ATM100 | Black&Decker ATM100 AUTO TAPE MEASURE - 2 instruction manual

www.blackanddecker.com
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-16 CZ/SK - (00/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
ATM100
2
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Tento výrobek Black & Decker je určen pro měření
vzdáleností při provádění řemeslnických prací. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko poranění nebo způsobení hmotných škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
tento návod.
Tento návod uschovejte pro případné další použití.
Chcete-li baterie vyhodit, dodržujte pokyny uvedené
v části “Ochrana životního prostředí”.
Nevhazujte baterie do ohně!
V extrémních podmínkách může docházet k únikům
z baterií. Zjistíte-li na povrchu baterie přítomnost
kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně setřete kapalinu hadříkem. Dbejte
na to, aby nedošlo ke kontaktu této kapaliny
s pokožkou.
Popis
1.
2.
3.
Tlačítko vpřed
Tlačítko vzad
Kryt baterie
Udržujte čistotu v pracovním prostoru
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke způsobení úrazu.
Pracujte s ohledem na okolí pracovního prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v prostředí s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam,
kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti nářadí a aby se jej dotýkaly.
Zamezte přepracování
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozumem.
Jste-li unaveni, přístroj nepoužívejte.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací než je
doporučeno tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před zahájením práce zkontrolujte, zda je přístroj
v pořádku. Ujistěte se, zda je přístroj v pořádku a zda
zcela správně provádí určenou funkci. Pokud je jakákoliv
část přístroje poškozena, přístroj nepoužívejte.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Jestliže přístroj nepoužíváte, měl by být tento přístroj
společně s bateriemi uskladněn na suchém místě.
Toto místo by mělo být uzamčeno a mělo by být mimo
dosah dětí.
Opravy
Přístroj vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými servisními
mechaniky s použitím originálních náhradních dílů.
V ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Montáž
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nenabíjecích baterií
•
Nikdy se nepokoušejte tyto baterie demontovat.
•
Neskladujte baterie v místnostech, kde může okolní
teplota překročit 40°C.
Zjistíte-li, že Váš výrobek Black & Decker musíte vyměnit
nebo jej nebudete dále používat, nevyhazujte jej do
běžného domovního odpadu. Zlikvidujte tento přístroj
ve tříděném odpadu.
Varování! Ujistěte se, zda je přístroj vypnutý.
Vložení baterií (obr. A)
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (3).
•
Vložte baterie do přístroje tak, aby polarita
odpovídala uvedenému nákresu.
•
Nasaďte kryt a dbejte na to, aby došlo k jeho
řádnému uzavření.
Použití
•
•
•
•
•
Chcete-li pásmo vysunout, stiskněte tlačítko vpřed
(1).
Chcete-li pásmo zasunout, stiskněte tlačítko vzad
(2).
Varování! Při zasunování pásma nepřibližujte prsty
k pohybujícímu se pásmu.
Nezasunujte dlouhé části pásma najednou.
Chcete-li ovládat rychlost navíjení pásma, poklepávejte na tlačítko (2).
Jsou-li baterie vybity, můžete přístroj stále používat
jako běžné měřící pásmo.
Čištění a údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
provozní životnost a minimální nároky na údržbu.
Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí
je jeho pravidelné čištění a údržba.
•
Při čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část nářadí
do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento přístroj nesmí být
vyhozen do běžného domovního odpadu.
3
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka
a žádným způsobem neovlivní jeho zákonná záruční
práva vůči dodavateli výrobku. Záruka je platná na
území členských států Evropské unie a v Evropské zóně
volného obchodu.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Dojde-li do 24 měsíců od data zakoupení k poruše
výrobku Black & Decker způsobené nekvalitním
materiálem, špatným dílenským zpracováním nebo
nedostatečnou shodou s platným normami, zaručuje
společnost Black & Decker výměnu poškozených částí
a opravu nebo výměnu výrobků vystavených běžnému
opotřebování, pokud:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo
nebyla-li zanedbána jeho údržba.
•
Výrobek nenese známky poškození způsobené
jinými předměty, látkami nebo nehodami.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black &
Decker.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení jejich
provozní životnosti. V rámci této výhodné služby dodejte
Vaše nepotřebné nářadí kterékoliv autorizované servisní
pobočce Black & Decker, kde bude na naše náklady
shromážděno.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého
značkového prodejce Black & Decker na adrese, která
je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisních dílen společnosti Black & Decker a rovněž
i další informace o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Baterie
Baterie Black & Decker mohou být mnohokrát
nabíjeny. Po ukončení jejich životnosti je
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
•
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci značkového servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované
servisní pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další
informace týkající se našeho poprodejního servisu
můžete nalézt také na internetové adrese: www.2helpU.
com
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat. Odevzdejte je
Vašemu servisnímu středisku nebo do místní sběrny,
kde budou recyklovány nebo zlikvidovány s ohledem
na životní prostředí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Délka pásma
Hmotnost (bez baterie)
Navštivte prosím naše internetové stránky www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde prosím
Váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli být
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk jsou
k dispozici další informace o značce Black & Decker a
o celé řadě našich dalších výrobků.
ATM100
V 6
AAA
cm 760
kg 0,52
4
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek Black &
Decker, která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
5
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na meranie
vzdialeností pri remeselníckych prácach. Tento výrobok
je určený len na spotrebiteľské použitie.
•
•
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku
elektrolytu z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo riziko iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené
v časti “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa!
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k únikom z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou.
Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu tejto
kvapaliny s pokožkou.
Popis
1.
2.
3.
Tlačidlo dopredu
Tlačidlo dozadu
Kryt batérie
Udržujte čistotu v pracovnom priestore
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte do úvahy podmienky pracovného prostredia
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby sa ho dotýkali.
Zabráňte prepracovaniu
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu,
premýšľajte. Ak ste unavení, prístroj nepoužívajte.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred začatím práce skontrolujte, či je prístroj v poriadku.
Uistite sa, či je prístroj v poriadku a či správne vykonáva
určenú funkciu. Pokiaľ je akákoľvek časť prístroja
poškodená, prístroj nepoužívajte.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak prístroj nepoužívate, mal by byť spoločne s batériami
uskladnený na suchom mieste. Toto miesto by malo byť
uzamknuté a malo by byť mimo dosahu detí.
Opravy
Prístroj vyhovuje platným bezpečnostným predpisom.
Opravy by mali byť prevádzané kvalifikovanými servisnými
mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov.
V ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
Montáž
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa štandardných, nedobíjateľných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
Ak zistíte, že Váš výrobok Black & Decker musíte vymeniť
alebo ho nebudete ďalej používať, nevyhadzujte ho do
bežného domového odpadu. Zlikvidujte tento prístroj
v triedenom odpade.
Varovanie! Uistite sa, či je prístroj vypnutý.
Vloženie baterií (obr. A)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (3).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
•
Nasaďte kryt a dbajte na to, aby došlo k jeho riadnemu uzavetiu.
Použitie
•
•
•
•
•
Ak chcete pásmo vysunúť, stlačte tlačidlo dopredu
(1).
Ak chcete pásmo zasunúť, stlačte tlačidlo dozadu
(2).
Varovanie! Pri zasúvaní pásma nepribližujte prsty
k pohybujúcemu sa pásmu.
Nezasúvajte dlhé časti pásma naraz.
Ak chcete ovládať rýchlosť navíjania pásma, zľahka
ťukajte na tlačidlo (2).
Ak sú batérie vybité, môžete prístroj stále používať
ako bežné meracie pásmo.
Čistenie a údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť
a zároveň minimálne nároky na údržbu. Predpokladom
dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
•
Pri čistení náradia používajte iba mydlový roztok
a vlhkú handričku. Zabráňte vniknutiu kvapalín
do vnútra náradia a nikdy žiadnu časť náradia
neponárajte do vody.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
6
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Touto zárukou získavate ďalšiu istotu. Táto
záruka sa ponúka v prospech zákazníka a žiadnym
spôsobom neobmedzuje jeho zákonné záručné práva
voči dodávateľovi tohto výrobku. Platí vo všetkých
členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu
EFTA.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne
odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Ak dôjde do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia k poruche výrobku Black & Decker spôsobenej nekvalitným
materiálom, chybným dielenským spracovaním alebo
nedostatočnou zhodou s platnými normami, zaručuje
spoločnosť Black & Decker výmenu poškodených častí
a opravu alebo výmenu výrobkov vystavených bežnému
opotrebovaniu, pokiaľ:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
alebo nebola zanedbaná jeho údržba.
•
Výrobok nenesie známky poškodenia spôsobené
inými predmetmi, látkami alebo nehodami.
•
Neboli prevádzané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black &
Decker.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich
životnosti. V rámci tejto výhodnej služby dodajte Vaše
nepotrebné náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej
pobočke Black & Decker, kde bude na naše náklady
náradie zhromaždené.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Na tejto internetovej adrese
môžete nájsť prehľad autorizovaných servisných dielní
firmy Black & Decker a rovnako i ďalšie informácie:
www.2helpU.com
Batérie
Batérie Black & Decker môžu byť veľakrát
nabíjané. Po ukončení ich životnosti ich
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
•
•
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi
alebo zástupcovi značkového servisu predložiť doklad
o zakúpení výrobku. Miesto Vašej najbližšej servisnej
pobočky Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako ďalšie
informácie týkajúce sa nášho popredajného servisu
môžete nájsť tiež na internetovej adrese: www.2helpU.
com
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k úplnému
vybitiu batérie a potom ju vyberte z náradia.
Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľkosť batérie
Dĺžka pásma
Hmotnosť (bez batérie)
Navštívte prosím našu webovú stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu prosím
Váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celej rade našich ďalších výrobkov.
ATM100
V 6
AAA
cm 760
kg 0,52
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Tel.:02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
8
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
9
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
10
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
ATM100
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising