D21520 | DeWalt D21520 MIXER instruction manual

505101-72 PL - (00/05)
D21520
2
3
WIERTARKA (PRZYSTOSOWANA DO MIESZANIA)
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie wiertarki firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości
produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń
i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała
się prawdziwie niezawodnym partnerem dla
wszystkich użytkowników profesjonalnych
narzędzi.
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Maksymalna średnica
otworów wierconych
w stali/miękkim drewnie (mm)
Wrzeciono
UNF
Średnica kołnierza
uchwytu narzędziowego (mm)
Maksymalna średnica
wewnętrzna uchwytu
wiertarskiego
(mm)
Przy zastosowaniu jako
mieszadła maks. średnica
elementu mieszającego (mm)
Masa
(kg)
1
1
1
1
1
wiertarka
rękojeść dodatkowa
rękojeść zamknięta
instrukcja obsługi
rysunek wiertarki w rozłożeniu na części
•
Sprawdź, czy wiertarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
•
Dane techniczne
D21520
Opis (rys. A)
D21520
230
710
Wiertarka D21520 jest przeznaczona do
profesjonalnego wiercenia, gwintowania
i mieszania.
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2 Przycisk blokujący trybu pracy ciągłej
3 Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
4 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
4 Rękojeść dodatkowa
5 Rękojeść zamknięta
7 Tuleja zaciskowa
8 Klucz do uchwytu wiertarskiego
0 – 550
13/40
5/8” x 16
43
13
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
140
3,4
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
Wiertarka D E WALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej
wskazówki narażasz się na doznanie
urazu ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
Przedłużacz
Kontrola zakresu dostawy
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
Opakowanie zawiera następujące elementy:
4
•
wiertarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Włóż klucz trzpieniowy w uchwyt wiertarski
i uderz klucz młotkiem (patrz rysunek).
Instrukcja obsługi
Montaż i regulacja
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Zamocuj odpowiednie wiertło.
• Zaznacz miejsce, w którym ma być
wywiercony otwór.
Wkładanie i wyjmowanie wiertła lub elementu
mieszającego (rys. A)
•
•
•
Otwórz uchwyt wiertarski, obracając tuleję
zaciskową (7) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, i włóż chwyt
wiertła.
Po kolei wkładaj klucz (8) we wszystkie
3 boczne otwory w uchwycie wiertarskim
i obracaj go w prawo aż do silnego zamocowania wiertła.
By wyjąć wiertło, wykonaj opisane operacje
w odwrotnej kolejności.
Najpierw zawsze dokładnie się
poinformuj, jak przebiegają przewody
i kable.
Podczas pracy wywieraj na wiertarkę
tylko lekki nacisk. Nadmierny nacisk nie
zwiększa postępu wiercenia, a jedynie
ogranicza wydajność i może przyczynić
się do zmniejszenia trwałości użytkowej
wiertarki.
Montaż rękojeści dodatkowej (rys. A)
•
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Wkręć rękojeść dodatkową (5) w jeden
z otworów w obudowie wiertarki.
•
Zawsze używaj rękojeści dodatkowej!
•
Montaż rękojeści zamkniętej (rys. A)
•
Wkręć rękojeść zamkniętą (6) w odpowiedni
otwór z tyłu obudowy wiertarki. Rękojeść
zamkniętą można zamontować w dwóch
różnych pozycjach.
•
•
W miarę możliwości zawsze używaj
rękojeści zamkniętej.
•
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w
lewo (rys. C)
•
Do zmiany kierunku obrotów w prawo lub
w lewo służy przełącznik (3).
Gwintowanie i mieszanie
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
umożliwia wykorzystywanie wiertarki do gwintowania i mieszania.
• Zamontuj rękojeść dodatkową.
• Wybierz kierunek obrotów w prawo lub
w lewo.
• Dalej postępuj zgodnie z powyższym opisem.
Najpierw zaczekaj, aż silnik całkowicie
się zatrzyma, i dopiero wtedy zmień
kierunek obrotów.
Zdejmowanie uchwytu wiertarskiego
(rys. B)
•
•
By uruchomić wiertarkę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
By załączyć wiertarkę na stałe, naciśnij
przycisk blokujący (2). Teraz można
zwolnić wyłącznik (1). Przycisk blokujący
działa tylko przy maksymalnej prędkości
obrotowej i kierunku obrotów w prawo.
By wyłączyć wiertarkę, zwolnij wyłącznik.
By wyłączyć wiertarkę załączoną na stałe,
na chwilę naciśnij i zwolnij wyłącznik.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
wiertarkę. Dopiero wtedy wolno wyjąć
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Całkowicie otwórz szczęki mocujące
uchwytu wiertarskiego.
Kluczem trzpieniowym (10) wykręć śrubę
mocującą uchwytu wiertarskiego (9), obracając ja w prawo (patrz rysunek).
•
5
Nie używaj wiertarki do mieszania
lub pompowania palnych ani
wybuchowych cieczy (benzyna,
alkohol itd.).
•
Wiertarki nie wolno używać do
mieszania odpowiednio oznakowanych, łatwo palnych cieczy.
Deklaracja zgodności z normami UE
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
D21520
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywana wiertarka została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 60745, EN 55014-2, EN 55014, EN 610003-2 i EN 61000-3-3.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego*
Moc akustyczna
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia
* przy uchu użytkownika.
Smarowanie
Wiertarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
84 dB(A)
95 dB(A)
< 2,5 m/s2
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
Recykling
Elektronarzędzia zawierają surowce i tworzywa
sztuczne, które mogą być zawracane do obiegu,
a także materiały, które powinny być fachowo
usuwane jako odpad. Firma DEWALT i inni znani
producenci narzędzi elektrycznych opracowali
koncepcję recyklingu, która umożliwia
sprzedawcom i użytkownikom bezproblemowe
zwracanie tych narzędzi. Wysłużone sieciowe
i akumulatorowe narzędzia DEWALT mogą być
oddawane dilerom lub bezpośrednio przesyłane
do firmy D E WALT. W ramach recyklingu
surowce (miedź, aluminium itd.) i tworzywa
sztuczne nadające się do powtórnego
wykorzystania są rozdzielane, a pozostałe,
nieprzydatne materiały - likwidowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska. Warunkiem sukcesu jest ofiarne
zaangażowanie się w ten proces użytkowników,
handlowców i producentów.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
16.03.2005
6
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Zastosowanie
odpowiedniego przedłużacza zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Występujące
w tekście wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. U ż y w a j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub słuchawki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i
w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowego zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
7
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone
osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie
są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że ujemnie wpływają na
funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi
niezgodnie z ich przeznaczeniem jest
niebezpieczne.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
8
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DeWALT;
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
9
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
LV
GARANTIJAS TALONS
LT
GARANTINIS TALONAS
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
12
LT
LV
PL
hónap
°
men
mçneši
miesiàce
D21520
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
H
LT
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
H
A garanciális javitás dokumentálása
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Stempel
Podpis
02/05
Defektas
Przebieg
naprawy
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising