D21520 | DeWalt D21520 MIXER instruction manual

504606-17 CZ
Přeloženo z původního návodu
D21520
2
3
ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ
Blahopřejeme vám!
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti D EWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Typy
Příkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Maximální průměr otvoru
při vrtání do oceli / měkkého
dřeva
mm
Velikost závitu vřetena
sklíčidla
UNF
Průměr objímky
mm
Maximální kapacita sklíčidla mm
Maximální průměr míchadla mm
Hmotnost
kg
D21520
D21520
230
1/2
710
0 - 550
13 / 40
Pojistky:
Nářadí 230 V
5/8" x 16
43
13
140
3,4
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA)
dB(A) 91
Odchylka (KpA)
dB(A) 3
Akustický výkon (LWA)
dB(A) 95
dB(A) 3
Odchylka (K WA)
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, neníli jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného
zranění.
POZNÁMK A: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací (ah)
Vrtání do kovu
ah,D =
m/s² < 2,5
Odchylka K =
m/s² 1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžný odhad vibrací působících na
obsluhu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
4
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
b
09
D21520
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 98/37/EC
(do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od 29.
prosince 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
c
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
2
a
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
b
Horst Großmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
4. 8. 2009
c
Bezpečnostní pokyny
d
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
způsobení zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.
e
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1
a
f
3
a
BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
5
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
BEZPEČNOST OBSLUHY
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
b
c
d
e
f
g
4
a
b
c
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících
částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
d
e
f
g
5
a
užíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
OPRAVY
Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro vrtačky
• Při vrtání používejte ochranu sluchu.
Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
• Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepo-
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zbytková rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující
rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo rozpálenými částmi nářadí
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci se
dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým použitím nářadí.
Určené použití
Vaše profesionální rotační vrtačka D21520
je určena pro náročné rotační vrtání, řezání
závitů a míchání.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto vrtačky jsou elektrická nářadí pro profesionální použití.
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Tato rotační vrtačka je elektrické nářadí pro
profesionální použití. NEDOVOLTE dětem,
aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím.
Pracují-li s tímto nářadím nezkušené osoby,
je nutné zajištění dozoru.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Umístění datového kódu (obr. A)
Datový kód (10), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu nářadí.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
s bezpečnostním transformátorem
opatřeným uzemňovací clonou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Rotační vrtačku
1 Boční rukojeť
1 Míchací rukojeť
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
Spínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Přepínač chodu vpřed/vzad
Sklíčidlo s kličkou
Boční rukojeť
Míchací rukojeť
Objímka
Klička sklíčidla
Hlavní rukojeť
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
D EWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí nebo
jakékoli jeho části. Mohlo by dojít
k poškození nářadí nebo k zranění.
7
OBSLUHA
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před zahájením montáže
nebo seřizování vždy odpojte nářadí
od sítě.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
Vložení a vyjmutí pracovního nástroje
(obr. A)
• Rozevřete sklíčidlo otočením objímky (7)
proti směru pohybu hodinových ručiček
a vložte do něj upínací stopku pracovního
nástroje.
• Postupně zasuňte kličku (8) do každého
otvoru po obvodu sklíčidla a otáčejte kličkou ve směru pohybu hodinových ručiček,
dokud nedojde k řádnému utažení.
• Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, postupujte v obráceném pořadí.
Před zahájením práce:
• Upněte do sklíčidla odpovídající pracovní
nástroj.
• Označte si místo, kde bude vy vr tán
otvor.
• Uvědomte si, kde je uloženo vodovodní
potrubí a kde je vedena elektroinstalace.
• Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný tlak na
nářadí neurychlí vrtání, ale sníží výkon nářadí a může zkrátit jeho provozní životnost.
Správná poloha rukou (obr. A)
Montáž boční rukojeti (obr. A)
• Zašroubujte boční rukojeť (5) do jednoho
z příslušných otvorů na nářadí.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte boční
rukojeť!
Montáž míchací rukojeti (obr. A)
• Zašroubujte míchací rukojeť (6) do odpovídajícího otvoru v zadní části nářadí.
Uvědomte si, že míchací rukojeť může být
namontována do dvou různých poloh.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (5) a druhou
ruku na hlavní rukojeti (9) nebo jednu ruku na
míchací rukojeti (6) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (9).
VAROVÁNÍ: Používejte míchací rukojeť kdykoliv je to možné.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
• Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s regulací otáček (1). Tlak vyvíjený na
tento spínač bude určovat velikost otáček
nářadí.
• V případě potřeby stiskněte zajišťovací
tlačítko (2), které zajistí nepřetržitý chod nářadí a uvolněte spínač s plynulou regulací
otáček. Zajišťovací tlačítko je funkční pouze
v případě, pracuje-li nářadí s maximálními
otáčkami a je-li zvolen chod vpřed.
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
• Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého chodu, stiskněte krátce spínač
a uvolněte jej. Vypínejte nářadí vždy po
ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu od zásuvky.
• Vypínejte nářadí vždy po ukončení práce
a před odpojením napájecího kabelu od
zásuvky.
Přepínač chodu vpřed / vzad (obr. C)
• Chcete-li zvolit otáčení pracovního nástroje
vpřed nebo vzad, použijte přepínač chodu
vpřed/vzad (3) (viz šipka na nářadí).
VAROVÁNÍ: Před provedením změny
směru otáčení počkejte, dokud se
motor zcela nezastaví.
Demontáž sklíčidla (obr. B)
• Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
• Zasuňte do sklíčidla šestihranný klíč (12)
a otáčením ve směru pohybu hodinových
ručiček odšroubujte přídržný šroub sklíčidla (11).
• Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a udeřte do něj kladivem, jako na uvedeném
nákresu.
8
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Řezání závitů a míchání
Chod vpřed/vzad umožňuje používat nářadí
pro řezání závitů a míchání.
• Namontujte boční rukojeť.
• Zvolte požadovaný směr otáčení.
• Pokračujte výše uvedeným postupem.
•
•
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo čerpání lehce hořlavých
nebo výbušných kapalin (benzín,
alkohol apod.).
Nepoužívejte nářadí k míchání
hořlavých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je nářadí vypnuto. Při
náhodném spuštění nářadí může dojít
k zranění.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Čištění
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí nečistoty a prach, ofoukejte kryt
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou
ochranu zraku a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240790 - 14-07-2014
9
MIXER 1
©
D21520
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising