D21520 | DeWalt D21520 MIXER instruction manual

371001-57 LV
D21520
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
A
8
7
6
4
10
9
3
1
2
5
3
B
12
11
C
3
4
LATVIEŠU
URBJMAŠĪNA
D21520
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
V
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija)
V
Veidi
Ieejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes
min-1
Maksimālais urbšanas platums
tēraudā/ mīkstā koksnē
mm
Spīļpatronas vārpstas vītnes izmērs UNF
Uzmavas diametrs
mm
Maksimālais spīļpatronas platums mm
Maisīšanas darbiem
Maks. maisāmo instrumentu
diametrs
mm
Svars
kg
D21520
230
230/115
1/2
710
0 - 550
13/40
5/8 collas x 16
43
13
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
dB(A)
Skaņas spiediens (LPA)
dB(A)
Neprecizitāte (KPA)
dB(A)
Skaņas jauda (LWA)
dB(A)
Neprecizitāte (KWA)
140
3,4
91
3
95
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība (ah)
Urbšana metālā
ah,D =
m/s²
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS!
● Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība
attiecas uz instrumenta galveno
paredzēto lietošanu. Tomēr vibrāciju
emisija var atšķirties atkarībā no tā,
kādiem darbiem instrumentu lieto,
kādus piederumus tam uzstāda vai cik
labi veic tā apkopi. Šādos gadījumos
var ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
● Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem vērā
arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts
vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos var ievērojami samazināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.
● Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti
16 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
5
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D21520
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
98/37/EK (līdz 2009. g. 28. dec.), 2006/42/EK (no
2009. g. 29. dec.), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Großmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
04.08.2009
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
6
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1 Drošība darba zonā
a Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat
zaudēt kontroli pār instrumentu.
2 Elektrodrošība
a Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
c Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
LATVIEŠU
3 Personīgā drošība
a Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties
negadījumi.
d Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār
elektroinstrumentu.
f Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4 Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu
no barošanas avota un/vai no
elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu
rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta
iedarbināšanas risks.
d Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks,
un tos ir vieglāk vadīt.
g Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar
šiem norādījumiem, ņemot vērā darba
apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5 Apkalpošana
a Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai identiskas
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības norādījumi urbjmašīnām
● Urbjot lietojiet ausu aizsargus. Trokšņa
iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
● Lietojiet palīgrokturus, ja tādi ir iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
● Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada
strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
7
LATVIEŠU
Atlikušie riski
Ekspluatējot urbjmašīnas, parasti pastāv arī šādi
riski:
– Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– Dzirdes pasliktināšanās;
5 Sānu rokturis
6 Lāpstrokturis
7 Uzmava
8 Spīļpatronas atslēga
9 Galvenais rokturis
Paredzētā lietošana
– Pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
Šī urbjmašīna D21520 ir paredzēta profesionāliem
lielas noslodzes urbšanas, iekšējās vītnes
iegriešanas un maisīšanas darbiem.
– Kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
NELIETOJIET šo instrumentu mitros apstākļos vai
viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
– Ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
Šie perforatori ir profesionālai lietošanai paredzēti
elektroinstrumenti.
– Ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Datuma koda novietojums (A. att.)
Datuma kods (10), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2009 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 perforators
1 sānu rokturis
1 lāpstrokturis
1 lietošanas rokasgrāmata
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V ierīces
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp primāro
un sekundāro tinumu jābūt iezemētam
ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
● Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
● Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
1 izvērsts skats
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
1 Regulējama ātruma slēdzis
2 Bloķēšanas poga
8
3 Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
4 Spīļpatrona ar atslēgu
• Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• Pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
LATVIEŠU
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs
ir 1,5 mm². Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet
vadu no tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas instruments ir obligāti
jāatvieno no elektrotīkla.
Uzgaļa ievietošana un izņemšana (A. att.)
● Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (7) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un ievietojiet uzgaļa
kātu.
● Ievietojiet spīļpatronas atslēgu (8) katrā atverē
spīļpatronas sānā un grieziet pulksteņrādītāja
virzienā, līdz tā ir cieši pievilkta.
● Lai noņemtu uzgali, rīkojieties salikšanai pretējā
kārtībā.
Sānu roktura uzstādīšana (A. att.)
● Pieskrūvējiet sānu rokturi (5) pie vienas no
instrumenta attiecīgajām atverēm.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr lietojiet sānu
rokturi!
Lāpstroktura uzstādīšana (A. att.)
● Ieskrūvējiet lāpstrokturi (6) attiecīgā atverē,
kas atrodas instrumenta aizmugurē. Ņemiet
vērā, ka lāpstrokturi var uzstādīt divās dažādās
pozīcijās.
BRĪDINĀJUMS! Ja vien iespējams,
lietojiet lāpstrokturi.
Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis (C. att.)
● Lai izvēlētu turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju,
lietojiet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (3)
(sk. bultiņu uz instrumenta).
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida, līdz
dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Spīļpatronas noņemšana (B. att.)
● Atveriet spīļpatronas spīles līdz galam.
● Ievietojiet spīļpatronā sešstūru atslēgu (12)
un izskrūvējiet spīļpatronas sprostskrūvi (11),
griežot to pulksteņrādītāja virzienā.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
Pirms ekspluatācijas
● Ievietojiet atbilstošu uzgali.
● Atzīmējiet to vietu, kurā jāizurbj caurums.
● Jums jāzina cauruļvadu un elektroinstalācijas
atrašanās vietas.
● Instrumentam drīkst piemērot tikai nelielu
spiedienu. Pārmērīgs spiediens nepalielina
urbšanas ātrumu, bet gan samazina
instrumenta veiktspēju un var saīsināt tā
ekspluatācijas laiku.
Pareizs rokas novietojums (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz sānu roktura (5), bet otru — uz galvenā roktura
(9), vai arī vienu roku uz lāpstroktura (6), bet
otru — uz galvenā roktura (9).
Ieslēgšana un izslēgšana (A. att.)
● Lai darbinātu instrumentu, nospiediet
regulējama ātruma slēdzi (1). Spiežot spēcīgāk
uz regulējamā ātruma slēdža, instrumenta
ātrums ir lielāks, un otrādi.
● Lai instruments darbotos nepārtraukti,
nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet
slēdzi. Bloķēšanas poga darbojas tikai
turpgaitas rotācijas režīmā un maksimālā
ātrumā.
● Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
● Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
apturētu, īsi nospiediet slēdzi un tad to atlaidiet.
Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir obligāti
jāizslēdz.
● Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir obligāti
jāizslēdz.
● Pievelciet spīļpatronā sešstūru atslēgu un ar
āmuru pa to uzsitiet, kā norādīts.
9
LATVIEŠU
Iekšējās vītnes iegriešana un maisīšana
Turpgaitas/atpakaļgaitas kustība ļauj izmantot
instrumentu iekšējās vītnes iegriešanas un
maisīšanas darbiem.
● Uzstādiet sānu rokturi.
● Izvēlieties vajadzīgo rotācijas virzienu.
● Rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.
BRĪDINĀJUMS!
● Šo instrumentu nedrīkst izmantot viegli
uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu
šķidrumu (benzīna, spirta, u.c.)
maisīšanai vai sūknēšanai.
● Ar to nedrīkst maisīt vai jaukt
uzliesmojošus šķidrumus, kam ir šāds
marķējums.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet to
no barošanas avota. Pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet
10
tikai ziepjūdenī samērcētu lupatiņu.
Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДРЕЛЬ
D21520
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Типы
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов на х.х.
об./мин.
Максимальный диаметр
отверстия в металле/дереве
мм
Резьба шпинделя
UNF
Диаметр муфты патрона
мм
Патрон
мм
Макс. диаметр
насадок-смесителей
мм
Вес
кг
D21520
230
1/2
710
0-550
13/40
5/8” x 16
43
13
140
3,4
Уровень звукового давления в соответствии со стандартом
EN 60745:
дБ(А)
91
Звуковое давление (LρA)
Погрешность измерения
дБ(А)
3
звукового давления (КρA)
95
Акустическая мощность (КWA) дБ(А)
Погрешность измерения
дБ(А)
3
звукового давления (КρA)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
начения вибрационного воздействия (ah)
Сверление в металле
ah, D =
м/с2
< 2,5
Погрешность K =
м/с2
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ
● Заявленная величина вибрации
относится только к основным видам
применения инструмента. Однако,
если инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
● При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение всего
периода работ инструментом.
● Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации,
такие как: тщательный уход за
инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению серьезной травмы.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению легкой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D21520
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
полностью соответствуют стандартам: 98/37/
ЕС (до 28 декабря 2009 г.), 2006/42/ЕС (с 29
декабря 2009 г.), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице президент группы выпуска продукции
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
04.08.2009
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
12
Общие правила безопасности
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
правил безопасности
и инструкций может привести
к удару электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
Храните все правила безопасности
и инструкции для обращения
в будущем. Термин “Электроинструмент”
во всех приведенных ниже правилах
относится к Вашему сетевому (с кабелем)
электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение!
Беспорядок на рабочем месте и плохая
освещенность могут привести к несчастному
случаю.
b Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
в присутствии легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли! В процессе
работы электроинструмент выбрасывает
искры, которые могут воспламенить пыль
или пары.
c Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом! Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой розетке.
Ни в коем случае не вносите
изменения в конструкцию вилки
электрокабеля. Не пользуйтесь
адаптерной вставкой для подключения
заземленных электроинструментов!
Немодифицированные вилки и подходящие
к ним сетевые розетки снижают риск удара
электрическим током.
b Избегайте контактов частей тела
с заземленными объектами, например,
трубопроводами, радиаторами отопления,
электроплитами и холодильниками!
Существует повышенный риск удара
электрическим током, если части вашего
тела замкнуты на землю.
c Не подвергайте электроинструмент
воздействию дождя или влаги! Попадание
РУССКИЙ ЯЗЫК
жидкости внутрь электроинструмента
повышает риск удара электрическим током.
d Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его за
кабель, и не беритесь за кабель при
отключении от сетевой розетки. Не
подвергайте кабель воздействию влаги
и масла и держите его подальше от
острых кромок и движущихся деталей!
Поврежденные или перекрученные кабели
повышают риск удара электрическим током.
e При работе электроинструментом вне
помещения, пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для
наружных работ! Использование
кабеля, предназначенного для работы
вне помещения, снижает риск удара
электрическим током.
f При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО)! Использование УЗО
снижает риск удара электрическим током.
3 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a Будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете и руководствуйтесь
здравым смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом, если Вы
устали или находитесь под действием
наркотиков, алкоголя или лекарств!
Минутная невнимательность при работе
электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки! Разумное
использование таких средства
индивидуальной защиты, как респиратор,
ботинки на нескользящей подошве, каска
и наушники значительно снизит риск
получения травмы.
c Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед подключением
электроинструмента к сетевой розетке
убедитесь, что выключатель находится
в положении выключено! Переноска
электроинструментов с нажатым
выключателем или подключение к сетевой
розетке электроинструментов, выключатель
которых установлен в положение “включено”,
может привести к несчастному случаю.
d Перед включением электроинструмента
снимайте регулировочный или гаечный
ключ! Оставленный закрепленным на
вращающейся части регулировочный или
гаечный ключ может стать причиной тяжелой
травмы.
e Не перенапрягайтесь! Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие!
Это поможет Вам не потерять контроль над
электроинструментом в непредвиденной
ситуации.
f Одевайтесь соответствующим образом.
Не носите свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки не попали
в движущиеся детали! Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут быть
захвачены движущимися деталями.
g Если электроинструмент имеет
устройства для подключения систем
сбора и удаления пыли, убедитесь,
что эти системы подключены
и используются надлежащим образом!
Использование систем пылеулавливания
значительно снижает опасность, связанную
с запыленностью рабочего пространства.
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.
a Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению! Электроинструмент
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
b Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения!
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумуляторную батарею перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента! Такие меры
предосторожности снижают риск
непреднамеренного включения
электроинструмента.
d Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать электроинструментом!
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
e Проверяйте исправность
электроинструмента! Проверяйте
точность совмещения и легкость
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
перемещения подвижных деталей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные
электроинструменты в ремонт. Многие
несчастные случаи являются следствием
плохого ухода за электроинструментом.
f Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей!
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки
в соответствии с данным Руководством
и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы! Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием оригинальных
запасных частей! Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные Правила Безопасности
при Работе Дрелями
● При работе миксером надевайте
защитные наушники! Воздействие шума
может привести к потере слуха.
● Пользуйтесь вспомогательными
рукоятками, поставляемыми вместе
с электроинструментом. Потеря контроля
над электроинструментом может привести
к получению тяжелой травмы.
● Держите электроинструмент за
изолированные поверхности при работе
в местах, где режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети!
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
также “живыми”, что создает опасность
удара электрическим током.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
14
– Травмы в результате касания
вращающихся или горячих частей
инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
− Риск защемления пальцев при смене
насадок.
− Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
− Риск получения травмы от
отскакивающих частиц и опилок.
− Риск получения травмы в результате
длительного использования
электроинструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед работой внимательно прочтите
руководство по эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (10), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Например:
2009 ХХ ХХ
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дрель
1 Боковая рукоятка
1 Задняя рукоятка
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
● Проверьте электроинструмент, его
детали и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть при
транспортировке.
● Перед вводом в эксплуатацию, внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Никогда не
видоизменяйте электроинструмент
или какие-либо его части. Это
может стать причиной повреждения
оборудования и получения телесной
травмы.
1 Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
2 Кнопка блокировки пускового выключателя
3 Переключатель направления вращения
(реверса)
4 Ключевой зажимной патрон
5 Боковая рукоятка
6 Задняя рукоятка
7 Зажимное кольцо
8 Торцовый ключ для зажимного патрона
9 Основная рукоятка
Назначение
Ваша профессиональная электродрель
D21520 предназначена для сверления,
нарезания резьбы и замешивания
строительных растворов. Дрель предназначена
для профессионального использования
и выдерживает тяжелые режимы работы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент
в условиях высокой влажности или
в присутствии легковоспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная электродрель предназначена для
профессионального применения.
НЕ разрешайте детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи всегда
должны работать под наблюдением.
Электробезопасность
Электродвигатель предназначен для работы
только при одном напряжении электросети.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение источника питания напряжению,
указанному в паспортной табличке.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN60745; поэтому
провод заземления не требуется.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел „Технические
характеристики“). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2. При
использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
обязательно вытащите вилку
сетевого кабеля из розетки.
Установка и извлечение насадки (Рис. А)
● Вращая зажимное кольцо патрона (7)
в направлении против часовой стрелки,
разожмите кулачки патрона и вставьте
хвостовик насадки.
● Вставьте торцовый ключ (8) поочередно
в каждое из отверстий патрона
и поворачивайте его в направлении
почасовой стрелке, фиксируя насадку
в патроне.
● Для извлечения насадки, выполните
указанные выше действия в обратном
порядке.
Установка боковой рукоятки (Рис. А)
● Ввинтите боковую рукоятку (5) в одно из
соответствующих боковых отверстий на
инструменте.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
боковую рукоятку во время работы!
Установка задней рукоятки (Рис. А)
● Ввинтите заднюю рукоятку (6)
в соответствующее отверстие на
задней стороне инструмента. Обратите
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
внимание, что задняя рукоятка может быть
установлена в двух различных положениях.
ВНИМАНИЕ: По возможности всегда
используйте заднюю рукоятку.
Переключатель направления вращения
(Рис. С)
● Для изменения направления вращения
используется переключатель (3) (стрелка
на инструменте указывает направление
вращения).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем изменить
направление вращения, обязательно
дождитесь полной остановки
двигателя.
Снятие патрона (Рис. В)
● Максимально раскройте кулачки патрона.
● Вставьте шестигранный торцовый ключ (12)
в патрон и открутите предохранительный
винт (11), поворачивая его по часовой
стрелке.
● Зажмите шестигранный торцовый ключ
в патроне и ударьте по нему молотком, как
показано на рисунке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Перед эксплуатацией:
● Установите соответствующее сверло.
● Отметьте место, где необходимо
просверлить отверстие.
● Убедитесь, что отверстие не попадает
на внутренний трубопровод или
электропроводку.
● Во время сверления необходимо слегка
нажимать на инструмент. Чрезмерное
усилие не увеличивает скорость сверления,
но ухудшает работу инструмента и может
сократить срок его службы.
Правильное положение рук во время
работы (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
всегда правильно удерживайте
электроинструмент, как показано на
рисунке.
16
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, всегда
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одна рука удерживает боковую рукоятку (5),
другая рука удерживает основную рукоятку (9);
или одна рука удерживает заднюю рукоятку (6),
другая рука удерживает основную рукоятку (9).
Включение и выключение (Рис. А)
● Для включение инструмента, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Сила давления
на клавишу определяет скорость работы
электроинструмента.
● При необходимости непрерывной работы
нажмите кнопку блокировки (2) и отпустите
клавишу выключателя. Кнопка блокировки
работает только на полной скорости, при
правом вращении.
● Чтобы остановить работу инструмента,
отпустите клавишу пускового выключателя.
● Чтобы остановить работу инструмента
в режиме непрерывной работы, нажмите
и удерживайте клавишу пускового
выключателя, затем отпустите его. Всегда
выключайте инструмент по окончании
работы, а также перед его отключением от
сети электропитания.
● Всегда выключайте инструмент по
окончании работы, а также перед его
отключением от сети электропитания.
Нарезание резьбы и замешивание
раствора
Изменение направления вращения позволяет
использовать инструмент для нарезания
резьбы и замешивания раствора.
● Установите боковую рукоятку.
● Выберите нужное направление вращения.
● Следуйте описанным выше указаниям.
● Запрещается использование этого
инструмента для смешивания или
перекачки легковоспламеняющихся
жидкостей (бензин, спирт и т.п.).
● Запрещается смешивать или
перемешивать огнеопасные
жидкости, имеющие
соответствующие обозначения на
таре.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техническое
обслуживание. Продолжительная и надежная
эксплуатация обеспечивается соответствующим
уходом за инструментом и регулярной чисткой.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, отключите устройство
и отсоедините машину от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Случайное включение инструмента
может привести к несчастному
случаю.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные принадлежности
других производителей не
проходили проверку на
совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять опасность.
Во избежание травм, для данного
инструмента следует использовать
только рекомендованные
дополнительные приспособления
DEWALT.
По вопросам приобретения дополнительных
принадлежностей для Вашего инструмента
обращайтесь к Вашему торговому
представителю.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Смазка
Ваш электроинструмент не нуждается
в дополнительном смазывании.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Грязь и пыль из
корпуса должны удаляться
сжатым сухим воздухом по мере
накапливания ее внутри и вокруг
вентиляционных отверстий. Во
время этой процедуры используйте
надлежащее средство защиты для
глаз.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
ослабить структуру материала,
используемого для производства
данных деталей. Для их очистки
пользуйтесь тканью, смоченной
в воде со слабым мыльным
раствором. Не допускайте
попадания жидкости внутрь
инструмента; не погружайте никакую
часть инструмента в жидкость.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00226441 - 05-02-2013
18
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
20
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising