки не попали в движущиеся
детали! Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть
захвачены движущимися деталями.
g) Если электроинструмент имеет устройства для подключения систем
сбора и удаления пыли, убедитесь,
что эти системы подключены и используются надлежащим образом!
c) Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом! Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой розетке.
Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки электрокабеля. Не пользуйтесь адаптерной
вставкой для подключения заземленных электроинструментов! Немодифицированные вилки и подходящие
к ним сетевые розетки снижают риск
удара электрическим током.
b) Избегайте контактов частей тела
с заземленными объектами, например, трубопроводами, радиаторами
отопления, электроплитами и холодильниками! Существует повышенный
риск удара электрическим током, если
части вашего тела замкнуты на землю.
c) Не подвергайте электроинструмент
воз дейс твию дож д я или в лаги!
Попадание жидкости внутрь электроинструмента повышает риск удара
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его за
кабель, и не беритесь за кабель при
отключении от сетевой розетки. Не
подвергайте кабель воздействию
влаги и масла и держите его подальше от острых кромок и движущихся
деталей! Поврежденные или перекрученные кабели повышают риск удара
электрическим током.
e) При работе электроинструментом
вне помещения, пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для наружных работ! Использование кабеля, предназначенного для
работы вне помещения, снижает риск
удара электрическим током.
f) При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО)! Использование
УЗО снижает риск удара электрическим
током.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование систем пылеулавливания значительно снижает опасность,
связанную с запыленностью рабочего
пространства.
ветствии с данным Руководством
и с учетом рабочих условий и характера будущей работы! Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению! Электроинструмент работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения! Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
c) О тк лючайте элек троинс трумент
от сетевой розетки и/или извлекайт е а к к ум ул я т о р н ую бат ар ею
перед рег улированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента! Такие меры
предосторожности снижают риск непреднамеренного включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
электроинструментом! Электроинструменты представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
e) Проверяйте исправность электроинструмента! Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения
подвижных деталей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих на его работу. Направляйте
поврежденные электроинструменты
в ремонт. Многие несчастные случаи
являются следствием плохого ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей!
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать зак линивания
и делают работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки в соот-
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами
с использованием оригинальных
запасных частей! Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные Правила Безопасности
при Работе Дрелями
• При работе миксером надевайте защитные наушники! Воздействие шума
может привести к потере слуха.
• Пользуйтесь вспомогательными
рукоятками, поставляемыми вместе
с электроинструментом. Потеря контроля над электроинструментом может
привести к получению тяжелой травмы.
• Д е р ж и т е э л е к т р о и н с т рум е н т з а
изолированные поверхности при
работе в местах, где режущая принадлежность может задеть скрытую
проводку или кабель подключения
к электросети! Контакт с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также
“живыми”, что создает опасность удара
электрическим током.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании дрелей:
− Травмы в результате касания вращающихся или горячих частей
инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
− Ухудшение слуха.
− Риск защемления пальцев при смене насадок.
− Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли при работе с деревом.
− Риск получения травмы от отскаки-
14
−
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш профессиональный миксер D21510
предназначен для профессионального использования и был создан для перемешивания низковязких веществ, включая краски, лаки, гипсосодержащие материалы,
клеевые материалы, а также высоковязких
материалов, включая клей, строительный
раствор и т.д.
вающих частиц и опилок.
Риск получения травмы в результате длительного использования
электроинструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие
знаки:
Перед работой внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент в условиях высокой влажности или
в присутствии легковоспламеняющихся
жидкостей или газов.
Место положения кода даты (рис. А)
Код даты (7), который так же включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Данный миксер предназначен для профессионального применения.
Например:
НЕ разрешайте детям прикасаться к инструменту.
2009 ХХ ХХ
Год изготовления
Неопытные пользователи всегда должны
работать под наблюдением.
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Миксер
1 Боковая рукоятка
1 Задняя рукоятка
1 Патрон 5/8” х М14 со внутренней резьбой
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном
виде
•
•
Электробезопасность
Электродвигатель предназначен для работы только при одном напряжении электросети. Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение источника питания напряжению, указанному в паспортной табличке.
Ваш инструмент D E WALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN60745; поэтому
провод заземления не требуется.
Проверьте электроинструмент, его
детали и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
Перед вводом в эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный изолированный трансформатор с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Никогда не видоизменяйте электроинструмент или
какие-либо его части. Это может
стать причиной повреждения оборудования и получения телесной
травмы.
При необходимости замены электрического кабеля, ремонт устройства должен
производиться только официальными
сервисными агентами или квалифицированными техническими специалистами.
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Патрон
4. Боковая рукоятка
5. Задняя рукоятка
6. Основная рукоятка
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только
утверж денные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел „Технические характеристики“). Минимальный
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
размер проводника должен составлять
1,5 мм 2. При использовании кабельного
барабана, всегда полностью разматывайте
кабель.
ВНИМ АНИЕ: Д л я у м е н ьш е н и я
риска получения тяжелой травмы,
всегда надежно удерживайте инструмент, предупреждая внезапные
сбои в работе.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
Правильное положение рук во время работы: одна рука удерживает боковую рукоятку
(4), другая рука удерживает основную
рукоятку (6); или одна рука удерживает заднюю рукоятку (5), другая рука удерживает
основную рукоятку (6).
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой и регулировкой инструмента обязательно
вытащите вилку сетевого кабеля
из розетки.
Установка насадки-смесителя (Рис. B)
• Вверните насадку-смеситель (8) в патрон (3).
• После того, как Вы полностью ввернули
насадку в патрон, затяните ее, используя гаечный ключ с открытым зевом (не
входит в комплект поставки).
Включение и выключение (Рис. А)
• Для включение инструмента, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Сила давления на клавишу определяет скорость
работы электроинструмента.
• При необходимости непрерывной работы нажмите кнопку блокировки (2) и отпустите клавишу выключателя. Кнопка
блокировки работает только на полной
скорости, при правом вращении.
• Чтобы остановить работу инструмента,
отпустите клавишу пускового выключателя.
• Чтобы остановить работу инструмента
в режиме непрерывной работы, нажмите и удерживайте клавишу пускового выключателя, затем отпустите
его. Всегда выключайте инструмент по
окончании работы, а также перед его
отключением от сети электропитания.
• Всегда вык лючайте инструмент по
окончании работы, а также перед его
отключением от сети электропитания.
Установка боковой рукоятки (Рис. А)
• Ввинтите боковую рукоятку (4) в одно
из соответствующих боковых отверстий
на инструменте.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
боковую рукоятку!
Установка задней рукоятки (Рис. А)
• Ввинтите заднюю рукоятку (5) в соответствующее отверстие на задней стороне инструмента. Обратите внимание,
что задняя рукоятка может быть установлена в двух различных положениях.
ВНИМАНИЕ: По возможности всегда используйте заднюю рукоятку.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
•
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
•
Правильное положение рук во время
работы (Рис. А)
ВНИМ АНИЕ: Д л я у м е н ьш е н и я
риска получения тяжелой травмы,
всегда правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
Не используйте данный инструмент для перемешивания
или перекачивания горючих
или взрывоопасных жидкостей
(бензин, спирт и т.д.)
Не перемешивайте легковоспламеняющиеся жидкости с соответствующей маркировкой.
Выбор подходящей насадки-смесителя
(Рис. С1-С4)
Для выбора подходящей насадки обратитесь к приведенной ниже таблице.
Круглая насадка (Рис. С1)
Подходит для перемешивания низковязких
материалов, таких как малярная краска,
лаки, содержащие цинковую пыль краски,
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
минеральные краски, водно-дисперсионные краски, силикатные краски, цементные
краски, краски, устойчивые к воздействию
коррозии, химикаты, бетонный раствор.
Смазка
Ваш электроинструмент не нуждается в дополнительном смазывании.
Спиральная насадка (Рис. С2)
Подходит для перемешивания высоковязких материалов, таких как строительный
или штукатурный раствор, гипс, алебастр,
мел, цемент, связывающие вещества для
керамики и черепицы, пластмассовые
заполнители, грануляты, кварцево-эпоксидные смолы.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Грязь и пыль из корпуса должны удаляться сжатым сухим
воздухом по мере накапливания ее
внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Во время этой процедуры
используйте надлежащее средство
защиты для глаз.
ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь растворителями или другими
сильнодействующими химическими
веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти
химикаты могут ослабить структуру
материала, используемого для производства данных деталей. Для их
очистки пользуйтесь тканью, смоченной в воде со слабым мыльным
раствором. Не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента;
не погружайте никакую часть инструмента в жидкость.
Насадка для строительного раствора
(Рис. С3)
Для перемешивания высоковязких материалов, таких как штукатурный раствор, мел,
известь, цемент, строительный раствор,
заполнители швов, шпатлевка, герметики,
кварцево-эпоксидные смолы.
Пластмассовые насадки-смесители
(Рис. С4)
Для перемешивания низковязких материалов, таких как все виды красок, обойные
клеи, химикаты, кислоты, растворители,
жидкие удобрения, химикаты против вредителей, корма для животных.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент D EWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техническое обслуживание. Продолжительная и надежная
эксплуатация обеспечивается соответствующим уходом за инструментом и регулярной чисткой.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные принадлежности
других производителей не проходили проверку на совместимость
с данным изделием, их использование может представлять опасность.
Во избежание травм, для данного
инструмента следует использовать
только рекомендованные дополнительные приспособления D EWALT.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы,
отключите устройство и отсоедините машину от источника электропитания, прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять настройки, а так же перед проведением
ремонта. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ. Случайное включение инструмента может привести
к несчастному случаю.
По вопросам приобретения дополнительных принадлежностей для Вашего инструмента обращайтесь к Вашему торговому
представителю.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент D EWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов
отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете
сдавать их в торговом предприятии при
покупке нового изделия.
Фирма D EWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы
можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный
офис DEWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме
того, список авторизованных сервисных
центров D EWALT и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com.
zst00201611 - 03-04-2013
18
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
20
+371 67556949
+371 67555140
SEGAJA / МИКСЕР 1
©
D21510
21
22
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising