D21510 | DeWalt D21510 MIXER instruction manual

504606-15 CZ
Přeloženo z původního návodu
D21510
2
3
MÍCHAČ
D21510
Blahopřejeme Vám!
může být odlišná. Tak se může během
celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu
před účinkem vibrací, jako jsou: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Zvolili jste si nářadí značky D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti D EWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typy
Příkon
Otáčky naprázdno
Držák nástroje
Pro míchací aplikace
maximální průměr koše
Doporučená množství
pro míchání
Hmotnost
V
W
min-1
mm
kg
l
kg
D21510
230
1/2
710
0 - 550
M14
(vnitřní závit)
140
40
50
3,4
Pojistky:
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Hodnota akustického tlaku měřená dle normy
EN 60745:
Akustický tlak (LpA)
dB(A) 91
Odchylka (KpA)
dB(A) 3
Akustický výkon (LWA)
dB(A) 95
Odchylka (K WA)
dB(A) 3
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, neníli jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému nebo
středně vážnému zranění.
POZNÁMK A: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací (ah)
Vrtání do kovu
m/s² < 2,5
ah, D =
Odchylka K =
m/s² 1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
může být použita pro srovnání jednoho nářadí
s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžný odhad vibrací působících na
obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro
různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho
nedostatečná údržba, velikost vibrací
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
4
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
b
09
D21510
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 98/37/EC
(do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od 29.
prosince 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
c
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu. Níže podepsaná
osoba je odpovědná za sestavení technických
údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti D EWALT.
2
a
b
Horst Großmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
4. 8. 2009
c
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění si pečlivě přečtěte návod
k obsluze.
d
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a instrukce.
Nedodržení níže uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému
zranění.
e
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1
a
3
a
PRACOVNÍ PROSTOR
Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na pracov-
5
ním stole a nedostatečné osvětlení může
vést ke způsobení nehody.
Nepracujte s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou,
jako jsou prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným prachem.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit zapálení prachu nebo
výparů.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte
na to, aby se k tomuto nářadí nepřibližovaly děti a okolo stojící osoby.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění Vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Dbejte na to,
aby napájecí kabel nepřecházel přes
horké a mastné povrchy, přes ostré
hrany nebo přes pohyblivé části. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko
úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací šňůru určenou do venkovního
prostředí. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
BEZPEČNOST OSOB
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte rozum. S elektrickým nářadím
b
c
d
e
f
g
4
a
b
nepracujte, pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s tímto nářadím může přivodit
vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte prostředky k ochraně sluchu. Bezpečnostní výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranná sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižují riziko
způsobení úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotačních
částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Dbejte na to, aby
se Vaše vlasy, oděv a rukavice dostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro
připojení odsávání a sběrným vakem,
zkontrolujte tyto funkce a ujistěte se,
zda jsou správně používány. Použití
těchto zařízení může snížit rizika spojená
s prachem.
c
d
e
f
g
5
a
POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správné
elektrické nářadí, které odpovídá prováděné práci. Správné elektrické nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro
který je určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv elektrické nářadí s nefunkč-
ním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním servisu nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte jej od
elektrické sítě a baterii z elektrického
nářadí. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které
neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakoukoliv
jinou závadu, která může mít vliv na
jeho správný chod. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným daným typem nářadí,
berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat. Používání
elektrického nářadí k jiným než určeným
aplikacím může vést ke způsobení rizikových situací.
OPRAVY
Svěřte opravu Vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací při použití výhradně originálních
náhradních dílů. Tímto způsobem zajistíte stálou bezpečnost elektrického nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro vrtačky
• Při práci s míchači používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
6
•
•
Držte elektrické nářadí za izolované
povrchy při provádění prací, u kterých
může dojít ke kontak tu pracovního nástroje se skrytým elektrickým
vedením nebo s vlastním napájecím
kabelem. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí nebo
jakékoli jeho části. Mohlo by dojít
k poškození nářadí nebo k zranění.
Zbytková rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující
rizika:
– Poranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo horkými částmi nářadí.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci se
dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým použitím.
1
2
3
4
5
6
Spínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Držák nástrojů
Boční rukojeť
Míchací rukojeť
Hlavní rukojeť
Určené použití
Váš profesionální mísič D21510 je určen pro náročné míchání látek s nízkou viskozitou, včetně
barev, laků; sádrových omítkových materiálů;
adhezívních materiálů a materiálů s vysokou
viskozitou, včetně tmelů, malty, atd.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tento míchač je elektrické nářadí pro profesionální použití.
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Pracují-li s tímto nářadím nezkušené osoby, je
nutné zajištění dozoru.
Umístění datového kódu (obr. A)
Datový kód (7), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
zdroje odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
s bezpečnostním transformátorem
opatřeným uzemňovací clonou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Mísič
1 Boční rukojeť
1 Míchací rukojeť
1 Držák nástrojů 5/8” x M14, vnitřní závit
1 Návod k použití
1 Výkresová dokumentace
•
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
D EWALT.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
7
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
ruku na hlavní rukojeti (6) nebo jednu ruku na
míchací rukojeti (5) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (6).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
• Nepřetržitý chod zajistíte stisknutím zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním stisku hlavního spínače. Zajišťovací tlačítko funguje
pouze v případě, pokud jsou zvoleny maximální otáčky a otáčení směrem vpřed.
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
• Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého chodu, spínač krátce stiskněte
a uvolněte jej. Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
• Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Dříve než zahájíte montáž nebo seřizo vání, vždy odpojte
nářadí od sítě.
Upevnění míchacího koše (obr. B)
• Vložte míchací koš (8) do držáku nástrojů
(3).
• Jakmile bude koš zcela zasunut do držáku,
přitáhněte jej řádně otevřeným klíčem (není
dodáván).
Upevnění boční rukojeti (obr. A)
• Našroubujte boční rukojeť (4) do jednoho
z otvorů v nářadí.
•
VAROVÁNÍ: Vždy používejte boční
rukojeť!
•
Upevnění míchací rukojeti (obr. A)
• Našroubujte míchací rukojeť (5) do odpovídajícího otvoru na zadní části nářadí.
Uvědomte si, že míchací rukojeť může být
namontována do dvou různých poloh.
Nepoužívejte toto nářadí k míchání
nebo čerpání lehce hořlavých
nebo výbušných kapalin (benzín,
alkohol, apod.).
Nepoužívejte nářadí k míchání
vznětlivých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
Volba vhodného míchacího koše (obr. C1
- C4)
Při volbě vhodného míchacího koše postupujte
podle níže uvedené tabulky.
VAROVÁNÍ: Používejte míchací rukojeť kdykoliv je to možné.
Kruhový koš (obr. C1)
Pro míchání látek s nízkou viskozitou, například
vnitřní a venkovní nátěrové hmoty, laky, zinkovací nátěry, disperzní nátěry, minerální nátěry,
silikátové nátěry, cementové nátěry, nerezavějící nátěry, chemikálie, betonové materiály
OBSLUHA
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
Spirálový koš (obr. C2)
Pro materiály s vysokou viskozitou, například
maltové a omítkové směsi, sádry, omítky,
betony, adhezívní materiály pro keramické
a plastové obklady, plastové tmely, pasty,
granuláty, epoxidové pryskyřice
Správná poloha rukou (obr. A)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Koš na maltu (obr. C3)
Pro materiály s vysokou viskozitou, například
tmely, vápno, cement, malta, spárovací omítky,
izolační tmely, epoxidové pryskyřice
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (4) a druhou
8
Doplňkové příslušenství
Míchací koše z plastových materiálů
(obr. C4)
Pro materiály s nízkou viskozitou, například
všechny druhy nátěrových hmot, lepidla na
tapety, chemikálie, kyseliny, rozpustné kapaliny, tekutá hnojiva, postřiky, krmiva
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Z důvodu snížení
rizika zranění používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je nářadí vypnuto. Při
náhodném spuštění nářadí může dojít
k zranění.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat, nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí nečistoty a prach, ofoukejte kryt
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů D EWALT a všechny
podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese:
www.2helpU.com
zst00240789 - 14-07-2014
9
MIXER 1
©
D21510
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising